Goudsche Courant, vrijdag 24 juli 1908

Vrijdag 24 Juli 1908 i oa 1069T 478 e Jaargang GOüDSCHE wmm MeHWS en Adrertenttehlad roor Gouda en Omstreken reletoin Aio SS De Uitg ave dezer Courant geschiedt dag elijks met iiifzonderiiig van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is 1 26 franco per jKist 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Teleteon i e 89 A D V E R T E N 1 I E N worden g epliatsf van 1 5 regels a 50 tJenten iedere reg el meer 10 Centen roote letters worden berekend naai plaatsruimte Inzending van Advertentiën lot 1 iiiiitU iiiiild HIISMOEDKKS wacht U voor namaak Ziet naar het Conirdlemegel Dr v HAMEL ROOS en HARMENS en den naam P MOLE AAR Co U mêtuaan Bekroond in October jl te BRUSSEL met de Hoogste Onderscheiding den nilAM PIIIX Schoenhandel KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reiiaratiën OD aangemeten werk Geneeskundige Gymnastiek en Massage Met zeer gunstig resultaat wordt door ondergeteokende behandeld ruggegr verkr lichaamsmisvorra bewegingsstoorn verstuikingen i pierverrekkingen en vetzucht rheuroatiek Ischias mg en lendeopünen verstopping enz enz D VAN DUUREN KATTENSINGEL Q 143 Onnavolgbaar ijjn thans door nieuw gevonden toepassingen onze in oUenerf geêeMMerde Portreilen felntureUogaerU Z j geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitatie voor de eehie te ontvangen öeill PrUsconrant met oen aantal ongevraagde getnigschrilten ijratit op aanvraag Boxtel H BOOAKBIb £ Co Agent voor ÖOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bjj wien modellen te bezichtigen sün EEM1E70T7ANTEEE Heil wordt verzoebt op t HKItK te letten UIT HET MaGVZNN TAN N IUVKN8WAAY ZONË aORtNCHËBI Deze TUË£EN wordeii afgeleverd in verzegelde pakjea van re twee en een half eu een Ned ons met vermelding van Nommer ei Pr B voorzien van nevenstaaud iMerk volgens de Wet gedepc neerd Zich tot de uitvotr ng van gefMrde orders aanbevelende 1 G BIJL voorheen J BREEBAABÏ Lz GEWAPENDE en ONGEWAPENDE Prima Tuinslangen Straalpijpen met Spreier enz Ruime kenze in de nieuwste Qasfornuizea en Qascomforen lijn uitgevoerd io prima email Alleenverkoop van Dr BERN S prima Ramé Rous is onovortrollen in lichtkracht en duurzaamheid MEN NEME DE PROEF Aanbevelend M M VAN LOON Dubbele Buurt B 13 Telephoon 117 W ANKER Ruim 35 jaar door millioencn oicht ek hheumatiekuwbebs met succes sebruikt VeRKRIIOBAAR in FLESSCHfNÏAK50ct3 75cls ra 1 25 BU H H Apothekers en Drooisten F Ad RlCHTERi C Rotterdam Te ÖOüDA bjj 0 LÜUER Apotheker Markt WOLFF Co Westhaven 198 en b ANTON COOPS WjjdBtraat Gouda Druk vau A BRINKMAN Zn WERELD SUCCES üp Wereldberoemde Superior Dniivenbor sthoning ExtracT wordt aanbevolen tegen Eiorstaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoest Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz 3IMLIAJITBM is verkrijgbaar bji alle voorname Apothekers en Drogisten ingroote en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk Ihiiiecftland Engeland Amerika Ned lndiê Oranje Rivier Kolonie Traneoaal enz nELIANTBM werd 9 maal met Gouden S maal met Eere Medailles bekroond MtëLlASTBE in flacons O iO f 0 70 en I J lUELlAMBS in doezen tabletten f 0 40 en f 0 70 Eenige tabrikantcn H N VAN SCHAIK o Koninklijke Stoomfabriek üe Honlnghtoem Den Haag VerkrBgbaai bfl Firma WOLfF Co Westhaven 19S Gouda ÖBENUEL Gouda E H VAN MILU Veerstal B IZü Goiula A BOUMAN Moordrecht PINK8E Nieumrkerka dlJtel A N v ZESSEN Schoonhoven B v Wl IK Ondewaicr A SCHBER Ilaoêtrecht P W v EDE Oudewater K vis dbr HEIJDEN te Reeuwijk P v D SPEK Moercapelle D v o STAR Wed J KOLST M KOLKMAN AHN VAN DER imiO HWaddingeveen P A di GROOT A d lONtJH Oadeioaifr J P KASTELEIN Pohhrtekerdam D BIKKER te Bentchop VAAIISCHUfVI VG Laat D niet misleiden door Hl iro j Het klooster Hanotalfaulo Abdij bestaat niet dun Siroop van geerierlei waarde 20 cent per 11 In 11 cent per pak Overal verkrijgbaar AVOLENAARs KiNDERMEEL WESTZAAN ATTEST AMSTERDAM 20 Maart 1908 Honthorststraat 12 WelEd Heer Gaarne wil ik U mededeelon dat wjj tteedë tevreden blijven met d resultaten door Molenaar ê Kindermeel in onze kliniek verkregen Hoogachtend Dw Dw Dn Dr E J Th MEüRER Directeur en Leeraar Rijkskweekschool voor Vroedvrouwen M Mm WEST m LIJDEN 15 Door tusschenkomst van onzen wederverkooper den Heer H G WEBER te Scheveningen ontvangen w j het volgende schrijven Mgnheer I Wat ik aan anderen zoo dikwijls verteld heb wil ik ook gaarne aan U melden Ik ben lang lijdende geweest aan de zenuwen alle lust was geweken De piJn die ik in mijn hoold en mijn rug geleden heb is onbeschrijfelijk Ik dacht dat bet einde uabjj was en men wilde mg naar het Ziekenhais hebben maar ik had er geen moed voor Toen is miJ aangeraden de SANGUINOSE te gebruiken en werkelp die heeft wonderen bg mg gewerkt en geheele uitkomst gebracht Ik beo niet naar het Ziekenhuis gegaan en ben on geheel beter Als iemand weet wat lijden ia dan ben ik het dus U begrgpt hoe dankbaar ik U ben voor uw heerlijk middel O moogt dit schrijven gerust gebruiken tot heil van anderen Mej CLASINA DE BRUIN Scheveningen Wassenaarschestraat De SANGUINOSE Vinum Sanguinosum in vacuo is het beste middel bg bloedgebrek en zenuwzwakte Daarom ook maakt het zich telkens nieuwe vrienden Neemt er ook eens een proef mede doch wacht U voor namaak SANGUINOSE kost f 1 5Q per fl De Riemerstraat 2c l Te Gouda bjj WOLFF en Co Westhaven Wijdttraat per 6 fl f 8 12 fl f 15 VAN DAM Co ANTON COOPS drogist i kWm bij k Firnia T GIIËBAS te Gouda is verkrijgl UPTON S THEE laar BBSTB UEII WEnEL n per Pond f 1 50 f 1 30 f 1 10 BUITENGEWOON EXTRA KWALITEIT gioen pakket ZEER FIJNE KWALITEIT No 1 geel pakket VOORTREFFELIJKE KWALITEIT No 2 rood pakket ZEER GOEDE KWALITEIT No 3 blauw pakket f 0 90 In blik to cent per pond hooget Grootste omzet ter wereld Generaal Agent voor Nederland MATTU B BBVIJN 126 Heerengracht Amsterdam FERWERDA TIEMAN BEVELEN KENNISMAKING AAN MET 0 DËRm lE KERKEN BUKWIJN Voor onze afnemers ZIJN Gratis vEHKKuaBAAR l EiKKUIDEN wai dmeiister met recept tot bereiding VAN MEIWIJN Pir fluck Wachenheimer f 0 70 Niersteiner 0 80 Hochheimer 0 90 Marcobrunner 1 Ranenthaler 1 10 Rüdesheimer 1 20 EItviller 1 36 Liebfraumiich 1 50 WinklerHaaensprung 1 80 RildesheimerBerg 2 Forster Jesnitengarten 2 30 MOEZEL WIJ SEN Branneberger 1 Mosclblttmchen 1 50 Pisporter 180 Prllzen a contant met IV pCt korting DEPOT TE GOUDA E 1 1 BOON VAN OSTADE Dronkenschap bestaat niet meer Een monster van het merkwaardige Ooaa poeder wordt gratis toegezonden Kan ingegeven worden in Koffie Thee Melk Ltkeur Abstnt Ster IValer of tn het voedsel zonder dat het noodtg ts dat de dronkaard er tett van af n eet Het COZA POEDER be zit de wonderbare eiftenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wijn absint enz bij den dronkaard qd te wekken Uet COZA POEDER werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de zuster of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zijn medeweten en zonder dat het noodig 13 dat de patient ooit behoeft te welen waaraan hij zijne redding te danken heeft Het COZA POEDER heeft het huiselijk geluk van duizenden gezinnen hersteld duizenden personen van schaamte on oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappij het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van tatloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te zijn Correspondentie In alle talen j tr wereld Het echte Coza poeder ia verkrijgbaar io alle apotheken en in het volgend depot te Gouda WOLFF Co Onze depöthouders reiken het attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen COZAINSTITUTE lSr ê Wacht U voor namaakeels Het Coza Poeder ia het eenige afdoende middel tegcD dronkenschap VereeolglDg ARMË ZORG Afdecling BIIOKHENHIIIS ROZENDAAL HOEK PARADIJS ÖOÜDA Deze inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte en overtollige huishoudelijke voorwerpen welke ook zoo veel noodig te repareeren en hoofdzakelijk aan mlngegoeden voor goedkoope preien te verknopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten goede aan de neutrale Vereeniging Armeniiora i H bute onlchultlykM m ig makkelylute poctiinlddel voor HeerM nfJÊt en vooral damel en KiadtfMtiMnwerk ChB ia de Appratunr van C M Miliar II C JtVjt Barna BuatStr l4 Mmlettaioet H a op naam en fabriekamerk VefkriPikiv ky HHra Wtiikelleri la Hlieaewflrk f l atarh aaarvMWH flamruKtoaat kr r Maa araMei Bulteiilaodscli Uverzlchl De regeering van Guatemala heeft bg het departement van Staat buitcniandsche zaken te Washington inededeeiing laten doen dat Nicaragua en Hondoias op het pnnt Btaan met elkander in oorlog te geraken De aanleiding moet worden gezocht in de hulp die Nicaragua heeft verleend aan do revolutionairen in Honduras zulks onder schending van de bestaande verdragen In Midden Amerika n aar elders de vrede nergens in gevaar is bestaat algemeene verontwaardiging over de bonding van Nicaragua Reuter seint uit New York dd 2 2 Juli Uit Carncas wordt van gisteren Dinsdag het volgende gemeld President Caitro heeft den Nederlandschen minister resident den heer Do Reus uitgewezen Do minister van bnitenlandsche zaken heeft den heer De Reus zyn passen gezonden met een nota waarin hem wordt medegedeeld dat met liet oog op de meeningen van den heer De Reus tot uiting gebracht in den brief van den 9en April generaal Castro hem onbevoegd verklaart op te treden als bevriend tnsschenpersoon bü de betrekkingen tns chen Venezuela en Nederland Reuter meent dat bedoelde brief waarsehijnliik is DO Eens antwoord op Castro s verzoek aan Nederland om een meer krachtdadige waakzaamheid te betrachten ten aanzien van de tnsschen Laguaira en Cnragao varende Nederlandsche schepen op welke Venezolaansche opstandelingen dikwi ls ontsnappen onder aangenomen namen Die verzoek is van vroeger datum dan de beroering gewekt door de sluiting van de haven van Curasao voor de Venezolaansche scheepvaart in verbanl met het heerschen der pest te Laguaira In het Engelsche Hoogerhuis heeft Lord Cromer bij de behandeling der wet op de ouderdomspensioenen gelegenheid gevonden een redevoering te honden over den politieken toestand Lord Cromer meende dat de regeering beter zou doen zoo zij de middelen die de ouderdomspensioenen noodig maakten voor d landsverdediging besteedde want bij voorzag dat binnen enkele jaren een Europeesch conflict zon ontstaan waarvan hQ het ernstigste vreesde Of een redevoering van Lord Cromer al is deze nog zon pessimistisch aanleiding FEViLLETOX DB AGTRICB 35 En dat zegt uP Zeker omdat ik overtuigd ben dat de meeste kunstenaressen juist ter wille van den sterken invloed dien zg door haar kunst op de mannen oefenen gehuwd willen zgn Als nu een man zich over zekere vooroordeelen heenzet waarom zal hg zich dan aan dien invloed onttrekken Zal bg zich niet bedrogen gevoelen als bg dat doet f Karel ontstelde diezelfde woorden sprak eens Maxime De lichtzinnige Maxime en zgn strenge moeder dezelfde inzichten Hg was verbluft Zeker als er van zulke dames aprake is kan de graaf gelgk hebben die kan men gerust aan het tooneel laten in dit geval schaadt het hem en hun niets dat spreekt Hy lachte spottend Elsa a oogen kregen een zonderlinge uitdrukking baar vingers plukten zenuwacbtig aan den zoom van baar japon Je begrijpt je moeder verkeerd de invloed die van een kuostaDares als zoodanig nl ut baliotft lalit gatn mdlgt U it n wezen mag om daarop een beurastemming te doen reageeren is zeker de vraag Tegenover het pessimisme waarvan Lord Cromer redevoering bljjk gaf staat en met evenveel recht het optimisme van den Franschen gezant aan het Berlijnsche hof den heer Cambon Deze heeft aan den heer Maurice Sarraut zjjn meeningen over den toestand medegedeeld en gezegd M a indrukken zgn over het geheel optimistisch Er bestaan volstrekt geen moeilgkheden tnsschen Frankrijk en Dnitschland Ik heb nooit getwijfeld en twijfel nu minder dan ooit aan Dnitschlanda goeden wil en ik blijf ook bij mgn overtuiging van de kracht van de openhartigheid Steeds de waarheid zeggen maakt sterk Onze betrekkingen tot Ouitschland zjjn zoo goed als wij slechts kunnen wenschen Ik ga wel niet zoover te zeggen dat zg tegen elke moeilijkheid bestand ziJn Du openbare meening in Dnitschland is eren nerveus en gemakkelijk te beïnvloeden als die in B ankrijk Maar toch zie ik voor ongerustheid geen reden WiJ willen geen agressieve politiek togen Dnitschland voeren en als wy op den ingeslagen weg voortgaan ook in de toekomst do loyauteit onzer plannen en handelingen toonend dan zullen allo moeilgkheden vermeden worden Maar daarom moeten wg ons niet aan illusies overgeven Als Frankrgk van den wereldvrede spreekt stelt het zich gaarne voor dat de geheele wereld vredelievend gezind is Hetzelfde geldt van de üuitsche regeering en van een grout deel van het Diitsche volk Maar eeii ander deel en niet het kleinste herinnert zich gaarne dat Dnitschland s welstand van 1870 dagteekent De Duitsche oiiderwg zer is van huis uit patriotisch Hg voedt de toekomstige geslachten op in den eerodienst van het vaderland En deze vaderlandslievende gevoelens geven het Duitsche volk een geveldige kracht Ook wij mogen ons patriotisme niet varliezen als wij niet willen inboeten aan kracht en grootheid Oeen mensch in Frankrijk denkt aan oorlog maar zoover zijn wg nog niet gezonken dat wy zonder opwinding een ongerechtvaardigde behandeling knnnen verdragen Veel gelegenheid zal er steeds zyn om mogelijke misverstanden uit de wereld te helpen Inteilectueele toenadering door congressen is daarvoor zeer geschikt Voorloopig mogen wg niet meer varlaugen en moeten wg ons vooral hoeden voor droomen en droomers die de wereldgebeurtenissen meenen te knnnen richten naar de luimen hunner verbeelding Hg kan in een gezonden geest een sterk temperament een ontvankeiyken achoonheidszin bestaan eigenschappen die de persoon in quaestie verre bdven haar geslacbtgenooten verheffen Denk je dat f Neen mgn kind dat zgn praatjes De invloed waarvan bier sprake is is een zondige en heeft met de liefde niets uitstaande Maar jg zelf hebt dien steeds veracht hem en de mannen die hem huldigen I Elsa was verward en vond niet terstond een antwoord Wg begrypen elkander op dit punt niet zei zy eindelgk ontwgkend En juist op dit punt moeten wg elkander begrgpen I Ik dacht dat je het met graat Maxime in dat opzicht allerminst eens waart Maar wat wil je toch stebds met je graaf Maxime Zy stond zennwachtig op Heb je iets tegen hem Volstrekt nieti Alleen geloof ik beter dan jg te weten wat hem in de kunstenaressen aantrekt Dat betwgfel ik Waarlgk P Ja beleedigt mg Karel Tranen schoten in baar oogen Elsa I Tranen t Dat ia die oppervlakkige peraoon niet waard of beschouw je hem all MD ODtwikkaM nwuclir In zgn redevoiring tegen de onderdomspensioenen in iiet Engelsche Hoogerhuis heeft Lord Cromer als voornaamste argument tegen het regeeringsontwerp aangevoerd de plicht vaa de regeering om zioli intgds voor te bereiden voor oen Enropoeschen oorlog die ons waarschgnigk binnen niet te langen tyd zal worden opgedrongen Lord Cromer zeide Het grootste deel van ons volk dat de bnitenlandsche staatkunde met slechts matige aandacht volgt gelooft niet aan deze mogeIgkbeid Maar op een regeering die het land lief heeft en die vooruitziet een regeering die beschikken kan over inlichtingen die niet iedereen ten dienste staan rust de plicht zich intgds op dit evaar voor te bereiden oen gevaar dat ik en met my ve n die van buitenlandsche zaken goed op de hoogte zgn zien naderen Daarom behoef ik nog niet de goede trouw te verdenken van de hooggeplaatste personen op het vasteland die steeds hun vredelievende bedoelingen herbalen Evenmin behoef ik aan te nemen dat er beslist vgaiidige bedoelingen jegens ons land bestaan Maar in onzen lyd is de invloed vanpersonen hoe hoog ook geplaalst beperkt Zoodra nationale belangen in het spel komen en do rassenhartstochten geprikkeld rgn bestaat er altgd gevaar en meer dan gevaar vodi een botsing lusschen twee wedgverende volkeren al zyn hun regeerders nog zoo vredelievend Daaibg komt mgn vrees dal deze onderdomspensioenwet het begin el van den vrghandel in gevaar zal brengen en daardoor zon do kans op een botsing wezenlyk worden vergroot Er wordt wel gezegd dat het onbiliyk zou zgn van een vreemd volk om ons kwalgk te nemen wanneer wg deen wat dit volk ons heeft voorgedaan maar zulke argumenten beheerschen den loop der staalskunde niet Zoodra het nationaal belang elschl of schgnt te eischeh dat een mededinger worde overvallen dan heeft een goede diplomatie niet anders te doen dan voor zolk een overval een rechtvaardiging te vinden waarachter de werkelijke reden schuil kan gaan Deze woorden van Lord Cromer hebben in Duitsche beurskringen nog al indruk gemaakt De Berlgnscb beurr was er wat flanwer op Eerstdaags zal er in Oostenryk Hongarge een ministerieel besluit versihynen waarby de politie te Pola instede van gemeentepolitie zooals nu rgkspolitie zal worden Totdusver was de politie te Pola waar de meerderheid in den gemeenteraad Italiaansch Elsa verliet de kamer Von der Heyden verloor zgn kalmte hy stond driftig op en liep gejaagd de kamer op en neer Wat heb ik dan eigenigk gezegd f Die belacheiyke prikkelbaarheid I Sentimentaliteit Je hebt heel veel gezegd merkte zijn moeder op die tot dusverre een streng stilzwygen had bewaard Je hebt baar ala het ware den invloed verweten dien je zoozeer veracht dien je zondig noemt Heb ik dat gedaan P Elsa verweten die zoo rein is als een kind P Ja dat heb je en dat is een schande Je bent jaloersch op graaf Maxime niet waar P Ik jaloersch P En een schande I Wat nu nogP Maar dat wilde ik immers niet Zal ik dan nooit met vrouwen loeren omgaan I Bg Qod dat wilde ik niet t Elsa I zyn roepen bleef onbeantwoord Hg ging in de kamer daarnaast zg zat by de wieg en snikte hevig Diep berouw greep hem aan z66 hartstocbteiyk bad hg haar in langen tyd niet omhelsd en gekust Wees niet boos je bent immers zoo edel zoo braaf Je weet nog niet boe alecbt da menseben zyn Slecht is hy niet WieP Acb ja graaf Maiimt dien bedodiia Ik DU niat is hoofdzakelijk samengesteld nit Italiaangch personesl Dat vond de plaatseiyke commandant echter minder gewenscht En hy zond aan de regeering een betoog waarin hy o a op den voorgrond stelde dat by aan die Italiaausche politie weinig had tegenover Italiaansche spionnen en dat de Italianen niet gewillig genoeg waren om zich te leenen voor diensten die uit een militair oogpunt noodzakeiyk waren Daarom drong hy aan op vervanging van die Italiaansche gemeentepolitie door een Oostenrgksche rijkspolitie hetgeen dan nu geschieden zal Intusschen is de regaering al doende met pogingen om de aanstaande verkiezingen voor den gemeenteraad dermate te beïnvloeden dat de Italiaansche meerderheid het veld moet ruimen Men hoopt dit te bereiken door een bondgenootschap van Kroaten en Slovenon Het hoofd der politie te Pola ia op t oogenblik geen Italiaan maar een gewezen Duitacb oflicier Het Departement van Landbouw taWashington heeft een verslag bet licht doen zien waarin het een en ander irordt meegedeeld over de huidige vleescbsohaarscbte in da Vereenigde Staten in verband met de verscherpte voorschriften op de inspectie van vleesch en vleeschwaren In da groote fabrieken te Chicago Het strenge loezicht der vleeacb inspecteuri heeft vooral belemmerend gewerkt op da worstfabricage Slechts de eerste ranga hoteU en zeer gefortuneerde lieden kunnen zich in de Oosteiyke Staten nog de weelde van worsteten veroorloven Zelfs geen broodkruimels mogen er in de worst worden gedaan Daar er vleeschscbaarschte en dus groote vraag naar versch vleesch bestaat blgft er voor de worstfabrikanteo en vleeschinmakers zoo weinig over dat aan de vraag naar worst en blikjes vleesch niet kan worden voldaan Daarom hebben de eigenaars van groote blikjesfabrieken te Chicago o w in de eerste plaats de firma Libby M Neill Lib f hun toevlucht moeten lemen tot bet aanseinan van de filialen in bet buitenland welke haar voorraden blikjes weer naar de V Si moeten terugsturen Na zeven maanden te hebben gewerkt ii de Russische Doema op reces gegaan in October komt zg weder bgeen By het uiteengaan van deze Doema die er In geslaagd is niet te ign ontbonden baval de Ruaaiacbe pers breedvoerige artikelen over haar arbeid waarnit biykl dat het groote practihcbe rusnitaat van dien arbeid is dat zg in Rus Hy liet zyn armen die Elsa omvat hielden zinken Overigens om je te laten zien dat ik hem niet vrees wil ik hem uitnoodigen Karel boe kon je nu toch zoo sprekeoi by de wieg van ons kiudl Moet ik hem dan uitnoodigea of ulelP antwoordde Von der Heyden besluiteloos de vingera door zgn baar halende Neen je kunt wel gelijk hebben ik begryp dal zoo niet Haar ik verga van schaamte als ik er aan denk dat Dat P Karel boog zich vol verwachting over haar heen Dat hy my met zulke oogen beeft aangezien waarmee al de miskende schepselen worden aangezien die ik steeds zoo verachtte Houd je j dat dan voor mogeiyk Karel P vroeg zy huiverig Karel aarzelde een oogenblik Zy keek hem strak aan Ja zei bg eindelgk scherp Elsa verborg baar gelaat in de banden Luister Elsa bet is misjchien goed ala je het weet Hjj fluisterde haar de woorden in het oor ala schrikte bg voor een overluide bekentenia terug Ook ik zag je eens zoo aan alechta één oagenblik es toen vlood ik Wordt vervolgd