Goudsche Courant, donderdag 30 juli 1908

TUÏKIJE I Generaal Van der Koltz die in Wiesbaden vertoeft is naar Oonstantinopel ontboden om b t leger Ie liervormeu Door do opbelfliig der perscensuor ia de oplage der bladen reosacbtig gestegen Het pnbliek vecbt ora kranten en betaalt viermaal den prgs om or machtig te worden Ook buiten Enropeesch Tarkjje in Egypte en in Tripoli bijvoorbeeld heelt de afkondiging der grondwet groote geestdrift gewekt Azif Uit Teheran wordt bericht dat heden oen krijgsmacht van 3000 man met Kozakken en 6 kanonnen naar Tabris zou optrekken om de strüdkrachtcn der regeering aldaar to versterken Klanken uit Schoonhoven CLXI Het zal na zoo wat een jaar geleden zün dat de heor Hchrondcr zijn belastingvoorstellen by den raad indiende en in de Schoonhovcnschc Courant publiceerde Kon en ander was reeds voorafgegaan door een molio van genoemden heer ten vorigen jare ingediend en door den raad aangenomen inboudende oen zachton drang om B en W uit te noodigen de belastingheffing te wijzigen in dien zin dat rekening biliyko rekening gebonden zoo worden met do draagkracht der belastingschuldigen B en W legden die ttitnoodiging een paar maal naast zich neer en de heer Bchreuder wachtens moe diende zelf zjjn plannen in Ken loffelijke daad voorwaar Zu had een beter lot verdiend dan haar door B en W en de meerderheid van don raad is toebedeeld een fataoenhjkf bef ra euit Maar van den anderen kant verdient do heer iSchrendor niets anders Hy kon weten mocMt weten hoe de hoeren irenp en Valk verleden jaar iliiir bun verkiezing tot leden van den raad en ook nog tot wethouder dachten over die voorstellen Kn dan had de beerHchronder als voorzitter van do anti rovolutionnire kiesvereeniging noch persoonlijk tot bun verkiezing mogen meewerken liy had de kiezers mooten waarschuwen Andere mannen hadden hun plaats moeten bezetten en dan kon de beer Scbreuder thans den dank oogsten van bet belastingbelalende Schoonhoven als de vader van een eoriyk belaslingstelael Wat een legio klachten zgn er nn weer niet over het kohier van den hoofdeiyken omslag wat gemopper over onbiUyke verhoopnij waar minder verdiensten zjn No krygt de belnatingbetaler den indruk alsof B en W de Commissie van Financiën en de Raad zoo maar een slag slaan en d hoogte indrüven tot do som van den bootdeiyken omslag is bereikt En welke klacht uitte de heer Schreuder ook nu weer by de algemeone beschouwingen Biykens de heffing van den boofdelgken omslag is Schoonhoven f 130 000 aan inkomen ryker geworden En dat in een tyd van malaise en achteruitgang I Ons belastingstelsel i dns nog even onbillyk als voorheen En na de rand bet zoo wil honden en B en W ook niet van dat slelsel schünen af te wüken atnat ons nog een andoren wog open om dun hoofileiykcn orasUg met zyn onbiliykheden zoo imij moitehjk te houden Als post op de inkomtten dot begrooting 1908 komt voor Een he fing van 50 opcenten op de hoo deom der peraoneele beUteting bedragende f 4t37 i0 Een bescheiden som in vergoiyking met het totaal van den hoofdelyken omslag ad f 1400U Kn nu is het mgn doel ora de personeele belasting voor onze gemeente wat meer te laten opbrengen langs billgker weg Want ook hier is hot helflngsprocent constant = 50 p t voor alle ingezetenen Ook hier moet de progressie ingevoerd worden Dat dit mogeiyk i bewgst ons Bnssnm een plaats dio vóór de herzianing van 1907 in dezelfde klasse stond als Schoonhoven maar door de wyziging van verleden jaar nn in de vyfde klas is geplaatst Op 21 Mei van dit jaar had daar een belangröke wyziging plaats in de vaststelling der opcenten voor de gemeente op de hoofdsom der personeele belasting Bü do herziening by de wet van 15 Juli 1907 Stbl 200 der tabel van verdeeling der gemeenten in klassen werd Bnasura gebracht van de 6o in de 5e klasse Van 1 lan 1908 af zullen nu op de li iofdsom der pers belasting worden geheven 60 opcenten voor een belastbare huurwaarde van 1 75 f 150 55 ope voor idem van f 150 f 225 00 opo voor idem van f 225 f 300 hiervoor stonil vroeger 60 opc 05 opc voor idera van f 300 f 375 en 72 opc of t maximum voor idem van f 375 en daarboven Tevens word dit maiiraura ook vastgesteld voor hen die niet wegens huurwaarde in de personeele belasting zgh aai guslagen De minimum belastbare huurwaarde werd hiermee gebracht van f 62 5 op f7 terwyi over I algemeen verhooging van de opcenten werd vMtguteld En nn ia onze ernstige vraag tot den heer Schreuder in do eerste plaats tot de andere leden van den raad maar ook en vooral tot debelastingb talende buigers van Schoonhoven Kan hier ook n et dien weg ingeslagen worden Komt maakt n op leden van den raad om in dien geest voorstellen in den raad te doen burgers van Schoonhoven om adressen bg B en W eo den raad in te zenden waarin ge met kracht en klem aandringt op zoo o heffing Stel het punt in uw kiesvereeniging aan de orde Laat het punt een onderwerp van algemeene bespreking worden Laat ons zoo den raad nog dit jaar dwingen tot een uitspraak en leg daarby uw oor goed te luisteren naar de stem der verschillende raadsleden om het volgende jaar by de verkiezingen hiermede uw voordeel te doen De verderfelijke kerkelijke laktiek om een kat in den zak te koopeu op zulk gewichtig punt als onze belastinghefArg daarmede moet gebroken worden Kiezers van Schoonhoven de handen uit de mouwen ooren en oogen open AN BAZUIN BINNENLAND PROVINCIALE STATEN ZUID HOLLAND De Stalen van Zuidholland die Woensdagavond de begrootingswerkzaamheden wegens onvoltalligheid om te beraadslagen moesten schorsen vonden gisteren by do hervatting der behandeling een voorstel van 6ed Staten ora het amendement van den heer de öyselaar over te nemen voor zoover betreft do verlaging van volgn 203 met f 60 700 dus terng te brengen lot het bedrag van het saldo dor rekening 1906 maar niet de verlaging van andere ontvangposten omdat die verandering aan do overzicbtelykhoid der begrooting schaden zou en de beschikking over f 50 000 van bel saldo 1907 noodig is om zonder belastingverhooglng de begrooting te doen sluiten De heer do öyselaar had bericht gezonden in deze zitting niet tegenwoordig te kunnen zyn evenals de heer Visser Do discu ssio werd heropend De heer Patgn verdedigde beide doelen van het amendement dat zeer eenvoudig was on de begrooting in overeenstemming brengt met de workoiykheid Na beantwoording door den lieer Dzormans en wederantwoord door mr Pa yn werd het voorstel van God Blaten aangenomen mot 44 tegen 28 stemmen waardoor tevens geacht werd verworpen te zyn het voorstelde Ggselaar tol wyziging van don ontvangpost Do begroüting werd na verdere afhandeling zonder stemming aangenomen met heffing van 12 opcenten op het ingebouwde 12 op het gebouwde en 9 opcenten op het personeel Aan den heer van Hoeken werd verlof verleend een paar vragen te doen aangaande de vaartvorbetering IJmuiden Katwyk Zal deze zaak In de najaarsvergadering aan de orde komen F Immers zy is voor Katwyk nrgant zelfs een leveosquaestie want reeds lang wordt naar die verbetering verlangd Spr hoopte dat Ged dat punt ernstig zullen overwegen opdat de verbetering spoedi volge Hierop antwoordde de voorzitter namens G S dal het advies van het college der zeevisseheryen eerst onlangs is ingekomen maar dat G S vertrouwen in de a s najaarsvergadering met bet techuisch onder zoek gereed te zyn V6 lr de vaartverbelcring om geiden kan de verbetering van Katwyk nog niet worden ter hand genomen Maar God tatbB vertrouwen dat de zaak in de a s heijfstvergaderlng behandeld kan worddn De zomerzitting der Staten w rd gesloten nn een verzoek van den heer Vire om voor het vervolg zooveel mogkiyk o i te geven de dagen waarop de Staten znflen vergaderen Nt diM land en Venezüfla By het departement van Koloniën is in den avond van 27 dezer hot volgondo telegram van den gouverneur van Curac no ontvangen Oiateronavond Zaterdag is naar aanleiding van de verspreiding van den overdruk van een te Puerto Cabello gitpubliceerd artikel dat voor do bevolking vin Curacao boleedigend is en geschreven weird door een te Willomstad verbiyvenden V enezolaan door do bevolking voor diens huis gemanifesteerd en daarin binnengedrongen De scbryver lich verontschuldigende wierp de schuld op den consul van Venezuela Terwyi te Willemstad de rust na korten tijd met behulp dor politie hersteld was werd vyandig gemanifesteerd aan de woning van den consul Roberto Lopez Zynerzyds werden twee revolverschoten gelost Het Tolk Wierp net iteenea Na lut periooDl k optreden van den procareur generaal wai omstreeks twaalf uur s nachts de rust hersteld Hedenmorgen Zondag by het zich in het pub lek vertoonen van den heer L pez horbaalde zich de manifestatie Hy moest beschermd worden door de politie en door een militaire patrouille werd zgn huis bewaakt Op het bericht dat Lopes voornemens was Ie vertrekken is de rust eenigszins hersteld Lopez is onder geleide geëmbarkeerd op oen juist naar Venezuela vertrekkend stoomschip Thans 26 Juli te 6 uur s na middags is alles rustig Gemengde Berichten Men melilt uit Haarlem aan Hel Volk dat gister aan de oud m chinistcn der H IJ 8 dio na de staking van 1903 voor veel lagere loonen geplaatst werden aan de Centrale werkplaats aldaar is gevraagd of zg bereid zgn als wagenbestnurders op de elektrische lyn Rotterdam Scheveningen dienst te doen togen f 1 50 per dag wat na twee maanden proef tol f 1 70 en vervolgens met jaarlgksch verhoogingen tot f 2 50 zou klimmen De machinisten besloten het voorstel aan to nemen maar een aanvangsloon van 12 ie vragen Men veVraoodl dat do maatscbappy op die lyn geëxamineerd personeel noodig heefl en dus ook andere ond machinislen thans niet meer in haar dienst wel een oproep kunnen ontvangen In de Roomsche kerk te NIeuw V nnep Haarlemmermeer geraakten Zondag twee mannen aan het vechten ten aanschonwe van een kerk vol volk Zg betwistten elkaar den eersten toegang lot den bieclitsloel en raakten zoo In vuar dal ze elkaar met stompen en slagen trachtten te verdringen Ann het stuitende schouwspel word gelukkig spoedig een eind gemaakt Gisteravond is er in den R K Gilden 1 bood te Tilburg oen vergadering gebondendoor do patroons in do metaal industrit en de stakende werkliedon 1 Belde partyen bleven het eenmaal inge 1 nomen standpunt hoofdzakelijk waar het 1 ging over uitbelaling van loon handhaven zoodat inen lot geen vergeigk is gekomen I Van de 175 stakers zyn or 35 niet georga 1 niseerd de overigen zyn by St Eligins e 1 Si Dionysius aangesloten welker besturen besloten hebben tot hot oprichten van ee stenn comité Een zwager van dr M te Amsterdam gaal tgdeus de afwezigheid van dezen uu en dan in zyn huis aan den Overtoom kgker I Gisteren vond hg de dojr niet gesloten wa reeds aan ongenoode gasten deed denkoi Inderdaad bleken dieven een bezoek in het I ledige huis te hebben gebracht Alle kasten 1 waren geopend Blykbaar zgn de heeren I echter in hun arbeid gestoord Dr Mconstateerde althans dal alleen wat linnen I goed werd vermist De bewoner was tegen 1 diefstal verzekerd 1 Op het gemeentehuis te Naarden Is een I vergadering gehouden van de burgemeesters der zes Gooische gemeenten waarop de 1 vragen der door Minister Heemskerk be1 noemde commissie welke mo t trachten ee oplossing voor de erfgooiersquaestie te vinden 1 werden beantwoord De antwoorden zullen ter goedkeuring worden gezonden aan de betrokken Gemeenteraden I Men schryil In de civiele zitting van he tweede kantongerecht te Rotterdam zeide 1 gemachtigde van eischer tol gedaagde i I persoon nadat de vordering was toegelich 1 en bestreden Mynheer de kantonrechter 1 Gedaagde zi I erg onder do plak van zyn vrouw on isommeer hem dit te erkennen of te out 1 kennen 1 Gedaagde op zulk een som malie niet I voorbereid vroeg en vprkreeg uitstel tot 7 September Men schryft on s uil Winschoten 1 In aansluiting mol het bericht van Zondag 1 hebben we een bezoek gebracht aan de buurtscbnp Achter Bovenburen een hall nur vaonze plaats Daar bleek ons dat de toegangswegen naar het terrein door do ge I meente aangekocht voor de stichting van 1 een tehuis voor daklooien waren afgeslotenvoor het vervoer van materialen 1 Op Kraal s laan zyn een viertal afgezaagde 1 boomen met tusschenruimte van één meter iin den weg geplant aan de grens van 1 Scheemda naby het gehucht Heiligerlee is 1 de weg mede afgesloten aan de zy van het 1 bouwterrein is een 4 5 meter hooge schut 1 ting neergezet I Maandag was men met het vervoer der 1 materialen begonnen over den weg naar Heiligerlee 1 Toen de buarlgenooteD dit bemerkten toge lis bg afspraak naar de pl k en binnen een paar nor hadden ze den weg aan deze zgde geheel af osloten De polite was daarbg aanwezig De bewoners van dit buurtschap allen ingelanden van den molenpolder Ondewerf beweren dat het eigendomsrecht voor uitvaart alléén berust by hen gozameniyk Voor het door de gemeente aangekocht terrein was langs geen weg nitvaart Enkel zy de ingelanden kniinen recht voor uitvaart verleenon langs deze wegen die niet op den legger zgn gebrachl Jaarlgks onderhouden de ingelanden zeil deze wegen de gemeente heeft zich daaraan nog nimmer gestoord Deor hun handelingen willen ze hel boawen van oen dakluozenlehuis aldaar voorkomen Voor een gewone belinizing op den door de gemeente gekoclilen grond te bouwen hadden ze gaarne vergunning voor nitvaarl verleend Slechts twee wagens zand lang ein omweg op hel terrein gedragen zgn don geheelen dag aangevoerd N R Cl Gibteravond omstreeks halfnegen ontstond te Utrecht in de herslelltngsplaals van het pianoen orgelmag izgn van de firma Stoker gelegen achter den winkel dezer firma aan de Choorstraat en bezydin den Sleenweg dus in t harljo van de stad eou in den aanvang hevige uitslaande brand die echter door de spoedig aangorukle brandweer in een half nur bedwongen was De oorzaak is tot heden onbekend Hot lokaal waarin do brand ontstond brandde gedeeltelyk uil De dichte bebouwing ter plaatse en 1 feit dal het t middengedeelte van de stad betrof gaven aan den brand aanvankeiyk een gevaarlgk karakter De stoomspuit stond gerend doch behoefde geen dienst te doen 01de gebroken Men schryft uit Drente In Drente zyn nog vele olde gebroken in eero die elders lol het vorleden behooron Niet alleen zgn heide en bosch er nog in gemcenschappeiyk bezit 0 i oudGermaan sche wyze maar ook de landbonivwerkzaamheden worden er gemecnschappelyk d i gelyktydig ondernomen en wie zich aan het beslotene niet hundl wordt beboet Zoo was verleden week in het geliucht Moppen by onderling overleg besloten dat men eerst Donderdag met roggemaaien zou beginnen Vier boeren hielden zich niet aan het beslolono en gingen reeds Woensd ig aan liet werk No werd door hel blazen op hel boerboom een vergadering belegd en do ongehoorzamon werden belast met het ryden van de molk naar de fabriek ieder voor oen dag INDISCH NIEUWS Atjeh Men meldt uit den Haag aap do N R Cl Biykens een uil Nederlandsch Iudië ontvangen regeeringfilelegram het Atjelische hoofd Toekoe Bén Blang Pidië te Koelaradja in onderwerping gekomen Stadsnieuws GOUDA 29 Juli 1908 VERGADERINGïandmGEMEENTERAAD op Vrydag 31 Juli 1908 das naaiiddngs Iwee nur Aan de orde De benoeming van een tydeiyk Wethouder De samenstelling eener opgave van zes personen voor de benoeming van drieleden van het College van Zetters Het voorstel tot onbewoonbaarverklaringder woning wgk G no 22 aan de Cappenersteeg Het voorstel lol het opnieuw voor tien jaren toekennon v n oen subsidie ton behoeve van de restauratie der Sint Janskerk Door do afdeeling Gouda van Volksweerbaarheid zal ter gelegenheid van Koninginnedag op 31 Augustas een schietwedslrgd worden gehouden voor den korpswedstryd zullen worden uitgenoodigd behalve de schletvereenigingen te Gouda de afdeelingen Rotterdam Schoonhoven Ouderkerk a d IJsel Boskoop en Willem Teil te Bodegraven Door bet hoofdbestuur zyn 2 medailles beschikbaar gesteld Alex Benner opende gisteravond zgn BioJcopische voorstollingei met een keurig program zoodat wie het treffen zooals wy het getroffen hebben bun entrèe geld niet zullen betreuren Paardendressuur was een mooi nummer de SIgarenkist vol verrassingen iets k la 1001 nacht had veel succes terwyl de Droom van den Parelvis icber volgens den explicateur een fantastisch beeld naar Jules Veroe alleen al het geld waard was Een alleraardigst Itchnummertje is de man met zgn machine Maak een beetje voort ook de overige nummers de Weggejaagde keukenmeid de Nieuwe dienstbode die zich in een inbreker ontpopt de Roevers van Calabrie werden met aandacht gevolgd wy gelooven dan ook wel dal Benner s Bioscope haar roem zat handhaven en een van de meest bezochte tenten v in onze kerSlis zal blgven Naar een advertentie in dit nummer meldt zullen de zittingen van de Spaar eo Hulpbank alhier op Zaterdagavond 1 Augustus en Maandagavond 3 Augustus de eerste voor inleg de laalsle voor terugbetaling niet plaats hebben Voor inleg en teragbelaling wordt nu gelegenheid gegeven op Maandag 3 Augnstus van 12 lot 1 uur De zitting van Zaterdag 1 Augustus zal op den gewonen Igd van halfzeven totUalfBcbt plaats hebben Gisternacht brandden van den steenfabrikant A M Mynlieff te Nieuwerkerk a d IJsel twee gevulde Inrfloodsen geheel af OüDEWATEE 27 Juli Al stoeieude geraakten Woensdagmiddag j l twee knechts van den mindenmaker J van Vliet aan den Hoenkoopschen straatweg in de zoogenaamde Pypenvliet en verdwenen geheel onder water Aangezien geen hunner zwemmen kon zou het ongeval wellicht treurige gevolgen gehad hebbeo indien een derde knecht zekere W van Vliet het ongeval niet had opgemerkt zich onmiddeiyk te water begaf en de drenkelingen gelukkig behouden op het droge bracht Trots t voorgestelde fameuze Dagbladbord üoorrgden s v p of iets van die geeslerigheid aan liet station is de Nederlandsche Tooneelvorecniging hier toch voor n achtdaagsch verblgf aangekomen in de hoopvolle verwachting van eenigszins bezette banken Als do helft der tradilionecle GoudscheOperette bewonderaars wilde komen zon vooreerst de kas der vereeniging zwellen on de verafgoding van genoemde warmloopers voor n tra la la kanst n ietsje dunneu Want hoe braaf dileltanlen zich ook weren n spultertje zelfs van de vonk hebben ze niel En na de Meid Voor rekening van Heyermans t psychologisch raadsel hoe hel mogeiyk is dat een dergelyk dierage nla Annemie n familie jarenlang zoo tronw kan dienen dal ze door mama aon haar dochter als n waardevol objekl wordt meegegeven Komedievan haat zegt do schrgver t Is te wenschen voor de dienstboden houdende wereld dat hel vermogen om lange jaren den felsten haal achter n zoel dienen Ie verbergen niel wordt aangedikt Uilhuwende moeders die r kenkenengel als deel van jongejnffrouws uitzet meegeven moeten bepaald naar de Meid Waarschgniyk bedenken zy zich vooralsnog Mevr De Boer van Rgk I Binnen en builenlandscbe bladen hebben haar geestdriftig besproken En met recht Want zg vooral tp4eU niet kan geloof ik zelfs niet spelen Als n fel beest dat in schichtige bewegingen z n venyn uitsprielst zonder te letten op wat ook zoo spuwt Annemie beur haatgif van ondergeschikte met vuige lol om zich heen De hond als scherp contrast van zorg had by haar creatie gemist kunnen worden HA4r uilbeelden is zoo groot dal r zitten ü reed doorpriemt van afschuw Die vlekkerig roode facie de styf strakke peesnek Alei Post sprak na de brief scène van grgpen in dien strot zeer jnist n blinde zelfs zon dat beest alleen in r streperige strot genepen hebben r puntige ellebogen dat valscb zangerige dialect rscheermesneus en felle oogen bet was alles gloeiende haat En haar dan als t droevig nngstige vrouwtje in Feest te zien De Goumnaart tijn verplicht Mevr De Boer van Rijk te gaan heteonderen De overige spelers waren verdiensteiyk Alex Post in z n ailbarsting tegen Stans was wat sluiperig met z n beogen rug en vooruitgestoken kin Men vall niet uit zelfs niet in de hoogste woede tegen z n vrouw als eenige oogenblikken later tegen de meid Overigens was zyn los spel als altgd aangenaam om te volgen Stans had goede oogenblikken Maar och als zg angst invretend doch eenvoudig wiet weer te geven zooals Mevr De Boer haat in simpele schakeeringen belichaamd wat zon haar uitbeelding in kracht winnen Haar bekentenis zonder handengewringel en oogengerol trof diep De kruier met z n roodgerokt wgf en z n helaas n aasje gedistingeerde dochter waren l e Ook tante Bettina met r fleemerigmloaehtend binnengescbuifel was goed Er stond oowaar n menscheiyk meubilair in De Pauw kamer 1 Heelemaal geen kermisgedoetje Feest is n geknipt snccesnummer voor één die t jongejannen verstaat Snbliem loo n draakje I Van saUer op Lombroso type van lat op n fijne die de schrift aanhaalt t zgn sprongen die applaus dwingen Do nummers waren zeer juist Nummer 7 iets te gerekt De gevangenis directeur nilmuntend Zg die zoo spoedig klaar zgn met r zeggen e moesten m levenslang geven moeten Feest gaan zien Misschien worden ze wat zachter gestemd jegens misdadigers alleen reeds op t boeren van t steeds angstig herhaalde nachten nachten of zy lezen Kykers artikelen Van n cel die n hel is En gaan dan nummer 7 en 113 hoeren en ien t Stukje eindigde met n edelmoedigen socialist die toevallig getuige was van n resultaat der bestraffing door de klassejuslilie en die op weg reeds naar n propa gandavergadering N B belooft er geen gebruik van te zullen maken 388 Staats loterij 1 KI asse Trekking va Woensdag 29 Juli No 3605 f 20 000 6025 f 5000 10292 f 1000 805 1790 en 10183 ieder f 400 13460 f 200 2345 3635 5021 10726 13159 13656 en 15001 ieder f 100 Pryzen van f 20 24 3008 6069 9134 11906 14887 18103 31 58 6233 9 248 23 94 44 69 3143 40 60 87 95 18251 92 67 94 9302 12034 14903 62 156 96 0312 19 97 1 5077 18333 312 3285 60 64 78 15240 44 475 3310 90 9462 92 83 99 541 34 6468 64 12100 99 18403 606 3403 6570 87 24 15394 63 18 38 94 9536 12248 15403 18569 44 97 96 64 12305 39 72 98 3545 6612 65 49 15586 90 710 66 19 9628 86 15655 18604 872 3722 26 56 98 72 7 1905 31 73 72 12451 15790 23 49 38 94 9700 67 15867 49 1128 58 96 57 12531 159 50 18729 38 79 98 84 46 16089 48 95 3839 6734 9874 87 16116 18806 1212 87 6867 89 12627 16227 19 39 3914 7026 9903 38 16305 80 57 32 65 7 12762 60 18933 96 49 93 71 77 83 39 1343 4039 7115 10001 1 2801 97 68 63 57 7 241 36 39 16422 09 70 4250 45 39 1 2910 33 19036 1415 57 7322 10129 20 83 19144 10 58 27 39 13048 95 65 30 60 72 10220 62 16 501 19210 59 4229 95 21 97 4 99 84 70 7410 48 131 28 21 19307 1 547 4322 71 65 49 16665 19415 66 4409 7518 10301 75 06 19585 75 21 30 4 13201 88 19676 1601 4573 92 17 25 10823 1975S 30 4610 7745 44 13375 30 72 31 90 54 72 13434 38 93 90 4727 7845 10458 54 82 19802 1774 1811 49 87 75 135 59 16921 74 78 7924 10537 13625 35 75 12 4803 8001 62 13844 45 76 1924 9 61 10693 68 89 19966 83 13 75 10724 65 17063 20051 2082 28 89 56 73 92 20112 97 42 8111 82 84 17114 20224 2107 64 81 96 13929 22 37 10 4923 8289 10829 66 42 44 34 99 99 75 14020 17221 92 48 5104 8352 10945 98 42 20408 83 74 86 69 14134 17409 21 90 76 8531 11069 83 10 62 2307 5223 76 11123 14231 34 20433 26 37 82 11252 70 52 20507 40 5367 95 80 14351 60 28 46 99 8631 11 307 60 67 46 97 5436 73 28 65 17504 62 2402 66 8720 11419 94 17600 88 4 5527 53 11551 14419 33 94 92 68 8846 58 41 17756 20646 2531 5629 60 63 52 17858 56 85 56 80 78 63 17907 63 94 5704 92 79 14505 35 95 2605 22 8987 92 66 44 20746 17 51 8S 11637 80 76 71 84 57 9056 11734 14640 18011 96 86 62 68 11821 14710 28 20816 2733 93 69 24 27 57 29 41 5909 9112 38 84 61 20901 91 21 19 61 97 84 28 2810 65 24 lo Klasse 2 Lijst No 11238 m z 11338 Amsterdam 28 Juli Als nieuw ingekomen wyzigingen van vraag en aanbod in het weekblad vai de Commissiebank te Amsterdam vermolden wy U de volgende fondsen GEVRAAGD Aand Associatie Cassa 285 pCl Utrechtsche Hypotheekbank 10 pCi gestort UO Presnger Landb Hy 230 My tot expl der Rheinisclie Koblensanre Werken 16 Neder Betnwsche Beelwor Ulsnikerlabrielt 66 Kleine Coirani het Kienirs 955 9 75 121 926 f 5 van den Dag Uitgevers Mg Elsevier Amsterd Rgtuig Hy Oüster Stoomtram My Nederl Mg van Brandfer lekering te Tiel Steamlrawlor VisscberJ IJmuiden 4 pCl Oblig Provincie Noord Holland 1007 Opr aand Cultuur My Haron Cum Dividend f 275 aand Holland Bank 90 Javasche Culldur Mg I 25 Herverzekering My Cosmopolis 2 30 4 pCt Oblig Verg tot Christeiyke Verzorging van Krankziuni 92 290 pCl Bod gen in Nederland AAKGEBODEN A ind Associatie Cassa Crediot en Deposito Kas 4 pCt Schuldbr Crediot en Spaarbank Bod Aand Nederl Amerik Land Mg UO Serie B Nederl Zuid Mri aansche Hypotheekbank Amorl Wiiislbew Zuid Ho landsche Hypotheekbank Aand Amsterdam Sanembah Mj Culluur Mg Goenoeng 1 20 Boeiend Gew aand Culluur Mg Maswalie Aand Mgnbonw My Kabajan Handelsver v h Reiss on Co Uy Onderlinge Hnlp Frunsch Holl Oliefabrieken Calve Delft Bud 50 4 pCt My lol hel tabr v garensVischnetten en zeildoek Aand Nederl Culta Porcha My Eleclr drnkkcrgcnkanloorb fabr v h J 1 Arnd en Zn 3 Uitgever My Elsevier 95 Curacaosche Haven en Brug dicnsl Bod Kon Holl Lloyd f 100 Bod Amsterdam 29 Juli 1908 Vuigens hel weekblad van de Oimmissiebank te Amsterdam zgn in de week geliin28 Juli door tusscbenltomst dier bank verhniïïleld de navolgende minder courante fondsen Aand Credielvereeniging f 20 0 X 16 pCl gestort 7 tpCt Surinaainsche Bank UO Nederl Amerik Land Mg 20 pCl gost 105 Billiton Mg Tweede Rubriek f 1800 Fransch llollundsche Oliefo brioken Calve Delft 120 Hoorlemsche Slooraverffabr vh W Leur en Co 30 Letlergioterg Amsterdam vh N Tetterode 145 Ink Oblig Mg tot exploitatie van Rademaker s Koninkl Cacao eo Chocoladefabrieken 80 5 pCl Oblig Eloclrische Drnkkerg on Kantoorboekenfabriek vh Arnd en Zn 90 4 pCl Oblig Noord Friesche Locaal Spoorweg Maatschapptj 49 i pCt Oblig Halang Stoomtram Mg 83 Aand Ooster Stoomtram My 124 122 Sloomtramweg My Oldambl Pekola 20 My N iderland tol exploi talie van Onroer Goedoren 93 Nederl Hsrverzekering Mg 50 Groninger Waterleiding 150 Aand Stoomdrukkery de Fakkel V h B van Mantgem 45 Stoomvaart My Nederl Lloyd 47 Nederl Westf Spoorw My 270 BEÏÏRS VAN EOTTEEDAM L K H K MAANÜAG 27 JULI Staateleeninqen Nembiaiid Certif Ned Werk 76 Schuld 2 PoKTDOAi Oblig Tabaksmono polieloening 500 5000 r 4 95 Hentelooze certif f6 Oblig Ie Serie L 100 3 04 Bi i oAKiJB Zegelleening 1904 6 9 3 Hypothec Slaatsl 1892 6 96 RusLAXD Iwang Dombr Obli gatien 4 94 Azii Japan Obligatien 1899 4 80 Coi mBiA Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld O 1000 P 3 44 Hypotheek Banken Pandb Rotterd Hypb 4 100 Pandb Standaard Hypb 4 99 Pdbr Sted Hypb sGrav 4 lOOi Pandb Utrechtsche Hypb 4 lOOj Pandb Westlsndscho Hypb 4 96 Pandb Znld Holl Hypb 4 95 Pandk Algemeene Groninger Scheeps Hypb 4 99 Pandb Nederl Hyp diPand brielbank 4 98 Pdb Ned Stheeps Hypb 4 100 Pandb Bataafsche Hypb 4 94 Eerste Ned Hypotheekbrief bank 4 94 Pandb Hollandsoho Hypb 4 95 Pandb Nationale Hypb 4 100 2 96 ScheepvaarlMaatechappijen Oblig L Smii en Co Sleepdienst 41 100 Pretnieleeningen btiLfliB Loten Stad Antwerpen 1887 97 Spoorwegleetiingm iTALiK Obl Zurd Italiaansche Spw Mg 3 66 Divereên Obl N d Ind Gas My 1905 4 100 tiedureode de maand Aupstiis mm mmm van alle nog restoerende i OSTl MKS 08TUMKS TAlLLEUtt MANTELS BLOUSE ROKKKN en JAPONSTOFFEN fjt iS £ fff£ £fy jif J fXIiffiKFAf ftot Npolprljxeii 4DVi iiii iMu iM SCHOUWBURGTENT BÜELEKADE terrein der Sociëteit ONS GENOEGEN mUL DÜi ilÖÖÏELVeitEE9illll f Goedgekeurd bg Kon Besl van 24 Mei 1895 van AMSTERDAM DONDERDAO 110 JVljI Olltt lllilHELBEIt c Beroemd tooneclspel in 5 bedr door W MEIJERFÖRSTEU vertaald door P H Regie MARI 1 TERNOOY APÈL Hf wmtEhnsvccKS ma Aanvftnff H uur Voor prgzon dor plaatsen enz zie groote en kleine biljetten GEWAPENDE on ONGEWAPENDE Prima Tuinslangen Strnali ij en met Spreicr vu Ruimo keoze in de nieuwste Qasfornuiien en Qascomforen fijn nitgoToerd In prima email Alleenverkoop van Dr BERN prima Ramé Kous is onovertrottenin llchtkrachten duurzaamheid MEN NEME DE PROEF Aanbevelend M M VAN LOON Telephoon 117 Dubbele Buurt B 13 EENISDEFOTVANTSEE flen worll V4 r iK lu ti t i HKItK liIt ll fji UIT HfcT MaOW UH TAH H HAVENSWAAY ZONK QORINCHfiM Dez THREEN worden nrgele É fonl ill jfirtetftiUie pakjoH vrii d tuiêe ên ffn half eu Ntd Mi met v niiel ling van Nniumer e l rj n roorzieo ran nar inNtaaDd Merk Tolgeaa tie Wet gedepo ich toi Ja aitruiriitr van t rde orders aan bevel tidt 4 G BIJL voorheen J BHEKBAART h SAMOSWIJN 95 ee t ter Jkitck Aanbevelend Firma Hermiii Zoon I