Goudsche Courant, dinsdag 4 augustus 1908

een rechtsgeleerden raadsman en openbaar heid der zitting Hy beriep zich hierby op een ministerieale aanschrgving Van 1829 waarby werd verklaard dat de zittingen der raden van discipline in het openbaar mogen geschieden indien de beschuldigde zulks verlangt of de laden dier raden het voegzaani oordeelen en tevens beslist dat de beklaagde het recht heeft een verdéiiger te kiezen wat echter door een latere miniaterieele beschikking weer onjuist werd verklaard De Bchuttetsraad weigerde dan ook een verdediger e te laten Maar hoewel de openbaarh6i J der debatten nooit verboden ia werd toch ook het verzoek om openbaarheid afgeslagen Na dit incident begon het verlioor Beklaagde wees op het vage van het begrip tydig eh ontkende op grond daarvan het eerste feit Bg de tweede aanklacht rkende hg de feiten maar meende dat zg niet ala overtreding konden worden gekwalificeerd Het derde miste z i eiken grond Uit het daarop gevolgde getuigenverhoor bleek echter althans naar t oordeel van den auditeur dat voor al e dr e de feiten hetbewys voldoende was gelevdrd en hy concludeerde i tot veroordeeling tot drie boeten van het hoogste bedrag f 15 elk In de gelegenneid gesteld zich mondeling te verdedigen verklaarde de heer Kalf dat hg na hem de bgstand van een rechtsgeleerde onthouden was de jnridische zgde der zaak niet zon bespreken Toen hg zich daarop in een uitvoerige bespreking van de feiten begaf en zgn opvatting trachtte uiteen te zetten werd hem verzocht zich te bekorten waarop hy van de verdere verde diging afzag Uitspraak 5 September Onder de candidaten die Zaterdag te Leeuwarden voor de hoofdonderwyzers acte slaagden was er een die vier jaren geleden nog bakkersknecht was Hy legde zelfs een bgzonder goed examen af Men meldt uit Gfoedereede Doordien de directeur van het post en telegraalkantoor alhier Igdende is aan dysenterie is sedert 1 dezer geen gelegenheid meer tot het ontvangen of verzenden van telegrammen uit deze gemeente Voor de postcorrespondentie wordt door den brievenbesteller gezorgd en telegrafische berichten kunnen worden aangeboden op de telefoonkantoren der nabggelegen gemeenten Onddorp en Stellendam Naar men verneemt zal tgdens de ziekte van den telegrafist geen plaatsvervanger naar hier worden gezonden loodat waarschgnlgk ons telegraalkantoor tot na de ontsmetting gesloten zal blgven De kantoorlooper van de firma EUorman Harms te Amsterdam moest Woensdagochtend aan de Twentsche Bank f 2640 ontvangen in bankpapier Hg stak dit los ietwat ondoordacht in den binnenzak van zyn jas en ging naar het postkantoor Daar bemerkte hg volgens zgn verklaring bg de politie vele vreemdelingen die zich om hem heen drongen ook voelde hy een verdachte beweging aan zön jas Toen hg keek of hy de bankbiljetten nog had waren die verdwenen 1 van 7Ü Ü0U kronen ngeen geeracm i uonmaKuo i u 5 u o Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdlenst 1900 Aangevangen t Mei TUd van Greenwich I 80DDA aOTTIBDAIlTi nru E d o i K t IR T s 718 g u 8 17 8 88 9 14 10 09 lO l 10 4 X 80DD4 aOTTIBnillTi nru B é B E 7 11 7 85 8 81 8 88 o li 9 19 9 83 9 57 10 85 10 68 11 39 18 18 18 88 18 58 1 87 8 85 8 85 8 48 4 89 4 64 6 88 5 15 7 88 7 48 8 14 8 1 8 88 9 14 10 09 10 18 10 40 1147 it dooi 7 18 40 I 11 08 1 f t 6 01 1 84 J 10 19 rt 7 88 8 50 j 11 11 1 10 w t 5 11 8 81 2 10 0 7 88 8 57 U O r 1 17 i 6 18 8 41 1 M 8 85 7 44 9 05 9 88 9 40 10 18 10 68 11 89 11 50 18 84 18 44 1 80 8 48 8 68 4 03 6 87 6 4 6 88 7 47 8 0 8 0 8 68 9 8S 10 80 111 46 11 88 D P 8 54 U l I 1 53 5 10 i 8 45 i H tS B 8 09 8 08 10 08 11 95 0 580 11 45 a Se Utm Gxtrk bybstalfla y Op dua tninoa sijn Zondng MModtg sn Dinidtg udaaguht ntourbiLletUn voor da 8a kl vaikrijKbaar tagea aakelan TTtektprga ff HoUandaaha Spaar L Bitra a plameat k w ja Beur 7 88 9 46 IM 9 18 10 8 iD P 7 05 t 9 88 18 58 8 04 8 87 9 4 10 8 1 M 4 48 5 80 8 07 7 88 1 48 8 39 0 13 9 47 10 18 11 3111 45 18 10 36 2 94 1 45 S 48 t 03 4 34 S tB 8 7 05 7 59 8 81 S 9 88 4 68 5 41 J 10 88 48 4 44 8 89 ar 9 48 3 10 88 1 8 4 61 8 4t 9 58 1 65 8 04 36 2 94 1 45 48 1 8 8 08 9 09 9 4 oa 4 84 4 44 4 61 6 11 5 07 4 119 1 94 6 46 U 5 HM 19 81 1 91 7 89 7 49 8 84 8 04 gToO 0 89 10 08 10 84 19 8 84 8 04 9 00 9 89 10 0 lo i ii o L h d 1 k ia saraka d d B mU L E r pplam lb da Co pa i da Wa I 80UDA aHN HAA fi i 10 19 10 59 11 88 19 16 19 86 19 68 1 68 9 88 3 45 4 19 4 60 5 86 11 11 1 10 5 08 11 98 1 91 5 18 ll gt 1 35 5 97 10 48 11 41 18 08 19 45 18 56 1 40 9 90 9 65 4 15 4 4S 5 81 5 55 5 49 6 18 7 99 8 01 8 39 9 17 9 53 8 13 8 94 4 S 88 e 8 48 8 6k 4l 1M9 Goud 7 16 8 87 8 41 9 0 9 1 10 00 Zerenh Moeio 7 98 8 58 BoetermeerZeg 7 89 9 U8 Voorburg 7 58 9 14 Hlge 7 58 9 08 9 19 9 87 9 48 10 98 6 15 8 46 7 57 G O U Ü A A M S T K D A M ria 9o rt 6 9 8 11 W 8 10 95 l 1 VV X 1 i B K IR fi J S a lO iÖ 87 10 6B 11 07 m tW 8 01 8 wi1 li 10 11 09 18 48 19 67 8 09 8 88 4 15 Am LW 8 01 8B 9 1 i osll47 l 09 we 8 9 1 9Ï7 10 i5 11 94 1 08 1 10 4 8 86 4 30 5 18 5 60 9 S810 6011 16 19 08 19 16 H g 5 886 047 08 157 98 S6 8 5 9 08 9 44 IO U 11 96 11 85 19 08 1 30 8 0 8 0 4 0 4 S 5 9 7 n 9 48 10 6 j t v 3 1=3 = H in = = = = S 4 8 Tl 7 78 7T9 S J7 9l8 F 941 9 30 loll mÏ llls 19 03 19 84 il 8 09 8 87 4 9 4 47 5 19 5 4 7 0 6 09 8 S8 8 45 0 85 10 54 fi HBmoiuk trm aUaea la aa Uaaa ailn baUto ufs 8 1 6 ÏÜ 38 6 58 Ü S 7 10 8 26 10 87 11 07 ft SS 10 53 9 40 8 9 6 11 7 33 48 11 01 1 09 8 118 8 41 6 01 6 30 7 00 7 64 e 5 l SS 11 44 Uoud 6 S0 6 84 7 46 8 16 9 07 9 89 10 14 Oud ir 6 86 Woord 6 48 8 88 Uttwht 6 08 7 14 8 18 8 5 9 89 Im t O 6 sn l5 r 59 1 16 9 18 9 1 11 16 9 97 19 10 9JD I t lO 3 84 4 4i 8 81 7 09 8 10 9 14 9 61 lilM W 6 8 8 47 7 80 8 13 8 4 9 80 46 11 80 19 49 1 06 l tr 3 18 8 49 5 0 I 6 38 7 95 8 86 9 40 1H 06 1m l 7 0 7 31 8 18 9 07 9 89 111 18 lO St 19 611 98 1 6 3 88 4 18 4 84 6 47 7 54 8 09 9 18 10 97 ll M 8 18 69 7 47 8 41 9 80 10 10 10 65 11 38 18 09 1 61 3 08 8 90 4 09 4 48 5 3 6 51 7 00 7 68 9 00 9 36 10 05 10 48 S 07 6 44 8 09 9 87 10 33 11 56 19 97 4 85 7 84 B S 11 07 6 9 6 68 8 17 10 41 1 85 4 88 9 24 6 4 7 08 7 M 8 80 9 14 9 65 10 54 11 17 1 11 19 51 9 88 8 40 3 55 4 8 6 8 6 18 7 94 7 48 8 98 9 49 10 07 10 18 11 83 Pe ItalUansche aldseliiig der Tentoonstelling zal tot Donderdag gesloten bl jven en ook op den flag der begrafenis van koning Humbert niet tttegankelgk zgn De gezamenlijke exposanten hebben een inscbröTing geopend om kostbare gralkranzen naar Eome te zenden Het koninklijke Italiaaniclie paviljoen blglt tot na de begrafenis gesloten De shah van PerziS bezocht Dinsdag de Tentoonstelling waar h j eenige peltergen en een stoommachine kocht De menigte bracht hem warme oraties Elk oogenblik wijzigt hij het programma Tan den dag Zoo werd het gisterenmorgen onverwachts bekend dat hi niet naar de Tentoonstelling komen zon zooals was vastgesteld Hij deed eenige tochtjes met een antomobiel door den tnin en werd verscheiden keeren gefotografeerd Des middags ontving hij de leden van het corps diplomatique en des avonds zon bij een bezoek brengen aan ChMelet Manau eerste president van het Hof van Cassatie bekend nit de Dreyfnszaak heelt wegens het bereiken van den vastgestelden tleeftp zijn ambt moeten neerleggen De werkstaking der Varjjsche koetsiers breidt zich uit Een aantal koetsiers van kleinere maatschappüen heeft zich bij de stakers van de Drbaine aangesloten Er is een commissie benoemd om de eischen aan de patroons bekend te maken Henri Rotschild heeft een aanklacht wegens laster ingediend togen de Libre Parole en eischt 50 000 francs schadevergoeding Heeds is 25 000 francs ter beschikking gesteld van den minister van oorlog als opbrengst der inschrijving voor het Fransche expeditiekorps in China waarvoor mevrouw Lpubet de eerste gift verstrekte DüITSCULiKD Woensdag is het liJk van hertog Alfred van Saksen Cobnrg Qotha in plechtigen optocht voorafgegaan door een bataljon van het 96ste regiment naar Cobnrg overgebracht De groothertog van Hessen de regent de antoiiteiten de leden van den Landdag en een groote menigte volgden de lijkkist De stad is in ronw gehuld Onderofficieren droegen de lykstoet naar de Horitzkirche De hertogin weduwe woonde met hare dochters den lijkdienst bij De begrafenis zou hedenmiddag plaats hebben Het gerucht dat het stoffelyk overschot te Windsor in het koninklijk graf zon worden bjgezet wordt ti gengesproken De hertog van Connaught en de hertog van York zullen waarschijnlijk den prins van Wales naar Cobnrg vergezellen om de teraardebestelling bij te wonen OoSTEHKIJK HoSaAHIJE De minieter president van Oostenrijk Hongarije Szell heeft den Bnmeenschen minister van bnitenlandsche zaken dringend verzocht aan den met menschelijkheid en beschaving onvef eenigbaren toestand een einde te maken waarin de Eumeensche IsraBlietische land verhuizers aan de grenzen verkeeren tengevolge van de weigering van Eumenié om de emigranten weer in net land te laten Bott rdam Beun Rotterdam S P JKotterdam M 0 pelle Hiouweikerl Uoordiecht Soadi 4 48 4 88 6 01 5 11 5 17 5 80 6 07 5 41 5 51 8 04 8 10 6 88 d Alleti la aa Sa Uaaae aitra baUIaa i jUlreokt Woenlea Oidev Ooadi J it vtSwillige bedragen is te Budapest om van 70 000 kronen bijeen gebracht om de zich daar bevindende 670 Eumeensche Israëlieten in de gelegenheid te stellen naar Amerika te gaan Waarschijnlijk vertrekken zij over Oderberg en Berlijn naar Hotterdam Te Kellweck by Leraberg heeft een anarchist een bom geworpen in het stationsgebouw Het station ia nagenoeg geheel vernield verscheidene personen zijn gewond onder wie de stationschef ernstig De khedive van Egypte is gisteren te Weenen aangekomen BINNENLAND Het Museum van Kunstnijverheid te Haarlem werd gedurende de maand Juli bezocht door 686 personen terwijl uit de aan het Museum verbonden boeker 70 boek en plaatwerken naar verschillende plaatsen van ons land verzonden werden Gedurende de maand Augustus ia de boekerij gesloten Gemengde Berichten Men raelt nit Almelo Zooals men zich herinnerm zal is de Srma Kluck te Almelo door verschillende socialistische arbeidersvereenigingen geboycot wegens het ontslag door haat gegeven aan Vier arbeiders Daarop werden door de firma Klnck 9 arbeiders leden van den Sigaren en Tabaksbewerkersboad die op de vergadering waar het besluit tot boycotten genomen werd niet daartegen geprotesteerd hebben ontslagen met H dagen tJa verschillende onderhandelingen heeft de firma Kluck te kennen gegeven op de volgende voorwaarden de nitgeslotenen weer in dienst te willen nemen lo W A de Jong die door de firma beschouwd wordt ais de hoofdaanlegger blijft ontslagen 2o Deze persoon moet geroyeerd worden als lid van de af d Almelo van den Sigarenen Tabaksbewerkersbond 3o De nitgeslotenen moeten met deChr vereenigingen samenwerken tot opheffing van den boycot 4o De leden van den Sigaren en Tabaksbewerkersbond moeten zich verzoenen met de arbeiders die nog aan de fabriek werlf z B m zijn 5o De nitgeslotenen moeten in verschillende bladen van Twenthe en door middel van strooibiljetten bekend maken dat niet de firma maar de nitgeslotenen zelf de soknld dragen dat de zaak geloopen is zooals zjj ia De ontslagen arbeiders nemen tot nog toe met deze voorwaarden geen genoegen Voor den Amsterdamschen sohuttersfaad verscheen Woensdagavond de heer J Kalf beklaagd van drie feiten het niet tpig bij de Stadskleermakerii inleveren van een hem in November 1899 uitgereikten kleedingbon plichtsverzuim en gedrag tegen de ondergeschiktheid door by de oefening op 12 Jnni jl eigenmachtig uit het gelid te treden en Jianstoken tot dienstweigering van de naast liem staande schutters 10 16 10 88 10 88 10 48 l 49 e O I D 4 10 59 18 00 11 18 11 84 11 47 18 88 10 14 10 49 Bij den aanvang der zitting verzocht de beklaagde te mogen worden bflgestaan door Ta Boermond n omstreken heeft wederom een onweder gewoed dat veel schade heeft veroorzaakt In die plaats sloeg de bliksem in de woning van F in de Luifelstraat waardoor eenige schade aan het dak veroorzaakt word Op verschillende plaatsen drong het water van de hevige regenbuien de kelders binnen en bg sommige landbouwers stond het vee in het water Te Leeuwen Maasniel werd een gedeelte van het dak eener woning weggeslagen zonder dat echter brand veroorzaakt werd Te Weert en te Echt werden eenige hoepen graan in brand geslagen Te Maaaniel trof de bliksem den windgraanmolen van den heer B Een paar wieken werden nog al beschadigd Te Melich trof het hemelvnur man en vrouw P op bed De man werd bewusteloos en toen hg later bgkwam voelde hy py nin armen boenen en hoofd De vrouw werd aan een der beenen geschroeid Te Weert is het huis van J M H tot den grond afgebrand Een ziekenoppassor is naar het Bat Nbl meldt by sententie met verbetering van het vonnis van den krggsraad te Kotaradja tot 3 jaren militaire gevangenis veroordeeld ter zake van ontrouw door het als geëmploieerde by de uitdeeling ontvreemden van levensmiddelen den lyders op de ziekenzaal toekomende Tolstoi s Macht der Daistemis is in zgn oorspronkelgke vorm in Dnitschland verboden Maar tien jaar geleden is liet te Breslau gegeven in een eenigszins verzachten vorm d w z een deel van de vreeselgkheden die gedurende het vierde bedryf op het tooneel vertoond werden hebben achter de schermen plaats In dezen vorm wilde nn het Dentsches Theater te Berlgn het zooals men weet wel vreeaelgke maar hoogst zedeiyke stuk opvoeren maar de Beriynsche censunr heeft het verboden Het wordt nu werkeiyk te mal Van deze beslissing van de censunr is beroep aangeteekend Een gevaarlgke wandelaar Een woelig tooneel speelde zich dezer dagen tegen den avond in de tuinen af die behooren tot het WilhelminaTheater te Kaunstatt In het specialiteitentheater aldaar zon een leeuwentemster optreden on om het publiek te toonen tot welk eep graad het temmen van een leeuw was gelukt liet zy hem slechts door een bewaker vergezeld of los in den tnin van het Wilhelmina Theater rondloopea Op den morgen van den bewusten dag bewoog zich het nog tamelgk jonge maar geheel volwassen dier reeds zeer welgemanierd in den tuin Als tegen den avond het publiek voor het concert verscheen naderde ook weder de vreemde gele woestgnbewoner Hy bekommerde zich niet om de bezorgde blikken der tttinbewoners het angstig opzggaan der dames hy trippelde opgeruimd naast zgn bewaker voort 8 89 7 05 7 69 8 9 1 9 88 8 89 PT 9 46 8 4 9 58 8 68 t 10 08 7 08 7 86 t SO ttS 9 47 10 09 10 16 11 05 10 18 10 88 19 43 il 89 9 56 10 08 10 17 10 99 10 84 10 8 10 64 11 11 11 67 Plotseling scheidde hg zich echter van dezen en ging naar een kind toe het dochtertje v n den Franschen consul die met zyn gezin aanwezig was Het meisje liep verschrikt weg struikelde en nu legde de eeuw misschien nit speelschheid den klauw op het gezichtje Onmiddellgk stroomde het bloed uit Terecheidene wonden Nu wierp zich de grootvader van het kind op het dier dat zich opnieuw oprichtte n den ouden heer oen zachteu krab met den poot gaf zoodat ook hg een wond bekwam In het volgend oogenblik reeds had de bewaker ignonhebbelgken pupil n een ketting gelegd on bracht hem naar zyn kooi De wonden van grootvader en kleinkind bleken niet gevaarlgk en de opgewondenheid onder het publiek die bgna gestegen was tot een wilde paniek bedaarde laugzamerhand yooroamelgk toep bekend werd dat de directie den Tierhaenigen artist n zfjn mentor den toegang tot den tnin ontzegd had Een knaap nit Beriyn trapte op het koord van een vlieger welke uit tet weerkundig instituut by het doen van waarnemingen was opgelaten Het koord wikkelde zich daarby om zgn enkel en toen men het op xyn gasclireenw had losgemaakt bleek dat de enkel ver een breedte van 5 eentimeter tot op het been was doorgebrand Ook de twee personen die te hulp schoten en het koord doorsneden kregen brandwonden aan de binnenzflde der hand Men denkt dat het koord met de bovengrondsche leiding der elektrische tram in aanraking was gekomen Het Duitsche Eyk had in 1875 na afsloiting van de rekeningen betreffende den oorlog met Frankryk en ds 5 milliarden door dat land betaald b jna geen sehnld De rente eischte slechts 700 000 mark Thans in 1900 is niet minder dan 57 millioen noodig voor rentebetaling Een geiyk bedrag is noodig voor de overige uitgaven van binaenlandsch bestuur tegen 5i millioen in 1875 Vooral verplichte vernekeringen hebben tot die vermeerdering geleid ook de snbsidiën aan stoomvaartiynen Voor bnitenlandsche zaken ia nu 42 i millioen noodig in plaats van 6Vb millioen voor de vloot 115 tegen 49 en voor het leger 691 tegen 384 Te Hastines is een vrouw overleden Diana Bacon die den ouderdom van 107 i jaar had bereikt Zg was nog in het bezit van al haar vermogens De Arundel Castle arriveerde gltlerennachl te drie uur op de reede te Vlisbingen De Agent van de Castlo lgn met den heer Van de Wall Bake ea eenige heeren in een sleepboot moesten eenige uren romdom hst gevaarte blgven zwerven aangezien het verboden was iemand toe te laten alvorens de quarantainedokter de inspectie had gehouden Tegen zes uur stoomde het gevaarte langzaam de buitenhaven binnen moest daar geschnt worden door de griMte sluizen wat eenige uren in beslag nam Ondanks hst vroege uur was er op deji wal een groote menigte belangstellenden die den feilen wind en regen trotseerde Slechts lyeinigen waren van elder gekomen Keeds op eenigen afstand zag men aan boord een dicht opeengepakte menigte Toen de boot de aluizen naderde stegen er zoowel aan boord als aan den wal hoera s op en werden uit volle borat de Transvaalsche volksliederen aangeheven Dichterbg gekomen werden vrienden en familieleden herkend en wierp men briefjes en telegrammen met geldstul ken vergezeld naar den wal De algemeene stemming aan boord was niet xeer opgewekt te noemen Men klaagde over de voeding en de nanwe huisvesting De passagiers bestonden in hoofdzaak uit werklieden seinwachters en wegwerkers De vrouwen en kinderen zagen er afgemat uit wat niet te verwonderen is na een zoo langdurige zeereis Gedurende do reis stierven vier nog zeer jeugdige kinderen Tegen 8 uur kwam de boot in de binnenhaven aan en werd vastgemeerd voor de loodsen vroeger tot de douanen behoorende Het terrein was ten strengste afgezet door gemeenteen rgksveldwachters De werkstaking te Dordrecht voor Egnsleepbooten is heden opgeheven voor die booten wier eigenaars het contract regelende de Zondags en nachtrust teekenden Het meerendeel der patroons te Dordrecht en te EotterdaW hebben dit gedaan Te Dordrecht bleven sidchts drie reeders tot ilBSVM weigerachtig De moordenaar van Koning Umberto zal daar in Italië de doodstraf afgeschaft is voor zgn leven naar de galeien gezonden worden nadat hy acht jaar eenzame opsluiting in de boeien heeft doorgebracht als hg het zoover brengt Fassanante de dader van den eersten aanslag op den Koning die deze straf ook ondergaan heeft is nu kraflkzinnig Acoiarito de andere anarchist die den koning trachtte te vermoorden moet na twee jaar eenzame opsluiting al half gek zgn Onder de telegrammen van rouwbeklag te Rome ontvangen is er ook een van I3 hoesK tauig Da Perseiveranza die te Milaan verscbijnt heeft al een inschrgvingsbiljet geopend om een atandbeeld op te riohtes voor koning Humbert Krugersdorp wordt in een der vele Engelsche correspondenties beschreven als een broeinest van Krugerisme De mannen zgn somher en de vrouwen haten al wat Engelsoh is met een eerste klasse haat Stuur me een gewonden Engelschman sohreef een juffertje uit Krugersdorp aan haar verloofde want ik zou er gaarne een zien sterven Maandagavond aldus een correspondentder Morning Post lang nadat het dorp gevallffli was wapperde nog de vierkleur overbet huis bewoond door Phanie Koek eenbroeder van den generaal die by Elandlaagte doodeiyk gewond werd Een aoldaatzag de vlag en haalde haar naar beneden Den volgenden Aiorgen had tante Koek een nieuwe geheschen Een offlcier beval haarda vlag in te halen Zg schold hem uit Jullie kunt onze vlaggen wegnemen en onze onafhankeiykheid maar aan onze ziel kun je niet komen Daarop liep zg naar de piano speelde het Transvaalsche volkslied en zongde woorden met een Btem trillende vanwoede j Een aardige wys Meide de offlcier wat is t f Speel hot nogjeens toe Doch zy sloeg hem met haat ist in het gezicht 1 Zulk een vrouw ii me meer waard dan de juffertjes die oogjes geven aan de Khakies en in hun verrukking over het nieuwe van het miUtaire schouwspel het leed van hun land vergeten In Lichtenbarg ontmoette de correspondent een andeé soort Transvaalsche vrouw tl ammer jammer bromde zg de vetste k p bg de pooten houdende die ik in de geheele compagnie gezien had Hallo zeide ik hoeveel moet je voor die kip hebben Een shilling beet ze me toe maar t is zonde zonde Ik bood haar meer als zg het noodig had doch zg bromde maar t is zonde Ik gaf haar twee shilling Doch zy bleef doorbronwen Wat is eigenlgk zonde vroeg ik ten slotte Zoo n vette kip aan een Bngelschtnan te moeten verkoopen zeide zg Dienzellden avond steeg de woede van de vrouw ten iop Voor een troep bewonderende Tommies schold zg harteiyk op alles wat En lscb was van de Koningin tot den blinden bedelaar in de straten Laat haar zei haar man die gewond teruggekeerd was van zgn commando laat haar zg blaast den storm al Zy zon anders iemand dooden Uit Emmerik wordt gemeld dat daar beslag is gelegd op twee Hollandsche baggermachines die elk een 40 000 waard zyn Do machines waren zonder toestemming derbelastingautoriteiten op Dnitsch gebied gebracht en hadden daar gebaggerd wDe eigenaar verliest een vermogen De Fransohe vereeniging tot beschermingTan dieren heeft het wenschelgk geacht eenstaaltje van ergerlgke wreedheid bekend t emaken dat zich by oen stierengevecht bgNimes heeft afgespeeld Het klinkt ha stte afschuweiyk om t te gelooven Een paarfl dat een der stierenbekamf ers in het renperk moest dragen wilde niet geblinddoekt worden Het werd daarop met een mes in de oogen gestoken en aldus blind gekerfd in de arena gelaten De correspondent van de Standard te Odessa verneemt uit offlcieele bron dat de Hnssische regeering geen moeilgkheden heeft ondervonden om van den Shah van Perzië bg zgn jongste bezoek aan het Bnssische hof een aantal politieke en handelsconcessies te verkrggen Wke zg wenschte Perziê kan nu worden beschouwd voegt de correspondent er aan toe als een Tasalstaat van Rusland STADSNIEUWS GOÜDA 3 Augustus 1900 De heer F de Baadt onderwgzer te Egmond a z is geslaagd voor Engelsch 1 o In de Nuts Spaarbank alhier werd gedurende de maand Juli ingelegd f 10838 79i terugbetaald i 13185 95 Keimpbh a d IJsïi Alhier begint de vlekziekte onder de varkens zich weer te vertoonen eergisteren stierf een varken van G van Leeuwen en van D Hordyk op last van den veearts werden beide varkens verbrand BoDEOBAvmr Mr v D de B op reis zond het treurige bericht dl neef en reismakker de heer v D ui u tevecht bg het bergbeklimmen in Zwitserland jammeriyk om het Jtven ia gekomen Hedcii Ontvangea een groote Collectie fljne HEEREU DASSEN VA OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA leleithaoH ai Beurs van Amsterdani 1 AUa I Vtkrs NiM l i i C rt Ned W S 9 8IV4 dito dito illtc 3 dito dito dito 8 HoNOiS übl Qouill 1881 93 4 lTALls lDsohrgTiQg 1869 81 6 OoBTKim OU in papier 1888 5 dito io nlrerl8t8 6 PoaTOttAl Obl met coupon 8 dito ticket 3 TtuUAHD Obl Binnenl 1894 41 65 81otkr S Vl 98 lOOV 83 4 881 81 93 931 83 94 96V 96U 9 y 101 67 57 dito QecoD 1880 4 dilo bij ILoths 1880 4 dito bg Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 apAM Perpet usbuld 1681 4 Tu Kin Qepr Conv leon 1890 4 nif Oer leening utieD 98 Qeo leeain urieC 86 JZoiDAriKp T oblg 189 ï Ulllco Üb jiLBcli 1890 8 10 VlNEZUlu Obl 4 oobep 1881 84V V uiUDAH Obligitien 1895 8 900 BoTTluiAll 8ted leeu 1894 8 91 NlD N Afr Huidel f Mud 99 Arendab T b Mu Certi8o en 681 eli MMt happS dilo 485 AM Hypolheekb pandbr 4 Cult Mij lerVor tenI aand 05 Gr Hypolheekb pandbr 41 1 10 Nederlandiiihe baak aand 804 Ned Uandelmaatub dito 1641 N W Pao Hyp b pandbr 8 96 Bott Htrpotheekb pandbr 4i J Utr tffpotkeekb dilo i OoariKB Ooat Hoog bank aaOti 198 Rmi Hypotbeekbank pandb 8 1 110 V AmaiiA Iqui bypoth oMdU 4 90 Mai L O Fr Libd rert 8 99l t NlD Uoll IJ 3poorir Mï aand I14 l My tol £ ipl r 8t Spv aand 101 Ned Ind Spoorwegm aand 994 Nod Znid dito dito dito 1891 dijo 5 100 TilI 8poor l 1887 89 A Eobl 8 56 Zuid ltal SpwmlJ A H ebl 8 55 PoiBM W rwjliau Vf eencn aand 181V BtrH Ör Ru Sp r Mij obl 497 Baltisohe dito aand Fafelova dito Mnd 6 I aag Doml r dito aand 5 98 Kmi Ch AMir Bp kap opl 4 lOOu dito dito oblig 4 100 AKZïKA Oont Pao Sp Mü oM t II41 Chic liNonli W pr Cr aand j diteditoWin gt Felar oM 7 UU Denver fc Rio dr 9pm eerl T 8 69 IlIlnoi Ce itr lobl ingoud4 lOS hl Louter hNa iliiiUi Gert y aanil 74 W Meiiro N Spw Mij Ie krp o t 104 Uiw Kama r 4pCt prer aand 87 J f N YorkOnl iofcWeet aand 95l 961 Ponn dto Ohi oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 5 9 V 81 Paul Miun kM B it obl Dn Pao Hoof lön obig 49 dito dito Line Col Ie kyp 0 6 Cakaoa Oan Soutli Ohen r aand 5 8 Vl 0 Ballw h Na lo h d 0 0 Amilerd Omnibn My aand 180 Sollerd Traniire Haat aand 910 Kis 8Ud Amiterdam aand 8 108 atad Rotterdam aand 8 lt 8 BlMM Stad Aotirerpen 1887 9 Stad Brunei 1886 100 Hom ThoiwRegullrQeKilMk 4 117 Ootn 8taat leenig 1860 6 117 8 5 K K Oo l B Cr 18808 101 SpAHn Stad Madrid 3 1868 84 Nm Ver fct Arb Spoel eert tot SPOTPKIJZEN van ZOMERMANTELS DAMES enKINDEBCOSTüMES COSTUMES TAILLEUR Blousea en DamesoTerhemden Jjtponstolfeii eo gekl Katoenen D SAMSOM VERSCHEIDENHEID Men schrtjft uit Eist Betuwe dd 21 Aug De ryka en gemeentepolitie alhier heeft gelgk gemeld is een goeden slag geslagen Dinsdagavond trachtte te Elden een als heer gekleed persoon by een winkelier een valschen gulden in betaling te geven De veldwachter werd gewaarschuwd die den persoon aanhield doch hg wist te ontsnappen Per rgwiel werd de politie te Eltt en Lent gewaarschuwd aan wie het des nachts gelukte dien man te arrssteeren in het wachthuisje der gierbrug te Lent Op hem werden bevonden 19 valiche guldens een met 6 scherpe patronen geladen revolver 3 patronen een breekyzer een boor 1 een steeksleutel Hg gaf op te zgn Fettr Sonnemana van Weert L oud Si jaar van beroep machinist en verklaarde de valsche guldens van een onbekende f te Utrecht te hebben ontvangen Het gevaariyk heertje is zwaar geboeid naar Arnhem overgebracht en ter beschikking der justitie gesteld Van koning Humbert van Italië die Zondagavond te Monza werd vermoord wordt het volgende verteld In 1882 zon de koning een harddraverg bywonen te Napels waar te zyner eere groote feesten waren georganiseerd toen hy juist bericht ontving dat de rivier de Etsch was overstroomd de stad Verona onder water gezet en verscheidene slachtoffers gemaakt had Onmiddeliyk verontschuldigde hy zich by het bestuur met de volgende merkwaardige woorden Te Napels viert men foest te Verona sterft men Ik ga na ar Verona ADVERTENTIEIN fm FLIM AGENT GEVRAAGD voor den verkoop van Tameblom e Meel voor tiOt Êt t CH OmMtreken Franco Br lett G E Bureau van dit blad Kermis te Gouda ZOMEETHEATER standplaats GROOTE MARKT Uollïiidscl Tooneelgezelschap van ket Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam Best RAHENDSE Adm VERHAGEN Eeg POTHARST Zaterdng 4 Augustus 1900 H nur s avonds Reuzeo Suooei 1 iiiui m m 1 Beroemd drama in 8 Taforeelen van ClIAKLOTTB BlEOH PFBIPraa PRIJZEN DBE PLAATSEN Ie Rang f 1 25 2o Rang f t 3e Rang f 0 75 4e Rang f 0 40 ABONNEMENTSKAARTEN lo Rang 10 stuks f 10 verkrygbaar aanbetZomertheater en by de Hoeren LOUIS LlESKER Sigarenmagazgn Mannfactnrenmagazgn DE ZON W J V D KASTEELEN 8 vas WIJNÖAABDEN Sigarenmagazgn alle Korte Tiendeweg en J OUDERKERK Sigarenmagazgn Lange Tiendeweg Bespreek Bureau dageH ka gtopeud van 10 tot 4 uur SOCIËTEIT H K Loesvereeniging WBSTH4 VEN 182 Soiree A musante ZATERDAG eA ZONDAG 2v £ Au T X iT É B Niet leden kunnen ten alle tgden worden geïntroduceerd Aanbevelend gerar d pinksen Hon lelt aMekaiieik Anilm Bekroond Tintoon U g AOB WM V