Goudsche Courant, donderdag 23 juli 1908

held van 3000 stemmen Dank zö de uitgebreide voorzorgsmaatregelen kwamen geen incidenten voor Bklqie Graal do Merode do senaatsvoorzitter is Maandag te Westerloo begraven Prins Albert vertegenwoordigde den koning Het koninklijk Belgisch zeemanscollego beeft don Daitsclicn gezagvoerder van bet Belgische Fcboolschip varzocbt to bedankon omdat zgn aaobiyven een beleediging is voor alle Belgische kapiteins rr Klanken uit SclioonhoTeu CLX Kn Knyper vindt na de gebeurtenissen der laatste maanden Nederland te klein Hjj is om raimer adem te halen de grenzen overgesneld en maar weer op reis gegaan voor geroimen tiJd En zoo waar hebben bom uitgeleide gedaan drie ministers Heemskerk jolig Cbristendom waartegen Bram in Devento de Cbristelijke jongolingen zoo ernstig waarschuwde Talma zjjn vroegere schildknaap en Idenburg in alle ministeries bruikbaar De derde streng maakt den kabel zal de man wel gezucht hebben toen hg daar de excellente excellenties aanschouwde Maar ge zult zien tegen de verkiezingen het volgende jaar komt bij als een letisch ondor ile broederen en predikt bij dec heiligen oorlog tegen bet jolig christendom Voor ziin vertrek heeft htj nog eerst de gemeentepolitiek op pooten gezet en den Bond van anti revolutionnaire gemeenteraadsleden ingewijd Stellig was Knijper het progran van 1902 toen door e Standaard gegeven vergeten Het was wel aardig om aan te toonen boe onvast de anti revolutionnaire beginselen zijn op gewichtige punten Oude plunje natuurlgk Maar op het punt van onderwas kunnen ze amice Valk wel als algemeen adviseur benoemen Geen plaats zoo rijk aan ervaring op het gebied van den schoolstrijd als Schoonhoven Kijk toch eens met hoe ruime band de School voor Christelijk Volksonderwijs in de staatsruif tast zes leerkrachten voor 215 k 220 kinderen waarvan er natnurlijk nog beneden zes jaar zijn dus 40 kinderen per onderwijzer Twee leerkrachten boven bet wettig getal En de openbare school Alles gedaan om de school zoo klein mogelijk te maken benevens de overige kleine middelen die gebruikt worden om dat onderwijs in miscrediet te brongen En ondanks dat alles gaat van da bijzondere scholen toch geen beste roep uit wel de klacht dat de kinderen niet al te best leeren En dan de zorg voor de onderwijzers V Zeer benieuwd zijn we er naar boe de tractementsregeling in elkaar gezet zal worden Zullen de openbare onderwijzers bg hun bijzondere collega s achtergezet worden Geef dan de openbare onderwijzers tnwr jaariyksche verhoogingen tegemoetkoming in de pensioenbetaling vrijdom van belastingen vrijdom van schoolgeld voor hun kinderen en een minimum van f flOO Ook ligt bij den raad een adres van den Bond van Gemeente ambtenaren met verzoek om regeling der tractementeii der burgemeesters secretarissen en ontvangers Nu is in t begin van dit jaar een adres door de afd Zuid Holland van genoemden Bond aan Gedeputeerden gestuurd waarin de adressante het rijkt Znid Holland stelt tegenover het arme i riesland Zelfs arm Friesland geeft beduidendmeer Bij het adres is een kort staatje overgelegd tor vergelping vaa de ZuidHoUand sche traktementen van burgemeester en secretaris met die van Friesche titularissen datop zich zelf genoeg zegt Zielental Burgemeester Secretaris ongev Z Holl Friesl Z Holl Friesl 700 f 400 f 800 f 350 f 700 2000 800 1000 650 900 3000 960 1400 800 1300 4000 1100 1500 900 1400 5000 1200 1600 950 1500 7000 1300 1800 1000 1600 10000 1600 2000 1200 1800 lün tot slot halen wiJ uit het adres nog deze alinea aan dut eindelijk uw college het waarschijnlpk acht dat gelegenboid tot ingrijpende herzioning zich zal ïoordoen wanneer de in voorbereiding zijnde wettelijke maatregelen tot verbetering van den flnancieelen toestand der gemeenten tot stand zullen zjjn gebracht dat het ons bestuur wil voorkomen dat daarop niet kan en mag worden gewacht omdat met grond wordt vermoed dat zoodanige regeling in de eerste jaren niet zal tot stand komen en omdat gelijk ook in de Tweede Kamer der StatenGeneraal bij de behandeling van de wet op het lager onderwijs werd aangetoond den ambtenaar eene behoorlijke wedde niet mag worden ontbonden omdat de gemeente arm is Brutaal nietwaar mijnheer Valk om zoo UolUod te itellen tegenoTtr Fileslaud Ia bet niet een soort aanranding van t gezag als indertijd de vergelijking van Schoonhoven met Snoek ï Zult ge den beeren niet toevoegen Als hut imn niet aanstaat dan gaan zq maar heen Neen dat zal de raad niet doen f e ambtenaar is zgn loon waard En waar de Slaat voorgaat in de orkenning dat de traktementrn verbetering behoeven vooral ook omdat do duurte dor tijden in verwhillende landen rondom ons lot lierzicning dwingt zullen onze vroede vaderen hierin niet willen achterstaan Woorden als gesproken zgn over Mak en Hensens doen ons het beste ho ien tenminste van de mierJerlmd van onzen raad JAN BAZUIN BINNENLAND ST ATEN G EN ERA AL ie KH SV m M A M B H Vergadering vun DinFdag 21 Tuli Aangenomen wordt een ontwerp lot verbetering van hot landbouwonderwijs Bij het ontwerp tot reorganisatie van dearbeidsinspectie door aanslelling van eon hoofdinspecteur aan het departement verptde heer Regout een formeel bezwaar op de arbeids en veiligheidswctton voorzien niet in de benoi ming van een chef der ar beidsinspectie Daardoor schijnt de positie van den ambtenaar minder onafhankolijk eu zeker Het is nooit de hedoeling geweestéén inspecteur aan te stellen bevoegd in allo districten Een zakelijk bezwaar is voor spreker dat do nieuwe ambtenaar die b v 2500 gulden méér s jaars ontvangen zul dan de eminente directeur generaal van denLandbouw slechts een klein onderdeel vande afdeeling Landbouw zal beheoren Denieuwe ambtenaar worde diirecteurgeneraalvan do gebeele atdoeliiig Voorts gispt spr de splitsing van de afdeeling Arbeid in talvan onderling vrijwel onafhankelüko vertakkingen Daarom juist is éen hoofd vooral dio secties noodig Do heer vtin den Biesen beeft een repertoire inzake do voxatoire arbeidsinspectie veel grooler dan omtrent de Woningwet De arbeidsinspecteurtjes schryven maatregelen voor zóó plagerig dat het bedrgf er onder Igdt golgk spreker met voorbeelden aantoont Spr wenscbt dat de nieuwe hoofdinspecteur ook daarop toezicht zal oefenen De heer Sterk merkt op dat de minister zeer goode reden moest hebben om zijn hoofdinspecteur buiten de bestaande ii pectears te kiezen want zulks zou ontstemming onder de inspecteurs teweeg kunnen brengen Spr s ervaring omtrent de arbeidsinspectie is een gunstige ihet overleg mot da inspecteurs beeft altijd beantwoord aan billgke eischen De heer Hovy neemt het tegen den heer van den Biesen ovenzeer op voor do arbeidsinspectie l e minister van Landbouw sluit zich aan bij het door de hoeren Hovy en Stork gesprokene waar dezen do arbeidsinspectie hebben geprezen In den breede betoogt spr de noodzakelgkheid der benoeming van een hoofdinspecteur Tot formeele voorbe reiding der wetgeving is een ambtenaar noodig Voor de inspecteurs is deze wetsvoordrttcht geen lag in bet gezicht Onder de inspecteurs was geen vaste meeniug omtrent den man wien de benoeming te beurt moest vallen In elk geval was in het korps inspecteurs niemand speciaaj aangewezen Het door den heer Regout aangegeven plan omtrent herziening der Ongevallenwet is niet aanbevelonswaard immers praktisch onuitvoerbaar De minister is de oplossing nabij Veel kritiek zal spr daarover moeten boeren maar hg zal zich dat getroosten wgl bij niet enkel naar sncces streeft doch naar goede wetten Na roplieken wordt hot wetsontwerp zonder hoofdelgke stemming aangenomen Voorts wordt o ra goedgekeurd Je overeenkomst met s Gravenhage tot afstand van grond Schenkweg Verdor worden o m nog goedgekeurd het wetsontwerp tot wig iiging en aanvulling van de Pensioenwetten 1902 voor land ep zeemacht do suppletoire Marinebegrooting voor oprichting van een proefstation voor de verlichting te Scheveningeul Daarna vangt de behandeling aan van do deftuitieve Oorlogsbegrooting voor 1908 De heer Staal leidt de discussie in met een rede waarin hg o m ook bespreekt hot zg incidont PatiJn on verklaart dat de heer Patgn in de Tweede Kamer volkomen gelijk had gehad wat de bedoeling met de 2200 man betrof Spr juicht toe dat de minister zoo spoedig de kustdefoasie ter band wil nemen hij zag echter liever niet uitsluitend daartoe de zeemacht aangewezen De instelling van Raad van Defensie laat hem koud hy wenscbt zich ook in het vervolg alloen te honden aan da militaire ministers ontkent dat voor eente oeieaing bj da cavalerie 24 maanden noodig zonden zgn zooals de minister wenscht Dit is ook niet de bedoeling van de Militiewet De beoordeelingsIgsten behoeven niet met alle mogelgke détails te worden ingevuld zoo een officier geschikt voor bevordering i zonder meer De minister zelf alleen is voor zgn voordrachten vcrantwoordolgk hg zal zich nooit op een commissie kunnen beroepen Spr beslrgdt het stelsel van den minister die de inspecteurs onder de bevelen van den kommandant van bet veldleger plaatst Ze bebooren onder bet direct kommando van den minister De heer van Voorst tut Voorst sluit zich wat dit laatste betreft bg don heer Staal aan ofschion het hem bevreemdt dat deze 00 st nu hlgken geeft dit denkbeeld toegedaan te go terwijl lig als minister in do gelegenheid geweest was het in praktijk te brengen Do chefs van dienst moeten meer rechlslreekschen invloed hebben Do beer van Löben Sels verdedigt het beleid van den minister De vergadering wordt gpslotcn PROVINCIALE STATEN Do vergadering van Provinciale Staten van ZuidHolland gisteren in het gebouw van de Tweede Kamer gehouden was gewgd aan do behandeling der door de commissie voorbereide onderwerpen en andere voorstellen Alvorens daartoe over te gaan werd de heer Schippers als buitengewoon lid van Gedep Staten herkozen met 47 stemmen tegen 24 op den heer van Hoboken Goedgekeurd werden de voorstellen nopens rechtstreeksche aansluiting dor provincie bg de Rgksïorzekeringsbank ruiling vnu grond met do Zuidholl ElectrisCbe SpoorwegMaatschappg uilbetaling restant subsidie voor havenwerken te Vlaardingen de provinciale rekening over 1906 subsidie van f iOOO aan het Kaascontróle station ZuidHolland Ook de regelen voor het verleenen van provinciale bgdr ngen in de kosten van landbouw bouwen tuinbonw wintercarsu sen werden goedgekeurd Bg de voorgestelde vei leening van subsidie van f 300 aan do Vereeniging tot bistrgding der Tuberculose te Leiden oordeelde dr den Houtor dat t belachelgk is f 300 te verleenen waar Noord Holland f 10 000 voor bet doel ge ft Ook de heer Mees betoogde het groote nut van deze tubercnlose vereeniging Dr Ruyseh stelde voor de subsidie te brengen vun f 300 op f 600 Dit voorstel warm aanbevolen door den heer Kerstens als een middel voor de ver eoniging om haar heilzaraen werkkring uit te breiden werd door den heer van Fisenne lid van Gedep Staten vooralsnog o ntydig geacht Het voorstel Rnyscb werd verworpen waarna de f 300 subsidie werd goedgekeurd Het subsidie van f 1000 aan de vereeniging het Groene Krnis voorloopig voor het jaar 1909 word verleend Het afwgzend voorstel op de subsidieaanvraag voor de Algomeene Haagsche Polikliniek lokte uit een voorstel van den heer V d Berg e a om f 1000 subsidie toe te kennen welk voorstel werd toegelicht door den hoor v d Berg die tegenover het advies van Gedep Staten ontwikkelde dat de provinciale toestand een tekort wel degeIgk subsidie noodig maakt dat de polikliniek wel degelgk ook buiten s Gravenhage goede diensten bewyst daar 9 pCt der behandelde patiënten van buiten den Haag komen en de instelling wel verre van geneeskundige armenverzorging te beoogen hetzelfde karakter draagt als andere instellingen van dien aard die wel provinciaal subsidie krggen Laatstgenoemde stelling en het bestaan van overeenkomsten tusschen deze en andere vereenigingen werd bestreden door den heer van Staveren die als geneeskundige niet hot sociaal belang kon inzien v in steun op het gebied van armenzorg bepaaldelgk van poliklinieken die z i niet anders zyn dan verzamelingen van specialisten spreekuren voor minvermogendeji die nog niet eens altgd gratis behandeld worden Waar dergelgke steun niet ligt op den weg der Staten ging spr met het afwgzend voorstel van Gedep Staten mee Daarentegen betoogde dr Ruyseh bet sociale belang ook van de poliklinieken die te beschouwen zijn als een centrum van specialisten ook voor ben die buiten wonen en die geneeskundigen niet in hunne woonplaatsen kunnen inroepen Daarbg verzekerde hg dat de instellingen wel degelgk hulpbehoevenden kosteloo behandelen Nadat de heer van Fisenne hot standpunt van Gedep Staten had verdedigd en dr den Houter zich tegen het amendement had verklaard zoo lang er nog geen bepaalde Ignen zgn vastgesteld werd hot voorstelV d Berg c s verworpen en hét afwijzend praeadrieB goedgekeard De subsidie aanvraag der vereeniging Hulp aan Zuigelingen alhier werd afgewezen zonder discussie By de behandeling van de subsidic aan vraag ton behoeve van de tentoonstelling Opvoeding van het Kind waarop G S ongunstig advizeerden deden de heer Dolk en andere leden het voorstel uit de provinciale kas f 300 in het waarborgfonds bg te dragon De heer Dolk lichtte dit voorstel toe doch bet werd verworpen Geraeng de Berichten Voor Jong Nederland Vereeniging tot bevordering van hel Igdelgk verblgl van kinderen in gezonde streken die ten dool hooft kinderen van alle geiindlen uit den kleinen burgerstand die bg de bestaande vacantiekolonies niet in aanmerking komen tot herstel van gemndheid Igdelgk naar gezonde streken te zenden mits de ouders of verzorgers naar de mate van hunne ünancieele krachten in de verplegingskoslen bgdrjigen of die geheel vergoeden heeft van H M de Koningin een gift ontvangen als blgk van Hoogstderzelver belangstelling in bot streven der vereenigiug Een spookhuis Men schrgft uit Amsterdam In een huis op den Binnon Amstel waar men gemeubileerde kamers verhuurt had sedert eon tweetal dagen iemand uil Brazilië zyn intrek genomen Gisterennacht kort nadat allen zich ter ruste badden begeven werden de bewoners gewekt door het inslaan van ruiten en het gerinkol van glas vergezeld van moord en brandgeroep In allerijl kwamen de tairgke bewoners naar beneden stormen en zagen hoe do Braziliaan uil alle macht bezig was de vensters aan do straatzgde in te slaan Een drietal politieagenten waren inlnsschen op hot linipgeroep toegesneld en bet gelukte hun daarin bggestaan door de hospita en kostgangers den aan armen en handen hevig bloedenden Braziliaan tot bedaren te brengen Volgens diens verhaal had hg koit nadat hg zich ter ruste bad hegeven de kruk van do slaapkamerdeur zien omdraaien Hierop zou men de deur eenige malen zoo hevig geforceerd hebben dat een groote spiegel die aan den wand hing voorover op den grond was geslagen Indcrdaid lag do spiegel dan ook in duizend stukkeu op de vloer Op dat oogenblik was de bewoner klaar wakker geworden zyn bod uitgesprongen en had door hot inslaan der ruiten alarm gemaakt De drie agenten door de bewoners geëscorteerd ondernamen onmiddellgk een tocht door het gelipole huis doorzochten alle hoekjes en gaatjes intnsschen zonder eenig resultaat de dieven waren indien zg er wel ooit geweest waren gevlogen De man die een niet onaanzienigke geldsom bg zich draagt weigerde nog oen nacht in het spookhuis te vertoeven en zocht een beter heen komen Eenige Haagsche bezoekers van het Westland kwamen Zondag langs de Kwak onder de gemeente Wateringen en zagen daar een kas met heerlgke druiven van den tuinier M V d Knaap De kas was gesloten maar door bet verwgderen van een paar glasruiten maakten zg zich meester van een goode boeveelheid waarmee de terugtocht werd aanvaard Spoedig daarop word de diefstal ontdekt en werden do wandelaars door den gemeente veldwachter Didier nagezet en bggestaan door den boschwachter van den heer Van Vreedenburgb met zgn politiehond achterhaald en naar Wateringen teruggeleid waar van het gebeurde proces vorbaal word opgemaakt waarna de wandela ira weder in vri heid werden gesteld Van de Ned Kiobken My te Rotterdam ontvingen wg evenals vorige jaren oen keurig boekje Op reis per Staatsspoor gids voor het reizend publiek Deze gids geeft alle mogelgke inlichtingen over de Algemeene en Bgzondere vacantiekaarten die door de S S worden verkrggbaar gesteld en bevat bovendien ge illustroerde beschrijvingen van de voornaamste plaatsen des lands die per Staatsspoor zgn te bereiken Dit boekje is gratis aan de kiosken der Ned Kiosken Mg te Rotterdam verkrygbaar per post tegen inzending van 3 cent voor portkosten terwgl voor hoofden van scholen en voor reisgezelschappen op aanvraag meerdere exemplaren beschikbaar zgn Stadsnieuws GOUDA 22 Juli 1908 Aan de Raadsleden is het volgende ingekomen stuk toegezonden Gouda 20 Juli 1908 Ter voorziening in de vacaturen in het College van Zetters welke ontstaan zullen tengevolge van de periodieke aftreding der heeren J van Dantzig Az R ü Jongenburger en A W Roes zal de Raad ingeTOlue het bepaalde btj het eerste lid ras attikel 3 der Wet van 5 April 1870 vóór den eersten September a s aan den beer Commissaris der Koningin in do provincie ZuidHolland hebban in te dienen eene opgave van zes personen Wg hebben de eer den Raad voor te stellen deze opgave te doen bestaan uit de namen der heeren 1 J VAN DANTZIG Az R D JONGENBURGER A W ROES 4 J DE lONG Hz 6 W BOKHOVEN 6 C A VAN BEBKEL Voor het eindexamen der Rgks Hoogere Burgerschool slaagde o a te Delft do heor L J Zielstra van de H B S alhier Orgel en viool hebben ons gisteravond bg de 5b orgelbespeling weer veel schoons te hooren gegeven vooral nos 4 en 6 ziJn bgzonder mooie nummertjes vooral als de viool in handen is van mej To Bonman leerlinge van den heer Boorlage directeur der Toonknnstschool te Ngmegen die haar instrument wel machtig bigkt te zgn Minder bevielen ons do zangnninmers Was no 5 wel wat beter dan no 2 een zeer moeilgk en dan nog ondankbaar nummertje werd van no 7a hel eerste gedeelte vrg goed gezongen veel minder w is het 2e Pdeolte CujuB latus otc leelgk zelfs de klank op sanguine en praegnslatum zoodat bg deze woorden ons gehoor pgnlgk werd aangedaan Mej Verroen verandert dikwgls het timbre van baar stem heeft wel eens gelukkige oogenblikkon maar moet toch nog veel leeren En in een gebouw als onze Groote St Jan behoeft ze haar vollo kracht niet te gebruiken misschien waren wij met de helft meer gebaat geweest Mej Simons zong vrg goed no 7b het laatste gedeelte er van zelfs mooi Minder beviel het Agnus Dei mogelgk wel dat zo do kracht dor woorden niet gevoelde wat de voordracht natnurlgk mooilgker maakt Repentir een mooi nummer beviel weer beter hoewel do hooge tooui n ook hier veel te sterk waren en daardoor hun klank verloren Zoodoende was mej S in de hoogte scherp Wat de uitspraak van t Lalgn aangaat schgnt het bjj zangers van professie regel te zijn den Duilscheuilsiiraak te volgen Waarom V Liever boeren wg de Hollandsche klanken en waar deze geen genade kannen vinden Igken ons de Fransche uitgangen nog wel zoo aangenaam voor t gehoor Al die oeeen en oeme vooral als ze wat druk op elkaar volgen maken het geheel wel wat somber Wanneer zal het Hollandsch ook in de toonkunst nog eens naar waarde geschat worden Programma van t 6e volksconcert op Donderdag 23 Juli s avonds 7 uur in t Hontmansplantsoen te geven door t Stedelgk Muziekkorps onder leiding van den heor Joh G Arentz 1 Marsch The Handicap G Rosey 2 Onvert Sous l ombrago A Torelii 1 Walzer The first love H Holztriiger 4 Fantaisie Plenrs des bols W v Perck 5 Juanita Mazurka de Con cert D Snoeck 6 Ouverture Louise Canivez Walzer HesperasKlange Jos Gungl Potpourri populaire No 8 G Renaud In de gister te Utrecht gehouden openbaro terechtzitting van de Centraio Raad van Beroep Ongevallenverzekering had de nitapraak plaats in do volgende zaak Hooger beroep van do Rgksverzekeringsbank tegen de uitspraak van don Raad van Beroep te Dordrecht waarbg met vernietiging eener beslissing der Bank aan M A H S alhier een rente van f 0 98 per werkdag is toegekend ter zake van een ongeval waardoor zijn linkerdgbeen is gebroken Do Centrale Raad vernietigde de uitspraak en bevestigde de beslissing der Bank waarbij getroffene ingaande 6 Januari 1908 voorloopig eene rente werd toegekend van f 0 84 per werkdag Bedankt voor het beroep bg de Christ Gereformeerde Kerk te Boskoop en te Zwolle door ds P de Groot te Noordoloos VERGADERIJifi ViPilMHEËmilMD RIJDAG 17 JDLI Vervolg Da heer Dercksen Ik merk op dat de heer Knuttel voorstelt 3 vierjaariyksche verhoogingen van f 10 terwgl ik mg houd aan het voorstel van B en W die de verhoogingen wenschen te bepalen op f 5 Volgens myn voorstel wordt Jus het maxiBumlbereikt 3 jaar eerder maar de kosten zgn de helft lager De heer Knuttel stelt namelijk f 30 voor en ik f 16 De Voorzitter Daaruit blgkt dat ik goed gedaan heb met het voorstel van den heer Dercksen te beschouwen als een sub amendement op het voorstel Tan B ea W Ik heb niet gezegd dat een eventueel sub amendement op bet voorstel van den heer Knuttel zooveel duurder zou zgn maar alleen dat de toepassing van bet denkbeeld van den heer Dercksen om de tractementsverboogingen om de 3 jaren toe te kennen met zich zou brengen oen verhooging van uitgaven wanneer bet voorstel van don beer Knuttel wordt aangenomen De heer Dercksen Wanneer do heer Knuttel zyn voorstel op dit punt door het mgne vervangt dan doet zich dat bezwaar niet voor en blgft het toch precies golgk De Voorzitter Dan moet de heer Knuttel beginnen met zgn oorspronkelgk voorstel te wyzigen De heer Knuttel Ik heb zoo even reeds gezegd dat ik geen bezwaar heb het voorstel van den heer Derksen over te nemen Nu echter B en W het reeds overgenomen hebben neem ik mg n voorstel om den leeraren 3 viorjaarlgksche verhoogingon ad f 10 toe te kennen terug De Voorzitter Het voorstel van den heer Knuttel strekt dus nu om de leeraren in hol Nederlandscb aardrykskunde en rekenen in salaris geiyk te lollen met de leeraren in vreemde talen het tractemeut van de leeraren in machine en snelschryvon te bepalen op f 70 por wekelgkseh lesuur en aan den Directeur too te kennen 3 viorjaarlgksche tractomentsvorhoogingen van f 100 De heer Van de Velde M d V Ik doe opmerken dat het niet onbiliyk is dat onderscheid gemaakt wordt tusschen het onderwgs in liet Nederlandscb rekenen en aardrgkskunde en dat in een vroemde taal Wanneer men eenvoudig heeft een acte voor het lager onderwgs dan kan men aan den Handelscursus les geven in aardrijkskunde rekenen en Nederlandscli dat is echter niet voldiiende om los te geven in een vreemde taal want daartoe moet men hebben oen acto voor een vreemde taal Vandaar dat K en W onderscheid hebben gemaakt tusschen het les geven in een vreemde taai on het onderwgr dal alleen oen gevolg kan zgn van het behalen eener gewone acte voor lager onderwgs De heer Knuttel Ik meen dat hetgeen de heer van de Velde zegt niet jnist is Vergis ik rag niet dan is de bedoeling voor leeraren in het Nederlandscb het rekenen en de aardrgkskunde te hebben personen in het bezit van do hoofdante tenrain le de leeraren die daarvoor zgn aangesteld hebben die acte Waarsclignigk honden B en W daarmede rekening omdat het althans eenige meerdere waarborgen geeft voor grootere en uilgebreidere studie Een acto lager onderwijs voor de talen wil ik gelyk stellen met de hoofdacte daar toch iemand die leeraar in het Nederlandscb is minstens oven uitgebreide studie heeft gemaakt als een leeraar in de vreemde taai Daarvoor is het volstrekt niet noodig do lioofdacte te hebben Ik geloot niet dat allen die thans aan den Handelscursus verbonden zgn dio hebben De Voorzitter Ik wgs den hoer Knuttel er op dat het een zuiver toeval is dat do leeraren in het Nederlandsch rekenen en de aardrgkskunde de hoofdacte hebben Het is nergens als vereischte gesteld terwijl dat wol bet geval is ton aanzien van de leeraren in de vreemde talen Het is waar één van de leeraren in do vreemde talen heeft nietde hoofdacte maar daartegenover staat dat er 2 of 3 zgn die haar wel bezitten één heeft verBcbillegdo acten waarondor zelfe de middel oaro acto In de redoneering van den heer Knuttel zou men nn het bezit van de hoofdacte aan de leeraren die b v Duitsch en Engelsch onderwgzen ook nog extra moeten vergoeden als men consequent te werk zon willen gaan maar dat kan de bedoeling toch niet zyn Ik herhaal voor de vreemde talon moet geSischt worden het bezit v in een acte voor vreemde talen terwgl voor de andere vakken niet de hoofdacte vereischt is Het is toevallig dat bedoelde leeraren dio acte bezitten Bg herhaling moet ik er overigens nog op wijzen dat wanneer het voorstel van den heer Knuttel wordt aangenomen en als basis wordt aangenomen f 50 ook voor de leeraren in bet Nederlandsch rekenen en aardrgkskunde het noodzakelijk gevolg daarvan zal zgn dat ook de traotementen der leeraren aan do ambachts nvondschool op gelgke wgze worden geregeld Dat zon niet meer dan billgk zgn De heer van Iterson Ik zal stemmen voor het voorstel van B en W want ik gevoel veel voor den Handelscursus Indertgd heeft de commissie welke zich voor de school interresseerde een beroep gedaan op de gemeente om een subsidie to krggen Do heer Dessing heeft toen gezegd laten wiJ het probeeren wg zgn er slechts f 200 mede kwgt wi kunnen da i zien hoe het loopt en daaraan heeft de Raad gevolg gegeven Wg hebben gezien hoe het geloopen is De school voldoet zeker aan de verlangens van vele ingezetenen en ik acht haar ook een zegen voor de gemeente maar zg kost dan ook op dit oogenblik duizenden guldens aan de gemeente Men moet hierbg wel in aanmerking nemen dat het oen school is welke niet gerekend moet worden tot de verplichte scholen terwgl de bnrgeravondschool wel degelgk daartoe behoort althans 2 klassen daafvao Nu acht ik het zeer gevaarlgk om de tractementen op don handelscursus te verhoogen wat moet daarvan noodzakelgkerwgs bet gevolg zgn De leden van den Raad het blgkt uit hunne redeneeringen vinden het zeer natnurlgk paralellen te trokken tusschen de eene school en de andere Wanneer nu de tractementen van de leeraren aan don Handelscursus hooger worden gemaakt dan dio van de loerarer aan de bnrgeravondschool dan zullen dezen natnurlgk ontevreden worden on eveneens om tractementsverhooging vragen wat de Raad dan niet zon kunnen weigeren Men moet zich toch eindelgk eens de vraag stellen wie zal dat betalen Hot is zeer gemakkelgk om alles maar op te jagen maar men moet ook vragen of men de ingezetenen niet Ie voel het mes op de keel gaat zetten Men zou zoo doende de meening doen postvatten dat het onderwgs te dnur wordt gemaakt en men zou menigeen die voorstander is van kosteloos onderwgs vooral voor de jeugd tot tegenstander daarvan maken De grens moet niet overschreden worden Ik zal er dus zeer gaarne toe medewerken om het onderwgs zoo goedkoop mogelgk te doen zgn om zooveel mogelgk in de jeugd vrgstetling van schoolgeld te geven al was het voor iedereen maar het moet niet te hoog opgevoerd worden want dan zon men van de grootste voorstanders tegenstanders maken De heor Derksen M ile V Ik begrgp de redenecring van den heer van Iterson in het geheel niet Hg wil desnoods ieder kosteloos onderwgs laten genieten Wie moet dat betalen Dan zon de rekening in het geheel niet uitkomen Do heer van Iterson Mjjn bedoeling is geweest kosteloos lager opderwgs De heer Dercksen Dat blgft precies hetzelfde Ik vraag dan wie moet dat betalen Het ware voor dr van Iterson de rationeele weg naast mg te komen staan en te zeggen wg zullen strgden voor verbooging van het schoolgeld Uit deze bion kan men in de eerste plaats patten Niemand zal het toch een onbillgkhoid noemen dat men wat betaald voor hetgeen men geniet Dat is eenmaal zoo in de wereld Waarom moet hel voor het om erwgs anders zgn Dit klemt te meer omdat geigk do hoer van Iterson terecht opmerkte deze stjhool niet behoort tot de verplichte scholen Ik zou zeggen Belanghebbenden moeten dn eersten zgti om er wat voor over te hebben Slol eens dat de heqr van Iterson het niet eens was met de richting waarin het onderwgs gegeven wordt en dat hg met eenige vrienden zelf een school ging oprichten zon hg dan niet prpcies ovenzoo redeneeren f Hij zon daarin dan ook gelgk hebben Het is in den grond een flnancieele quaestio en verliest men die uit bet oog dan vraag ik weder m t den heer van Iterson wie zal dat betalen Ik ben niet tegen behoorlgke salarieering der onderwijskrachten maar ik wil gaarne dat zg die in de eerste plaats van het onderwgs proflteeren l etalen zooveel zg kunnen Wordt vervolgd BEÏÏES VAN EOTTEEDAM DINSDAG 21 JULI L K H K StaaUleenxnqen NuDERi Asn Certif Ned Werk Schuld 21 75 PORTOQAL Oblig Tabaksmono polieleening 600 60001r 4 95 Rentelooze certif f 6 Oblig Ie Serie L 100 3 64 Biii aiEijE Zegelleening 1904 5 93 Hypothec Staatal 1892 6 965 RnsLisT Iwang Dombr Obligation 47 941 AziK Japan Obligation 1899 4 80 ComiiHu Geconsolideerde Bnitenlandsche Schnld O 1000 P 3 44 Hypottteeh Banken Pandb Rotterd Hypb 4 100 Pandb Standaard Hypb 4 99 Pdbr Sted Hypb sGrav 4 lOOV Pandb Utrechtsche Hypb i l lOOj Pandb Westlandsche Hypb 4 96 Pandb Znid Hoil Hypb 4 95 Pandb Algemeene Groninger Scheeps Hypb 4V 99 Pandb Nedorl Hyp APand briefbank 4 93 Pdb Ned Scheeps Hypb i l 100 Pandb Batnafscbe Hypb 4 94 Eerste Ned Hypotheekbrief bank 4 94 Pandb Hollandsche Hypb 47 95 Pandb Nationale Hypb 4 100 Seheepvaart Maateehappijen Oblig L Smit en Co Sleepd lenst 4Vi 100 Premiéteenünjen bKüOiE Loten Stad Antwerpen 1887 97 SpoorteegUeningfn iTALis Obl Zuid Italiaansche Spw Mg 3 SeV Diverten Obl Ned Ind Gas Mg 1905 4 100 IN Costumes tuilleur Mantels Blousen Kokken en Japonstoffen in zeer groote keuze tot de moest concurreoionde prgzen Afjt vras £ £ flf£fy y AMxaf re f Aovi irn NTH i PIAI I1 0 TE KOOP een goede gebruikte PIAMX O Te zien enz Brokkenhnis Gouda Eohte Oude Jenever P HOPPE Verkrggbaar bg PEETER S Jz Ltf op cachet en iurkirand SUtlUBIIT xeep Uleaw onoverrroften l rof Dr LioberB welbokfliid SSIUW XBACBT ILIZia Itm cbl ii t P bri kiii rk tot voortdurende radicale tn i 0kere genezing van alle zell dt meest hardnekkige zennu ttfeftteiip vooral ontstaan doot aidwalingen op jeugdigen leef gd otale gene iing van elke zwakte Bleek tucht Henauwdbeid Hootdpija Migraine Hartklopping Maigpgn slechte spijsvertering Onvermogen Impotenz Pollntione enz Oitïoerige prospectMien Inj rcr tMoh 11 tl 9 9 dulibalü awb t ni Onira 1 Dapól Matth v il VukIo Zaitliomm I pnl M Cl lian i Oo ttottardam 1 ilttppel s lravenhag t Hatinmani de Jong J Ged Rottvr au W Iff k ÜJ ftouda n bH Ue drogiitsn u