Goudsche Courant, zaterdag 1 augustus 1908

TraDBVBtlscben staaledienst had te zeggen Herktvaardig vat wat kol Heely de ondertninisler vao koloniën er op antwoordde Maar nit wat Lyltelton zei nog een paar aanhalingen die niet zonder belang ziJn Aan de Kngelschen die in TransvaaUcben dienst gingen is Ie verstaan gegeven van Kngolscben kant natuurlgk dat liet kroon koloniebestnur langer zou dnren dan het beeft gedunrd Lord iSelborne de gouverneur bad de i uid Atrikaanscbe konstabelmacht bet vooruitzicht geopend dat zg een biyvcnde poliliemacht zou worden en dn recht op pensioen krygen Die grootendeols overtollige konstabelmacbt die Transvaal en Transoranje jaarlyks millloencn kostte had dus maar moeten aanbiyven omdat iSelburne de duizenden Kngelschen die er op een stevige oldg waren ondergebracht had belo ifd dat zg nu geborgen waren op kosten van Traiie vaal en Transoranje I Nog oen aanhaling Lyttelton sprak er weer over dat twee Kngelscbon by de politie ontslag badden gikregen en vervangen waren door I apei fu8 Lyttelton bad er echter niets van te zeggen dat l apentus sedert weer vervangen 1 door oen Kngelschraan Maar nn het antwoord van Heely Het is erkend zei hj dat er in Transvaal een talryker Hollandscbe Atrikaansrbo dan Kngelsche bevolking is Waarvan nota Het is bgna leker dat de mannelgke volwassen Ingezetenen van Zuid Afiikaanscbe geboorte talryker zyn dan die van KngelHche geboorte Indien de beschuldigingen van Lyttelton en de zgneu waar waren zon men denkou dat er onder de 1 K Trnnsvaalscbe ambtenaren een 60 of 70 Hollandscbe Alrikaandera tegen 20 of M of 40 Kn elscben zyn Maar hoe staat het er mee f n don geheelen Trausviwlschen burgoriyken dienst do politlu en het gevangeniswezen inbegrepen maar buiten do spoorwegen zgn er in dat land waar do bevolking overwegend Hullandach Afrikaansrhl ia op iedere honderd HO Kogelache on l i Afrikaandor ambtenaren Laai het ons goed onthouden zoo goed heeft Milner onder de ambtenaren van de Republiek hniagehunden en xoo ruim hooft hy ze ingevoerd dat er nu nog HO ptjt Ëugelechen zgn onder de ambtenaren in bet voor de meerderheid door Hollaudacho Afrikaanders bewoonde land t Meer nog Ae de benoemingen van bet miniaterleBothn Zou t wonderiyk wezen V vroeg üoely dal hot ministerie Botha by zyn benoemingen het evenwicht had willen heratellen In het overwegend Hollandsch prekende land f Neen immers Maar inplaats dat er 70 ut HO püt Hollandscbe Afrikaandera lyn benoemd en 30 ot 20 pCt Kngel cboD lyn de benoemingen sedert Botha aan t bewind kwam geweest 59 pCt Kngelschen sn 41 pUt Hollandscbe Afrikaauders Nu nog de spoorwegen In 1907 waren er by In dienst 2195 van Alrikaanscbe Hollandiohe en Kngelscbe geboorte en 3029 van Kngelscbe geboorte van andere nationaliteit 32 Tot zoover Seely Wg moonen toch dat er reden om te klagen is over de benoemingen van het Treusvaalsche ministerie Haar die reden van beklag hebben de Hollandacbe Afrikaanders Verontschuldigen kan daartegenover het ministerie Botha zich alleen met zich te beroepen op de pressie die uit Kngeland aldoor in deze zaak op TranaTual wordt geoefend Kn dat die belpt weet men In Kngeland goed Vandaar die telkens herbaalde klacht als nu weer die van Lyttelton Het helpt in Znid Afrika kngelschen aan betrekkingen De betoogera die by de onlusten van Maandag te Vigneux gevangen ztjn genomen bobben Uinadagmiildag terechigestnnn voor de correctioneele rechtbank van Corboil Kr aren 6 beacbnidigden onder wie de leider Kicordeau de rechtbank hot langst heeft bezig gehouden Kicordeau is een recidivist Hy ia al eena veroordeeld wegens diefstal later wegens misbandelltig en beleediging verleden jaar tot 4 maanden wegene poging lot diefstal Thans wordt Kicordeau verweten dat hy de officieren van de gendarmerie en de dragonders heeft uitgescholden voor een bende regeeringaapachen Op de zitting bleek dat Kicordeau 8 50 frank verdiende ior dsg ala propagandist Kicordeau eischto ten slotte een advocaat om hem te verdedigen Daarop stolde de president zgn zaak nit tot beden Van do overige beklaagden is er een veroordeeld lot 4 maanden gevangeni en 16 frank boete wegens het slaA van dragonderpaardon een ander lot Tlezolfdo straf wegens hst slaan van oen officier De drie overigen verlangden verdedigd te worden door advocaten Zg znllen Vrgdag weer voorkomen o eDala Rioordoau Aan de prefectuur van politie was men van meening dat do algemeeno werkstaking in het bouwvak minder algemeen zou biyken te lyn dan de leiders zouden wenschen Als ijj het wel begrypon zou de protoststaking lisliti U aar durtn Het bwtaar vu de fabrieken van eleetrlech Hebt houdt rekening met de mogelgkheid van een staking der eloctriclena Vei pw iile Berichten Fkaükkijk Het hof van gezworenen te F orüs beeft den Landweerofflcier Berton wegens iipionnage tut vei banning veroordeeld en tel de kosten van het proces Zgn vrouw werd vrggesproken De begrootiugscommiasie heelt ter bezuiniging op de uitgaven besloten voor te stellen de oorlogshavcn Kochefort en Lorleol op te heffen Te Koi he Guyoii dicht hg de schuur v m den bestuurbaren ballon ItepobliiiUe is een militaire bullon captit op een hoo te van 4tK meter door den bliksem getroffen en verbrand DU1TBC1II 1 Uraaf Zeppelin heeft den vyfden Angoilu bestemd voor zgn 24 urigen proi ftocbt Uit Dresden worBl bericht dat de procu renrgenerual die hit doodvonnis van tirele Boier voorstelde nnnr I lauen wordt ovcrgeplanlst omdat hg 2 KI toegangskaarten voor de terechtstelling heeft afgegeven EsuKi iSii Admiraal air i ercy Hcott die zoo men weel ongenoegen beoft gehad roet admiraal Beresford moet met eon uit vier grooio krui e rs beslaand eskader in het najaar iisar ZuidAfrika Men ziet er een nchterultzetting van Hcott 4n Te Aligaih in Indie is oen inlandsrh journulist die een telegram vaii opruieiidrii aard gezonden had aan do Bande Malurnni tot 7 jiinr verbanning veroordeeld lu het bozit van den veroordeelde vond men recepten voor de verv ardiglng van bomment Ook heeft hg opruiende geschriften onder de studenten verspreid POKTI UAI Keu groot deel van Lissabon is van water verstoken door het ontslaan van een lek in do aquaduct die het drinkwater aanvoert Du schouwburgen zgn gesloten omdat men bg een brand niet zou kuiineu blusschen TlIKKUE Nog steeds honden de afzettingen van hooggeplaataten die de Iong Tutkache beweging niet gunstig gezind zgn aan O n is Zoty l ascha do opporbevolhebher der artillerie en directeur der militaire schalen afgezet omdat hg d slndenti n verbindi rd beeft betoogingen ton gunste van de gronilwit te bottdeu 1 Ciiisi De tnitoen in de Chineeacho zee moet aan 12 K menschen hot leven hebben geko i Twee Britscbe en twee Frnnsche oorlogsbodems zgn geslrand Hot strand is bedekt met wrakstukken meest van l hinecsche vaartBigeo bïFnÜ lanB Do heor Ch Boissevain aeinde gieter aan het Hbl nit I ort de Kooi lk bob de I adangsche Bovenlanden doorreisd Daar hoorschen volkomen orde on veiligheid De onlusten waren uitsluitend het gevolg van plaatselgke dweepzucht tjistercn is ooii vorgifleniafeest gevierd waaraan de bevolking volgeeetdiiftdcoluam Nederland en Venezuela Do St 5t van gisterenavond bevat het volgende bericht Met hot oog op do voor elk schip altgd boatanndo mogelgkheid dat het om du een of andere reden voor korten tgd niet voor den dienst beschikbaar wordt heelt de Regeering bet noodig geacht om de scbeepsmacht in do Daraibische Zee waar thans alleen Hr Ms pantserdeksohip Gelderland aanwezig is met oen oorlogsschip te versterken waarom Hr MS pnutserschip lafob van Hecmskorck spoedig derwanits zal vertrekken Gemengde Berichten De treinen die materialen aanvoeren voor den bouw vail het Vredespaleis zullen het terrein van Zorgvliet oprgden daartoe wordt meldt t Vad Inssohon Bronuvo on AnnaPaulowna lraat oen zglaantje gemaakt Keeds is oen gedeelte van den muur die Zorgvliet alsloul afgebroken Hot contract mot do Hollandscbe spoor is voor vier jaren aangegaan Uiniiia oiergen ontlMtt lich boven Wu roy een hevig onwfdor rori ei ld viwi nt ïcltenden ffgcn Boven do l eci cliiji i ii zwaru wolkbreuk l liebbtsn plan i Kelwil er kwam in ei n iioxenblik oo n ina tnr in liet durj dat u soromiijo lioeren bet vee tot aan den buik in t water stond bruggen poelden weg d bek n zetten woldra do aangreoiondd l Dder ien ea weilanden onder water I luirdenhaadelBgebrniken Op 1 + üetuber 1907 verkoclil 4 keer C de Uaa te Ingen fla den heer H Herz paardenlmndelaar te Munftter een rum iJaar bel dier den vorigea avond e ernKtlgen aanval v n koliek had gehad werd overeengekomen hleeljtH f HtK contant te betalen en hut overige I2ó indien zon biyken dat het paard tengevolge van het koliek niet minderwaardig wa en de ziekte zieb niöt meer zon voordoen Na ecnigen lyd ontuioetion kooper en verkooper elkaar en vroeg de laaltte ora hel geld Üe heer Herz beweerde echter dat hei paard minderwaardig geworden iva wat ini niet behoefde aan te toonen daar de beouideeliiig geheel aan hem was en weigerde betaiiiig van do I Vih waarop do heor do Hans houi in rechten aans prak De kantonrechter te ïiel legde aan eischer het bewp op van zün stellingen Over en weer worden getuigen gehoord waarop de kantonreehter aan gedaagde ter benlissing van het geding opdroeg te zweren dat hy niet met deii heer dti Haas was overeengekomen dal van den koopprijs nadat I ilOO daarvan was betaald I 25 later zou wordei betaald indien binnen kor ten Hjd de vrees van den heer Herz dai bet paard een aanval van koliek zon krygen ongegrond bleek Op 21 Inli jl moest de heer H dien eed komen aüeggen doch in plaats daarvan betaalde lnj de f 125 en de kosten van het geding Men weet das hoe in dergeluk geval g handeld moet worden Woensdagavond gebeurde een ernstig ongeluk in do Horgstraat te Eindhoven in de bocht dezer straat kwam oen gooderentrain aangereden waarvan de niachinisl niet kon zien dat uit tegenovergestelde richting een wagen niet steenen van de steenlabriek lie Meiery uit lestcl naderde Tram en wagen botstou tegen elkaar waardoor de wagon vernield word en do voerman ernstig gewond Op last an hoogerhand weiden sedert jaren do l aad8 ittingen van lireurael bijgewoond door ryks en gemeentepuliiio lu de Knadsziding van Woensdag werd aangenomen oen voorstel v ui den heer Van Wely zich te wanden tot den Minister van luilitie de oinmissaris der Koningin on den Ofllder van lustillo te Tiol met hot verzoek de politiebeambten van deze opdracht te ontlieften Vastgesteld weid een reglement van orde waarbj o m bepa ild is dat de notulen aan hot slot der Uaadszittingen zullen worden geleMD Te Haarlem 1 lagen een der agenten van politie proci s verbaal opgoiiiaaki omdat hè wordt verdacht een duor hem gcvondon bankbiljot te bobben vordniitcrd Sedert ecnigen tjjd bestaat er In de provincie Uroningon en met nam iii de Veenkoloniiin eeno beweging om de houd rs van grooio fabrieken te bewegen hnnne fabrieken des Zaterdagsavond nè 6 uur slop te zetten en den geheelen Zondag te doen stilstaan De aldeeling flroningen van Falrimonium heeft besloten den Provincialen Bond van afdeelingen van Patrimonium in de provincie Groningen to verzoeken do actie ie willen leiden opdat voortaan niet alleen de fabrieken in do provincie üroningen dos Zondags stilstaan maar ook bewerkstelligd worde dat op de fabrieken zoo min mogelyk nachtarbeid verricht wordeMen meldt aan de N R Ct In cene herberg aan de grens naby do gemeente St lansteen is Woensdag duor de marechaussee een goede vangst gedaan H d V in de waudeling genaamd do Roode Vos die ttl meermalen ook met den Neder landacheu rechter kennis gemaakt heeft was de vorige week nit Hougstruten ontvlucht waar hy voor zeven jaron opge lolcn was Hg leefde van roof Dezer dageu o a stal by een paard met rytoig dat onder de Belgische gemeente Moorbeke voor oene herberg stond Zyne uitlevering was door do Belgiacjie justitie gevraagd Het ia een grooto gerosthoid niet alleen voor kippen en kongaen maar ook voor menschen dat deze vos weer gevangenen is Da jonge ooievaars in rlis te Amsterdam in gevangen staat nit g kortwiekte ouders geboren hebben het neet verlaten en lyn de itad ingeTlogen ü t rmorgen at er een op den ehoor iMii an de Hydraulische Inrichling un de ti liiko H indeUkade terwjl een paar ftodere een kykje op het l f namen staande op het dak van een der loodsen van de Oce aanLyn Toen de jonge vogel genoeg genoten hadden van het vergezicht mengden zd zich onder do menschen op straat De onverwachte veracb ning der ooievaars was natsuriyk oi n hoelo afwisseling voor de zich vervelende losse werklieden lie op de Handelskade op arbeid staan te wachten Zg vermaakten zich neg al met de ooievaars die niet schuw bleken te ztje Ben diT werklieden ging aan het kantoor 10 rti8 vertellen waar do ooievaar zich ophielden Hif kreeg natuurlgk geen undoro opdracht dtn zorg te dragon dat do ooievaars in het ongehinderd bezit van kan vryheid blyven en dat het publiek daartoe niedew rkt l t wat minder warm wordt zullen de jonge ooievaars wol spoedig hun toehunaar het Zuiden beginnen N v d D De hofmeester Van de Zeott sche Spoorbout no l vond te Middelliurg een portefeuille mot 1 üiKHJ aan bailkpapier Kort dagiop kwam de eigenaar die zön verlies had ontdekt hem vrag n of bfi soms een portefeuille had gevonden De vinder kreog twee bankbiljetten van I 4 1 als bulooning Wegens het ernstig heersehen der mazelen zgn te Ueldrop Noord Brabant voor den tgd van 14 dagen do scholon gesloten 1 Naar Het Vad verneemt zgn als gevolg van de aanhoudingen van voor oenige woken nog drie bekend Amsterd inbrekers zekere Teuntje Sepp n een berucht Individn v d Heiden en v Ijingen gearresteerd en onmiddeliyk zonder dat hun op het polltiebureag een voorloopig voihoor werd afgenomen naar hot Huis van Bewaring op de Weteringschans te Anisiordam gevoerd V erinoe deljjk staat een en ander In verband met de inbraak in De la Beurse Ten gemeentehuizo te Tiel vervoegde zich eergisterenmorgen omstreeks 10 uur de hoer T O a ingenieur vroeger aldaar woonachtig doch sedert 14 Iuli jl met zjn ge in te Ainhem gevestigd Hu verlangde den burgemeester to spreken hetgeen geschiedde Al spoedig bleek dezen dat er met den heer 8 iet vreemds gaande was door zijn wijze van optreden hy vorlangde nl naar wy vernamen een belangrgke som f 40 IKK welke hg van de gemeente Ie vorderen zon hi bben waarvan geen sprake is De burgemeester verliet o idor een voor wondhel do kamer on waarschuwde anderen Weldra waren o a ook Iwee geiieesheeron aa we ig lerwgl ook de hier wonende f iinilie werd gewanr chnwd daar krankzinnigheid werd geconstateerd en zolf i van dien aaid dal hg door twee politie agenton geboeid moest worden waarna hy per rgtnig zoolang naar het Huis v in Bewaring word overgebracht eu terstond maatregelen worden genomen voor zyn plaatsing in een krankzinnigengestirht Hol droevig geval veroorzaakte veel opschudding en maakte diepen indruk Nws Neg ateeds is de moord op dii 16 jarige Laura Kliukeuberg dio 14 Mei jl op geheimzinnige wgze in de nabyiieid van Aken niet ver van de Hollandsch j grenzen om hel leven werd gebracht niet opgehelderd Olsehüon verschillende arrestaties hebben pbiat gehad is men den moordenaar iiog niet op hol spoor Tiians is op 701 M van de plaats waar het vuiminkte Igk van het inoioje gevonden werd een geheel beniodderde brief gevonden gedeelteiyk nog te lezen gericht aan zekeren lozoiih en onderteekend I Laurn Dit Bi hrgveu is voor de politie van het grootste belang Blgkt het dat de brief van do vermoorde Liura afkoinitig i dag beoft men een Ainku aanwyzing in handen Ook is in de omgoviiig van de plaat waar uet Igk van hot meisje werd gevonden nog een met bloed bevlekte dooigebroken wandeislok ontdekt Ken belooning van 3000 Mark is nilgcloofd toor dengen die aauwgiiogen kan doen die leiden tot de arrestatie van den moordenaar M poat De oenpa a gaan te Amsterdam ieta verder dan met hun muziek de menschen langs s Heeren wegen te amnseereo Zy nemen ook broilofton waar on geven ook hier en daar concerten op engagement Eenige Arasterdamscho ambulante musici die niet gewoon zgn huo kunst op straat te werpen ondervinden dat hun knnatbroedors van vreemden bodem hun het brood uit den uiAid nemen en hebb n zich nu gewend tot het bcBlaur der Amsterdamsche Toonknnstenaarsvereeniging teq einde van hetUemeentebeitnnr te verkrijgen dat de kapellen die hon 00 menige vlieg afvangrn worden geweerd Stadsnieuws t tiOlIDA 81 Jnli 190H In de hedenmiddag gebonden itting van den gemeenteraad die door 14 leden werd bggowound afwezig waren de hb van Hereon Dercksen Vergeer Prince en Vingerling werd lot tydolgk wethouder benoemd na een drietal stemmingen de heer 1 H van der Torren Kz Voorts kwamen in de begrootingen van de Hofimansstichlingen van de iTasfabriek en van do Gemeente Ten ongeveer l ttu brak gisteravond lontrrg van den heer Mogendortf aan de Karnemelksli ot In een oogweok stond alles in lichte laaie De brandweer die met de slangenwagen uit de kring spoedig aanwezig was hield ht uaastby staande gebouw nat en bebield mt Het brand ait in hel Hnidenpakhuis en d vellengebeele jland werd een prooi der vlammen Gewerkt werd et 5 slangen der waterleiding np 3 standpgpen lerwgl de spnit nit de brandweerkring en de militaire spnit korten tgd water bobben gegeven Ten ongeveer 9 uur was hel geheelo gebouw uitgebrand en omgel rokken Saar wy vernemen is alles geassureerd by verschillende maatschappgen Vele autoriteiten wareu aanwezig C mtrent den oorzaak der brand is lets bekend nog kort to voren was de heer Mogendorff in het gebouw geweest De brand oioet ontstaan zön op de tweede verdieping Van het grootte uit drie verdiepingen bestaande goboüw Pirsooniyko ongelukken hadden gelukkig niet plaats Gistel enavond ten ongeveer half zeven ging een persoon ondi r den invloed van sterken drank op de leuning der brug zitten die de Lange Tiendeweg van de vroegei Korte Ttendeweg scheidt hg verloor daarbg het evenwicht en kwam in het water terecht Hy wist onder de brug door te komen en werd door den heer de Joederen er nitgebaald Gedurende de maand lull zgn in de Spaaren Hnipbank ingelegd en terngbetanld de navolgende bedragen Inleg ip 333 posten f 13963 044 Bögosehreven rente 34 11 f 13997 75 S 8986 84 Terugbetaling In 145 posten Meer ingelegd don terugbetaald f 5010 91 Aan het einde der maand Juni was ten name der Inleggers Ingeschreven 471363 07 Zoodat hun tegoed nit Juli bedroeg V 1476371 58 In den loop der maand jnli zyn 8 nieuwe boekjes afgegeven 8 afgifloopen boekjes opnieuw in gebruik gesteld An 34 boekjes geheel afbetaald zoodat aan het einde der maand Juli 2321 boekjes in omloop waren Gisteren slaagde te Utrecht voor het jeiamen Apothekersbodiende mej C J van Xlhcsel Grothe te Bodegraven leerlinge van den heer A H Teepe alhier In do sociëteit Ons Genoegen gaf gisterenavond Vleugels Specialiteiten Gezelschap zgn eerste soiree Het kolossaal succes dat het verleden jaar in Kunstmin hoeft gehad was oorzaak dat reeds o e half zeven do zaal voor een groot deel bezet was en dat er tegen 8 uur geen stoel meer te krggen was Wö brengen in de eerste plaats een woord van bolde aan t Bestuur der Sociëteit dat het ook nu weer gezorgd heeft voor bet engageeren van het loo gnnstig bekende gezelschap Al de nummers op het Programma dat rgk is in afwisseling afzonderiyk te releveeren ia niet noodig daar ze met elkaar om den voorrant din fen Bgzonder in t oog loopend is de prachtige decoratie zoowol als de nrhitlirlnde rerlichtinq Niet minder mooi zyn de kleurige frissche costnmes Natuuriyk werd hot gevierde Puo Panlus met app nua begroet dit weet er steeds de echte jolige stemming in te brengen Zomerpret te Scheveningen ia n buitengewoon aantrekkeiyk nummer de Pier is prachtig geïmiteerd niet minder dan de golvende zee Na de Panze waren het vooral de Modelleura die in enkele oogenblikken allerlei koppen boetaeerden en dit door leuke grappen varieerden die byzonder in den smaak vielen Ook het achitterende Coppée a Ensemble had daverende toejuichingen in te oogsten Bytonder geestig waren de voordrachten van Dumas Geen wonder dat den geheelen avond door alles met luid applana werd beloond Voor de Pauze gaf Vleugels nog een eitranutnmer dat zeker een bewys van tevredenheid waa voor de groote opkomat De beer V kan er zeker van zyn dnt hh 00 voortgaande op atampvolle zalen kan nktoen j Ean woord van lol komt ook de vroolyke muziek toe Zonden de Dames nn de reosachtige lomerhoeden weer in do modo zjjn zoo beleefd willen zgn die in de zaal af te letten f wy zagen o a een bejaarden heer telkens zich draaien en wenden om iets te kunnen zien hg had t voorrecht tegen den rug van n dame to kgken met n breeiio wapperlioed getooid met do grootste strikken die je maar bedenken kunt Concordia aar t gezelsch Siroober gedurende deze kermis werkt was gisteravond overvol E n bord op de stoop geplaatst meldde dat de zaal uitverkocht was De 16 op t program vermelde nommers waartussehen een niet te lange pauze werden vlug achter elkaar afgewerkt zoodat do toeschouwers nog oen poosje tgd hadden nog eens over bet vele moois te praten dat ze gehoord en gezien hadden Noemen we enkele nummers die bgzondor in den smaak vielen als nr 4 5 6 en 11 dnn sluit dit toch niet uit dat ook de andere nummers onze aandacht waard waren en met applaus weiden begroet Do heer Lucieu hebben we wel een i beter gehoord toch vonden zgn voordrachten bgval Da man met de eierleggende baan was heel aaidig de uitbarsting van de Vesuvius I allergrappigst Tanaend uiid eino Nacht is een mooi i ummer dat gaarne weer gezien zal worj den Was mej Henriette in or 3 wel dezelfde uls in nr 13 dan w i ze in het eerute veel beter en oogstte ze ook meer succes Als 11 B S leerlinge als matroosje in welk cosinnni ook wist ze het publiek in nr 3 te boeien Over i geheel genomen hebben wg ons kostelgk geamuseerd en al zoggen wo tolken jare weor dat de gymnali cho toeren wel haar toppunt bereikt znllen hebben loe h zien we op dit gebied ook telkens weer wat nieuws en behonden ze hun atlraclie zoolang ze niet halsbrekend en yzlngwukkend zyn Kn van die gevaarlgke ondernemingen was in f oncordia gisteravond geen sprake t Zal wel niet waar zgn maai toch weiihcheii wy het gezelschap 8lroober toe dal het de vulgende avonden voor een even groot publiek mag optreden als den eersten avond Wat ze geven verdient dit in alle opzichten Niemand zal in euuig opzicht geëigerd do saai verlaten Tot lid van den gomeenteraed te Boskoop is gekozen de hoer P Loef Az A K Waar bet door kwam weten we niet maar hot leek ons of er gisteren meer publiek dau gewouulgk was Kwam bet mis schien omdat er van verleden jaar nog een roep over het mooie spel ging We weten het alweer niet maar ook nn kunnen wo weer zi ggcn het was een mooie avond Van den heer Alex Post als Karl Heiniich af tot den minsten lakei loe gaven allen zeer goed spel te zien Alel Post was als Karl Heinrich litel mooi Hg gaf echt hot vorstelyke studentje te zien die na acht jaren strenge opvoeding aan het hof te Karlsburg nu in Heidelberg zelf loert loopcn Hg Ifert hier volgens zgn leermeesler Dr Jdttner do meisjes kennen al ken je die altyd nog vroeg genoeg bg leert hier nog eens pas wat jeugd wat genieten wat loven ie Hier leert hy by Ruder den holnlboader tusBchon twee haakjes wat een kostelgk type hier leert Karl Heinrich Khthe Mej Tilly Lus kennen Ook voor baar niets dan lot Prachtig ajieeldo zg hel jonge meisje te midden van al die jolige studenten Direct verliefl zy op Karl Heinrich en hg op haar Zg lolden nu een leven vnn jileizier en pret maken zooals do Kroonprins zich nimmer te voren had knnnen denken En Dr JUitner die niets hield van een streng wetenBchappelgk loeren studieplan hy boemelde fijn mee Zeker twee driemaal in een week komen do kroonprins en Dr JUttuer s morgens vier vgf uur thnis zeer tegen den zin van Lulz den kamerdienaar do heer A van der Horst Hy de strenge kamerdienaar die het leven niet anders kende alt altgd in do vormen en dat dikke ventje die schoolmeester die Dr Jllttnor ze vormden een prachtige tegenatclling Kosteiyk in dit milieu paste ook de heer Barendse als Schólermann Maar zonder onderscheid moeten allen genoemd e i geroemd worden om hun mooi spel Minister van Ilaugk de heer HolkerO de Hofraaarschak de heer Bron de Kamerheeren de Studenten allen waren ecki Ook de dames mejnffruow Tilly Lus ia reeds straks genoemd gaven in hun kleine rollen nog menig leuk tooneeltje vooral in samenwerking met den boer v Warmelo als hotelhouder Rttder Eensklaps wordt dit leventje van pleizier gestoord door de komst van Minister van Haofk dia den kroonprina meedeelt dat lijn oom de vorst door een aanval van beroerte is getroffen De kroonjirin moet naar Karlsburg terug en komt niet meer terug in Heidelberg Ja toch nog eenmaal wordl het verlangen naar Heidelberg naar Kftlhe hem te steik Plotseling reisi hg at maar bg zgn aankomst vindt hg vóel vindt hg alles veranderd all 8 behalve zgn Kaïbe Een heel mooie afscheidsscène werd door hen gespeeld lammer dat er toen enkelen uit hot publiek lastig worden Eveneens jammer was dat do ho r Ternooy Apel zoo gauw van het toonecl verdween wo hadden hem zoo graag nog eens terug gezien nu konden we hem nog bewonderen als regis our Een woord van dank aan allen in het byzonder aan Mej Tilly Lus o den heor Alei Poat voor dezen schitterenden avond nONDEROAG 30 J LI StaatitteemHftf NEDBRi JiKn Cerlll Nod Work Hchutd 2 75 PoBTiiuii Oblig Tabaksmono polieleening 5 K 5lHK r 4 9 V Uentelooze eertif f O Oblig Ie Serie L 100 3 64 Bui aiUIJB Zegelleeiiing 1904 5 93 Hypothec Staatsl 1892 6 Uiisi iHii Iwang Dorabr Obli l K H K gation tMV A 1B Iapan Obligation 1H99 4 80 I dLi MBiA Gei onsoüdeerde llnitenlandsehe Schuld O 1000 P 1 ii llyiiMiffl lluuirn l aiidh Kotterd Hjpb t 100 l iindh Standaard Hypb V 99 l dbr Sted Hypb sOrav i l K if l andh lUrecbtsehe Hypb 4i 10 H l andb WesllandKche Hypb 4 m i l aiidb Znid lloll iijpb 4 9 5 l riidh Algeiiii i iie GiuniiiKir eheeps Hj ih 4 991 l andb Nedoil Hyp i l and liriefbank 4 93 Pdb Ned Schceps ilypb 4 lOO l iinilb Bataatsclie Hypb 1 94V KersU Seil lly iolheekbrief baiik 4 14 l iiidb llollandvrhe llv ib 4 95 l aiidli Nationale Hypb 4 100 2 90 Selin jms trU t Uit8cfuifif ijt tt Oblig L iSrail en 0 Sleep dienst 41 100 VefmtelefniiKifit BbhoiK Loten Stad Antwerjien 1H87 97 pooTwe jlfenniffi ii iTAi iK Obl Zuid llaliaaiiselit Spw Mg 3 il bl Ned Ind GasMy 1905 4 100 GediireiidR de maand Aui ustiis mm Dr üiiNi von alle nog resieerenUo OsTI MKS OSTDMKS TAlLLKI lt M tol t otprlJ eii MSJvras ÉJlifif gjf MmaMiMm Prortikbeurt bt do Renionslrnntschf Uercforineorde üemoanto nlhlsr Zoiidag 2 Augustus s vonrmiddags 10 uur Ds II VAN ASSENDELKT u vi in Falllisseineiil W A Kciikhur Curatoren in hd lailli se ncnt van W A BKÖKHOh Wi nttC illJWK11 allen lo iets verschuldigd 7 gn aan de firma G 4 I ARKNDS C o waarin W A BeiriioF mede vennoot is dat zg noch aan Mevrouw de weduwe J Abbko geboren iSLiiiaKBLiiiii noch aan den werkmecsier C ViH nen Ki le opdracht ot volmarhlhebben gegeven ffeMen lm dloailfff Ie emea of ijuitantie te geven en dat betalingen in slrgd met deze waarêeltmlUug aan genoemde personen gedaan door enratoron niet zullen worden erkend Curatoren voornoemd Mr H P DK WILDK Arnh ii Mr M M SCHIM VAN DEK LOEKK Sonda Het liorrespondentschap vat ONONOMO Ned Veroenigiuf l r bevorloring vnn Verpleegsters en Verplegers is gevestigd ten hnlze van Mevrouw M HOOHKNDUK Diukzwauku Wachtelstraat No 234 alwaar ten alle tgdo V r lep slprs n VcridBners voor particuliere verpleging beschikbaar Sn EEBB DEPOT 7AFm leii iir ll cr iHUI i 1 IKitli lp Icll UIT K T M l vin W HAVKi SWAAYZÜ E OORINOHISH Deze ÏIIKKBN worden algole erd II verzegelde pakjes van e imt I ifH half on tm NM niu niet vermelding vau Nommer llVgs voorzien tan uevenstannd jMerk volgens de Wet getlep ne4 ril ich tot ila mtvo r mi van g rile order aanbevet inde J C BUL voorheeti 1 BHKKBAAKT Lx Dronkenschap bestaat niet meer hiGti moaster vAii hot morkwaiirdlttn CoBa poo dor wordt rattB toegoBonden II liter iH hit twJiti imder 1 U htl Hwdii If rf Jf i ankiUird tl ifh V iit iij it frt Hot OOZA POBDKRIk RU lic womlerbarc eiKchw hap omi tgenïiri tot hn drinken vanHttirkeit ilrnnk birr wun abiint enj bij tien ilronkaaril op te wekkfn Het COZA POK iDBH werkt HK ono ii einrrkt en Rckcr i ii lie echt ctuioic de £ usti r gf de dorhtrr van den versUafde tiet hem toe Vm ilicnrn oml r ijn mcticwctcn en iwndcr dat het niKxlig i dat ite palitiit ooit Whocft ic welen wanraftu htj it ne reddma Ic danken heeft Het 002EA POEDER heeli het hutuhjk ehik vnn iluisenilen jeiinntm hcrstehl duiiemlen licruoiiiin ¥ n schaamte en oneer gered en licte personen o t em u U e en nuttige leden der miifttschappij het heeft tneni jong perufKin op den rechten weg terug pehrttchi en gehUckig gcinaakl tn het leven van taMooien met tnenig Janr vcrlcnud Het Iiistitmii waaril H r du onget vcnaard poeder verspreid wonit icnill gralu aan hen itie Uarloe aanvraagt doen een lw k inrl dankl etuigirigen en een monster Het poeder wor lt Kcwaarborgd volkomen on hadehjk te ijn l Vrrespondeniie In alle talen Ier werettl liet rrhte Jo a umUr lu verkrijg lar lu alle apotheken en m het volgend depot te iotttla WOLU k Co Dnie depóilmiident reiken hel attcutcnbock grat uil aan hen dia er aanvraag voor diien maar geven geen gratis proeven Om ikm te IjcVomen wendt U dire i naar Londen COZArawTITUTE iXT f n grnd Wacht U voor naniaftltiwU Hel Ctnn l uedcr is het eenigc aldis mle oiiildel tegen dronkcnm liap H ANKER PAIN EXPELLER TFGtN BHEUMATItK EM VEHKOUOHEOEN Ruim 3S jsaa ooos miluoowh JICHT CH nxCUMATICKUUOCf Mft SUCCES OCBRUIKT l vri rmicBMB ih FtEsscMawkSOtJi TSds Ijt l i 25 BilHH APOIH£Ktl IH OsOGISirnl ir Ad RICHTERfcC Rotterdam l i illlIjKlaB tiek u t Hf i M 1 0 trimt l bn Bi taar tt i tw i BtitUilfn rr r hil uhuWi M1I4 keurig hmihni v a 11 iwnrtf t fiU tti HMriD OatMt tn Hib4 vJunmc V r htijchur h tnktlUn kiÜMBWtrk GaUflKrllB Pr ft tai Ht4 Idit wJ af két hWUkamcrfc Te OODDJ bil C UMhli Apothi k t Marhf WOLFFiCo WesHiaven Ill len htl ASTON C00P8 Wöd slrnat