Goudsche Courant, zaterdag 13 juni 1914

brengen welk 09k vreeede De m i n i e t e r hoewel met het V orslel van den heer Spiekman sympathiseer onde wiide het niet overno inen omdat zoovelen er bezwaar teKen hadden De hoer Spiekman d diende daarop een nieuw antendement in bepalende dat alleen kie erwhtigd zijn voor de havencommJBBie zij die minstens oen half Jaar arbeider of werkgever is Dit amendement werd daarop aangenomen Verworpen werd het ftroenderoootv d Voort V Zijp Xondagsloon Na enkele redactiewijzigingen wertl de volgende ortt tot 32 aangenomen De eindstemming zal op een nader o bepalen dag plaats hebben VorechiUende kleinere wetsontwerpen werden daarna aangenomen De vergadering werd verdaagd tot Dinsdag 11 uur gevaar spreker dan I Apotheeh Ciouden Herl P BOHGilAIl eo ZOON Dr P J JStCHiKVKEii Borgman Apotheker llo§8 ltrap 9 Rotlerdam Qemeentelyke Acbeidsbears Aanvragen van werknemers op 12 Joni Volwassenen 1 reiziger 1 boomkweeker grondwerker pakhaiskneohten 4 werklieden zonder vakkennis 1 wacmoezier Aanvragen van werkgevers Volwassenen 1 koetsier 1 pakhmskneoht loopkneoht werklieden zonder vakkennis Halfwas of aankomende stoker pakhuisknechten Leerlingen en jongens klerk jongens zonder vakkennis HOMOEOPATHIE Depot der contffale Homoeopatische apotheek v a Dr j Willmar Schwab e te Leipzig Op aanvrage per brief kaart worden franco en gratis boekjes over homoeopathie toegezonden De geneesmiddelen worden in te Leipzig verzegelde fleichjoa afgelieverd 30 sbP Si h H H Veehouders Jicht Jicht gewoonlijk beschouKgd als het nitvloeisel van een zwaar leven vindtdikwijls haar onmiddellijke oorzaak inhet urinezuur hetwelk door de verzwakte nieren en blaas niet uit hetlichaam wordt afgevoerd Het kanala eea onoplosbare stof in de gewrichtrfin nestelen en wel dikwijls in dievan den grooten teen Ongelukkigerwijze gaan aan deze kwaal niet altijdwaarschuwende verschijnselen vooraf zooals ragpiin slechte spijsvertering roodgekleurde urine met een bezinkselgelijkend op stof van baksteen geneigdheid tot buikloop of verstopping hoofdpijn 46 Gewoonlijk komt de crisis des nachts de patiënt ondervindt dan een onhoudbare pijn in den grooten teeu Eijn als van een hevigen beet gloeiend eze crisis kan overslaan op het hart enz en zeer gevaarlijk worden liet is daarom noodzakelijk bij optreden van verschijnselen als de bovengenoemde om onmiddellijk in te grijpen teneinde gevaarlijke gevolgen te vermijden Foster s Rngpijn Nieren Pillen herstellen de gezondheid on kracht der nieren on blaas zoödat het urinezuur geregeld wordt verwijderd en verhinderd wordt dat het kristalliseer en onoplosbaar wordt Te Gouda verkrijgb bij de hh S van Loon v h Wolff Co Westhaven 11 en Ant Coops Wijdstr 29 Toezending geschiedt franco na ontv v postwissel k f 1 75 voor één of f 10 voor zes doozen Eischt de echte Foster s Rugpijn Nieren Pillen weigert elke doos die niet voorI zien is van nevenstaand handelsmerk Voor het fokken van uw Kalveren geen beter en votordeetiger Voor Huis en Bof Daarin ligt nu de groote waaid van de HUikei da zij een prikkel is Vüur de uiaak een miüjdol dat het geuüt veriioogt van het voeUöel en to lgkertigd een voedingsstof waarvan de Waarde als de üpoemmg uit het sp j8v rtering8kanaai lu het bloed Iweft piaaJB gehad in geen enkel up zicht ondwdoet voor de voeding waarde u het zetmeel Het zou daarom voor de voeding van de art eidende klasse vool hetgeen men gewoonlijk volkevoeding noemt een groote a jtiwmat zyn zoo de suiker Aoo laag èa prye wertl dat ilaa rvan bij do toeböreiding der spijzen Condor bozwaar een ruim gebruik kan word en g auaakt Frof Dl C A Pekelharing Tegen m Vïiegeiü De gewone Muisvh j is gevaarlwï Zti kRn jzap inetige i iekten vf rsp idel als ft pheuzo koortsen dyBenjerid eho e diarrhée vaai jongv ki éren 6o moorddadig ui de zomer en ms tuberculose Depe vlieg is iil staat ziekten i v f te bpenge4 omdat j jtij voedsel i f t ipi mesthoipen lajeciie toffen im worpaeton J ro enc f üorw pen W i Daaroii jiÊ geraden et Vóór 4p tWff iw i P Kijn teneinde v4ruu3 ibjir p ziteltte ooMakeö te voorkomen Mei dit dpel Mioetent Ie Alle j spïjzöjji bwehenpd wor den tegen ile aaörakiMg der Viiegeii met alleen binnt tf dqi huizen nlaar ook m madazynew vü i ievenamiddelen en voSral ddor Pfi die ie uit slalten op straat 1 2e Zooveel mogelijk verhinderd worden dat vli gen binnen de wemngien komen 3e Ze vernietigd worden waar ze reodfi ziju l ii 3ionge4rong n ie Vow l de eboorte eo de verroenigvuldipng der vl efeen worden te ngohoudön door op te treden op die plaat i n waar zo haar merefi leggen Deze maatregel i van h t grootste belang omdat de vlieg in het warme seizoen verscheidene malen eicipen legt en er bij elke gelegenheid meer dan honderd voortbrengt Eén enkele vlieg kan dus wanneer de voortbrenging door niets gestoord wordt in den loop van een jaar honderd millioen nakomelingen krijgen Kamoraelk ale voedsel voor den menech Geneeskundigen schrijven vaak het gebruik van karnemelk voor aan zieken en herstelienden en wat giBschikt is voor de zwakke magien der kranken is zeker verteerbaar Blachtf ords Kalvermeel Levering door vele handol iren in Veevoeder Waar niet verkrijgbaar levering rechtstreeks door den Hoofdagent 30 M VeTheul Elizabethdwarsstraat BOTTÜRS AM Te Koop in den Salon iiitï een modern uiterst sohed modorn ton stijl Mahonie Ameublement bestaande Mali Silonkast fraaio i toekonmg 4 Stoelen Canapé 2 Fauteuils Salontafel passende tljl apidgël hot g Ijerf tjKatabl ptttta Ie l ands i 1 1 1 i PrachtmaBsief inmod i stijl Eikenhout Buffet 4Stoelen met bekloodo Ruggen 2 Fautouile 1 f Canapó geheel met moijquet gestoffeeird ie klas werk passende l T ifel en dito Spiegel l het geheel tezamem i Limonade Essences om zelf Uwe LIMONADES temaken verkrijgbaar bij AfiTONCpOPS Diiogist ijd8traat2 ha Brieven uit de Hofstad ocxxxvni Toen het Deenscbe Koningspaar den Haag bezocht is o a een bezoek gebracht aan den huize De Raephorst Misschien boezemt het onze lezers belang in het een en ander te vernemen over deze buitenbezitting van onze Koningin die wel tot de fraaiste gerekend mag worden Yan het kasteel zelf is niets meer over dan een eenvondige boerderij die den naam bl ft behouden van de eenmaal trotsche burcht waar van jacht en krijgsbedrijf in vroeger eeuwen verademing en rust werd gezocht en waarschynlyk ook gevonden Naar de geschiedbladen melden is het oorspronkelijke kasteel omstreeks het jaar 1250 gestioht door den ridder Kerstand van Raephorst wiens naam minder gekend is dan die van zijn beide zoons Öerrit en Dirk welke in 1272 in den strijd tegen de WestFriezen nabij Heilo zijn gesneuveld Rare heeren heeft de Raephorst in den loop der geschiedenis als bewoners gehad nu eens waren zij goede vrienden van de graven t an Holland dan weer stonden zij vierkant tegenover de regeering Een der bekendste is wel de heer Gerrit van Raephorst geweest die veel sensatie heeft verwekt met zijn schaking van een 13 jarig meisje Dit meisje in gezelschap van haar ouders de vader was een zeer rijke patriciër uit Leiden Pieter de Grebber genaamd op weg naar de Willebrorduskerk te Wassenaar om den dienst bij te wonen werd voor de oogen van haar ouders door gemaskerde personen weggeroofd en naar later bleek naar Leimuiden vervoerd waar het huwelijk tusschen haar en Gerrit van Raephorst op wiens bevel de schakjng plaats gevonden had gesloten werd Deze trouwlustige sinjeur werd het landuitgejaagd en eerst jaren later wist hy toestemming te verkrijgen om uit zijn gedwongen ballingschap temg te keeren Te Leiden in de Pieterskerk beleed hij znn snoode zonden en in de kerk te Wassenaar werd door hem een raam van gebrand glas geplaatst Cocoli iDe m leoruitvoering 4 Stoelen mot loerd j Ruggen on Zittingen I Canapé 2 Fauteuils Tafel met 2 Trok bladen Spiegel en pas l send Buffet hot ge J heel tezamen het beste htMxU I er pond 4 L Ceïi Aanbevelend L van der Beek Witte Bioscoop Kleiweg VRIJDAG 12 tot DONDEEDAG 18 JUNI Zeer Interessant Programma met hoofnummer DeMijneigenaar drama der piijnwerkers in 2 deolen Hierin ziet men bet mijnworkorsleven prachtig is de opname van het oogenblik dat de stakers uit wraak do miju in de lucht willen laten vliegen Een galerij stort m dne mannen worden er ond bedolven De moedige mijneigenaar met gevaar van zyn leven daalt hij af en redt hen ZIJN PLICHT twneelspel in en bedriQf SNOB ALS BOKSER om te gieren van het lachen Verder meerdere komische on wetensohappeltjko opnamen 10 Coupons Loge f 3 50 II in prima eikenhout met koper inlegwerk in moderne uitvoe ring best uit Lite ja meau groote Spiegellegkast Waachcommode mot groot spiegelopzet 2 Nachtkasten 2 Stoelen Tafeltje Rekje het geheel te zamen Dito Ameublement y zonder inlegwerk Geheel compleet in Ie f 175 f 140 klasse pitchpmeVerder Club on andere Fauteuils OudHollandsche Stoelen Fauteuils en Hoekstoeltjes div prima Ie en 2e handsMeubelen tot uiterst vaordeelige prijzen 85 ROTTERDAM I Havei 31 33 Mpli IMO Te AMSTERDAM Sanatogen bfl Anton Coops Drogist Wijdstr 29 Adverteert in Hl Blad Ingezonden Mededeelingen Daar w met de Gratis Uiïschenken van Half Kathreiner Half Koffie een buitengewoon succes hebben zullen w Tdeze uitschenken nog eenigen tijd voortzetten De Firma s waar deze gratis uitschenken plaats hebben zullen door biljetten voor het winkelraara daarvan kennis geven terwQI wij bovendien lederen dag in onze tQdelijke étalage Markt 23 de uitschenken bekend maken Door eene vergissing is een gedeelte der proefpakjes welke wij de vorige week huis aan huis lieten verspreiden met een verkeerd mengsel gevuld Vooral diegenen elkezulk een pakje hebben ontvangen raden wy aan by eender gratisultschenken het mengsel 106 Half Kathreiner Half Koffie te proeven Alle huisvrouwen welke Kathreiner volgens de goede manier lltóebereid proefden waren verrast ov den vooriMeHjken smaak Daardoor is menig nog bestaand voorooineel overifonnenen hetgetal onzer talr ke oude vrienden net velen uitgebreid K4THREINERS MOUTKO IE FABR KEfJ LEUVEHAVEN 69a ROTIifRDAiM EopiülleDiiiflf faflidE waarop de sohjikjng in beeld is ge 1 in l683 dpor do Süte i van Uolland 4j 6rden geéonfisqoeerd Een waardig pendant van iozMi yreder k Hendrik kwto lator in hetgalanten ndder was een zijner nazateSifbe it ervan en hij Jeed ii Jrestaureeren een Herbert van Raenhorat dioin P i h I t t h j 7 i gaioiiuau iiuuwi wan oüii aijiim llIlïlJHïOn tot een der mooiste kas efelen uit dien tijd Tot en met jWiUem de derde ia het slot bewo ild ewees toen echter kwam het echter i n handflri van verre iamilie die het verwaarlooide In 1798 was het z owaar tot strdfge vangen is gedegradeerd terwijl hSt naderhand ais militaire school ook vMel als ziekenhuis ia gebruikt Keizer Napoleon gaf het aan een niühtcadeali die het tijdelijk heeft bewoond Toen het daarna weei aan dett taat v rvibl ie het korten tijd later in 1 14 voor afbraak verkocht Het is zonderling en zeer jammer dat vele van de mooiste sloten juist een korteren tijd vóór dien waarin men zeer veel belang is gaan stellen in het behoud zyn afgebroken of vernietigd Slechts enkelen zyn als bij toeval gered en worden thans met groote kosten weer in goeden staat gebracht De kasteelen en sloten leveren de schoonste bijdrage tot onze geschiedenis omdat zij naast de herinnering aan de velen str d dien onzen voorvaderen te voeren hadden om er op te wijzen hoe de bouwkunst de mooiste ne knapste aller kunsten eeuwen én eeawen reeds bloeide zelfs tot een hoogte was gestegen die thans byna onbereikbaar blijkt Thans is bet beeld door de kunstenaars van eeuwen her ontworpen het voorbeeld bij hedendaagsche werken Zy wisten in hun kunstproducten iets en blijvends te geven waarvan het nageslacht na eeuwen nog zou gewagen Helaas is er tusschen den tijd waarin men de schoonheid op ware hoogte wist te schatten en den tijd waarin alléén aan het nut der bouwwerken werd gedacht een tijd geweest waarin de vandalen vrij spel hadden Zy hebben heel wat vernietigd dat meer dan de v 4talen van alle vechtjassenjen zou hebben bijdragen om ons de wording van het huidige Nederland voor oogen te brengen De grootste vandalen zyn de regeeringen en overheidspersonen geweest die vaak over een geldbejag van luttele honderden guldens verkochten on deden vernietigen dat een schat in zich vatte thans in duizendvoud van hetgeen het toen heeft opgebracht geschat Wij vertellen wellicht later eens i ts over de lijdensgeschiedenis van het Binnenhof dat ook ontzaglijk veel heeft geleden door het gemis aan knnst kennis der achtereenvolgende regeeringen HAGENAAR een Herbert van Raephorst die in l665het vak van roofridder trachtte uitte oefenen Met een bende gespuis trokh j er op uit plunderde hier en daa totdat Alva zonder veel omwegen hetheerschap ter dood veroordeelde wdlkvonnis op het schavot is voltrokken De laatste vertegenwoordiger vandeze familie was Hendrik van Raephorst met wien in d 0 de f mlHeuitstierf 1 Inmiddels had door een viertal eeuwen heen hiSfNl gteel zich aan den Wassenaarschen weg verheven als een verblijf der zonderlinge types van de familie Raephorst die er nu eens hun tijd in ledigheid doorbrachten dan weer bezig waren knjgslustige plannen te smeden Het was een stevig slot die tegen een stootje bestand was Ïjïingzamerhan4 echter geraakte het in verval en toemna den dood van het laatste familiehd let slot in andere handen overging waslhet in allesbehalve goeden staat In L712 is het herbouwt doch daarnaAchijnt er weer niet de hand aan rapouden te zijn althans toen in 1793 Pieter Twent een der ministers n Koning Lodewijk het slot ko Jpt verkeerde h etin desolaten toestanal In 1831 kwam het kasteel in eigendom van Prins Hendrik die het liet afbreken en den tuin deed aanleggen om de boerdery en daarbij het buiten in den toestand bracht waarin het thans nog verkeert Tegelijk met de Raephorst bracht Prins Hendrik de aangrenzende buitens Ter Horst benevens de tegenoverliggende Pauw waaraan in 1840 ook Bakkershagen werd toegevoegd Dit geheelen complex is thans het eigendom der Koningin In den omtrek van den Haag liggen vele ruines of overblijfselen van oude kasteelen Helaas is er alles te samen niet veel meer van over van de meeste zelfs niet meer dan de naam Een klein stukje bouwyallige steen herinnert o niet ver buiten den Haag aan het eenmaal beroemde slot der Naaldwijken der heeren van Honsel waarai de naam Honselaardijk ontleend is Ook dit slot dateerde uit de eerste helft der dertiende eeuw Een der meest bekende bewoners van het oude slot is geweest de Graaf van Aremberg in het midden der zestiende eeuw stadhouder van Friesland Deze sneuvelde inl5G8 na zijn dood bewoonden zijn vrouw Margaretha en zijn zoon Karel het slot Zij stonden echter aan Spaaneche zyde wat gevolg had dat hun bezittingen voor kiachtige gezonde gestellen melksuiker ih in de karnemelk ia grootendeels omgezet lu melkzuur waardoor de verteerbaarheid sterk 10 verhoogd Wat de voederwaarde betreft mt tal van analyeee volgt dat 6 K G karnemelk meer voedingswaarde heeft ten 1 K G kippeneieren en 5 K G karnemelk meer voedsel bevat dan 1 KtG vleesch Wie dit in het oog houdt kan zich op eenvoudige goedkoope manier van krachtig voedsel voorzien Schoenen van fijn leder blijven zacht en glanzend ala men zo dagelijks met oen weiüig © iwil of vaseline inwrijft Eene tulen voile met of zonder zwarie noppen kan men in lauwwarm water met zeep en borax wasechen Luchtig uitdrukken en stijven hiel sterk suikerwater en eeo weinig borax dan spannen piet spelden op d © stjijkpianlf Niet strijken Voor de keuken Tomatenela Zee tomaten biancheert men gedurende een paar minuten in een weinig heet water met out daarna plaatst men ze op etk vergiet on snijdt ze in vieren VeS volgens gorden ze op oen schotel gtv legd en raet de volgende saus be d t Voor het ondoen strooit roon er een weinig dral on overheen Omelet met tomaten Een groote en rijpe tomaat wordt in klein stukjes gesneden men voeigt er by eed paar fijngehakte sjalotjes en la t he meteen lepel boter lichtbruin brakion Men bakt op de g ewone manier ten omelot doet de tomatenjnassa in het midden en vouwt liaar diciit Op den schotel rondom de oaimelet doet men een weinig tom teniaus Voor hot leven Spreekt nooit van uiielf zpomjn tienkwade ten goede 6 Van de beete dingen op aardf ia een getrouw lezer het ailerfeeetcii Paleizen hebben gladde vloemi De weelde stoort e rum van het leven De z waarmoedigo kweekt zijneigen ellende gelijk t e tu niei zijn beste kasplanten verzorgt r lfH is d martelaar I van Mn gon WedAcbei ten ë G ufl a REMONSTRANTScfe $ KERK ooin lOVa uue Dr Jj A BEIJERMAN Amsterdam 1 I GfiOOTE KEIRK l j In de vroegpreefc en 1 des oormulijiags extra collecte voot betlteupplin onds jvroegpreek te 7V2 ro Ds JlIJL jVoorm ten 10 ure Ds DEUR INam ten 2 ure Geen êlienst f KLEINE KJËRïC ïïam iBn2ure Ds CANMk IETER Kii öWpröek ten 5 ure m BIJL LUTHERSCHE KERK Voorm ten 10 nre Ds j SIMON Evang Luth pred te WildM vank GROOTE KERjK Huwelijksinzegening Woensdag 17 Juni 12 uur Ds OANNEÖIETER Advertentiën Haemeaflikken F a DEE Apotheker Westhaven Men wachtQ zich voor namaak Onder den naam Odol worden talrijke waardeloote ja dikwijls zelf scliadeliike namaakaeU in doozen en fleisdien verkocht Daarvoor zij men op zijn hoede Het edite Odol wordt alleen in flacons verkocht als hier uf ebeeldl Bi der Arrondissements a la i verklaard ontbohd n r rfitscheiding het huwelgk op iR Kosloten tusschen Mevrouw mSa JOHANNA LOCIA Si onder beroep wonende te ji en den Heer HENRI MAB JOHAN JOSEPH DE BONT an wonende te s Gravenhago Mr J C L M VAN GILS Procureur iets te vorderen van of vertaikllld znn aan de nalatenschap S toer CORNELiS TEN niMIHELER gewoond hebbende te en Mmt overleden 3 Junijl lïï t d = P8 1 ten kantore van NotMis OAMjffiB VAN NOOTEN te Gouda J I Op door ieder te bereiken voorIraardwi b éstaat gelegenheid tot deellune asn schriftelijke cursussen in fttdk handelscorrespondentie poekhouden imiMider de aflministratie van verBÜende bedrijven en vereemgingen l f Stenografie Men vrage nadere tomgon onier uo 9760 bureau Ian dit blad Op veitedig verlangin worden binnenkort de volgende Avifflcursussen geopend in de Engelsohe Taal l V orEerstjbegiinienden ÖoeliijHet Ipwan van het meest j sprekkjMv töbuniien voerenJ f IjeerblWk Rrst Book van Berlitz 2 Voot Meergevorderden 50 Doelli De reeds verkregen kennis J I j iit de praktijk to brengen door oonvejjitia on door het lezen van gesêhiïte boeken 3 Voor Handels en Kani toorbediende Han j delskenme en Correepën dentie llLearboofesn niader V e bapalBn iii i U Ui i im n I 1 in Insohri vingen kunnen persoon 1 of schriftelijk gescbieden aan Onderstaand adre Elke cursus bestaat uit 30 Lessen Voor Vaarden zijn 115 Il m Mas w M pemMn 22 5 4 t 2 13 krlitz School lllaal der Rott Beriitz Sckool I Westhaven 44 SANATOGEN F A DEE Apotheker Westhaven LANGE TIENDEWEG 27 Teleph 313 heeft voorradig Vei Sfhe Aardbeziên 4 W n Blauwe Druiven Tafelperen Tafel appel en Bananen Tomaten Sinaasappelen enz Aanbevelend Aamlbeien De Mambeleumatf van Apofhe BOOM gei eest spoedig in en intvendige bloedende en blinde AamHh Het jeuhto bedaart spoedig Hftper potje BO ot 12 J krijgbaar te Gouda bii ANTON iOtS Fa WOLFF Co te Rotterdam bij E VAN SANTEN OLFP Kort Hoofdstaeg 3 f HILIPS l WATT VOOR WINKEL ETALAGES l50XStR00MBESPARING BELANGRIJK 3 voeder dan WANNEER l VOOR UWE WINKELETALA6É 4 LAMPEN VAN 50 KAARSEN DOET VERVANGEN DOOR SLECHTS l PHILIPS 1 2 WATT LAMP VAN 200 KAAR N BESPAART U 50 lo STKOOl l BIJ GELIJKE LICHTSTERKTE mi f C C BENDER AnSTERDAN LEIDEN ROTTERDAM PIAMINO S OKGELS MIOnOM EM SALOli VLEUG ELS p 1 Eantziug er MarM 18 197 HET ADBES VOOR Dames Dnderkleeditig In alle prijzen Prima afwerking en Prijswaardige kwaliteiten Zondags gesloten Handel in Verfwaren Lakken en Vernissen Olie en Teerproduoten Kwasten Borstelwerk enz Beste en Goedkoopste adres voor H H Schippers Binnen eenige dagen OPENING van ons tweede Magazgn Leuvehaven 81 W Z LAK VERF VERNISFABRIEK 50 Telef 3495 Postbus 443 Rotterdam ienaflia P HULLEMAN O OTJID A Telef 330 Abonneert ü op dll Blad LANOE TIENDEWEO IB Burqers E N R en Rover i vn o 1 on iroedkoop Ruime RIJWIELEN dn niooi van n odeI f P goedkoop Ruime voorraad Banden Onderdeelen en Toe e AGENTSCHAP VOOR GOUDA EN OMSTREKEN DER Métallurgique Hurtu en Krit Automobielen BONDSRUWIELHERSTELLER