Goudsche Courant, maandag 15 juni 1914

flo 1250S Maandag 1 Juni 1914 53e Jaargang eOIDSCHE mHANT i© a 77 s exL u ca TrerteaD tielDl© d voor G o o d su eariL Oa=ö str©3s ©an Verechijnt dagelijks i l K behalve Zon en Feestdagen PRIJS DER ADVERTENTIÊN Van 1 5 gewone regels met bewljsnummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 By drie achtereenvolgende plaatsingen wo den deze tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 bjf vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f O 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte PRIJS VAN HET ABONNEMENT Pèr kwartaal f 1 25 Idem franco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnementen worden dagelüks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 bij onze Agenten dan Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 K Telefoon Interc 82 TJitgeTers A BRINEMAIT EN ZOON fiennisgeving lOEGEMEESTER en WETHOTJv n GOUDA brengen tor kennis van do ingezetenen dit het primitief kohier der plaatHlgke directe belasting naar het inkomen in deze Gemeente voor het dienstjaar 1914 door Gedeputeerde Staten van Zuid Holland goedgekeurd in afschrift gedurende vijf maanden voor een ieder ter lezing is nedergelegd op de Secretarie der Gemeente en dat voormeld Kohier ter invordering 18 toegezonden aan den Gemeente GOUDA 15 Juni 1914 Borgemeeater en Weth voornoemd K L MARTENS De Secretaris J VAN HEUSDE B o itexi laaaca De Fransoho kabinetBcrisis Hot is de eerste maal in de geachierlonia der derde Repabiek dat een Kabinet reeds op den eersten dag van zijn ministerieole verklaring de nederlaag lijdt Dit feit alleen kenschetst iMnds de buitengewone belangrijkheicl Villi den val van hotMiniaterie Ribot dal wel geteld 8 dogen heeft geleefd ïmiiddelfi kan niet gejregd worden dat do onde heer Ribot hij mag dan achfflraf er niet zoo ontevreden over zijn op zijn leeftijd niet het roer van Btftat in handen te moeten houden joo zonder meer den strijd heeft opgegnven Integendeel heeft Ribot tijdens zijn rede bemerkend hoe reeds de stemming in de Kamer ten opzichte van n kabinet was zich nadrakkeUjk beijvert te redden wat er nog te redden waa Te vergeefs heeft hij daarbij er den nadruk op gelegd dat hij steeds een goed ropoblikein ia ge veest en als zoodanig slechts mot een uitsluitend republikeinsche meerderheid regeeren wilde te vergeefs wees hij er op dat in zyn Kabinet radicale fóidera als Bourgeois en Delcassé met hun persoon zelf een waarborg zouden syn voor zijn go d republikeinsch beleid door aan aijn zijde p de Ministersbank plaats te nemen Tevergeefs legde de premier de bekentenis af dat hij in de laatste jaren ook zijn repubiikeinsche overtuigingen in werkelijk vooniitatoBvende richting overeenkomatifi de soci ale noodeda had herzien en thans zelf op een politiek naar links wilde aansturen Tevergeefs ten slotte bracht hij als ultima ratio ook het uiterst netelige vraagstuk van den oanoieele toestand dor schatkist in het veld waarbij van de Regeering een dadelijke ni t één enkelen dag meer voor uitstel vatbare oplossing geëischt wordt nl de indiening van een groote leening welk voorstel nog denzelfden avond in het parlement zou worden ingediend Het heeft alles niet mogen baten de vereenigde linkerzijde van de geunifieerde radicale partij de onafhankelijke socialisten en de partgsocialisten bleven onvermurwbaar Zij brachten Ribot mitsgaders zijn radicale medewerkers Bourgeois en Deloassé reeds bij de quaestie over den voorrang de motie Dalimier een definitive nederlaag toe Feitelijk was daarmede het lot van het KabinetRibot reeds beslist intusschen klom bij de stemming over de motie zelf de antiminiaterieele meerderheid tot 187 stemmen Öingen van de 568 afgevaardigden bij de stemming over den voorrang nog 262 met Ribot mede bij het stemmen over de motie daalde dit laatste cgfor tot 187 nl 374 vooren 187 tegen stemmen ï eitelijk had niemand in de Kamer zulk oen verpletterende nederlaag verwacht zelfs van Ribot niet Dat bleek uit de donderende schier niet tot bedaren komende bi valsbotuigingen dieop het bekend worden van den uitslag in de Kamer losbarstte en onder welke salvo s het geheele Ministerie met de schrale hooge gestalte van den premier vooraan langs de rijen der juichende afgevaardigden de aaal verliet Toon dè gevallen Minister president voorbij de banken der socialisten liep beantwoordde hij hun stormachtig gejuich met een ironische dankend handgebaar Viviani die thans opnieuw als kabinets formateur is opgetreden heeft nu het volgend ministerie samengesteld Minister president en Buitenl Zaken Viviani Justitie Bien ven u Martin Binuenl Zaken Malvij Onderwijs Augagneur Financiën Noulens Oorlog Messimy j marine Ganthier Koloniën Raynaux Handel Thompson Openbare Werken Réaé Renoult Landbouw Fernand David Arbeid Coueyba onder Minister van Oorlog Lfturaine idem Schoone Kunsten Dalincier idem Binnenl Zaken Jacqaier idem van Handelsmarine Ajam Buitenlandscb Üieuws DUITSCHLAKD Militaïï luchtschip verongelukt De militaire luchtkruiser Z I is Zaterdagmiddag om 12 uur op weg van Keulen naar Metz bij Diedenhofen gedurende een noodlanding verongelukt Het luchtBchip dat bovendien door den regen sterk verzwaard was werd door een loodrechten wind tegen den bodem gedrukt en brak tusschen den achtergondel en het stuur rechthoekig middendoor Naar verluidt moet het luchtschip geheel gedemonteerd worden Een eerste luitenant werd gewond TUEKÏJE Turken en Grieken Naar de Weensche bladen bevestigen heeft de Oostenriiksche gezant te Constantinopol opdracht gekregen bij de Turksche regeering te protesteeren tegen de vervolging der Kiein Azia tischo Grieken Overigens heeft het aan protesten in de Turksche hoofdstad van verschillende Mogendheden tegen de behandeling der Grieken in Klein Azië niet ontbroken Een telegram uit Constantinopel dd Il Juni aan JMaand Ct m dt Ewi officieele kennisgeving van don MinlHter van Oorlog roept ingevolge de nieuwe legerwot de recrutongen 1887 Ö die nog niot gediend hebben onder de wapenen Db Po rte publiceert nieuwe tetegramraen van Talaat Üey waarin gemeld wordt dat naar uit het onder zoek ia gebleken de geruchten volgene welke er zich in de omgeving van Aivali door officieren aangevoerde h6n ion zouden bevinden geheel onjuist zijn De üriekscho consul hoeft zelf aao den Turkflchen minister verklaard dat hel slochts geruchten waren In de omgeving van Edremit waren vóór de aankomst van don miniater de inwoners van IG plaatsjes geëmigreerd Een aantal personen drongen de verlaten handelshuiz en winkelfl bannen om te plnnderen De overheid nam maatregelen tot bcecherming van den eigrodom De toestand is weer normaal Betreffend de incidenten te Karaburun melden tel ramnaen dat een bende die in de nabijheid van Karaburun op afdeelingen gendarmen en douanebeambten stootte op de vlucht sloeg onder achterlating van oen Mannlichcr geweer Beloie Ernstig spoorwegongeluk Uit Kortrijk wordt aan de Maand t geseind Wegens don ontzettenden plaaregen kon de machinist van den trein uit Doornik niet zien dat oen andere trein op ongeveer 1 kilometer van het station van Renaix stiktoud Een botsing volgde waanloor d treinen als het ware in elkaar schoven en vier rijtuigen totaal werden verbrijzeld Er zijn talrijke doodou D materieele schade is aanziealij Amebika Dreigbrieven Te Bogota New Jersey ia een neger gevangen genomen verdacht de schrn▼er ▼ te zijn van dreiglirieven aan de Cunard Maatschappij De man zeide dynamiet in de kolenvoorraden van een der schepen van deze maatschappg waarschijnlijk de Aquitania te zullen verbergen indien hem niet een bedrag van 10 000 dollars werd ter hand gesteld Drie dezer brieven waren door de maatschappij ontvangen op den derden brief ging men oogenschijnlijk in maar inmiddels werd de politie gewaarschuwd en slaagde deze er in den afdreiger te arresteeren laxLd De Financiën der provincie Zuid HoUand Gedeputeerde Staten stellen voor dat de Prov Staten van Zuid Holland de rekening over 1912 vast te stellen in ontvangst op f 2 408 285 26 j in uitgaaf op f 2 707 898 38 zoodat er oen nadeelig saldo is van f Voorts stellen zij voor de begrooting voor 1915 vast te stellen op eeneindcijfer van f 3 70G 79G 56 on omter bestrijding van de uitgaven derprovincie voor het dienstjaar 1915 teheffen a 14Vi opcenten op de hoofdsomder grondbolaating op de ongebouwdeeigendommen over 1915 b 14 Va opcenten op do hoofdsomddr grondbelasting op de gebouwdeeigendommen over 1915 c IIV2 opcenten op de hoofdsomder personeele belasting over 1915 Bond van Lib Uniekieevereenigin gen in Zuid Iiolland Na een gisteren te s Gravi door het hootdhentuur van de Liberale Unie gehouden vergadering met vert enwoordigers van de bij a Liberale Unie aangesloten kïesvbreenigingen in de provincie ZuidHol iand is opgericht de Bond van Lib Uuie kitwveroenigingen in ZuidHolland Een voorloopig comité is gevormd waarin zitting namen een of moervertegenwoordigers van de vcrtegenwoordtj le kiesvoroenigingeai Een voorloopig bestnnr werd benoemd beBiaande uit de hoeren T 8 HfdlaniV Ty Rotterdam voorzitter J van Kieeff NieuwHelvoet sorrotarin en Mr J W de Kanter den Haag ponninemoeeter Z K H Prins Hendrik vertrekt heilenavond naar Strelitz ter bijwoning van de toraardebos tel ling van don groot hertog van Me klenburg Strelitz Z K H wordt dftor zijn adjudant kapitein Kuijs vergezeld De Kortenaer In Mexico De Washingtonsohe oorrospondent van het Hbld schrgft Uit Tampico hoor ik uit do allerbeste bron hot volgende de Kortenaer heeft hier uitstekend werk gedaan en indien men kon hooren wat de Amerikanen die nog hier ter plaatse zijn on de Engelschen en Duitachers en de Mexicanen zelven daarover te zeggen hebben dan zou men weten dat ieder don Hollandschen gezant te Washington dankbant is dat hy onmiddellijk do voorzorg genomen heeft do Kortqnaer naar Tampico te laten vertrekken men verheugt er zich over dat met al het geschrijf over voor en tegen de vloot de marine zich weinig bekommert om die disputen maar kalmweg doorgaat haar plicht te doen en onzen goeden naam hoog te honden Niot alleen hebben do werktuigkundigen van hot HoUandscho schip nadat do machinisten van doIIoUnndsche petroleumbronnen gevlucht waren tie machines en daardoor de bronnen voor vernieling beveiligd in civiel en met volkomen goedvinden van de Mexicaanscho autoriteiten maar ook hebben zij gedurende de bologoring aan allen die ze noodig hadden hunne diensten bewezen en op hot oogonblik dat ik dit schrijf heeft do dokter van het HoUandgche schip nog een goede vijftig Mexioaansche gewonden ondor behandeling Evenals in den Balkanoorlog de GoUandets zich bij alle partijen grooten eerbied verwierf voor zijn rustig Prinses of havin 4 v U loet Koed u aan miin uitspraak te onderwerpen vervolgde iiMwrouw vou Salten op trotech i tonn Wij zouden toch niet bij oU kaar gepast hebben WaldenburK maatoie oen kleine buiging Ah Dub u ziet dat s eif in vroeg Katharina uitdagend Vftlkomen luidde het kalm Dat d et me genoegen liet is ook V ior mij aiaogenaam om zoo met u te praten en als ik zok r ben dat u niot weer met zulke hartsgeheunwi Paar kan u op rekenen mevrouw sprak hij koel terwijl hij op haar wenk weer ging zitten A lewïi een dwaas zou zich voor de tweede maal zoo beiarhelijk maken I Uw manier var genezen waa wel i kard maar doeltreflend mevrouw Ik böi thans genezen en blijf u daar ZBCT dankbaar voor k Katharina had nu in haar schik I kuQnen zijn dat hij de zaak 7X o licht opnam maar juist werd zij geraakt fn geërgerd tn plaats van verder te zwijgen zeide zij Wel verplicht maar ik kan uw dank niiot aannemen Als ik u Renozen höb dan gebeurde het zonder m n wil Ik had alleen oog voor het komieke van het voorval Zulke liefde tooneelen zijn nu eenmaal belachelijk Op uw standpunt ja fltellig En op het uwe Dat zou u nauwelijkB begrijpen mevrouw Katharina zag hem hoogmoedig in het Relaat on zeide MiB8ohion toch wel Daar kunnen wijde proef oens van kunnen nemen Verklaar mij dan uw standpunt eens Wenscht u het Ik verzoek het u Goed dan zal ik het doon op gevaar af om u te mishagen Volgens mijn opvatting dan heeft een vrouw volkomen het recht om pen man af te wijzen wiens aanzoek haar ntet aangenaam is Hij moot daar rekening mee houden en op verdacht zijn als hij zijn aanzoek doet Ik ben echter van meening dat de vrouw g n recht heeft om haar weigering op eenige wijae van spot of hoon vergezeld te doen gaan Een eerlijk man die allee wat hij heeft on ia aan de voeten van een vrouw nod rl st mag op zijn ernstig verzot ook een ernstig antwoord verwachten vSpot bij zulk een ffelcKcnhoid geeft bewijs van een koud hart en gebr aan fijngevoeligheid die geen enkele dame mag ontbreken Ik heb u zeer lief gehad mevrouw en uit uw gedrag tegenover mij maakte ik op dat ik voor u niet geheel ouverachiUig was andpr zou ik het niet gewaagd hebben uw hand te vragen Als uw afwijzend antwoord op een andere manier gegeven was dan zou het mij di gesmart hebben nwar uu ben ik u dankbaar want ik blijf au verschoond van een itngehikkig huwelijksleven U bezit vele aveu mevrouw maar u mist ééne zaak oen hart Ik begrijp zeer goed wat uw glimlach beduidt maar dan doet u mij onrecht Dat u mij niet beminnen kan vind ik zeer begrijpelijk maar dat het edelste gevoel der vrouw de liefde voor u een ijdele klank is dat toewij linR en teederheid u bespottelijk schijnen is in tegenaprank met de natuur en zal zeker eenmaal aan u gewroken worden Ik beklaag u mevrouw want ondanks uw rijkdom zijt ge arm ja doodarm Il zult wel bewonderaars maar geen vrienden hebben wel lieden die Verplichting aan u hebben maar niemand die u met hart en ziel aanhangt En dat schijnt mij het treurigste lot van allemaal U verlangde de waarheid te hooren mevrouw en ik heb aan uw wenach voldaaa Er blijft mij elechtb over u verschoonin te vragen voor mijn misschien al te groote openhartigheid Hij was opgestaan maakte een eer bi dige buiging en vertrok Zij ko hem na en eerst toen hij geiieel uit haar oog verdwenen wa kroeg zij hare zelfbeheersching terug Snol liep zij eeiiige malen de kamer op en ineoi en zonk toen op een stoel neer terwijl zij haar gelaat in do handen vorborg en in een kwaadaardig snikken uitbrak Hoe waa het toch mogelijk 1 Had zij de bewonderde zulke woorden moeten hooren Had en man het durven wagen zoo tegen haar te spreken Haastig droogde zij haar tranen Schreien Dat ontbrak er nu nog aan Wat zou die onhcHchaamde zich verheiigen als hij dat kon zien Maar hoe waS zij toch zoo dwaas geweest om hem aan te hooren Op het oogcnblik nu het te laat wa vielen haar allerlei snedige zinnwendingen in waardoor zij hem den pas had kunnen afsnijden Dan zou zij overwin na I e geweest zijn maar nu O het was te erg De huisknecht kwam zeggen dothet rijtuig gereed stond Gne l Zeg tegen Annette dat ze me hoed en mantel brengt Katharina trad voor den spiegol en bekeek daarin onderzoekend haar gelaat Kon men zieu dat zij geschreid had Neen volstrekt niet Haar opgewondenlwid gnf haar oogen nog meer glans on een zachlroode kleur die haar schoonheid nog verhoogde Hij zou haar niot kunnen woerstoan als zijn boosheid wat gekalmeerd zou zijn Dan zou zij hem dwingtm tot oen vernieuwd aanzoek on dan dan zou ze hom woer uitlachen J l dat zon haar wraak zijn Zij kon zich niet bt rijpen hoc ze maar steeds gezwegen had on thans zon ze eenige Jaren van haar loven wil Ion geven als ze dat tooneel met Waldeuburg nog eeilw zon kunnen herhalen Wat zojl zij ilan ander handelen Zij had zijn bittere Woorden als een terechtwijzing ontvangen en stilzwijgend aangenomen en met èchafunte orkonde zij dat zijn iH ttraffing haar oe ongonblik rechtvaardig was V 00 rg erft omen Maar nu wist zij zl redenen van misnoegdheid boter naar waarde te schatten Niets and jrs dan telourwtelling over hot mislukken van zijn plannen engekwetate ijdfthcid was t geweest Toen do tooneeU peler l emerkte dat zijn rol mislukte had hij zijn aftocht waardig willen dokken Eimielijk dood zij hem to vtnd oor aan door boos op hem te zijn het beste was h m te vergeten Dat waH haar besluit terwijl zij naar het rijtuig ging dal voot het hek wachtte Wordt vervolgd