Goudsche Courant, zaterdag 1 augustus 1908

f Maandag 3 4ugiistus 1008 47sie Jaargang INo i 705 fiOMCHE COIMNT ieuwS en Advertentieblad mor Gmtdu en Omstrekenl felel n St De Uitgave dezer ouranl g eschiedt dagrelgk met uitKonilerinp a Zon en FnftKtda en De prijs per drie maanden is l 2 5 Iraneo per t08t 1 70 Akonderlijke Nomniers V IJ F J KN T KN TctrttM Ü SI A D V K U T E N J I E N worden repl Bt t ww 1 5 rejrels W lentcn iedere re ei njcwr 10 Centen C i oole letlei s worden lu kend naar plaatwuimie Inienilm r van A tvi rlenli n oi 1 mii i mWiil SCHOUWBURGTENT BOKLEKADE terrein der Sociëteit OSH OKKOKGEN NEDKRLtNn8CHnOO EELVI RKE lilil li Goedgckenrd by Kon Be l van 24 Mei 18 van AMSTERDAM ZJTBKDAO 1 AVOüSTVa WEGENS HET GROOT SUCCES de OPVOERING alhier van DE meid Spel In a bédrSven door HERM HEIJERMANS 1K Regie A VAN DER HORST DiiRHA ar B E s T ücheta ait d gevangenis door HKRM HEMERMANS Jk Kegie M 1 TERNOOY APÈL xoNüAO Avauaroa M FABKIEKSB4AS Berosmd drama in 4 bedr door II A TONES Aanvano H uur Bekende prijzen OnnaYolgbaar xi n than door nienw gevonden toiipassingei onzn n oHrcerl geêeMMenln l tn ireêleu feintitreUogaerli Zijgevin kraeht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtoige zich geen imitatie voor de eekte te ontvangen Geïll Prijscourant met een aantal ongevraagde getnigschrilten gratu op aanvraag Boitol B HOG Al Ui Jb Co Agent voor GOUDA Firma A QOANT Knnathandel Kleiweg by wion modellen te bezichtigen zyn DE HELFT DER SLAVERNIJ van hat huUwerk wordt t niet edaaii itKidra Sunll bt iMt huU binnen treedt Om vloeren tefeU muren houtwerk om door en door choon te maken II Sunlliht hel afdotndate en voordeellzite middel Laat Sunlliht Uw hula doen Kllnaleren en Uw werk verlichten Eohto Oude Jenever Nightcap p HOPPK Verkrygbaar by PEKTEUS Jz M t tmdM kfUnmi Zenuw en Maatflijiiers vonlt nit overtuiging ala een werketyke liu p in den nood h t boek S3a etca gre ex aanbevolenNa onUaogit van adrea ier briefkaart nnrdt d t boekje Iniuoo i r post toegeaouden ducir BLOKPOBL8 Boakbuk altbomm Socieleil OINS Ei EGEN Hoelekade Ie Gouda 1 I Vnnal IMe riliii 30 Juli tul ii uipI ZuikIjij 1 Schitterende Voorstellingen I DOOE I VLEUGELS SPKOIALH EniV iE ZKLSClIiP I Zaterdag en Zondagavond na afloop BAL I 99 KiilreeprIJzeii W I Voor tll T lcIcn ook stiidgiMuiotpn 1 I MiddagvofirKttOlingPn 0 rt Avondvoorslcljingt n ï 1 I I t tüpgungsprys alU tm tot iM t op Ziitcrd ig en Zomi id ivond na fiflo tIi de I I voorstellingen te geven Kal mi t Vnurwrk ii M ets I Voor H H Ij den vrjjen toogang tot de MIDDAGvoorBlollingcn I Hnnne dames en kindoriMi ti cl I Voor d AVONDvoor lolling ZATERDA H H I eden 5 é bnnni dame I en kinderen SO ets i y I VKI IDAG on ZONDAG H H Ledon cl hnnne damèrTMi kindt rcr I I S ets I ZATKI A J 1 ZONDAO i il STUS IIIATIi ÉK I Annvnnti half S uur I ZONDASAVOND 2 AU3U3TU2 na afloop der voorstelling I ter gelegenheid vnn den veijaardng van 11 M di Koningin Moeder Schittereind Vuurwerk I vervaardigd in du ICon Pyro chniarhe hhriek der Irma RUI ISCH Utrecht j ALEX BENNER s BWOPE f iroolc iflarkl I Heden VRI IDAGAVOND lanlBlo opvoering vnn hut sed rl ginlcrpn vor 1 I toond Programma teiwyi morgen Z ATERD AGAVOND wecjferom oen j en nog nooit alhier vertoond Priichl programma zal plaats hebi ZATERDAOMIDDAG te 2 uur ESTBAEINM ENFAUILIS TOOmiLINS met eon voor de jougd gearrangcorl Programma Voor ditio extra voorstelling I belalen kinderen IjOgo ÏO 1 rang 2lf 2e rang S ie rang 10 cent Aanbevelend ALCX BENi W ER ELD SUCCK8 I i W feldberocmde Superior Üniiveiihoi sllioninir Extraci wordt aanbevolen tegen Borstaanddeningcii Kinkhoest Zware Verkoudlieid Slijinlioest Borgtpijn Keelpijn Heeschheid en UiSLIANTBB is verkrygbaar by allo voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleino steden dorpen en gehuchten in Nederland Fmntrijk Duittcktand Engeland A nerika AVii JwtÜ Oranje liimer Kolonie Trantvaal eng HBLIANTHK werd 9 maal met Gouden 7 maal met Ecro Medailles bekroond MKLIANTBH in flacons I 0 40 1 0 70 en I I MKLIANXUB in doezen tabletten 1 0 40 en 0 70 Eenife e fabrikanten H JN VAN ÖCHAIK o Koninkiyke Stoomfabriek l HoningMoetn D n Haag Verkrijgbaar bg Firma WOhff C Westhaven 198 iomla KENUEL fioiirfo E 11 VAN MU Ü Veeratal B 120 ouAi A BOÜMAN Moordrecht P1NK8E Nitumrkerka d IJêel A N V ZESSEN SehoonhoMn U v WIJK udeu f r A SOllEEIl Ihaetreeht P W v KUR Oudeuiatn K vis D a HEIJDEN te Beeumjk v u SPKK Moereapelle O v o STAB WA J HOLST M KOLKMAN ARN VAN DEK WV MO S Waddingmeen P A ua UKOjlT A u JONUH Ou i rt J P KASTELEIN PoUhrtekerdam 1 BIKKKU lo BeuMcLp W HHf UVWtKVi Laat V Met misleiden door ibillJ Siroop Hot klooster SattotaPaiilo AbiHJ bestaat niet du ainmi van gtmnerlel teqarrl GEWAPEN DE en ONGEWAPENDE Prima Tuinslangen Strnalpijpen met Spi cier enz Raime kcnie in de nieuwste liasfomuizen en Gascomfores fljn nilgevoerd in prima email Alleenvirkoop van l r BKRN h prima Ramé Kous lsonovertro feninlichtkracbtendonr7 aamheid MEN NEME DE PROEF Aanbevelend M M VAN LOON IJubbele Buurt B 13 Telcphoon 117 FEEWEEDA i I iTIEMAN BKVKLKN l KN NiN MAKINO A VN MET 0M titüU iini KkE EIJHWIJU VoiUi OS K AKNKMI Us 1 ZI JN UuA im VI ltK m 1 MAK MF IKHUIKKN xVlllUKIIHTEli MKT llKl lT TIIT llEUj imW VN MKIWHN I Wnchcnheimer MO NierBteincr 0 80 Hochhsimer 0 9f Marcobrnnner 1 1 Ranoiithaler 1 10 1 RiideFheimer n 1 20 Kilviller 1 36 Liel fiMiimileh 1 50 I Viiiklei Ha enspniiig 1 80 liiidef l üimér Berg 2 Korster lesuitensarlen 2 30 UOKZKIAil H KN Brauneberger 1 1 Moselbhlmelien 1 50 1 I lsporter 1 KO l ri zf n a f oiitani iiicl 10 pet horting DKi OT i UOUDA I lui 1 1 1 I 0 I VA tlSTADK Schoenhandel KI KIWE i E tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SVIITS Alle rup iratiPn on aangemeten werk V i nTgïng JÜTË ZORG Afdeiling WIIOHKKIVHUDi ROZKNDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Dezo inrichting stolt zich ten doel om oude gebruikte on overtollige hnishoudeiyke voorwerpen wellie ook zoo veel noodig te repareeren en hoofdzakeiyk aan iningcgoeden voor goedkoope pryzen te verkoopon De daarop behaalde Winst komt geheel ten goede aan do neutr ile Voreeniging Armennorg Geneeskundige Gymnastiek en Massage Met zeer gunstig resultaat wordt door ondergeleekende behandeld rnggegr verkr lichaamsmisvorm bewegingsstoorn verstaikingen pierverrekkingen enz vetzucht rhenmatiek Ischias rng en londenpynen verstopping enz enz D VAN DUUREN KATTESSINGEL Q 143 vi Het beil OMCli ileIy titt i Jg nukkelykite poMimldilel oor Hmtm 191 enrooraldamesenKindertchocnweik lyU la de Apptetuui van C II MUIIW k Ca m J BcrIU Beulh Str 14 Men len loa t LVV op naam en fabrtekamerk Varkryibat by Nferaa W flkallir U eftaaawaek aalaatarMM awVMi an riil a sat hy W dMMMi arnha flonda Drnk van A BRINKMAN 4 Z Het eindcijfer der oorlojjsbegrootiiig Er is een tijd geweest lat bezuiiiiginf bet motto van cle redevoeringen in het parlement was wanneer het Vlllste llollfd tuk Ier Staatftbegrooting wcnl behandeld Het was al wat men erlangde n de minister die het óiidcijfer zijner begroüting eenige iniilioeiieii had kunnen verlagen zou in Intussclicn na het regeeringsprogram van 1005 is men eenigszins tot andere gedachten gekomen De rechterzijde heeft er belang bij dat het kind in de wieg niet meer om bezuiniging roept Immers liet huidige kabinet wil van bezuiniging niet weten en dan is liet zaak voor rechts de kiezers voor t volgend jaar niet bezuiniging op militaire uitgaven voor te hiraden De Liberale Unie acht zwijgen ook goud Zij heeft zonder te weten wat zij wilde in 1905 om bezuiniging geroepen en eenmaal op het gestoelte der cere gekomen nok bezuiniging beloofd doch hare beloft niet gehouden Zij kon dit ook niet omdat zij maar losweg had beloofd zonder voldoende kennis van zaken De oud liberalen vinden dat er genoeg FLViLLETOX 3 Een gehelDiinnig iets sloop door de vertrokken van het oude Grlinaa als een spookverscbgning zy kon er zich geen verklaring van geven het was haar onbegröpeiyk maar het was er dat gevoelde y Met een bang voorgevoel zag zU den noodlottigen avond te gemoet by moest de beslissing brengen 61 het schrikbeeld verdween bevredigd verzadigd door den roem waarnaar het bygend uitzag 6f hei nam vleesch en bloed aan verpersüoniykte zich en deed in oneiiidigen wasdom het oude te enge Grllnan het werk baara levens niteeoapringen De dag kwam reeds een week van te voren wal de zaal aitverkocht imiiaAora waarnaar men reeds zoo verlanglW bad nitgeiien werd immers gespeeld door Elsa Potoky die eens zoo beroemde tooneel peelater die zich door tekeren heer Von 4 r Heyl D een onbekenden landjonker had iiezuinigd wordt De vnjziniiig ilemocrateu zijn tegen verhooging van legeiuitg en maar weten itok dat zoolang wij niet een dk slegf hebben hef geroep om bezninigiuj De s É aI demoeraton roepen nog altijd om be uiniging wij zullen straks zien hoe De Kegefiring komt er rond voor uit er valt niot te bezuinigen Minisier Sabron zei np 1 Juli jl over het hooge eindcijfer £ k kmi met tegenspreken dat het bedrag hoog is ik moet er bijvoegen lat het op den duur nog hooger zal worden Daarin is geen verandering te brengen Welk katiinet na dit moge optreden men zal zien dat de begrootiiig van Oorlog stijgt Dit is een natuurlijk gevolg van miiiitsehiipiielijke oinstandigheden Zijne Exeelleiitio hi L hieraan imieten topfferen dst lfff zffhfflr legtT heivorming zoo is en dat hij niet bereid is tïns leger tot een volksleger te hervormen Dan zou zijne voorstelling juist zijn gewtH st De heer Ter Laan die voornamelijk op het liooge eindcijfer liad gewezen en op bezuiniging had aangedrongen antwoordde hierop namens de sociaal democratische Kamerfractie De eerste eiscli voor ons H lat wij millioenen liesparen hetzij in de lengte hetzij in de breedte maar het moet Wij hebben np dit oogenblik 12 regimenten infanterie om een voorbeeld te nemen laten liet er dan n zijn Met 12 zijt ge er ook niet Wij weten de minister Staal wenschte liet aantal manschappen te brengen van IT jOO op 21000 er zijn leden van deze Kamer die tot 30000 of 3riüO willen gaan Kn wil men geen regimenten infanterie minder dan artillerie of cavalerie maar het innet zuiniger zoo gaat het niet langer Het was niet onverdiend dat de mi laten wegvoeren als gast in de titelrol Dit was een prikkel die niet duur genoeg betaald kon worden Toen bet ryiuig voor de slotpoort stilhield om Elsa af te halen ondervond zo plotseling een bittere smart het was haar alsof zy nu nog moest terugtreden Zij keek weemoedig de kamer rond liet haar blik over het slotplein gaan waar de kalkoensche haan trots voortstapte en Leo haar goede vriend kwispelslaartend tot haar opkeek en vervolgens over den tuin Het was echter dwaas van haar zy keerde morgen immers terug I De kleine Mai trappelde met de beentjes en strekte haar de armpjes te gemoet zy nam hem op den arm en streelde en kuste hem onder tranen Een vreemde gedachte maakte zich plotseling van haar meester de kleine Max stond tnsschen de coalissen en keek met groote verschrikte kinderoogen nair de vreemde vroaw io haar kostbare kleeren met haar vreemde spraak en vreemde gebaren schreiend liep hj heen en zocht naar zyn moeder Maar dat waren immers haar overspannen zenawenl Karel spoorde haar tot spoed aan hyzag zeer bleek en zyn anders loo vaste hand trilde toen hy haar den mantel hielp omdoen Zi wilde glimlachen over deie belaeheiyke opgewondenheid In ball ter wille va iiistftr Heemskerk het legerprogiam van de heer Ter Laan niipractisrh nneiude Wie werkelijk tot bezuiniging wil komen moet ander spreken dan de heer Ter Laan liet aantal regimenten infanterie of etvalerie is maar niet zoo tot de helft teri4 te brengen Zoolang de 8 D A P hare eischen ten aanzien v iJ onze defense niet beter stelt eii iiiotlveijrt zal zij Bfenmin als de voorstander vïn geeii maa ugeeii cent eenige bezuiniging bewrrl steliigeii Men inoet het defensievraagstuk bestudeeren en dan zal blijken lat slechts inut een geheel andere legervorn ing bezuiniging te verkrijgen is En beziiinigiiig zonder schade voor onze tefcBhie Hierop komt het in de eerste plad aan iSj de bespreking van het eindcijfer heeft de minister nog ter verdediging van het hooge bedrag een beroep op het l4 jitouland gedaan Hij zeide Nu al HU il zeggen dat cijfer is hoog en in hel Ijiiiteiil ind is M anders b v In ZwiWer itiiid Maar iik heb juist tti ffende Zwitserland eene n gave ontvangen die nog al interessant is De staatsrekeiiing over 1 I07 is juist afgesloten en daaruit blijkt dat de uitgaven hebben bedragen 130 310 000 frs waarvan 41 883 000 frs voor het leger is uitgegeven Kn toen ik onzen gezant In Zwitserland toen hij onlangs op mijn departement was die opgave liet zien zeide hij dat is niet alles want men weet niet wat de kantons nok nog geven Ik geloof dus dat men werkelijk niet kan zeggen dat de begrootiiig voor hel departement van Oorlog in X derland zoo hoog is Nederland geeft V en Zwitserland Vlo van zijne inkomsten voor de defensie uit De heer Marchant riep den minister toe dat dit niet te vergelijken is doch in het debat ging deze zeer juiste opmerking verloren Later heeft de heer Ter Laan ook terecht er o i gewezen dat die vergelijking mank ging Het is niet ondienstig op de onvergelijkbare door Mn enkel optreden nu kon men lien wat de gewoonte doet maar zy kon niet en toen baar echtgenoot haar omhelsde en op het voorhoofd kaste brak zy In een laid snikken los zy moest zich met geweld losrukken Mevrouw Von der Heyden had reeds met zalk een ernstige beiliitbeid verklaard dat zy de voorslelllog niet zou bywonen dat BIsa ook nu geen poging meer waagde haar over te balen Zy nam afscheid van Elsa met een stomme bede in haar blik en een krachtigen handdruk die deze meer aangrepen dan oen in woorden uitgedrukte vermaning Karel kon niet besluiten in bet tooneelrgtuig I slappen een pynluk gevoel waarvan hy zich geen rekenichap kon geven hield hem daarvan terug Hy zou den eerstvolgenden trein nemen Derhalve reed zy alleen naar de stad Zy leunde Mbterover en droomde met open oogon zy zag zich in elk bedrgf da overvolle zaal den stormacbtlgen byval in d coulissen haar moeder naait deze grait Maiime Hü flaisterdu met haar diarna glimlachte haar mo der haar veelbeteekenend toe ginds in de loge Karel haar bewonderend met yn blikken verslindand io bet midden ran dit allei blafte Leo de waakhond itapte de kalkoeniche deih uiinister niettemin met graagte aangehaalde cyfers even te wijzen In Zwitserland is de defensie zaak van den geheeleii Hond en worden de militaire uitgaven op een zeer gering deel na uit de Uondskus betaald In het bekende werk van den luiteiiant kolunel Meijboora Het Zwitsersche stelsel zon de minister dit hebben kunnen lezen evenals in L arniée d une d inocratie van Gaston MoHi Maar de overiKe lakken van Staatszorg zijn voor verreweg het meerendeel geheel voor rekening van de kantons Nu spreekt h t van zelf dat het totaal bedrag der Bondsuitgaven naar verhouding veel geringer is dan ten onzent het totaal der staatsuitgaven Zwitserland zou naar verhouding eene Hondsbegrooting van pi m 110 roillioen gulden hebben indien het met ons land gelijk stond Do begrooting 19 echter pl m 70 raillioen gulden Dit verschil had de minister niet mogen voorbijzien Het is niet goed te praten dat van de Ilegeeringstafel dergelijke ondoordachtheden worden i zegd De iBmt t r tm uorlng die naar zyne liewoiidoraars steeds verkondigen zon buitengewoon knap is had in eene door i leii luitenant der grenadiers Dudok van ll el s meng stelde 4i t kunnen zien dat volgens zijn stelsjjf de Vereenigde Staten van Noord An ika bijna het meest voor het leger uitge n n 1 47 pCt van de staatsuitgaven Ai nr een leger van t ï i man aangevuld door een luilillereserve van BO 000 rtan Slechts Duitsrhland besleodt nog moer n l 48 pCt van zijne staatsuitgaven Volgen diezelfde l st wordt In Frankrijk 30 11 in lapan 18 4 en in Oosten rijkHongarije 13 2 pCJt Ier staatsultg£ven voor militaire dueleinden uitgegeven Het behoeft geen Hetoog dat deze cijfers zoo maar niet met elkaar zijn te vergelijken Zulke oiidoordaclitliedeu zijn veel erger dan dn bewering van den mlniater dat in 18 17 onze legersterkte 18 000 man bedroeg Zijne KxCcllentie weet toch haan dedig rond graankorrels vielen nit haar hand zy liep door de koele sombere gangen van Orllnaa met den rinkelenden slentelbos Ik balver mya Hemel ik ril I Verwarm my In je armen rtlecbti medeiyden F Kon je my alechti nog een weinig beminnen Dan inilapen aan je hart Loris je band reik my je hand en je lippen jo vorig beminde lippen Daarop wil ik den geect geven zy repeteerde den dood Tiin Kedora haar gelaat vertrok zieh haar hoofd zonk In do kussens terug Ploueling opende de palfrenier het portier en keek haar onOdeld aan Elaa lapte vlug liit c lachte om yn ontsteld gelast Thini was y weder geheel knoilenares tbani ondervon zy weder dat eig nnardige kloppen van baar hart zoonli vroeger by elk optreden In de garderobe welker Ingang met bloemen gelooid was kwam haar moedor haar met üilgeslrekte armen te gerooel EIii thans betioor jo my weder toe I Hoe gcTi el je je na wel f Nu dat belooft ieti Ze laten je nooit weder Io I De garderobe wai reeds uitgepakt en lag gereed onder den spiegel stond een prachtige boaijnet met het visitekaartje von den graaf WotU verrolgd