Goudsche Courant, woensdag 29 juli 1908

SCHOUWBURGTENT BOELEKAUE terrein der Sociëteit ONS GENOEGEN lDEHLt l SCHnOO ElilV£REI tllil G G lodgekeurd bg Ko i Bosl van 24 Mei 1895 van AMSTERDAM WOBNHU tO 8 JVLt HOFGUNSr Sn kil bodrijven door THILO VON TROTHA vertaald door J C VAN DER HüUST Jr Regie MARl J TERNOOY APEL Door geheel DjIi bland OoatonrOk on Nederi j met den grootsien byval ongevoerd g Aanvang H uur Voor pryzen der plaatsen enz zie groolo en kleine biljetten ÜOSUBROAQ ao JULI Ol 0 IIEIDELHKK i Wederom gearriveerd BENNER sStoomciiroQsel Heerlands eleganiste lurlchlliig Geheel nieuw nair d eischen des tijds ingericht Hopende even als voorgaande jaren met een druk bezoek te mirden vereerd Beleefd ilc lianbevelend De Directie Ken clericaal blad weet te Tertetlen dat minister ScholUert oen BcbrOven van den Koning zon hebben ontvangen waarin de Vorst verklaart dat hg met de ziemiwyie van de meerderheid der Kamer geen vrede J an hebben Uit zonde van ernstiger aard zgn aangeïien dit een meeningsvorscbil lou b teekenen tosschen België en den CongOBtaat een der essentieele voorwaarden rakende van het overnemingDverdrag n l de verplichtingen voortvloeiende nit de annexatie Wy vernen en echter dat men deze gernchten sleehls onder het grootste voorbehund mag gelooven Do rogeering bevindt zich ongetwgteld niet in een bü nitatek sterke stelling maar haar rest slechts de kenze tasschen twee nitersten fil het begonnen werk voleindigen jI het gebeelo overnemingsontwerp intrekken De kenze van het laatste nn zoo znlk een bekentenis van onmacht inbonden dat het kabinetSchoUaerl onherroepeiyk verloren zon ZUD deze intrekking zou gelgk staan met een pr sgeven van den geheelen Cungoslaat door België En wie zon op dit oogenblik zoo iets dnrven onderstaan Bovendien een minisleriöül altreden onder do hnidige orasinndighoden al gevolg van hel Congovraagstnk zon geenerh i beteekenis en nnt hebben wanneer het niet levolgd werd door een wegzenden van het parlement en door nlenwe verkiezingen Kn wolk katholiek kabinet zon in staal zün de moeil ikheden op te lossen welke hot ministerie Scbollaert zonden hebben doen vallen V Dan eerst Juist zonden we midden in het moeras zilten Versi rei le Berichten TimiiiJi Berichten aan de Duitsclio bladen dat do sultan er over zon denken afstand te doen van den troon ton behoeve van zgn lievellngssoon Bnrhan Kddin worde mét voorbehoud aanvaard Bedoelde prins is 23 jaar ond Eigenlijk troonopvolger is des sultans jongere broeder prins Uechad geboren in 1844 Doitsohuih De keizer heeft het herbouwde Aalesund bezocht Kuoals men weet heeft hg veel voor do bewoners dier Noorscbe stad na den verwoestenden brand gedaan Thans beloofde hy voor de kerk een driedoolig venster Do auto van den minister van oorlog generaal Von Elnem is te Kburswalde byna in hotsing gekomen mei een paar groote steenen waarmede misdadige banden den weg hadden versperd ENaGMNU Hdt Lagerhuis nam Zaterdag ook ir derde lezing de wet aan betreflende de stichting van Iwee nieuwe lerechc universiteiten Do minister van oorlog Haldane verklaarde in een tafelrede dat wanneer Engeland lyn roem wil handhaven hot letten moet op hetgeen Duitschland doet Koning Alphons van Spanje zal half Augustus met de koningin naar het eiland Wight komen PORTUOil De krygsraad te Lissabon veroordeelde den inlanteriolnitenant Kerreira en den sergeant Cardoso heiden betrokki n by oen samenzwering togen het leven van koning Carlos welke onmiddeliyk vdór den aanslag die den koning het loven kostte werd ontdekt tot vier en drie jaren deportatie Marokko Volgens de laatste berichten biyft Moelay Hafld nn weer te Fez Hü ia gewaarschuwd dat zön vertrek onmiddeliyk gevolgd zon worden door hel uitroepen van Abdel Azis tot sultan B INN ENLAND Nedcfland en Vcnezviola RoWer seinde Zondag nit Willem tad De menigte heett eene betooging gehonilmi voor het Venezolaansche consulaat Vervolgens omsingelde hot volk het Dnitsche consulaat waarheen de Venezolaansche consul zün toevlucht had gezocht Later hebben de troepen den consul naar zjjn eigen conhulaat geleid wnarnil de ofScioele stukken zgn weggebracht Hi t hals wordt nn door tioepen bewaakt Zondagavond heeft de menigte hot hals van oen Venezolaan omsingeld de deur in gitraptj en den man genoodzaakt een etnk te teekenen waarin by kwaadsprekerige ar tikelen over Curasao die hy had gepubliceerd herroept Uok word hy gedwongen in bet openbaar van het balkon af jne verontsebuldigingen te maken Lfden van do familie een VeneioUui werden gedwongen bet Nederlandsche vulkslied ta spelen terwyi de menigte riep Weg met Castro L ve Wilhelmina Renter seinde gister nit Willemstad De Ociderland met minister resident Ui Keas aan boord kwam hier vanmorgen aan van Puerto abello Aan het schip werd qnarantatno opgelegd Om tien uur in den morgen ktet g het schip bevel onmiddeliyk naar Venezuela terug te gaan ten eind voor de Noderlaudsobe belangen daar dii geacht worden in gevaar tt verkeeren op te komen l e heer De Rcns ontving een telegram waarhy hem bevolen wordl dadelgk naar Ni derland te vertrekken Heuler seinde gister uit Caracas Uil Düitsche ministpr resid nt heeft de behartiging der Nederlandsche belangen op zich genomen Hi uter seinde dd 2G Inli nit Willemstad De Venezolaansche consnl vertrok vanavond naar Venezuela In de stad is het rustig Gemengde Berichten Uisterenmorgen is aau hot station te Arnhem in gebruik genomen de nieuwe inrichting ïopr liet verstellen der wissels op hi l BtnlionsemplaciMn nt zooals die ook te Kozendaal sedert de ingebruikneming van het nieuwe station bestaat Daar hel personeel injl de nieuwe inrichting nog niet volkomen vertrouwd was was bet gevolg dat gisteren de treinenloop danig in de war was ligna alle treinen vooral de ochtondtreiaeii hadden belangrgke vertraging en hcrhaaldeiyk werden aantluitingen gemist Keizigers van Limburg via Arnhem en Utrecht naar Amsterdam en Kotlerdam kwamen daardoor hedenmorgen meer dan een uur te laat op de plaats hunner bestemming Ook op het station Uirechl was dn verwarring groot Eergisterenmiddag had te Tilburg op den Broekhovenschenweg een ernstige vechtparty plaats waarbü zekere B v d W uil do Oeverslraat met een kapmes en een mes zoodanig werd toegetakeld dat zyn toestand lovensgevaarlgk is waarom hem do genade niddelon der kerk reeds zyn toegediend en hg naar het ziekenhuis is overgebracht Ken der hom aan het hoofd toegebrachte wonden ging dwars over betoog en wel zoo diep dat dit lichaamsdeel uit de ka hing Indien hy het loven er al brengt zal hy voor immer het gebruik van het oog moeten missen Misbruik van sterken drank is wederom oorzaak van dit voorval De dader is in arrest Omtrent de feeatelgkheden op 31 Angus tns georganiseerd door het Haagsch Comité voor Volksfeesten kan t volgende worden gemeld Van 2 tol 4 uur s middags in 5 kerken orgelconcert met solisten Om 11 nur aantreden In i Lange Voorhout van de 11 vereenigiiigen die deelnemen aan hel Nationaal Concours voor fanfare fareen harmoniecorpson Van hier wordt gemarcheerd naar den Koekamp waar oin 12 uur precies de wedstryd aanvangt Li don van de jury zyn de heeren M H van t Krnys F Ogier jr en Bart VerhalIon leden van de jury voor den hanierwedati yd zgn de heeren H N H Fermiu S V Knuyver en 1 Mutters jr Van den feestgids waaraan door hot comité veel zorg ia besteed zullen 5000 exemplaren op het terrein kosteloos worden nitgegoven Evenals voor hot feest van 3 Angostus een aantal neringdoenden hebben weer voor de traktatie van ongeveer 2000 kindoren gezorgd ontvangt het comité vele bewjjzen van instemming in den vorm van medailles on bydrag n voor pryzen De commissarissen Konyn mr J 8 Fatyn burgemeester Swoorts mr W Dolk de stichter van het comité en anderen schonken reeds medailles Er is echter nog heel wat ooodig rn het comité houdt zich das voor steun aanbevoln Het diploma voor den mnziekwodatryd is ontworpen en geleekend door den kunstschildi r Sommi r lid van het comité De heer Vermeulen fotograaf lal er fotografische afdrukken van maken Mr M H Hartog advocaat te Bergen op Zoom moet voor de rechtbank te Breda orschünen wegons overtreding der voror dening op de heffing van weggeld in Noordbrabant Mr Hartog hoeft een bekenring uitgelokt ten einde door den rechter te laten uitmaken of die verordening reohtsgeldig wordt geacht Gisterenochtend te half ö nur is er naar men aan de H Ct meldt ingebroken in villt ermalila aan den Badhuisweg te 8cbeveningen De heer das huizes de heer 1 M Luyien hoorde wakker g maakt door zgn trouwen hond die hem aan zgn bed kwam wokken onraad en ging gevolgd door zyn rchtgenoote op onderzoek uil Men zag tufn een man de keukendeur nitvluchloo Do beer Luyien sprong terstond op zgn il ls zette den mai na en gaf hem up do Parklaan aan de politie over De man bleek een oude bekende van da jnstitie te zyn Hg bad nog een gestolen zilveren servetring in zyn zak Te s H rtogenbo8ch hebben gisteravond terwgl kopper Verhoeven incjaffrouw Van der Panden die heden zou huwen kapte do haren dor dame vuur gevat In treurigt n toestand moest zg naar een ziekenhuis worden getransporteerd Ook de kapper die bg zgn poging om da dam te helpen doerlgke brandwonden bekwam moest naar het gasthuis worden gebrach Een door hol ongeluk ontstaan binnenbrandji was spoedig geblucht Te Nienw Helvoet is gisterenmiddag een elfjarig zoonljo van Kap wonende aan den W Stdgk hg de Kwak verdronk n Hg was daar op het strand mi t zgu broertje en diie vriendjes aan hel zwemmen toen hg eensklaps in de diepte schoot en door dpu sterken stroom werd meegevoerd Pugingen tot redden mochten niet baten öisterniorgen Is te H inswoorl dn l i jarigo zoon van den winkelier A V belast met het bezorgen per roeiboot van provi sie aan in de huilenhavon liggende schepen onopgemerkt te water geraakt Toen do knaap word opgevischt bleken de lovensgeesten reedsgeweken M C Ren vreeselgk ongeluk vond eergialerenavond te Woensel hy Eindhoven plaats Do 20jarige ongehuwde Van der P opperman had zgn met planken beladen bandwageii achter een sleeperskar gebonden Bg hot omdraaien van een straat drongen de planken die op den wagen lagen zoodanig togen zgn horst dat de dood bgna onmiddellgk intrad Een reserve korporaal bg hot Ie rog veldartillerie te Utrecht de heer S E S student in do rechten ou I 19 jaar zoon vm rgke ouders te M iaitrich was door zgn kominandant kapitein K verboden een oude tuniek j is te dragen Toen hg Donderdagmorgen weer die oude jas aan h id in den stal moet sohrgll men aan het Volk de kapitein don jongen orbarmelgk hebben uitgevloekt en hem hebben gestraft met 4 dogen politiekamer met de bedreiging een en ander aan zgn vader Ie zullen schrgven De jonge S die over t algemeen voor een ryken zonderling gehouden werd moet gesmeekt hebben niet gestraft te worden maar tevergeefs Hg is daarop naar zgn kamer gegaan builende hg had een kamer afzonderlgkl heelt de deur gesloten eeo brief geschreven waarscbynigk aan zgn ouders en zich daarna aan een pakriem opgehangen Toen men hem om 12 uur voor iets noodig had vond men zyn lyk Eenigoo Igd geleden voegt de berichtgever er by was korporaal S in hot kamp bg Oldehroek en had met andere militairen wachtdienst De soldaten wetende dat meneer zooaló zg hem noemden dik in do duiten zat vroegen oni een sigaartje Heel uit de boogie antwoordde bg dat hg reeds genoeg bestolen was en daarom niets gal Een der soldaten v O nit Utrecht werd hierop boos en pakte den korporaal bg zgn kraag De korporaal maakte er rapport van met het gevolg dat de soldaat naar Arnhem voor den krggsraad is gebracht Een ander soldaat die aau meneer om een potje bier vroeg kreeg vier dagen provoost De zelfmoord van den zonderlingen jongen man en wat er aan vooraf ging is alleszins een officieel onderzoek waard zegt de berichtgever Een arrestatie met hindernissen Zaterdagmiddag liot een jongen zgn rgwiel eenigo oogenblikken onbeheerd staan voor eeo perceel in de 8poorstraat te Utrecht De bewoner van een der aangrenzende buizen zag hoe een verdacht persoon op het rgwiel atsloop en er zich vliegensvlug mede uit de voeten maakte Dadeiyk werd de eigenaar van de flets gewaarschuwd deze trachtte den dief te achterhalen die in volle vaart den Catbargnosingel op was gereden in de richtin van do Bartholomea brug I Word een ware jacht die eindigde toen een vervolger met lyn flets den dief ten ondersthoven reed Hg werd overmeesterd en opgebracht maar ter hoogte van de Spoorstraat rukte den arrestant zich eensklaps los gat den brugwachter een slag tegen het hoofd zoodat deze van de been geraakte en trok daarna nit een ttjner lakken een ten deele onder een zakdoek verborgen revolver welk wapen hg tot viermalen toe afvuurde gelukkig zonder niemand te treffen Do dief zette het daarna op oen loopcn wierp zyn revolver in de Singelgracht en holde weg in de richting van het station waar hg werd gegrepen en stevig geboeid naar het politiebureau aan de Cathargne gebracht De dief heet H Van W eu is 28 jaar oud hg geeft op stoffe rder van beroep te zgn wonende te R itterdam waar hg verbiyt hield io hel h isialgk Volkslogement Noar het Volk meldt heeft het bestuur der Kgkaverzekeringsbank aan de agenten dier B tuk onlangs de volgende circulaire gericht Nn het eenige malen ia voorgekomen dat een uwer in de plaats zgner inwoning candidaal is gestold bg een Gemeenteraadsverkiezing zien wg on verplicht teneinde u teleurstelling te besparen u mede te doelen dat wy evenlaeel geen toestemming zullen kunnen verleenen tot bel bekleeden van hot lidmaatschap van een Gemeenteraad door een agent dor Rgksverzekering ibank omdat hel door hem uit te oefenen toezicht zou kunnen Igden door hot waarnemen van bedoeld lidmaatschap Gisterenmorgen hebben te Tilhorg de metaalbewerker met nitzondering van die van sommige patroon het werk gesta tkt Aanleiding hiertoe gat het door de patroon opgestelde arbeidsc iiitract dal de gezellen hootdzakelgk om het daarin voorkomende omtrent uitbetaling van loon op uren dat niet gewerkt wordt weigerden te toekenen Tot Z iterdagavond was hun de tgil gelaten tot teekening van het contract waaraan zg geen gevolg hebben gegeven Het getal stakers bedraagt ruim honderd en vgttig De II jarige jongen die Zondag tasschen do Wittebrug en het Ucliponlje te s 4ravenhage met zgn rgwiel in het Kanaal reed fietste op hel smalle schelpenpad lang het water on wildo voor vier meisjes die naast elkaar loopende de gelieele breedte innamen uitwgken waardoor hg in het water terecht kwam Hoewel hg vrg spoedig door eenigo polilieagenton op het droge gebracht werd kon bet den glings toegescboteu doctoren helaas niet meer gelukken de levensgeesten op te wekken Per brancard word hot Igkje naar de woning zijner ouders in de Balistraat de familie M gebracht Men meldt nil ïennop aan de s H t Vrgdagmiddag werd op de spoorlgn tasschen Hassnm en Asperden evon over do Duilsche gren hot Igk gevonden van den kleermaker 1 N De man werd vermoedelgk door don om halttwaalf van Gennep vertrokken trein overredon Hg was circa 45 jaren oud Geflngeordo brand Vrgdagmiddag omstreeks 3 nur deed men als ontstond een hevige brand in bet Stedelgk Museum te Haarlem en wol in de Frons Hilszaal De geheele commissie van toezicht ben jvons een zestal werklieden waren aanwezig om de kostbare schilderyen to redden door het nieuwe brandbalcon Een Imitatie Hals deed dienst om gered te worden namelgk een houten raam met netwerk van gelgke atmetingen als de schildergen Het was een stumperig werk en een geluk mag het wordeh genoemd dut geen der mcnachen een ongeluk kreeg Trouwens alles ging zeer voorzichtig en bg een werkolgken brand zon niet één schilderg goed en wel beneden zgn gekoireu Na afloop kregen de werklieden theorie van de commissie waarbg de heeren Öoonet en Coster vooral het woord voer den Bg dezo proef is inderdaad gebleken zegt hel H D dat dit red baloon een werkelgk nutteloos en onpractisch ding is Weinig christelgke manieren Vooruit schryft Van tgd tot tgd worden verschillende plaatsen ovorstroomd met circulaires om dnbheitjes los te maken voor de slichting van een Christeiyke school Dat zoo n schoolbestuur zulke pogingen doet is te verklaren Ongelukkig zgn de broederen niet vies van de vuilste lastermiddolen om te trachten de dubbeltjes los te maken voor lichtgeloovige meuschen meenen ze om ban de dubhelijea af te zetten nog steeds een psik middel gevonden te hebben io lasteren van en schel den op de openbare school Zoo kregen we dezer dagen een circniaira in handen van een schoolbestour ait Gorredgk Dit bestaande nil het trio Alstein De Vries en De Boer schrgtt in een smerig pamflet dat in hui streek een hizondere school moet konen omdat zy in al deze dorpen geen bidders kennen onder de onderwgzers der Staatsscholen wel vloekers helaas I Natourlgk is dit smerig sinnetje er op berekend meuschen die voor een clericale school niets voelen toch over te balen ban pesninkike te otteren Wat bovendien op kleine Inyden indrsk zon maken was wel dat in dit schunnig biljet een aanbeveling stond van drie predikanten nl de h h den Hollander Oeerling en den Hofprediker dr v d Flier Vooral zoo n laatste naam klinkt nietwaar lezer f De redactie van de Goescbe Courant in welks omgeviitg het pamflet werd verspreid vond het ongelooflgk dat drie Evangeliedienaars aan 70o n schanddaad zonden meedoen Zg BChreei aan die heeren en ziehier hun antwoorden Ds Den Hollander schreef Het was geheel huilen ons welen dit deze aanbeveling zou komen te staan onmiddellgk onder een hoofd dat we niet voor onze rekening kunnen nemen Ds V d Flier meldde Had Ik kunnen vermoeden dat bedoeld was bet onderteekenen van en dus instemmen met die circnlaire waarin bovengenoemde uitdrukking voorkomt ik zou er niet aan gedacht hebben mgn naam daarvoor te leenen Ds Geerliog antwoordde Aao de opstellers van dal sink verhiyve bet om waar te maken wat ze gezegd hebben en om goed Ie maken dal ze het gezegd hebben Voor deze dingen zyu wy niet verantwoordelgk Wg stellen er prgs op te verkl iren dat wg deze wgzo van aanbeveling der Christelgke school niet goedkeuren Hel bovengenoemde trio Alstein De Vries en De Boer blgkt zich dus niet alleen Ie schamen de openbare onderwgzers te belasteren doch het ziet er evenmin tegen op den naam van drie predikanten valtchelgk te gebruiken Dat trio is het bestuur van een Christelgke school I Vrgdagavond zon te Breskens een automobiel met een boot naar Vlissingen worden vervoerd Vermoedelgk door misverstand kwam de automobiel z66 voor den doorgang te staan dat de post die de boot met een wagen verliet niet kon passeeren Daar de automobiel niet uit den weg ging kon de post niet doorgezonden worden met de tram maar ook de bo d vertrok zonder auto Bg die gelegenheid ontving een der beambten nog oen paar klappen van een wat al Ie zenuwachtige dame Toen Zaterdagmorgen de auto weer aan de haven was verzocht de veldwachter den reizigers even bg den burgemeester to willen komen Dal viel niet in den smaak er ontstond een vechtpartg waarbg het toegeschoten volk tegen de reUigers party trok Het gevolg was dat auto en reizigers geflankeerd door rgks en gemeentepolitie en een massa volk naar het raadhuis werden gebracht waar een verhoor plaats had Zeker overtuigd van schold schonk de aatoeigenaar t 50 voor de armen Amerikaansche dagbladspeculatie De Gelderlander verhaalt het volgende Menigmaal is de wenschelgkbeid uitgesproken dor oprichting van een groot algemeen Katholiek dagblad Maar de groote vraag was altgd hoe zal daarvoor het benoodigde kapitaal verkregen worden P Die moeilgkheid beslaat niet voor zekeren hier te Ngmegen welbekenden oud Amerikaan die de Amerikaansche speculatiemanieren ook in onze goede stad met het beate succes schynt in practgk to brengen Hy noodigt eenvoudig belangstellenden uit tot een schitterend diner in een groot hotel en onmiddellgk hoeft hg een paar ton bgeen Ten minste dal valt op te maken uit de oproeping tot een tweede hgeenkomst in hel zoHde groote hotel die a s Woensdag moet plaats hebben In de uitnoodiging wordt meegedeeld dat de maatschappy lot uitgave van hel nieuwe blad hetwelk in onderscheiden gemeenten met telkens veranderd hoofd het licht zal zien al ia gevormd Voor de onderneming is t 250 000 benoodigd maar 4 5 ol f 200 000 ia al ïolleekend dat heeft het schitterende diner al nltgewerkt Er ontbreken en nog maar f 50 000 en als nn een honderdtal plaatseiyke uitgevers elk maar een onnoozele f 500 storten is de zaak ineens klaar Voor die f 5Ü0 zyn zg aandeelhouders in de prachtige onderneming krggen de krant met het door hen verlangde hoofd bedrukt en honden de beschikking over een pagina voor advertenties alsmede een kolom voor plaatseiyk nieuws Maar wat het royaalst van al is ze kannen de krant bovendien geredigeerd krögon in welke richting zy maar verlangen Dat wonderblad zal dus het mirakel der talen van den eersten Pinksterdag hernieuwen Katholieken antirevolutionnairen liberalen socialisten allen zullen dezelfde krant ontvangen en ieder zal er de beginselen in verdedigd vinden door hem beleden Boven de circulaire staat Wenscht gj voor nw gemeente en omstreken uitgever te worden ot zalt ge deze gelegenheid door nw vingers laten glippen f We zien tegen t a Woensdag gewis honUtita tilipir st alt r T n ilt tfle ooiVen des lands elk met f ÓOO op uk lich naar het groote hotel te Ngmegen spoeden om zich toch deze eenige gelegenheid om een echt Amerikaansch zaakje te maken niet te laten ontglippen Maak dat je er bg komt heeren I maar vergeet vooral je f 500 niet Had men zoo iets echt Amerikaansch ooit in ons kalme Ngmegen gezocht Tasschen Haarlem en Halfweg ter hoogte van do Vinkenbrng zag een bestuurder van de Ëlectrische Spoor die met zgn wagen uit de ric iting Haarlem kwam een meisje aan den kant der vaart staan dat schreiend om hnlp riep Er liep geen sterveling op dit gedeelte van den zonnigen Haarlemmerweg De bestuurder J J Van Gils geheelen stopte dadelgk en sprong van den wagen Nu zag hg dat er een meisje in het water lag het kind was al aan het zinken Fluks sprong hy gekleed te water en bereikte spoedig het drenkelingetje De man kon echter lastig aan wal komen met het kind dat nogal spartelde Daarop begaf de heer J E A R Van Holten inspecteur dar ëlectrische Spoorweg Maatschappy zich ook gekleed te water en met diens hulp kwamen allen behouden aan wal Aan de oplettendheid van Van Gils heeft het meisje Imar leven te danken Het wa de kleine Berllia Lordz oud 11 jaar wonende in de Pieter Baststraat te Amsterdam Zg was met haar vriendinnolje gaan wandelen en waren voorbg Halfweg aan den kant der trekvaart gaan baden De kleine deugnieten zullen dat nu wel nooit meer doen Zg zgn met de ëlectrische spoor weer naar Amsterdam teruggebracht en kregen van de reizigers geld om met de gemeentetram verder naar huis te gaan Ue nalte wagenbestuarder en do inspecteur keerden naar Haarlem terug met de vun Amsterdam komende tram De bestuurder daarvan reed den anderen wagen naar Amsterdam Nws Stadsnieuws GOUDA 28 Juli 1908 Voor het tgdvak v n 1 September 1908 tot en met 31 Aug 1909 is benoemd tot leeraar aan de Rgks hoogere burgerschool alhier W Znydam thans tgdelgk leeraar aan ds Eyks hoogere burgerschool te Wageningen Door de politie alhier yn gisteren een tweetal minderjarigen aangehouden en naar Rotterdam overgebracht ten einde onder het ouderiyk gezag te worden gesteld De eersten dag van de kermis kenmerkte zich gisteren door voel drukte on ook veel lawaai In do Wilhelminastraal had een formeele vechtparig plaats waarby het mes niet ontbrak Een kermisbezoekster die met bloemen liep te venten werd zoodanig door haar echtvriend mishandeld dat de politie zich er mede bemoeide en hem ter voorkoming van erger in bewaring nam Tot Inspecteur van Politie alhier is benoemd de heer E H Tenekinck adjonolinspecteur van politie te Zeist Door den gemeenteraad van Berkenwoudo is heslolen dat in h t vervolg op do o I school de Bgbel als leesboek zal worden gebrnikt BEURS VAN ROTTERDAM MAAN AO 27 JULI L K H K StaattUeninqtti NüDERLiND Certif Ned Werk Schuld 2V 75 PoRTUOjiL Oblig Tabaksmono polieloening 500 5000 r 4 95 Bentelooze certlt f 6 Oblig Ie Serie L 100 3 64 BuiOAEiJE Zogelleening 1904 6 93 Hypothec Staatsl 1892 6 96s RnsLiKD Iwang Dombr Obli gatien 4 94v AzH Japan Obligatien 1899 4 80 CoLDMBu Geconsolideerde Bnitenlandsche Schnld O 1000 P 3 44 Sypotfieêk BankenPandb Rotterd Hypb 4 100 Pandb Standaard Hypb 4 99 Pdhr Sted Hypb sGrav 4 100 Pandb Jlrechtsche Hypb 4 lOOj Pandb Westlandsohe Hypb 4 96 Pandb Znid Holl Hypb 4 95 Pandb Algemeene Groninger Scheeps Hypb 4v 99 Pandb Nederl Hyp Pand ♦ brietbank 4 93 Pdb Ned Sch ep8 Hypb 4 100 Pandb Bataatsche Hypf 4 94 Eente Ned Hypolheekbrief bank 4 94 Pandb Hollandsche Hypb 4 95 Pandb Nationale Hypb 4 100 2 96 SdteepvaartMaattrltappijfti Ohlig L Smit en Co Sleepdienst 41 iflO Prtmietteninqen bbbOiK Loten Stad Antwerpen 1887 97 388 Staats loteriJ Ie Klasse Trekking van Dinsdag 28 Juli No 8243 f 2000 14068 f 1 500 3465 en 7191 ieder f 1000 2341 t 400 12914 en 18071 ieder f 200 4111 5571 6601 11865 en 15920 ieder f 100 Pryzen van f 20 75 2956 6070 8861 12454 16803 18565 94 62 6107 83 12507 38 18634 115 63 42 8907 24 06 36 16 83 6302 9008 12739 84 66 77 3067 6 75 80 94 18733 270 3106 94 9149 12990 15908 81 444 31 6409 9276 13040 10 18862 48 53 41 9323 71 19 72 60 64 Ml 9419 81 33 88 64 3210 6 5 25 55 1S148 16074 94 538 13 26 84 50 16167 19018 51 16 84 9512 98 74 28 68 42 6680 4 1 235 16235 48 603 60 6741 72 56 16 344 51 700 91 6854 80 13347 16406 74 53 33W 6906 9611 50 40 19129 803 25 91 9844 66 44 48 64 53 92 62 13455 63 19261 908 3146 7024 9962 67 82 85 11 3511 40 82 69 16517 19308 68 25 68 10103 13573 28 32 1002 86 95 17 84 36 76 0 86 7104 60 13622 89 19427 22 3629 10 10231 39 16630 3G 31 3767 38 39 78 42 40 45 69 54 10409 13718 65 8 1 1125 3851 7321 25 84 79 89 27 3919 30 53 98 83 92 74 79 38 71 13817 89 19500 98 85 46 10521 46 16721 4 1223 89 69 45 49 71 9 26 4008 81 10626 59 16800 10 1299 4215 81 90 87 77 33 135 17 94 10711 14911 81 78 56 4362 7432 65 14113 10910 19646 65 78 36 66 77 20 19708 1457 92 7623 10890 14276 44 9 73 93 7739 10923 14382 17048 30 1582 4485 09 30 14631 96 98 87 98 7800 47 43 17127 19822 88 4565 41 11034 59 17205 73 1C44 4796 51 39 74 17 383 19909 84 4807 67 60 14077 17453 38 97 36 79 11116 14714 62 43 1740 95 7934 11200 74 17654 66 1925 4920 46 38 14817 17663 20067 87 22 76 42 43 63 20164 2001 48 8034 46 14916 17725 20259 2275 5016 8142 11340 25 90 85 2305 68 65 69 73 96 20401 68 97 823 77 1 5024 17881 3 61 5226 56 93 32 17960 4 2422 27 87 11488 37 86 5 26 5348 83 8 11501 39 180 59 63 2615 5400 68 11661 58 76 79 59 18 J441 78 84 18128 99 63 26 8519 11704 97 81 20503 71 5517 20 40 15150 18257 16 84 82 83 73 82 74 61 2660 5617 8633 11816 1637Ó 18300 20612 2715 72 71 74 90 23 55 291 90 8703 12093 16470 41 62 96 93 23 12128 16665 94 66 2826 5783 24 99 94 96 84 40 5864 69 12207 15708 18419 90 46 5949 83 9 17 80 20799 61 62 8802 99 34 18530 20823 67 92 47 12337 42 33 93 2116 6035 49 61 93 58 20919 38 62 57 12421 99 1 Klasse Io Lgst No 14298 m z 14289 GedureDif de maaod Augostus SBOOIE 07RII1IINI van alle nog rosteeronde IJOSTUMES COSTUMES TAILLEUR M NTELS BLOUSEN ROKKEN en JAPONSTOFFKN tol Slpotprljzeu AMArfis £ Mjj j a y mrs gmr Veemarkt te Rotterdam Uinndag 3 8 Jiih 190S Vette osKn en koeien goede aanvoer prijien Wiren voor i te kwil 38 ade kwal 33 jde kwal 27 cents per half kilo Magere ossen tnelkvee en vaarkoeien goed avngevoerd Vette kalveren goede aanvoer rate kw aS ade kw 4 3ile kw ai cenl per half kilo Slieren goede aanvoer prijten waren voor late kwal 30 jile kwal 27 3ile kwal 14 cents per lliir kilo IV lirajkalvcren redelijk aangevoerd Handel in vet vee vette kalveren leu lager in prgj Melkvee en ossen prijshoudend slieren lager 10 prgs handel lia tg BurBorlljke Stand GEBOREN 25 Juli Leenderl onderi G Rietveld en B Vermeer 26 Geertje ouders J Stout en J W van Leer Theodoras Chrisliaan ouders F H UeebeoB en C J van der Sloot Hendrik Pieter Antoniu oudors H G van der Wolf en A N van Dam 27 Pietornella Marl Catbarina ouders H Kooi en M C Verhnrt OVERLEDEN 24 Juli C H Agten wed H de Jong 86 i 26 J B Teygoman 36 j M M 1 Jaspers 2 m A L Huogtegling 21 j Dvi ivfi iMii N V Voor de vele en hartelgke bewyaea van deelneming ondervonden by het ovorIgden van onzon geliefden Echtgenoot Zwager en Oom betuigen w t ooien harteIgken dank Namens allen Wbd J V KEMPEN Bbukrr GocDi 25 Juli 1908 Tegen 10 Aug TE HUUR GEVRAAGD eene nette Woning huurprü ongeveer 13 A 16 Old por maand Brieven onder letter JI bareau van dit blad