Goudsche Courant, dinsdag 16 juni 1914

Advertentiën So 12503 53e Jaargang Aanbesteding BurRemaester en Wethonilfira der gemeente Boskoop zullen op Vrijdag 19 Juni a 8 des voormiddags elf uur in het Gkmbkntrhuis aldaar aanbesteden het amoveeren van de bestaande draaibi ug in de Biezen on het daarvoor in de plaats maken van een ophaalbrug met ijzeren bovenbouw Bestek on teekening liggen ter inzage op de gomeontesecretarie terwijl inlichtingen zijn te bekomen bij den Gemeente Bouwkundige DE HELFT DBR SUVERNIJ van bet huliwerk wordt to niet tedun laodn Saall ht bM haU btaoen trM4t Om vfcxrai tCfrij mima houtwerk eoi 4oor ea door Khoon te nulno to Sunlltht het iMoomUto eg voordeellxite Lut Sunlltht Uw kute doen glbuteren en Uw werk verikMen de Kamer dat hij aan Aliotti den Italiaanachon gezant te Durazzo een telegram zond hem vragende welke voldoening met het oog op don vorauderden toestand voor h iufiilontMuricchiü verlangd moet wonlen Do Italiaansche en Ooslenrijksche matrozen aldus deelde de minister verder mede verdedigen het paleis en de gezanlschapsgebouwen Maandagmorgen zou eeu Engelsch oorlogsschiii voor Durazzo aankomen daar de Engelsehe admiraal de oudste is zal hij over de internationale oorlogsschepoii hot bevel voereai Men verwacht ook Fransrhe en Russische oorlogeschepen Voor Ancoaa ligt een Italiaaowh eskader gereed De minister zelde dat bij Thomson ajs een dapper man eerde d i e b ij de V p r v ulling van zijn plicht gevallen is Do Rogeering draagt zorg dat de belangen van Italië geen gevaar loopen welke ook do loop der gebeurtenissen zal zijn llEi I lSGËVI G ISUlCHTtNGBN W£LKE GEVAAR SCHADE OF mHDER KUNNICN VEROORZAKEN BURGEWEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gelet op de artt 6 en 7 der HINHERWET Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretfrie tor visie ia geiegd een verloek tnet bijlagen van P C Ouwenhand fabrikant te Rotterdam en van A O van der Want fabrikant wonende te Gouda om varguoning tot het oprichten van een pijpenlabriek waarin een oven sal worden platitBt in het porouol gelegen aan de Ijige Gouwe No I40 kadastraal bekend Sectie B No 1726 Dat op Dinsdag den 3isten Juni 1914 des namiddags ten iVi re op het RaadIwis gelegenheid ia om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter lake iOgekomen schrifturen kan worden kennis inomen De aandacht wordt er op gevestigd dat fd s de bestaande jurisprudentie niet Ot beroep gerechtigd zijn zij die niet overeenkomstig artikel 7 der Hinderwet voor het gemeentebestuur of een of meer eyner leden zijn verschenen teneinde hun bezwaren mondeling toe te lichten Gouda den 16 Juni 1914 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARrENS De Secretaris ï VAN i U E en Miffrfline worden zeker en dadelijk genezen door de hoofdpijnpaKtiUcK van apotheker BOOM Prijspor flacon 80 cent io Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS Fa WOLFF Co teEotterdam bij E VAN SANTEN KOLFF Kortfl Hoofdsteeg 3 Dienstaanbiedingen hebben in de Goudsclie Courant tteetlM uecp MP Deze udverlrniiên kosten slechls bij voorultbelaling 1 6 regeU f 0 35 voor rika regal meer 6 oents Opgaaf uitsluitend aan het Buri au Iej de¥ed E Alter 269 Gedempte Gracht 260 geeft de H Oa STE WAARDE voor Jpdrag en Heeren en Dameskleeding Koo t g ehecle ol pfodeelten van nboodels 1b ook naar buiten de stad aan huis te ontbieden Brieven worden vergoed Lot s V p op JfAAM en A DB ES Mej4eWed £ AlT£R Ged Gracht 2fi9 DEN HAAG THOMSON t Thomson is gevallen Deze verpletterende tijding door de telegraaf güateren naar alle landen overgebracht heeft overal maar met het minst in hot land van zijn national iteit een diepen indruk gemaakt Werd aan do juistheid van deze jobstijding nog eenig zins getwijfeld in de hoop dat ze mocht zijn een tendensieus bericht de bevestiging die de Nederlaiulsch © Regeering van den ez iii te Home ontving heeft all twijfel uitgebannen ThomBon Ifl dood gevallen als soldaat ala offer van zi u plicht Op 45 jarigen leeftijd is hij gesneuveld ifi zijn voUe kracht Hij was een man van groaté gaven van kennis van buitengewone energie die voor zijn land nog groote dingen had kütmen doen Hij was een man van de daad Daarom ook aanvaardde hij den post hem door de mogendheden aangeboden in het jonge Albaneesche Rijk om zijn talenten als hervormer 2fi9 POTTËLBËKG C SMITS Schoenhalidel Eenig adres ICIeiwegr 48 soiMla SPECIALITEIT IN Fijn Barnes en Heeren SCHOEISEL Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronwater Vroeffle ehJe graUê verkriJabaar 4 Oen Agent voor Holland CATALONIï te Tilburg Vert egenwoordiger voor GOUDA en Omstreken M X BMZOlfJUJr Agent Amstel Brouwerii Keizeratraat Tel 83 No 148 Gouda haar hand vroeg Voor de dochl i van een oulMïtroondon prins zou oen huwelijk mot den rijksgraaf von Waldenburg niet te versmaden zjjn In lotlür geval zou het die hooghf rtige Katharina gc und zijn dat Waldenburg niet verder iifli haar omkeek Misschien zou zij dat onverschillig aanzien 0 noen volstrekt niot dat zou baar hoogmoed krenken en dan zij heeft hom lief Gelooft u dat Daar ben ik van overtuigd En heeft u nog nooit opgemerkt duf zi kleurt ais hij in haar nabijhoid knrat Zij is haar oogen en woorden volkomen meeeter maar dat onwillekeurige kleuren verraadt haar Onlangs heb ik haar op de proef gesteld zij spotte mot hem en toen deed ik holzolldo maar een beetje erger nofï dan zij En toon had u eens moeten zien hoe zij zijn partij opnam Ik kon haar aanzien hoe zij mij liefst de deur gewezen had Beide dames begonnen over dezo woorden luidkedw te lachen en daarvan maakte Katharina gebruik om naar de kamerdeur terug te gaan Zij bleef daar staan Wat éou de huisknecht wel denken als z nu reeds wej ging Neen dat ging niet Wordt vervolgd H H Veehouders Voor het fokken van uw Kalveren geen beter en voordeeliger voeder dan Blachtf ords Kalvermeel Levering door vele handelaren in Veevoeder Waar niet verkrijgbaar levering rechtstreeks door den Hoofdagent 30 M VerheTil Elizabethdwarsstraat ROTI ERDAM B Naar mevrouw Von Fernow beval mevrouw Von Salten Hol e von Fernow was de jeugdige echtgenoote van den ouden president der rechtbank met wien zij gehuwd was om een positie in de maatschappij te hebben precies als Katharina met den handelsraad Von Salten had gedaan Misschien was deze overeenkomstvan levenslot wel de reden waarommevrouw Von Salten meer met Helene dan met andere damee omging misschien ook dat zij werd aangetrokken door haar opgeruimd humeur maar het was een feit dat de beid dames als trouwe vriendimion te boekstonden en les inseparables gifr noemd werden Helene von Fernow kwam laarne voor als de martelares van een ongelukkig huwelijk Men had harteli medelijden met h aardige vrouwtje en noemde haar man een ize rim die zijn onverdiend geluk niet naar waar de wist te schatten Als een man van zestig jaar een vrouwtje van vijt en twl ntig zomers Men wordt vermbt op t MERK te letteo üiT HRT Magazijn van M BAVE SWAAYZONEN GOBIScmM Deze THEEÈN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned ons metvermelding van NomImer en Prijs voorzien van nevenstaand Merk volgens do Wet gedeponeerd Zioh tot do uitvoering van geëerde orders aanbevelend J C SUL voorheen J BREEBAART Lz Gr S3STZ3 i 18 Jnni Het Schaakbord 8V2 M Verg Goudsche Zwemolub Beleefd verzoeken wij geregeld tijdig mededeeli g te mogen ontvangenvaB vergade ngrn concerten vermakelijk heden enz m deze dan it agenda te vermelden Eleotr Dr A Brinkman Zn Gondi be Electrische Drukkerij van 4 BRIÜRHAN Si ZOm levert vlug en tot billijke prijzen iVLLE SOORTEN Z aa d Z roefoard er LOOPT UW KAM WEG MET UW HAAR SDRUKWERK UnUtgoed doen door W KOKO t BMui gebnükcn voor bet te Uat ü KOKO ÏffHAAR KOKO DOET H£T HAAS GROEIEN GAAT HET UITVALLEN TEGEN VERSTERKT DE WORTELS HELDER ALS KRt TAL BEVAT GEEN KLIÜRSTOF OLIE OF VET VERFRISSCHEND VOOR DE H00FDHï 7 KOOP HET VANDAAG VAN UW DKOOfST Or COIinXUI PRIJS n 0 75 n 1 80 b tl 3 00 uw Hmoa Allmn VeilaiïenimoRlteHi Tth M HKI HAliïtIu riinornDhl AraiiUirdam oot Ptmland Gr iiiiBru Iln he Oth kI w rinu HaiMDiauiX aatk DEP6TH0UDERS iiiuda ANTON CÓOPS Wijdstraat 20 Schnonhnvon A v ZESSEN Krimpen a l Mssel A filiOENKVET hm ZoKwaard A OSTKIiUNO 68 Konin klijke M arine Konnisgeving dat gelogonhoid bestaat tot het aangaan ooner vrijwillige verbintenis bij llr Ms 2oemaoht ah miniraum leeftijd21jaar maxi mamleeft 29 jaar Mai roos iorpedonnaker I üleennaker Matroos kok 8toker 2 klasse 1 minimum leeftijd 21 jaar raaximum leeft 28 jaar minimum lGeftijd 19 jaar maximum leeft 25 jaar indien reeds zeer voldoende knnnf nde stoken maximum leeftijd 29 jaar I iPfirl i 11 O Ntnk 1 minimum leeftyd 16 jaar AJtvül llIJg l l UH t l p maximum leeft 17 jaar terwijl voor jongelieden op een leeftjjd van 14 tot en met 20 jaar immer do gtiiogonhoid is opengesteld om bij de Zeemacht in dienst te treden als jongen Uchtmatroos of matroos 3e Wanse Nadere inlichtingen worden op aanvraag het zenden van een briefkaart is voldoende gratis verstrekt dpor den Commies van aanneming der Marine te Willemsoord den Helder DE ZUID HOLLAITDSCHE Maatschappij van Veraekcringf op het Leven HEERENGRACHT 12 DEN HAAG Maatschappelijk Kapitaal f 1 000 000 Commissarissen Mr M M SCHIM v d LOEFP Pres Dr A E TEN OEVER Mr A S MIEDEMA A M v EMBÜEN Dr P H J BEREUDS Mr J AV DE KANTER Secr D irecte ur Mr J W KONINÜ Jg T Maatsohappij sluit alle soorten Levensverzekering tegenlage premiön Vrijgevige voorwaarden 4 Brokkenhuis Dames I Wilt U bil het opruimen in dezen tijd s v p denkon om het BfOkkenhuls Zendt slechts bericht aan een der Commissieleden of per Tel n 178 en onze beambte zal halen wat V wilt missen De Commissie W GOL Voorz I V DANTZIG Vice Voorz B D GEOOTENDOBST Pen Voor inlichtingen wende men zich tot de Heeren e noWtTMBBmiKH Haven te üehumt ntiem es Mj C IjMFttUKH WeHhaven te tlauaa lllmna ilOrrijWiÉD 2 H mm e wnade ma I til Onbetwistbaar het beste en goedkoopste motorrywiel Wearwell Rijwielen ziJD snUJtrIijli eo lai in prijs AGENT ADR DE GKOOT Kleiweg 79 GOtJDA Prijscouranten gratis IMPORTEURS GEBK SIEBOL Amsterdam Dinsdag 16 Juni 1014 lNri© M ws © an d v ©3rtean ti© blsLcL voor C o a d s © an Oa=CLstr©lc©an Verscliijrit dagelijks iiA behalve Zon en Feestdagen PRUS VAN HET ABONNEMENT Per kw irtaal f 1 25 idem franco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnementen warden dagelyks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 bjj onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewysnummer f 0 55 Elke regel meer i 0 10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels fO 35 bij vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f0 2B per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 Uitgevers A BBUnOIAN EK ZOON son s ideaal Zijn volkfilef er het ft hij niet kunnèti verwezenlijken De dood heeft ontijdig ee eimte gemaakt aan zijn leven op vreemden bodem in zijn tweede vaderland is hij gevallen ais soldaat mot het zwaard in de hand strijdend voor hetgeen hij voor alles zijn plicht achtte de vestiging van een onafhankelijk AlbaniÖ De nagedachtenis van dezen Nederlander blijft voor het nageslacht bewaard als die van een man van ernstige en eerlijke overtuiging van dapperheid en moed als van een groot hervormer Bijzonderheden van den strijd Na de doocfafcijding van Kolonel Thomson zijn thana eenige bijzonderheden bekend geworden omtrent den strijd waarbij hij het leven liet De Neue ï reie Presse te Weenen heeft d d 16 Juni uit Durazzo het volgend speoiale telegram ontvangen Om 4 30 uur s morgens weerklonken onverwachts kanonschoten waarop spoedig een aanhoudend geweervuur volgde De opstandelingen die dezer dagen van 4 zijden tegen de stad zouden oprukken zgn tot den aanval overgegaan De aanval heeft plaats van 2 zijden de verdedigers bestaan uit 800 Malissoren een geringer aantal Albaneesche gendarmen benevens Albaneesche en Europeescbe vrijwilligers Tegen 6 uur s morgens woedde de strijd op het hevi t en hield het krijgsgeweld meer dan een uur lang aan Vorst Wilhelm volgde door een veldkqker ziende den strijd Bij de brug die toegang geef t tot het paleis richtten Italiaansche marine soldaten barricaden op waarachter een klein stuk geschut in stelling werd gebracht Tusschen 7 en 8 uur verspreidde zich het gerucht dat kolonel Thomson gesneuveld zou zijn Thomson s soldaten lagen s morgens in de loopgravan h j beval hen tot de gevechtslinie voort te rukken doch de manschappen voor het raeerendeel gewapende Malissoren aarzelden tegenover het ste e vijandelijk vuur Thomson sprong ten einde hen moed in te boezemen uit de loopgraven en stormde met zijn aabel zwaaiend vooruit Op dat oogenblik werd hij door een vijan delijke kogel doedel ij k gtroffen Om 9 uur hoorde men nog slechts hier en daar geweerschoten en scheen de aanval der opstandelingen althans voorloopig te znn afgeslagen Het Agenzia Stefan i te Rome meldt uit Durazzo dat na 4 uur s namiddags een oogenblik van rust in trad Inmiddels ziet men op korten afstand van elkander twee groote groepen vijanden die elk oogenblik de stad plunderend kunnen binnenvallen Men vrees dat in den nacht een aanval zal gedaan worden Het aantal dooden en gewonden is zeer groot De Mbret heeft uit Alessio versterkingen van Mirdieten ontboden MEER NEDERLANDSCHE OFFICIEREN IN ALBANIË GEDOOD De Nieuwe Courant ontving hot volgend telegram uit Rome Rome 15 Juni Het Giornaled Italia heeft bericht ontvangen dat Durazzo in handen van de opstandelingen is gevallen Vorst Wilhelm is op het Italiaansche oorlogsschip gevlucht Behalve majoor Thomson zijn in den algemeenen aanval welken U opstandelingen ondernamen nog negen andere Nodorland sche officieren gedood ol zwaar gewond Overste Thomson De Nederlandsche gezant fo Rome heeft den Minister van Buitenlandse be Zaken gisterenavond gotelegrafoerd dat de Italiaansche Minister van Buitenlandeche Zaken hem l eve8tigd heeft dat overste Thomson tijdens den aanval op Durazzo gesneuveld is Thomson herdacht In de Italiaansche Kamer verzocht gisteren de afgevaardigde öoUi bij don aanvang der zitting aan de Regeering inlichtingen inzake de gebeurtenissen in Albanië Hij wijdde woorden van hulde aan de nagedachtenis van den Nederlandschen kolonel Thomson die bij de verdediging van hot nieuwe vaderland en vpn den Vorst gevallen ia Deze woorden werden met b ij val ontvangen De Minister van Buitenlandsche Zaken San Giuliano verklaarde in Buitenlandscli Nieuws Bel ie Gedenkteeken voor Leopold II De eerste lijst der openbare inschryving tot het oprichten van een monument voor Leopold U is thans openbaar gemaakt Koning Albert hoeft 100 000 fr geschonken terwijl de groote banken en voorname ingezetenen ook voor aanzienlijke bedragen inteekenden Zoo de Nationale bank van Belgiö do Algemeene Maatschappij van België en Baron Empain elk voor öOOOOfr De totale som waarvoor op deze eerste lijst ingeschreven is bedmagt reeds meer dan 47Ö 000 fr Noodweer Zaterdagnamiddag is over het land een onweer uitgebroken dat blijkens de berichten die Van verBohillende zijden inkwamen op vele plaatsen belangrijke schade heeft aangericht en zelfs enltelo slachtoffers heeft geuischt In Brussel on voorsteden was hot onweer niethetminethevig De regen viel bij stroomen neer en in het luchtruim was het een gebliksem en gedonder dat hooren en zien verging Te Antwerpen werd op verschillende plaatsen schade aangónoht en tal van telefoondraden werden beschadigd waardoor de dienst gedeeltelijk ont en orgaumator te kunnen ontplooien Dat aan deze eervoile opdracht groute moeilijkheden waren verbonden was juist voor Thomson een reden te meer de taak to aanvaarden Die moeilijkheden zijn grooter geweest dan ha l kunnen worden vermoed Het waren niet alleen de invloeden van buiten die aan het bezorgen van een behoorlijken toestand hinderpalen in den weg legden het waren vooral de kuiperijen en intriges dié Thomson s optreden zoo zeer bemoeilijkten De eigenbelangen van hen die zelf den scepter wenschten te zwaaien werden door Thomson weerstreefd Meu herinnert zich het gebeurde met ËsidAd Fasja die ten slotte wijken moest wijl Thomson heon als verrader wist te ontmaskeren Ook hel jongste incident met de Italianen die van hun huis uit tichtseinen wisselden naet de opstandelingen heeft getoond dat l homson de man was die van geen wijken wilde weten Wat recht is is recht Zijn soldateneer verbood hem zich te buigen voor den wil van den Itahaaiischen gezant die door zyn machtigen invloed hem wilde dwingen tot het doen van verontschuldigingen voor do arrestatie der Italianen van wie hij wist dat zij met de opstandelingen heulden Den korten tijd dat Thomson in Albanië zijn krachten heeft gegeven heeft bewezen welk een kracht er in dezen grooten Nederlander zat Zijn optreden daar zal in de annalen det wereldgeschiedenis worden geboekstaafd alö van een man tot wiena groote deugden moeten worden gerekend zijn vaderlandslievendheid en zijn stoute dapperheid De dood van kolonel Thomson is een verlies voor Nederland In hem zagen zij die voorstanders zijn van een volksleger den aanstaanden minister diè deze moeilijke taak tegen de bestaande vooroordeelen in op zijn schouders zou durven nemen en tot een goed einde kunnen brengen Zijn denkbeelden vonden in militaire kringen niet algemeen sympathie hoewel daarvoor toch steeds meer vel werd gewonnen Een jaar geleden op 3 Juni 1913 sprak de toen pas tot hoofdofficier bevorderde heer Thomson hier te Grouda in een openbare vergadering over de politiek van zijn laml Zijn toen gehouden rede was voor een zeer belangrijk deel gewijd aan hc4 werk der militaire ministers Toen sprak hij het uit De weennaoht van een natie moet zoo zijn dat ze met vertrouwen den strijd tegemoet kan gaan Dat te mogen bereiken wasThom krijgsüsten mijn toevlucht dit onder hot zegel der geheimhouding IJ weet in welke ongelukkige omslaudigheden ik verkeer en u zal dus wel begrijpen dat ik moet nemen A propos gelooft u dat Waldonburg nu nog aanzoek zal doen Misschien antwoordde mevrouw Von Buchritz Hij schijnt althans een groote genegenheid voor haar to ko teren Hij zou een dwaas zijn als hij haar tot vrouw nam zeido Helene weer De we luwe van dien parvenu ia geen passende partij voor den rijksgraaf Von Waklcnburg die voor taan tot de voornaamste hoeren des lands behoort Zoo lang hij de anne ritmeeeter was kon hij om haar rijkdom veel door de vingers zien maar nu Let maar eens op mevrouw hoe elim hij zich terugtrekt Hij mag van geluk spreken nu de plotselinge dood van zijn neef hem behoedt voor een huwelijk met Katharina want in vertrouwen gezegdj zij is werkelijk zeer onplmzierig Ja ik weet van haar gezelschapsjuffrouw Charlotte hoe lastig zij in den dagelijkschen omgang is het arme meisje heeft mij reeds dikwijls haar nood geklaagd over allee wat zij te verduren he t Neen Waldenburg kan nu naar vrij wat beters uitzien Hebt u al opgemerkt hoevee genegenheid prinses Margaretha hem betoond Ik geloof dat hij niet zou worden afgewezen als hij FEULLElOl opigaan Mevrouw von Salten liep de voorkamer door en wilde juist de zware zijden portiere openslaan die het boudoir van haar vriendin afsloot toen zij daarbinnen stemmen hoorde VenÉchrikkelijk Helena was niet alleen Reeds wilde zij terugkeeren en haai bezoek op een andere tijd hervatton ti en zij daarbinnen eenige woorden hoorde uitspreken die haar onbeweeglijk deden stilstaan Helene s heldere doordringende stem was duidelijk te onderscheiden lk zou mevrouw Von Salten van harte die vernedering gunnen zeide zij Zij gelooft met haar millioen de wereld te kunnen veroveren en heeft na haar huwelijk met dien geldzak bopaAld vulgaire manieren aangenomen Dikwijls valt het mij zwAar genoeg haar hoogmoed te verdragen maar nu tegenover u durf ik wel openhartig zijn lieve mevrouw Bnchritz Ik moet mij zien te helpen zoo goed het kan en de omgang tnet Katharina biedt mij vele voordeelen aan Mijn spaarzame echtgenoot is niet te bewegen om voor mij oen eig n rijtuig te houden en nu kan ik natuurlijk geen onaangenaamheden hebben met een bekende wier paarden en rijtuigen altijd te mijner beschikking staan en wier schouwburgloge ik mag gebruiken alsof het de mijne is Ik neem tot zulke kleine Prinses of Qravm heeft moet hij zeer beminnt ijk en voorkomeiul zijn om het groole verschil in leeftijd te doen vergeten doch de heer von Fernow was integendeek koel ernstig en weinig spraakzaam Vuur en water konden niot slechter bij elkander passen dan deze twee echtgenooten Katharina was deze meening toegedaan en steeds bereid om aan do klachten van haar vriendin oen gewillig oor te leenen Zij koesterde voor Helene een zekere genegenheid het gebabbel van de kleine vrouw amuseerde haar en zij voml het volstrekt niet onpleizierig dat Helene zoo n scherpe tong had Dat mevrouw vnn Fernow die iedereen zoo scherp beoordeelde haar met zooveel vriendschap aanhing droeg veel bij om Katharina s voorliefde voor haar vriendin te vermeerderen Mevrouw von Salten wantrouwde altijd de vleierijen der mannen maar de grenzelooze bewondering der kleine Helene was haar aangenamer dan zij wel wilde erkenneia Nadat zij van den huisknecht gehoord had dat mevrouw thuis was trad zij binnen zonder zich te laten aandienen Kort geleden had Helene haar met vleiende woordjes de belofte afgeperst dat zulke formaliteiten tusschen haar zouden wegvallen Ongedwongen en vertrouwelijk zouden zij dan als zusters met elkaar