Goudsche Courant, zaterdag 13 juni 1914

DOOR ALLEEN TE WAgSCHOI METZEEPEXTBACT MEN DOET VERSTAM IG HET BLEEKERTJE Met de minste moeite maakt dit de wasch blinkend helder bet goed lijdt hoegenaamd niet en worden zelfs de teerste kleuren niet aangetast Alle bytende geweldmiddelen zijn van zelf sprekend scbadelijlc voor bet goed en doet dit lang voor den tijd verslijten 7B Men zij dus op zijn hoede Alom verkrijgbaar Stoom Zeeppoederfabriek ScheepmakersliaTen 29 Rotterdam tSi Gedempte Binnenrotte BOTTERUAAI $ D 0 H l Gou levert tegen cöncurreerenije prijzen per wag on l Steenkolen Fransche en Belgiscl Gascokes Ouitscbe en Belgiscl Anthraciet Antbraciet voor Zuii gasmotoren Bruinkool Brikettei Cokes voor Centrale verwarmini Verkoop van Piano j in prijzen van af f 125 j 165 180 250 285 en hooger waaronder bekende 1 klas fabrikaten welke onder garantie worden verkocht Pianoliandel CA MülJS ROTTERDAM è V Oldebarneveldstraat 71 30 I Telef 9906 van SteiDway Sons Bechstein Erard Julius BIQthner Pleijel Qrotrian Steinweg Nachf Knake Q Adam F Adam Mann Co KnSchel Rönisch Eigen Fabrikaat 102 Het PIANOSPEELAPPARAAT ook ingebouwd in vleugels en pianino s DE PHONOLA met artistenrollen stelt iedereen in staat muzikaal piano te spelen Steeds in onze magazijnen te hooren Geïllustreerde Catalogns op aanvraag franco en gratis Xelefoora In tercóaoim a xxasil 25S9 Mijn Reclame Rijwiel f 28 50 overtreft alle in Kwaliteit praohtig gelakt en vernikkeld kogelfreewbeal stuur met 2 rf mmen pnma banden solide garantie enz Wilt gij veel geld verdienen koopt dan mijn Klokkenlager Rijwiel wafirde f GO nu f 39 Machine en banden alle gegarandeerd Vraagt myn Reclameband f 1 98 met 12 mnd garantie 40 j Rijwielmagazijn Eorte Fannekoekstraat 9 en c ROTTERDAM Telefoon 8870 5 q Pandbrieven met Winstaandeel van de lo Hoiland Noord Amerilca Hypotbeekbank te OORINCHEM zijn verkrijgjiaar bij de Agenten voor Gouda T G0EDEWAA6EN Zn alwaar tevens de conpons betaalbaar zgn 22 Qeplaatst tot einde April 1914 aan Pandbrieven f t Sf SM WiillriiDa Molorrijwieleii r r m e rmm m I tSI Onbetwistbaar het beste en goedkoopste motorrywieL Wenrwell Rijwielen z jo soel sierlijk eo iaip io prijs AGENT ADR DË GItOOT Kleiwejr 79 G tJUA prijscouranten gratis IMPORTEURS OEBR SI EBOL Amsterdam Haematogen F A dEK Apotheker Westhaven 0 Dames HaarwasBchen met Electr droging Aparte Salon Levering van alle soorten HAARWEBKEN BAiiV A DE one Coiffeur Oosthaven 31 Eiwitstaai Kinawijn Drogisterij Westhaven 11 i WOLFF k Gymnasium te GOUDA Zij die hnnne kinderen of pupillen willen laten deelnemen aan het toelatingsexamen dat 6 7en8Julla 8 zal plaats hebben worden verzocht daarvan onder overlegging van de noodige bescheiden aangifte te doen vóór 26 Juni a s bij den Rector Dr A VAN IJSENDIJK Oosthaven te Gouda Medicinale en Minerale wateren P WËIJER Apotheker GOITWE 136 VAN BlC JMMESTEiN S indehil de E llNIvT EST E Vüil ncii ON SCHA DE LIJK APE in frNHOl 40 OEN DEPaT HANN GUMJHIWERKE EXCELSIOR FRED PLEIN 29 Telef Interc 5518 N AMSTERDAM De zwarte schaduw der Asthmalijders WiELHIJDEgsm verlaDgl i fii Dweo mmm EXCELSIOR BANDEN Asthmahjders wat ts die swarte schaduw die rondom U waart 1m 1 het de vrees voor een nieuwe jl aanval of is het de ajigst da ongerustheid voor hare gevol i gen Wat het ook zij astbmaI ders gij moet die zwarte schadaw als een waarschuwing oe 1 schouwen en thans zonder aarzelen het krachtige geneesmiddel gebruiken hetwelk Uw asthma grondig en blijvend zal genezen do wonderbare AbdQslroop Klooster Sancta Paulo welke de borst versterkt en de ziektekiemen doodt en tering voorkomt De Abdijsiroop heeft nog zelden gefaald bij asthma bronchitis kinkhoest influenza de hevigste verkoudheid den hardnekkigsten hoest èn alle borsc keel en longaandoeningen volstrekt onschadelijk Dikwijls was de ABDIJSIROOP klooster SANCTA PAll het laatste redmiddel van den astma of teringlijder Reeds na het eerste gebruik ondervindt de zieke een weldadige ver lichting de siym komt gemakkelijk los en dan volgt na geregeld gebruik spoedig een biyvende genezing Pnji per fiacon vbd 230 gr van 550 gi f 2 en n 1000 gr I 3 50 Eiacht rooden band met hiindleekeniBgi L 1 AKKER Rotterdam VertuijBbaar bi alle dro giateii CB de meeate apolkefcett Fotografisch Atelier W J v ZANEJ OOSTHAVEN 20 Telef 188 PboloppiD Id Iparel UI u PHOTOGRAI HIE of N TDURLIdKE KLEUREN Ruime keuze lijsten voorradig 0 Geopend vu 9 5 uur s Zondags van 9 2 uur Jllaai§cliappij voor HofiXhaizea KIPSTRAAT No 4 ROTTERDAM T le oon No 1883 MIODAOETBN van 11 tot 7 nur ZONDAOS tot 6 uur a mlddaxs MIDDAGETEN bestaande uit Soep Aardappelen Groenten Yleesch Gehakt of Carbonade a f 0 27 f 0 37 f 0 4J Verder den geheelen d è Brood met Boter Kaas Eieren Kolfie Thee Bier enz De beste gelegenheid voor groote of kleine gezelschappen om te dineeren op overeen te komen conditie 30 A STAM Dir