Goudsche Courant, donderdag 30 juli 1908

Vrijdag 31 Juli 1908 47sle JaargaiiiT No 10703 mmm mrnm Nieuws en Advertenttehlad roor Gouda en Omstreken 1 Teleloi n No M De Uitg ave dezer Courant geschiedt da pel ijk met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs pei drie maanden is 1 25 Iranco per IK 8t 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN Ifirloon Ho H9 DV E H T E N I 1 EN worden gephiiNi van 1 i g el a ïO Centen ieilerc regel 1 1 Centen v roole letfets wonlen l r ki ml naai pl iatsniimtc Inzending van Advcvlenlien oi 1 mii l lu d Socieleil OINS GENOEGEN I Itocichadc Ie Gou da Vanaf l Hiilerilai 30 Juli ial en mei Zondag 2 ni ustns 1908 Schitterende Voorstellingen DOOR VLEUQELS SPECIALIT EITEN GE ZELSCHAP TABLKAU DE LA TROUPK Bioscope Transforming act met ziclilbare verkleodiiigeii op liot Tooneel Siclszi © arLd Tli ropp Excenlric Clay Modellenrs ItZ ULlp©rs Tlxstis Trio Mnsicale Virtnosen Het gevierde Daettiatenpaar In jn repertoire Sclieveiiiii schc Zomerpret aitgevoerd door 12 Dames I I rachlvolle Doi nraties on Eleclrische Verlichting o a de Pier te Scheveningon bjj avond Tli © DFcld ers Modern Acrobatic Combination Till3r lv£s s©tto Klectrische DemoiiBlratilSn in 4 aldeelingen 1 Ontwikkeling van fen vlinder I l Serpentine en Vlammendans i Levende bloemen K Op den bodem der zee IDTJliv£ £ S De popniairo Hamorist in zyn nieuwste voordrachten o a bet Imiteeren van Chrétienni Nico de Haas Solser en Hesse en Abram de Winter X 37 clisL aiid nsiaa 0 Buitengewone Equllibristischo Evolntien 10 escia TX7 lster Ec ol rxreiss Tyroliennes DE ELECTHISCHE SCHILDEUKÜWS a norglandschap J Wrak S S Berlin Bloemenvaas met eleclrische roaen Tla © 0 ©li3 a G American Burlesque Pantomime Kii liel werdere gezel§cliap Hi l r Zie iiitvoei ig Programma aan de zaal I Orkest under leiding van d n Kaïtelnieesler W Blokland Zaterdag en Zondagavond na afloop BAL MT Entreeprijzen im Voor Nlf l ledcn ook stadgenooten Middagvoor tcllingcn SO ets Avondvoorstellingen f 1 i De toogangsprp alléén tot bet op Zaterdag en Zondagavond na afloop dervoorstellingen te geven Bal mot Vnnrwork is 9S ets Voor H H LfsHen vrfien toegang lot de MIDDASvoorstellingeii Hunne dames en kinderen M ets Voor de AVONDvoorstellingen DONDERDAG en ZATERDAO H H Leden i ets hunne dames en kinderen SO ets VRI 1DAU en ZONDAG H H Leden ÜS cta hunne dames en kinderen i I rs ets Z 4TKUDAG 1 en OJNDAG 8 AUüüSTÜiS MATIl fcE Aanoimg half S uur ZONDAQAVOND 2 AUGUSTUS na afloop der voorstelling ter gelegenheid van den verjaardag van H M de Koningin Moeder Schitterend Vuurwerk vervaardigd in do Kon Pyrotechnische fabriek der firma RdIJSCH Utrecht Spaar en Hulpbank Gouda Aan belanghebbenden word kennis geg evcn lo dat de zitting op ZATERDAO 1 AUGUSTUS de avonds van 8 tot 10 nar voor Imleg en die op MAANDAG 3 AUGUSTUS des avonds van 8 tot 9 nnr voor termgbeiallmg Kiel zal gehouden worden 2o dat voor inleg en Ul HghetuHmg de gelegenheid wordt opengesteld on MAANDAG 3 AUGUSTUS van 12 tol 1 nor namiddag 3o dat de zitting Jer HULPBANK op ZATERDAG 1 AUGUSTUS op den gewonen tgd van 6Vi tot 7 uur zal plaats hebben Gouda 29 Juli 1908 Ondergeteekende bericht hel geachte publiek van GOUDA en Omstreken dat hg dit jaar weder met zgn fraaie en nieuw gerestaureerde Beigiiets Braam Ls gi pIjjUt op de Mirkt tegenoTer het Sigaren Magaiijo van den Meer DONKER Daar ik reeds 24 achtereenvolgende jaren de gunst en bet vertrouwen van Gonda s ingezetenen en ook van de omliggende Gemeenten heb mogen ondervinden zoo beveel ik mg weder ir UEds gunst aan EXPRES VOOR GOUDA GRËNGAGEERD de llallenisclic Elite Trnppe Stporl Directeur ADOLF OISMAHO welke de eer heeft gehad met zgn kapel voor onderscheidene hoven op te treden Mg in UEds gunst aanbevelende heb ik de eer te zgn Uw dw dr P TEGKLAAR N B Mgn Beignets worden bereid met VERSCHE APPELEN welke ik expres uit bet buitenland heb doeu komen POFFERTJES WAFELEN en BEIGNETS grwoon tarief Bestellingen worden als naar gewoonte aan huis ook bezorgd Gedurende de Kermis gelegenheid tol l an§en In de nieiivr naar de el§clien de § tijds Ingerlclile an§zaal Prima Pomsiiini tie Ruim voorzien van alle vorfn sscliiiig en Aanbevelend H G V D WOLF liOBLEKADB Hondt zich aanbevolen voor de bezoekers van den Schouwburg Prima Van iVavereii s Bier WERELD SLCCËS Do Wcfeldbeioemde Supeiior Diuiventttf sthoning Extract wordt aanbevolen tegen Borstaandoenmg cn Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoeet Borstpijii Keelpijn Heeschheid enz WELIANTHE is verkrggbaar bg allo voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk Duitschland Engeland Amerika Ned Tndtê Oranje Rivitr Kolonie Tranevaal enz MEHANTUE werd 9 maal met Gouden 3 maal met Eere Medailles bekroond MELiANTHM in flacons f 0 40 f 0 70 en f 1 MEHANTUE in doozen tabletten f 0 4 0 en f 0 70 Eenige fabrikanten H JV VAN SCHAIK o Koninkigke Stoomfabriek De Honlngblotm Den Haag Verkrygbaar b j Firma WOLFI Jb Co Westhaven 198 Ooada ORENUKL Oouda K H VAN MILD Veerstal b 120 o do A BOUMAN oordwcAl P1NK8K Nieuaerkerka dlJul A N v ii ZESSEN Schoonhoven B v WIJK Oudemaifr A SCHEER I aaeirecht F W v EDE OudenaUr K vlN D lËUDËN te Réeuwijk P v D SPEK MoereapelU D v STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN VAN DER HEIJDEN ir i j in n P A ut QROOT A o JONÜH Ou 2eua r J P KASTBLBIN PoUbrtkerdam D BIKKER te Bentchop WAARSCIIUWIiVO Laat U niet misleiden door text Z Siroop fet klooster SanctnPatUo AbdIJ bestaat niet iltiit Slroo i van geenmrlel waarde Mléén bij de Firma T CURBAS Ie Gonila i $ verkrijgbaar UPTON S THEE BKSTK UKII WRHECn per Pond BUITENGEWOON EXTRA KWALITEIT gioen pakket f 1 60 ZEER FIJNE KWALITEIT No 1 geel pakket I 1 30 VOORTREEFELIJKE KWALITEIT No 2 rood pakket f 1 10 ZEER GOEDE KWALITEIT No 3 blauw pakket 0 90 Mn bUk to CflMta per i k ger Grootste omzet ter wereld Generaal Agent voor Nederland MATTa B BBViJN 125 Heerengracht Amsterdam Soidt Druk van A BRINKMAN i Zi HEü llSGllVlIlCi BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Gouda Gezien Artikel 182 der Gemeentewet Brengen ter kennis van de Ingezetenen dat bet uitvoerig en beredeneerd Verslag van den toestand der Gemeente in 1907 ter Plaatselgke Secretarie in drnk verkrggbaar is tegen betaling van Een Gulden Qonda den 30 Juli 1908 Burgemeester en Wethouders voornoemd B L MARTENS De Secretaris BROUWER BuHenlandsch Overzicht Reuter seint uit New York d d 29 Juli De bladen berichten dat vele spoorwegmaatschappgen onder welke de Canadian Pacific de Great Northern en de Union Pacific hebben doen n eten aan de reedergen dat zg met den eersten November afzien van bet export verkeer met Chin Japan en Australië en ook van het import verkeer Deze beschikking wordt beschouwd als een weerwraak tegen de beweerde inmenging van de commissies voor den handel tusscben de staten onderling in baar aangelegenbeden Men gelooft dat de betrokken stoomvaartIHnen verkocht zullen worden Ter verklaring van bet Reuter telegram waarin gesproken wordt van arrestaties te Vignoux diene bet volgende Eergisteren hebben er weder ongeregeldheden te Vigneux plaats gehad De stakers na een vergadering een betooging houdend kwamen met de gendarmen in botsing Er werden eenige lieden gearresteerd Het stakingscomitè begaf ziih dadelgk naar Pargs naar de arbeidsbeurs om tegen het optreden der gendarmen bg de geestverwanten ke protesteeren Die waren natuurlgk buiten zich zelve en men kan er op rekenen dat de regeering weer heftige verwijten zal te boeren krggen Voorloopig echter wil men het eerst eens met algemeene staking in de bouwbedrgven probeeren V De waarnemend gonvernear g eraal van IndoChina heeft den minister van koloniën gemeld dat de vervolging van de Chineesche benden in de provincie Yen Kay gverig wordt voortgezet De ageerende troepen worden op zeer nuttige wgze geholpen door FEViLLETOX BS AGTRIGB il Neen Elsa zoo is het beter Je aandrang waartegen je je niet verzetten kont nadat eenmaal da vraag gedaan was zal bevredigd worden en je zult erkennen dat al de roem der wereld nieta is in vergelijking met een stil gelnk aan de zjjde van menachen die je hartelijk liefhebben Elsa s gebeele wezen sidderde bjj deze woofden innige üetde berouw vrees voor een naderend onheil streden om den voorrang Karel omvatte haar met beide armen en drukte haar aan zijn borst als wilde hg haar tegen een onzichtbaren vijaad verdedigen Op dit oogenblik trad mevronw Von der Heyden binnen Zjj was zichtbaar verrast door hetgeen zich aan haar blik voordeed Karel en Elsa gevoelden wederkeerig het onrechtmatige van niet te voren den raad hnnner moeder ingewonnen te hebben Qrui Leideidorf i bier geweeit zei Von der Heydtn Ik wtmMtt htm op d tiap w partijgangers die in de bergen de kleine troepjes vervolgen waarin de groote afdeelingen zich oplossen Sinds 18 Juni zi n 135 roevers gedood en 117 gevangen genomen lerwgl 60 geweren en een groote hoeveelheid munitie is buitgemaakt Het aantal zieken en gewonden bg den vgand moet zeer groot zgn Ue vervolging zal worden voortgezet totdat alle benden zgn vernietigd of gevangen genomen Een aantal arbeiders heeft een krans gelegd op bet graf van Grete Beier een krans met bet opschrift Van de menschelgk denkende arbeiders De overheid heeft Get lint met het opschrift van den krans verwg derd Heinrich Apel een Dresdensch schrgver beeft een drama geschreven waarin het geval Grote Beier wordt behandeld De advocaat van Grete doet moeite een verbod uit te lokken tegen de publicatie eii tegen do mo gelgke opvoering van bet stuk Een bekend psychiater professor dr A Forel heeft van Grete Beier gezegd Ik boud baar voor een erfelgk volstrekt defukte hysterischzedelgke idiote met sterk messalinischeu aanleg Zulke wezens zgn tol alles in staat en hebben een sexueole behoefte aan sensatie Zulke exemplaren van den homo sapisDB kannen wj wel missen Men seint uit Rome aan Engelsche bladen dat het program reeds is uitgewerkt voor het groote internationnle congres dat in October te Rome zal gehouden worden met het doel een schema voor een federatie van Europeesche mogendheden te bespreken Het congres zal dé benoeming voorstellen van een permanent comité van vertegenwoordigers der groote mogendheden wier taak zal zgn de belangen van Europa te verdedigen Een tweede doel dat men zich voorstelt is een uniform douanS tariaf tot regeling van élta handel tusscheu de verschillende EnropeAscbe staten Het beet dal men zich als id al stelt de aanneming van het stelsel van vrghandel tusscüen alle betrokken mogendheden of indien de tegenkanting daartegen te sterk is een tarief dat den vriihandel zoo dicht mogelijk nadert Nu de jongste gebeurtenissen in Turkije zoozeer doen denken aan hetgeen nog niet zoo lang geleden in Rusland is geschied is het wel eens interessant kennis te nemen van hetgeen er in de Russiscbo bladen over Zei biJ u waarom hij kwam t Ik weet alles En u veroordeelt m j natonrljjk Maar als u bedenkt dat bet een weldadigheidsvoorstelling geldt Weldadigbeidsvoorstelling De duivel doet steeds een masker voor als hg op roof uitgaat Elsa moest lachen ondanks haar ernstige stemming Ten minste ala het tooneel een hel is zooals n schtjnt te denken is de chef als het hoofd der hel de duivel Alleen begrgp ik niet op welken roof bjj uit moet zjjn Je begrijpt mjj heel goed mijn kind t Kgk maar eens in den spiegel zie die gloeiende wangen did achitterende oogen voel die geweldige opwinding die zich van je beeft meester gemaakt Denk je misschien dat dit alles de weldadigheidsvoorstellinggeldtf Denk je wel een oogenblik aan dat doel f Neen als je oprecht wilt zjjn I De hartstocht is ontwaakt de zucht naar roem naar bijval Je zult daartegen gestreden hebben voor zoover ik je ken met alle kraciit je zult in je binnenste gesmeekt hebben om hulp om de hnlp van je man Die is je niet geworden daardoor heb je het onderspit gedolven arm kind I Von der Heyden vreesde een icberp antwovrd TU Kil doch tot tlja TerwoDderiog geschreven wordt De meeste bladen laten zich er tamelgk pes iimittisch althans sceptisch over uit Zd vertrouwen den Sultan niet recht en vreezen dat bet herstel der grond wet slechts een tgdelgke schgnbeweging in Hel Nowojo Wremj i stelt op den voorgrond dat het herstel der conilitnlie met het gevolg is van een langzaam gergple gedachte doch slechts onder den druk der omstandigheden van t oogenbük word afgeef dwongen Hel blad ziet in de daad van d n Sultan slechts een hulpmiddel ter onderdrukking van een beveging die hem te machtig werd Het blad oppert met oen verwgzing naar hetgeen in Perzië geschied is de veronderstelling dat het herstel der conBlilnlie wellicht spoedig weer ongedaan zal warden gemaakt Ook de Relsj is wantrouwend Nag gisteren bad de Sultan gezworen de revolutie in bloed lo smoren en heden heeft Turkga reeds zijn constitutie Deze Sultan kan zich met 10 een constituiiuneeteii monarch veranderen Het blad IS van meening dat de Sultan bet volk bedriegt Optimistische is de Slowo Zg beschouwt den 24Bn Juli 1908 als eon groeten hislorischen datum Met de toevoeging van Turkije tot de Cünstittiiioneel geregeerde landen valt tliuns de laatste steunpilaar van het despotisme Du beteekonis er van voor de wereldgeschiedenis laat zich nog niet overzien In Rndaud Montenegro Porzië Turkge China allerwege ontwaken de volkeren Het blad voorziet echter nog een Igdperfc van moeilgkheden op binnenlandsch gebied voor Turkge het moet als conslitutionoele staat nog barensweeën doorleven Do BirsjflWja Wedomosti heeft een zeer optimistischen kgk op de dingen Zg prgst de staatsinanswgsbeid van Abdoel Hamid en gelooft dat de than herstelde constitutie een lang leven zal hebben Uit den zieken man is een macht gegroeid die wellicht renzenkrachlen in zich beeft Het thaas gezond geworden Turkge dat zich op den weg van steeds TOortschrgdende ontwikkeling bevindt houdt op een bron van schrik te zjjn voor anderen houdt op een doode onder de levenden te z jn Zulk een Turkge kan slechts met Rosiand s wenscheu overeenstemmen De Swet maakt toespelingen op een te verwachten wereldoorlog en zegt dat alle thans conslitntioneel goregeerde Slavische volkeren op den Balkan zich moeten aaneensluiten om in den komenden oorlog een beslissende rol te pelen De toestand te Sydney blgft Bog steeds ernstig Er zal thans een gerechtelgke ver bleef dit uit zulks verontrustte hem Lieve mama o neemt de zaak wel wat te ernstig op Elaa had niets te strgden ik niets te helpen ik wil eenvoudig niet voor tiran doorgaan m i niet belachelijk maken daarom gaf ik n o toestemming Elsa kan echter onmogelp een dergelgke eervolle opdracht weigeren en hetzelfde standpunt innemen als u Ieder zal miJn besluit billijken De avond zal voorbijgaan en alles zal bg het oude blijven Waartoe derhalve onnoodige opwinding F U weet ik haat die Dat weet ik en om je er één Ie besparen de minachting van den graaf en van het publiek waarom je je anders nooit bekommerd hebt be org je de arme Elsa er een aantal te geiykt Het bljjft echter niet biJ het oude de avond zal niet spoorloos voorbggaan Grünan zal zich gebeel anders voordoen na het schitterend socces van Elsa waarvan de graaf gewaagde niet alleen voor Elsa ja minder voor Elsa wellicht dan voor jon Karel t Je zult je vrouw met andere oogen aanzien met de oogen waarmee honderden baar aanzien op dien avond Een vrouw is als een bloem het stuifmeel vervliegt licht en is dan onherroepelijk verloren Dit alles moge ooderwetsch zjjn bekrompen maar waar is het en allo dweperg en geestdrift voor de kunst verandert niets daaraan en ten wtldadightidtroonttlUog ook nietl volging worden ingesteld waarin de Industrial Court heeft toegestemd tegen het bestuur en 26 leden van de vakvereeniging van het trarawegpersoned Het spoorwegpersoneel beett het aannpMdigd ultimatum nog niet veriundan H tramverkeer heeft vrjj volledig plaats Ken aantal studenten van de universiteit te Sydney boden aan zoo uoodig dienst te doen als wagenbestnurders en een aantal dames deden hut aanbod conductearsdiensten te verrichten indien hiervoor zich geen mannen in voldoenden getale zouden aanmelden Uit Bombay worden aan do Times meer uitvoerige berichten gezonden belreffendo de opstootjes die daar naar aanleiding van de veroordeeling van den heer Tilak hebben pla ts gehad Het gepeupel trok in den middag van den 27u met zwarte vlaggen waarop de beeltenis van den heer Tilak door de airaten en begon de politie met sleenen te werpen Deze trok er met den wapenstok op los maar mililairo hulp moest worden gerequireerd om de menigte uiteen te jagen In de streek der katuenlabrieken was de rust den 27o wedergekeerd en werd in de door de militairen bewaakte fabrieken het werk hervat De werkstaking was niet spontaan maar het gevolg van den door de oproerige mmderderbeid op de groote massa geoefenden dwang In Australië ziet men naar bet schijnt don toestand in Engelschlndië donker in waar toch de gouvorueur van Bombay sir Sydenham Clarke het aanbod van hot 6e regiment Australische Infanterie waarvïn hg eere kolonel is ontving om io Engelsi Indië dienst te doon i Met bet oog op de wel eens geboorde a ening dat de toestand in Engelich Indië ook ten deele gevolg zou kunnen z jn van Japansche intri ues is het niet van belang ontbloot kennis te nemen van hetgeen de correspondent van ds Times te Tokio schroef over de uitlatingen der Japansche pers in deze Deze pers gaf als haar oordeel te kennen dat indien de Indische agitators trachten tegen de Kngelschen op te staan dit niet alleen voor henzelven rampzalige gevolgen zon hebben maar dat daardoor ook de invoering eoner door Engeland aan Indië toe te kennen meerdere zaltatandigheid wel eens voor onbepaalden l d too kunnen worden verschoven Von der Heyden gingen de woorden zjjner moeder ter hurto hjj had de waarheid daarvan zelf reeds ondervonden destijds luen hjj Elsa ala Eboli zag Ook deze was getroffen zij dacht aan dien avond waarvan hg haar verleid had Ik zeg het af zei zg vastberaden dan is alles uit VL Juffrouw Potoky was in de wolken bet was baar alsof zg uit het graf herrees alsof nieuw leven haar afgeleefd lichaam doortintelde Alle couranten noemden den naam van Elsa en vooral werd dn nieuwe directeur geprezen die de onder zgn voorganger verbannen reeds lang met spanning verwachte Kedora liel opvoeren en dat nog wel met Elsa Potoky in de titelrol de zoozeer gemiste groote looneelspeelsler I Thans keerden zjj weder de heeriyke uren achter de coulissen dat aandachtig luisteren naar elk woord uil haar mond en dan do oude bekenden die haar zoo linrlclgk wolkom heetten vol lof over baar dochter en de tooneelpraatjea de verkropte woede van Elsa s opvolgster die zich een heel andere voorstelling van deze iandiuffer genaajit hadi Wordt Ttrvolgd