Goudsche Courant, vrijdag 24 juli 1908

land liet denkbeeld aan een volksvertegenwoordiging en aan de noodzakeiykheid van wettel jken arbeid voor goed lieelt gevestigd Van de Doemaleden die bunne meening over den arbeid der derde Doema uitspreken halen wü aan de bekende kadettonleider Makiakof die zeer peisimistisch is In zijn oordeel Hg meent dat deze Doema haar krachten heeft verspild op arbeid die met de noolzakeiyke hervormingen niets heeft nit te staan Doch Ohomjakof de president der Doema is daarentegen vol geestdrift over haaï werken hg wjst er met trots op dat 200 wetsvoorstellen behandeld zön in die zeven maanden Qoetscbküf de leider der Octrobisten is wat voorzichtiger Op wetgevend gebied zegt hü heeft de doema veel gedaan in qnantitatieven zin maar of de vele wetsontwerpen die behandeld zün van qoalitatisve waarde zjjn is een andere vraag De meeste ontwerpen die van belang kunnen zyn voor de grondslagen des levens zgn nog in voorbereiding bü de coramissie of heele maal niet ter hand genomen De minister president Stolypin ten slotte is zeer bevredigd over den arbeid der Doema al moet hy verklaren dat het optreden tegen de grootvorsten en de kritiek up de marine toestanden hem niet aanstonden Het algemeene oordeel is aldns saam te vatten dat in Rusland op parlementairen weg de eerste stap is gedaan maar dat er nog heel wat gebenren moet voordat de parlementaire machine zonder liaperen werken zal Verspreide Berichten FBiBKBIJK Op het Champ de Mars te Parys wordt een tweede i entraalslatiei voor draadlooze telegrafie gemaakt roet gebrnikmakiug vandtn Eittoltoren als antenne Het gaat nit van de ministeries van marine en oorlog Men hoopt weldra in verbinding to kannen komen met NewYork Het stakende personeel der Seine bootjei heelt de bemiddeling aanvaard van den vrederechter in het XVIe arrondissement Enöeland T Bombay hebben zich nu ook 1000 baveaarbciders in staking begeven De menigte wierp 4en aantal wagens met graan om en werd door de politie uiteengedreven iTAIilE Naar nit Milaan gemeld wordt zal de Itallannschen bestuurbare legerballon weldra proeven in het openbaar kannen afleggen het systeem moet boven alle andere bestaande Ditmnnten RüSl ASD Tatarinow de uitvinder van de Kussische vliegmachine zegt dat de machine eerst het volgend jaar klaar zal wezen maar dan de wereld verbazen zal In de stad en het gouvernement Petersbarg is de toestand van buitengewone bescherming voor zes maanden verlengd in de stad en het gouvernement Charkow is de staat van beleg dour den toestand van versterkte bescherming vervangen AUDRIKA Ch Olidden een van de presidenten van de Amerikaansche luchtscheepv artmaat schappy verklaarde dat over ongeveer 18 maanden een geregelde luchtscl eepvaartiyn vuor personenen vrachtvervoer zou zgn ingericht tnsschen New York en Boston BINNENLAND STATEN GENEllAAL ie B Êi a T B HJiMfüM Vergadering van Woensdag 22 Juli Na de interpellatie over de Uaagsche politiezaak wordt de discussie over de Oorlogsbegrooting heropend De minister vsn Oorlog gaat uitvoerig het gister door don heer Staal gesprokene na Van het biyvend gedeelte had deze weer een injuist denkbeeld gegeven De noodige mannen waren er niet en van minister van Kappard was geen maatregel bekend om ze tydig ter bestemder plaatse to krygon By mobilisatie zon alleen kader in de kaZerncs zyn om de opgeroepen lichtingen te ontvangen i t zon een chaos worden en een minister die zoo n toestand bestendigde zon zyn loopbaan niet in het Parlement maar voor den Hooge Raad eindigen De minister leest een correspondentie van minister Staal voor waaruit bigkt dat ook deze bezwaar voelde tegen gebruik der landweer voor dekking s Ministers plannen iniaka knatdetensie zyn nog niet aan de orde Het koramando daarvan aan de Marine op te dragen is niets nieuws geschiedt elders ook en Napoleon I deed het reeds Het personeel der eefartei moet marine personeel lija en het landleger speelt in dezen slechts en ondergeschikte rol De raad van defensie wordt door den minister verdedigd De heer Staal zegt dat de Raad van State de Regeeritag van advies moei dienen Maar de adviezen van den raad van defensie zgn meer voor het groote publiek bestemd Do minister heeft geen 24 maanden eerste oefening voor de bereden wapenen geeischt wel 18 maanden en 6 maanden aanbiyvcn om het kurp t up sterkte te houden De dostyds door den minister Staal ingevoerde conduiteiysteo gaven slechts de kwalificatie ge schikt of ongeschikt zonder de gronden te noemen en waren dus ongeschikt voor vergelijking en onduideiyk Do commissie van heoordeeling en beroep van deskundigen 7al nuttig werk kunnen doen den minister adviseeren en de betrokken officieren onpartgdigheid waarborgen Daarna treedt de minister in een langdurige technische bespreking van zyn systeem van legerorganisatie en verdedigt die tegenover de nota welke door den heer Staal hg het voorloopig verslag is gevoegd Ook de hoogere bevelvoering kwam daarbijtorsprake Den lieer van Voorst wordt beperking van burenukrutie toegezegd De heer Staal repliceerend gaat elk van de door den minibter aangevoerde punten nauwkeurig na en stelt zgn stelsel tegenover dat van den minister De begrooting van Oorlog wordt zonder stemming goedgekeurd By hot debat over de ontwerpen tot beëindiging van den achterstand by de rechtscolleges heeft de heer van der Polta het voornemen om aan den achterstand by de colleges een einde te maken toejuiehende bezwaar tegen het tweede ontwerp wy iiging Rechterltke Organisatie en wel voornamelgk tegen liet voorstel om leden der tcchtorlgke macht op hun 65e jaar te ensioneeren met behoud hunner wedde als pensioen dit acht hj ia stryd met de Grondwet en dit grondwettelgke bi zwaar acht hg niet ondervangen door s ministers antwoord op het afdeelingsverslag Spreker zal wegens de vastkoppoling an die leoftgdsgrenswyziging aan de in behandeling zgnde ontwerpen tegen die ontwerpen stemmen De heer van Boyma sluit zich bierbg aan Ook de heer van der Biesen deelt do grondwettige bezwaren van den heer van der Feltz De gevolgen van hot dreigement van den minister dat bg niet aanneming van het geheele complex van ontwerpen alle Ontwerpen zullen worden ingetrokken legt spr geheel op de schouders van doh minister Morgen 11 nar voortzetting i PROVINCIALE STATEN Provinciale Staten hebben gisteren in een derde vergadering de behandeling van de voor deze zomerzitting aan de orde gestelde onderwerpen voortgezet Bg de behandeling van de concept contracten voor verpleging van krankzinnigen met de Vereeniging tot Chrlsteiyke Verzorging van Krankzinnigen ia Zeeland e a kritii seert dr den Houter t beleid van Qedep Staten inzake het krankzinnigenwezen een kritiek die z i onnoodig ware hadden de Staten zich verleden jaar vereenigd met zyn I voorstel om een deskundige commissie te I benoemen tot onderzoek van de krankzinnigenverpleging Dat familiebezoek onder alle omstandigheden niet goed is en de huisorde kan hinderen kon spr gaaf toestemmen maar spr vraagt alleen een goede regeling in het belang der patiënten en het behoud van den familieband desnoods met wgziging van de huisorde regeling worde gezorgd dat patiënten zoowel op Zondagen en werkdagen kunnen worden bezocht Ook dringt hy aan op betere waarborgen voor de geestelgke verzorging daar t spr ter oore is gekomen dat aan een Roomsch I geesteiyke de toegang tot een patiënt 4s I geweigerd Nog verschillende staaltjes werden gegeven om aan te toonen dat de verpleging niot met de noodige waarborgen omringd is De heer IJzerman lid van öei Staten verdedigt het college tegen eenige verwyten van dr den Houter speciaal dit dat zg niet alle klachten van dat lid zegden liebben onder de oogen gezien Voorts verdedigt spr de contracten als het resultaat van grondig overleg Ten slotte acht spr t onmogelgk dat Ged Staten op de wenschen van dr den Houter ingaan Dr Rnysch acht met dr den Houter eigen conlrtile dringend noodig en meer afdoend Hierop ontwikkelt de heer Pera zgn bezwaren tegen de wijze van inrichting van de gestichten en de behandeling der pati enten De heer Limburg zet tegenover do beschuldigingen van dr den Kouter uiteen dat deze contracten der Staten niet zullen voeren op den verkeerden weg Waar de overgroote meerderheid der Staten zich verklaarde tegen een provinciaal gesticht konden Ged Staten niet anders doen dan deze contracten voor te stellen Gemenffde Berichten De quaostie tnsschen hot bealnnr der Ned Herv gemeente te Amsterdam en den zilverhandelaar Schaap huurder van een der kastjes is reeds opgelost Dinsdagmiddag kort nadat hot deurwaardersexploit het bestuur der Ned Herv Gem bereikte werd den heer Schaap bg monde van den heer Posthumus Meyjes medegedeeld dat overeenkomstig het verzoek van den heer Schaap de slooping zoodanig geregeld zal worden dat tengevolge daarvan de passage niet meer belemmerd zal worden althans dot op de uren waarop genoemde firma schade en overlast tengevolge dier slooping kan ondervinden aan de Kalverstraatzgde niet gearbeid zal worden Te Dordrecht is gisternacht ingebroken by den rywielhandelaar Van den Wgngaard Uit een schrgfbureaa werd f 87 aan specie uit een daarnaast staand geldkistje f 895 aan hankpapier gestolen Van de ders geen spoor Overtreders van de Boterwet Door de firma Anton lurgens te Oss is sedort oenigen tgd een soort van margarine in den handel gebracht onder den naam Santosa Op de verpakking staat een gravure voorstellende een weide waarin koeien grazen on aan den bovenkant is een meisje afgebeeld dragende oen juk met melkkannon In elk kistje waarin tien stukjes verpakt zgn liggen eenige reclamekaarten met genoemde afbeelding en bovendien de gewone aanpryzingen zooale de beste mag op geen tafel ontbreken enz Dit meent de boterinspecteur dat in slrgd met de wet is De Srraa acht het een geoorloofd handelsmerk De directeur heelt nu deswege voor den kantonrechter te Rotterdam terecht gestaan Het ü M van oordeel dat het merk tot misleiding van de koopers kan strekken die daardoor in den waan kannen komen boter te koopen vroeg een voor dezen beklaagde afschrikwekkende boete f 300 Mr H 1 Knottenbelt gemachtigde van beklaagde betoogde dat het melkmeisje C a een geoorloofd handelsmerk is Zonder hielk kan geen margarine gemaakt worden en de meid is een toekening naar een der honderden meiden die dageiyks melk aan de fabriek brengen De kantonrechter nam 14 dagen voor beraad misschien om eerst eens bg den Raad van State om advies te gaan Toen dezer dagen diakenen te Broekin Waterland zitting hielden tot het uitdeelen van geld aan behoefligen geraakte een der bedeelden niet tevreden met hetgeen de heeren hem toedachten z66 in woede dat hy op den heer G aanvloog en dezen een geduchten slag toebracht Een andere diaken ontzette zyn collega waarna men met vereende krachten den man buiten de deur bracht Door één van de 248 candidaten voor het examen ter verkrgging van de hoofdacte te Groningen was het schriftelgke werk geheel in de vereenvoudigde spelling gesteld Ook op het mondeling examen kwam de vereenvoudigde spelling met den candidaat ter sprake De candidaat der Vereenvoadigde is geslaagd met name de heer P Blaauw te Zuidbarge Dit is de eerste candidaat die zyn schrifteiyk werk in vereenvoudigde spelling gesteld heeft Internationale Tentoonstelling van Fotografische Kunst in het Stedelgk Masenm te AUisterdam Nu de termyn van inzending gesloten i blgkt op welke nitgelireide schaal en grootschen grond ilag deze internationale Amst tentoonstelling voor de lichtbeeldkunst is aangevat Honderde kisten uit alle oorden der wereld is men doende in de benedenruimten van hot musenm te ontpakken om aan de jary reeds dagen lang gverig werkzaam ter beslissing voor al of niet toelating aan te bieden Er wordt streng gekeurd do tentoonstelling moet niet alleen een evenement doch ook eene propaganda voor de fotografische kunst worden Van de beste werkers uit i buitenland kwamen prachtworken in en ook het is zoo aangenaam dit reeds nit de school te kannen klappen zal Nederland daarnaast een goed figuur maken Wg komen na de opening 1 Aug op dit belangryke fotografische feit nader terd dooh mogen kenner an l k t n Merits aan raden deze tentooEstalltdg van rtistieke lichtbeelden meermalen te bezoeken Onder begnnstiging van uitstekend weer is Woensdagmiddag in het Oranjepark ta Baarn het Ond Hollandsch Marktplein officieel geopend Klokslag 2 nar kwam de Burgervaer Johan Schmier omringd door zgn poorters en voorafgegaan door zgn fan farecorps het Marktplein binnen Na op een podium plaats genomen te hebben heette bg de talryke bezoekers welkom op OndHolland Hg verzocht alle poorters en bezoekers eerbied te hebben voor de piekeniers die belast zyn met het handhaven der orde Hy noemt alles op wat op het Marktplein te koop eu te zien is en beveelt de oude bargery hg de bezoekers aan En als gg s avonds laat zoo vervolgt de Burgervaer den ratel van den nachtwacht znlt vernemen roept dan nog even den omroeper tot a eu geeft hem last dat hg laid zal verkonden dat er verloren is uw aller buidel vol van goud Daarna word het oade Wilhelmas gespeeld en de eorewgn geschonken Dinsdagmiddag is naar het Huis van Bewaring te Middelburg overgebracht J P 39 jaar vroeger te IJzendgke woonachtig verdacht van zich in 1906 in België ten nadeele van eenige suikerfabrikanten aan belangrgke verduistering van gelden te hebben schuldig gemaakt Ter griffie van het tweede Kantongerecht te Rotterdam is nu reeds een arbeidscontract gedeponeerd dus nog voor de wet in werking is Een weduwe te Rotterdam wier zoon longiyder is ontving namens H M de Koningin bericht dat H M de kosten van verpleging van dien lyder te Hellendoorn benevens de reiskoston daarheen voor haar rekening neemt Leipzig is sedert eenigen tgd in spanning over een moord gepleegd op een jong meisje mot name Emma Heine Men vond haar Igk in da Pieisse maar zonder hoofd Naar dat hoofd is gverig gezocht vooral In do rivier Daar ging een paar dagen geleden het bericht door de stad dat het hoofd in do rivier was gevonden Dat gaf een groote opwinding Maar spoedig vond men een tweede hoofd toen een derde Of oigeniyk waren het schedels en het bleken naar waarschynlgkheid alle mannenschedels Men vermoedt dat medische studentin de boofden by hun studie hebben gebruikt aa itpen in de rivier geworpen Oregori de aanrander van Dreyfus heeft cassatie aangeteekend tegen het vonnis van verwgzing naar hot gezworononbof Door dit beroep in cassatie zal het wel eind September worden misschien nog later voordat de strafzaak dienen zal Een verzoek om voorloopige invrghsidstelling van Gregori heeft de kamer van inbeschuldigingstelling geweigerd Volgens een bericht nit Rome worden alle Vaticaansche juweelen die geen historische waarde hebben verkocht Er zgn er voor verscheiden millioenen lire o a de vermaarde diamant dien de sultan van Turkge aan Leo XIII heeft geschohkon De opbrengst van den verkoop zal ten bate der kerk dienen vooral in Frankryk Het bericht heeft bevestiging noodig Door de stoomtram gedood 1 Zondagavond werd te Hillegom door de stoomtram komende van Leiden zekere Joh V Steyn aangereden met het treurig gevolg dat het hoofd en een arm geheel van den romp gescheiden werden Aan dit ongeluk heeft de machiniat geen schuld Marias Brouwer die uit het krankzinnigengesticht te Loosdninen ontsnapte is Dinsdagochtend door de marechaussee onder Zundert aangehouden Men meldt nit Sittard Een by de 80 jaren oude rentenierster alt het naburige öeleen kreeg vorige week op een vroegen voormiddag bezoek van een gewichtig doend persoon Het heerschap stelde zich voor als ambtenaar door den Staat der Nederlanden aangesteld speciaal belast met het innen van belastingen die worden geheven op het rooien ran hoornen Het goede menschje dat geheel nit het veld geslagen was door den woordenvloed van den ambtenaar hechtte geloof aan s mans beweringen en keerde hem de twee marken uit die voor bet Rgk bestemd waren Hg streek het geld op deed het kalm en waardig zooals dat Ryksambtenaren betaamt in zyn geldbeurs en haalde dan uit zgn portefeniile een stuk papier dat zooveel all qoitaDtia moeit dlenit dotn De ambte naar at i 1 30 rijker hel ondje f 1 20 armer Eenige dagen later vertelde de vrouw haar ervaringen met den Ryksambtenaar De quitantie werd voor den dag gehaald En wat bleek f Dal het oen rekening van een bloemist was De weduwe die noch lozen noch schrgven kan had zich dit waardeloos stuk papier liavendien oog in de hand laten stoppen De politie werd in den arm genomen die den psendoambtenaar woldra te Ohé en Laak wist te arresteeren De naam van dezen Köpenick is Jan Dahmen 29 jaar geboren te Heerlen zonder bekende woonof verbiyfplaats Tallooze malen reeds is hy met de politie in aanraking geweest verschillende vonnissen heeft hy achter den rug wegens oplichtingen Thans overdenkt Dahmen in de gevangenis te Maastricht waarheen hg Maandag is overgebracht welk verbaal hg aan den rechter moet opdiaschen om ook nu weer zyn onschuld trachten aan to toonen De jastitie kent hem als een zeer slnwen vos Vervoer van kippen Doar de Duitache spoorwegdirectie wordt er op gewezen dat bg het vervoer van levende kippen niet volkomen gehandeld wordt volgens de voorschriften waardoor by aankomst telkens wordt geconstateerd dat de dieren zgn gestikt Dit wordt toegeschreven aan het bezigen van zg eierenkisten welker zywanden geen openingen hebben zoodat de dieren geen voldoende versche lucht krygen en van het bezigen van kisten welke niet hoog genoeg zyn Afzenders van levende kippen en ander gevogelte gelieven nota te nemen dat in het vervolg geen levend gevogelte in kisten ten vervoer naar Dnitsobland per spoor wordt aangenomen wanneer dio kisten geen openingen in de zywanden hebben waardoor voldoende lucht kan inkomen of wanneer de kisten naar het ourdeel van het station van afzending niet hoog genoeg zyn zoodat de dieren daarin niet ongehinderd staan kannen Op het kermisterrein te utrecht staat op het oogenblik een woonwagen van een rondtrekkende familie waarvan de letfen den kost moeten verdienen met muziek zang en akrobatunr Een hunner eenjongske van zeven acht jaar heeft zóó n afkeer van het leven rondom hem dat hy telkens den wagen ontloopt en dan by de politie komt vragen om eten en verbiyt Het kind huivert by do gedachte weer naar den wagen terug te moeten en gedwongen te worden tot het kermiswerk waaraan het niet wennen kan mgl het Dtr Dbl Het ventje is dankbaar en tevreden als hg in de wachtkamer der agenten mag zitten teekenen en knutselen en aldns het orgeltje vergeten kan waarmee hy de straat op moet en geld verdienen Ook in Delft ontliep hy het ouderlgk gezin en ook d r zocht hy een tehuis bg de politie Er zit iets tragisch in dit geval Wat heeft dat jonge leventje wellicht al gehad waarvan niemand iets beseft zelfs nog niet als men den dreumes s avonds ziet scharrelen in de omgeving der groote koffiehuizen om voor z n orgeltje de aandacht te vragen Tragisch inderdaad Maar van nog meer beteekenis is de vraag hoe redt men dat menschje dat biykbaar nog aanleg voor iets goeds heeft t Tentoonstelling opvoeding van hot kind in het Centraal Genootschap voor Kinderherstellings en Vacantjes kolonies Op de in Augustus te s Gravenbage te houden Tentoonstelling Opvoeding van het kind zal door het Centraal Genootschap o m bet volgende worden ingezonden a Bouwkundige teekeningen van Koloniehuis Kerdgk b Bouwkundige teekeningen van eenmodel zomer en winterverblgt c Gipsmodel in kleur van het modeltehais op Vm van do ware grootte d Een groot aantal Photo s waaronderzeer groote van Koloniebuis Kerdyk e Een kaart van Nederland met alleplaatsen waar afdeelingen van het CentraalGenootschap zgn gevestigd f Vergeiykande Teekeningen Tabellenenz Wie zich voor Gezondheids Kolonies interesseert kan op de Tentoonstelling veel loeren Stadsnieuws GOUDA 23 Juli 1908 De perscommissie der Commissie voor Openbare Feesten te Gouda verzoekt ons mede te deelen lo dat de feestcommissie in haar vergadering van gisteravond besloten heeft alsnog te trachten den Historischen Optocht te doen slagen 2a dat zy die er nog aan deel wenschen te nemen zich bg alle leden der feestcommissie kunnen aanmelden in het byzonder bg de heeren v d Jagt de Ven en Ouderkerk 3o dat aan die nienwe deelnemers aal worden overgelaten zelf het bedrag te bepalen dat ig voor hun eventueele rol overhebben Hieraan willen wy toevoegen den wensch dat waar nil het bovenstaande blgkt dat de feestcommissie het samenstellen van een historischen optocht nog niet opgeeft de ingezetenen die pogingen zullen steunen zonder eerst in den breede uit te weiden over het mogelgke wel slagon of bet mogelyke niet slagen Niet alleen geldelgke steun vraagt de commissie voor haar doel maar ook de medewerking van velen Door tegenwerking maar ook door onverschillig afwachten komt zoo iets niet tot tand De Commissie verwacht dan ook dat zg die zich al vroeger opgegevea hebben zich nu niet terog zullen trekken Te Delft slaagden nog voor het eindexamen R H B S de heeren J J A van Staveren te Reeuwgk en D H Greap te Schoonhoven beiden van de H B S alhier Benoemd tot onderwgzer aan de R K jongensschool te Oudewator de heer Q A Klaver nit Rotterdam ScHooSHovE Verleden Dinsdag maakten de kinderen der hoogste klasse van de openbare school een reisje naar Scheveningen Om half zes in den morgen bracht de Jobauboot hen naar Rotterdam En vandaar ging het per trein naar Schevoningen alwaar ze heeriyk hebben genoten van de zee en de duinen Des avonds om half negen wachtte een groote volksmenigto hen op Ouders en kinderen zgn zeer op zoo n uitstapje gesteld zoodat de schoolreisjes wel voor goed zgn inioburgerd H A RgTBERIOHTE Gouda aj Juli 1408 GRANEN Voor ulle artikelen heerschte eene vaste stemming Tarwe Zeeuwache 9 10 9 60 mindere dito 8 75 k 9 10 Afwijkende 8 30 i 8 50 Polder i Rogge Zeeuwsche 7 10 i 7 5 Polder 6 50 k 7 Buitenlandscbe per 70 kilo 7 10 a Gerst Winter H Zomer 1 i ƒ Chevalier 7 4 7 60 Buitenl voergerst per 65 kilo 5 5 il 5 85 Haver per hectoliter 3 75 i 4 15 Per 100 kilo 7 75 i ƒ 8 40 Hennepiaad Buitenlandscbe per 50 Kilo 7 7 50 Kannriejaad 9 50 k 10 Karwijzaail per 50 Kilo k Kooliaad i f per Hectoliter Erwten Kookerwten il Buitenlandscbe voererwten per 80 Kilo 775i 8 30 Boonen bruine Booncn k S Witte boonen 4 Paardon boonen T S a Duiven boonen k Mais per 100 Kilo Amerikaansche Mixed 7 60 i 8 10 Kleine ronde 7 75 4 8 Vesuarkt Melkvee redel aanvoer handel en pijzen teer wel Vette varkens redel aanvoer handel matig 18 a ai et per hall K ü Biggen voor Engeland redel aanvoer handel lauw 16I k 17 et per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel leer flaiw o 70 il 095 per week Vette Schapen redel aanvoer handel leer flauw ƒ 20 a ƒ 35 Lammeren geen aanvoer haodel k Nuchtere Kalveren eenige aanvoer handel beter 8 4 ii Graakalveren geen aanvoer handel i Fokkalveren lo k lo Kaas aangevoerd loi partijen handel vlag ie kwal 27 k 39 ade kwal 23 1 25 Zwaardere 2 il 30 Koordliollandache a Boter 1558 stukken van KG Handel vlug Goeboter 1 30 ii i 40 Weiboter 1 10 k 1 20 VliRGADERIN6ViNDI N6l MKmEKi4D VRIJDAG 17 JÜLL Vervolg De heer van Iterson Ik antwoord den heer Dercksen dat ik op dit punt onmogeiyk naast hem kan gaan staan In het algemeen vind ik goed dat menschen die het betalen kunnen betalen Daarom vind ik een vermogensbelasting een van de blliykste zaken welke denkbaar zyn Ik noem echter alles hy gemeenteinrichtingen progressief te doen zyn misbruik maken van macht De heer Jongenburger M de V I Het was my hoogst aangenaam dat de heer van Iterson nog eens de historie van deze zaak in onze herinnering heeft teruggebracht Terecht wees de heer van Iterson er op dat de Handelscursns toen hy door de gemeente werd overgenomen zeer weinig kostte Tegenwoordig kost hy veel geld en loo even hoorden wy van den Voorzitter dat wy er nog niet lyn en dat bioneokort tot aitbreidlng zal moeten overgegaan worden en dat klassen Boeten gesplitst worden Ik euch Dog even de aandaokt ia raÜtêB ark llMio k BTaad aHaBd liawna door kinderen van niet ingeietenen van Ooada Dat aaatal moet reeds vrg groot zgn naar ik vernomen heb en als wy wat verder zyn zal ongeveer de helft der leerlingen van buiten komen Dat ligt ook voor de hand Wanneer de kinderen van buiten privaatleuen moeten nemen bg hun onderwyzers die een acte hebben dan komt dat voor hen vrg daar alt zy kunnen na te Gouda terecht voor veel minder geld Wy moeten dus geld uit de gemeentekas uitgeven voor menschen van buiten de gemeente en doen daardoor tevens aan de onderwyzers ten plattelande concnrreutie aan Ik vind dus veel te zeggen voor het denkbeeld van den heer Derksen om het schoolgeld te verhoogen voor hen die het betalen kannen Het is een school die nuttig werkt in onze gemeente maar niet direct noodig is Betrof het nu alleen jongelieden nit onze gemeente zelve dan zou ik er niets van zeggen maar terecht is er op gewezen dat hoe langer hoe meer leerlingen van buiten de gemeente zullen kernen wien wy teer goed onderwys zullen geven voor byna geen geld De heer Dercksen Ik wensch den beer Knnttel te vragen of hu alsnog zyn vooratel om het aanvangssalaris van de leeraren in de aardrgkskande het Nederlandsch en het rekenen te stellen op f 50 per wekeiykich lesuur zou kunnen splitsen In dier voege dat de Raad zich ook kunne uitspreken over de vraag of aan den leeraar in het Nederlandsch alleen een aanvangssalaris van f 50 ware toe te kennen evenals aan de leeraren in de vreemde talen Kan de heer Knnttel hiertoe niet beslailen dan zon ik tegen het geheele voorstel moeten stemmen De heer Knuttel Ik kan mgn amendement niet splitsen De beraadslaging wordt gesloten Het voorstel van den heer Knuttel om den directeur toe te kennen 3 vierjaariyksche verboogingen van f 100 komt in stemming en wordt mot 8 tegen 5 stemmen verworpen Tegen de heeren Dercksen Nederhorst Hermfn Jongenburger van Iterson van de Velde van Galen en Mugiwyk Voor de heeren Bokhoven Knuttel van der Bee de Jong en van Eyk Het voorstel van den heer Knuttel om aan de leeraren in Nederlandsch aardrykskunde en rekenen een aanvangssalaris van f 50 per wekelgksch lesuur toe te kennen komt in stemming en wordt met 7 tegen 6 stemmen verworpen Tegen de heeren Dercksen Nederhorst Herman Jongenburger van de Velde van Galen en Muyiwgk Voor de heeren van Iterson Bokhoven Knuttel van dor Ree de Jong en v Byk Het amendement van den heer Knuttel om aan de leeraren in machine en snelschryven een aanvangssalaris van f 70 per wekelgksch lesuur te verleenen komt In stemming en wordt met 8 tegen 5 stemmen verworpen Tegen de heeren Dercksen Nederhorst Herman Jongenburger van Iterson van der Velde van Galen en Muyiwgk Voor de heeren Bokhov n Knnttel van der Rhe de Jong en van Eyk Het voorstel van B en W wordt zonder bootdeiyke stemming aangenomen Aan de orde Het voorstel tot overneming van een Ijskelder der firma Gebr Kamphuizen De heer van der Ree M de T I Ik heb eens het in 1872 tusschen de gemeente en de firma gebr Kamphuizen gesloten contract doorgelezen en op grond daarvan kan Ik onmogeiyk met het voorstel van B en W waarmede de fahrlcage commlsiie zich ook vereenigt medegaan Volgens dat contract Is die firma verplicht tot onderhoud van hel beestergewas daar in de baart en tot het ten allen tyde in voorraad hebben van een groeten voorraad ys ten behoeve van de ingezotenen en ook voor de armen Nu zeggen B en W in de stukken dat in den yskelder al sedert jaren geen ys is geweest waarby nog komt dat de firma in de laatste jaren in het geheel niets aan het beestergewas heeft gedaan B en W hadden dan ook sinds lang dien kelder tot zich kannen trekken want in het contract staat dal als de firma niet voldoet aan de gestelde voorwaarden B en W ten allen tyde het recht hebben den yskelder tot zich te nemen Ik zal hiervan geen voorstel maken maar ik zal toch tegen het voorstel van B en W stemmen De heer van Iterson Ik meen dat als men redeneert als de heer van der Ree gedaan heeft nen biyk geelt met de geschiedenis der zaak absoluut onbekend Ie zyn In 1872 heeft de firma Kamphuizen de gemeente een grooten dienst bewezen door hier ys verkryghaar te stellen IJs in de zomermaanden wat hier toen een ongekende luxe Op verzoek van den heer Westerbaan Is de firma zoo welwillend geweest in het plantsoen een gskelder te maken Natunriyk moest er by dia gelegenheid gecontracteerd worden In Ik een contract worden ileeds aliurlei bepalingen opgenomen ea aa beroept de heer van Koe ilch daarop De gemeente is den heeren Kamphuizen den grootat mogeiykeo dank schuldig dat ly de mogeiykheid hebben geopend ook des zomen ys te verkrygen by ongelukken als anderizins Wanneer wy nn de laak voor 1260 weder vau de firma overnemen dan ii dal een kleine vergoeding voor de weldaden welke zy de gemeente bewezen heeft gednrende tal van jaren Wordt verrolgd INGIZONDCN Zwakke kinderen In een geiondheidioord Er ia geen plaats zoo klein ot tal van zwakke en bloedarme kindaren hunkeren naar een verbiyi aan zee en dnin of op hei en dennen om er meer kracht en weentandivermogen te verkrygen Wie zelve naar boiteu gaat denke ni ook eens aan de duizenden misdeelden Tot begin September zyn in alle tehniteo vaa het Centraal Genoolschap voor Kinderherstellings en Vacantiekoloniei alle plaatsen bezet niet ein bed is meer open Maar op 5 en 12 September komt er vr veel ruimte in de bosch en In de leekolaniehuizen Zeer jammer zonde het zyn wanneer da Septemberkolonies niet geruid werden door gebrek aan verpleegkoiten die slecht f 21 30 in 4 weken lyn Alles is gereed om de kinderen te ontvangen De kosten voor onderhoud penoneel gelelditers huur enz biyven dezelida Eu September is vaak een teer mooie maand Wie de verpleegkosten geeft of inzaraall kan zelve een kind aanwyzen Ondergeteekende geeft gaarne alle verlangde inlichtingen Namens het Hoofdbestuur van het Centraal Genootschap voor Kindirheritelllnglen Vacantiekolooles De gedelegeerde by de verpleging A C B09 Egmond aan Zee BurgarlIJka Stand GEBOREN 20 Juli Willem Anlonla Cbrlstlaan ouders L van Zevenhoven en C Boer 21 Fredrikus Nioolaas enden W Boon en M Lourler 22 Johan o aden J Jongkoen en Q Boot OVERLEDEN 22 Juli CMelkeit 4w H d Groot 81 j GEHUWD 22 Juli P van Vlaardlngen en J C Flnx W F Wlllemie en W C Sas J de Kok en J C Key C Woerlee en J Bakker ReeuvUk GEBOREN Gerardas Johannes ouders B Kraan en J Verkley Pieternella ouders S P Meivogel en C van der Moren OVERLEDEN P van der Wolf 2 m GEHUWD H J W Vonk en H W Poldervaart l OLVEAÜTÉS IK Costumes tailleur Mantels Blousen Kokken en Japonstoilen d M i vri s £ ff£ £fyr j v fs i v w vy Ky in zeer groote keuze tot de meelt ooncurreerende pryzen ADVEIlTKMTIKï PIAMi O TE KOOP een goede gebruikte flASI HO Te zien enz Brokkenbola Gouda W lflsu HO IMM uebaMjrUh ta mUkdykita potunliUil vooi Hmae ta vooral danws ta Kla4trtolioaawtra UdtAppcMuarvtaC M MlllarAOe y Mrlla tnia llr M Mta Itltt loit dó niua ta rabdtktautk Zenuw en llaatrlijderM wordt uit overtuiging all len weikelgke hnlp In dan nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adrei per briefkaart wordt d t boekje franco per poit toegaionden door BLOKFOBL S Boekhan Zft ttMrnmel