Goudsche Courant, donderdag 30 juli 1908

Donderdag 30 Juli lOOa INo ftF oa 47ste Jaarganj LEVElTSVEIlZEKEIlIirG BAITK 1863 ROTTERDAM NATIONALE mimm mmm JSieuws en Adrertentiehlad roor Gouda en Omstreken JAARPRËMIE per f 1000 üitkeering na 2a jaar o terêtond bg vroeger overlgden gemengde verzekering Compagnons verzekering gelgke leettüdeo Uitkeering bg het eerste Bterlgeval Uitkeering bjj overlijden met hoogstens 25 jaar premiebetaling Penstoen op 65 jaar Iel fa Ra St ADVKRTENTIEN worden gepliat i van 1 T regel 50 Centen iedere reg meer 10 Centen roote letters worden lirr l iiid naar plaatsruimte Inzeiidin r vwn Advertentiën tot 1 mui i in 1 relet Na De Uitgave dezer Jourant geschiedt dagelijk met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden i l A iranco per IK 8t 1 70 Afzonderlijke Nommer V IJ F C ENT EN 21 80 24 30 27 40 31 10 27 31 30 36 50 43 50 31 30 32 20 33 40 35 50 52 80 71 60 99 30 142 30 Inlichtingen ii a te bekomen bij den Vertegenwoordiger J J WH QALEN Oonwe O 46 by den Inspectear W P M TEMMINK te Middelborg en aan het Hoofdkantoor Boompjes 9 10 Ie Rotterdam MU Met Sunlight Zeep heeft men nooit moeite Even gewis als de zon ons licht geeft even zeker verlicht Sunlight ons dagelijksch werk Sunlight Zeep beteekent een be sparing van tijd en geld De zeep is goedkoop en voordeelig in het gebruik Volg slechts de gebruiksaanwijzing op den omslag en Sunlight zal het overige wel doen Dressuur Professor Bonnelty van Amslerdam GEDIPLOMEERD VAN H M DE KONINGIN DER NEDERLANDEN Slaidpluls eter Café BelTédère aaast de Iteard dane zal met zgn 14 Wonderkatten Muizen Ratten Kaoarievogela eo Hondra die alle mogeiyke kunsten maken voorstellingen geven Met pl ê uUru mm aUe éreêêuur Alle dngen om Z nur Kioder en Famiie Voorstefling en s avonds voortdurend voorstelling ENTREE Ie Rang 25 2e Rang 15 cent Kindarea onder 12 jaar Ie Rang 15 2e Rang 10 cent Goadt Dnk tid 4 BRINEUAN Zs p ZILVKR bericht aan zijn geëerde begnnsligere dat by even als vorige jaren weder geplaatst ia op de Markt tegenover den beer G C Krom bakt sooals bekend is beste Uitkeering bij overlijden Ooderdom gemerkt P S lal door een nette en prompte bediening de ganst en het vertroawen bem reeds 45 jaren roimscboots geschonken ook thans licb weder waardig trachten te maken 16 90 19 70 28 27 20 M M SA De walelen worden zonder prjjsverbooging aan hais bezorgd terwgl bestellingen worden aangenomen zoolang de kraam slaat Hen gelieve geen bestellingen al te geven aau personen die op m jn naam hnnne waren aanbieden Hoogachtend UEd Dw blen P ZILVEE Groote Brusselscbe Wafels MS eenl per ilHk ALEX BEI ER EERSTE NEDEELANDSCHE EN MEEST SUCCESVOLLE BIÖSCÖPEEXPLOITATIE Heden DJN8DAGAVOND te 8 uur precies Groote Openingsvoorstelling ALWAAR IN ZAL UITMUNTEN iSucces Succes Ü De Roovers van Calabrié detttalUeU SentaUontel PRIJZEN DER PLAATSEN Loge 60 cent ie rang 50 cent 2e rang 30 eeot 3e raag 20 Cesl Morden WOENSDAGMIDDAG te 2 uur mü mVi EN FA1IIL S 700BSTM1IS met een speciaal voor de jengd gearrangeerd Programma Voor deze voorstelling betalen kindoren Loge 30 Ie rang 25 2e rang 15 3e rang 10 cents Aanbevelend ALEX BENNER Ondergeteekende bericht bet geachte publiek van QOUDA en Omstreken dat hij dit jaar weder met zyn fraaie en nieow gerestaureerde Beigiiets Kraam is gtiplaabl op de Murkt tegenoTer het Slgarei MtgaiU van dea Heer DONKER Daar ik reeds 24 achtereenvolgende jaren de gonst en het vertrouwen van Oouda s ingezetenen en ook van de omliggende Qemeanten bob mogen ondervinden zoo beveel ik my weder in UEds gunst aan EXPRES VOOR GOUDA GRËNQAOEERD de Italleiilscbe Elite Trnppe Spori Directeur AOOLF O I SU AN O welke de eer beeft gehad met lyn kapel voor onderscheidene hoven op te treden Mu in UEds gunst aanbevelende heb ik de eer te zgn Uw dw dr P TEGKLA4R N B Myn Beignets worden bereid met VERSCHE APPELEN welke ik eipre It het buitenland heb doen komen POFFERTJES WAFELEN en BEIGNETS gewoon tarief Bestellingen worden als naar gewoonte a an huls ook bezorgd ADYEETENTIM in alle Couranten worden aangenomen door het Adverteiitle Burcan vu A BRINkNAN dl ZOON Bultenlandsch Overzlcbi Reuter seint uit Konstantiuopel 2H Jnli De Tnrkscbe bladen deeleu eerst nu mpde dat de Sultan zich eergisteren tegen middernacht aan de v66r Yildiz Kiosk verzamelde menigte vertoonde De Sultan opende zeil het venster vermaande de menigte tot kalmte en voegde er aan toe dat hu Kinds zón Iroonsbetooging werkt voor de welvaart en het heil van het vaderland Hg eindigde aldus Uw toekomst is voorlaan verzekerd leeft als broeders en geniet van uwe vryheid De menigte juichte den Saltan langdurig toe Reuter seint uit Konalantinopel 28 Juli Van ofücieele zjde wordt gemeld De Sultan heelt gunstig bcscliikl op het verzoek van de commandant van het derde legercorps ora amnestie voor de opstandelingen in drie vilayets op voorwaarde dat zü bnnne wapens zooilen inleveren De Sultan nam deze besdhikking met bet oog op de eensgezindheid tusschen de nationaliteiten tot stand gekomen ingevolge de samenroeping der Kamers Zondag heeft te Zummarragua een meeting plaats gehad waar voor een gehoor van ongeveer 15 XX aanhangers de leider der party de senator Mella het woord heeft gevoerd De liberale pers liescholdigt de regeering van zwakheid tegenover het Carlisme waarvan de wederopbloei oen werkoljk gevaar beteekent Berichten uit Madrid verklaren dat deze meeting en de door geheel Spanje gebonden banqoetten ter viering Tan den naamdag van Dom Jaime een sittarting zgn welke men niet moest gedoogen De Daily Express verneemt uit Tanger van 27 Julii De stad der Zairs is legen Abdel Azis in opstand gekomen en heeft de troepen van den sultan een nederlaag toegebracht De reis van den heerscher is hierdoor onderbroken Aan de Morning Post wordt geseind dat een regiment infanterie van Abd el Azis per stoomschip van Mogadar naar Sofl is vertrokken Het doel van dezen tocht zou zyn in yimarechen op Marrakeij aan te rnkken daar de weg over Mogadar onbegaanbaar is bevonden De berichtgever van de Frankf Ztg te FEVILLETOK DE A€TRI€E 40 Volkomen juist mgnheer Von der Heyden ook myn idee viel graat Leidesdorf hem by Elsa beet tich op de onderlip Zy boorde als het ware bet tille lachen van Maxime om haar korlzichtigen echtgenoot Het gebeele voorstel vas immers slechts een krygslist Dat hy zulks echter waagde tegenover baar die hem toch doorzien moest I Zg noest zich echter bekennen dat het voorstel haar bekoorde Eenmaal en voor zulk en doel waarom ook niet f Als zy baar ektgeaoot daardoor verdriet zou hebben berokkand maar ook dit was bet geval niet Als de avond voorbg was zou de graaf wel te hooren krygen dat zy hem doorzien had n met een langen neus aftrekken nog Mn klein peraooniyk leedvermaak toni Eo welk stak heeft u gekozen f vroag U heeft alleen te kleien antwoordde de frtil vol rrengde over den plotietingen oamekeer btret itMualni Ata niet Berlgn scbryft By elke ünancieele hervorming wordt in bet Duiiscbe Rgk het allereerst gesproken over de verhooging van de belastingen op twee belangrgke verbrmksariikelen op bier en tabak Toen een jaar gtileden de noodzakeiykheid van nieuwe belastingen bleek wilde de heer v Stengel de toenmalige staatssecretaris van financiën aanvankelyk van een verdere belasting van bet bier afzien omdat de bierbelasting nog maar twee jaren geleden belangrgk was varboogd en de minister zeer wyseiyk van oordeel was dat men een industrie niet elke paar jaren een nieuwe belasting moest opleggen Intusschen echter is nit de be rekeningen van het departement van financiën gebleken dat de geldbehoefte van het Rgk die men eerst op 150 millioen mark becgferde thans tot ongeveer 400 millioon is gestegi n en met die toenemende behoefte scbgnen ook de bedenkingen van de regeoring tegen nieuwe belastingfobji ctcn te vi rdwgnen De tegenwoordige taatssecrelaris heeft in zgn hervormingsplan ook oen verhdogir g van de bierbeliiiting opgenomen en in Znid Duitschland hebben de rogeerlngen hierin reeds toegestemd Men wil ditmaal de belasting zóó verhoogen dat een afwenteling van de lasten op de verbrnikers gerechtvaardigd zon zyn en hierdoor hoopt men de broowergen gonstig voor het plan te stemmen Nog uptimislischer oordeelt volgens denzelfden correspondent de regeering over de mogelgkheid van een verhooging der tabaksbelasling Door do invoering van een bandcrollenbelasting hoopt men ten minste 50 millioen meer in de schatkist te brengen De Frankf Ztg laat ten aanzien van deze belasting een waarschuwend woord hoeren daarbg wyzeod op de sterke decentralisatie van de Duitscbe tabaksngverheid waar bet kleinbedrgf overheerscbend is en die aan honderdduizenden economisch echter zeer zwak slaande arbeiders werk en brood verschaft Maar het is te vreezen dat al die bedenkingen zullen verdwgnen tegenover de behoefte van de schatkist aan nieuwe middelen We lezen in de bladen nog iets naden van den iuisterrgken intocht van Nasi in zgn vaderstad Trapani De Trapaneezen hadden zooals we onlangs meldden een stoomboot afgehuurd om Nasi van Napels naar Trapani te brengen Drie honderd Trapaneezen kwamen hem halen De geestdrift van het volk toen het Nasi weerzag was geweldig de wilt inspannen bet is slechts om uwe verschyning te doen misschien de Ebolil Elia schrikte onwillekeurig op en keek haar echtgenoot aan die eveneens zichtbaar pgnlgk aangedaan was Neen de Eboli in geen geval zei zy vlug Beslis u dan mevrouw I Iphigenia Zooals n verkiest Een groolscbe rol antwoordde graaf Leidesdorf Ik vind echter voor dit doel een weinig te classiek ik had gedacht nu wg bet geluk zullen smaken u nog eenmaal te mogen bewonderen zoo iets uit uw element iets hartslochtelgk aandoeniyks Elsa wierp hem een verwgtenden blik toe Daarin vergist ge u mgnheer de graaf juist de Iphigenia was myn eigenlgk element Ik weet bet mevrouw maar niettemin ik kan my dit nog heel goed herinneren was éèn rol steeds nw meest gewilde die echter van de classiek tameiyk ver afligt Het speet n geducht dat mgn voorganger dat stuk niet geven wilde Ik ben daartoe gaarne bereid in die rol zal n ie allen overtreffen het soceas zal enorm zyn Elsa werd steeds gejaagder zy kampte tegen een inwendig aterk aandruiicbenden drang Tocb niet f Fedora I Juiit Sao a thaoi oog s an straten waren vroolgk met vlaggen getooid Een daverend hoera steeg op toen men de boot met Nasi op de commando brug zng naderen Een roeiboot bracht Nasi aan Irnd waar hg op de armen zjner vrienden naar het rgtoig gedragen werd dal hem naar het raadhuis bracht üe muziek speelde de Nasi hymne Spoedig verscheen Nasi op het balkon maar hg kon eerst van aandoening niet spreken zoodat de burgemeester hel woord voor hem voerde Maar Nasi herstelde zich weldra en hield daarop een toespraak waarin hg o a zeide bet slachtoffer te zgn van politieke intriges Hy zou van nu af slechts voor Trapani arbeiden en dat kon hg ook doen zonder in de Kamer te zgn Daarop begaf hy zich onder bet geestdriftig gejuich der menigte naar de woning van den seniitor Aola en opnieuw liield hg dnar van het balkon een toespraak tot hft volk Kitra Ireinen haddon nit ganirh Sicilië aitnliangers en bewonderaars van Nasi naar Trajiani gebracht Ken Reuter telegram nit Pietermaritzburg maakt doidelgk wat dat eerste bericht over nieiiwü onrust onder Zoeloes te boduiden hnd Kr zgn seint Renter nu tc Nkandhin pulitiepalroeljes samengetrokken maar men verwacht geen troebelen De voorzorgsmaatregel is genomen oroda naar men beweert de inmenging van de ryksregeering inzake Dinizoeloe s salaris een slechte uitwerking zon kunnen hebben Reuter die bggedraaid en na op de hand van de rgksregeeriog schgnt te wezen geeft dus te verstaan De Natelsche regeering wil den indrak wekken dat het beslait van de ryksregeering om fiinizoeloe s door de Natalscbo regeeriug ingehouden salaris nit te betalen de Zoeloes in den waan brengt dat zy als zg na tegen de Natalsche regeering beginnen de ryksregearing aan hun kant hebben Maar men d w z bet publiek gelooft niet dat de Zoeloes nu iets in den zin hebben Voor dé gezworenen van Seine Is gisteren de behandeling aangevangen van bet strafproces tegen het echtpaar Berton Berton en zgn vrouw worden van niets minder verdacht dan van hoogverraad Het echtpaar ii indertyd echter verdrongen door Ullmo die de aandacht van bet groote publiek ten volle tot zich trok Ér kunnen tegelgkeitgd geen twee hoogverraderszaken de aandacht trekken van het publiek Asn Ullmo het moet toegegeven viel meer te zeggen 1 Bedenk eens Fedora Romanzoff in uw hand Het zal een storm van bgval worden I De rol heeft ook niets stootends of hinderlgks in zich wat u misschien in nw positie 0 neen geen woord Ik heb de rol door en door bestudeerd Mag ik dusP Fedora Elsa wierp een vragenden blik op haar gemaal Ik ken dat stuk niet je moet zelf weten wat je past antwoordde Von der Heyden U in dat opzicht moet ik den graaf gciyk geven Honden wy ons derhalve aan Fedora de zaal zal uitverkocht zyn en dat is toch de hoofdzaak by zoo iets Mgn beste dank mevrouw Qraaf Leidesdorf kuste eerbiedig de band iet knnatenares Bedank myn echigonoot Maxime wendde zich glimlachend tot Von der Heyden Zeer edelmoedig van a myn heer Von der Heyden I Eerlgk bekend kwam ik met weinig hoep bier meer gevolg gerend aan de opdracht van hoogorhand maar ow edelmoedigheid zal n ijiet berouwen ge zult u koesteren in den roem van mevrouw nw ecbtgeuoote Lach niet niemand is daarboven verheren Het tooneel en de knust zyn een eigenaardig ieti een betooverend jeta beleven dan aan de Barton s De Barton s zyn betrapt in October Een Parysch advocaat mr Ohapnis logeerde l i October in het hotel Terminus Ie Straatsburg Hy luisterde op zyn kamer in bet hotel een gesprek af dst gevoerd werd tusach a een man met wien hg gereisd had van Parys naar Straatsburg en een vreemde Het gesprek liep over bommen en andere onderwerpen van krygskunst Ofaapuis kreeg den indruk dat hier een verrader bezig was te onderhandelen over de levering van geheimen aan een vreemde mogendheid hapois stond den volgenden morgen zeer vroeg op n bespiedde zyn liotelkamerhnnr De kamerhuur bleek naar hol station Ie gaan en naar Frankryk terug te keeren Toen hy daar zekerheid over had verkregen seinde Chapois naar den prefect van politie te Parys dat er een gevaarlgk anarchist op weg was naar Pargs met omschrgving van s mans niteriyk Zon werd de door t bapais verdachte reiziger bg yn aankomst te Parys geval Mr Chapnis gaf inliclitingen er werd een instructie geopend en de uilkomst van bet gerechteiyk onderzoek is dat Berton zoo bleek da verdachte te boeten en zyn vrouw naar het gezworenenhof zyn verwezen Ondanks de tegenkanting van do Berton s en viin hun advocaten heeft het bof gisteren besloten dat do zaak met gesloten deuren zou worden behandeld in het belang van de openbare orde Verspreide Berichten DiiiTsi iii Aiin De keizer zal Maandag dan terngtocbt naar het vaderland van Bergen uit aanvaarden Woensdagmorgen stapt hi te Swloemilnde aan wal EnoEi iap In Transvaal hebben dj Engelsch Indiera de winkels gesloten wegens de veroordeeling tot dwangarbeid van eenige hooggeplaatste Hindoes wegens overtreding van de wet op de Aziaten De regeeriug wil de wel wol opheffen maar dan een verbod van immigratie van Indiërs nilvaardigen waarvan dezen niet willen weten RutLlKD De gouvernementen Astrakan Saratowen ii Wolga tot Samara de itad en hel disirlcl Samnra de stad Nikolajewsk en het district Sysran gouvernement Simbirsk zyn door cholera bedreigd verklaard Dat ik voistrejit niet vrees eo dit wil ik u toonen doordat fk Elsa de Fedora of wat zg wil laat spelen Natuurlijk I Wie spreekt van vreezeaf Waartoef Waarom f Wanneer beginnen de repetities P viel Elsa de beide hoeren in de rede Zoo spoedig roogeiyk over een paar dagen als het u gelegen komt Het stsk is hier nieuw en heeft voorbereiding noo dig Ik zal u het tooneelrytnlg zenden ow oude bekende i raaf Leidesdorf nam spoedig daarop afscheid met het gelaat van iemand die oen lastigeo opdracht met een goeden uitslag bekroond liet Karel sprak nog steeds niet over do oltnoodtghig tot de jacfat j zulks was nu ook niet noodig hg had het doorslaand bewgs geleverd dat by niet jaloersch op den graaf was Waarom heb je ook je toestemmiag gegeven f zei Ëi i toen zg alleen waren enzy een ontevreden trek op bet gelaat van haar man ontdekte Ik rekende daar stellig op en ik weet zeker dat het beter zougeweest ign Karel zag haar eigenaardig aan met een pyoiyken trek om de lippen dien zy nog niet opgemerkt bad Wordt vervolgd