Goudsche Courant, zaterdag 1 augustus 1908

47sle Jaar aiiiT Zaterdag 1 Augustus 1908 No 1 704 mmm mium MenwS en AdmrtenHehlad roor Gouda en Omstreken ki TelefMR i M A D V K H T E N I E N worden jrppl lai m vnn rejrelf a m Vnten iedere reg cl iiie r 10 Centen roote letteis worden Iterelxiidnaar plaatsruinita lnzendiii r viui Xdvcrtenlien m 1 iiiir m 1 tritlni n o Ut De Uitgave dezer Courant g eschiedt dapelvjki niet uitKonileiinp van Zon en Feestdag en De piijs pei drie maanden is 1 35 Iraneo jmi Iiost 1 70 Afzonderlyke Nommer V 1 11 JENTKN Qooda Drak van A BRINKMAN Zs 1 Heden geopend BIËItllALLË Hopende door Netle Bedienlnu en l rim rün niiiptii mei een druk beioek begaoetigd te worden Aanbevelend li UOZi STHATi iN FEEWEEDA iTIEMAir BEVELEN KENNI SMAKING AAN MET 1 OMlEKm VilEVEIlKE SiJNWlJN VuOB I1V B AKNBMKHS Ur ÏKATIN lUAf MKIKKUIDKN wALUMKHHrmj MH UKCKIT TUT niAH IhlMi A MKIW IN Wacheniielmer l T I Niersteincr tl H Hochheimer O UÜ Marcobrnnner 1 Rnnenthnler 1 10 Rlidcsheimer 1 2 ICItviller LSf Liebiranmiich L iO Winklor Hasensprung I Hf I RüdesheimerBerg 2 Forster Jeaniton arlen 2 3 1 UOKXKLWIJDIIN Brnnneberger L MosHblttmchen l M Pisporter 1 O I l rtizen i contan t mei 11 pt l korting DEPOT TE GOUDA P J J Wm VAN OSTADK SCHOUWBURGTENT BOKIjKKADK terrein der Sociëteit ONS OKNOKOKN NKDERL D Si iiETOO yL l RK£Xllil li Ooedgekeard bö Kon Be l van M Mt i 1M9 van AMHTERDAM ruiJOAG ai JULI Sttle OPVOERING VAN Saccubltjiipel in 3 bedrijven van WILHELM WOLTERS vertaald door 1 J VAN DER HORST Jr Regie A VAN l ER HORHT gr Door geheel Nederland niet den groolsten böval opgevoerd Het fHéUws van den Dag J H RUselngb Ken hoogst gemoedeiyk vermakelijk blijspel net een pikant schijntje zonder aanitootelykheid waarmede niet gezegd wil ztjn dat het Btak flaow of onbeduidend i want dat la bet allerminiit Het ituk i geestig on heelt de voortreflelijke leering houdt advocaten van nw lyt mijdt advocaten aken als het grootste verderf Het amasante blijspel wordt amusant gespeeld Alles te la m genomen Advocatenzaken is een fctnk om een aangenomen avond by door te brengen waarby men genoegeiyk lachen kan en genieten van het spel ZATKRDAG 1 AVOVSTUS de OPVOERING alhier van ls £ en FBHST Aanvang S uur f PAIN EXPELLER 1 TEGEN RHEUMATIEK EN VERKOUDHEDEN Voor pryzen der plaatsen enz zie grooto B kleine biljetten Ruim 3S ja ii mok hiluocnen JICHT CN nHEUMATltKLUDIBS I MtT SUCCES 6CBBU1KT i ytBKmio6 a m Fi£sscHtNV ti50cts 75cls EH US BUH H AfOIHEKtSS EN DBOOISTE l r Te Gouda biJ C LUGKK Apothok r Markt WOLFK Co Westhaven 198 e bu ANTON COOPS Wydstraat DB HELFT DER SLAVERNIJ van h t huUwerk wordt te niet gedaan sovdra Sunlight het huU blanan treedt Om vloeren tageU muren houtwerk ns door en door clioon te maken Is SunHsht het afdo nd t en voordeellMl middel Laat Sunlight Uw hul doen gtinileren en Uw werk verlichten ÊËMPÓTVAiïm Heil wfinlt verlucht i i HKllK tr iHInii ITtT HRT MAQliCUN TAK H iUVl NSWAAY umK aORINOHEH Dete THKKBN worden Igeli renl iu verzegelde pakjes van f Iww m een half en Mn Ned om GEWAPENDE en ONGEWAPENDE Prima Tuinslangen 8traiilj ijpen met Spifier enz Rnime keoie in de nieuwste dasfornuüen en Qascomforen fijn oitgevoerd In prina email Alleenverkoop van Dr BERN S prima Ramé üous isanovertrnllen in liolilkrarht en duurzaamheid MKN NKME DE PHOEK t Aanbevelend M M VAN LOON Dubbele Banrt B IB Telephoon 117 met vermelding van Nommer e IPrjja voorzien viui nevenstaanil Merk volgeai de Wet gedepr neerit Zich tot d nitvoi r dk oau ic rd order aaubevelmde J G BIJL SAMOSWIJN AA r al fier Jtrtlt Aanbevelend Firma Herman Zoon voorheen J BRKEBAART Lz ISocielcit ONS iEISOEGEN Boelekade Ie Ciouda u Dimdenlaij 30 Juli lul eii md Znoiiag i tü nstus IW Schitterende Voorstellingen DOOR VLEUGELS sim cialit eiti in züLSdim TABLKAll DK LA TROUPE liiobfO ir TrnnsforinitiK nrt met zichtltfiii vprklt eiingcn t i liPt Tuoncel opp IBic k 3n ell and Tla x Excentric iay Modelloara ZESZio lpexs TIb si is Trio Masicnio VirlnoBcn Hi Kcviertle bneltistonpaar in zyn repertoire Sclieveiiiiigsche Zoiii i rcl nitgpvoerd door 12 Dames Praohtvolle Decoraties en Electrische Verlichting o a de Pier te Sohevo ningen hg avond Tlxe Fcld exs Modern Acrobatic Combination Till3r l stsetto Eleclriirhc DonionKtratiün in 4 aldeelingen 1 Ontwikkeling van een vlinder 2 Horpeiiline en Vlammendans 3 Lovende bloomen 4 Op den bodem der zee IDTJ s £ S De popalairo Hnmorist in zun nieowste voordrachten o het imilceren vnn Cbrétienni Nico de Hans SoUor en Hesse en Abrnm de Winter X 3r d isL and l bixLO Bait ng ewono Equilibristisrho Kvoltitien G escla TX7i er IBd el v r©iss Tyroliennes DE ELECTRISCHE SCHILDEUKUITST o HerglHndsrbftp 6 Wrak 8 S Berlin c Blocmpnvans met olectriache rozen TId o G eliaTLS Americai Bnrii sqne Pantomidie Uu hel verdere gezelschap 1 JHf c uitvoerig Prograiuina aan de zaal I Orkest onder leiding van d n Kapt lnieester W Klok land Zaterdag en Zondagavond na afloop BAL H Kiilreeprljzeii Voor NII T leden ook stadgenooten Middagvoorstellingen ftO ets Avondvoorstellingen I 1 De toegangsprils allói n tot hot op Zaterdag en Zondagavond na alloop der voorstellingen te geven Bal met V aurwork is M ets Voor H H Leden vrijen toegang tot de MIDDAOvoorstellingeii Hunne dames en kinderen M ets Voor de AVONDvoorstollingen DONDERDAG en ZATERDAO H H Leden 1 M ets hnnne dames en kinderen 50 ets VKUDAU en ZONDAG H H Leden M ets hnnne dames en kinderen I rc ctt Z TERDA 1 en ZONDAG 2 AUGUSTUS MATII ÉK Aanvang half Ü uur ZONDAGAVOND 2 AIJSIISTÜS naafloop der foorstelliag ter gelegenheid van den verjaardag van H M de KoninéinMoeder Schitterend Vuurwerk 1 vervaardigd in do Kon Pyrotechnijche fabriek der firm RflUSCH utrecht HEUIVliSGE IWG I ÉlilN ICN kikt kïAAU StHAUE OF IllMUER KUNNkN VKRÜORXAKKN BUROËMEt STK R en VVfclHOUOKRS au UOUDA üeiien art 8 der HINUERWKT Doen tweten Dat ïi vergunning iiebben verleend aan l Uikam en iijiie rechtverknj endeo to hel P richten van eenc jlachtenj In hel perceel aan ilc MessemakenislMg wijk O No 454 kadastraal lie kend Sectie O no riji GOUDA den 31 Juli 1908 Huriiemeeiter en Wethouders voornocmd R L MARIffcNS De Secretaris BROUWKR Hullcnlandsrti l i 7 lchi Renter seint nil Villenenve St Georges d d 30 lnli Te lialfdrie verecnigden zich de stakers te Vignenx Verschillende Bjinkers voerden het woord de nieesicn van hen bevolen de directe actie aan Aan het hoofd van den stoot werden drie vaandels gedragen Bg de nadering van de hing van den spoorweg naar Melon tl achtte een cscadron driigondera zich voor den sleet up te stellen Er klonken revolvereclioten Men gelooh dat tut dusver mot losse patronen is E evnnrd 1 9 betougers beklommen den spoorduk en namen steenen op om deze naar de troepen te werpen Er werd onderhandeld maar de besprekingen leidden tot geen rekultaat Daarop voerden de dragonders en de knrassiors een charge nit met de blanke snbel en werden de betoogers uiteengejaagd Kort daarna liet de commissaris van politie Vidal door zijn gendarmen de barricades oprnimen die de betoogers hadden opgeworpen Generaal Vervaire verzekerde den prelect van bet departement Seine et Oise dat op de dragonders en de knrassiers die do betoogers volgden een dertigtal schoten werden gelost en hy voegde er b j dat hy zou doen chargeeren De betoogers gevolgd door de troepen kwamen aan den overweg bg het station Villeneuve en beklommen daar den spoordyk de dragonders en de knrassiers uitjouwende die het talnd niet konden beklimmen Tevens wierpen zy met steenen Herhaaldeiyk Btond generaal Vervaire op het pont te doen aanleggen op de stakers Hg gat zijn manschappen ten slotte bevel al te stiigen en den spoordgk te beklimmen Er ontstond toen een gevecht tasschen de soldaten en FEViLLETO X ¥ bactrïcïl 42 Over al dit genot vielen reed de lichtende straten van den gloriergken avond die de geheele stad met de hoogste spanning te gemoet zag verder dacht jnfironw Potoky in haar overgelukkige stemming niet hoogstens wie weet Elsa was druk in de weer dit optreden van slechts ëen keer veroorzaakte toch meer deukte dan zg gedacht had Zy had haar moeate toiletten nadat zy van bet tooneel was afgegaan van de band gedaan het amenstellen en verstellen volgens voorschriften van mevronw Von der Heyden die eenmaal voor bet feit staande ook het hare wilde doen ging niet goed Een coupeuse kwam nit de atad met ontwerpen en stoffen xooala men die op Grttnaii nooit gezien had En dat alles voor de armen Wat zgn de menschen toch edelmoedig placht mevronw Ton der Heyden te zeggen als zg de koitbare stoffen en bet bontwerk der vorttin Bomaozotf hoofdschuddend beschonwde D Mupaue rwkUudt liob gume be de betoogers van wie velen worden gewond en overgebracht moesten worden naar Villoneave Du helmen en kurassen der soldaten werden door steenworpen getrolfen Daar de betoogers in hun vgaiidige bonding volhardden gaf de genoraal bevel tot chargeeren waarna de betoogers werden tornggedreven en leragirokken op Vil e neuïP Omstreeks vgf uur begonnen zg barricaden op te worpen Do prefect vroeg diingenrt om versterkingen Tweede telegram Twee Ijetougiira zgn door schoten getroffen een journalist is ernstig aan het hoofd gewond Men zegt dat een staker gedood is De dragonders hopen do barricaden Ie kunnen opruimen Derde telegram De troepen sciioton eerst in de lucht daarna werd oen salvo gericht op de betoogers Een offloier een dragonder en cenige betoogers werden gewond Veerlien gendarmen ruimdon onder een hagel van projectielen een barricade op Bevestigd wordt d it twee betoogers gedood igii Onder do gnkweiateu is oeu kapitein der gendarmen Het was gister tien jaar geledon dut Bisinarek overleden is en naar nnnleidinK hiervan bevat de Noidd Allg Ztg evenals vele andere Duitsche bladen o n heiinneriiigsartikel ter huldigin j van den eersten Rgkskanseiier Opmerkelgk in dit artikel van hot offlcieose orgaan zgn na prins Billow s soms geuite klachten over liet steeds lot voorbeeld stellen vau Bismarck s poliliek aan diens onder andure omslandiglieden arbeidende opvolgeis de volgende zinsneden Zoo is de naam Bismarck heden als een nationaal program niet iu dien zin dat met zgn plannen en ontworpen Dnitscbland s streven en bedoelingen zgn nitgepnt in binnen en buitenland brengt elk tgdvak een nieuwe laak welker vervnlling oienwe middelen vraagt wel echter in dien zin dat de naam Bismarck een voortdurende vermaning is aan ons volk het belang van den enkele aan hel belang van het algemeen ondergeschikt te maken de ons Daitschers dikwgls zoo noodlottig geworden tweedracht te onderdrukken de macht van het Rgk te vergroeien opdat het alle moeilykheden in de toekomst roet waardigheid en kalmte het hoofd zal kannen bieden mannelgke weerkracht met vredeslielde te verbinden de eigen rechten en belangen met goed begrip van bun beteekenis en met die gematigdheid te behartigen welke Bie reid de toiletten na de voorstelling tegen een kleine winst weer lerug te nemen De dames zouden zich ongetwyfeld ft la Eedora en Potoky kleeden en zoo was ten minste mevrouw Von der Heyden s zninigheidszin bevredigd Het instndeeren ging niet zoo vlug van stapel als vroeger ondanks Elsa s groote geestdrift voor de zware rol zy was niet meer de Elsa van voorheen haar stem gehoorzaamde haar niet meer Het volle opgaan in het karakter koitte groote inspanning dit was het juist zy had met haar tegenwoordige positie te kampen De hoismoeder roet den sleutelbos dit symbool van levenazorgen en moederplicbteD drong zich telkens tusschen haar en de vorstin Fedora Romanzoff zg moest met geweld verdreven worden Von der Heyden stelde tegen haar verwachting in levendig belang in de ontwikkeling der rol hy overhoorde Elsa was by het uitzoeken der toiletten tegenwoordig en dei avonds verborg hy zich niet meer achter de courant maar onderhield zicli roet haar over kunst en litteratuur Een zenuwachtige panning had zich aan hem en hel geheele huis meegedeeld Eiken dag hield de tooneelkoets voor het lot itil om Elia voor da repetitie af te holen De oade Peter de koetefer knikte maick zelf in zgn groolsten Igd steeds voor oogen hield nauuoaal zelfbewnsttijn zonder kwelsenden hoogmoed ie oefenen bereikbti e doeleinden na te streven niet echter politieke droombeelden na te jagen in ern stigi n on ifge roken arbeid de plirhlen des daags te vervollen en zich te hoeden voor verweekolgking door overdaad Men begrgjit wel merkt de Kr Ztg hiethii op aan welk adie do vermaningen tol gemaligdlieid en tol nuliounal zellbe uslzgn zonder kwetsenden hoogmoed i jn gericht Do Indiïpendancu bespreekt de door de Kngelachen minister van huilenlandsche zaken Sir Ednnrd Grey Maandagavond in het Lagi ihais afgelegde verklaringen bstreffonde bet Cuiigovraaghiuk Wg zien niet ni aan welke verdragen Kogel ind hul lecht zon knnnrii oniUenen de toorwaaiden der overneming van den onafhankeliikeii oiigosiBal door BelgiS aan gn coiilróle 10 onderwi ipeii l eze voorwaardin toch ruk U alleen drn oiialljsnkeIgki n Maat en iielgie Iwee Slaten hande leiKlu in de volkomen ongeieptliaid van bon suarereiniteil Minister Schoiiaert heeft ofSciliel in de kamer vetkiaard dat Belgiü al zgn inlernatiunale verplichiiugen zal nakomen maai de voorwaarden der overneming ziin vrO len opzictite van alle mogelgk veidrugen en alleen het Belgische pnrlenii iit zal ze wikken en er over beslissen Het feil waai over sir Edward z n leed wezen Uitsprak n l dat Engeland in deze quut sue fciechls door de Vereenigde Slatin gesloilnd wordt had de leidende kringen in Engeland da oogen inooton openen en doen inzien dat iii een vorkeerden weg bewandelden welke uooil voeren kon lot oon vrge en ongedwongen opiosaing van de Congoqnaeslle De Engelsche minister verklaarde dat Engeland voor ztjn formeelo goedkeuring te hechten aan het overnemingsonlwer i eerst zorgvuldig bet geheele vraagstuk wilde beHtudoeren Wanneer dos het Belgische parlement in overeenstemming met de Belgische rogeering de annexatie in een verdrag zal hebben bolichaaoid zal men dit eerst nog eens aan de goedkeuring van het kabinet van SI lames moeten onderwerpen Een inderdaad niet geringe eiscb I Uit de mededeeling van sir Edward dat men van BelgiO niet de toepassing in den Congostaat kan eischen van een stelsel ver chiiiend van dat hetwelk in de kolonl lo haar evenals vroeger vertrooweiyk toe en in de nauwe bedompte roimte ontwaakten oude teedere herinneringen Hoe dikwyia had zg zoo onder lauweren en bloemen bedolven gezeten hoe dikwyis van uit dit portierraaampje het opgewonden pobliek als een koningin begroet I Kn graaf Leidesdorf was de oplettendheid zelf Op geen enkele repetitie ontbrak hg hg was nu reeds vol verrukking en geestdrift en wist aan zyn onbegrensde bewondering zulk een warme ongekunstelde uitdrukking hy te zetten dat zg zich aan zgn invloed niet onttrekken kon Zekere vertronwelgkheden in den orogeeg die nu eenmaal op het tooneel onvermgdulyk en op zich relve onschadelgk zgn her stelden spoedig de vroegere intieme verhouding tnsschen Maxime en Elsa en de laatste was zich in deze omgeving in deze atmosfeer haar veranderde positie ala vrouw geenszins meer bewust Von der Heyden kwam op geen enkele repetitie de rol van echtgenoot achter de couliasen scheen hem onverdragelgk toe Elsa was opgewekter barteiyker dan ooit van nieuw leven vervuld by merkte nu eerst hoe zy eigeniyk sinds ban buweiyk veranderd was Vreemd hy gevoelde thans weder datgene voor haar ala indertyd te Meran by bun eerste ontmoeting dien onbedirlngbaren tandruf en dat rerUngen dit van andere lauden wordl toegepast oncladeert do Inifejiendanee dat hiermede de qnaeslie van ophefBng der coneessles uit de weield is aangerien de minitier zeil erkent dat men van BelgilS niet kan eischen dat dit land ze ophefi lerwijl men ze in de andere kelonién van het Congobekken toelaat Laten wg hopen dat uit de aanslaando openbaarmaking der dokomenten liet Belgische volk ten laidel jkste zal hlgkon dat inderdaad Engeland geen ruzie zocht met Belgiit Een ongewoon tooneel in het Engelsche Lagerhuis werd uitgelokt hd de discussie over de ZoidAfrikaansche zaken toen de ijuaeatie van de inl indsche en l hineescho arbeidskrachten aan de orde kwam De ood minister Lylteitnn had een rede gebonden waarin h j tal van grieven legen do Zoid Afrikaansche politiek had uiteengezet kolonel Seely beantwoordde hem en loen dele kwam tot de opmerking dat hel Transvaalsehe volk III groolo meerderheid zich tegen de Chineosche arbeidskrachten had verklaard riep de heer SlunrtWoilley uit Ja omdat ge den Hoeren een leeiiing van vyf miiiioen beloofdel Kolonel Neely waa holten zich elfe van verontwaardiging Dat is een schandeIgke bewering zeide hg Toen volgde groot roinoer Do hoer Sluart Wortley sprong op de voorzitter oveneeni en det traohtto de heide tegeostnnd irs die elkaar toeschreeuwdi ii en met de gebalde voist dreigden te bedaren Tevergeefs echter noch de hoir Staart noch do heer Seely wilden gaan zillpn toldal eindelgk woderz d che vrienden er in slaagden de heide verontwaardigde tegenstanders bg de jaspanden omlaag te trekken eo op de bank te doen jilaats neiMn temidden van een geweldig rumoer dat da voorzitter slerhis met moeite kon doen bedaren Beide hceren doodsbleek van zenuwachtigheid vroegen nu het woord voor een persuoniyk feit en eerst na enigen lyd klaagde de voorzitter er In kolonel Seely zyn rede te doen vervolgen Dadel k na hem nam echter weer de heer Staart het woord zonder echter eenige verontschuldiging aan te bniden Het duurde vry langen tyd eer het Huil in den normalen toestand was teruggekeerd De heer Heely echler bleef den geheelen avond verder onder den indruk van het gebeurde Men heeft reeds kort weergegeven wat Lytlelton do vorige Engelsche minister van koluniCn in het Engeliche Lagerhuis w er over het ontslaan van Kogelschen oit den zgn natuur anders niet eigen was dat hy ondanks al zyn liefde voor Elsa niet meer ondervonden had Wat bad echter Kedura er mee nit te staan deze overdreven nerveuze onsympathieke vrouw F Lang philosopheeren was zyn gewoonte niet hy gal zieh vry willig en argeloos aan den nieuwen indruk over Geheel anders beschouwde zyn moeder hem van uit haar ko l staoi punt e Die thans voor baar zat in pikant tollei Elsa kon toch niet In haar eenvoudig huiskoslnUm naar de repelilie gaan met den steeds beveegiyken helderen hlik dat verlieven van zelfbewuttzyn stralende wezen roet de vrye bewegingen eener dame van de wereld was de echte Elsa Potoky de bescheidene in zich zelf gekeerde in het wollen kleed met den sleulelbos op ztj was slechts een droombeeld aan welker bestaan mevronw Von der Heyden niettemin vaat geloofde d o man daarentegen met yn dwependen hliii zyn jeugdige roanii r Mi zyn belangstelling in zaken die hem anders vreemd waren was haar eenvoudige slille zoon haar Karel niet WM ttto ti