Goudsche Courant, dinsdag 28 juli 1908

half twaalf op het vry ongewone denkbeeld om op bet dak te klimmen en zoo bet hotelletje te verlaten Zoo gezegd zoo gedaan Da man kl iuterde over eenige daken en kwam eindeiyk by een glazen afdak van don bakkery in de Vosaonstraat De glasbedekking kon den man niet dragen en zoo stortte by met donderend geraas door de ruiten van bet 3 meter booge dak in de bakkery De bakker en zyn huisgenooten die rustig sliepen ontstelden hevig toen zy bet lawaai boorden en nog meer toen zy in de bakkery een man vonden diis daar als dood neerlag Gelukkig bleek het geval nog goed te zyn afgeloopen De ontsnapte logé kwam spoedig by en bleek alleen lichte blessaren te hebben bekomen Hy is ter verpleging naar het gemeenteziekenbois gebracht De mama van hot gedoode meisje en hare zuster waren als zinneloos Da moeder trok zich de haren uit t hoofd Zg was totaal versuft De ongolukkigon werden nadat zj verbonden waren in twee ryijjigen naar Valkenburg gebracht om zoo gauw mogeiyk verder verzorgd te worden Aan wien de scbald geweten moet worden is nog niet bekend Uit Valkenburg meldt men dat de door het ongeluk getroffen dame met haar kind in het hotel Ubaghs Vossen aldaar logeerde en een kort uitstapje naar Heerlen wilde maken Boerdery ton beboove van het univcrs 1 teitonderwys in den staat Californië 1 Oonsul Marsily te San Krancisco deeld 1 aan de diiectic van den Lawïbouw alhier 1 mede dat van tijd tot tgd de vraag tot I liem woidt goricbt of in den staat Califor 1 nié gelegenheid bestaat bot landbonwbc 1 dryf te leeren zooals het aldaar wordt ut 1 geoefend Met bet oog daarop vestigt b de aandacht op de volgende maitregelen 1 welke van overheidswege tot bevorderin 1 van do landbouwwetenschap zyn genomen In 1905 werd door den staat Calitornié 1 150 000 dollars beschikbaar gesteld voer de 1 aankoop en de uitrusting van een boerderi ton behoeve van hel landbouwondf rwys aa i I de Staats universiteit Het hiervoor nil e 1 kozen land ligt by Davis Ville Yolo coun 1 ty en is ruim 760 acres groot h t land 1 IS in een vallei gelogen is vruchtbaar ei vlak en wordt kunstmatig geirrigeord Hie door bestaat rnimscboots gelegenheid voor demonstratief zoowel als voor eiporimenteel landbouwonderwys Aan do boerdery zal ondoriicbt worden gegeven zoowel in bet beheer van een boerI dery als in bet technische landbouwbedryf In het hüzonder verdienen de aandacht de I korte cursussen die over de verschillende I ondordeelen van het landbouwbedryf en de I veeteelt zullen worden gehouden Ook een I afdeeling voor tuinbouw onderwys zal aan I de instelling worden verbonden zoodat dan I bot onderwys alle takken van bodemcultuur I zal omvatten De boerdery zal voorzien zyn I van boom cn ws ngaarden en een volledige I installatie voor de verschillende methodes I van conserveering on verdere behandeling I van fruit Het onderwys zal in drie cursussen worI den verdeeld zuivelberoiding graaneultuur I en wynproduclie Voorts zal onderwys worI den gegeven in het aanleggen van boomI gaarden en de bescberniing van boomen en I heesters tegen schadelyke insecten I Hot zal zeker nog garuimen tyd duren I alvorens do inrichting zoover gevorderd zal zyn dat met hot onderwys kau worden be1 gonnen De Hegeering stelt ziob yoor met deze instelling oen der beste onderwysinrichtingen op land cn tuinbouwgebied in het Verre Westen te verkrygen Een terechtzitting met kunstenmakery Een vroolyk tooneeltje werd dezer dagen in een Fransche rechtszaal afgespeeld De parterreacrobaat Lion werd beschuldigd een circnsdirectenr te hebben benadeeld doordat hy zich onder voorspiegeling van valsche feiten tegen een buitengewoon booge gage bad laten engageeren Deze voorspiegoling bestond volgens de aanklacht daarin dat de artist het engagement had verkregen door de onware bewering dat liy uit den stand van een saltomortale achterover kon slaan Toen de directeur hem had verzocht dit mociiyke kunststuk uit te voeren was de artist die bovendien nog do brutaliteit bad gehad een voorschot te vragen niet in staat geweest om de saltomortale te doen Na het voorlezen der aanklacht en nadat de circua directeor was gehoord stond de beklaagde op on verklaarde kort en bondig dat de geweigerde saltomortale alleen zyn verklaring vond in de weigering van bet gevraagde voorschot Hy zou direct bet bewys van zyn kunnen leveren Het volgende 1 oogenblik vloog de artist in een sierlyken I boog over bet hek van het zondaarsbankje I en do hoofden der rechters heen in bet midI den van de zaal waar hy met een sieriyke I kniebuiging neerkwam Dat by daarby op I de teenen van don aanklager zyn chef I kwam te staan mag dezen evenzeer van de 1 zekerheid in de kunststukken van zyn artist I als van diens boosaardigheid overtuigd hebI ben De circus directeur verliet de zaal I kokend van woede De artist echter werd I met bet oog op zyn even origineole als I overtuigende bewyslevering schitterend vryI gesproken Op beeterdaad is Zaterdag een jongeman betrapt die uit een der badkoetsen van de badinrichting van bet Zeebad Scbeveningen oen portemonnaie met inhoud stal Hy begaf zich als bader in zee en vergiste zich dan quasi in zyn badkoets en nam dan mede hetgeen hy vond Toen in 1890 Kolsch in een studio over epidemische ziekten schreef dat de ziekten die zg door koude vatten ontstaan voor een groot deel door besmetting veroorzaakt wordea is hem verweten dat hy toegaf aan de opkomende mode om in alles en overal bacteriën als ds ziekte oorzaak te willen aanwyzen Toen echter eenige jjron later Magelsen den invloed van temperatanrswisseling voor het ontstaan van deze ziekten op den voorgrond wilde plaatsen werd hg door do academie van Kristiania onwaardig verklaard den titel van geneesheer te dragen meldt het Tydschrift voor Genees kunde 1 Wy zyn in de laatste jaren gewend b t I besmetteiyk karakter van deze soort ziekten 1 volkomen op den voorgrond te plaatsen o I meer daar proetondervindelyk onderzoek op I bonden en konynen den garingen invloed 1 van sterke hnidafkoeling op het verloop van I een besmetting van de bovenste luchtwegen beeft aangetoond merkt bet blad op O I langs ia echter door dan Dnitscban officier j gez Wenzel en door Kelscb er op gewoze I dat wy aan deze laboratoriumproeven een 1 wel wat te groote beteekenis toekenne Door beide onderzoeke rs is door den een n het Duitseba leger an door dan ander in h t Fransche nagegaan boa bovengenoemde 1 ziekten zich verdeelen over de verschillende maanden van bet jaar en in bat byzonder I hoe tydens de groote manoeuvres het opI treden van deze afwykingen samenhing met I de wisseling in temperatnnr regenval enz I Daar de acute katarrb n der bovenste luchtI wegen de angina en de rheumatismns ongeI veer de helft van alle ziekten dar militairen I uitmaken konden zy over een uitgabreid statistisch materiaal beschikken en daaiby I aantoonen dat van October af regelmatig I een atyging in morbiditeit plaats grypt die I in Januari of Februari haar hoogtepunt beI reikt omin de zomermaanden te dalen on in I September op b t laagste pont te komen In een tot in byzonderheden afdalende studie van deze ziektegevallen toonde Kelscb aan dat lang mt steeds temperatnnrsinvloeden overheeiïchend zyn en dat men naast deze oorzaak de besmetting niet mag verwaarloozen maar dat hiernaast de invloed Tan het rhenma oamogeiyk ia te mis Ken vreemde snuiter De 0 H Crt 1 schrytt 1 In Mei 190e werd als viormaander by e 1 militie te Haarlem e a jongmensch nit d e 1 geqneente ingedeeld die het al spoedig z o I bont maakte dat hy voor straf naar Hoo n 1 werd overgeplaatst Reeds in Juni deserteer e 1 hy uit zyn garnizoen kwam naar Haarlem 1 terug verbleef daar tot Februari 1908 zon I dei gesnord te worden en had de brntalite t I soms zelfs de militaire cantine in de kajteri e to bezoeken zonder dat iemand hem van 1 desertie verdacht boewei hy toch als deserteur van het lOu regiment was afgevoerd Hy kreeg bet toen in t hoofd naar zee e 1 gaan vroeg en verkieeg op advies van d n commissaris van politio te Haarlem een be wys van goed gedrag kreeg ook van bet gouvernement van Noord Holland een bew s 1 van Nedeilanderschap maar toenhydebru t laliteit zoo vor dreef om aan dot bureau vrystelliug te vragen voor de nationale m litie liep hy in de fuik en werd voor den krggsraad te Haarlem terecht gesteld Na drie maanden militaire desertiestraf ts hebben ondergaan werd hy naar hot garnizoen te Hoorn teruggezonden docb daar ontpop e by zich nu onmiddellyk als dienstweigeraar deserteerde weer sloot zich te Haarlem aan I bil een bende inbrekers poogde daarmede I inbraak te plegen docb werd voor het zooI ver kwam weder gearresteerd En nu siI muleert by krankzinnigheid of by is inderI daad krankzinnig Want in het huis van I bównring provoost huis heeft hy by hot I vervaardigen van vuarmakors onder meer krullen stukjes gzerdraad en allerlei andere I voorwerpen ingeslikt die er langs den naI tuurlyken weg wel weer zyii uitgekomen I docb waardoor aan bet by elkaar hebben I van alle vyf de zintuigen eenige twytel is I ontstaan Vandaar dat de officieren commissarissen op advies van den auditeur militair daarnaar nu door desknudigen een onI derzoek laten instellen Gemen8 de Berichten I Omtrent het auto ongeluk te Voer ndaal 1 meldt do h K 1 Vrydagavond omstreeks 10 nren bad by I de boorenhofstedo van d n beer Langoor n I het Lindenloul Kunrude een verBCbrikkel k ongelnk plaats I Een automobiel waarin zeven passagiers en een chanffeur zaten kwam in den avo d I uit Heerlen in zoo n dolle vaart aangereid 1 dat de menschen reeds zeiden als die ui geen ongeluk kragen dan weet ik t niet 1 I hlenige minuten daarna lioorde men reeds 1 bet geschreeuw en gejammer der dames in 1 den stillen zomeravond I Aan don hofstede van den beer Langoor 1 i ven buiten Kuurnde heeft de cbautfenr o Vicquo uit Maastricht naar t schgnt ee ie vorkeorde richting genomen waarscbijnl k door de duisternis misltid is by links van den grooten weg uitgeweken en kwam toen met de auto in eene nieuwe egmachine die in t veld stond terecht met t ongelukkig gevolg dat de auto en egge totaal verbruzold worden en do reiiigers met cbanfff ur links en rechts door elkander vlogen Ken meisje van 8 jaar weid half dood by Langoor binnengedragen en stierf eenige oogentilikkeu daarna Dokter Beckers die onraiddeliyk ontboden was constateerde dat t arme sebepseltje t nekbeen gebroken bad en dat de onderste kaak uit elkaar was geslagen De cbanlfonr die in de verbrüzeldo egge was terecht gekomen beeft den arm achter de band totaal vermorzeld het sleutelbeen aan stukken en een gevuariyko wondti boven l oog dat hy waarschyniyk zal verliezen De heer Lefaire van Luik die zooals by zeide voor ploiziei uit Valkenburg naar Heerlen was neegereden en de dames zelfs niet kende kwum met een gebroken arm en twee gekwetste ribben vrg D overige inzittende dames en een kindermeid bekwameu eeaige ontvellingen n losse tanden Ken logé van bet logement in de Weerdjesitraat te Arnhem kwam VrIJdagaTuad om BINNENLAND Nederland en Venezuela Biykons by het departement van mar ne I iitvan en bericht is Hr Ms pantserdek chip Gelderland 2J dezer van Araba ver 1 trokken naar du havens van Voneznela 1 De Ministerraad heeft zich in zijn verga 1 dering van Vrijdag l eziggphonden met de I VenezBolaaiiscbi quaes tie 1 Men meldt aan bet Vad dat de minis er I van Bnitenlandsche Zaken aan de vereenig ng I Hon en Trou te Amsterdam verzocht liceft 1 bem Ie doen toekomen het exemplaar van I het orgaan dier Vereoniging waarin I et 1 artikel voorkwam dat geleid beeft tot de I uitzetting van den Nederl zaakgelastigde te I Caracas 1 De corrrespondent van de N Y Herall te 1 Willemstad seint dat do beer de Reus z ch 1 n g te Caracas bevindt Ue interkoloni Ie I stoomboot Christianstad kwam wel Dond rdag te X uerto Cabellu aan maar weigeide den beer De Reus roede te nemen Het scl ip nam alleen altyd volgens den Araerikaanschen correspondent een order van wien V mee voor de Gelderland om onmiddellgk naar Puerto Oabello te komen om den boer De Rens at te balen liezelfde berichtgever weet nog moe te doelen dat in hot artikel van de Constitneional o a nog wordt gezegd dat bet artikel van den heer Do Hens j etuigt van en ziel van sociale verdorvenheid social rubbish Hbld De N B C t schrift nog Het voorval van 1908 toont hoe langer boe meer overeenkomst te bobben met dat van 1870 Nu evenals toen allerlei voor onze schoepvaart en handel nadeelige handelingen der regeering van Venezuela en als slot het uitzetten van onzen diploraatiekon vertegenwoordiger onder de verzekering dat du e handeling slechts tegen den persoon van dien vertegenwoordiger is gericht en dat zy van de zyde van Venezuela geen verandering brengt in de vriendscbappelyke betrekkingen Biykens de mededeclingen door onzen Minister van üuitenlundsehe Zaken in de Kerste Kamer gedaan is onze regeering zich ten volle bewust van bet ernstige van don toestand en van hetgeen baar eventueel te doen staat Indien wat wü innig hopen dat niet het geval zal zfln inderdaad de onvormydeiyke noodzakelykbeid mocht ontstaan waarop de ministor doelde zal er met al onze krachten naar gostraefd moeten worden de zaken tot een voor ons beter on eervoller eind te brengen dan in 1870 bet geval geweest is De materieele belangen het vry geven van twee aangehouden schepen zun toen zfl bet onvoldoende door het uitbiyvon van schadevergoeding enz geschikt doch onze nationale eer is toenmaals doerlgk gehavend nit het geschil gekomen I kennen Er zyn voldoende waarnemingen die hieraan ook een tbaoretiscben grondslag I kannen geven bv de wisselende bloedryk 1 dom van de bovenste lachtwegen van den j menscb onder den invloed van krachtige j warmteof kondeprikkeling van da hnid I en de ervaring van da militaire veeartsen I by de cavaleriepaardeo komt volkomen overI een met die van do officieren v gez by I de soldaten De verhoogde morbiditeit laat I zich niet steeds en niet vold jende verklaren I door een verhoogde vatbaarheid door verI moeienis of door do ontbrekende ontsmetI tende werking van het zonlicht tydens het I najaar I De epidemiologie klopt in haar uitkomI aten zoozeer met hot algemeen verbreide I vollisbegrip van kouvatten dat wy niet te I snel steunende op proeven mot enkele dieI ren een dusdanig ingeworteld begrip mogen I ontkennen En dit te minder daar by de I nienwerwetsrhe sociale wetgevingen bet erkennen van do mogelykbeid dat een plot1 seling wjrkend rhenma als ziekteoorzaak I kan gelden voor de lyders niet van belang I ontbloot is Aanprakelykheid van den apotheker Een geneesheer in Duitscbland wilde zyn 1 patiënt furuncoliiio voor inwendig gebruik I voorschryven Hot woord was blykbaar z6ó I onduidelyk geschreven dat de apotheker forI malino las Omdat het voor inwendig gebruik I was bestemd vond by bet noodig een colI lega apotheker ook eens te laten lezen ook I deze meende direct dat er formaline stond I De apotheker leverde nn volgeos wettelyko 1 bepalingen deze medicgn af in een bruine I flesch met rood etiquette uitwendig hetI geen niet verhinderde dat de patiënt er een I lepel van innam en onpasselyk werd I Wegens grove nalatigheid aangeklaagd I werd de apotheker veroordeeld ondanks bet feit dat twee experts een arts en een apoI theker beiden meenden dat men gemakkelyk I formaline nooit echter furnncoline uit bet I recept kon lezen De rechter motiveerde I bet vonnis als volgt Het la den apotheker I wanneer een recept onduidelyk is geschreven I verboden bet af te leveren v6ór by den I voorscbryvenden medicus beeft gehoord Aan I gezien bier van onduideiykheid in de oogen I der beide apothekers geen sprake was moet I dit vonnis voor onjuist worden gehouden In I hooger beroep werd bet dan ook vernietigd en naar den eersten rechter teruggewezen 1 die thans den beklaagde veroordeelde omdat I deze bg bet voorschryven van een uitwendig I middel formaline by den geneesheer had I moeten informeeren of het wel zyne bedoeI ling was dat het werd ingenomen Med Wkbl I Te Amsterdam is een vronw verbrand I In de keuken vau het bovenhuis ReguliersI breestraat 8 bezig eten te bereiden met een I spiritns snelkoker geraakte zy doordat het I toestel omviel in brand Toen op haar gegil I hulp kwam aangesneld vond men haar naakt I hot lichaam deerlgk verschroeid van haar I kleeren was niets meer over Haar toestand I was te middernacht hopeloos Do raad van Winterswyk heeft een door twee leden voorgestelde motie verworpen waarby zou worden uitgesproken dat het gewenscbt is dat voorstellen aan den raad gedaan mei daarby behoorendo adviezen en praeadviazen bestemd om in openbare vergadering behandeld te worden desverlangd aan de pers en belanghebbenden ter inzage worden verstrekt maar op voorstel van een ander lid werd besloten de voor raadsvergaderingen bestemde stukken met bybeboorend adviezen te splitseu in twee gedeelten het eene onder geheimhouding bestemd ter inzage voor do leden en bet andere bestemd ter inza e desverlangd ook voor ingezetenen en pers De beslissing over do indeeling zal zgn overgelaten aan B en W Aan de meeste fabrieken van de wyk Paref te Bombay word eergisteren als blgk van sympathie met den pas veroordeelden volksmenner Tilak gestaakt Een menigte yan ettelgke daizenden viel twee Enropeesche politiagenten aan die de oproerige lieden trachtten uiteen te krggen Engelsch voetvolk kwam tnsscbanbeide en vuurde Er viel een doode en zes werden er gewond I Verscheiden politieagenten zgn ook gewond I Des middags kwamen nienwe onlusten I voor De soldaten moesten opnieuw vuur I geven waardoor velen werden gedood of I gewond I De oproerlingen hielden een mailtrein nit I Poona aan en sloegen de ruiten van ver 1 schillende gebouwen in I Zoover kon worden vastgesteld zjjn er 43 I dooden en gewonden I De stemming onder het volk blgtt ait Naar De Tel verneemt is dr Hoelier die dezer dagen den aanslag pleegde op den eigenaar van bet Palais Boyal te Amatetdadi I dagend Opgenomen in het Barger ziekenhais wegens zenowlgden Voor een der Amslerdamsche kantongerechten werd het verzoek behandeld van een moeder die baar ondeugenden jongen graag gedurende de vacantie van de straat verwgderd zag Haar jongen gaat nit en komt soms in dagen niet thuis Het hoofd der school vertelde dat hy niet geheel toerekenbaar is hg is onhandelbaar maar ook soms heel goedig en kan vaak melancholisch zgn Zgn moeder geeft hem veel slaag maar dat heeft niet de minste uitwerking op hem met zachtheid is er meer van hem gedaan te krggen Een endere broer is in het Rgksopvoedingsgesticbt in Alkmaar Het moeiiykste was nu de vacantie zoowel de moeder als het hoofd der school haddan hem dan graag bezorgd gezien in een opvoedingsgesticht of onder ander toezicht en hadden daarvoor by Pro Jnventute moeite gedaan Een der leden van deze vereeniging interesseorde zich ook wel voor bet ventje maar gold om hem naar een inrichting te staren is er niet Te Haarlemmermeer geraakten twee beBch inken landloopers met elkander in twist die op een vechtpartg uitliep Hierbg beet de oen den ander zoodanig in zgn neus dat hg ernstig werd verwond en verbonden moest worden De ander bekwam een paarbeten in zgn arm en band doch deze waren niet ernstig Posterijen cn Telegraphic Benoemd 16 Jnli tot commies der posteryen en telegrafie 4o klasse de adspi rantcomraiezen der posteryen en telegrafie A C Gears en J Andriessen en de surnumerair der posteryen en telegrafie C J Plaat tot klerk der lostergen en telegrafie 2e klasse de surnumerair der po steryen en telegrafie J Cau tot hniptelegraflst te Amsterdam M J van Klaveren o v C de Mooy O V R van Gelder o v en W ö Ephraim o v te Leeuwarden P do Jong en te Zwolle D A W 0 de Bruin o v 16 Aug tot directeur van het postkantoor te Baitenpost de commies titulair der postoryen en telegrafie W Nuver te Coevorden tot directeur van bet post en telegraafk te Vroeswgk de commies der telegrafie Ie klasse H Willemsen te Amsterdam Tydeiyk werkzaam geste ld 10 Jü i bg hot Hoofdbestuur de commies der postergen en telegrafie 2e klasse J G Wugster te Winschoten 1 Ang bg bet Hoofdbestuur de klerk der posteryen en telegrafie 2e klasse L W Weststegn te s Gravenhage telegraafk Verplaatst 1 Aug de commiezen der telegrafie 2e klasse R de Jong van sGravonhage naar Utrecht bureellngonienr en J H Wennekes van Amsterdam naar Groningen bureel Ingenieur de klerk der posteryen en telegrafie Ie klasse J D H Vane van Amsterdam telegraafk naar Lekkerkerk 16 Aug de commies der posteryen en telegrafie 4e klasse J Vryer van Zutphen postk naar Amsterdam telegraafk Eer vol o n t s la gen o p ver zoe k 16 Juli de klerk der postergan en telegrafie 2o klasse C A Huber o v te Enkhuizon de telefonist J G van den Berg g v te Amsterdam 1 Ang de hnlptelefonist A J D A C Toossaint o v te Arnhem 1 Oct da adsistant J Steegema te Amsterdam Stadsnieuws GOUDA 27 Juli 1908 Te Delft slaagden Zaterdag o a voor het eindeiamen H B S v j m 5 j c de heeren F Anten W A Dumber J C E Mannel J Rnys A J Broins C J H Fuchter W Scboatendorl allen alhier Inbraak en diefstal te Lekkerkerk I Vrgdagnacbt is inbraak gepleegd op de Lekkerkerksche boot liggende aan den steiger te Lekkerkerk Met een karaf en eenig glaswerk hebben de dieven zich tevreden moeten stellen geld wai er niet Van de heeren M Broere en Zoon aldaar zyn tegeiykertyd 10 zakken graan ontvreemd die op den steiger van de Johan III ScHOOHBOVXH Vrgdag 23 Juli maakten het vierde en vgfde leer aar der openbare school een schoolreisje Het vgfde leerjaar bracht een bezoek aan de merkwaardigheden van den Haag terwgl de kinderen van het vierde zich amuseerden in de Rotterdamsche diergaarde Het prachtige weder begnnstigde de reis zoodat de kinderen volop genoten Des avonds werden de kinderen verwelkomd tn b l id door de nniiek ran T A V E N U Honderden w ren weer op de been 24 Juli Een kleine attentie werdhedenavond twee stadgenooten bewezen In fakkeloptocht trok T A V E N ü naar den heer Mr J Grenp die benoemd ia tot adjunct commies bg de Postergen afd Waterstaat Vandaar ging het naar mej Kooiman die heden haar drie en negentigsten verjaardag vierde aSS Staats loterij Ie Klasse Trokking van Maandag 27 Juli No 10104 f 1500 5354 en 10591 ieder t 1000 12362 f 400 11464 f 200 1316 2200 en 2288 ieder f 100 Prgzen van f 20 118 2863 5936 10110 13043 15660 17848 19 68 67 10253 13130 15716 17919 21 2903 6031 73 13200 19 71 80 3097 56 77 13 2 i 18033200 3281 76 10338 37 48 18104 23 3352 6181 73 59 60 41 43 62 6251 82 63 76 49 81 67 95 10481 13S00 16839 61 363 3413 6504 10526 27 49 18260 63 37 10613 57 52 18331462 89 95 73 93 03 50 3512 97 10703 13405 76 81 500 69 6618 94 42 92 18478 82 70 50 97 87 15900 18512 637 90 60 10870 88 39 53 716 3630 92 11009 13549 59 95 29 63 6853 20 67 92 97 il Hi 87 33 94 16001 18613 96 6954 44 13634 22 22 823 3705 7010 1U02 91 24 80 33 64 7288 43 13714 43 18722 98 3801 7353 54 79 64 18816 902 69 7404 11233 13843 16101 18906 79 73 58 65 71 15 9 91 84 7574 69 13900 29 661017 92 83 11345 88 48 19000 80 3967 89 91 14067 59 59 97 4191 7657 11413 73 16207 601213 4255 7700 24 79 40 70 75 79 29 69 93 69 77 1308 95 57 11508 14120 16335 19122 18 4316 98 19 41 53 73 27 38 7890 85 49 16509 19250 42 80 7928 11615 62 12 19333 1401 4414 8104 46 14210 10629 19401 1521 75 8201 51 98 46 49 49 4507 16 11729 14461 59 80 60 86 49 80 71 71 19512 72 4613 70 11833 83 16709 20 1621 99 8338 11932 14518 11 38 4735 59 36 67 27 72 4804 8427 44 14621 31 19648 81 26 8594 12069 22 55 19702 92 65 8677 12149 39 89 261746 93 98 12276 49 94 63 64 4906 8715 83 14739 16834 19881 86 14 8845 12309 91 67 19902 1883 30 8932 20 99 66 87 90 95 81 66 14872 16904 20240 96 5011 9006 12430 85 90 48 2062 26 25 12527 88 17013 86 98 5151 54 38 91 67 20335 2100 69 9224 44 14901 81 43 8 79 64 57 19 89 54 64 84 9347 70 45 98 71 89 5225 57 12601 15009 17139 87 96 54 9603 13 47 37 20411 2207 76 14 90 16163 17227 31 19 5366 41 96 15241 17319 40 58 6412 54 12702 50 27 90 69 33 9731 36 69 37 20543 73 5531 35 72 15437 59 53 2306 62 81 12845 64 17478 56 2438 91 9827 85 77 81 20605 62 97 99 12901 84 17533 8 2504 5615 9953 2 15508 48 20749 76 83 96 38 24 63 69 2608 5726 10072 71 73 16629 20819 76 41 91 13013 15620 85 73 94 681110106 24 59 17708 20984 2706 5920 Amsterdam 21 Jnli 1908 Als nieuw ingekomen wyzigingen van Vraag en Aanbod in het Weekblad van de Commissiebank vermelden wy u de volgende fondsen GEVRAAGD Aand Koloniale Zee en Brand Assurantie Mjl 65 Groninger Waterleiding 150 Pret aand Drentsche Kanaal Mg 52 Cert Katwgksche straatweg 20 Opr aand Holland La Plata Hypotheekbank I 50 Javasche Cultnnr Mg f 121 4 pCt Pandbr Nienwe Nederl Hypotheekbank 95 pCt AANGEBODEN 4 pCt Schaldbr ütrechtsche Voorschotbank 92 Aand Dordrechlsche Hypotheekb 90 Nationale Hypotheekbank 260 Landb My Hanang 250 Tabak Uy Bamboeiig S26 Hynbonw Hg Toeval Bod H s Gravenhaagsche gzerma gazgnen v h Enthoven en Co Bod Chomischefabr Naarden 65 6 pCt Oblig Lgm en Gelatine fabriek Delft 100 Aand Stoomdrukkern Be Fakkel v h B van Mantgem Bod Uitgevers Mg Elsevier Handel en Industrie My Curacao 99 4 pCt Oblig Stoombootondern Concordia Bod Aand Stoomv Mg Leonora Nederl Lloyd Vrachtvaart My Bothnia 4 Oblig Babat Djombang Stoomtram My 80 Opr aand Geldorscha Stoomtramweg Mg 1 1250 4 pCt Haagscho My van Onroerende Goederen 50 Aand Herverz Mg Cosraopolis Bod 5 pCt Oblig Onderlinge Vereoni ging van Veehouders Bod 2 pCt Oblig Mg voor den Werkenden Stand K 200 Bod Opr aand Mg tot eipl van Staats spoorwegon P 150 Herverzekering Mg Cos raopolis Bod BEURS van EOTTEEDAM VRIJDAG 24 JULI L K H K SlaattleemnQi it NEiiEELiND Certif Ned Werk Schuld 2 75 PoRTOoiL Oblig Tabaksmono polieleeningCWO 5000 Ir 4 96 Rentelooze certif f 6 Oblig Ie Serie L 100 3 64 Bi i aAKiJB Zegelleening 1904 6 93 Hypothec Staatsl 1892 6 906 Rusland Iwang Dombr Obli gatien 4 94 AziE Japan Obligation 1899 4 80 or uMniA Geconsolideerde Bnitenlandsche Schuld O lOOO P 3 44 lltfpnttipek llan kfn Pandb Rotterd Hypb 4 100 Pnndb Standaard Hyob 4 99 Pdbr Sted Hypb sGrSv 4 lOOM Pandb IJtrecbtsrhe Hypb 4 lOOj Pandb Westlandscbe Hypb 4 96 Pandb Zuid Holl Hypb 4 9 5 Pandb Algemeene Groninger Schoeps Hypb 4 99 Pandb Nederl Hyp Pand briofbank 4 93 Pdb Ned Schoeps Hypb 4 100 Pandb Bataafsche Hypb 4 94 Eerste Ned Hypotheekbrief bank 4 94 Pandb Holiandachn Hypb 4 95 Palndb Nationale Hypb 4 100 2 96 Sfheepvaarl Maatgchappijfn Oblig L Smit en Co Sleep dienst 4 100 Premifkeninqfii buLOiK Loten Stad Antwerpen 1887 97 Spoorwftfleminfiru ITAUE Obl Zuid Italinansche Spw My 3 66 ï iver fn Obl Ned Iiid Gas My 1905 4 100 i OlJVKAlJTÉS IN Costumes tuilleur Mantels Blousen Rokken en Japonstoffen in zeer groote kenze tot de meest concurreerende pryzen v£ ff£ ffjf i K Wy j VERSCHEIDENHEID Te Grawford Nebraska Ver St werden drie dieven die in een logement waren ingebroken door de politio betrapt Zy schoten by het vlochten op hun vervolgers van wie 2 gedood en 13 gewond werden Ten slotte werden zy op een kerkhof waar zy de wyk namen omsingeld door 40 gendarmes die ben eindeiyk meester werden Een der dieven werd in bet gevecht gedood Van de politie werd een man gewond By een te Biarritz gebonden oefening In het schermen brak een degenspils die den 29 jarigen professor Doval den halsslagader doorsneed Hy was bgna onmiddellyk dood Het wemelt in DrenteAran hnnzings Fntoriai foetidoa tn zt maken het den menscb soms zeer lastig Dit ondervond Woensdagmiddag ook de onbezoldigd ryksveldwachter H Eogbers Toen by per fiets van Sleen kwam werd hg even voorby het tolhek aangevallen door 7 hnnzings In den strgd met die aanvallers werden door Engbers 3 roet een stok gedood terwgl de andere door de vlucht ontkwamen In de schaar van het hoofd dor school te Noord Barge werden 4 bunzings gevangen Telkens weder worden Ie Amersfoort ontvhcbten nit Veenhuizen gearresteerd t Ontsnappen schynt daar niet veel moeilgkbeid te ondervinden Vrgdag werd er weer oen onder hevig verzet aangebonden zoolat hg geboeid moest worden teruggezonden J eemarkt te Rotterdam Maandag 27 Juli 1908 Vette oasen en koeien goede aanvoer prjjxen waren voor ute kwil 37V11 Itwal 34 3de kwal a8 cents per half kilo Vette kalveren goede aanvoer iste kw 38 aile kw 35 3de kw 11 cent per h Jf kilo Vetie varkens goede aanvoer iste kw ai ade kw ao 3de kw 17 cent per half KG Schapen en lammeren goed aangevoerd Handel in vel vee vette kalveren pnjshoudend Varkens traag schapen stug ÜVI HTEi Tli iM V Voor de vele en harteiyke bewyzen van deelneming ondervonden hg bet overIgden van onzen geliefden Echtgenoot Zwager en Oom betuigen wg onzen bartelyken dank Namens allen Wed J V KEMPEN BEaeER GooDA 25 Juli 1908 Tegen 16 Aug TE HUUR GEVRAAGD eene nette Woning huurprys ongeveer 13 k 10 Gld per maand Brieven onder letter II buiean van dit blad SCTOÜWBURGTENT BOELEKADE terrein der Sociëteit ONS GENOEGEN NEDERLl l SCHI TO EELVEIIlJGKIi iKG Goedgekeurd bg Kon Besl van 24 Mei 1895 van AMSTERDAM IHNSDAO tiH JVLI Openings Voorstelling Vste OPVOERING VAN DE MEID Spel in 2 bodryvon door HERM HEIJERMANSJk Schryver van O Hoop van Zegen enz Regio A VAN DER HORST tf Door geheel Nederland alsmede in het Hebbeltheater te Beriyn met groot succes opgevoerd Daarna FEEST schets nit de gevangenis door HËRU HEIJERMANS Jr Regie MARI J TER NOOY A PEL WOENSDAG JUll HüFGUNST Sncceshiyspel in 4 bedrgven van THILO VON TROTHA vertaling van J C VAN DER HORST Jr Regie MARI J TERNOOY APÈL Aanvang 8 uur Voor pryzen der plaatsen enz zie groote en kleine biljetten Genecsknndige lymnastlek cn nassap Met zeer gunstig resultaat wordt door 4 iidargeteekende behandeld ruggegr verkr lichaamsmisvorm bewegingsatoorn versluikingen spierverrekkingen enz vetzncbt rheumatiek Ischias rug en landenpynen verstopping enz enz D VAN DUUREN KATTENSINÖEL Q 143