Goudsche Courant, maandag 3 augustus 1908

wel dat wij toen 7 lichtingen militie hadden elk van U OOO man waarboven nog alle vrijwillig dicnendeu komen Dwalen is mensihelijk Huttenlandscb Overzicbl Renter Ptsinl nlt Londen 31 J li Verncliilltode door het Hoogerhate gemnakle wijzigingen in de wet aangaande de ogderdoiSKpenKioenen werden verworpen door het Lagerbalii De verwerping werd In vele gevallen voorgeateld op grond van het feil dat het amendement in etrjjd was met de llMncieele voorrechten van het Lagerhois Toen de wet terugkwam in hot Hoogerhniii protesteerde Lnnsdowno met kracht tegen de wyze waarop het Lagerbnia de voorrechten opvatte en verklaarde dat de wjjze van bundelen in dit geval niet ala pr cedent raag worden genomen Il berustte evenwel in de verwerping der amendementen en zoo ia de wet dna defloltiel aangenomen Beide Hnizen worden morgen verdaagd tot i October De prina van Wales ia aan boord gegaan van de Indomitable die hem weer van Canada naar Kngeland zal torngvoeren De leeateiykheden te Qnebec zyn hiermee dus zoo goed als geüindigd De andere gasten on oorlogsschepen zollen na langzamerhand eveneens De Westm Oaz wyat er met een enkel woord op dat de innige samenwerking van beide rassen by deze gelegenheid toont dat men voor de eenheid van Canada in de toekomst geen vrees behoeft te hebben Mogen xoo voegt het blad erby de gebenrtenissen in Znid Afrika den zelfden loop volgen Lord Roberta zal nog eenigen tyd in Canada biyven Hy ontving van verachillendo plaatsen oitnvodlgingen tot een bezoek Vu betronwbare lyde verneemt de National Zeitnng dat in dit jaar geen ontmoeting tnsBchen den Taaar en den Duitschen Keizer in de noordeiyke watereu zal plaats hebben on evenmin een samenkomst van lawolskl met den Dnitscben rykekanselier Verder wordt verklaard dat bet onjuist is dat de reis van minister preeideot Stolypin die over verscheidene Doitsche OoatzecbavecB naar Noorwegen reist met plannen op het gebied der handelspolitiek of met een Mlüehe leoning samenhangt Kr nebben geruchten geloopen dal de Bolgaarscbe regeering oorlogszuchtige bedoelingen had tegenover Turkye Geruchten die mogeiyk van den weeromstnit ontstaan lyn daar het heette dat de Sultan nog even voor ket herstel der grondwet ernstig dacht aan een oorlogsverklaring aan Bulgarye by wyze van afteiding van de dreigende crisis binnenslands Wat hiervan zy in allen gevalle wordt tbans ter bevoegde plaa Be in de Bulgaarsche hoofdstad verklaard dat men niet aan oorlog denkt De regeering slaat met groote belangatolling den loop der gebeurtenissen in Turkye gade maar is mei volkomen vredelievende bedoelingen bezield Een Turksch Bulgaarsche oorlog is iets waarvoor geiyk men weet al zoo lang gevreesd is By tyden was de toestand ió6 dat felteiyk ieder elk oogenbllk een uitbarsting verwachtte lo de laatste maanden vJL de verhouding weer wat beter Maar op ich zelf zou het volstrekt niet zoo onmogeiyk geweest zyn dat de dnltan inderdaad om zyn ontevreden ofBcieren naar holten afleiding te geven naar het zwaard gegrepen had om Bulgarije de les te geven die bet al zoo lang van Turkache zyde beloofd fs Het wrgtpont tusschen Turkije en Bulgarye is vooral Macedonië Pe Porte beschuldigt de Bulgaren van met de revolullonnairen te heulen hetgeen de Bulgaarsche regeering telkenmale ten plechtigste ontkent plechlige verklariigen welke inmiddels te Konstantlnopol maar Inttel geloof vinden De Siècle zegt in een hoofdartikel overde B4nnrs8taking Tegen de uitvoerende macht in de Frunache Republiek welke de plicht hooft en vervult de orde te handhaven de vryheid van arbeid te voraekeron en de gendarmen en soldalen te beveiligen verheft zich de uitvoerende macht van het revolutionaire syndicalisme De algemeene confederatie vah den arbeid verklaart den oorlog aan do regeering van Frankrjk en w l door een slaking van 24 nr t lalMtasjn een opcnbua batoogini waarvan zy het zaiver oproerige karakter volstrekt niet tracht te verbergen Dit ie de eerste keer sinds de instelling van het repoblikeinsche stelsel dat een dusdanig feit zich voordoet Wj willen niet op de gevolgen vooruitloopon Wy zullen afwachten boe de opgeroepen arbeiders de zaak zullen opvallen en welke houding de regccrlng zal aannemen aan wie de zorg is toevertronwd voor de verdediging en handhaving van het openbaar gezag De Aurore schryft De plicht van allen onder fleze umslandigheden waarvan wel niemand den ernst zal miskennen is en laattt beroep te doen op hen die aan deze onbezonnen onderneming willen meedden Laat Zn Htakonj dal is han zaak hoewel dezo Ktakinü ons niet hel jninte middel lykt om de zaak dor arbeiders te bevorderen maaz dal zy eisn betooging op touw zeilen Wi lke leer zeker tol botsingen aanleiding ZttI ge An dat Is een andere qnaealie Jcwcld kan hun geen voordeel brengen In het Zeitschr ftlr SozialwisR nschnlt deelt de beer O Jaffré byzondarhedin mede over de uitbreiding van de gcmeonleluke bedryven in Duili cliland Van do 5H leden boven do ÖÜ OOO inwoners die in hot i tatistsch jaarboek der Dnitscho stedea behandeld worden hebben 5G in eigen beb er straatreiniging en rioleering 44 gasfabriekt n 38 oicctrieiteitswerkun 43 wulcileidingi n 47 aballoirs on veemarkten 42 badinric hlingon lÜ tramwegen 10 M rklh IU n 22 woonhuizen De ttnancieole revaUalon zyn vooral by de gasfabrieken gunstig hol overschot van de ontvangslen boven de nilgaven bedroeg in het geheel ongeveer 4 millioen Mark waarvan slechts ongeveer II millioen benoodigd zyn voor de renla van aanleg en bedrylskapitaal Ook de eleclricilcilawerken z jo goed rendabel bel overschot bedroeg hier 17 5 millioen Mark waorvan 5 5 millioen voor rente noodig zyn by de walerleidingen wordt over hol aanlegkapitaal van 8 tot i pror rente gemaakt Markthallen en woningen echter leveren minder gunsiige linancieele resullaten Do gezamenlyke kapitaalwaarde van de iiemeentelyke bedryven in Duitscbland berekent de heer Jallé op 3 i 4 milliard Mark Slapelooze nachten Een inwoner van Waddingsvecn geeft onderstaand een geneesmiddel ann dat voor alle lyders aan aambeien en prikkitlende huiduitslag van groot belang is De Heer A Slingerland schipper Ie Waddingaveen meldt ons Sedert geruiraen tyd waa myn vrouw aangedaan mei ellendige bloedende aambeien waarvan zy veel lasl en pUn had Toen men mij everal zeide dal Foster s Zalf daarvoor hèl middel waa liet ik dadeiyk oe doosje komen en hel is my zeer aangenaam dat jk U melden kan dat de uitwerking daarvan boven alle verwachting was want na drie dagen reeds bekwam myn vrouw oen groote verlichting en acht dagen later waa de hinderiykc kwaal geheel en al verdwenen Ik kan deze zalf dan ook gerust tegen aambeien aanbevelen Ik ondergeteekende verklaar dal hel bovenalnaude waar ia en machtig U hel publiek te maken op elke wyze die II goeddunkt Zie toe dat gy de èchle Foster s Zalf bekomt dezelfde soort die de Heer Slingerland gehad heeft Ze ia Ie ooda verkrygbaar by de Hoeren Wollf Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van poalwlssel 4 F 1 75 voor één of F 10 voor zes doezen BINNENLAND Ondernfdeeliij dangscbe Bow wen een m bygowoond on Blykene een by het Ministerie van Koloniön uit NedorInndsch IndW ontvangen telegram heeft d tevolking van de laras Kapau g Ond Agram residentie Pamlanden waaronder 500 vronlor ambtenaren en officieren Jerwerpingsfeesl gevierd De stemming was zeer goed De bezetting van Kamang gelegen in dezelfde onderafdeeling is opgeheven Nederland en Venezuela Banier seint uit Caracas President Castro heeft het eiequalnr onttrokken aan allo Njiderlandscho consuls en viceconsuls dat wV dus zeggen aan de consuls Ie Barcelona Caracas La Goayra en Maracaibo en aan de vice oonsnis te CiudadBolivar Coro n Porto CibJIIo Red N R Cl De minister van bnitenlandsche zaken dr Paul heelt nan Nederland medegedeeld wat hy noemt de beloedigiogen Venezuela aangedaan nl de beleediging van ministerresident De Rtns het fait dat de Qelderland de VeneiolaansChe vlag niet gesalueerd beeft de aanval op den Veneiolaanschen oonnl t WlUtmiltd de geweldpleging tegen bet consulaat en de schennis van ket consulaire wapen Gemeng de Betichten Een dag of wat geleden werd door de politie te Amersfoort een vrouw op straal aangetroffen die zwervende wa i Op de vraag waar ze vandaan kwam was g en antwoord te krygen want de vrouw weigerd hardnekkig een woord te zeggen Hy onderzoek bleek dat zy lydelyk vertoefde by baar moeder te Amersfoort die meedeelde dat haar dochter Ie Zatlen gedomicilieerd was Ze werd naar Zntfen gebracht maar ook daar bleef ze slet ds zwygon De vrouw had tal van blauwe plukken op l gezicht op armen en beenen da ironi werd ze naar I ziekenhuis gebrpcht maar ook daar was er geen woord uil haar Ic kryg n Vraagt men haar iets dan draait ze dadelyk t hoofd om Donderdag was haar man Van der B overgekomen maar ook tegen hem laat zy zich over niets uit Men vermoedt dat de vronw door b lar 17 iarigeii zoon erg mishandeld is en dal zy om bcm te sparen in baar zwygen volhardt V6or haar aanhouding was de vrouw volkomen normaal ook de man bcgrypt niet wat de oorzaak is van haar atilzwygendheid De politie te Zujjlen stelt een onderzoek in Zuil Cl Ken verborgen pul Op do heide Insschen Bnssum en IlilverPuni nabg den observaliepo sl van de vroegere renbaan than i w iarnemingspoht voor militaire doeleinden hield Donderdagmiddag Ie halt 4 een gedeelte Viin het Ie regiment veldarlillerie uit Amersfoort praclieche oeieningen Plotseling akte op de helling van een heuvel oen paord met de achtcrbeenen en het onileriyf weg zoodat hel alechls met de voorüeoni n en hel hoold boven den grond bleef hangen Toen men pogingen aanwendde om het dier te bevrydan zakte hel plotseling gelieel weg en kwam de opening van een geinetselden pul bloot breed 1 motor en die later bleek 13 meter diep te zyn Hel paard viel op den bodem De put was md planken gedekt die thans geheel vergaan waren I iarop was ongeveer 30 e M aarde terwyl alles met heide was begroeid zoodat niets de aanwezigheid van dien put kon daeu vermoeden Onmiddellyk werd uit Naardon de dislrictsveearls dó beer Busing ontboden die nadat men lantaarns in den diepon put had luien af ukKen den dood van bet paard eoustatoerde Men trachtte door graven van ter ydo een groeten kuil te maken doch dit bleek ondoenlyk zoodal het lijk in den put moetblyvjn Hbid Bij het oefenen in het bardloopen viel gistermorgen te Oroningen de 2U jarige S M L lid van öruno plotseling dood neer Dev D In den laatsten lyd waren te Oach eenige hoepen te veld slaande rogge van Mercelus Sys in do Ruwaard omver goworpon Naar aanleiding hiervan werd door de familie besloten bedoelde rogge Zondagavond jl lo bewaken waartoe Johan Nys ich lot by die rogge begaf Zoodra deze ter plaats kwam werd hjj volgens zyn bewering door vyt personen aangevallen Vervolgens zoodanig geslagen en met een of meer scherpe voorworpen op niet minder dan vier plaatsen in het lichaam gestoken dal by niet meer in slaat waa zich huiswaarts te begeven Hy werd den volgenden morgen omslreeks 7 uur in dien toestand gevonden Per voertuig is by huiswaarts i ebracht öeld Donderdagavond omstreeks 9 uur ontdekten voorbygangers rook op een zolderkamertje van den stalhouder G te Apellèiirn Men spoedde zich met eenige emmers water naar boven waar bel bed brandende werd bevonden In t bed vond men bet reeds halt verkoolde lyk van een meisje van 11 jaar doohlortjo van G dal Ie 7 our door de dienstbode naar bed gebracht was Niemand had iets van het onheil bemerkt Stadsnieuws GOUDA 1 Augustus 1908 De Nederlajudsche Tooneelveieeuiging znl e s Maandag hare alscheidsvoorslelling even Opgevoerd zal dan worden Ëen Or ctitIdylle biyspel In 3 bedryven van Mr W A Paap scbryver o a van Koi ingsrecht en Jeanne CoUette In het atgeloopen winterseiioon werd iil stuk door de rooneelvereeoiging te Amsterdam en ia verschillende andere plaateen van ons land met byzonder veel succes opgevoerd wy lezen daarover o a in Het Nieuws van der Dag In deze uitvoerige vaak meesteriyko en geestige teekening van een bekrompen en deftig oud Amsterdamech gezin brengt fljna satire van den auteur de beroering ïie au da graoht idylle al het dlohteriyka ont neemt en den slolcslgven Amsterdammer ontpopt als de man i voor vvien geld en verkeerd begrip van fatsoen de eenige levensvoorwaarden zijn Met belangstelling en goed inslaan van het vele geestige bet ironische en het fijn satir icbe werd de nitmuntende verlooning van Ken Gracht Idylle gevolgd Het Programma van de 6e Orgelbespeling in dq Groote of Si Juiiskerk te geven door den Heer 1 H B Spiaiidi rman met welwillende medewerking v m Mejutfr Marie Holder Sopraan 1 Faga aa vuici Band 111 No 1 1 S Bach 2 Ana Ich halte viel be kiimmernia J S Uacb Aria ans Rinaldo Ö F Handel Heil dir iro Siegeskranz Thema mit Viirialloiien Ch F Rinck 5 n Maria iiiadenrauiter Chr Sinding b Mnclie inicli Heiig o lesn Alb Becker 7 a Die Hirten li Die Kónigo uit Weihnncbta liedei Peter Cornelius H Conzert Fantasie W Rndnick a Maestoso AllegrK b Andante c Allegro No 2 en 5 voor Sopraan met orgelbegeleiding No 3 en 7 voor Mezzo Sopraan met orgelbegeleiding Gisteravond gaf do NodeilandscheTooneelverceniging A dvocalen Zaken sein Alibi n vlot maar luclitig biy pel in 3 bod yven d jor Wilhelm Wolte rs Dit blyspel zon kunnen worden opgevat als eenlendenz slukpitegen do jnristory Een advocaat zonder praktyk is als rechtsknndige geroepen in een echt breukkwestie ten minste men meent dat er echtbreuk gepleigd is Ily wil nn van de gelegenheid gobiH k irakeii om de ryke Jonge vrouw van een van beide partyen van haar man te duou scheiden om zo daarna zelf te Iroüwoii Ook terwyl hy zelf ingezien heeft dat van eclilbrenk geen sprake ia wil hy loch door allcilei intrigeereu zyn doel trachten te bereiken Maar in zyn baat legen do advocaten is de schiyver in de saraenstolling van dit blyspel loch wel n beetje te ver gegaan Kan men zieh met een beetje goeden wil in hot eerste en tweede bedryf nog wel iiinenken h t dcide bedryl is vrywül lot oen charge gemaakt ook al zit hel vol 4tostelyke momenten Wie zal zoo n antlpalbiek persoon als die advocaat BurginUller in zyn huis dulden als n soon rechter van instiuctie Een advocaat die by den zoogenaamden beklaagde aan lia s rechtbankjo gaal spelen onder het genot van een kopje thee Jammer dat do geluigen ook niet van thee voorzien werden Toch is ook in dit bedryl ieder van de personen op zichzelf goed De rol van Dt BUrgmullor werd door Alex Post op schitterende wyze van bel begin lot hel einde vervuld Hy wt el zich door zoo n spel zó6 antipathiek te maken dal men hot byna jammer vindt dat het derde bedryl £ oo kalm eindigt In dit verband zon men hol als vanzelf sprekend vinden dat hy door den door hem zoo gelüllerden echtgenoot aan hel einde uit de deur werd gegooid Van de andere rollen valt niet zoo heel veel te zeggen De lieer Bron als Dr Norberl Klau8 n was als echtgenoot in hel derde bedryf wel wat kalm maar dit lag nn niet zoozeer aan bet spel De schryver laat hem zich gewillig aan die vertooning onderwerpeo n Aaitlig oogenbllk was ook dat psendo verhoor van Peter don koetsier De heer Barendse gaf hier even een stukje Beriynsch volksleven Over het geheel genomen is hel blyspel een rake a val op de advocaten wat de scbryver vooral laat uitkomen als hy Dr Klaussen aan hel eind van hel tweede bedryl de velen naar hol hart gesproken woorden laat zeggen De duivel bale alle advocaten Tweede avond tweede schitterende voorstelling door Vleugels specialiteiten gezelschap t Was alles even mooi Ingezet door een flinke morsch van Bloklandde kapelmeester volgde bet eene mooie nummer het andere op M en Ë Angelo oogsten met hun electrisch schilderwerk e n warm applaus The Poldera g wen op het gebied van gymnastiek verrassende staalljes van kracht en behendigheid evenals trouwens Lydia and Albino Ook Bertha Falaggi had met haar zichtbare verkleedingen op het topneel en haar liedjes veel succes Een heel mooi haast geen kermisnummer was No B Thais trio Dit trio gal mooie stukjes muziek op orgel harp en fluit Succes als ieder jaar had hot Coppee s ensemble en natuuriyk ook het duettistenpaar Panlus Met h in leake liedjes verkregen zy een welverdiend applaus x Na de pauze kwam het eerst op Dumas ii populaire Homorist Eerst gaf hy eenige liedjes waaronder heel nieowe o a op de brand by den heer Mogendorff en ons hrandbluscbmateriaal Later bootste hg meesterlijk na Cbrélieilni Nico do Haas Solser en Hesse en Abram de Winter Heel veel succes hadden ook Thropp and Bicknell klei modelleurs Het was inderdaad verbazingwekkend hoe vlug zy nit een vormleoze klomp klei een goed gelykende kop wisten te maken Een heel mooi nummer was ook Tilly Haselta s Electric kat De ontwikkeling van de vlinder serpentine en vlararaendans Levende bloemen en op den bodera der zee t was alles heel mooi De voorstelling werd gesloten door The Gelina American Bnrlesqne Pautoraimislen die met hun pantomime do lachspieren wel in beweging wisten te krügen t Was een gezellige avond en een bezoek aan Ons Genoegen is zeer de moeite waard En moeite is er w 1 aan verbonden Men moot zoowat twee uren voor den aanvang van de voorstelling aanwezig zyn om van een ecnigszins goede plaats verzekerd te zSn Ken bezoek aan Concordia heelt ons doen zien dnt de Directeur van bet daar optredende specialituitengezelscbap de heer G Slroffber by de araenstelling er van alles behalve zyn innuvais lundi heeft gehad Trouwens het ryk voorziene programma geeft onmiddellyk aanleiding tol een hooggespannen verwachting waarin men dan ook niet bedrogen wordt Moesten wy zeggen wat ons van de heelo voorstelling het meest boeide wal ons bet meest sebilterend voorkwam wy zouden niet aarzelen als zoodanig te noi men het nummer Tnnsend und eióe Nacht Wat hiorby ten tooneelo gevoerd wordt gaal in kleurenpracht alle beschryving te boven Ook de werkzaamheden van de overige leden van het gezelschap verdienen alle lof Do evoluties van Mr Roboniquo de kabelvolligeur wekken ieders bewondeiing Dal Sa werken Op het gebied van gymnastiek geven trouwens The 3 Liverraora s en The 3 Braggs even verrassende staaltjes vun kracht en behendigheid te zien Liefhebbers van zang en duns kunnen er oogen en ooren vergasten aan de geestige frisaehe coupletten van Mej Henriette de Hollandsche voordracbl soubreite a transformation en Les 4 Etoiles hel Internationaal Dameskwarlet Hun liederen worden afgewisseld door do eenig leuke voordrachten van den heer Lucien Rest nog te wyzon op de de lachspieren in beweging brengende pantomimes van oek and Rilly de man met den eieren Ie genden haan en bot Ainerikaansch Panlomimegezelachap Edinondine Werkelyk dit alles is zoo mooi zoo aanlrckkelyk dat een bezoek aan Concordia alleszins aanbevelenswaardig is ledurende de maand Juli werden in do Wolksgaarkouken in do zaol gebruikt 2062 portion van 10 eent en B32 van 16 et te zamen 2694 portidn Algehaald werden 765 pertiön van lÜct en 61 van 15 et te zaïnen 832 portiên G a s c o n t r ö I e 31 lull 1908 10 uer voormiddag Drnk 38 m M Lichtkracht 14 22 Knarsen ZV Tj Calorién ARBEIDSBEURS Gevraagd 1 Dienstbode 1 dagmeisje 1 halfwas Schoenmaker 1 halfwas koekebakker 1 broodbakker 3 jongens boven de 15 janr Aangeboden 1 Schoenmaker 1 kantoorbediende 1 halfwas timmerman 1 bediende of pakhuisknecht 1 winkelbediende 1 los werkman I voor licht werk 1 brood on beschuilhakker 1 meubelmaker 1 werkster 1 opperman Geplaatst 1 Koekbajtkersjongen OiDEWATKR 30 Juli Dinsdagmorgen j l omstreeks 8 uur ontstond een begin van brand in eene schuur loebehoorende aan don heer J Verslnis alhief vymoedelyk tengevolge van heP stoken van een fornuis zonder voorzien te zyn van rookgeleiding Gelukkig word bet ongeval by tydsgebinschtetfgrooter onheil voorkomen daar bet perceel In verbinding stond mei enkele woonhuisjes Ze Iehiiuiziii 29 Juli Heden reed J S mot hit en paard langa de Rotte Op de plaats waar deze een scherpe bocht maakt ontmoette hy een boorenwagen Het paard schrikte on geraakte mot den wagen in de Rotte Heel wat moeite kostte hot t paard lo redden en den wagen op den dyk te brengen Hot tuig modst daartoe stuk gesneden worden De Toerman kwam mot den ohrik w j VKRfi DERINr V4 iDE eNeEïïEaAAD VRIJDAG 31 JULI 1908 Voorzitter de Burgemeester Tegenwoordig de hb van de Velde Nederborsl de Jong Herman van der Torren van Eyk Knuttel van Galen Bokhoven van der Ree IJsselstyn Dessiiig Jongenbnrger en Mnylwyk Afwezig de hh Prince Vergeer van Hereon Dercksen met keimisgeviiig en Vingerling De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter deelde mede dat door Gedeputeerde Stalen zyn goedgekeurd j Ie het Raadsbesluit van 17 Juli jl No 16 tot het doen ven eene betaling van f2 50 uit den post voor onvoorziene uitgaven der Gemeente begroeting dienst 1908 n 2e het Raadsbesluit van 17 Juli No 17 tol het overnemen van een stuk grond in de Roelekade yan de wed H Schrave van den Hoven en van Wynbergen Dat voorts door den heer Commissaris dor Koningin aan den burgemeester verlof is verleend om zich van 5 lot 31 Angustns builen de gemeenie te begeven Deze mededeelingen woiden aangenomen voor kennisgeving Ingekomen 1 De begrootingen van bel HoIImans gesticht en de Volk sgaorkenken De Voorzitter dk stel voor deze begroolingen lo stellen in handen eener Commissie en wanneer de Raad de benoeming van do Commissie niet aan zich wcuschl te honden stol ik voor daartoe nan te wyzen do heeren vnn Galen Vingerling en LLiselstyn 2 Het rapport der Raadaeommisaie bela t geweest met het onderzoek der rekening van inkomslen en uitgaven dezer gemeente De Voorzitter Namens de vergadeiing zeg ik de Comini isio donk voor het uitgebiaohlo rapport en stel voor dit met de rekening ter visie Ie leggen Aldus besloten 3 Het rapport der raadscommissie betast geween met hel onderzoek der begrootingen van de gesubsidieerde instellingen van wel dadiglieid De Voorzitter Ook deze Commiisie betuig ik namens de raad dank Voor hel uilgebruebto rappoit en stel voor dit met de begrooliugen ter vislu to leggen Aldus besloten 4 Het rapport dor Kaadsconimis ie belast geweest met het onderzoek van do begrooting van de Bink van Leoning De Voorzittor j Ook deze rommioeie betuig ik namens do raad dank voor bel uitgebrachte rappoit en stel voor dit mei de begroüling toj visie te leggen Aldus bofloton De begrooling der Genieente gaslabriek voor 1909 Ter visie 6 De begrootlcg van bol üemeento pensioefllonds voor 1909 Tor tisie 7 Een briel van Curatoren van hol Gymnasium daarby inzendende een sollicitatie van den heer O J de Groot te s Hago naar de betrekking van een leeraar in de naluurlyke historie plant en dierkunde Ter ïiaic 8 Een adres van Mej A Schaling ontslag verzoekende ols onderwyzeres aan de school voc gew I o No 4 legen 22 Jet 1908 Do Voorzitter Namens B en W alel Ik voor hel gevraagde onlalag eervol te verleonen legen 22 Odober a s Aldus besloten 9 Eenige reclames legen aanslagen in de plaatselijke directe belasting die ik voorstel op de gewone wyze te behandelen Wordt vervolgd BEÏÏRS VAU nOTTERDAÏ DONDERDAG 30 JULI L K H K StaaUUentnt en Neoeri sd Certif Ned Werk Schuld 2i 75 PoBTiiait Oblig Tabaksmonopolieleening 500 5000 Ir 4 95 Renleloozo certif f 6 Oblig Ie Serie L 100 3 64 BuLoAEiJE Zegelleening 1904 5 93 Hypothec Staalsl 1892 6 96s Rusland Iwang Dorabr Ohli gatien 4 94v AziK Japan Obligation 1899 4 80 CoioiiBiA Geconsolideerde Bnitenlandsche Schuld O 1000 P 3 44 IJfpothetIc Banken Pandb Hotterd Hypb 4 100 Pandb Standaard Hypb 4 99 Pdbr Sled Hypb sGrav 4 lOOv Pandb Utrechtachc Hypb 4 lOOj Pandb Westlandsche Hypb 4 96i Pandb Zuid Holl Hypb 4 95 Pandb Algemeene Groninger Scheeps Hypb 4 99 Pandb Nederl Hyp k Paadt briafbuk 4 98 Pdb Ned Scheeps Hypb Vi 100 Pandb Bataafsche Hypb 4 94 Eerste Ned Hypolheekbriel bank 4 ii Pandb Hollandsche Hy pb 4 95 Pandb Nationale Hypb 4 100 2 6 httpf aart ÊaatMhap j n Oblig L Smit n Co Sleepdienst il 100 V miW efitMt M huLOiE Loten Stad Antwerpen 1887 97 iTAi iE Ohl Znid Italiaansche Spw My 3 66 Obl Ned Ind GasMy 1905 4 100 iedureiide de maand Augdstiis eROOTE OPHUmil vnn alle nog resteerende i O sTl MK S iKSTIJMKS TAILLEUR M ANI Kl S BLOC SEN HOKKEN on JAPON STOFFKN tot Spotprijzen MD f r s £ MU Ab MA m Ê mir Postkantoor te Gouda Lyst van de aan dit kantoor en de daaronder behooreiide hutpkantoren ter post bezorgde brieven en briefkaarten welko wegens onbekendheid van de geadresseerden gedurende de 2e helll der maand Juli niet zyn kunnen worden uitgereikt Brieven Binnenland Namen der Plaat sen van geHdros8i erden bestemming Anna Kalkman Viphen a d Uyn A Pilourg Amsterdam Th de Vos W Dl lessen Droomel J do Jong Gouda Mej Keiler Rotterdam Mej Vermeer Koetsier Wuddinxveen f Stoute BiTgambachl Brielkaarlen G Koelowyo Alphen H v d L n Ainslordam C A de Kok Gravenhage Nota Aan do afzenders wordt aanbevolen hnn naam en adres op do stukken Ie vermelden opdat dezo by onbeslelhaarheid aan hen kunnen toruggegevon worden Do Directeur v b Post on Telegraalkanloor M C HENNEWUIN VEH SCHKIDENHEID De nonvlinder is ook in de dennetniliïclien onder Schyi hy Roosendaal verschonen Maatregelen werden dadelyk genotnon om hom te bestryden Uit Tilburg wordt gemeld dat daar 130 kilo nenvlinders zyn ingeleverd die na Zaterdag gevangen zyn zoodat weer ruim 1 millioen dezer insecten onschadeiyk zyn gemaakt Kn nog is do opruiming niet volledig hel er voor beschikbaar gestelde bedrag zol niet voldoende zyn De boring naar steenkolen die door den ryksopsporingsdienat wordt uitgevoerd In de nabyhcid van hol station Vlodrop heelt thans by een diepte van circa 590 ü de eerste ontginbare steenkolonlaag doorsneden De sleenkoolformalie zelf werd reeds op een diepte van 480 M bereikt het bovenste gedeelte hiervan bleek echter nog niet zeer vast te zyn Dezer dagen kwam te Zurich een conducteur aan het pollliebnreau met een jongsken van ongeveer 4 jaar Met zyn trein van Winlertblir komende bad by hel kind wel io den wagen zien rondloopen maar gedacht dat hol by een van do grootere passagiera behoorde maar toon hel jongentje te Zorlcb alleen in den wagen achterbleel nam hy hel mee Er was uit het kind alleen los Ir krygen hoe zyn voornaam was on in wellft straat hel woonde maar niet w4Ar Er werd nu leleloniseh te Wintafthür geinlormeerd on s avond kwam de vader zyn verloren zoon halen Hel kind had booren spreken van een verre reis en was dis gaan maken Ben agent van polHlo U Haarlem vond onlangs op straal oen bankbiljet van f 10 geen opgemerkt was door een voorbyganger die zich toen aan het pulilie barean vervoegde waar hem werd medegedeeld dat aangifte was gedaan van hel verliezen van het bankbiljet Er bleek na dat de agent zich bot bankbiljet wederrechteiyk toege Igand had Hy ii door don bnrgomeester geschorst en door den ondertoeksrochter in verhoor genomen Een Dienwe luchtballon va do Sakaischa vereeniging voor lochtschoepvaart ook en Zeppelin is door den bliksem getroffen Om 12 uur s middags teeg de ballon op by Dresden in hel schuitje zaten dr Erneman en prol Poeppel Zy zouden twee dagen in het luchtruim bljiveo Eenige uren na de opstyging zweelde de ballon boven Mitllachberg in Bobemen en daar barstte een hevig onweder los De ballon waa toen 3000 met r hoog en de bliksem sloeg toen in hei schuitje zonder die inzittenden te wonden Ook do ballon zeil bleel onbosehadigd Do lochlroizigers maakten echter zoo vlug mogeiyk dat t de lucht uitkwamen on in enkele minuton waren ly op den vasten grond In ten herberg aan do grena naby dogemeenie St lansteoii is door de marechaosiee oen goede vangst gedaan H d V in de wandeling genaamd de Roode Vos die al meermalen ook met den Noderlandschen rechter kennis gemaakt heeft was do vorige week uil lloogsiraten onlvluchl waar hy voor zeven jaren opgesloten was Hy leefde van rooi Dezer dagen o a stal by een paard mei rytuig dat onder de Belgische gemeente Moorboke voor oen herberg stond Zy ultleveiing was door de Belgische justitie gevraagd ui xeijjjLx jjx jmj i gMHBaBBtt Burgeril ka Stand UMIOHEN 30 Juli Jol on Marie ouders H Haverkamp en E C van Ascb 31 Cornelia midere H J Schoonderwoerd 00 c Bennis 1 Aug Izak ouders A A van Leeuwen en G van den Broek OVERLEDEN 28 Iiili M H vanSohaik 5 m liO M van do Water 19 d A O Noniier 3 j ONDERTROUWD 31 Juli G W van Maslrigl en P van den Berg C C van der Burg en N Boot T Rook en C F A Truhra A Kraayenbrink eu N Sanders M Hornis en N de Wilde ii Vj iiTi iMii i Faillisseme nt W A Beukhof Cnraloren in het faillissement van W A BKUKIIOF W AR t HIJWB allen die Iets ve sshnldlgd yn aan de firma G J D ABENDS o waarin W BsuaBor medeifennool is dat sy noch aan Mevrouw di weduwe J Aaamis geboren Si miEHi ANij noch aan den warkmeesttr C VAN IJEK Ki ie opdracht of volmacht hebben gegevefi geUeiê tn amtemngtt te eMeM oli quilantio Ie geven en dat betalingen in stryd met deze M ui e MirM r aan genoemde personen gedaan door curatoren niel tiillon worden erkend Kpratoren voornoemd Mr H P ÈB WILDE Arnhem Mr M M SCHI VAN DEK LOEFF Gouda Geneeskundige Gymnastiek en Massage Met zeer gunstig reanllaat wordt door OMdergeleekonde behandeld ruggegr verkr lichaninsmisvorm bewegingsstoorn verslulkingen spierverrekkingen enz vetzncbl rheumaliek Ischias rug on lendanpynon verstopping enz enz 0 VAN OUUREN KATTEN8INGKL Ij 143 h jB t IKT f TEGEN JIHeUMATICK EN WRKOUOHCDEN Ruim 35 jatN Hoa MiLuonM JICHT EH MUMATlEKLUDtHS Mtv ucces otmuiKT VESSaiKSBAAK IK FLESJCHWVANSOdi rScIsi afiastu H H ApoTHUDts EN DnomsitN 1 F A I IUCHTERi ll RonuoAM I Te Gouda bji C LUGEli Apotheker Markt WOLFF k Co Woathaven 198 en by ANTON COOPS Wydstraat