Goudsche Courant, dinsdag 28 juli 1908

No 10700 Dinsdag 28 Juli 1008 47ste Jaar aiiir IMieuwS en Adrertentiehlad roor Gouda en Omstreken releloi n o S l e Uitgave dezei Couiant geschiedt dagelijks met uitzondeiing an Zon en Feestdagen De pnjs per drie maanden is 1 25 franco pci post ƒ 1 70 Af ondeilijke ommer8 V IJ P C E N T E JN lelFfAon n 81 A D V E K T E N I I E IN orden op i nisi van 1 legels 1 50 Centen ledeie i i l mi i 10 tV nten niole lettei wiiiili ii liiiikiiul naai plaattiruiinle Inzending van Adveitentien loi 1 mii li niu il Me r fj m Uulleiilandsrli Uverzicbt Uit KandersUg wordt geseind Het ongelak in de tonnel lieeft zicli op de volgende wyze toegedragen Men was reeds in de galeru voornitgekoraen tot 2676 M I e nitboring ging regelmatig verder mets deed leta by onders verwaeliten Ora 3 oar in den ochtend liad men jntst wepr een dyna mietpatroon doen springen waarbi de werk lieden zicb zooals gewoonlgk tot op een ÖO è 100 M badden teruggetrokken toon ineens terstond na de ontploffing een stort vloed water vermengd met zand en sink met donderend geweld in de galerf stroomde e meeste arbeiders konden de vlDcht nemon maar 25 Italianen verdronken Op het oogenblik is bet nog onmogelgk te be palen of het mstroomende water afkomstig 18 van denvierKandar waaronler da tunnel wordt gegraven De verantwoordelijke mgenienr en de directeuren van de maatschappii bebben iich in allergl naar de plaats des onheils begeven Salmas Khoj Oskoei een der leiders van de natiunalistiscbe parig in Tabris moet hebben verklaard dat mochten de nati onalisten het tegenover de legeeringsgezinden blgvend afleggen de eerstgenoemdon bnn aanvallen znllen richteii tegen de Eoropea nen m Perzife om aldus etn inmenging van het buitenland uit te lokken ook al zon daarvan het verlies van Perziö a onafhanke Igkbeid het mogelgk gevolg kunnen zgn Het heet dat zich te Tabris steeds meer de schaarschte aan levensmiddelen doet ge voelen Reuter seint nit Londen d d 25 Jnli Bg do behandeling in het Lagerhuis van de begrooting in derde lezing kwam minister Lloyd Qeorgo op tegen de onlangs gedane verontrustende uitlatingen dat een hooge uitgave voor ouderdomspensioenen onraad zaam zon zgn Wat d mogelijkheid van een Europeesch conflict betrof zeide hg zich niet te herinneren een tgd dat de toestand van Europa niet ernstig was gelach Enkele jaren geleden nog spraken we van oorlog met Frankrgk maar na droomt niemand daarvan en een ander rgk was nu eren dreigend naar de opinie van zekere men schm die zoo zonden doorgaan totdat de iNxiren zonden beginnen in te zien hoe dwaas tis elkander dreigend aan te kgken en reusachtige sommen nit te geven voor de bewapeningen m plaats van te werken aan de verbetering van den toestand des volks On atwgfeld zal dit geleidolgk eg verandoren Daar de toestand ver van ilech ter dan gowoonlgk is lu het veel beter zgn alleen te zorgen dit de Brilsche hulp middelen voldoende waren om F ngeland te verdedigen legen al wie het zou noodig achten bet aan te vallen als er 7ulk men schen gn en uts over te laten voor oudni domsptnsioenen Het was geen steekhoudend irgnraent dat we alle sociale hervormingen 70udon moeten uitstelbn tot de inenscbtn ophielden ariikeloc te schrgven waarin zj met elkander twisten en waarin 7g spreken over invallen op elkanders gobiod in t ver schiet Gelach en gejnich Do begrooting werd bg derde lezing aan genomen De begrootingscomrawsic uit den Land dag van Baden heeft naar de Volksfronnd vcnam den post goedgekeurd waarbg tui bedrag van 20 000 Mark is uitgetrokken ten behoeve van werken voor het behoud dor mme van hot Heidelborger plot In de vorige zitting van den Landdag bad de re geering een bedrag van 300 000 Mark aan gevraagd als eersten termgn van de voor do herstellingswerkzaamheden geraamde kosten De Landdag bad di n post niet goedgekeurd omdat men meende dat het niet noodig was om gelgk de regeoring wilde het betrokken gedeelte dor mine den Otto Heinrieh Ban eerst legen den grond te worpen on dan weer nieuw op te bouwen Da Landdag stelde het uitschrgven van een prgsvrang voor maar de regoering wil daarvan met weten en nu moet toeh Iels gedaan worden om verder verval van den Otto Hbinrich Bau te voorkomen waartoe vorengenoemde post werd uitgetrokken Vrgdig werd de Don de Dien met Sa mnel Chaplain aan boord door de feeatvie rende menigte te Quebec ontvangen Van het schip was een getroawe navolging gemaakt zg die den voormaligen Franschen gouverneur n de zgnen verbeeldden hadden zich in de kleeding van diens tgd gestoken en werden san de landingsplaats waarheen het statige vaartuig zeilde opgewacht door een langen optocht van historische personen en groepen waarin zg hun plaats innamen om mede hulde te brengen aan het stand beeld van den eersten Iranschon gouver neur De prins van Wales werd tezelfder tgd ontvangen door het gemeentebestnur van Quebec waarbg natuurlgk de gebraikelgke ledevoeringen mei de gewone beleefdhcdtn werden gewisseld Wg stippen alle n ain dat de prins bg de egeltgenbetd in opdricht van den Koning den vertegenwoordiger der Vereenigde btaten vice president F iirbtnks en dien van Frankrgk admiraal Janr gul berry verwelkomde en dank zegde vooi hun aanwezigheid een uittrlgk en zielilbaar teeken van de vriendschap de eendrichten dtn goeden wil die tushchen I ngeland en de beide andere rgken btslann Beide vertegenwoordigers bieldm dankredevoeiingtn Admiraal lauiegniberry sprak daarbg voornamelgk van de bartelgke be trokkiugen Insscben Jrankrgk en Engeland on bracht hulde aan de V ransche pionniers die mtde Canada hebben genmakt tot den bemiddelaar insbchon beido volkeren De Amerikaansebe viee president iair banks sprak ovir bet gelgk streven van inada en de Vtreenigdu Staten en over hun onderling Zaterdag was de hoofdschotel van litt feest een wapcnschouwing door den prins van Waks op de vlakten van Abraham en de wgdmg der slagvelden Do mgn acadomio te Klanstbal hti ft zich beroemd gemaakt ITit een kleine aanleiding htbben de studenten zich wereidvüimaard beid weten to verwerven Zoo was het begin In Maart hield op het sporlfeest van de mgn academie oen mgn referendaris een rede waarbg hg door een student in de rede werd go allen Do spre ker wees den student terecht waardoor de e zich beleedigd achtte en zgn gotnigen zond Toen moist een eero raad worden samen gesteld om te beraadslagen of bet tweege vecht zou doorgaan Dn ambtenaren van hel mgnbestunr weigorden echter in zulk een raad zitting te nemen op grond dat huns inziens een student met voldoend oordeel bezit om een retorendaris als ambtenaar te beoordeelen De verontwaardigde studenten daagden daarop de ambtenaren in massa uit en i on den een hunner naar den referendaris om dezen te verwiiten dat hg 7ich aan een eerc zaak wilde onttrekken De referendaris zette den jongen man met beleefde woorden buiten de deur waarna boa nitdaging na uitdaging in t geheel 64 in getal werd gezonden De andere ambtenaren stelden het gerecht van deze uitdagingen in keunis en zoo kreeg do aeaderaio van Kbinslhal zgn massa proces i wee en twintig studenten moesten voor de roelilbank lo Uoltmgen verachgnen en wer dMi veroordeeld de grootste schreeuwer tot vgf weken gevangenisstraf De referendaris kreeg ook 18 dagen vestingstraf omdat by de zaak niet dadelgk m banden van het ge recht had gesteld Verspreide Berichten Frankrijk Het Inchtschip Petite Keplubliqoe heeft een bevredigenden proeftocht gemaakt Dl ITSmi AKll 1 er gelegenheid van den tienden wederkeer van Bismarck a sterfdag hebben 1000 studenten te Leipzig een fakkeloptocut ge houden en bg het Biamarck gedonkteeken een krans neergelegd Te Mllncben is bg hot parket mets bekend van eer vervolging wegens aanzotling tot meineed legen Kisller hulonburga vroegeren hecretaria die getuige Ernst trachtte te bewegtn tol het afleggen van een valsche verklaring Als oen schrale troost voor lm die aan millionnairs en millionnairsklnderen bedel brieven 8ehr ven d elt do Tag mede dat van do honderden brieven die miss Morgan te Berlgn ontvangen hoeft er met één haar ter hand gesteld is g werden bg den por tier van het hotel bewaard en toen z j ver trokken was aan de post ternggegeven Enofi and Het tweede Kngelacbe Inchtschip de Nulli Secundus heeft Vrgdag een welgeslaagden iroeflorht gemankt Het wns in hiaat niooio krakelingen in do lueht te besebrgven Oosrfc IRlJK HOÜUARIJK De man die op K Mii een aleen wierp naar den sneltrein waarin zich on de ko nmg van Saksen bevond is ontdekt het ia een fiO jarige mandenmaker Rliai AND l e stndscommandant van Moskou heeft den hoofdre tacteur van de Koesjk Wjedomosti wegens het opueinen van den bekenden brief van Leo i olslof tol een boete van iOOO roebels veroordeeld Voorts ia door hem do inbialagname ge hst vai het tweede en derde deel van Tolslols vertaling van en aanteekeniag op de Evangeliën J FEVILLETOX bFagtrïcbT llZtin fljne opmerkingsgave zgn klenrrgke schildering de teedere betrekking die h j onmerkbaar zonder dat zg zich daartegen kon verzetten hier en daaraan gaf de aangename innemende klank zgner stem z jn voorname manier van weergeven sleepten haar mee en toen er nu plotseling een ver gelgking bg haar opkwam met de avonden op Qrllnan vloog haar het bloed naar de wangen en deed z j vergeetsshe moeite om mets te booren Daar viel haar blik p haar omgeving in alle hoeken spookte de knnst het tooneel I Portretten van haar in verschillende rollen verwelkte lauwerkransen met breede geklenrde linten waarop verschillende opschrif ten de naam van den graaf in goud en iilver De groote meeitereil De priesteres van Thalia I De idealistische Mes salina Daarop bleef haar blik langer msten Destgds viel het vreemde van de in cnpte haar in bet geheel niet op als zg nn MM da Utualint iiidtD moMt ali ad moeder onmogelgk Daarna vlochten al die bonte linten zich met de woorden van don graaf samen en zg verviel m een droomenden toestand waarin zg zich geenszins bewast was dat baar blik onafgewend op Maiime rustte Plotseling hg was nog in Indië te Benares en vertelde juist van de mysteriën der Schiba in oude eerwaardige tempelhoven stond zg op en keek naar de klok Jammer dat ik n in de rede moet vallen maar de trein gaat over een half nar en van Benares naar onze residentie is nog een heel eind ik hoop bet vervolg van u op örttnau te hooren Karel zal u dezer dagon een nitnoodiging voor de jacht zenden ü is wel IS waar verwend met leeuwen en tggers kannen wg u met ontvangen Als ik het wagen mag nadat ik tegen de goede zeden in heb gehandeld maar het was mg helaas werkelgk niet moge Igk Hg liet deze laatste woorden vergezeld gaan vai een blik die Elsa baar nitnoodi ging deed berouwen 7g verentichnldigde zich plotseling hem slechts de toppen barer vingers toestekend Wanneer kom je weder Elsa f vroeg hare moeder Je moet je met zoo zelden laten zien Ik kan met mgn pgnlgken voet Diet nMr mo vlag nit den weg Elsa aarzelde Zaterdag misschien Karel gaat over een paar dagen op de jacht 7ei zg daarna Onwillekenrig ontmoette baar blik dien van den graaf Missrbien ik kan het niet zeker beloven voegde zg er aan toe en ging heen Wat zon Karel lan deze ontmoeting zeg gen t Deze gedachte hield haar op weg naar bet station bezig In de coupé over legde zö reeds of bet misschien met beter zou zgn daarover te zwggen waartoe hem onnoodig te ontstemmen I Hg zou kunnen donken neen dat met 7eker met maar waarom i Oir dat geheimen tnssclien echtelieden met deugen fluisterde een in wendige stem haar toe Maar dit zgn toch geen geheimen Als bg haar er naar zou vragen zon zg do waarheid zeggen deze ontmoeting zou zirh immers met herhalen Zaterdag hg bad het gehoord Welnu dan ging zg Zaterdag juiat niet naar hare moeder doch Zondag Toen zy op GrUnan aankwam was zg vast besloten oiet over hare ontmoeting met den graaf te spreken Mevrouw Von der Heyden vroeg met meer belangstelling dan gewoonlgk dit scheen haar ten minste zoo toe naar juffrouw Potoky en of Elsa niet iets nieuws betref fende graaf Leidesdorf gehoord had Zy vertelde dat hji inderdaad directanr werd noch niet dat zg hom gesproken had toen echter haar echtgenoot den volgenden dig van de jacht thuis kwam haar bartelgk omhelsde en den kleinen Max op zgn armen nam gevoelde zg bet verkeerde van haar stilzwggen Doch hoe zon zg hair zwygen tegenovermevrouw Von der Heyden rechtvaardigen PAls zg den graaf weder toevallig bg haarmoeder aantrof kon zg baar vcrznim herstellen Zaterdag misschien I De eerste knoop van het nit eener nog sluimerende schuld werd gelegd De Zaterdag kwam en daarmee een doo delijke ongerustheid De graat had de at spraak met hnar moeder verslaan hg zoi zeker komen De ontmoeting was dan met toevallig mei r bet gelei k reeds een rendez vons en toch wanneer zg haar man alles openhartig en zonder omwegen vertelde moest deze bange ongernstbeid dit kinder Igke bewustzijn van schuld verdwgnen Zg maakte zorgvuldig toilet er ging daarna naar de kinderkamer om van den kiemen Max afscheid te nemen Hi t was baar ala gold het een groote reis dan voor het bedje greep het baar aan je moogt met gaan onder geen enkele voorwaarde Wordt vervolgd