Goudsche Courant, woensdag 22 juli 1908

A QLENAARs KINDERMEEL I o 10605 Woensdag 22 Juli 1008 47ste Jaargang fiOlDSllHE COURMT JMeuws en Advertentieblad v or Gouda en Omstreken TelttOi n ha 89 De Uitg ave dezer Courant g eschiedt da gelijk f met uitzonderinfr van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is 1 26 franco per IKJSt 1 7 0 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN TelefMi Ho St ADVERTENTIEN worden g epUatst van 1 5 regrels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte inaending van Advertentiën lot 1 uur lts midil ARMENZORG Atdeoling DKOKKKMHUIS ROZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Dez inrichting stelt zich ten doel om onde gebraikte en overtollige bnishoadeiyke oorwerpen welke ook zoo veel noodig te repateeren en hoofdzakelijk aan raingegoeden voor goedkoope prgzen te verkoopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten goede aan de neutrile Vereeniging Armenimro GKWAPENDE ea ONÖEWAPENDE Prima Tuinslangen Straalpijpen met Spreier enz Rnime kenze in de nieuwste Qasforauizen en Gascomforen fijn nltgevserd in prima email Alleenverkoop van Dr BERN S prima Ramé Rous is onovertrolten in lichtkracht en dnnrzaamheid MEN NEME DE PROEB Aanbevelend M M VAN LOON Dubbele Bnurt B 13 Telephoon 117 iFEEWEEDA iTIEMAN BEVELEN KENNISMAKING AAN MET I OMSTl ie MEitKESi aiJNWIJK Voon ONZE AKNEMEKS ZIJN GrATFB LltKJII I l nAAR MEIKKÜIDEN WAl llMEIIKTKIi ME I liKCEI T TDT OhRElDINd VAN MEIWIIN P r üeMh Wachenheimer 0 70 1 Niersteiner 0 80 Hochheimer 0 90 Marcobrnnnor 1 Ranenthaler 1 10 Rttdesheimer 1 20 I BltïiUer 1 36 liebfraamnch 1 50 I Winkler Hasensprnng 1 80 2 30 I RUdesheimer Berg Forster Jeanitengarten UOBZELWIJSBN Brannoberger MoselblUmchen 1 BO Pisporter 1 0 i I Pryzen contant m et 10 pCt korting J DEPOT ifc GOUDA m i F J J BOON VAN OSTADE ANKER l AIN EXPELLER S TEGEN RHEUMATIEK i EN VERKOUDHEDEN t 1 Ruim SS JAAR Dooa miluocnck JICHT EN RHEUM IEKUIJDERS MET SUCCES GEbRoIKT VCRKRIBBAAB IN FLESSCHtN ï li 5 Cti 75 CiS EN U5 tu aH Apothekers en Drogisten F Ad IUCHTEIl iC Rotterdam Te Gouda bj C LUtJBE Apotheker Markt WOLFF Co Westhaven 198 en ba ANTON COOPS Wödsiraat VAN ÖLOMMESTEiN S ilMK is proefondervindelijk di BlSTï en volkomen ONSCHADELIJK 20 cent per i 11 cent per 2 pak Overal verkrügbaar HUISMOEDERS warht U voor nawumH Ziet naar het Controle megel Dr v HAMEL ROOS en HARMENS en den naam P MOLEI AAR Co Weatmaan TZAAN Bekroond in October jl te BRUSSEL met de Hoogste Onderscheiding den OnAN PHIX ATTEST AMSTERDAM 20 Maart 1908 Honthorststraat 12 WelEd Heer Gaarne wil ik U mededeelen dat w j êteedn tevreden blgven met de resaltaten door Molenaar Kindermeel in onze kliniek verkregen Hoogachtend Uw Dw Dn Dr R J TH MEÜEER Djrectear eo Leeraar Rykskweekscbooi voor Vroedvrouwen WERELD SCCCES Do Wereldberoemde Superior Druivenborsthoninor Extraer iii04liTai wordt aanbevolen tegen liorstaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid SJijmhoest Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz MELIASTHM is verkrggbaar btl alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehnchten in Nederland Frankrijk IhtÜBekland Engeland Amerika Ned Tndië Oranje Rivier Kolome Transvaal enz HELIANXHE werd 9 maal met Gooden 3 maal met Eere Medailles bekroond MELIASXHE in flacons f 0 40 i 0 70 en i 1 MBLIANTHE in doezen tabletten 1 0 40 en 1 0 70 Eenige fabrikanten H N VAN 8CHAIK o Koninklijke Stoomfabriek üe Honinghloem Den Haag VerkrSgbaar bfl Firma WOtflP Co Westhaven 198 Gouda GBENUEL Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 Oouda A BOÜMAN Moordrecht P1NK8E Nieuaerkerka d 1 Jtel A N v H ZESSEN Schoonhoven B v WIJK Oudeaai r A SCHEER Haatlrechi P W EDE Oudemater K van der HEIJDEN te Remwijk P i 8PKK Moercapelle D v d STAH Wed J HOLST M KOLKMAN ARN VAN DER HWJDEit Waddingeveen P A ua GROOT A o lOSÜH Oudeteater J P KASTELEIN PoUbrtekerdam D BIKKER te Ben cAop fVAARStCHUWIJVe Laat U niet misleiden door 46 I y S oop Hot klooster SanciaPaulo Abdij bestaat niet dn Siroop van yeenertet waarde ALS mm WEET WAT LIJBEH IS Door tasschenkomst van onzen wederverkooper den Heer H G WEBER te Scheveningen ontvangen wij het volgende schrijven Mijnheer I Wat ik aan anderen zoo dikwijls verteld heb wil ik ook gaarne aan U melden Ik ben lang lijdende geweest aan do zenuwen alle lost was geweken Do pijn die ik in mgn hoofd en mijn rug geloden heb is onbeschriifelijk Ik dacht dat het einde nabij was en men wilde mij naar het Ziekenhuis hebben maar ik had er geen moed voor Toen is mij aangeraden de SANGÜINOSE te gebruiken en werkelijk die heeft wonderen bij mij gewerkt en geheele nitkomst gebracht Ik ben niet naar het Ziekenhuis gegaan en ben nu geheel beter Als iemand weet wat lijden is dan beo ik het dus U begrjjpt hoe dankbaar ik U ben voor nw heerlijk middel U moogt dit schrijven gerust gebruiken tot heil van anderen Mej CLASINA DE BRUIN Scheveningen Wassenaarschesiraat De SANGÜINOSE Vinum Sangninosum in vacuo is het beste middel bij Woedgebrek en zenuwzwakte Daarom ook maakt het zich telkens nieuwe vrienden Neemt er ook eens een proef mede doch wacht U voor namaak SANGÜINOSE kost f 1 50 per fl per 6 fl f 8 be Rieraerstraat 2c 4 Te Gouda bij WOLFF en Co Westhaven Wijdatraat 12 fl f 15 VAN DAM Co ANTON COOPS drogist i laar Alléén bij de Pimia T CREBAS Ie Gonila is ïerkrijgl LIPÏON S THEE BESTB DBII fVBRBLW per Pond BUITENGEWOON EXTRA KWALITEIT gioen pakket f 1 50 ZEER FIJNE KWALITEIT No 1 geel pakket f 1 30 VOORTREFFELIJKE KWALITEIT No 2 rood pakket f 1 10 ZEPm GOEDE KWALITEIT No 8 blauw pakket f 0 90 vmt te eenU per pond hooger Grootste omzet ter wereld Generaal Agent voor Nederland MATTB H BBUIJS 125 Heerettgracht Amsterdam Onnavolgbaar zi n thans door nieuw gevonden toepassingen onze M oUevert getcMMerde Portretten Ê elntureBogaertB Zy geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitatie voor de eeltte te ontvangen Geïll Pryseourant met een aantal ongevraagde getuigschriften groHt op aanvraag Boxtel a BOG A HUI H Jt Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bij wien modellen te bezichtigen zijn Dronkenschap bestaat niet meer Een moQBter van het merkwaardiKB Coza poeder wordt gratis toegesQxulen an ingegeven loorden in Koffie Thee Melk Likeur Abslht Bier IVater of in het voedsel zonder dat hel noodig ts dal de dronkaard er Vrt van af weet Het COZA FOEDËR bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wyn absint enz bij den dronkaard op te wekken Uet GQZA POEDER werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de zuster t of de dochter vanden verslaafde het hem toe kan dienen zonder zijn medeweten en zonder dat het noodig 13 dat de patient ooit behoeft te welen waaraan hij zijne redding te danken heeft Het COZA POEDER heelt het huisehjk geluk van duizenden gezinnen hersteld duizenden personen van schaamte on oneer gered en deze personen tot levensUistige en nuttige leden der maatschappij het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van taltoozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigmgen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te zijn Correspondentie In alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrijgbaar m alle apotheken en in het volgend depot te Gouda WOLFF Co Onze depöthouders reiken hel attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen C0ZAINSTITUTE 1 C aid Wacht U voor namaakaels Het Coza Poeder is het eenige afdoende middel legen dronkenschap Schoenhandel KLEIWEG E 30 tegenover de Eleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparation en aangemeten werk Gouda Drnk lan A BRINKMAN i Zs Uuileiilaiidscli Uvcrziclii Reuter seint uit Kopenhagen d d 20 Juli President Fallières kwam hier aan boord van het pantserschip Vérité aan De koning de mannelijke loden van de koninklijke familie de leden van het Fransche gezantschap en de minister van builenlandsche zaken begroetten den president aan boord van do Vérité Koning en president begaven zich vervolgens naar den wal waar zii door de ministers het corps diplomatiqao en de burgerlgkc en militaire overheden werden ontvangen Hierop reden de koning en president Fallières in een door huzaren begeleid met vier paarden bespannen rijtnig naar het kasteel Amalienborg In do straten stonden de troepen en haie opi Renter seint uit Bad Nauheim d d 20 Jnli Admiraal Rodjestwenpky is hedennacht gestorven aan een hartkwaal een gevolg ven een in den slag van Tsoesjima opgedane verwonding Met admiraal Rodjestwensky is weer oen van de in den Russisch Japanschen oorlog op den voorgrond tredende Rnsscn ten grave gedaald Rodjestwensky was de bevelhebber van de groote Russische vloot die van de Oostzee naar Azië werd gezonden en waarop de hoop van Rusland was gevestigd Men herinnert zich hoe deze vloot na een zeer langdurlgen tocht on verschillende avonturen men denke aan de beschieting der Engelsche visschers de Japansche wateren bereikte maar toen al bij de eerste ontmoeting in do straat van Tsoesjima volledig werd vornietigd De nancieelo toestand in het Dnitsche Rp is verre van schitterend Allerlei fantastische plannen voor het invoeren van nieuwe belastingen worden geopperd Het sluiten van leeningen wordt bemoeilijkt door den hoogen rentestanduard die een gevolg is van het geldgebrek En nn zint men op middelen om den geldnood tenminste voor het oogenhlik te verhelpen En zoo komt dan vanzelf de gedachte weder boven aan de 20 millioen mark in goud die zorgvuldig iugeknipt in don Jnlinstoren to Spandan liggen als overblijfsel van de Fransche oorlogskosten van 1870 71 renteloos en dus jaarlijks millioenen kostend en die zoo bijzonder geschikt zonden zijn om opeens den goudvoorraad in Dnitschland Oder te versterken don rentevoet te ver FEViLLETOX DB ACTRÏGS 38 Karel vergoot tranen van blijdschap toon ü lsa bom het zoete geheim onthulde en mevrouw Von dor Heyden kwam haar van nu af aan met zekeren eerbied te gomoet zelfs haar moeder vergat haar toorn baar haat en moest al haar trots te baat nemen om haar met naar Grttnau te volgen De winter vloog om het eerste voorjaar kwam De ontwakende natnor kwam met naar eigen toestand geheel overeen zj zelve was een ontluikende knop die er naar verlangde tot ontwikkeling te komen zp genoot haar geluk met volle lengen Het peet haar slechts dat zj aan het thans zoo 1 linishonden geen deel kon nomen tot lijdzame werkeloosheid gedoemd waa Karel was steeds drnk bezig zijn moeder leidde de hnishonding Elsa was dagen lang aan zich zelve overgelaten Haar gedachten concentreerden zich steeds meer op het kind dat lal haar geheel bevredigen een man kan dat niet zjl had zich zulks ten minste Uden Toorgeiteld Ta midden ran haar lagen en de crisis te doen eindigen Wanrom moet dat geld in den Jnlios toren bljjven liggen P vraagt men Het Berl Tageblatt beantwoordt die vraag Het blad meent dat zeker een versterking van den goudvoorraad met 120 millioen Mark aan goud een grooten invloed hebbon zou op de vermindering der discontorente Maar daartegenover staat dat dit kunstje maar oens kan worden nitgehnald De uitwerking zou niet van daurzamon aard ziin En bi een nieuwe flnnncieele ri8ia zou het niet weder kunnen worden toegepast Maar zeker is het dat de ingebruikstelling van den schat uit den Jalins toren de mililairo macht van liet Dnitsche Rjk belangriik zou verminderen Die schat loch heeft de bedoeling in geval van mobilisatie do eerste kosten te bestrijden Het is een waarborgsom voor de mobilisatie en dos voor de slagvaardigheid van groote beleekonis Dien waarborg weg te nemen zon hel blad te gevaarlgk achten op een tijdstip lat ernstige donkere wolken fcaraentrekken aan den gezichteinder En dat zou te gevaarlper zgn daar Dnitschland volgens de in het buitenland heerschende raecnipg onmiddellijk voor het bankroet staat Zoolang de schat in do Julms toron nog ongerept is kan daarvan echter geen sprake zijn Het hooggerechtshof te Leipzig heeft vonnis gewezen in een zaak waarin het reizend publiek zal belang stellen Eon vrouw was komen te vallen b j het uitstappen uit een waggon die voorbu het perron w is doorgereden on dns niet op de gewone plaats stil stond De vrouw brak haar eniiel waardoor ze voor haor leven invalide werd Zij diende by de spoorwegmaatschappij een eisch in tot toekenning van oen lijfrente De maatschappij weigerde zeggende dat de vrouw zelf de schuld was van haar ongeluk daar zü btj het uitstappen niet voorzichtig genoeg was geweest Deze zaak diende achtereenvolgens in alle instanties Ten laatste besliste het hooggerechtshof ten gunste van eischores Het liof was van oordeel dat de maatschappij verplicht was alle mogelijke maatregelen te nemen waardoor een ongeluk kon worden voorkomen In het onderhavige geval waren geen voldoende maatregeien genomen De vrouw had n l van een hoogte van 70 centimeter boven den begaanbaren grond moeten afstappen en die afstand was veel te groot Als de waggon ten gevolge van een verzuim in den dienst of anderszins te ver was doorgereden dan had men do reizigers moeten waarschnwon en hun den noodigen droomerijen drong zich nu en dan hel beeld van graaf Maxime aan haar geest op zü volgde hem op zgn reizen met zjjn veelomvattenden geest zon hy daaruit veel voordeel weten te trekken Zij zon hem gaarne hooren vertellen als hy terugkomt want die knnat verstaat hg voortreffelgk Misschien treft zy hem wel eens by haar moeder aan Maar waarom zoo hg niet naar Qrilnau komen Waarom kwam hg niet vóór hg vertrok als oud vriend Hg gevoelde zich misschien gekrenkt dal zg hem haar verbonding tot Von der Heyd n niet eerder meedeelde hem als t ware overrompelde met baar verloving Maar het kon immers niet anders zg wist zelf niet waarom en daarbg wat ging graaf Maxime eigenlgk haar grieving aan Heel eenvondig de tooneelspeler Elsa Potoky bestond niet meer mevrouw Von der Heyden kon hem geen belang inboezemen Zij was slechts het afgodsbeeld der kunst waarvoor hy knielde Goddank die tgden lagen achter haarl De herinnering aan hem kon slechts heilzaam op haar werken en zoo gaf zg zich argeloos daaraan over waaraan zich zekere vergelgking vastknoopte tusschen Maxime en haar echtgenoot Het oogenhlik waarop zg moeder moest worden kwam een zoon lag in haar armen het toppunt harer wenichen wai bereikt I tod voor nilstappen moeten geven Eischerea werd dns in t gelijk gesteld en de maatschappij werd veroordeeld tot toekenning ooner lijfrente en in do kosten van het proces H t vooruitzicht dat Engeland misschien voor Canada hel verbod om levend vee in het Vereenigde Koninkrijk binnen te voeren zou opheffen heeft dadeljk in het Vereenigde Koninkrijk de belanghebbenden wakker geschud Reeds hebben de Ieren zich laten hooren hu monde van eenige lerache Parlementsleden Ierland zeggen zjj moet hot voor een goed deel van de veefokkerij hebben Als nu het Canadeescho vee gefokt op land waarvoor veelal geen pacht betaald wordt binnen mag komen kan de lersche boer l niet volhouden Hjj betaalt een pacht die mede vastgesteld ia in verband met bet verbod van don invoer van levend vee Wordt nu het Canadeescho vee toegelaten dan kan de Ier ziJn pacht niet moor batalen hojft hu haar niet meer te betal n Met alle nacht zullen dns de Ieren in het Lagerhuis do legeering tegenwerken als die werkelijk voor Canada het verbod wil opheffen Zoo ziet men weer hoe moeilijk het valt eenmaal gegeven protectie want ieder weet dat de vrees voor besmetting van hot vee niet de voornaamste reden van het erbod is in Ie trekken Gisteren hebben wjj medegedeeld dat thans ook al in Engeland do spionnenvrees pkomt Een sterk slaallje van een beschouwing in sommige kringen die al te veel afwjjkt van de bgna spreekwoordeiyke Britsche nuchterheid levert een ingezonden stuk van kolonel Lonsdale Hare in de Times waarin deze hoofdofficier het vermoeden uitspreekt dat alle Duitschers dis in Engeland in vaak zeer ondergeschikte betrekkingen werkzaam zijn spionnon kunnen wezen wier door aanschouwing verkregen kennis te Berlgn behoorlijk wordt verzameld om dio te gelegonar tijd vruchtbaar te kunnen maken Kolonel Hale schrijft woordelijk vertaald Ik laat van lijd tot lp m n haar knippen en kort geleden miste ik bjj rogn kapper den Daitschen bediende De patroon zeide mij dat hjj naar zjjn land teruggekeerd is Ik vraag mij af of in zijn notitieboekje geen aanteekeningen zullen voorkomen over de lelegraafdaden buiten den winkel over de nevensporen in de stations of over de bruggen over Blackwaler De toon van den geheolen brief is volmaakt ernstig aan het slot zegt de scbrij Karels innige liefde voor haar bleek thans weder op treffende wyze Dag noch nacht week hg van haar Hy behoorde tol die mannen die hetgeen hun aan gloed van sponlanen hartstocht ontbreekt op het jniste oogenhlik door onbegrensde opoffering weten te vergoeden De eerste soort oefent steeds een sterken invloed op het vronwelgk geslacht en Elsa schaamde zich dat zg daarin met ieder ander golgk stond zy deed zich verwgtingen dat zg zich al te zeer over het kind verheugd had als over een aanvulling van iets wat haar ontbrak of ten minste niet bevredigde en leed er als het ware onder dat zy zich door hem niet geheel in beslag liet nemen Moedor Potoky kwam eerst by den doop over nadat Elia gedreigd had haar nooit weder te zullen bezoeken als zy niet kwam Zg beschouwde haar kleinkind als iets onhegrypelgks en het was haar als bad zy eerst nn Elsa voor altyd verloren Zy bekende ook dit met de gewone openhartigheid barer eenvoudige nalnur en Elsa ontsteldfi hevig bg de gedachte die haar steeds duideiyker werd dat zy zelfs voor hare moeder nieli anders was dan voor allen een afgodsbeeld van alle vronweiykheid ontbiootl Welk een versrbrikkeiyke toestand in vergeiyking met dien waarin zg zich honderdTondlg rroDW gevoelde alle beeriykbeden vtr nadrulikelijk dat hjj da oorzaak van daheerschende ongerustheid niet imaginair nochfutiel acht en de Times drnkt het stok metgroote letter af om daarmede stemming lamaken tegen da onvaderlaDdg j v nda ainigtera die als de heer Haldane van spionaanmets weten 1 De Franécb Llberischa grenscommlasia waarvan naar men woel voor Liberia da luitenants ter zee l Honoré Naber en Moret der Nedorlandscha marine deel uitmaken kwam den 28on Mei 1 1 van Conakry te Mamoe aan het op 296 K M van eerstgenoemde plaats gelegen eindpunt van den spoorweg in Fransch Qoinea Den 30en vertrokken de oonvoolen van bagage en levensmiddelen naar Faranah op oenigo dagmarschen gevolgd door den gonverneur van Fransch Guinea Hiehard chef der gemengde commissie den beer Naber en dr Fulcouis Dezen kwamen den 17en Juni te Faranah waar do administrateur Pouillet hen opwachtte die belast was met de opzending dor convooien naar Kiaaidougou Den 20en Juni kwamen reeds 3 convooien elk van 150 dragers ouder bet geleide van leden der commissie te Kinidoigou aan De heer Rioharijl zou zich te Kiaaidongoa of Bamba veritaan met den commandant Roeff der militaire districlen over de maatregelen betreffende den tocht der ooamlaaie In elk dlitrict zullen telkena 120 man als escorte voor de commissie worden aangewezen terwijl de Liberische regeering bovendien 200 man naar de grenzen zund om de commissie te Leschermen tegen eveutneele aanvallen van Liberische stammen De gezondheidstoestand der leden van da commissie was goed nietlegeuBlaande de vermoeienissen van de reis in het regenseizoen Men verwachtte dat de commissie in het begin van deze maand een aanvang zou hebben gemaakt met do eigenlijke werkzaamheden der greusrageling De New Vork Herald verneemt uit Tabrls dat Zaterdag in die plaats de revolutionairen opnieuw de overhand hadden gekregen Een overgroote volksmenigle bad liob na in do moskeeün hartstochtelijke toeaprakan van de prieaters te hebban aangehoord la optocht begeven naar de BagisJoemaDwijk waar zjj den eisch sleljen dal Rakim khan de aanvoerder der regeoringstroepen met ziJn wilde ruiterscharen de elad zal verlaten Wat bet antwoord van Rakim op dat niti genoot die de nalnur voor baar beitemd bad Als bet ware gebroken verliet bare moeder hel buis en Elsa gevoelde geen medelyden veeleer heilige toorn Zg genas thans vlug Haar schoonheid bad niets geleden de moedervreugde ttraalde op haar gelaat en deed dit in aantrakkeiykbeid winnen Karel was weer dezelfde van voorheen bg was geen vriend van te hevige gemoedabewegingen en verlangde naar roit dat wil zeggen naar rustige niet te vermoeiende werkzaamheid Moeder en kind bevonden zich wel de boishOBding ging geregeld hU gevoelde zich eenigszios overbodig by zgn vrouw bovendien was zyn werk achterop geraakt dit ging v6or minnekooien ea schertsen zyn plichtsgevoel verrolde hem geheel thans moeit hy voor tyn zoon den erfgenaam van Orttnau werken Elsa begreep dat dit alles envarmydelilk was en leed er toch onder De warmte der laatste weken had haar zoo verwend dat deze koele luchtstroom haar vreeieiyk hinderde En toch ging het allen vronwentoot De hartstocht vliedt de liefde moet Uy ven Maat was zy een an die vroawen vao dis duizenden zy de beroemder Och komi zy wilde zelfa nooit daarvan iels hooren en thans alt moeder I Wordt rarrolgd