Goudsche Courant, maandag 27 juli 1908

Maandag 27 Juli 1908 No 10690 47ste Jaargang IVieuwg en Advertentieblad vaór Gouda en Omstreken TelelMi St ADVERTENTIEN worden gepUatst van 1 6 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën of 1 uur dts miilil TeMM H tt De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitEondering van Zon en Feestdagen De prijg per drie maanden is 1 36 tranco per lOst 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ÏEEWEEDA iTIEMAI HKVELEN KENNISMAKING AAN MET IIMIEKm M E IEIIKE EIJHWIJH V oOU llN 1 KAAii Mr iK Uii i N WAl DMKIIHTl lO MM Rl l l l loT ll JllJ IN i N MEIWI IN T ll h Wachenbeimer 0 70 Niersteinor 0 80 Hocbbeimer 0 90 Marcobrnnnor 1 Kaneiilbalor 1 10 Rlldoshoimor 1 90 Eltvillor 1 35 Liebfraumilcb 1 50 Winkler Hasensprung 1 80 RtldeBheiraefDerg 2 Eorstor lesuitenjfnrlen 2 30 MOEZEL WIJ X EN Brnunoborger 1 MoBclblUmchon 1 60 Pisportor 180 l rUzeii u roiirmit nirt 10 K t kortiiiir DEPOT TB HOUDA i n V 1 1 BOON VAN OSÏAOK Dronkenschap bestaat niet meer Een monster van het merkwaardige Coza poeder wordt gratis toegezonden Kttn m f even worden m Kojjic Thee Melk Ltkeur Abstnt Ste Water of tn hel nyeiisfl zomici dat het noodtg ts dat de dronkaard er ie van af weet Het COZA FOfiDERbc zit de wonderbare eincnscliap om logenrin tot het drinken van sterken dmnk bier wijn absint enz bij den dronkaard op te wekken Uet COZA POEDER werkt too onopgemerkt en ïieker dat de echtgenoote de zuster of de dochter van den verslaafde bet bem toe kan dienen zondor 7ijn medeweten en zonder dat Iict noodig is dat de patient ooit behoeft te weten waaraan hij ïyne redding te danken heeft Het COZA POEDER heeft het huiselijk geluk van duizenden gezinnen hersteld duizenden personen van srhaiimte on oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappij het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongefivenaard poeder verspreid wordt xendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster liet poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te zijn Correspondentie In alle talen der wereld Hei echte Coza poeder m verkrijgbaar in alle apotheken en in het volgend depot te Gouda WÜLFK 8c Co Onze depóthoudera reiken het atteatenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om d o te bekomen wendt U direct naar Londen COZAINSTITUTLiiaflfrLiSSd Wachl U voor namaakseU Het Cozn Poeder is het eenige afdoende middel tegen dronkenschap SENIBDEFOTTANTSEE Mpii wordt verzocht op t HKItK l letloii DIT HIT MaOHUJM TAK M IIAVEN8WAAY ZUNKfv GORXNCHEM Deze TUEEEN worden sA oU cerd in verze jelde pukjos vaa w Uoee en een half on em Ntd on met vernu ldinfï van Nommer e l rf 8 Toor icii v n novdiistuft d ïMerk vol eiis d V t neih p net rd Zich tot de uilvo r ni van irdr ordern aanl eTohiuli 1 C RUL voorhtten J BRKKBAAKT Lz MOLENAARS ZZ KINDERMEEL ® P t JC 11 cent per 2 pak Overal verkriJKbaar llllSnOKDEKS warbl U voor namaak Zint naar hot ConIrAle mejiet Dr v HAMEL ROOS en HAllMENS on den naam IMIIOLEl AAR Co U e$l aat $ Bekroond in October jl te BRÜSSEFj met de HooKi te Onderscbeiding den CIIANI PHISL WESTZAAN A J T K li T AMSTERDAM 20 Maart 1908 Hontborststraat 12 WelEd Heer öuarne wil ik U mededeelen d it w j Hteeils teereden blijven mat de resnltaten door JHoleunnr g Kindermeel in onze kliniek verkregen Hoogaobteod Uw Dw Dn Dr R 1 Tii MEURER Directeur en Ijeeraar Rijkskweekschool voor Vroodvroawen Met Sunlight Zeep heeft men nooit moeite Even gewis als de zon ons licht geeft even zeker verlicht Sunlight ons dagelijksch werk Sunlight Zeep beteekent een besparing van tijd en geld De zeep is goedkoop en voordeelig in het gebruik Volg slechts de gebruiksaanwijzing op den omslag en Sunlight zal het overige wel doen ADYERTENTIffl in alle Couranten worden aanjifenomcn door het Adwcrtciiflt Rureaii vao A BMl kMAM AZOQ ui f de VietoriaSron f e Ober a irtsfeini Tafeldrank Vanh£ C ninklykeffuis der ederfaném GEWAPENDE en ONGEWAPENDE Prima Tuinslangen Straalpijpen met Spreier enz Rnime kenze in de nieawste Cfasfomuizen en Qascomforen fijn uitgevoerd in prima email AUeenverkoop van Dr BERN S prima Ramé Rous isonovertrofteninlichtkracbtenduarzaamheid MEN NEME DE PROEF Aanbevelend M M VAN LOON Dubbele Bnurt B 13 Telephoon 117 S ANKER v PAIN EXPEILEI S TEGEN RHEUMATIEKp EN VERKOUDHEDEN Ruim 35 jaar door miuioenen jicht en rheumatiekludcrs met succes gebruikt Vfrkriicbaar m fl£Sschehvak50cF3 75cI5 tii i zs BUHH Apothekers en Drogisten lr A l RlCHTERSiC Rotterdam Te Gouda bü C LUGEB Apotheker Marltt WOLFF Co Westhaven 198 en by ANTON COOPS Wijdstraat Eobte Oude Jenever Nightcap p HOPPK Verkrijgbaar bg Hl PEETERS Jz Lei op cachet en turkirand Onnavolgbaar ziin thans door nieuw gevonden toepassingen onze tu olieverf geêcMMerde Por treilen FelnlureHogaertê 74 geven kracht en diepte die namakers niet kannen bereiken Men overtnige zich geen imitatie voor do echie te ontvangen öeill Prijsconrant met een aantal ongevraagde gctnigscbrifteu gratit op aanvraag Boxtel H BOQAEU ia Si Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bg wien modellen te bezichtigen ZUD Schoenhandel KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk Geneeskundige Gymnastiek en Massage Met zeer gnnstig resultaat wordt door ondergeteekende behandeld rnggegr verkr lichaamsmisvorm bewegingsstoorn vérBtuikingen spicrverrekkingen enz vetzucht rhenmatiek Ischias rug on lendenpijnen verstopping enz enz D VAN DUUREN KATTENSINGEL Q 143 Gouda Drak van A BRINKMAN Z Dit No bestaat uit twee bladen EERSTE BLAD Betere voonüte icMen Het pM lementaire ja r ligt zoo goed als achter ons de Tweede Kamer heeft haren arbeid reeds afgesloten en de Eerste etaat gereed om ook tot September in niste te gaan Het oogenblik is dus gekomen om een blik achterwaarts te slaan en ons af te vragen of het jaar dat achter ons ligt gunstig is geweest voor de ontwikkeling van de democratie Ziet men alleen naar het gebeurde in het parlement dan is er van vooruitgang geen sprake integendeel Het blijvend gedeelte hersteld van betere legerorganisatie geen sprake meer de Grondwetsherziening ingetrokken de belastinghervorming van de baan de motie Bos verworpen eene regeering aan het bewind welker bewegingen door de conservatieven worden geleid Maar slaat men den blik ook buiten den engen parlementairen kring dan iet men blijder verschijnselen In de eerste plaats ziet men een ongewone actie van de zijde der conservatieve groepen Propaganda op groote schaal wordt gemaakt voor de oud liberale fractie en haar conservatieve grondslagen worden blootgelegd zoodat klaarheid aan de linkerzijde eindelijk kan worden verkregen Samengaan met de democratische groepen links zal voortaan uitgesloten zijn voor de conservatief liberalen £ en gelukkig verschijnsel dat meer dan iets anders een gelukwensch waard is Tal van jaren heeft de linkerzijde geleden door het feit dat conservatieve elementen met haar mede werden geteld Immers terwijl zij voor werkelijk democratische hervormingen geen medewerking kon krijgen van de conservatieve elementen in haar midden vorderde het volk die toch van haar en zoo waren de democratische fracties aan de linkerzijde op weg het vertrouwen van het volk te FEViLLETOX DX ACTRICE 87 Oraat Maxtiu trad haar tegemoet Jittroiw Elaal O pardon I Maar in dit kuil I Mevrouw t Ik heb mjj dus niet Tergist Welk een gelukkige ontmoeting I Elsa herstelde zicb spoedig en trad de kam r binnen Dit geluk had u ilcb toch reeds lang kannen veracbatien waarom komt a niet naar Qrttaaar Ik vreeide daar niet welkom te xijn Ëlsa keek bem verbaasd aan De nanl k bruine tint die de inidelijke ton aan i n gelaat bad verleend stond bem goed een haar vreemde ernst lag thans daarin dat vertroawen wekte tün donkere oogen verllonden ali het ware bare veracb jning Waarom f Dat begrip ik niet antwoordde lü opzettelijk verwondering tootaude Ach wat moet too n heer op een boerderï doenl merkte baar moeder op 0 dat la het niet antwoordde de graai gllBlacband Integendeel ali Ik a mevroaw gtdoila MO bloMMd MO TOl BlMWt bi boeten Hieraan zal een eind zijn gekomen nu de scheiding er eindelijk is Het Nederlandsche volk is verstandig en nuchter genoeg om te begrijpen aan welke zijde de logica is en waar al en waar niet het eigen belang bewust of onbewust meespreekt Het kan dit behoorlijk zien nu ter linkerzijde de verhoudingen verhelderd jn In de tweede plaats ziet men dat rechts een zuivering tot stand tracht te brengen Waarschijnlijk gedreven door de wijziging in den potitieken toestand sedert het optreden van het kabinet Heemskerk Merkwaardig is het dat men daar terwyl men een scheiding voltrekt tusschen anti revolutionairen en christelijkhistorischen toch een proef gaat voortzetten waarvan men links de wrange vruchten heeft geplukt De christelijk historischen en de Friesch christelijkhistorischen hebben zich opgelost in de christelijk historische unie maar terwijl ls2 inie een klove is gaan graven tttsschen hMr en de katholieken door te eischen een regeeren in protestantschen zin verklaart zij volgens de Nieuwe Roti fjf VStrtO dezer tWeede blad B dat er conservatieven en vooruitstrevenden in haar midden zijn Precies dus de toestand waarin de linkerzijde vroeger verkeerde Maar de christelijk historischen zijn daarbij van betere conditie dan de vooruitstrevende partijen ter linkerzijde vroeger waren Vooreerst zal het aantal vooniitstrevenden in die Unie wel niet zoo heel groot zijn zoodat de gang bij haar althans door de conservatieve meerderheid wordt bepaald en niet zooals ter linkerzijde sedert tal van jaren door de conservatieve kleine minderheid onevenredig werd beïnvloed maar in de tweede plaats z jn de chris telijkhistorische kiezers zeker niet vooruitstrevend Klaarheid wordt alzoo bevorderd tegen 1909 zoodat als die klaarheid maar tot de verkiezingen aanhoudt een beter beeld zal worden verkregen van de stroomingen in het volk dan tot dusver koorltjkheden Elia ontstelde b j dit woord dan kan ik niet anders dan u om uw verblyf daar bulten bentjden Dat kan a ookl Ik gevoel mjj volkomen Ibals op Orflnaa Ja ja men vergist licb oma mijnheer de graaf in de komedianten I De scheiding van de kanst die n eens voor onmogelijk hield is mtj volstrekt niet zwaar gevallen ü gelooft werkelijk daarvan geachelden te iiJDl Neen mevroaw uw hart klopt er nog even warm voor ik lees bet in nw blik Dan leeat a jalst verkeerd Een eenvoadige baiamoader ben Ik geworden Hoeder r Dan wenicb ik n alsnog geluk Elsa bloosde en kon den blik van Mazime niet langer doorstaan thans lag daarin werkelijk iets beleedigenda Ja moeder I En dat ii voldoende om alle overbodige grillen te rerdrUven telde itj beillit 0 ik ben overtuigd dat a dete roepingeven emitig opvat ali aw vroegere dit ligtIn nw natanr naar toch Qeen maar toeb mIJDheer de graat het baat a alles nieta Cw beroemde tooneelipeelster is dood laat baar In vrede ruiten en vertel liever leta van aw reli A yropet li er ieti van aan raa dat ar Kon de strijd daarbij loopen over één hoofdpunt van Regeeringsbeleid dat alles beheerscht wy zouden niet vreezen integendeel Maar ook al krijgen wij geen vooruitstrevende meerderheid in het parlement dan toch nog is er geen reden om onbevredigd te zijn want in de wereld daarbuiten winnen de democratische denkbeelden voortdurend veld zoodat het steeds moeilijker zal worden te voorkomen ditt hunne voortreffelijkheid door het kiezerscorps wordt geproclameerd ThaM nog kon door het doorsneden van het tafelkleed tusscben het ministeriede MeAter en de conservatieven uit de linkerzijde aan de rechterzijde de gelegenheid geopend worden het bewind over te nemen in de toekomst is zoo iets ter linkerzijde onmogelijk Er kan geen Ministerie meer gevormd worden met den zij het ook tijdelijken steun van de conservatief liberalen Dit is eene winst waardoor het uitstel van de Grondwetsherziening eenigszins wordt vergoed Maar bovenal de zegepraal der moderne jfenkbeelden wordt niet alleen en niet allereerst geconstateerd in het parlement de wetgever schept geen recht hij vindt het gemaakt door het volk en geeft aan hetgeen daar leeft in de hoofden en harten der eenvoudigen alleen den vorm waarna het wet wordt voor allen Aan den eisch van tot wet te proclameeren wat het volk recht acht heeft zich geen wetgever op den duur kunnen onttrekken en elk met lucces bekroond verzet tegen de democratische denkbeelden is gebleken slechts een Pyrrhusoverwin ning te zijn Buttenlaadscli Overzicht Reuter seint uit Kopenhagen d d 24 Juli De koning nam de ontslagaanvrage aan van den minister van justitie Albert en van dien van landboaw Hansen Tot minister van justitie ia de minister van openbare werken Huegoebro benoemd terwijl bet lid van hel Folketbing Jensen Soendernyi dezen opvolgde tikel in de conrant P Wordt u werkelijk tooneeldirectenr f HiJ is bet reeds 1 Hjj heeft de papieren al in ijjn tak verklaarde juffrouw Potok den graat vol geestdrift aaniiende en komt by MO d eenvoudige oude vrouw als Ik Dat la aent een man Als je nu nog tooneelspeelster waart I Moeder hoe kan u zoo Iets zeggen I Elsa werd boos Maar mevrouw Ik ken uw moeder lm meral laite de graat Orerigani stamtj toe n een vraag te doen slechts één vraag Denkt u Hy aarzelde Houdt u het voor onmogeiyk dat nw eehtgeooot u de intrede tot de boficbouwburg too toeitaan f Elia wai te verrast om hem In de rede te vallen tulk een dwaasheid bad zy van Maxime niet verwacht Zy schudde slechts het hoofd Onbegrljpeiyk I Hoe komt n daartoe myn echtgenoot I Er ia beelemaal geen ipraka van myn echtgenoot ik wil teil niet Het woa ook ilecbti een bescheiden vraag die a een nog onervaren tooneeldireclear niet kwaiyk moet nemen Mat talk een legenrijke daad lyn ambt te kannen aanvaarden dat ia verlokkend dit tal n ny moeten toeitemmen Ik begryp heel goed bet beeriyke baitenlevaa da rait moe De portateoilla van fluaicieu kreeg de beer Neergaard die vau landbouw de beer Nielaan Heater seint git Bomba d d 34 Juli Voor zoover bekend i jn er jf menschen gedood en drie en veerlig gewond Later was de toestand Iets rutlger hoewel d bonding van het gepeupel uitdagend bip In deu namiddag t n nieuwe ongereaeldbedeo voorgekomen ËngeUcbe soldaten werden aangevallen De soldaten acboteo op het gepeupel waardoor veleu gewond werden Het gepeupel hield den mailtrein alt Piiona aan en vernielde de vensters De soldaten gaven vuur De ongeregeldheden duurdeu om vjil uur in den avond nog voort Giaterenmorgen ia aan de Torkicba bladen een oMcleel bericbt gestuurd waarin bevolen wordt eeo Kamer van Afgevaardigden bijeen te roepen De rerkieilngen zullen gebonden worden in overeenstemming met een grondwet die door den Sgltao ii altgewerkt Nogmaals komt de Voaa Ztg terng op de dwaasheid om it ernstige tyden all Dultschland thani beleeft een bedrag van 120 millioen Mark aan gemnnt goad renteloos te laten liggen In den Jallustoren te Spandau In de 37 jaren sedert het einde van den Fransch Duitichen oorlog rerloopeo had dit kapitaal tegen 4 pCt rente par jaar meer dan verdrievoudigd kunnen i jn Aan dat renteverlies heeft bjj de wetsbepaling dat de oorlogsicbat In den Jnlliiatoren xob worden opgelegd wel een enkele Bijksdagatgavaardlgde gedacht Maar niemand heeft dat zoo groot geraamd omdat niemand geloofde dat een lange vrede op den oorlog volgen loa De afgevaardigde dr LCwe lelde in de begroottngicommlnie op 21 October 1S71 Het liJn niet de eerste 40 millioen die bjj hel uitbraken vao een oorlog het meest noodig z n maar de laatste millioenen om den oorlog eervol ten einde te brengen Daarvoor tollen wQ toch altoos een leenlog moeten aangaan En h j waarschuwde tegen de boerenmanier om geld op te potten en in een pot te begraven tot dat men bat noodig a hebben Maar Bismarck alond op dea krljgsachat en WinJtborat noemde dien eeu deel van de uitrusting van bet land loo goed ala hel leger Zoo werd de wel aangenomen en liggen de millioenen meer dan jaren reolelooi derplichten men zou natnnriyk over alle vooroordeelen heen moeten alappeo Zyna Majesteit zelf Élia kon haar inwendige onrust ulel verbergen de uitdrukking van haar gelaat wlnelde telkeni af nu eens verried het opwinding verdriet dan weder belangstellend toehooren Doe geen moeite graaf telde ly elndeiyk tich tot volalagen kalmte dwingende bet baat a alles niets ook niet Zyoe MaI stelt De koning Elsa de koning telf wil je hebben 1 drong hare moeder aan in wier bart een lichte straal van faonp viel de vroegere heerIjjLe dagen weder te kunnen beleven in de garderobe achter de coulisien Ik kan niet en wil niet moeder 1 De graaf glimlachte looderllng by hoorde uit baar woorden reeds een pyniyk loarukken van de gedachte die hy in haar bad wakker geroepen Nog was niet allei verloren doch voor vandaag genoeg gewonnen Vertel my toch leta van aw rela dat ia veel amusanter zei Elsa den graaf tot plaati nemen ailnoodlgeode De Votii werd rondgediend graat Mazine vertelde wegsleepead vol gloed en leven Hy dwong baar bea te volgen Wordt vervolgd