Goudsche Courant, maandag 15 juni 1914

Telegrafiscli WeerbericW van het Koninklijk Meteriologisch Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 768 8 te Lerwick laagste stand 769 1 te Hapn Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot matige N O tot N W wind toenemende bewolking waarschijnlijk nog droog behoudens toenemende kans op onweer ko eler Officieele Prijscouraat VAK DEN KffeclenbamlelteAoisterilaiii 16 JUNI 1914 StaatsleenlDircn I N Gert Werkelijke Schuld 3 pet Oostenr Belastingvrije Kronenrente 4 pot Port Obl 3de Serio Amort SchnH 3 pet Russische Obl 1906 ld Obl Gr RussischeSpw mij 1898 4 pet ld Obl Nicolai Spoorweg 186769 4 pet ld Obligatie 60 Emis sie i P t Japan Obl 1899 4 pot Mexico Afl Binnenland Obl B P =t Brazilië Funding Leening pet d Obl 1899 4 pet Venezuela Dipl Schuld 1905 8 pet Bank en Crediet lustcl Untrn Fed Bankoandeelen industr UoderueiuiuKea American Car Fonn dry Oomp C v A Id Smolting Refining Co Cert V Aund Anglo American Telegraph Cy Oert v A U S Steef Corp Gert V G w Aand Kol Creillet iiistell eu Cultuur OndernemiDïen Hnndolsver Amstor dam Aand Jav Cultuur Mij Aand Nod Handel Mij C v A Iiynbouw nüneii Katahoen Mj nbonw Mij Oew Aand Redjang Lobong Mijnbouw Mij A and Great Cobar Aand Petroleuui Unaeii bordsciie Potroloupi Vy dnetrio Mij Gew A Kon Ned Mij totBxpl v Petr Bronn O v A Shell The Transp Trad Oy 0 v G A ScbcepTaart mUeu Ned Am Stoomvaart Mij Aand Stoomvaart Mij Zeeland Preferentie A Int Mercantile Marine Cy nfgest Prof A TabakOudernem lugen Bindjey Tabak Mij A Ulverseu Maxwel Land Gpant Cert V Aand Peruvian CorporationLim Cert v Aand Spoarweeeii Holl IJzeren Spoor wegmij Aand Mij t Expl V Staatsspoorwegeu Aand Zuid Italiaan Spwmij Serie AH Obl 3 pet WarsohauWoonen Spoorwegmij Aand dito dito Act de Jouiss Amerika Atchison Alg Hypb Obl 4 pet Brie Spoorweg Mij Gew Aand Union Pacific Railroad Cy Cert v gew A Wabash Gew Aand PBBMmi EKNINaP N AmsterdamAand 3 pot lOO i TheissRo Schapen en Lammeren redelijk aangevoerd Handel in vet vee traag prijzen in t voordeel van kospers Vette kalveren priJ3honden4 fotte varkens lager in prijs handel iHtg afloop neer traag schapen ea lan eren met redelijke omzet oude schapen lager in pnjs De overigen zullen de volgende week wel beginnen Do verwachting van den hooioogst is hier al zeer gering de oogst zal dit jaar wel beneden het middelmatige blijven vele stukken hooiland zullen niet de helft geven van wat zij het vorige jaar opbrachten zoodat de overvloed van het vorige jaar alle veehouders hebben sohelften hooi overhouden bijzonder te pas zal komen tussohen enkele stoombootmaatschappijen onderling niet bevorderlijk zijn aan de totstandkoming van het door de Kamer gewensohte maar zij meenen in deze te mogen wQzen op de naburige gemeente Boskoop waar èn van de stoomb mij de Volharding en van de stoomb mij de Vooruitgang steiger bestaan met behoorlijk ingerichte wachtlokalen Hieruit Wb volle zoo zeggen zij dat de Maatschappijen in deze aon hunne zijdo staan Afgezien nog van het bovengenoemde meenen B en W bezwaar I SiMidige veranderingen zgn aan M e Er komt dus een scheidmg C a ns bestaande Jongens patrorï r leden die tot de parochie Isaai u HemolvBart behooren lr in het gebouw aan de Westfir wïarin ook de R K MHitairenfc irti gevestigd zij die tot tateekken het gebouw op de Gouwe SS scheiding geschiedt met goed A van den zeer eerw Deken er pastoor Tack en onder Laatste Berichten Thomson in Albanië gevallen Hedenochtend 4 uur hebben opstandelingen een aanval op Durazzogedaan Bij het daarb i ontstane gevecht te Kolonel Thomson van de gendarmerie gevallen Bovenstaand onrtiatwekkend telegram hetwelk hedenmiddag door ons werd gebulBtineerd doet zien welk een ernstige wending de toestand in Albanië heeft genomen Zooals men weet is kolonel 1 hom Sg OSST kTper P tD H denKsSp T Tere maken t d P goedkeanng van Z ü ü den Bisso op achtlokaaltje op den steiger ran Haarlem H t die zal ziin een bron Lawn tennis Om t Ivuuipiuonachap vau Uüuda t XB iaioruug en uuüag oou gu zelUBO druKle geweest up net öpoltlorreiu uau den uraal i iurtóweg waaiüp uui ünuduek wapperde leu leokeu van leoslelljkheid iet geiugenneid van de upeumg van haai nieuwe baan op het opuri T t T I U il ran Haarlem Boskoop De mnziekvereeniging Harmonie Excelsior zal op a s WoensStó des avonds 8 nur in den tuin van Z heer Hugo Koster aan de Zijde alhier een concert geven Door heeren Gedeputeerde Staten x ar provincie is uitspraak gedaan St verzoek van D Goudkade alhier ilwaar inbrengende tegen de uitTvan den MUitieraad m het 3e iet waarbij de door zijn zoon ge jrde vrijstelling wegens broederSt was geweigerd Met vernietiSm van de bestreden uitspraak van f Militieraad werd H Goudkade goed van den dienst vrijgesteld Den laatsten tijd komt het weer herhaaldelijk voor dat op verschillende kweekerijen door ongenoode gasten Dioenrozen worden gesneden Het is te hopen dat het de politie mag gelukken da daders op te sporen WaMinoiveen In de Vrijdagavond 1 1 gehouden vergadenng van den Raad dezer Gemeente waren tegenwoordig alle leden Voorzitter de Burg eester Het verslag van dolaatstSonden vergadering wordt goedgeCord De Voorzitter doet mededeoling tW de ingekomen stukken waarb o een Koninklijk besluit van 4 Mei i l kondendo verleening van een voor vans Dêoeflibéifiora éèn gelijk voormhot te kunhen I v i fe hbii aan de Woningbonwvereeniging Wadd i f veen voorts va n den heer G Bot ikennisgevende dat hij zijne benoeming nis onderwijzer aan de openb t School B aanneemt Ingekomen waren reclames tegen iBBien aanslag Hoofdeii ken Omslag van IJ J Exalto C v d Wolf A Blanken W Maas J v Hdst en G Uitbeijerse Door Burgeguester werd aan den Raad aangeSn 1 het verslag der Gemeente oW 1913 en het verslag JngevcrtgO j452 der Wpningwet over hetzelfde Q fan öedeputoerdfl Staten een iXjjven in ko de Spoorweg Gouda Bphën met verzoek om verhooging van het door de Gemeente toegezegde bedrag a fonds perdu Daor voorgesteld werd de geprojecteerde spoorweghaven te plaatse waar de oude spoorbrug gelegen waa uit het ontwerp te doen vervallen benoemde de Baad uit zijn midden een commissie begaande uit de H H Alblas Bruins SItit en Jonkheid om bg den Minister hst behoud dezer Haven te bepleiten TT iiT 1 f l t nU Zij vreezen dat die zal zijn een bronvan aanhoudende zorg omdat het gebouwtje geregeld aan aanvanngenblootgesteld zal wezen zoodat de kosten van onderhoud aanzienlijk zullensteigen Voorts zuUén de kosten vanden bouw door de Kamer opgegeven nog vermeerderd worden met kostenvan op de teekening niet aangegevenpalen tot bescherming der hoekenvan den steiger Een en ander nooptBurgemeester en Wethouders denRaad te adviseeren zijn besluit vanden 17den October des vorigen jaarste handhaven Door den Raad wordtaldus besloten en op het adres afwijzend besphikt Aan de orde is thansde balansen winst en verliesrekeningover 1913 van de gasfabriek Hetbedrijf sluit over dat J J3 totaal actief en pa J i De gasproductie over 1913 bedroeg 282 979 M De rekening wordt doorden Raad goedgekeurd Aan de orde is voorU de wmst en verliesrekening der Woningbouwvereenieine Wadöinxveen over 1913 sluitinde met een actief en pa siefbedrag in totaal van f 9638 90 Nog steeds blijkt het noodzakelijk woningen voor den bandwerkenden stand bij te bouwen De vereeniging zal thans weder een 42 tal bouwen aan het Jaagpad en zal wanneer deze voltooid ziin 100 huizen bezitten Ook deze rekening wordt door den Raad goed Tn de orde is punt VI der agenda n 1 bespreking inzake de verbrooding Üer Noordkade Rseds in oone vonge vergadering waa door den BmA aan B tn W opgedragen een onderzoek hieromtrent in te stellen doch de toen verkregen berekening van kosten werd te hoog bevonden en het onderwerp tot nadere behandeling verdaagd Thans was door den heer Bremmervoorgfestold naast den bestaanden eg een gnndweg te doen maken van 2 k Meter Dit voorstel in stemming gebracht werd verworpen De heer vander Torren stelde voor een bedragvan f 6000 beschikbaar te stellenVoor verbreeding als thans dooi piketpaaltjes is aangeven vanaf de sluis totlan do Kutkwarenfabriek Discussieshierover werden gevoerd in stemminggebracht werd ook dit voorstel verworpen zoodat van een mogelijkeverbreeding der Noordkade voorloopigniets zal komen j Na afloop hiervan behandelde de Raad eenige reclames inzake don aanslag in den Hoofd Omslag Hierna hechtte de Raad goedkeuring aan een door B en W voorgestelde af en overschrijving dienst 1913 Niets meer aan de orde of voorgesteld zljpde is de vergadering hierop gesloten Koen VU hcdon 77 81 Vorige Kotri 81 terrein had de U wedstriideu goorguniseerd uni hot kaui uioeusi ap van üouda 1 Zooals men weec is jioiyuo Te éeu uur aterdagmiddag opende 1 gon met generaal de Veer naar AlDauie i iA sputtimftr be I f t haf nri nniseeren van de 62 99 85 Voor Waddinxvee n is toch het bestaan vm deze Haven van groote waarde Uit een door de Kamer van Kooplandel en Fabrieken alhier ingesteld onderzoek wordt jaarlijks per vaartuig an circa 1000 waggons goederen en ♦ ÜÏneubelen vervoerd Nog was ingekomen een adres aan den Raad aan bovengenoemde Kamer met mededeeling dat zij instemming betuigt met het aan de Tweede Kamer der Staten Generaal thans aangeboden adres waarop circa 1300 handteekeningen van ingezetenen inzake eene spoorverbinding Gouda Waddinxveon Boikoop Alphen Goedgekeurd werd het schoolgeldkohier over de maand Mei j l tot een bedrag van f 137 70 Aan de orde werd fisteld een adres van de Kamer van oophandel en Fabrieken alhier inzake de stichting van een wachtlokaal op den stoombootsteiger voor het koffie huis van dhr Kwaak Naar aanleiding hiervan was door Borgemeester en Wethouders praeadvies uitgebracht waarin zij o m zeggen dat hunne meening te dezen opzichte nedergelegd in hun advies van 7 October j l en welk advies werd behandeld in de gemeenteraadsvergaderisg van den 17den dier maand zich sedert niet heeft gewjzigd zij blijven van oordeel dat de stoombootmaatschappyen de hoofdbelanghebbenden zgn en dat hoewel erkennende dat het bestaan yan zulk een lokaal voor het publiek irief zou wezen het stichten en ideihouden eener zoodanige inrichjig alleen en uitsluitenij op den weg Jier ondernemingen ligt Zeer zeker ollen de minder goede betrekkingen Ammerstol Door Gedeputeerde Staten is het uit voeren van de werken tot de verzwaring van het aarden lichaam en van de boordverdediging der zuidelijke kade van de eerste coupure der Gouwe als mede van het uitbaggeren van een houthaven in de afgesfoten Kromme Gouwe onder Waddingsveen opgedragen 0 heer W Ooms Oz alhier voor f 16 740 Krimpen a d Usel Vrijdagavond had in de tiijzondere school de algemeene vergadering van de atdeeling Krimpen a d IJsel van het Groene Kruis plaats Uit de rekening van den penningmeeater bleek dat in kas was f 2252 09 Besloten werd om als oandidaat voor het hoofdbestuur te stellen den heer B Koker Jr burgemeester dezer gemeente en voorzitter der afdeelmg KHmpen a d LeU Vrijdag is van J K Smit s met goed gevolg te water gelaten een baggermolen gebouwd voor buitenlandsche rekening Machine en ketel zullen vervaardigd worden op de N V Kinderdijk Daarna werd de kiel gelegd voor een goederenboot voor Rotterdamsche rekenine De machines zuUen vervaardigd worden op de Alblasserdamsche machinefabriek en een motorboot voor den torpedodienst Lekkerkerk In den loop dezer week ziin al enkele veehouders in deze gemeente begonnen met den hooibouw en sober werk op het gebied der humaniteit ZOO wordt ook in tampico onder de Mexicanen bekend dat de nHoIlandesa een vriendelijk man is die zonder sabelgerinkel en oorlogsgedruisch kalm zijn weg gaat en ondertussohen doet wat zyn band te doen vindt Prov Staten van Zuid Holland Verschenen z n Terschillende stukken en voorstellen voor de a 8 zomervergadering der Provinciale Staten van ZuidHolland In de eerste plaats voorstellen betreffende de jaarwedden van den griffier der Staten en van de ambtenaren en bedienden bij de Provinciale Griffie en een wijziging der verordening betreffende de vergoeding van reis en verblijfkosten Voorgesteld wordt de aanvangsjaarwedde van den griffier met ingang van 1 Januari 1915 f 5000 te doen bedrogen welk salaris door de Staten onder Koninklijke goedkeuring naar gelang van dienstjaren en verdiensten allengs verhoogd kan worden tot f GOOO De ambtenaarstractementen waarbij tevens wordt voorgesteld hot onderscheid tnsscben oerste en tweede klerken af te schaffen en alleen te spreken yan klerken worden aldus voorgedragen referendaris minimum f 3100 maximum f 4000 hoofdcommies respectievelijk f 2600 en f 8000 commies rosp f 2100 on f 2500 ajjunctcom miea resp f 1200 en f 2000 klerk resp f 600 en f 1100 schrijvers Ie klasse reap f800 en f 1100 schrijvers 2e klasse resp f 500 en f750 Mot verhoogingen voor de klerken n 1 2 4 6 en 8 jaren dienst Tot f700 f 800 f 900 f 1000 en f 1100 sjaars ongeacht of zfl vóór het in werking treden van do wijziging den rang hadden van eerste of tweede klerk voor de schrijvers Ie klasse na 1 2 3 4 5 on G jaar dienst tot f850 f 900 f 960 f 1000 f1050 en f 1100 s jaars Voor do sohrijvors 26 klasse na 1 2 3 4 on 6 jaar dienst tot f 550 f 600 f 660 f 700 en f 760 sjaars Ten aanzien van de sohryvers 2eklasse telt d diensttijd als tijdelijk schrijver doorgebracht Yoor do helftmede De bedoeling is de wijzigingen op 1 October 1914 in werking te doen treden met een overgangsbepaling Rgaland Bfl K B is aan mr E De Vries te Leiden op zijn verzoek met ingang van 17 Augnstus a s eervol ontslag verleend als dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Rijnland provincie ZaidHolland Do Arnhemsche Pólitiozaalc Zaterdagmiddag waren de hoeren L M Hermans en W Strijland leden van den gemeenteraad te Arnhem op audiëntie bij den Minister van Binnenlandscho Zaken ter bespreking van politietoestanden aldaar Een uitvoerige memorie werd Z E overha idigd on op verzoek van den Minister een en ander mondeling toegelicht De Minister beloofdekennis te nemen van do memorie en bygevoegdo stukken en een onderzoek in te znllen tellen Bleken de medegedeelde feiten juist te zijn en kwam zulks Z E gewenscht voor dan zou hij indirect zijn invloed aanwenden om verbeteringen aan te brengen Vrouwenkieareoht De Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht hot ft gisteren in zes verschillende plaatsen van ons land groote meetings gehouden voor de propaganda voor het Vrouwenkiesrecht nl te Leeuwarden Ijochem Bussem lleiloo s dravenhage en Breda Op elk dezer meetings spraken dames en heeren voorstanders van vrouwenkiesrecht terwijl ter afwisseling amusement nummers de talrijke bezoekers aangenaam bezig hielden Wat do meeting te s Qravenhage aangaat daar spraken Mevr T van Balen Klaar over Het Volkspetitionnement Mevr W van Italiè van Emden over Wie zijn onze tegenstanders Mej Henriëtte Goudsmit over Sluit de Gelederen Mr H P Merchant over Is de vrouw geschikt en de heer W de Jong over het onderwerp Dat men recht doe Gedurende de pauze waa er een strijkorkest afgewisseld door de Residentie Harmottie Kapel Een carabet artistiqne zorgde mede voor aangename verpoozing Qemengde Eerichten Vrouwenadel Te Ngmegen is naar het Hnisgez meldt opgericht een vereeniging Vrouwenader welke naar artikel 1 der statuten meedeelt ten doel heeft de christelijke beginselen betreffende de vroawelijke kleeding èn zelf in beoefening te brengen èn bij andere te verspreiden Mgr W Van de Ven heeft de statuten goedgekeurd Het blad verneemt dat nn reeds waarschijnlijk in nog steden in het Bossche diocees het voorbeeld van Nijmegen gevolgd en een vereeniging Vrouwenader opgericht zal worden Openbaar Hozenpark Do Vereeniging Nos jungunt rosae heeft haar tweede openbaar rozeapark aangelegd te Amersfoort Zaterdagnamiddag had de overdracht plaats aan de gemeente Amersfoort De voorzitter der vereeniging jhr L Mock stelde bij zijn overdrachtspeech in het licht hoe het een open vraag waB toen hej eerste park in Utrecht aangelegd was of zulk een aanleg bij een groote stad in stand zou künen blijven door medewerking van het publiek By de overdracht van dit tweede park bestond geen angst meer De ondervinding van Utrecht had geleerd dat een publiek park keurig onderhouden en voorzien van mooie bloemen invloed uitoefent ook op het ruwste gemoed Graaf Van Randwijck burgemeester van Amersfoort bracht den dank van het gemeentebestuur en van de inwoners van Amersfoort aan Nos jungnnt rosae in t bijzonder aan den heer A Hogervorst gedelegeerde der vereeniging welke den aanleg heeft bestuurd en het toezicht blijft honden en aan allen die hebben meegewerkt voor dit eminente cadeau Spreker wees op het mooie streven der vereeniging do liefde tot de roos te bevorderen bij ons volk Na het bezichtigen van het park gebruikten de aanwezigen de thee ton huize van Graaf Van Randwijck Het RoBarium ligt tegen de spoorlijn in de nabijheid van het statioli en beslaat 4000 M oppervlakte Ket is dus anderhalf maal zoo groot als het rosarium te Utrecht op het Hoogeland 2300 planten zijn gezet in 200 variteiten voor klimrozen zyn bogen en boo fangen aangebracht Zeven banken voor een groot deel aangeboden door de Vereen Vreemdelingenverkeer bieden plaats voor rustig bekijken een fontein is aangebracht het geheel vormt een ruim mooi plantsoen Volgend voorjaar zal de vereeniging te Arnhem openen haar historisch wetenschappelijk rosarium hetwelk ongeveer een H A grond zal beslaan Het vehniste meisje Het vermiste meisje J Brouwer te Rotterdam is Zatordagnamidd ig door de Haagsche politie naar Rotterdam teruggebracht Zij was Vrijdagmiddag meegelokt naarSchovoningen en daar toen in den steek gelaten door een onbekei d man Verdronken Zaterdagavond is met het zwemmen in de Maas te Maastricht verdronken do 16 jarige zoon van het Raadslid K Het lijk is opgehaald Ooedgelijkende portretten De directie van de H IJ S M heeft bepaald dat indien bij de controle blijkt dat de houder van een abonnementskaart niet gelykt op het poirtret dat zich op de kaart bevindt het personeel den abonné hierop attent maken en hem aanzeggen bij de eerstvolgende aanvrage voor abonnement n beter gelijkend ortret in ie leveren daar andera moeilijkheden zouden kunnen voorkomen Uit oude tyden Donderdag on Vrijdag jl zijn op de zoogenaamd Roelfsemabuiten bij winterswijk bij het zandgraven twee urnen gevonden die door de schop tamelijk beschadigd zijn Ze zijn door aankoop het eigendom geworden van den heer A Landman directeur dor R H B S De Hoelfsoma buiten zyn vroeger zeker een begraafplaats ge est In de laatste 3 weken zijn er meer dan 30 urnen stuk gestooten Onder deskundig toezicht kan misschien nog gered worden Het spoorwegonglnk bij Beekbergen Naar De Tel verneemt zijn in verband met het spoorwegonglnk van jl Woensdag tusscheu Beekbergen en Apeldoorn vier dwarsliggers door de politie in beslag genomen Men heeft t vermoeden dat het deraillement te wijten is aan den minder goeden toestand waarin de weg verkeerde Eigenaardigs trouwplechtigbeid In de gevangenis te Utrecht is dezer dagen een trouwplechtigbeid voltrokken Wat niet alle dagen voorkomt Ëen gevangene die nog eenigen tijd voor de borst heeft wenschte in hot huwelijk te treden Vermoedelijk om de zekerheid te hebben dat zijn bruid niet zon worden ingepalmd door een ander in den tijd dat hij nog in de eenzame afsluiting zal moeten doorbrengen Vandaar de trouwerij in de gevangenis De ambtenaar van den Burgerlijken Stand ging naar de gevangenis waar ook de bruid verscheen De gevangene werd voorgeleid teekende groette zijn echtgonoote en ging weer terug naar de cel De bruid mocht de deur voor zich ontsloten zien en ging naar de nieuwe woning Een huwelijk met n droefgeestigkarakter Het zijn gelukkig zelden voorkomende gebeurtenissen U D Uit Wateringen meldt men ons dat er te Kwintsheul een partij bessen in boslag is genomen die besmet waren met Amerikaansche meeldauw Volgens de wettelijke l epalingenmoeten de struiken zoowel als debessen met petroleum overgoten enverbrand worden Vad Barbaarsch Nederland De Haarlemsche berichtgever van de Tel meldt Wederom valt eten geval van ergerlijke baldadigheid tegen vreemdelingen te vermelden De president van de Yachting clnb Belgique die sedert Donderdag op een tocht door ons land met zijn jacht te Iloarlom vertoeft heeft oen klacht ingediend over het optreden van de straatjeugd Deze heeft zijn dames achtervolgd en met vuil gegooid Zelfs hebben de jongens geprobeerd de touwen waarmee het jacht in het Znider Buitenspaarne gemeerd lag door te snijden dat echter niet gelukte Gufitaaf Adolfvereeniging Door een erflater die onbekendwenscht te blijven is aan döGustaaf Adolf vereen een bedrag van f2000gelegateerd Hbld Dorpsodolachtbaron Het ia gebou ji in een dorp hi het land van Hittard Einde vorig jaar was do burgemoeeter tovens gepromoveerd tut iid van het odoiactitbaar tiüllego vau ricu gemeenteraad doch do niüorderheul doö üaudH fheen mot Ion meuweu Collega niet bijster in lonien zyudat herhaaldelijk i den Uaad borfloton werd do gelools Ï riovuii vau iIpu burgomeestör lid Vanen Uaald nipt tO nderzfJökeii Datgaf toJkonmale aanlcidiug tot alloiloittcönetjtw en herrie Ton slotte hakted itaad don knoop door en keurdede geloofsbrieven niet goed Doch deburgeriHMwtör ging in beroep bij deGedeputeerde Statem die het besluitvan i ou Raad vernietigden en beslieten dat de burgemeeater als Kaadslid zitting zou nemen De moorderhedd kook natuurlijk loelijk op dennous tcjea de voorzitter van den gemeenteraad heA beeluit van Gedeputoerden in de vergadering mededeelde Een dor eilolachtburen was nè do ittiïig nog zoo verbolgen dat hijbij deu burgemeester oen ruit inwierp liet ruit i inwerpen m bedoelde gemeente wordt als oen eoort van sportbeoefend Tijd Het vermiste jongetje terecht Hel ll jarlg knaapje dat begin van Ie vorige week uit ien Helder verdween en daarna in verschillende Noord Hüllaudflcho dorpen gezien ie ie weer loreeht Naar het Hbl mededeelt wandelde Vrijdagavond om 11 uur de kleine globe trotter door de Kalverstraat te Amsteniam waar Tiij door n rechercheur aan wien hot Hignalonient bekend was word gezien Op dit oogenblik kwam ook aan do wandoling een einde De vader word gewaarsehuwd en nam den verloren zoon mede Postzegelveiling Hier ter stede is schrijft de H Ct door het hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie een aantal frankeer posten postbewgszegels in veiling gebracht bij inschrijving Deze postzegel veiling die elk half jaar word gehouden in het voor en najaar bracht ditmaal f6982 op Het 10 gulden zegel IOCS waarvan ongeveer 250 stuks in veiling kwamen bracht gemiddeld f 5 per stuk op het jubileumzegel f 10 in totaal 100 stuks f 7 50 het jubileumzegel van 5 gulden 200 stuks f2 50 het jubileumzegel van f 2 0 300 stuks f 1 50 het jubileumzegel van f 1 600 stuks f 0 55 enz Over hot algemeen werden zeer hooge prijzen besteed Ingezonden Mededeelingen DE fJONG HAGEIvSLAG CHOCOIADE VDOP de botephcim Ziekte der Urinewegen Suikerziekte Eiwitziekte Nierziekte Blaas Baarmoeder Eierstok Geheime Ziekten 14 flardlijvigheld Aambeien Volkomen en snelle genezing door planten extracten Vraagt met opgave voor welke ziekto een der gratis brochures No 50 met bewijzen van genezingen aan Dr Damman Ene dn Tröne 76 Brnssel België Of aan J H I Snabilié öroote Markt 7 Rotterdam Een krnithaven In den Spaamdammerpolder zal op Bijkekosten een krnithaven gemaakt worden waarbij een dubbele woning zal komen voor den schipper en voor de soldaten In een groote behoefte zal daar voorzien worden daar vroeger kruitschepen op een willekeurige plaats in het Noordzeekanaal ankerden om te lossen hetgeen voor de scheepvaart niet zonder gevaar was INGEZONDEN Buiten verantwoordeHjhheid der Bed Het Plaatselijk Comité te Goudakan met groote voldoening terugzienop de in de afgeloopen week gehouden collecte ten behoeve van de leniging der rampen in NoderlandechIndiè door do zoo gevreesde Peetziekte aldaar Dank zij de groote welwillendheid der Plaatselijke bladen is dope collecte warm aanbevolen en hebben d © Ingezetenen van Gouda wèl getoond dat zij meeleven met de lijdonde menschhoid i onze Koloniën © n daardoor tevens blijk hebbeu g oven tlat de belangen der bewoners van NedorlandachIndiö ook hunne belangen zijn De collecte en do bijzondere bijdragen hebben opgebracht in totaal Een duizend twee honderd gulden f1200 welk bedrag ie oveLfgeroaakt aan den hoer T J van Haren Noman Directeur dor Noderlandsch Indische Handelsbank te Amsterdam Een hartelijk woord van dank wordt bij deze gebracht aan de Redacties der Goudsche bladen die wol zoo goed waron doze Jollecte in hunne bladen voor te bereiden ï aan de Stadgenooten dio op zoo liltnemende wijzo van hunne groote èympathiü dodeai blijken aan de Leden van de lïoodoKruieColonne die zich do groote moeite hebben getroost om in hunne vrije oogonblikkon de collecte langs de huizen te doen Eindelijk nog warme hulde aan de dames dor Roode Kruis Afdeol ing die mode zich gaven om langs d huizen te collectoeren Een iodera hulp lange welken w ook ie bijzonder op prijs geetold waarbij tevens erkentelijk wordt gedacht aan de Goudscho Vereeniging tot bestrijding der Tuberculose die de busjes voor de Collecte ter beschikking hoeft gesteld Gouda 15 Juni 1914 Het Plaatselijk Comité voornoemd I A VAN RIJN VAN ALKEMADE Oud Reeident Mej N J SCHELLING Secpetarosse Vrouwen Comité v d Afd Gouda v h Roodo Kruis Dr B G J EVERS Lid van het Bestuur C J M KROON Lid van het Hoofdbeetunr Penningmeester der ZuidHolland eche Vereen Het Groene Kruis Geen Bioscoop Verordening te Gouda Mijnheer do Bedactenr Verzoeke beleefd eenige plaatsruimte bij voorbaat dank Naar aanleiding van mgn request aan den Kaad en de daaruit gemaakte gevolgtrekking is het mij aangenaam hierdoor oen duidelijker inzicht ta geven Eén dag Ivoordat de verordening in den Raad zou behandeld worden vernam ik dat hot plan was geheelden toegang aan kinderen zonder geleide te verbieden hetgeen niét de bedoeling van den Minister is wat blijkt uit de aanbeveling der verordening te Rotterdam waar een keuringscommissie is die alleen de toegang aan kinderen verbiedt als het programma daarvoor is afgekeurd Didrom versocht ik als de verordening werd aangenomen een commissie te benoemen tot kenring der films zoodat de kinderen een goedgekeurd program zonder gelei wel zouden mogen zien Persoonlijk ben ik niet tegen commissie daar het mg van zorg verantwoordelijkheid ontheft en hotl voor het publiek een geruststelling ii doch om hiervoor de geschikte po sonen te vinden is zeer moeilijk et om hiervoor de geschikte pe te vinden is zeer moeilijk et myns inziens nog niet noodzakel k Wat mij verwonderde in dediacuasie is het gedeelte over het raadple gen van een Dokter als men gezond is en dat het beter is te voorkomen dan te genezen enz enz Daarbij moet ik opmerken dat het hier gaat om een verbod waardoor zoowel publiek als exploitant getroffen wordt en waarvan de noodzakelijkheid niet door het algemeen wordt erkend De wenk van den Minister is gekomen toen in enkele groote steden die kwaal bestond dus als geneesmiddel en verder is zulk een verbod niets minder dan onder curateele stellen en wie heeft nu ooit gehoord dat iemand die netje leeft onder curateele wordt gesteld uit voorzorgsmaatregel Wat nn de ouders betreft vooral die uit de arbeidersklasse deze zijn maar niet altfld genegen om hun huisgaein onbeheerd te laten om als hun kind eens naar de Bioscoop gaat als geleider dienst te doen ook zou dit voor velen te kostbaar worden Dit gaat beter voor de meer gegoeden Bovendien als er iets slechts wordt vertoond is dit voor het kind even nadeelig of de ouders er bij zijn of niet waardoor de verordening indien ze noodig zou zijn slechts half werk zou zijn Volgens mijn meening is Gouda nog een van dio plaatsen waarvoor de wenk van den Minister niet bestemd is en kunnen er nog altijd maatregelen genomen worden wanneer dit noodzakelijk mocht worden Hoogachtend Uw dw dr JOH SCHEEPMAKER gStadsnieuws GODDAj 16 Juni Op de voordracht voor leeraar in de Franscho taal aan de H B S Handelsschool te Haarlem komt als no 3 voor de heer K J Riemens leeraar aan de R H B S alhier Kathreiner Reclame Naar wij vernemen heeft de grootsch opgezette reclame welke door de N V Kathreiners Moutkoffie Fabrieken hier ter stede gedurende deze maand getnoakt wordt Véél succes Jammer dat zich brj de proefpakje i half Kathreiner half koffie welke aan alle huizen verspreid werden j p gedeelte bevond t welk niet vbor Qouaa bestemd was doch voor Zuid Limburg waar een zeer donker gebrande koffie gevraagd wordt Wij hopen dat deze vergissing de prachtig voorbereide reclame niet zal schaden en radenjedere huisvrouw die tot heden verzuimde zich een kop te laten nitschenken aan dat verzuim spoedig te herstellen of een klein pakje Kathreiner t koopen en dit thuis met dezelfde hoeveelheid koffie te vermengen Alle huisvrouwen die half Kathrei nor en half koffie bij de gratis uit schenken geproefd hebben waren ver i raat door de voortreffelijkheid van t dezen drank en men zal zelf onder vinden hoe aangenaam gezond en goedkoop hij is Verbreeding van de Gouwe Ged Staten van Zuid Holland stellen naar d N Ct meldt voor dat 4 Prov Staten beeluiten voor don prijs van f 8760 aan te koopen eeui ge perceelon in de gemeente Wad dinxveen waarover de provincie de beschikking zal moeten hebben bij i een eventueeie verbreeding van de Gouwe daar ter plaatse gepaard gaande met een vervanging van de tegenwoordige nauwe brug door oen von ruimere afmetingen Ged Staten hebben onder hun per soonlljko verantwoordelijkheW reeds den koop gesloten nadat door den hoer van Galen wiea zij dank brongon voor zijn bemoeiingen in de j hun aandacht bp deze perceelen was geveetigd De Nieuwe Zuid Hollander meldt Eenige dagen geleden is het pand op de Hooge Gouwe No 97 alhier aangekocht om als Patronaatsgebouw voor de Parochie van St Joseph te worden ingericht Het gebouw mag voor dit doel bijzonder geschikt worden geacht daar het zeer solied en stevig is gebouwd en veel ruime ver trekken bevat terwijl achter het pand een groote tuin ligt Zoodra het huis ontruimd is en e son lUülJ gouoiat O 99 s de hooi 1 IJifaei de bcflepper lie I gegaan tot het organiseeren van de gendarmerie Een aantal Nederlandsche officieren zijn daarna mede in Albaneeschen krijgsdienst getreden om als instructeurs voor de éendarmerio dienst te doen i 1 Thomson die gedurende de laatste weken de man was die met het eigenlijke gezag in Albanië was bekleed is thans gevallen In hem is heengegaan een zeer verdienstelijk Nederbnder die de eet van zijn land in vele landstreken heeft f K Thomson werd in lSti9 geboren deed in 18 3 met good govolg exameu voor de Kon 11 Acadeime en werd in 1888 aangesteld tot twoedo luitonant der infanterie Na achtoiwnvolgons in verscbilloude garnizoenen gediend te hebbeu en werkzaam te zijn geweest bij het militair ouderwijs on de militaire verkonningon ging hij over biJ de koloniale rosoi ve waarbij luj bijiin iaor bloei ingedeold Hiervan bracht bij or drie in ludie door was lu Atjeh geduiends dop alval van loe 00 Oomoi i on verwierf naast hot Eeroteokcn voor bolangrijlie klijgsvor jichtingeu met oen tweetal geapm het ridderkruis voor miHxl boloidon trouw Na terugkomst in het vaderland deed hij met gunstig gevolg oxamen voor de hoogere krijgsschoo 0 1 werd van dio inrichting uit bij de amlere wapens van nn leger ged itacheerd Zijn verblijf aan dio school werd onderbroken door ecu zendiiig als militair attochó naar ZuidAIn ka waarbij een belangrijk dool van den oorlog als afgevaardigde onzer rogoering hooft raeogeniaakt l3a terugkomst voltooide bil zi pmlerbroken sludiihl word daarna mgedoold biJbet reg g W l r J i ters on werkzaam gesteld bij bot kriJKSgcBobiodkuudig archief van doa goiSralen staf Voor huiUmgowone diensten vóór S J llj t in tengowone oproeping der militie m 1903 betoond zag Thomson zich beloond met het ridderkruis der OrnojoNossau orde mot de zwaarden Kolonel Thomson vertogBiiwoordlgde tot iai3 het district Loouwordon 1 de Tweede Karocr Hij do poriodioke verkiezingen werd zijn zetel door Mr Troelstra voroVerd De heer Thomson bohoordo tot do partij dor Onie libernlon achonnUoei dor club de uaau wol oouigo ïvuardoorende woorden aan hol oobiuur vau T I U D datzooveeU 89 88 83 hijgeuiagou heoil tot deu bluoi der vereeuigmg Uit naam vau hol bo Btuur van het Sportterrein wonsch le do boschermhoer de club succes toe op haar nieuwe baan 36 100 50 56 xJaarna vingen terstond de voorwodelrijdeu aan die tot 8 uur s avonds duurden l ondag werden ouder groo te hitlo de aindwedstrijdou gespeeld Vooral de tiualo kampioenschap heoren single tussohen de heeren J E Fooriuk en J van Stuijveeanl Moijeu gal luuoi spel to zien 100 J oudaguvoud reikte de presidentvan i l ü LI de heer 1 O Jollel do prijzen uit die ais volgt behaaldwei den Uainot siugle kampioensch louda Mej J A lloogoudyk van CappeUou 51 Kampioenschap Mevr J J iranpré Uolièro Geitel Ie prijs Mej S beszelson 2e prijs 62i Uooron öingle kampioensch Gouda J E Foeriuk kampioenschap J V Stuijvesant Meljeli lo prijs h K Slop ai prijs llocroii doubli kdmpioonsch Gouda 3 E l ooriiik en It lloogendijk van Jappollen kampioonschap F C Geitel en W van Kyn van Al 230 233 komado lo prijs e Uoogendyk eu J U W Cnmbier van Nooten 2e prijs Mixod doublo met voOrgift M J U O S W van tier Torren ön 14 Mr W J L van E8 lo prijs Mej JA Uoogendljk van Jappellon 163 ¥ 1 liO 011 J K Toerink 2e piiJB Moj i h Bub on M M Schim vandor Loeit Se prijB Mot voel instemming word hol planom oon Btedolijke cumpelitie to vorpion begroet De voi een Be Quick bood dcp beer iNilnuan AlkfTnii£dA oen kraus 620 eisi j 194 193 192 W von Kijn van Alkonuide oen krans aan uit erkonlclijkheid voor do uitBtokondo leiding van deze wedstrijden renslotto nam do heer Mr M M Schim vau dor LoeJf het woord om huldo lo brangen uit naam van d N V Sportterroin aan do G T C T I O D oen vereeniging die slechts uit jonge krachten boetaoilde door do orgauisatie van deze wedstrijden getoond beeft een mooie toekomst waardig te zijn IK 90 Oo hol Te Gorinohem is Zondagmiddag eentweespan op hol geslagen waarmeetwee dames en een heer een rgtoermaakten Rijtuig en paarden redenin een diepen sloot j 1 Een der dames mevr A werd daarbij zoo ernstig verwond dat zij spoedig overleed Voor Oalmette Pabus 16 Juni De Figaro deelt mede dat reeds f40 000 is ingekomen voor een monument voor Calmol te Derde opium Conferentie De derde Opium conferotie is hedon te sGravenhage geopend Jo voorzitter werd gekozen de ond ministor J T Gremor Rafael Gallo Madbid 16 Juni Gisteren is do beroemde toreador Rafael Gallo bt een stierengevecht doodelijk getroffen 7 Alh letlek Op d © gisteren gehouden athlotiscli © wodatrijden van l ro l atria to Boltordam behaalde onze stadgenoot do hoer U Jansen in het nommor polsstokhoogspriiigen den 2en prijs mot een sprong van 3 M een verbetering van het Nederl kampioenschap mot 10 cM Do Ie prije werd bohaald met 3 10 door Jumper B dam 100 lOO if Artiston eportfeeet 108 ei B 61 16 In hot Stadion te Amsterdam werd gisteren het artisten sportfoest gehouden bijgewoond door een aantal bezoekers van ruim 15 000 Dittoest is uitnomend geslaagd wat het vertoonde batrelt De artisten badden er bijzonder werk van gemaakt om den toeschouwers oen aaugenamen middag t £ bezorgen En dat ia hun I gelukt er is veel eu hartelijk gelaI chon maar men hoeft ook kunnen bewonderen de talrijke schittereudo coetumee o a van den Komei schen optocht en do wagenrennen Vooral Caroline vnn Dommelen van de dames en Joh Brandenburgh Jr van d heeren bobben zich bijzonder Ingespanuen Het feest is in allo opzichton eeo succes geweest b t publiek hoeft zich uitstekend geamuseerd De 3 jarigen dienstplicht Hongarije gnlirungs Ges 4 pct 146 MABKTBERICHTExN Veemarkt Rotterdam Vette Ossen en Koeien aanvoer prijzen waren voor 1 kw 44 2e 38 en 3e 33 cent per half kilo Vette Kalveren j oede oanvoer Iste kW 36 2e 30 3e S cent perhalf kilo Vette varkens goode armvoer lete kW 24 2e 23 3e 20 cent per half kilo Pkersbübo 16 Jmii De PotersbargGELDKOERS sche koerier verneemt dat B Prolongatie S B pCt aan de Fransche Jf eh Nat en Bnitenl Staatsfondsen zwak laoaicKeii luBLoivjun O Rubbers til Mijnon prijsboudend SdTd e falSuglJd a lrigen Tabakken lusteloos Po ol mj dienatpUoht wordt verwacht OH G O x Conflict in den Hoogon Raad WogouH benoeming van mr oAwhnrirh tot president van don HooS naïd vau Nod Indiê bebtam twee loden van dat sollego onbrtog genomen