Goudsche Courant, woensdag 22 juli 1908

Donderdag 23 Juli 1008 47sle Jaargang INo I m96 mimm couraot Meuws en Advertentieblad zoor Gouda en Omstreken releloi fl Wo 89 De üitg ave dezer Couranf g eschiedt dagelyks met uitKondeiingf van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per IKJSt 1 70 Afzonderlijke Kommer VIJF CENTEN Telefoon KIn St ADVERTENTIEN worden g epUatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere reg el meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaat niimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des mi ld Groote Kerk te Gouda DONDEUDAG 23 JULI 1908 s avonds A nnr UITWOGRlllG Vifi GEWIJDE MUZIEK TE UEVKN DOOR HKT ALSMAl KWABTET Mej JOH VAN DE LINDE Sopraan HERMINE SCHOLTEN Alt da Hoer JAC VAN KEMPEN Tenor QERAED ZALSMAN Bas Entree 50 ceiil Toegangsbewjizen en tekstboekjes a 10 t verkrSgbaar bg den Boekbanrdelanr J DE VEN Wijdstraat 37 en v66r den aanvang aan het Kerkgebouw yeHT ZCEP Men kan het teerste weefsel met Sunlight velltg wasschen Wit goed wordt witter en gekleurd goed wordt levendiger van kleur zoo dra Sunlight slechts gebrnikt wordt Alt lachte leep ol andere waschmlddelen Uw goed boschadigen en de kleuren hebben doen verschieten denk dan eens aan het woord SuaRght l FERWERDA iTIEMAN BEVELEN KENNISMAKING AAN MET Omit$TA lEMKBKE RIJMWIJM Voor ON K AhNi ILII ZüN Gratis tiiKiir juHAAR MEIKHÜIDEN WAr IJMKUSTEH ML l Rr fKl T TOT BEBKrorNO VAN MKIWIJN Pt lle h I Waohenbeimer 0 70 Niersteiner jj I Hocblieimer 0 90 Marcobrnnner n 1 Ranentbaler 1 on Küdesheimer l O I EItvillor 1 30 LioMrauinilch J W Winkler Hasensprung LBO RftdcsheinierBerg 2 Porster Jesuitengarten i oO MOEZBLWUSMlf j Brauneberger J MoselbWmcben J Pis orter IS I Vt un a contan t met 10 yCt kort lMg JEPOT TE JOUDA m i 1 1 1 UDON VAN OSTADK j i i Het bes onichadely te n J m akkdykale poettmldilel voor Hmtm en vooral damee en ffinderichoenwerlc U de Appretuur an C mw fc Ca Borllo BeutliStr 14 Men le e joe IHi op naam en fabriektmerk Virlirvlbur by H r l llw l AVOLENAARs KINDERMEE1 pak 20 cent per i 11 cent per j Overal verkrijgbaar HlllSMOKDEIlS warbt V voor namaak Ziet naar het Controlemegel Dr v HAMEL BOO S en HABMENS en den naam P MOLENAAK Co Wl eêtmaan Bekroond in October jl te BRUSSEL met d Hoogste Onderscheiding den GIIAKIt PIII WESTZAAN ATTEST AMSTERDAM 20 Maart 1908 Honthorststraat 12 WelEd Heer Giiarne wil ik ö mededeelen dat wg Hteed tevreden blgven met de resoltalen door Molenaar Klndermeel in onze kliniek verkregen Hoogachtend Uw Dw Dn Dr E J Th MEüREB Directeur en Leeraar Rijkskweekschool voor Vroedvrouwen aeraalogeeiisPoedervorra is het eeiiig sfe helpend middel tegen HtoeilarmoeAe HIeekitttcM XenuH icakle lÊoofapifueü fülapelooêheid Onmachten fermagertng en rerminderlug der Uehaamtkraehten aematogecn in Poeder vorm smaak en kan in alle drinkbare vloeistoden u H H heeft een aangename a lL Jb worden opgelost HAEMATOGEEN IN POËDERVORM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POËDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met gebruiksaanwijzing f 1 60 Ecnlge labrlkanien H v SCHAlk Co Den Haag Verkrngbaar bn Firm WOLFM éb Co VSfesthaven 198 GRENDEL E H VAN MILD Veerstal Gouda A BOUMAN AToorrfMcAi PINK8E A idUMrfar od Wwei A N VAN ZESSEN ScUonliomn B v WIJK P W v EDE Wwafsr A SCHEER flaa mcht K VAN DEB HEIJDEN B juwi P v o SPEK jMowrapeiie D v o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN v o HEIJDEN Waddtngeveen P A db GROOT A UB JONGH hLdeu aUr i P KASTELEIN PoUhroekeréim D BIKKER Bentdiop WAARSCHUWING Laat U niet misleiden door Abdij Siroop Het klooster Sa neta Paulo AMU bestaat niet dua Siroop wan geetierlet waarde Let vooral op de ECHT taadtee3c aiatf met rood letters jOberlahnstein OimCTEUK OCR VICTORIABRON OBCRUHMSWM HM i Overal J£££iN2g werkrijgbaar Maataehappi tot Explottalie van de VUstoria Brmt KaïUnvr tow Sederland Boompjes éO BoUerdam Alléén bij de rirma f GHEBAS te Gouda is erkrijjbaar LIPTON S THEE fVBHECB BESTU UEll per Pond BUITENGEWOON EXTRA KWALITEIT groen pakket j LBO ZEER FIJNE KWALITEIT No 1 geel pakket t 1 80 VOORTREFFELIJKE KWALITEIT No 2 rood pakket llO ZEER GOEDE KWALITEIT No 3 blaaw pakket f 0 90 JTh Mik MO eenti per pond hoeger Grootste omiet ter wereld Generaal Agent voor Nederland MATTH B BBVIJN 125 Heerengracht Amsterdam GEWAPENDE en ONGEWAPENDE Prima Tuinslangen Straalpij pen met Spreier enz Rnime kenze in de nieiwste Sasfoiuuüen én Gascomforen fijn uitgevoerd in prima email Alleenverkoop van Dr BERN S prima Ramé Rous is onovertroffen in lichtkracht en danrzaamheid MEN NEME DE PROEF Aanbevelend M M VAN LOON Dabbele Bnnrt B 13 Telephoon 117 Dronkenschap bestaat niet meer Sen monster van het merkwasrdiRB Coza poeder wordt gratis toegezonden Kan tngegeven worden in Koffie Thee Melk Likeur Absint Bier Water of tn het voedsel zonder dat het noodtg ts dat de drankaard er tet van af weet Het OOZA POEDER b zit de wonderbare eijtenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wijn abiint enz bij den dronkaard op te wekken Uet COZA POEDER werkt Eoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de tuster of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zondor zijn medew ten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoeft te welen waaraan hij z ne redding te danken heeft Het COZA POEDER heeft het huisehjk geluk van duizenden gezinnen hersteld duizenden personen van schaamte on oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappij het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit oogeévenaard poeder verspreid wordt zendt gratia aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te zijn Correspondentie In alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en in het volgend depot te Gouda WOLFF Co Onze depóthouders reiken het attestenboek gratie uil aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen COZAINSTITÏÏTE af Lfe Wacht U voor namaaksels Het Cora Poeder is het eenige afdoende middel tegen dronkenschap eller JMATIEK I DHEDEN ANKER PAINEXPELLER TEGEN RHEUMAT EN VERKOUDHEDEN Ruim 3S ja iitoii miuiouin JICHT CN RHEUMATICKUJDEIIS MET SUCCES 6BMUIKT VERK U0B I1 ik Fl£SSCHtN Ml50d3 75cls afWi BU H H ApOTKtKEIIS BI Dbooisten rrA I IUtHTER tï Rotthidam Te Gouda bil C LDUEE Apotheker Markt WOLFF 4 Co Westhaven 198 en b8 ANTON COOPS W Sdstraat VerecfllglDg ARMENZORG Afdecling BROHKBNHUIS BOZBNDAAL HOEK PARAD IJS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten doel om oude gebrnikte en overtollige haisbondelgke voorwerpen u IA ook zoo veel noudig te rcpweeren en hoofdzakelijk aan mingegoeden Toor goedkoope prezen te verkoopen De daarop behaalde Winst komt geheel tan goede aan de nexUrnU TereaniginK lr INMWOtV Goida Drnk ran A BRINKMAN i Z Bultciil aDdsch Ovcrzlchl Reuter seint oit Brussel d d 21 Juli Het Journal de Brnielles beval een bericht omtrent de inhechtenisneming van verdachte individuen van wie bekend is dat ziJ met anarchisten in betrekking staan Het blad voegt er aan toe dat in de laatate dagen geruchten liepen over een aanslag op den koning De vergadering der gedelegeerden van de liberale kiesvereenigingen in de beide Mecklenburgen heeft een proclamatie uitgevaardigd waarin wordt niteeogezet dat het ontwerp der regeering niet is wat de groothertog op 4 Maart 1907 beloofd heeft en dat de ingediende grondwetsvoorstellen niot in overeenstemming te brengen zgn met de grondbeginselen van de Mecklenbnrgsche liberalen In de oproeping ordt dan uiteengezet wat de liberalen in Mecklenburg wel verlangen Wg verlangen volkomen opheffing van het 81 andsbeginsel want het feit dat de ongerechtvaardigde bevoorrechting van adel en grootgrondbezit en de volkomen rechteloosheid van de overige bevolking in Mecklenburg nog steeds bestaan is bet ongeluk en de vloek van het Hecklenbnrgscbe volk Wü verlangen een Landdag bestaande uit afgevaardigden door bet algemeen kiesrecht benoemd Acht de regeering het noodig de vertegenwoordigers der universiteiten en van enkele beroepen een bijzondere stem te geven en zelf het recht van benoeming van afgevaardigden te behouden dan moeten deze in een afzonderlijke Kamer worden bijeengebracht WiJ verlangen voor de keuze van afgevaardigden het directe en geheime stemrecht en het wegnemen van alle beperkingen Wy verlangen de teruggave van alle kloosters aan den staat om deze weder te doen dienen voor hunne oorspronkelijke bestemming de bevordering van het onderwijs in geheel het land Ala einddoel houdt het liberalisme vast aan den eisch om algemeen gelijk geheim en direct kiesrecht dat alleen beantwoordt aan de eischen van gerechtigheid en gelijkheid Het manifest roept de geheele liberale bevolking van de groothertogdommen op zich daarbij snn te sluiten om zoodoende een gelukkige en vrijzinnige ontwikkeling van het land voor te bereiden FhViLLETO BE ACTRIck 34 Maar waarom moet de hartstocht vlieden na een jaar voor haar F Als zg in den spiegel keek riepen haar duizend stemmen naen toe Dan nam zij weder baar kleinen molligen Max op kuste hem en lachte om haar domme gedachten moest niet elke koningin haar benijden P Da dagen begonnen reeds te korten de lange vervelende avonden bij de lamp begonnen weder Karel kwam om zeven uur thuis en verdiepte zich reeds gedurende het sonper naar z n gewoonte in de courant Hat vorige jaar was dit Elsa niet opgevallen thans hinderde het haar z j was toch een vrouw met via men praten konl Zü nam hem dikwijls op de beminnelijkste moDier bat blad af Ik ban ar ook nog Maar kind wat moet man dan altijd praten AltiidP Ik gelooi dat ja dan gahealan dog niat tot na ipraakt UMr wtuoTW moat Ik du pratagf Orar Het Hoogerhnis heeft het ouderdomspensioenontwerp met slechte lulien stemmen tegen in tweede lezing goedgekeurd De oppositie heeft de floancieele gevolgen van de wet scherp gecritiseerd doch stemde niet tegen Deze uitslag ia volstrekt geen groote overwinning voor de regeering noch een verklaring dat de oppositie haar kracht wenscht te sparen voor een ander punt van wetgeving Hg is louter het onafwijsbaar gevolg van constitutioneele traditie De pensioenwetten zgn zuiver financieele wetten en naar overgeleverd gebruik beeft over de heffing en de verdeeling der inkomsten van liet rijk uitsinitend het Lagerhuis te beschikken Theoretisch maq het Hoogerhnis een financieele wet verwerpen niet wijzigen maar daardoor zon het een ernstige inbreuk maken op de traditioneele rechten van het Lagerhuis Dat hebben de Lords ook nu aiet willen doen vooral niet nu de regeering er over denkt de rechten van het Hoogerhnis te verkorten en dit is de eenige beteekenis van den uitslag der stemming over de ouderdomspensioenwet De feesten ter herdenking van het derde eeuwfeest van het bestaan van Canada zijn Zondag geopend met plechtige godsdienstoefeningen waarheen de manschappen van de voor Quebec liggende Fransche en Britsche oorlogsschepen zich gezamenliik begaven De regeering en de parlementsleden namen aan deze plechtigheid geen deel daar ziJ nog Ie Ottawa worden gehouden door de zitting van het parlement die eerst Maandag gesloten kon worden Dinsdag zullen zij te Quebec zijn Lord Grey de onderkoning is daar echter gebleven vooral om den prins van Wales te kunnen ontvangen die met het Engelsche eskader Maandag verwacht werd Dien dag begonnen de offlcieele feesten met een tocht door Quebec s straten van bereden herauten met een wacht in de kleedij uit Chaplain s tjjd Canada s eerste Fransche gouverneur die het program der teesten afkondigden David Wilson de meesterlijke teekenaar van de Daily Chronicle gaf Maandag een plaat waarin de Oorlog wordt voorgesteld als de geweldenaar die de valken zgn slaven zware lasten bergop laat trekken naar de Heerschappg John Buil Jonathan keizer Wilhelm Jacques Bonhomme allen gespannen voor kanonnen de uitgaven voor leger en vloot WiJ en de anderen moeten nu betalen staat onder de plaat voor het alarm en het wantrouwen van de laatste v f jaar de werkzaamheden de politiek f Zulks interesseert jelui vrouwen toch niell Spraak nu niat steeds in het meervoud ik behoor niet tot de vrouwen die jiJ bedoelt Aha ik begrijp je De onde harinneringen 1 Maar dat moet toch eenmaal ophouden I Dat houdt nooit op dat wil zeggen ik zal mij steeds boven de algemeenheid verheven gevoelen Earal zweeg gewoonlijk en verborg het hoofd opnieuw achter da courant Elsa stond op en i ng naar bet kind Mevrouw Von der Hayden onderhield dan haar zoon over zijn handelwgze Je behandelt haar verkeerd Ie fiegma krenkt haar vervreemdt haar van je Zjj is niet een dier vrouwen die gelaten naast haar man voortloopen en met elk kruimpje tevreden ziJn dat mijnheer de gemaal van de tafel zijner liefde laat vallen Karel was dan ontroostbaar daad zich verwijtingan en liep vol vertwijfeling de kamer op en neer Maar ik bemin baar vereer haar immers vervul haar geringste wenschen I Wat vril zjj dan toch t Dat galanterie mijn zwakke z de is dat wist zjj immers van te voren dat kan ik eenvoudig niat Dat eeuwige kussen es uinnekoozen en lievighedan fluisteren ik vind hel eenvoudig rsor OM losrt nniobao oogaput Meister Birrel sprak dezer dagen ergens en roirde ook dit bange vraagstuk aan Hjj gid een middel aan de hand om het op te lofien dat merkwaardig klinkt uit den mond Vit een Ëngelsch minister Wat noodig is zei Birrel is een toenadering tnsschen de arieiders in de verschillende landen opdat zil begrijpen dat tg allen hetzelfde belang erkij hebben een einde te maken aan de ontzettende uitgaven voor verdelgiogswtpenen Maar aanleiding van bet Slavische congres dat te Praag gehouden is schrijft de Union Een hartewensch der Polen dien zij sinds jaren koesterden is op het congres in vervulling gegaan Daarmede is echter de Rns siacbPoolsclie kwestie niet uit de wereld geholpen Daartoe zou noodig zijn dat de geheele Doema de geheele Russische Rjjksraad alsmede de Russische regeering zich op het standpunt stelden der afgevaardigden Krasofski en Maklakof Dat zal echter voorserst niet gebeuren en er kan nog heel wat water door Slavische rivieren stroomen eet deze geest van broederlijke tegemoetkaping ook in de wetgeving binnendringt en tot uitdrukking komt Een opmerkelijk artikel over de door Kramorsch bepleite vrijmaking van het Slavendov van de Dnitsche markt beval het Prager Tsgeblatt Aan de hand van cijfers en statistieken wordt daarin aangetoond dat slechts het twaalfde deel van Duitschland s uitvoer naar Slavische landen gaat terwjjl Kramarscb bet voorstelde alsof Duitschland in de eerste plaats van Slavische landen afhing Tegenover den uitvoer van Duitschland naar Slavische landen van 800 millioen staat een uitvoer uit Slavische landen van U79 millioen Rusland alleen 1054 millioen En dan zoo roept het Prager Tageblatt uit durft een Kramarscb nog er van te spreken dat de Slaven door de Duitachera genegeerd worden I Met een gevoel van verlichting is de oplossing der crisis in Servië die thans een volle maand geduurd heeft in den lande begroet Zoo heeft dan toch het kabinetWeiimirovits dat van den aanvang af was voorgesteld ten langen leste z n beslag gekregen t Is door een acooord tnsschen beide groepen der radicalen de jong en de oudradicalen dat de oplossing kon gevonden worden Het kahlnet Welimirovits zal de begrooling voor 1908 zonder de apanage en het handelsverdrag met de Donan mooarchie afdoen om vervolgens door de opneming Zulke avonden eindigden steeds met een wanklank en toch kon hij zjjn gewoonte niat nalaten Op zekeren avond in September was het weder hetzelfde Da courant vormde een ware barrière tnsschen hem en Elsa man boorde slechts het getik dar breinaalden en het trekken van Von der Heyden s pjjp Opeens las bij Volgens geruchten zal de directie van onzen hofschouwburg in andere handen overgaan als vermoedelijk opvolger wordt algemeen graaf Maxime Leidesdorf genoemd iemand met groola knnstkannis Da graat is ongeveer een week geleden van een reis om de wereld teruggekeerd Nu zijn i n wenschen vervuld ik gun het hem van harte Directeur Leidesdorf I Daarover zal je moeder in da wolken ziJn Elsa keek niet van haar werk op zjj voelde den blik barer schoonmoeder op zich rusten een hevige blos bedekte baar gelaat Na lees Ik je eens iets bepaald interessants voor en ja zw gt ook f Zie je nu zou ik mtj kunnen beklagen zal Karel lachend Elsa sloeg de oogen op Ik vind de kans voortreffelgk graat Leidaadort is voor die betrekking in de wieg gelegd Geen spoor van eaolge aandoening was in haar stam waar ta namen Viod ja f Ja oaat hat wal kannao ba van drie jong radicalen gewijzigd te worden Da nieuwe verkiezingen zullen uiterlijk 8 September van het volgende jaar worden gehouden De chef der kabinetskaoselarij Cfariatits heeft aan den correspondent der Nene Freia Presse te Belgrado verklaard dat tlle verontrustende geruchten die in verband met de crisis verbreid waren ongegrond zijn geweest daar overal orde en rust heerschen De Koning wiens aandeel aan de oplossing der crisis zeer groot is beeft tjjdena de criili een stipt grondwettig standpunt inienomen Ten aanzien van de telkens opnieuw opduikende geruchten over een aanstaand aftreden van koning Peter zeide Christits dat de Koning zoozeer doordrongen is van het besef van z jn heilige plichten tegenover Servit dat het nooit hjj hem op zon komen zijn land uit eigen aandrift aan gevaren van welken aard ook bloot te stellen Verspreide Berichten Dpitsobluid Het aantal inwoners van Duitschland Is in het jaar dal 30 Juni eindigde gestegen tot 63 017 000 Het vorig jaar bedroeg het 62 097 000 en nog een jaar vroeger 61 177 000 In 1871 werden 40 997 000 personen geteld modal sedert de sliehting van bet Ouilscha rijk een vermeerdering la constateeran valt van rond 22 millioen inwoners d i meer dan 53 pCt EaaiLiHo Dr Brook de praiident van den nationalen raad van vrije evangelische kerken heeft Zondag te South port gepreekt over Tolstoi s manifest HÜ sprak zijn afschuw uit over de door Tolstoi beschreven onmenscbelijke behandelingen en hoopte dat da algemaana verontwaardiging der beschaafde wereld aan de Russische gruwelen een einde maken zou ZwiDiz De limmarmHn Stern ta MaloS gearrestaard als vardacht eau bom ta hebben geworpen in het Engelsche schip met werkwilligen heeft bakand voor zign eoveldaad van ta voren dynamiet te hebben gestolen Sriiiji In Póbla da Segnra is een bommeotabrlek ontdekt dia voor Barcelona werkte Tal van personen liJn gearresteerd Ituix Nasi is te Trapani gekozen zooals trouwant Ie verwachten was Bü had de maetdar oordeelen Denkt ge niet dal juist voor deze betrekking zeker lichtvaardig inzicht gevaarlijk zou kannen worden f mengde zich mevrouw Von dar Hayden in ba gesprak Dat dacht ik juist ook antwoordde Earal Ja maar wie zegt d t da raat zilke inzichten beeft F Elsa had plotealing haar onverschilligheid verloren en haar breiwerk op zijde gelegd Nu tol de heiligen behoort hjj zeker niet die brave graaf merfcle Kar l op Dat ziJn praatjes booze gerncbteol Ik ken bem slechts als een voor de kunst blakend man dia door zijn verheven ideeto alke persoonlijkheid voorbijzag dikwjjls zelfs op beleediganda manier Herinner je tlechta zjjn gesprekken 0 ik herinner mij die zeer goed Ondai anderen vond bQ het zeer onverstandig van een man die aen kunstenares huwde ta verlangen dat zü bet toonael verliet dat zou zich hitler wreken Ik herinner mjj dat heel goed bet wai bQ bet bewuste souper waarbij wiJ alkander baeten te hebben Bitgedaagd ik en Maxime In da meeste gevallen zou de graat mjjns inziant volkomen gelijk hebben merkte ajju moedor op Wsrdl TMTtlfd