Goudsche Courant, maandag 27 juli 1908

thus dnrtt nen ze niet gebroiksn Von Bfllow zeide onlangs Het zon wezen aUo Daitechland zp laststen noodpenning opteert En daarom is aan liet opiietfen van dien krvjgsschat en liet in omloop brengen van de 120 millioen thans niet to denken al heelt Engen Richter ook reeds voor jaren daidelgk uiteengezet dat zalk een spaarpot meer dan vroeger kan gemist worden vooral door de andere flnancisele toebereidselen die in Daitscbland voor een oorlog zgo gemaakt De Londensche Times plaatst een nitvoerigen brief van baar correspondent te Teheran gedateerd van den 24en Jnni dat is de dag na dien waarop de staatsgreep in Perzië werd uitgevoerd Dit scbryven bevat bii veel dat reeds bekend was ook nieuwe leiten en mededeelingen Het belangrijkste in dezen brief is echter de directe wijze waarop daarin de Kassische toenmalige bevelhebber van de Perzische kozakken in Teheran voor het gebeurde op den 23aD Juni wordt aansprakelijk gesteld Het waren schrglt de Times man de kozakken die toen zi Bihafistan naderden het eerst schoten blgkbaar met het doel de nationalisten tot schieten te krijgen Toen op het salvo der Koaakken deor de nationalisten v66r het parlementsgeboaw en de moskee niet werd geantwoord trokken de kozakken in een boog om het plein voor bet parlementsgebouw en brachten hun kanonnen in stelling Later openden de kozakken een geregeld vuur op bet vereeaigingsgebouw van een der politieke lubs welke in de nabijheid was gelegen Bovendien verzekyt de Timescorrospoii dent dat de Sjah in den nacht vóór het bloedbad bij behoorlijk gezegeld bevelschrilt aan kolonel Liakot den aanvoerder der Kozakken volmacht bad gegeven om te handelen naar welgevallen V In de American Federationist heeft Samuel Gompers een hooldartikol geschreven waarin bij het verkiezingsprogram van de Repnblikeiniche partil onderwerpt aan een vernietigende kritiek De Repnblikeinsche partij schrijft Gompers heult met de kapitalisten in datzelfde artikel betoogt hg evenwel dat hy geenszins wil trachten pressie te oefenen op dl rakbonders HiJ wil dezen niet voorschrijven op wie zi bij de komende verkiezingen moeten stemmen Dat het vonnis van Marqnet door het hof van Geat ie gewijzigd is voor hemzelf natnnrlgk van groot belang Marquet zal zeker zonder veel zuchten zijn hooge boote betalen DU bij vrij komt van de gevangenis Maar het belang van het Gentsche vonnis voor Ostende zit in de bewoordingen waarin het is vervat Het vonnis van Gent verklaart waarom bet baccara zooals het te Ostende werd gespeeld onder de verboden spelen moet worden gerekend Door deze uitlegging zeggen nu de Belgische bladen geeft het hof te verstaan op welke wijze baccara gespeeld moet worden opdat de itratrechter verplicht zij het spel geoorloofd te achten Het ongeoorloofde van het baccara zit volgens het hof in de omgeke erde kaart Welnu zoo drukt de Etoile beige zich uit als dat het ongeoorloofde is dan lal er voortaan biJ baccara geen kaart meer worden omgekeerd Tegen heden is de heropening van de speelzaal te Ostende baccara eo rouletteaangekondigd De Osteudsche berichtgever van de Etoile verheugt zich voor de Ustenders over dezen loop van zaken Immers zegt hy nu zgn de kansen voor Mwquet verminderd bg het baccara en de kansen voor de spelers verbeterd Nu zullen ij komen aanstormen in dichte drommen i zullen de badplaats bevolken zg zullen het tydperk van slapte doen vergeten waarin alle neringdoenden in de badplaats in de laatste weken te Igden hebbe gehad Hotels en koffiehuizen waren leeg groote artisten werkten voor holle zalen Er zal te Ostende gespeeld worden dat het een aard heeft En de moraal f vraagt do Etoile Die zal er niet onder Igden Eo dan volgt de nuchtere verklaring de sluitiig van de speelzaal bad hot aanzgn geschonken aan tal van stille speelgelegenheden en daar werd gespeeld zonder eenig toezicht tot groote schade van de spelers Er werd zelfs gespeeld in tenten op het strand Als dat zoo geduurd had zou er in Hot wetsontwerp tot voorkoming van aisdaden het voorstel tot wyziging van de strafrechtspleging is door bet ijtanding Committee van het Engelsche Lagerhuis behandeld en wordt eenigazins gewgzigd naar het Huis teruggezonden ü m is op voorstel van den heer Keir Hardie bepaald dat de commiasia van advies voor de gevangenisbestsren ook vrouwen zitting kunnen hebben Aan het ontwerp is weder een bepaling toegevoegd inhoudende dat kinderen die zich misdragen in verbeterbnizen kannen worden veroordeeld tot opsluiting in een Borstal inatitution en ten slotte is in bet voorstel opgenomen een omschryving van laatstgenoemde instellingen die als volgt luidt Inrichtingen ler opneming van jeugdige misdadigers waar aan dezen vaken ander onderwigs wordt verstrekt en waar zii i nsteld worden onder zoodanige tocht en znlke moreele invloeden als kunnen leiden tot hun verbetering en tot voorkoming van misdaden De Autorité neemt een aitikel op van Paul de Caasagnac over een eventneele toenadering tot Dnitschland Een entente tnsschen Dnitschland en Erankrgk is slechts mogelgk wanneer dequaestie Elzas Lotharingen is opgelost Het is een utopie en een dwaasheid te reeenen dat Duiisdltand ooit zgn verovering zal laten schieten al was het ook in ruil voor alle Fransche Kolonisten Het is zjjn eigendom zgn prooi met geweld verkregen gedrenkt in het bloed van zgn kinderen het is het sjmbool van zgn macht van zgn eenheid eindeljk tot stand gebracht ten koste van Frankrgk Geheel Pruisen zou liever de kansen loepen van een nieuwen oorlog dan ons de twee zoo duur gekochte provincies terug te geven En wg de zonen van hen die den tegenspoed en de gevangenschap hebben gekend wg kunnen ons niet nederleggen bg een nederlaag welke onze vaders hebben ondergaan Wg willen geen oorlog wg bedoelen geen revanche maar wg wenschen ook geen eerlooze en vernederende vriendschap zooals die met Dnitschland zon moeten zijn Van Utrecht Het hier aangehaalde getuigschrift is afkomstig van Utrecht Mejuffrouw van Nimwegen Riouwstraat ili bis A te Utrecht meldt ons De laatste zeven jaren werd ik onophondeli k gekweld door oen oierkwaal welke miJ vreeseiyk deed Igden in den rug lenden en onderbuik Ik kon me van de pgo niet meer oprichten nadat ik bukte en meermalen moest ik mgn werk geheel neerleggen Ik bad schemeringen voor de oogen en duizelingen waarbg ik me vasthouden moest om niet te vallen Altgd was ik lusteloos en in groote mfite vermoeid De nrine was erg troebel en er was een zwaar bezinksel in Hoewel nt reeds onder verschillende behandelingen geweest was kon ik geen merkbare beterschap gewaar worden en ik begon de toekomat zwart in te zien Een myner kennissen vestigde mgn aandacht op Foster s Rugpyn Nieren Pillen en dit was mgn geluk Ik stond ten eensnmale verstomd toen ik reeds éenige dagen na het gebruik verlichting bespeurde en toen ik een enkele doos geëindigd had waren myn pgnen geheel verdwenen De urine was weer normaal en ik ben thans weer opgewekt en levenslustig Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is au machtig U het publiek te maken op elke wgze dia U goeddunkt Wenk aan Koopera Foster s Rugpgn Nieren Pillen worden liet los verkocht enkel in donzen waarop de naam van het geneesmiddel voluit voorkomt Vraagt nitdrukkelgk Foster s en gy zuH de goede hebben Zy zyn te Gouda verkrggbaar bg de Hoeren Wolff Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwiasel 4 F 1 75 voor één of F 10 voor zes doezen Verspreide Berichten FRANKaiJK De ondernemers van grondwerken in Pargs hebben nu genoeg vun de agitatie der arbeiders Altijd en altyd maar weer dreigen er conflicten in dat bedryf en dat niet om betere arbeidsvoorwaarden maar alleen om den boel ie bet honderd te sturen Men zal nu van lieverlede alle karweien stilleggen DuITSCHLiüI Te Hamburg is het oorlogsschip Almas met de Russische commissie voor zeeooder zoek aangekomen Aan boord is ook de Russische eerste minister Stolypin die den Dnitschen Rykskanselier prins BUlow op Norderney een bezoek gaat brengen EüaEMND De manoeuvres ter zee zgn geëindigd Naar het schgnt is de aanval op üheerness afgeslagen en is ook een poging om do Firth of Forth te forceeren mislukt Bij den aanval op Sheernesa trachtten de torpedobooten ongemerkt achter een HoUandacb mailstoomechip aan de Medway op te varen maar zg werden opgemerkt en door het vaar der forten ternggedteven HOHTEITEORO De vorst heeft de beide wegena een tegen hem beraamden aanslag terdoodveroordeelden begenadigd MlEOKKO De snltan zendt een deel zgner troepen waarmee hg Harakesch wil bereiken overzee omdat de Anfloes weigeren de soldalendoor hnn gebied te laten trekken Voortsmoet een Fransche afdeeling nabg Tadla liggen om de stammen in bedwang te honden wanneer de sultanstroepen door het Chacuiadiatrict trekken willen i AziÉ In verschillende Australische steden schrgven de Cbineezen voor duizenden penden sterling in voor een sterke Chlneescbe vloot Amekiki I Amerikaansche slagschepenvloot is van Hawai naar Nieuw Zeeland vertrokken De keizer Vfiii Japan heeft het scheidsTechteriyk verdrag tnsechen de Vereenigde Staten en Japan onderteekend De vleeschnood zoo wordt nit New York bericht neemt steeds in omvang toe en wekt groote zorg Acht kleinere vleeschpakkergen hebben haar inrishtingen gesloten BINNENLAND Nederland en Venezuela Gister werd bg het Departement vanKoloniën onderstaand telegram dd 23 Juli 1908 van den Gouverneur van Curasao ontvangen Een heden van den vice consul te Puerto Cabello ontvangen exemplaar van de Constitucional van Caracas van eenentwintig Juli bevat afschrift van een officieel schryven van den Minister van BuitenlaDdsche Zaken van Venezuela aan den MinisterResident der Nederlanden dato twintig Juli waarin hem als ongeschikt inadecuado voor vriendscbappelgk tusschenpersaon in de betrekkingen tusachen Venezuela en de Nederlandsche natie zgn paapoort wordt toegezonden om het land te verlaten op grond van bet artikel voorkomende in het nummer van Mei jongstleden van het tydschrift der Vereeniging Hou en Trouf De commandant der Gelderland thans te Arnba zal op verzoek van den MinisterResident Zaterdag te Laguaira zi n DEJONG Stct De correspondent van de New York Herald te Willemstad seinde gisteren De Christiansted een interkoloniale stoomboot is hier vandaag uit Puerto Cabello aangekomen Ze kon den heer de Rena den Nederlandtchen gezant in Venezuela niet aan boord nemen Hg ia nog te Caracas De Christiansted voert een bevel mee voor het Nederlandsche oorlogschip Gelderland om dadelgk naar Puerto Cabella te gaan teneinde den heer de Reus af te balen INDISCH NIEUWS A t jeh Onze correspondent te Batavia seinde ons gister bet volgende Toekoe Ben Blang Pidie meldde zich bg kapitein Scheepens die hem naar Koetaradja bracht Men zal zich herinneren dat ons reeds den 6en dezer werd geseind dat Toekoe Ben Blang Pidie zich met 300 volgelingen had onderworpen nadat eenige dagen te voren zyn zoon Toekoe Banta zich had gemeld Wy vermoeden dat het vorenstaande bericht in aansluiting met dat van 6 dezer slechts betrekking beeft op de aankomst vanTookoe Ben Blang Pidie te Koelaradja onder bet geleide van kapitein Scheepens aan wien dus wel gelgk wg reeds vermoedden de eer te beurt viel dit zoo lang gezochte hoofd van het verzet tot onderwerpingte brengen Hbld Gemengde Berichten Gedurende den laatsten tyd beeft te Maasbree Blerick en Venlo een net gekleed heer verschillende hotelhouders slagers en kostgangershonders beetgenomen Genoemde persoon circa 30 jaar genaamd C S gernimen tgd vertoefd hebbende in een gesticht bestemd voor personen die niet al te wel bg het hoofd zgn of onder cnrateele zijn gesteld gaf zich nu eens uit aU schilder dan weer als opzichter eener niaatschappy of als aannemer van groote werken Daar bg zeer gul was in het beloven van veel kostgeld en door lich bg de lui deftig en lief voor te doen wist hg spoedig het vertrouwen der bnisganooten in het byzonder van de kostvronw te winnen Haddit een tgdje geduurd dan leende by onder allerlei voorwendsels nog wat geld en verdween dan spoorloos Bovendien wist hjj onder vakche voorgevens twee rgwieien maclitig te wordei di hy atiadi vergat térog te brengen Thans beeft da maraehaassaa dit zaakje in banden en naar we rememen ziJn ze reeds den diider op het spoor L K In Bort een stadje in Corrèze Frankrgk hebben de dieven zich in de kerk laten opsiniten en zgn er s nachts waar uitgebroken medenemende vier kelken een monstrans van groote waarde enz Te Anbazine ook in Corrèze hebben dieven een oude relekwiekast die men een 30 000 francs waard acht benevens andere kostbaarheden gestolen Hat socialistisch lid van de Belgische Kamer Van der Velde vertrok eergisterochtend naar den Kongo waar hy een studiereis van drie maanden denkt te ondernemen Alle socialistische afgevaardigden deden hnn collega aan het Noorderstation te Brunei uitgeleide Venten op Zondag Het Amsterdamscha Raadslid Ter Haar stelt voor aan artikel 47 der bestaande Algemeene Politieverordening toe te voegen een nieuwe alinea luidende ala volgt Het Is eveneens verboden op Zondag koop en eetwaren langs de straat met luider stem te venten Donderdagmiddal namen een tweetal Dnitschers de ibeid om bg den kastelein Van K op de Boscbstraat te Maastricht zich naar de tweede verdieping te begeven en daar een horloge en een paar gonden oorbellen te kapen Terwgl beide heeren da trap af gingen hoorde de waardin gekraak van de trappen de Dnitschers verontschuldigden zich met woont hier niet zekere L F Inmiddels men had achterdocht gekregen wiarschuwde men de politie die het tweetal spoedig arresteerde Het achgnt zeker dat er nog twee handlangers in t spel zgn geweest want op t politieburean werd niets verdachts op de gearresteerden bevonden De politie doet thans onderzoek waar de twee handlangers welke inderdaad voor de deur posteerden zich ophouden Woensdag kwam d stoker D B op een der politiebureaux te Rotterdam aangifte doen dat hg in een winkel aan de Nassanhaven O Z met een revolver bedreigd was Naar aanleiding van deze klacht stelde de politie een onderzoek in en nu bleek dat klager met eenige andere atokers en machinisten door het geëindigde conflict in de Rgnaleepvaart zonder werk geraakt op binderlgke wgze gevolgd en voor onderkruipers uitgescholden hadden een machinist en een stoker van de Rgnsleepboot Lotus Ook was er door de achtervolgers met een bos hout geworpen die den stoker in den rug getroffen had Om vrees aan te jagen had deze toen in een winkel staande een revolver te voorachgo gehaald zonder daar evenwel gebruik van te maken Nadat dit alles aan de politie gebleken was werd tegen den klager proces verbaal opgemaakt Op 18 Februari had in de Egelantierstraat te Amsterdam een zoon zijn moeder eenige zeer beleedigende Woorden toegevoegd betreffende haar zedeiyk leven Een klacht was ingediend door den echtgenoot der beleedigde en eergister zon deze zaak voor de rechtbank daar dienen Echter was naar de verdediger mr D W Stibbe aantoonde de man niet door zyn vrouw gemachtigd tol bet indienen der klacht Wel had ze op het politiebureau verklaard dat ze zich met de Klacht vereeui de doch d iar niet de feiten genoemd waardoor ze zich beleedigd achtte Krachtens art 281 sub b van hot Wetboek van Strafrecht had de beleedii de zelf een klacht kunnen indienen Dit echter is niet geschied Derhalve coaclndeerde pleiter tot nietontvaBkelgkverklaring Het O M daarentegen achtte het voldoende dat de klacht door den man ingediend de vrouw ten overstaan van den commissaris van jioUtie is voorgelezao Na overleg in raadkamer besloot de rechtbank echter tot niet outvankelgkverklaring Gisteravond ia Marine Brouwer onder geleide van twee politieagenten uit Zundert waar hg zich vrywillig had aangemeld in den Haag aangekomen Do versperring der toegangswegen naar het te Winschoten te bouwen tehuis voor daitloozen is gistermorgen in t byzgn van den heer officier van justitie den heer rechtercommissaris en politie uit den weg geruimd Eerst nu kunnen de bouwmaterialen op bet terrein worden gebracht Gistermorgen is voor perceel 84 in de Dan Texstraat te Amsterdam een in zgn bloed badend persoon op de straat gevoBden Da schedel was totaal verpletterd de oogen puilden uit de kassen De politie in de Fer dinand Bolstraat haalde den ongelukkige weg Daar hat rum der twaada rerdiepin open stond vermoedt man dit de ongelukkige nit het raam is gevallen Nader bericht men dat de ongelukkige Donderdagavond thuis komende zich niet al te wel gevoelde het raam wilde openzetten en toen vermoedeiyk door een duizeling bevangen nit het raam op de keien te pletter ia gevallen Hen deelt aan het Hbld mede dat in verband met de belangen van den dienst bü de groote spoorwegmaatscbapgen de invoering van den wetteiyken tgd eerst op 1 Mei 1909 zal kunnen plaats hebben ADVKliTKfSTIiOIN Voor de vela en hartelgke bewgzen vaa deelneming ondervonden by het overIgdan van onzen geliefden Echtgenoot Zwager en Oom betuigen wj onzan harteIgken dank Namens allen S W D J V kempenBeueer QoiiDi 25 Juli 1908 Geoeeskandlge Gymnastiek en Massage Het zeer gunstig resultaat wordt door ondergeteekende behandeld ruggegr vorkr lichaamsmiavorm bewegingsstoorn verstnikingen spiervorrekkingen enz vetzucht rbaamatiek Ischias mg en lendenpgnen nrttopping enz enz D VAN DUUREN KATTENSIN GKL Q 143 Ondergeteekende bericht by deze aan zyne geachte StadgeBMten dat hg met zQn Poffertjes en i Wafelkraam mgala vorige jaren weder geplaatst is op de Marftf U rlen Ttenéeteeg tegenover den beer PEETERS Hg zal steeds trachten door het leveren van goe Ie waar vlugge en nette bediening zich de gunst van zgno geachte stadgenooten te verzekeren Hopende met ean drnk bezoek vereerd te orden Aanbevelend W F VAN DER STfiSN Bestelling en worden aan huis bezorgd SAMOSWIJN os ceMf per JUich Aanbevelend FirmaEerman Zoon c i s mmm Markt A 66 en 67 GROOTE PRIJSVERMINDERING VAN Dames Blouses Rokken Kinderj oedere en verdere Mode Artikelen Alleen nog gedurende daie waak wordt op Ba goaderan dia niet in prüs verminderd zgn 10 io kortins toegestaan nitslnitand k contant Stoom Ververi en Cliemisclie Wasscherij DE RIJZENDE ZON Nleuwsle liirlclillns voor het iJllslooineii Verven en Chemlicli Wasseheu VAN ALLE KLEEDINGSTUKKEN VOOR DAMES EN HEEREN KINDERGOED SPORTCOSTUÜMS ZOMERGOEDEREN GORDIJNEN WOLLEN KATOENENEN ZIJDEN DEKENS TAFELKLEEDEN REISDEKENS PELTERIJEN KLEEDJES ENZ ENZ Prima bewerking BlIIUke prijzen Aflevering met enkele dagen Kleurenboeken met de nieutette Meuren ter image PrUêtmuranten gratin Goederen worden aan huis afgehaald TolefOOH NO 196 HEERENCOSTUUHS worden gestoomd en geperst ola Mteuw afgeleverd Uitiitoomen r ri e l Colbert Costunm Jaquptto Gekleed of Smoking Coatnum degelgke beweiking too k X aO X 33 k 3 SO S k Mts 3 00 k 3 1 a M aO k 3 O0 3ta k 4 00 Met Sunlight Zeep heeft men nooit moeite Even gewis als de zon ons licht geeft even zeker verlicht Sunlight ons dagelijksch werk Sunlight Zeep beteekent een besparing van tijd en geld De zeep is goedkoop en voordeelig in het gebruik Volg slechts de gebruiksaanwijzing op den omslag en Sunlight zal het overige wel doen WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT MM KOMIMHMJMR FABRIKHRIf Voedert nw Vee met de tuivere murwe merk 8ler en W Ki aitmnntende door boog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Bere lHploma Parijs 1900 Degen Gouden lUedailles ADVEETENTIHN in alle Couranten worden aang enomen d K r het Adverlentl Bnreau van A KIU K AIV diZOOK m SCHOttWBURGTENT BOELEKADE terrein der Sociëteit 0N8 GENOEGEN liKDEIIl lSCBE T00 KliL liRIEtil6lll6 Goedgekeurd bg Kon Besl van 24 Hei 1895 van AMSTERDAM DiySDAO as JVLl Openings Voorstelling ste OPVOERING VAN DE MEID Spel in 2 bedrgven door HERM HEIJERMANS Ja Scbrgver van Oy Hoop van Ztgm enz Regio A VAN DER HORST 1 Door geheel Nederland alsmede in het Hebbeltheater te Berign met groot succes opgevoerd DiiRHi t mtid £ 3 S 7 schets uit de gevangenis door HERU HEIJERMANS Jk Regie MARI J TEB NOOV APÈL Aanvang n uur Voor prijzen der plaatsen enz zie groote en kleine biljetten PIAI L 0 TE KOOP een goede gebruikte P14 mNo Te zien enz BrokkenhniB Gouda GEWAPENDE en ONGEWAPENDE Prima Tuinslangen Sh nalpijpen iiief 8j reier enz Ruime keuze in de nieuwste Qasfomuizen en Oascomforen fijn uitgevoerd in prima email Alleenverkoop van Dr BERN S prima Ramé Kous 18 onovertroffen in lichtkracht en duurzaamheid MEN NEME DE PROEF Aanbevelend M Rl VAN LOON Dubbele Buurt B 13 Telephoon 117 Ruim 3S ja k nooa miluocncn JICHT CH nHEUMATIEKLUOCnS MtT succes GEBaUIKT VtRKRIJGBtAR IN rtCSSCHCN V K 50 Cl 75 cIs 15 UHH APOTHtKCBS EN DROOISIEN r Ad RICHTERitC Rotterdam Te Gouda b C LÜGER Apotheker Markt WOLFF Co Westhaven 198 en bH ANTON COOPS WIjdstraat Schoenhandel KLEIWEG E 30 tegenover de Klelwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle repiratién en aangemeten werk Vereeniglog ARMENZORG Afdmiing BnOKKENHIilS BOZENDAAL HOEK PARADUS GOUDA Dexe inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte en overtollige hnishoudelgke voorwerpen welke ook zoo veel noudig te repareeren en hoofdzakelijk aan mingegoeden voor goedkoope prgzen te verkoopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten goede aan de neulrile Vereeniging Ar