Goudsche Courant, donderdag 30 juli 1908

wyst het blad de Wekker er op dat dit 1 niet bet geval had behoeven te zgn U de kooplieden niet nit slenr maar steeds alles van Venezuela belrokken badden wat van andere landen ook te bekomen is Volgens de oude slenr gingen onze schee j ners en barkjes naar de bavenplaatsen van bet naburige land brachten er koopmanschappen door Vcnezuelanen hier gekocht door Venezolaanpehe handelshuizen besteld of voor doorvoer bestemd en kwamen binnen een paar dagen terntt beladen mot bananen bacoven ananassen suikerriet panela a enz enz schrgtt het blad Da landbonwers aldaar raakten op die wijze hun producten op gemakkelgke wgze kwijl Zoo ging het jaar in jaar nit Niemand davht er aan dat het eens anders z lu kunnen worden zoodat men geen aoTlere afzetgebieden zocht en ook geen andere markten om zich van do niodige producten te voorzien Men vorloor nit het oog dat er niet zoo heel ver van ons een Colombia een St Domingo een Haïti enz liggen waarvandaan wij Inat het zgn met meerdere koeten dezelfde voortbrengselen kunnen betrekken welke wy nog kort to voren uit Venezuela gingen balen Maar do leur Na dat tengevolge van de voor onzen handel en ngverlieirt door dat land genomen belemmerende maatregelen de landbonwer aldaar blijven zitten met het snrp u van hun producten waarvan do prgzen bnitendien uit gebrek aan vraag laag zullen worI don nu dat de houtkappers van Maraeaibo hun artikel grootendcels als brandhont zullen mooton gebruiken daar onze schoeners het niet meer van daar kunnen gaan halen hetgeen niet weinig kwaad bloed alI daar gezet heelt nu dat de getreiterde I kooplui bnn in Port Cabetio overgeselieepte I goederen laat duurder en inisbanrleld krgI gen nu is het tgd meer dan Igd dat wg de handen ineenslaan om nienwe I markten te vinden waarop wg handel I kunnen drgven Venezuela is gelukkig niet I het conige land dat door do natuur geI zegend is met vruchten enz door den I monsch benoodigd voor diens levensonderboud Ook behooren wg alle zeilen by te zet I ten om te tracliten dot onze eigen bodem voortbrenge wat wg noodig hebben voor I vooder voor ons vee voor grondstof voor I onze ontluikende iiidu trieén en zooveel mogolgk ook voor ons levensonderhoud Als wg het hierboven aan de band ge I gevene tbt stand breugon zullen wg de ge I volgen der belemmerende maatregelen van I Venezuela in minder mate ondervinden dan I dat land zelf de oliekan met groeten knal uiteen en stondgenoemde vrouw in een oogenhtik in brand Eerst toen men haar overboord in bet water wierp warden de vlammen gebinscht raaar intossclien was het lichaam reeds vreeselgk geblakerd Een in allerijl geroepen vronwom de eerste hulp ie verleenen schrok zèó van den aanblik dat zg bewusteloos neerviel en eenigcn Igd daarna overleed lulusschen werd geneeskundige hulp ingeroe en en de wonden van de ongelukkige vronw voorloopig verbonden waarna men zich per vaartuig naar Joure begaf waar de ongelukkige thuis boort Ned I De noodzakelgk geworden bgeeiikorost der Staten van Zuidholhind op eergisteren I omdat er den vorigen Woensdagavond niet genoeg leden bh keu te zgn om naar de 1 wel te beraadslagen of stemmen kost aan I de provinciale kas pl m f 1000 aan reis verbigtkosten enz die andera hadden kunnen I uitgespaard zgii I Hel Slalenlid dat Woensdag de slemo ing I waarbij de onvollalligheid der verï idering 1 aan hel licht kwam uitlokte lifeft hel aanI bod gedaan die kosten in de provinciale I kas terug te storten maar van deze royale I aanbieding ia geen gebrnik gemaakt I Kwarljesvinders Naar men ons schryft 1 worden de omstreken van Wageningen Renknm en Oostorbeek thans onveilig ge1 maakt door een bende kwartjfsvinders Hnn I gewone methode een paar spolen kaart en 1 de anderen fungeeren als publiek om de I mensehen te lokk n passen ziJ ook hiertoe I Vermoedelijk hebben de vele vreemdelingen de heeren verlokt De lolitie heeft nog geen j procesverbaal kunnen opmaken I Men = eint uit Hilvarenbeek I Tgdena afwezigheid der bewoners is de I arbeiderswoning bewoond en in eigendom I toebehoorend aan de kinderen Aben afge I brand Niels is van den inlioedel gered I Huis noch inboedel waren verzekerd Men I vermoedt kwaadwilligheid I Nader meldt men I Als verdacht de dader te zijn van d brand I stichting is gisterenmorgen in hechtenis ge I nomen een laudlooper leurder I Tegen halleen brak gisteren brand uit hg I de firma Ploeg en Jolii ii Kloveniersburgwal I l l te Amsterdam door onbekende Oorzaak I In een oogwenk stond do winkel in lichte I laaie daar de vlammen uitstekend materiaal I vonden in den voorraad kinderspeelgoed I papier lakken vernissen enz De brandweer I was spoedig lor plaatse en greep den heftig I nil Iaanden brand energiek aan Aan de Alg Synode der Ned Herv Kerk is Maandag namens een commissie rapport I uitgebracht door prof dr Knappert o a I over tweo verzoeken om toelat ng van vroiiI wen lot bet predikambt Het eerste verzoek I was van mej C Gerlings studente in de I theologie aan de universiteit te Utrecht I en hield in dat de Synode de kerkelijke I boogleeraren machtigen moge haar in bel I album in te schrgven en casu quo tot het I alleggen vun hel voorbereidend kerkelgk I examen too te laten Mochten de thans van I kracht zgndo reglementen zich daartegen verzeilen dan vraagt zg zoodanige wgzigingen als noodig zullen zgn om ook voor I vrouwen den weg tot het predikambt te banen Een dergelijk verzoek kwam in voB den heer P M Vogelsang te Breda voor I zgn dochter die lo Leiden in de godgeleerdheid gaat slndeeren De commissie was verdeeld in liaar geI voelen Een minderheid wil hel verzoek zien I toegestaan maar de meerderheid acht i it I niet overeenkomstig de Ignen die in de H I Schrift gelrokken zyn ten aanzien van de 1 roeping der vronw in het maatscfaappelgk leven Gemengde Berichten 1 I Maandagavond is Albert Vogel na een I afwezigheid van ruim anderhalf jaar in Den I Haag teruggekeerd I In een onderhond dat de N R Ct met j I bem voerde heeft zg enkel vreugde gehoord I vreugde en innige dankbaarheid Voge I is enthousiast over Indië zegt liet blad Hg I heeft het er verrnkkeiyk gehad De menI schcn zyn er allerliefst voor hem geweest I zoowel vol waardeering als vol van de harI telgkste gastv gheid Dagreizen zgn niet te I lang gevonden om hem te boeren voorI dragen en op de ovatie te Soerabaja waarI van hier reeds gewag gemaakt is is er oen I aan do boot gevolgd van vrienden en belangI stellenden onder wie menigeen van ver was I gekomen om hem nog de hand te drukken I Vogel van zyn kant heeft blgkbaar ook I zyn best gedaan Hoe genotvol het leventje I hem gemaakt werd met zijn yzeren gezondI beid heeft bg kans gezien aldoor bard te I bigven werken Ongeveer vierhonderd voordrachten heeft by gehouden somtgds twee I op éénen dag I Hg is vrgwel overal geweest ook in Atjeh I Te Kotta Radja heeft by voorgedragen voor I de soldaten en op hoogen prgs heeft hy als I officier bet gestold met den troep enkele I tochten te mogen meemaken in vgandelgk I gebied Over de kranigbeid van ons leger I daarginds raakt zyn geestdriftige eerbied I niet uitgepraat I Kn bgzelfr Zal hy nu zyn verloftgd ui I raakt weder in actieven dienst gaan of aan I de kunst geheel zich wgden f Lachend I herinnerde bg aan een zinnetje indertgd in I do N B Ct by zgn vertrek geschreven I over een mogeiyk bezoek aan de Egyptische I Sphinx Inderdaad had hg te Kairo voe I aan wal gezet doch de Sphinx was raadsel I achtig gebleven Met een brein vol plannen I zon Vogel onvoorzichtig doen door reeds dadeiyk tot iets te besluiten Acht jaar is het nn geleden dat hg met voordragen is begonnen een lang leven ligt er nog ï6ór den vier on dertig jarige en vele wegen staan er open Naar men weet heeft hö ook China en Iapan en Ëngelsch Indie bezocht Ontiagiyk heeft hy genoten van bet Japansobtooneeldoor de vriendelgke hulp van onzen gezant Jbr London beeft hy vergeield van eenJapaosch profeasor dat van nabg kannen I butudearen Een Engelscbe dame op Harken De vorige week t was oen zonnige morgen reisde n vriendelijke Engelscbe dame naar t eiland Marken Ze had n kiekloe slelletje in de linker en een Baedeker in de rechterhand Op het eiland bg de aanlegplaats der boot stonden n 10 tal kleine frissche Markerinueljes aardige deerntjes met roode wangen gekleed in t bekende eigenaardige costuom Do vriendeiyke Engelscbe dame voud ze snoezig kuste n paar van die kleintjes gnlhartelgk op voorhoofd en wang De kindertjes goed getraind vroegen om geld riepen zoo waar money money En de vriendeiyke dame gaf centen en vierdnitstukkec en aaide de kinderen en vond ze lief Toen kwam ze op o schilderachtig plekje n paar Markers met r vrouwen waren aan t hooien De vriendeiyke Engelscbe lachte gelnkkig strooide d r laatste enkele centen voor de money roepende miniatuur Markertjes en richtte d r kiekatelletje om t kiakao Verspreide Berichten DUITSCllhAND I Zeppelin s lucht8cbip zal niet voor de 1 zesden Aogustas zgn langen proeftocht kon1 nen aanvaarden daar voor dien tyd niet get noeg gas aan te voeren is I De redaclenr van Die grosse Olocke is 1 te Berlijn in een zitting met gesloten deuren 1 tot 100 mark boete of tien dagen becbtenis I veroordeeld wegens beleediging van prins 1 Ëulenborg 1 EsoitLüCD I Uit Liss ibon wordt gemeld dat de konin I kigke familie een briel van koning Kdaard I beeft ontvangen waarin by er zgn diep leed 1 wezen over nitspreekt dat bg omtrent de 1 gebcnrtenissen in Porlngnl onder Franco 1 dictatunr zoo slecbt ingelicht geweest is Anders zou bg niet geaarzeld bcbbcn raad te geven om een catastropbe zoo mo I gelijk te voorkomen OOSTESBIJK HOHOABIJE In Udbina bü Agram kwam bet door eon gescbil over bet gebrnik vaneen weideplaals tot een botsing tnsscben boeren en gendarmes Twee boeren werden gedood en vijt levensgevaarlijk gekwetst Husi iksii Te Odessa zi n weder acht revolulionnairen die ztch scbaldig maakten aan gewelddadige onteigeningen door den strop ter doo I gebracht In de stad Astrakao ziJn van 21 tot 27 Jnli ell gevallen van cholera voorgekomen De 8000 personen tellende bevolking va i do verbrande stad Telachi beeft gebrek aan brood er wordt hnlp georganiseerd MlKOKKO Naar aan Dnitscbe bladen wordt gemold is de mehallab van Abdel Azis te Sair H Aida en Hdakra omsingeld en ziin mehallabi die van Safli vertrokken was gedwongen geworden terug te keeren Amerika Als de Amerikaansche vloot te Yokohama op bezoek komt zal do Japansche vloot juisthaar oefeningen honden De Japanners kunnen dan den Yankees eens laten zien datlil ook voor den dag kunnen komen j binnenlandJ Poi eitra trein kwam Woensdagmiddag het ezehchap van de Stnttgarter Liederkranz bestaande alt 170 personen allen gekleed in zwart kostuum en grijzen Hambard te 1 57 op t Loo aan Tal van inwoners en de hier vertoevende vreemdelingen waren Toor t Paleis gestroomd om getuige te zijn van de aubade die dit gezelschap der Koningin en baar Gemaal zou brengen Tot aller teleurstelling had du plechtigheid evenwel plaats in het Koninklijk park achter het paleis waar onder leiding van den directenr prof W Försller verschillende liederen werden gezongen in tegenwoordigheid van H M de Koningin den Prins en dames en heeren der hofhouding Het gezelschap vertrok te 7 45 naar Amsterdam Venezuela Uit Willemstad Cnravao wordt aan de Newy Herald gemeld De autoriteiten te Willemstad hebben den Venezolaanschen consul alle mogelijke bescherming verleend Hy bleef ongedeerd behalve een paar builen opgeloopen doordat er naar hem gegooid werd Kens kreeg de bende hem byna te pakken maar by werd terwgl by het volk vroeg bem niet te vermoorden door de komst van troepen gered Bericbt wordt dat te voren twee schoten zijn gelost uit het huis van den conaal maar niemand werd getroffen De heer Cheny de Amerlkaanicho consul te Willemstad zegt dat de Venezolaansche consul Zaterdagavond by de betooging van een revolver gebruik gemaakt heeft Uil Washington wordt aan hetzelfde blad geseind Uit Willemstad wordt gemeldt dat de heer Qrancho de Vene olaansche dagbladcorrespondent die kritiek oefende op de Nederlandsche regeering en toen gedwongen werd in het openbaar zyn verontschuldigingen te maken ook genoodzaakt is op de Haracaibo uit Willemstad te vertrekken Uit Caritcas wordt aan bovengenoemd blad nog gemtld dat do beer de Reus beweert dat yn beleedigende public itie de goedkeuring van de Nederlandsche Rcgeeriug had Zooals wy hier te lande weten i i dit minst genomen zeer onwaarschynigk Na tengevolge van de verwikkelingen net Venezuela de handel vao ante WestlodUobe eilaBdea mat dat land atil aUat m i I I Hen weet dat bg in Indië Cyr ino op zgn repertoire hoeft gebracht Doch aangetrokken I voelt hg zich vooral tot voordrarhten naar WUllner s trant Koeberg heelt indertgd I muziek vi or de Lenore voor hqm geschre I ven in Indii heeft bg aan het Hex nlied I bgzondore vreugd beleid dergelgko voor I drachten zal hg zeker meer j aan bonden I In elk geval zal hii gedurende de winter I avonden in ons land optreden I Te Berlgn dreigt een staking van drosch I kenkoetsiers In den strgd tegen de anto j rgtuip en hebben de ondernemers der paarden I rgluigen het noodig geoordeeld de rgtnigen I van gummibanden te voorzienen de koetsiers I mtjt den ouden witten hoogfn hoed te tooien De koetsiers willen dien melkkop niet I opzetten en leggen liever de zweep neer I De vrouw van Vere Gould is in de geI vangenis aan typhus gestorven Men herin1 nert zich dal zg en haar man te Monaco een Zweedhche dame die op he ioek kwam I verinoordilen het Igk in stukken sneden en in een kolïer mee op reis namen Te MarI seille bleek t welken inhoud de koffer had Door d i Lonkhnizen Ie Hoornsterzwaag I is liooger beliep aangeteekend tegen het I vonnis der Hechliiank te Heerenveen waarbg hem zgn eisch legen d gemeente Schoterj land in zake rekening en verantwoording I van hot beheer van hel zoogenaamd pasI torievoen te Hoornsterzwaag wrd ontzugd I Ken waarscbowing De Mini ster van Landliouw brengt lor kennis van bilanghebI benden dal bigkens bericht van den consul I te Kssen liuhr door V M 1 Hilbranl woI ncndo aldaar Hormannslrusse 40 adverlcnI lies in Nederlandsrho bladen worden geI plaatst waarin hy bericht 20 M werklieden 1 I limTierlieden metselaars scho nmakers enz aan werk te kunnen helpen Daarvoor wordt een vergoeding van Mk t per persoon gevorderd terwijl bg hem logies zou te verkrg en zgn Genoemde Hilbranl is evenwel niel in slaatgebleken om werklieden welke zich naaraanleiding van die advertentie naar Kssen I liuhr hadden begeven hol beloofde werk te 1 verschallen 1 Aan Nederlandsche arbeiders wordt der 1 halve dringend aangeraden op grond van 1 dergelgko advertenties niet naar Duilschland I te gaan zonder zieli eerst vergewist Ie I hebben dal er voor bon inderdaad wt rk te I verkrggen is waartoe zg zich kannen won 1 den lol den Nederlandschen eonsulairen I ambtenaar in de plaats waarheen zg wen 1 scben te gaan of tot de verschillende in E Nederland gevestigde arbeidsbeurzen I De adressen der consnlaire ambtenaren en der arbeidsbeurzen worden op aanvrage ver strekt door de afdeelmg Handel van bel I Dopartem nl van Landbouw Nijverheid en Handel Lange Honlslraal 1 6 te s Hage 1 Tevens wordt in herinnering gebracht de 1 in do SlaalBCouranl van 22 Februari jl no I 45 opgenomen bekendmaking waarbg even 1 eens word gewezen op de wenscbelgkheid I voor arbeiders om niet naar West Üuitscb land te gaan zonder beslist zeker Ie zgn van I plaatsing en zonder de noodige papieren en I eenige middelen om de eerste nilbetaling van 1 loon te kunnen afwachten Men seint nil Kolterdam Gisteravond is op de Kruiskade de scheikundige A C C te Bern Iban met vacanlie bg zgn ouders aan de Schickade gevallen van een motorwagen van Ign en overreden door do bgwagen die hem beide boenen verbrijzelde Per brancard naar hel Ziekenhuis gebracht was bg bg aankomst reeds overleden Afpersing Te Ginneken woont de vrouw van een zee offlcier wier man zich op zee I bevindt Te baron huize vervoegden zich drie als heer gekleede individuen waarvan I één opgaf te zgn particulier detective De I dame werd gesommeerd een som gelds Ie 1 geven daar de heeren anders eenige I dingen omtrent haar afwezigen echtgenoot I zouden openbaar maken I T toeval wil dat een der buren van de I aldns bedreigde dame is do gepensionneerde I commissaris van politie van Zaandam de 1 heer D Tot dezen wendde de weerlooze 1 vronw zich waarop de beer D zich onmidI deliyk met de marechaussee in verbinding I stelde wat lot gevolg bad dat het nobele 1 drietal werd gearresteerd juist toen zg zich 1 gereed maakten Breda per trein te verlaten 1 Eén van de drie is gisteren in vrgheid ge steld de beiden andereu bigven in arrest Eergisteren bed in het Friesche dorpje 1 Winsum een ernstig ongeluk plaats Bg de zich daar bevindende terp liegen een aantal 1 woonscbeepjes van menschen die bezig zgn 1 deze terp af te graven Toen nn op een dezer scheepjes een vronw bezig was het 1 vaar aan te maken en petroleum op de reeds 1 smeulende braaditot wierp sloeg plotialiog Maar nauwelijks hadden de hooiende Markers gezien dat de vriendelgke dame kieken wilde of ze begonnen vreemde gillen nit te stoeten en namen n dreigende houding aan en raapten groole steenen op om de Engelscbe dame te gooien Deze bleek van schrik niet wetend wat ze tegenover het Markervolk volgens Baedeker toch zoo goedig ipisdeed liet r camera zakken en vluchtte weg achtervolgd door gillen en schreeuwen Toen de boot weer vertrok riep de Marker spes patriae nog steeds om money money R echtzaken Voor het Haagsche gerechtshof werd gisteren nog behandeld het appèl van zekeren 1 A B beboorende tdt hel beruchte gilde van klaverenboer en hartenaas Hg wos door de Haigsche rechtbank welke Igdens zgn Jererhlslelling zgn onmiddeliyke gevangen t eming gelastte veroordeeld lol 1 jaar gevangenisstraf wegens roof van een horloge ten nadoele van oen bakker Ie Rotterdam die den beklaagde op de gebruikelgke wgze aan den zoom van een weg bezig vond met kaartspelen De bakker hield zich volgens ziin getuigenis eenige oogenblikken bg de spelers op en deed een oogenblik mede mei het spel inzettende f 1 of liever eigenlgk genoodzaakt tot spelen doordien bem de galden uit do hand werd getrokken door een der spelers zoodal hg hoewel nog half onwillig lot spelen geprest weid Onbegrgpelgkerwgzo bleet de bakkel a die behandeling hg verloor bovendien octi gulden bg het spel nog ter plaatse toeven maar haalde voorzichtigheidshalve zgn gouden iiorloge van den ketting en wilde het in zgn broekzak bergen uit vrees dal men het ook We eens op zijn horloge kon gemunt hebben Op dat oogenblik nu zoo verklaarde geinige werd hij zich locb mair liever willende verwgdtren daarin verhinderd door beklaagde en zgn kornoiteii hij werd bg den pols gegrepen en bel was beklaagde die hem toen hel horloge ontwrong en er glings mee van door ging op do flets van een der kornuiten De lezing die beklaagde van het voorgevallene gaf was geheel anders Het horloge bad bg eerlgk gewonnen van beklaagde die het nadat lig de gulden verloren had en zeide gefn geld meer bg zich Ie hebben tot verder spelen bad ingezet legen f 50 die beklaagde na zich overtuigd Ie hebhen dat t een zuiver gouden horloge was tegen het nurwerk had gezel Deze lezing werd geheel bevestigd door twee getuigen A décharge kornuiten van beklaagde van welko een zonder omwegen zichzelven lol kwartjesvindor stempelde De tweedo getuige k décharge bleek reeds een veroordeeling achter den rog te hebben wegens oplichting De bestolene nogmaals nadrukkelgk ondervraagd ontkende met beslistheid het horloge te hebben aangeboden als inzet lot het spel Het was een familie erfstuk dal hg nooit zon wenscben te verspelen Nog bleek omtrent d ezen hoofdgetaige dat hij beklaagde vroeger gekend beeft uit zgn militairen diensllgd toen zg samen in de discipliueklas te Vlissingen waren geplaatst Hg herkende hem echter niel dadelgk als ond klasee kameraad toen hg aan den openbaren weg zich met spelen bezig hield doch eenige oogenblikken later wel De verdediger van beklaagde mr M J N Spaargaren advocaat te s Gravénhago wenscbte zich gezien de vele legenstrgdigheden in de verklaringen van beklaagde zelf geheel aan het oordeel van het geiecbtshof ten aanzien van zyn cliënt te onderwerpen Enkel wilde hg wgzen op de niet geheel bnitengesloten raogelgkbeid dat de bestolene het horloge als inzet zou hebben aangeooden Procureur generaal mr Byieveld het getnigenis van de twee bovenbedoelde getuigen k décharge geheel wenschende te negeeren als in bet minst geen geloof verdienende wees op verschillende omstandigheden die in flagranten strgd kwamen met beklaagde s lezing Het sterkst was wel meende Z K A dat de beklaagde in een verdachte houding werd aangetroffen in een tramryinig dat toevallig ook een inspecteur van politie vervoerde Zyn bonding trok de aandacht Tan dien ambtenaar en bet horloge werd gevonden in beklaagde s kous verborgen nadat hg vooraf beweerd bad niets te weten van het horloge met den diefstal waarvan de inspecteur bekend was Beklaagde zon waarschgnlgk niets te vreezen hebben gehad indien hg toen direct den inspecteur had medegedeeld dat hy t anrwerk met spelen gewonnen had gelgk eerst later zgn verdedigingssysteem werd Procureur generaal oordeelde de straf van 1 jaar door de rechtbank opgelegd veel te licht in evenredigheid tot de zwaarte van het misdrgf door een lid van de bende die een schande is voor de samenleving Op dien grond vorderde mr Byieveld trafveriwtrlog tot drie jariii gaTugenlntrai Het gerechtshof deed dadelgk uitspraak en veroordeelde J A B lol twee jaren Stadsnieuws ÖOtTBA 30 Jali 1908 Met ingang van 1 Angastas 1908 zyn door den Bargemeester alhier benoemd Tot onder inspeclear van politie A J Roos thans Hoofdagent van politie tot Hoofdagent van politie Ü Woudenberg thans Agent van politie Ie klasse tot agent van politie Ie klasse 1 Berkhol thans Agent van politie 2e klasse Qisteren slaagden te Delft voor het eiodexamen der H Ö S v j m 5 j c o a de heeren H Berkelbach van der Sprenkel en J van den Bosch beiden alhier Men verzoekt ons medo te deelen dat de historische optocht op 31 Aagastas beslist doorgaat en voor bgna alle rolkn zich deelnemois hebben opgegeven By de He orgelbespeling in de C roote Kerk op H R l ir sdHg 4 Aag zalUni als solisten inedewffkpn du dames Marie Helder sopraan Amsterdam en Marie SmehayziMi mezzosopraan Holtcrdam Gijitcren werd in de Vllst het lyk gevonden van den TB jarigén C Overbeek wonende lo Lopik die vermocdelyk onder den invloed van storkiMi drank vorkecrcnde in d n loop van den dag te water wvt geraakt BoDEGRivKN Hel programma hetwelk door de Vereeniging lol 5 laarlgkscho Herdenking van do Troonsbcstiiging van H M de Koningin te Bodegraven is opgemaakt en op Donderdag 27 Aug a s ten uitvoer zal worden gebrocht belooft seliitlerend te zullen worden Allereerst zal worden nitgoreikt eene feestgave bestaande uil levensmiddelen aan behoeftige huisgezinnen 2o pronte geeoslumeerdo oploehl beslaande uil 120 pofsonen w iaronder ook dames voorstellende vers hillende fijdperken uit onze V aderlandsche geschiedeni lo Diverse volksspelen 4o Matiné door de stafmuziek V b 4e Keg Inl uit Leiden 5o olk concert op de Markt fio ls groole attractie tableaux voorstellende gebeurtenissen uil de Vaderlandsrho iesrhiedenis waarvan de betreffende personen aan de optocht deelnemen Deze tableaux zullen worden afgewisseld door bioscope voorstellingen van den lieer Nüggeratb uit Amsterdam HOFGUNST Vicky de doclilor van een landedelmar in volle vrgheid gedresseerd maar toch onderwezen in alle kundigheden zooals t een jonge dame van baar stand betaamt wordt door baar tante een hofdame meegenomen naar de residentie Al spoedig ia tante in de gelegenheid baar in de hofkringen in te leiden waar nichtje een niet te heschrgven iodrnk teweegbrengt Haar bekooriyke eenvoud haar ronde openhartigheid Ireften elkeen zelfs den Vorst in die male dat bg haar aan de Vorslin Moeder voordraagt nis hofdame voor welke hooge funelie juist een plaats vacant is Deze benoeming js velen oen streep door de rekening niet het minst Baronnes Hertha Wallberg die zich voor den boegen post als aangewezen waande Vandaa allerlet intriges om der nieuw benoemd fkel verblgt aan I hof onmogelgk te maken lot een beschuldiging als zon de vorst een oogje op baar hebben de maat vol maakt en Vicky naar huis wordt gezonden met de boodschap ziek te zyn niet tegen de residenlielnchl te kunnen en dus maar weer bg vader thuis te blijven om te spelen en dartelen met haar penny s en honden Evenwel heeft zy nog weten te be werken de verloving van den Vorst mei prinses Elisabeth waardoor aan de lasterpraatjes een einde komt en zg weer in eere hersteld wordt De Vorst bewerkt baar verloving met zyn vleugol adjudanl Het sink zit mooi in elkaar en bet spel was eenig Mej Tilly Lus Vicky was waar en hoe zg zich ook vertoonde meesterlgk in de vertolking van haar hoogst moeilgke rol Haar gold vooral het applaus na elk bedryf en de gulle lach gedurende het spel Haar naïveteit haar sans gêne waarmee ze zaken opnam haar meewarigheid in bet troosten en baar raadgevingen aan prinses Elisabeth wie t wel een beetje als grief mag aangerekend worden dat ze nog niet op de gedaehte was gekomen nitstel te kunnen vragen t ging haar alles zoo gemakkeiyk af dat we soms dachten in werkeiykheid te zien en te boeren wat slechts op een tooneel vertoond werd Maar ook den anderen Dames en Heeren brengen wg gaarne onze hulde De VorstinMoeder Mevr De Heer Mevr Kiehl als oppetholmaaitarat en niet het minit lleTr I E de Boer Van Rjk als Gravin Birk enfold als Tante van Vicky verdienen onzen lof De heer Alex Post als Vorst had soms iets gedwongens Zgn positie was ook niet gemakkelgk Baron Hohenstein de heer D Holkers was uitmuntend in zgn rol Nogmaals er is keurig gespeeld en wie kermis houden wil bollen kermisgejoel en olielncht bg begeve zich naar de Schounburglenl in de Boelekade waar kunst en genot samenwerken om voor een pa r nren alle aardsehe zorgen en beslommeringen te doen vergelen Moge deze weinige regelen nog voor velen een aansporing zyn zich een gang naar den Schouwburg te getroosten zg zullen het zich niet beklagen 388 Staats loterij 9 127 084 705 981 1004 1258 I 1780 19B1 I 2230 2 H t 264Ö 61 3108 56 Ie Klasse Trekking van Donderdag 80 Juni No 3971 f 200 Prgzen van f 20 3383 6827 9315 11240 14040 97 4011 78 9772 75 14107 17115 4779 6969 75 11397 15140 38 4912 7099 9977 11598 15280 17356 5014 7388 10102 11879 l Vi6 i 17808 31 7678 10233 11934 15722 18046 5552 7810 43 12030 15H80 18205 5827 8263 10456 12326 96 18868 44 79 94 12408 16093 19404 63 8335 10932 12884 16179 19661 6219 8 i36 11048 97 16439 19760 98 It i95 11114 13087 58 19862 6339 9201 86 13349 16678 20569 61 17 90 13806 16852 20667 IKARKTBËRIOHTBN Gouda 30 Juli H08 iRANKN V st Nieuw kooliaail nog niet ter markt Tarwe eeiiwjche ƒ 9 35 g 6o mindere dito 8 75 a 9 10 Afwijkende Sag i ƒ S yy l oUler i ƒ Rogge euwiLhe 7 15 i 7 5 Polder ƒ 6 70 k ƒ 7 HuiienlandM he per 70 kilo 7 15 a Gerst WinUT 4 Ibmer 4 ƒ a Chevaher 7 35 a 7 60 lUiitcnl voer icrst per 65 kilo 5 i 5 75 Haver i er hectühtcr 4 4 4 35 Per 100 kilo 7 1 850 Uennei üad Buitenlaiidsche I er 50 K ilo y 7 a y 7 50 Kanarie aad 9 50 1 10 K arwijiaad per 50 Kilo i ƒ Kooljaad d er llerloliter Krwteii K ookerwten i lluitenUinUche voererwten per 80 K 1I0 1 IS 1 S Muonen bruine Huoneii a ƒ Witte boonen a ƒ Paurdun boonen 7 50 n Duiven boonen ƒ Maia per loo Kilo Amarikiatwhe Mixeil 7 75 4 8 35 Kleine rotide 7 65 A ƒ 8 ro Vkkmakki Melkvee redel aanvoer handel en jj Ijzen zeer wel Vette varkens redel aanvoer handel matig 18 S 31 ct per halt K Ci Biggen voor Engeland redel aanvoer handel matiK ló 4 17 9 ct per half K G Magere BiRgen goede aanvoer handel flauw o 75 4 I 05 per week V Ue Schapen redel aanvoer handel flauw 20 4 25 Lammeren geen aanvoer handel Nuchtere Kalveren eenige aanvoer tinndcl matig ƒ 7 i 10 tiraskaUereo geen aanvoer hantlcl l Kokkalveren 8 4 15 Kaas aangevoerd 91 partijen handel vlug ie kwal lü 4 j8 ad e kwal n i 21 waardere ƒ 26 a 29 Noordhollandache a Boter 1281 tukken van 1 Kü Haiidel vlug üoeboter 1 35 4 1 45 WeilKJter 1 15 4 1 25 BÊÏÏRS VAN SOTTEEDAM MAANDAG 27 JULI I K ll K Staattteftiiniifti NEDBKLisi Certif Ned Werk Schuld 21 76 PoaTUUiL Oblig Tabaksmono polieleening 500 5000 Ir 4i 95V Renlelooze certif f 6 Oblig lo Serie L 100 8 64 BiLOAKiJB Zegelleening 1904 5 93 Hypothec Staatal 1892 6 96 Rusi AKD Iwang Dombr Obli galien 4 94 Azi8 Japan Obligatien 1899 4 80 Coi uHeiA 4econflolideerde BnitenlandBcbe Schnld O 1000 P 8 44 liypot fek Banken Pandb Rotterd Hypb 4 100 Pandb Standaard Hypb 4 99 Pdbr Sted Hypb sörav l KXJi Pandb Jtrechtoche Hypb 4i 100 Pandb Wostlandschc Hypb 4 96i Pandb Znid Holl Hypb 4 95 Pandb Algemcene Groninger Scheep Hypb 99V4 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 93 Pdb Ned Scheeps Hyph 4 100 Pandb Bataafscbe Hypb 4 94V Eerste Ned Hypolbeekbrief bank 4 94 Pandb Hollandsche Hypb 4 95 Pandb Nationale Hypb 4 100 2 96 ScheepvaivrtMaalêphttjipijfti Oblig li Sraii en Co Sleepdienst 4 100 P retm léeninqtti bhbOiK Loten Stad Antwerpen 1887 97 SpoorwegUeningnt iTiuiE Obl Ziiid Itnliaanscbe Spw My 3 66 Obl Ned Ind öas Mij 1905 4 100 jedureode de maand Augustus mm oraums van allo nog resteerendo IJ08TI MK l OSTIIMKS TAILLKUK M NÏKLS BL01I SKN ROKKKN en JAP0N8Tl KKKN lot i potprljxcu AfAAf jr s £ fffifg j i A rjV fe t BurgerlUke Stand GEBOREN 28 Jnli Wilhelmina Johanna onders A Zegers en M M C van dor B l 29 UosbertUH ouders L Schaap en D den Ouden Hendrikus Elizabeth ondera T Boere en E C Heorkens OVERLEDEN 28 Juli M H van Schalk 5 m OEHIjWD 29 Jnli E van Lavieren en A C Tak P J liaillard en J vauder Meer ReeuwUk GEBOREN Willem ouders J van Dam en G Mezolis Dirk ouders A Groolendorsl on e van Dniken Johanna Oalharinn ouders N Vogelaar en P Stigter OVERLEDEN J van E 67 j övi ivii iMii i Faillissem ent W A Beukhof Curatoren in het faillissement van W A BEIIKIIOE W iAHMC HUIVK II allen die iets verschuldigd nin aan do firmn G J I ARENDS k Uo waarin W A Bkdki ot i otmede vennoot is dat zp noch aan Mevrouw de weduwe J Aricnds geboren Hi iNoBiii ANi noch aan den werkmeestor C VAS nuK Kmi opdracht of volmacht hebben gegeven Wen In o teang l te M llien of quitantle te geven en dat betalingen in stryd mot deze ncaartchnmlng aan genoemde porfconen gedaan door curatoren niet zullen worden erkend Curatoren voornoemd Mr H V DE WILDE Arnhem Mr M M SCHIM VAN DER LOEEK Gouda Onnavolgbaar i n tbana door nionw gevonden teepasaingen onze fn oUrcerI yeicUMeraK Portretten felHlureHogaertê Zjjgevea kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitatie voor de eeltte te ontvangen Gelll Pr iBconrant met een aantal ongevraagde getnigscbrifton i ralU op aanvraag Boxtel HOilAl Hl Jb Co Agent voor GOIipA Fifina A QDANT Kunsthandel Kleiweg bü wien modellen te bezichtigen zün Vereeniging ARMENZORG Afdeiling UHUHHKnillUlll ROZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten doel om onde gebruikte en overtollige huisboudelpe voorwerpen welke onk zoo veel noodig te repareeren en boofdzakelók aan iningegooden voor goedkoope prijzen te verkoopen De daarop behaalde Winst komt geheel lea goede aan de neutfüe Vereeniging r nenaorg