Goudsche Courant, dinsdag 16 juni 1914

Telegrafiscli WeerbericW van het Koninklijk Meteriologisoh Instituut te Ï E BILDT Hoogste barometerstand 7C8 7 te Horta laagste stand 759 2 te Breslan en Munchen Verwachting tot don volgenden dag Zwakke tot matigo N W tot N O wind zwaar bewolkt met tijdelijke opklaring waarschijnlijk eenige regen met geringe kans op onweer iets koeler titles van te voren en op den dag zelve van verschill nummers verder de nieuwste Parijzer mode op de rennen te Longcharaps vertoond eenige kieken van de wedstrijden der zeil en roei vereeniging Hoilandia op den Rijn en de zeilwedstrijden op het Braasomermeer do slotscone uit die Meistcrsinger von Nürnberg door de Wagnervereeniging te Amsterdam uitgevoerd foto s van de troebelen in Albanië verder caricaturen en kleinle ventjes S te Dordrecht Vereeniging tot bevordering van Volkskunst hield har vwgadering onder presidium van den hoer E A van Saher op Donderdag 12 uur in de Raadzaal van het Paviljoen Welgelegen te Haarlem Ernstige basprekingen werden gehouden in verband met het verleenen van steun aan nieuw te vestigen industrieën van volkskunst en het toekennen van belooningen aan die inzendingen op huisvl ttentoonstellingen die door g9ede smaak eu degelijkheid uitmunten De voorwerpen die op de tentoonsteUing te Zaandam werden aangekocht en die later weder dienst zullen doen bij het organiseeren van andere tentoonstellingen waren ter bezichtiging gesteld Het is een heugelijk verschijnsel dat de vereeniging en bloeienden toestand verkeert zoodat zij hare werkzaamheid krachtig kan voortzetten teur der Chr H B niet aangenomen haar leed en haar strijd Met bezorgdbad keken de dames naar het kleine ündje dat al bleeker en bleeker werd eo terwijl een van haar ganw naar een naburigen dokter snelde in de jnnen van de wanhopipe moeder overleed Nationale Hoefijzerweek Het Hoefijzerverbond heeft in een korte krachtige actie een som van 60 mille bijeengebracht Met dubbeltjes en kwartjes is het bedrag vergaard Kog een 40 duizend galden en het Hederlandsche kinderherstellingsoord kan tot den laatsten cent betaald worden Thans wordt aller medewerking ingeroepen om de eerste week van ingustns het ontbrekende aan te ttoiten De speldjes die voor ten minste 10 oent verkocht worden zijn in commis ie te bekomen bij den heer A O Boa ia £ gmond aan Zee Visiichers op de Zoidpier te IJmnidsn hebben Zondagnamiddag tnsschen blokken aldaar bekneld gevondenHn in verregaanden staat van ontSnding verkeerend lijk waarvan deUnkerarm ontbreekt Op een stukje Heeding zijn de merkletters C D gevonden Men heeft het lijk nog niet kunnen verwijderen N R Ct Den nieuwe straatweg bij Huizen De architect W Kooy maakt eenIfeg die een betere verbinding zal n tusschen Huizen en het strand heer Kooy heeft langs de kust derfciderzee een groot braakliggend terIwn gekocht dat eerst bewerkt wordtdoor een groote schaaf bestaand uittwee achter elkaar liggende balken verbonden door dwarsbalken en waarop een viertal werklieden plaats nomen Deze schaaf wordt getrokkendoor twee paarden en glijdt voort tos ohen twee rails Op hel effen vlak worden betonzandsteenblokken gelegd 200 groot als zes gewone baksteenen Deze blokken worden op het terreindoor den heei Kooy zelf gebakken Bin zand uit de Zuiderzee Het leggen van de straat gaat buitengewoon snel door de groote opperivlakte der blokken en doordat de bofdem vlak is Hbld politiek waarin werd opgekomaa tegen de medewerking van een mili tair muziekkorps op een politieke samenkomst De regimentscommandant heeft daarop Zaterdag de medewerking van de stafmuziek van het 6 verboden Om het Evangelisatiegebouw Boskoop Men schrijft ons Zaterdag heeft men in dit blad kun nen lezen hoe het proces Mosman van Noordt is afgeloopen Volledigheidshalve vermelden we nog dat van Noordt c s ook veroordeeld is tot betaling der proceskosten de f 400 Hierbij komen nog de onkosten van 3 advocaten die de laatsten in het vuur hebben gebracht Bovendien wacht hen nog een bittere pil want ze moeten ook mëo betalen aan den advocaat van het wettige bestuur den advocaat die hun het proces zoo leelijk deed verliezen Nu moet men niet meenen dat de zaak uit is Neen het begint nu juist pas de verbittering is door het pro ces nog vergroot Aan den oenen kant zullen de gereformeerden alles in t werk stellen om zware dominees te laten optreden aan den anderen kant zullen de oonfeasioneelen zich onthoudende van daden van geweld niets nalaten om het oude bestuur op wettige wijze af te zetten In deze zaak die reeds lang voorons schoonmaakartikel hangende was hebben we achtereenvolgens gehad het geboüw waarom de strijd gevoerdwordt en de vereeniging voor Evangelisatie benevens rumoerige vergaderingen een nieawe vereeniging Schrift en Belijdenis oen nieuwe vereeniging op confessioneelen grondslag nog meer rumoerige vergaderingen een secretaris wien het notulenboekbijna ontrukt werd een voorzitter diemen uit het vergaderlokaal wilde werpen een man die in t geheim aande touwtjes trekt en wien men verwijtkennis gemaakt te hebben mot eenbiljartque een aspirantpresident kerkvoogd die geen geld ontziet omaandeelen op te koopen een viertaladvocaten en 2 deurwaardersexploiten een ketting en een slot een spoedeischende zitting van de rechtbank entot alot een veroordeeling i Nü durft toen nog zoggen dat erfe in Boskoop oó weinig ge beart Metj Boovebi atol volt otrien boehen Volgens de laatste geruchten tracht men het gebouw weleer de boterkerk genaamd aan te koopen om er een bioscoop in te vestigen Misschien zijn die berichten voorbarig maar men had onmiddelijk een boeiende geschiedenis om op het doek te brengen een filmrol van minstens 1000 Meter lengte extra boeiend buitengewoon spannend tafereel nog nooit vertoond in ons land Het ia on e bedoeling niet reclame te maken we Kijn er niet © ensünan s tieel bij geïnteresseerd maar koo iets ziet men niet weer een voorzitterul dite uitgeworpen wordt een secretaris wien het notulenboek ontrukt wordt en iemand die in t geheim aan de touwtjes trekt tableau Een ballon Te Heer Hngowaard is in een sloot drijvende gevonden een ballon Bij onderzoek bleek deze een briefje te bevatten waaruit bleek dat de plaats van opstijging ergens in Frankrijk is geweest Verzocht werd de plaats van nederdaling te willen melden een wenscb waaraan voldaan is Brandweerstaking Te Andel heeft naar de N Gore Crt meldt de brandweer bestaande uit 40 man gestaakt toen de gemeentelijke brandspuiten geprobeerd zouden worden Als vergoeding werd 50 ct geeischt terwijl slechts 15 ct daarvoor werd betaald Eenige wekon geleden had te Minden in Wesffalen een hevige vechtpartij plaats waarbij een gendarme levensgevaarlijk werd gewond Van deze poging tot doodslag werden twee mannen verdacht onderscheidenlqk 30 en 40 jaar oud Tevergeefs zocht do politie echter naar het tweetal totdat men het vermoeden kreeg dat de mannen naar ons land waren uitgeweken En inderdaad reeds eenige ren nadat te Amsterdam het verzoek tot aanhouding was ontvangen slaagde de recherche er in de Duitschers in een logement aan de Gelderschekade aldaar te ontdekken In afwachting van het uitleveringsverzoek zijn de mannen aan het hoofdbureau van politie te Amsterdam inbewaring gesteld Hbld Tusschen de rails Gisteren is op het stationsterrein te Weert de rangeerder Van Diepen bij het rangeeren met een voet tusschen de rails beklemd geraakt waardoor hij werd overreden en gedood Hbld Laatste Bericliten Officiëele Prijscourant VAN DKN Kfrectenbaodel oAmsterdam 10 JUNI 1914 StMtslecdlnxen Ned Cort Workelijke TWEEDE KAMEH Vergadering van heden In memoriam Thomson Bij ongesLeldheid van den voorzitter prcsideei t de heer de Öavoriniv Lobman Hij wijdl eenige gevoelvolle woorden aan de uageUachtenis van overste Thuinson iu Albanió goeiwuveld Hij roemt diens heidtiaitiaaU on noemt zijn dood verlioe voor land on volk De Minister vau llinn enlaadacho Zaken slull zich hierbij tiau Ziju heengaan a eon verlien maur oi k een winst omdat door hem do Nederlaudschen naam over de geheolo wereld met oere wordt gonoeiad Zijn uagodachteuis zal ook bij do Hegooring in eere blijven De toestand in Albanië M D e j d e r e N e ü o r l a u d Bche olticieren gedood i liet bericht elders in diL blad aan de N Ct ontleend meldend dat bij den aanvat op Durazzo moordere lloUandsche Officieren ziju geaneiiveld wordt deels bevestigd door oeu te Weenou gepubliceerd telegram inhoudend dat de upbfaudehugeu Durazzo schijnen te tiebbeu ingenomen Meerdere HoUamlhche oüieiereu ziju met Commaudaut Thomson gesneuveld Bijna overal zijn de regüoring troopen teruggeslagen De Vorst heeltmet zijn goziu en zijn gevolg oen toovluqht © estophit op oe ili lia n echjjn k uisei 1 Dit be bht Vtji moed lijk uU Ifïiï liaansfehe bron aïkomslig vcieiaphi bevestiging van den Vorst van Koen va Vorig hoer 77 81 r Schuld 3 pot l 77 Oostenr Belastingvrije Kronenrente 4 pet SU i Port Obl 3do Serie Amort Schuld 3 pet C2 Russische Obl 1906 6 pot 99 j ld Obl Ör Rusaischo Spw mij 1898 i pot 85 i ld Obl Nicolai apoor weg 18 i7 C9 4 pot 88Vi ld Obligatie Je Emis sie 4 pet 83 Japan Obl 1899 4 pet 89 Merico Afl Binnenland Obl 6 pot 35 Brazilië Funding Loe ning B pot 100 d Obl 1899 4 pet 76 Venezuela üipl Schuld 1905 3 pet BC Bank en Creillct lu8 el lluKen Fed Bankaandeelen 100 ludustr UndernemlnKen American Car Foundry Comp C v A Bl i 51 lö Smelting Rofm ng Co Oort v Aa ld G4i t 63 Anglo Ameris n Jlrfe graph Cy Oert v A 33 U S Stoel Corp Cert V Gew Aand 1 Kul Crediet lusten enCnltuur Ondernemintcn Handelsver Amsterdam Aand 228 Jav Cultuur Mij Aand 233 Ned Handel Mij C V A HUubonw Unen Katahoon Mijnbouw Mij Oew Aand IB Redjang Ijebong M jn bouw Mij Aand 153 Great Oobar Aand B j I elruleuiu Duiteril DordsoheP rpleumïljn dustrio Mij Qow A 187Vj Kon Ned Mij tot Expl v l etr Bronn C v A j OW i Shell Tho Transp Trad Cy C v G A 194 Stchcepvaart uiüen Nod Am Stooravaart Mij Aand 192 Stooravaart Mij Zeeland Preferentie A 124 Int Mercantile Marmc Cy afgost Prof A 2 l abHknuderneiuliiiceu Bindjoy Tabak Mij A 90i liiierseu Maxwol Lani Opant Cort v Aand 2 Peruvian Corporat on Lim Cort v Aand 7 jSiioorweeenHoU IJzeren Spoorwegmij Aaid hooi iiMij t Expl V Staats spoorwogen Aand 102 ZuidItaliaan Spwmij Serie A H Obl 3 pet iin WarBchau Weonon Spoorwograij Aand j dito dito Act de JouissAmerika Atchison Alg Hypb Obl 4 pct 99 Erio Spoorwog Mij Gow Aand j 29 Union Pacific Railroad Cy Cert v gow A 1B7 Wabash Gew Aand 1 Land en Tuinbouw Toelating Eijkstuinbouwwinter scholen De directeur generaal van den landbouw brengt ter kennis van hen die tot den cursus 1914 1915 van één der Rijkstuinbouwwinterscholon wenschen te worden toegelaten dat do datums van aanmelding voor de toelatingsexamens aan de inrichtingen als volgt zijn vastgesteld Rijkstuinbouwwinteischool te Hoorn uiterlijk 15 Sopt te Lisse uiterlijk 7 Oct te Aalsmeer uiterlijk 15 Sopt te Boskoop uiterlijk 15 Aug te Naaldwijk uiterlijk G Sept Ue aanmelding moet geschieden Ipij den directeur der school bij wien tevens nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn St Ct Öö b loov 74 KEKKNIEOWB Df H L Oort Rem predikant te Utrecht heeft voor het beroep naar de Remonstrantsohe Gemeente te Rotterdam bedankt POSTEH ia EiTiT 62 s é Uitslaande brand Men mddt uit Amsterdam Toen de nachtwaker van Heuselen van den 1 artieulieren Gecontrolwrden Nacht veiligheidsdienst Zondagnacht ongeveer 3 uur voorbij Caté Petit Trianon aan het Spui kwam hoorde hij plotseling een knal in dit perceel waarna hij zag dat benedoü spoedig allee in vuur en vlam stond De nachtwaker waarschuwde ijtingn de brandweer die spoedig ter plaatso was Eveneens werden de bewoners der omliggende perceeleu uit hun nachtrust wekt daar men vreesde dat ook deze pea ceeien door het vunr kon len worden aangetast Hot vuur deelde zich mede aan de tweede etage vermoedelijk door de trekking ontstaan door den littkoker Zoo hevig was de knal dat de groote apiegelruit voor het café sprong en de stukken tot bij het tramhuisje terecht kwamen De eigenaar de heer tJ Boom en zijn vrouw die op zolder sliepen konden zich in nachtgewaad redden door over hot dak bij de buren te klimmen De brandweer die met eenige stoomspuiten ter plaatse was richtte onmiddellijk eenige stralen op het vuur doch kon niet verhinderen dal het vuur zich medededde aan het achtergelegen pand aan den Singel alwaar gevestigd is de Electriaehe Fabriek van Dames en Kindergöedorei4 van de firma Leefema en Legorman Twee kamers gevuld met goederen brandden totaal uit De waterschade ie groot Omstreeks vier uur was men den brand meester en konden oenige stooipspuiten inrukked De hoofdinspecteur van het bureau Singel EI horst had voor e a goede afzetting zorg gedragen daar op dit late uur nog vele menschen uit de buurt zich naar den brand hadden begeven De oorzaak moet vermoedelijk gezocht worden in hot vlam vatten van een gummislang van den koffieketel waardoor een ontploffing veroorzaakt werd Assurantie dekt de schade i Zondag is b j Zandvoort een zeil jacht omgeslagen De inzittenden een dame en twee heeren konden zich redden door op het omgeslagen vaartuig te klimmen Zij werden met een sloep naar het strand gebracht Postkantoor te Gouda Lijst van de aan dit kantoor ter post bezorgde brieven en briefkaarten welke wegens onbekendheid van de geadresseerden gedurende de Ie helft der maand Juni niet Èljn klinflen worden uitgereikt Namen der Plaateen van geadresseerden bestemming Binnenland Brieven Adelhof Frans Amhem i g Boer WoïttQr Achtetbïoek 1 Kasteleijn Mev A 8ohevënin tt fVisser P Oudetkerk a d IJseï V d Werf Mej Corn Leiden van Zeijl Mej R dam Briefkaarten Elkrenbouth Familie de Ruijter B Rotterdam 1 zonder adres NcTA Aan de afzenders wordt aanbevolen hun naam en adres op de stukken te vermelden opdat dezo bij onbostolbaarheid aan hen kunnen teruggegeven worden Do Directeur van het Poston Telegraafkantoor HERMANS Een tolegram Albanië Do Vorst van Albanië heolt uit Durazzo aan II M de Koningin lè s Gravünhage het volgend telograni gezonden Diep getroHen deel ik U den heldeudood van Overste ThomMon inetlo die hoilen voor mijn land on mij het leven liet A n oiJti WiOKkli öö tiöórtiidhtl be leid h bbenf wiji4e overwinning lei De dood van dezen buitengewoon edelen on aan zijn plicht getrouwen man en dapperen soldaat Ih oen onherstelbaar verlies voor mijn land en mij tevens oen Hchitterend voorbeeld voor allen Hij hoeft zijn va k rland in elk opzicht tot roem gestrekt on zijn naam zal in het land steerls onvergetelijk zijn get WILHELM De aanval op Durazzo Por draadloos telegram van con dor voor Durazzo liggondo oorlogschopen wordt vernomen dat de strijd gisteren begon mot het optrokken van sterke afdeolingen opstandelingen dio 10 K M van Durazzo gelegerd waren en ook bij de brug op 3 K M afstand van de stad Het geweervuur duurde tot 5 uur en werd gesteund door goed doeltreffend artillerievuur Van den kant der regeeringstroepen werd het vuur gelijkelijk beantwoord De Vorst reed do goheelo vuurlinie langs Aan beiden zijde zijn de verliezen zeer groot doch vooral de opstandelingen hebben door het artillerievuur ontzettend gelodon Thomson s overbrenging De Nederlandsche Regeering zal zorg dragen voor de overbrenging van het stoffelijk overschot van kolonel Thomson naar den Haag 228 Stadsnieuws t Juni Door Burg en Weth is aan de Raadsleden het volgende ingekomen 8tïik toegezonden Gouda 12 Juni 1914 Zooals Uwe Vergadering bekend ia werd l ij Koninklyk Besluit van 9 April jl No 11 aan deae gemeente een voor s schot uit s Rijks kas tot een bedrttg TBtt ten hoogste f 122000 verieend ten einde haar in staat te stellen aan de Bonwvereeniging Het Volksbelang te Gouda een voorschot van gelijk J bedrag te verleenen ten behoeve van het stichten van 7Ö arbeiderswoningen op een terrein gelegen achter de Cornells Ketelstraat Uwe Vergadering besloot den 19den December 1913 reeds hiertoe zoodat het nu alleen nog noodig is dat op de Qemeente Begrooting voor het dienstjaar 1914 posten worden gebracht waarop de te doene ontvaffgst en uitgaaf kunnen worden verantwoord Wq hebben met het oog op het voor gaande de eer den Raad in overwe ging te geven het volgende besluit to nemen De Raad der Gemeente Gouda Gezien de voordracht van Burgemeester en Wethouders van 12 Juni 1914 No 61 717 Besluit De begrooting van de Inkomstenen Uitgaven der Gemeente voor hetdienstjaar 1914 te wijzigen als volgt 1 In Hoofdstuk VII der Ontvangsten wordt gebracht een nieuw artikel10a Voorschot van het Rijk in hetbelang van de verbetering der volkshuisvesting Volgn 67a ï 122000 2 Aan Hoofdstuk XV der Uitgaven ordt toegevoegd een nieuwartikel 8a Voorschotten in het belang van de verbetering der Volkshuisvesting Volgn 230a f 122000 De Raad voornoemd Secretaris Voorzitter Aan den Raad der gemeente Gonda Aangekomen zeiljachten Aan den steiger voor pleizierjachten aan den Kattensingel heeft thans ligplaats genomen het motorjacht üahaja eigenaar de heer Hidde Nyland te Dordrecht Het motorjacht zal van hier naar Amsterdam vertrekken GOUDA 155 B A 187 j 020 Kritnpen ajd Lek Tweo zoontjes van B Brand waagden zich op de balken Spoedig lagen zij er tusschen en zouden zeker verdronken zijn indien niet eenige werklieden hen uit hun benarde positio hadden gered De bakker C Boeemer had het ongeluk met den broodwagen van den dijk te geraken doordat de Konden op een geit aanschoten die aan den weg stonden te grazen De inhoud van den wagen ging voor den verkoop verloren Lekkerkerk Zaterdag is op de scheepswerf van den heer T van Duivendijk alhier volgens opdracht eoner Duitsche firma de kiel gelegd voor een naar do laatste eischen des tijds te bouwen Rijnsleepkaan groot ongeveer 1350 ton boor den heer A Den Oude te Bolnes is aan den scheepstimmerman J De Vries alhier de bouw opgedragen van een pleziermotorvaartuig dat binnenwerks geheel met mahonie betimmerd moot worden en dat voorzien zal worden van een machine van 30 paardekracht Hieuwerkerk ajd IJsel Door de cpopBrai vo land bonwvereeniging Nieuwerkerfc a d IJsel is besloten voor iedere velrgadering f 2 50 presentiegeld toe te kennen aan de bestuursleden en aan den commissaris Bij het onderzoek vanwege den schoolraad slaagde mej C v d Wilt ondei wijzeres alhier voor het diploma on voor de aanteekeningen van Chr Nationaal en Geref Schoolonderwijs 92 Tl 100 102 99 28 158 MARKTBERICHTEN Veemarkt Rotterdam Vette Ossen en Koeien aanvoer prijzen waren voor late kw 43 2e 38 en 3e 32 cent per half kilo Magere ossen melkvee en vaarkoeien goed aangevoerd Vette Kalveren oedo aanvoer Iste kw 33 26 28 3e 2G cent per half kilo Stieren goede aanvoer Iste kw 35 2e 31 3o 27 cent per half kilo Handel in vet Vee en vette Kalveren traag prijzen lager Stieren lager in prijs handel flauw Op de magere markt was de handel traag met afloopende prijzen ÜROENT£NVEILlNG 15 Juni 1914 Veiling Houtmansgracht 4 uur Peulen 10 cent per pond Doperwten 14 cent per pond Wortelen van f 0 04 tot f 0 06 Rabarber van f 0 03 tot f 0 05 Bloemkool van f 0 05 tot f 0 09 Kropsla van f 1 tot f 2 per 100 Proces Mevr Pabus 16 Juni Caillaux Het proces Mevr Caillaux zal 20 Juli a s openbare behandeling komen Prbmteleeninorn AmstcrdamAand SpctllOO 100 Hongarije Ïheiss Re gulirungs Gea 4 pet 146 GELDKOERS Prolongatie 3V2 3 i pCt Nat en Buitonl Staats til Culturen nagenoeg geen omzet Putrolonra weinig verschil Rubbers prijshoudend Mijnen prijshoudend Met haar beido kinderen 2 jaar de een on nog maar vier weken de andere was ze van Amsterdam naar Alkmaar gekomen om haar man te Dezoeken in de gevangenis Zooved had zij door hard werken overgespaard dat ze iflL staat was haar man den ongstgeborene eens te laten zien Iet bezoek had haar aangepakt de kindertjes hadden haar vermoeid ejv om wat nit te rusten was ze gai zitten op een bank Aan tweedamel die daar pok zaten vertelde ze v i erR iERHJ KE SÏAND GEBOREN 13 Juni Petrus Antonius oudera J T Langealag en W M van Hofwegen Hnberta ouders M B Blok en N Prevo OVERLEDEN IBJnni IJetronella Onze geïllustreerde Weekbladen Met Leven geeft ons eenige foto s van liet uitnemend geslaagde Altisten ir u n st Naar de Dordr Crt meldt heeft de kheer M A PietB leeraar aan de H B S alhier de benoeming tot direc sportfeost in hot Stadion Zondag n l u v jïii ujj öi de verkoop op het Rokin de repe Hofatede 3 jaar Het Beataur der Noord Hollandsohe redderd was In de Carnot straat sloeg de bliksem in een huis waardoor schoorsteen dakpannen en steenen werden ï gerakt Ken knaap van 14 jaar die voorbijging werd door de Bteenen getroffen Hij kreeg een sohedelbreuk en bleef op de plaats dood In de Denderstreek was een spoorwachteres moeder van verscheiden kinderen door den bliksem gedood Te Sdins een knaapje van 8 jaar dat in gezelschap van een anderen iongen eën weide overstak Het makkertje bleef ongedeerd Verschillende andere personen werden gewond Door het inslaan van den bliksem zijn ook vele branden veroorzaakt terwijl eenige rivieren door den geweldigen watervloed bait haar oevers traden Uit Gent wordt over een bmtalen treinroof bericht In den nacht van Donderdag op Vrijdag kwam een goederentrein naar het station van Gent Rabot aanrijden toen eensklaps de signaallampen aan het station staande werden toegedraaid De trein moest stoppen De machinist en de stoker sprongen er uit om te zien wat er gebeurde en liepen naar den wisselwachter Deze wist van niets Intnsschen hadden verscheiden kerels zich toegang in een wagen verschaft en koopwaren over du omheining geworpen waarmee zij zich uit de voeten maakten De dieven moeten beslist eerst de seinen toegedraaid hebben f om daarna de inbraak te De gendarmen die verwittigd werden kwamen onverwijld ter plaatse doch konden alleen het feit van den treinroof constateeren Een bijzondere waakdienst werd ingesteld Den volgenden nacht om 12 uur hoorden de gendarmen gerucht in een wagon Zij snelden toe en hielden twee knapen aan van 13 jaar Deze werden in de gemeentegevangenis opgesloten en des morgens voor don kinderrechter gebracht Men denkt dat de knapen gestuurd werden door andere personen die ook de eerste maal bij de dieven zijn geweest Het onderzoek wordt ijverig voort AVBBIKA Mexico In een voltallige vergadering heeft de conferentie te Niagara Falls den tekst opgesteld van de eerste bepaling der schikking tuaschen de Amerikaanache gedelegeerden en de Mexicanen betreffende do overdracht van het gezag van president Huerta aan oen voorloopigo regoering Deze bepaling bevat elemepten uit het plan der bemiddelaars uit het vooratel der Amerikanen zeer verBchitlend van dat der bemicJ laO i Si en uit het Mexicaansche plan dat hiermede daarentegen in vele opzichten overeenstemt Het eerste protocol werd op de conferentie geteekend Het behelst in hoofdzaak dat een regeering in Mexico zal worden ingesteld waarvan de aard later wordt bepaald Deze regeering zat door de mogendheden die het stuk teekenden op vast te stellen datum worden erkend Zij bl ft aan het bewind tot de verkiezing van een constitutioneel president De conferentie is begonnen met de beraadslaging van een tweede protocol betreffende de samenstelling van de voorloopige regeering Op dit punt is men nog niet tot een definitieve overeenstemming gekomen Een derde protocol zal handelen over de erkenning der voorloopige regeering door de Vereenigde Staten en de bemiddelende mogendheden Argentinië Brazilië on Chili Dditsohland Militaire vliegeniers De Allensteiner Ztg meldt dat Zondagochtend de Russische militairo vliegenier officier Sjoranski van bet vliegstation des morgens te Grodno met een passagier opgestegen wegens een defect aan den motor bij Gingen in t district Lycz een noodlanding heeft moeten verrichten Sjoranski die voor het eerst een groote vlucht ondernam raakte daarbij zijn oriënteering kwijt en vloog de OostFruisi ache grens over Bij het over d © grens vliegen werd hy door soldaten beschoten de vliegmachine werd bij de landing licht beschadigd De beide vliegeniers werden door de overheden in verhoor genomen en moesten de wapenen afgeven Zij hadden geen papieren bij zich en bevinden zich thans in verzekerde bewaring In zee gestort Tegen 8 uur gisteravond is ongeveer 4 mijl van Helgoland een watervliegmachine in zee gestort De zich bij Wilhelmshaven en voor Helgoland bevindende visschersvaartuigen zijn om hulp te bieden naar de plaats van het onheil vertrokken BlxirLera a TxcS Werkloozen De Staatscommissie voor het werkloozen vraagstuk hoadt a 8 Zaterdag haar slotvergadering Na afloop vereenigt haar voorzitter de Minister van Landbouw mr Treub den leden aan een gemeenschappeiijken maaltijd in het Hotel de la Promenade aan den Scheveningschen weg Generaal De Veer Generaal De Veer is uit Albanië hier te lande teruggekeerd Generaal De Veer Generaal De Veer heeft in een onderhond te Breda geweigerd over Albanië in het algemeen en over zijneigen ervaringen in het bijzonder ietsmede te deelen N R Ct Thomson s dood De Ochtendbladen bevatten den volgenden oproep die wij gaarne on met volte instemming voor het plan overnemen De ondergeteekenden jarenlangevrienden van majoor Thomson inDurazzo gevallen als een held tendienste van z jn nieuw vaderland maarook ten dienste van Nederland willentrachten te bewerken dat het stoffelijkoverschot van den kranigen dapperenhoofdofficier naar a Gravenhagp wordtovergebracht om te rusten in de stad waar hij als officier als volksvertegenwoordiger als Raadslid om zijn geestdrift zyn plichtsgevoel zijn energiezoo hoog werd gewaardeerd en omtevens voor te bereiden de oprichtingvan een eenvoudig gedenkteeken opzijn graf In afwachting van een nader te vormen commissie voor dit doel noodigen wij alle Nederlanders die daartoe wenschen mede te werken uit om hun namen aan een der ondergetee i kenden kenbaar te maken s Gravenhage 15 Juni 1914 M M COUVEE Jr i Zeestraat 80 I Mr P DROOGLEEVERFORTITYN Anna Paulownastraat 20 J JURRIAAN KOK Sweelinckplein 6 Mr J D VERBROEK Daendolsstraat 23 VOOELMOORD Ingezonden In aansluiting aan de bpitengewoonnuttige brochure van den Heer J H Jurriaanse uit Rotterdam Felirnnri 1914 gedrukt bij M Wijt Zonen te Rotterdam met den titel Vogeivordelging een woord gericht aan het Nederlandsche Volk waarin aan het slot gezegd wordt dat het doel der brochure is de aandacht der Tweede Kamer der Staten Generaal te vestigen op de belangrijkheid van het tot stand komen eener wet waarbij alle invoer van huiden en veeren van in het wild levende vogels wordt verboden in navolging van de Vereenigde Staten van Noord Amerika en waarbij de heer Jurriaanse verzoekt om adhaesiebetuigingen dit verzoekschrift betreffend in te zenden aan zijn adres Rotterdam Schiekade W Z 75 voorzien van handteekoning en opgave woonplaats zij hier aangeboden een nitstreksel van een artikel van den Engelschen vogel kampioen James Buckland voorkomend in de Graphic van 13 Dc cember 1913 onder den titel A Tragedy of the Pacific waaraan we het volgende ontleenen Ten westen van deSandwioheilan den Hawaïeilanden tot midden in den Stillen Oceaan bestaan de ketenen van kleine eilanden die eenwen lang de broedplaatsen geweest zijn van de zoevogels dier gewesten Gedurende de laatste tien jaren werden deze eilanden die aan de Vereenigde Staten behooren en door deze thans bij de als broedplaatsen voor de zeevogels in bescherming genomen zijn voortdurend door vederen roovers afgestroopt In 1904 zond William Alanson Bryan inspecteur voor het behoud van vogels en andere dieren in de Vereenigde Staten een officiëele mededeeling naar Washington waarin hy de verwoestingen door vogel agers aangericht onder de vogels der kleine koraaleilanden der Stille Zuidzee beschrijft Gropte hoopen albatrossenlijken vond hij er hier en daar voeten hoog opgestapeld met afgesneden vleugels en uitgetrokken borstvederen o a op de eilanden Eastern Island Marcus en Midway De meeste dezer zeevogels brengen per jaar slechts een enkel jong ter weï èld hunne spoedige uitroeiing zoude dus wel zeker zyn als deze slachtingen ongestraft konden voortgaan In 1906 zond eeue firma in vogelhuiden uit Yokohama een zeiluchip naar Liaaosky eiland ten bate der Europeeache markt De stroopern wenlwi echter in hunnen arbeid gestoord door recherche ambtenaren dor Vereenigde Staten doch mot eer helaas dan nadat zij de huideu eu vleugeiB en pluimen van 30Ü 0U0 zeevogelH badden verzameld Daarna hielden de strooptochten voor eukeia jaren op totdat men bericht kreeg van een reusachtige slachting op het eiland Laysan een dor grootste eiland es der iiisiansky groep bekend om zijn ri e guano atzettingen wijt mil üoenen vogels er hun broedneeten hadden Een ufficieel rapport eener naar het eiland Laysau door hM Landbouwdeparteanent der Vereenigde Staten eu de uuiversiteit van luwa gezonden expoditie welk rapport uitgegeven is dour de Staatsdrukkerij Ie Washington iu het jaar 1912 vermoidt betreffende de vogeluitroeiingi o a hot volgenoe Overal op het oitaud zag m i beenderea ki skeletten van vogelüi wier vleugels waren tgesueden üJeue der houten barakken die vroeger door de guanomaatschappij werd gebruikt en nog was blijven staan was geheel opgevuld met duizenden en nogmaals duizeud n vleugels Over een groot gedeelte van het eiland dat vóórdieft oen broedplaats was Voor de albatrossen kon gewi enkele vogel raeer worden opgespoord Een oude diope vorgaarbalc van een der vroegere guanomaatschappijen werd door da strooperellendeimgen gebruikt um er de levende albatrossen wier vleugeis waren afgesneden in te werpen zoodat duizenden dezer onschuldige dieren er den langzamen gruwelijken verbloodingsdood stierven jJeze langzame folterdood werd door de moordenaars speciaal zóó uitgevonden toneiudo de huiden der vogels geheel vrij te verkrijgen van de daaronder liggende votlaag die gedurende het langzame terven van het dier verbruikt wordt door het lichaam zoodoende vorderde het prepareeren van de huiden zoo goed aie geen schoonmaak Geraamten van jonge nwtvogela die zotidfïr de moederzorgen veihongërd waren vond men ook veel Ofschoon de Btroo ere het hoofdzakelijk op de albatrossen gemunt haddon doodcten zy tevens alle andere vogels die in hun bereik kwamen zooale zwaluwen pijlstormvogels talingen wulpen wachtels enz alsook vele and e der kleine vogelsoorten die vost of doortrekkend op het eiland voorkwamen Honderden kisten die gebruikt zouden worden voor ie verscheping van de vogelhuiden werden in een oud gebouw gevonden lUijkbaar hadden de vedervorzamelaars het voornamen de slachting op dit betrekkelijk grpote eiland zootang te vervolgen totdat do laatste vogel er vorilwonen zou zijn Dit treurspel op iet eiland Laysan ittaai volstrekt niet aUeen in de geschiedenis van moedwillige slachtingen op in H wÜd levende vogels ter wille van mo degriüen en hehaagzuchV zegt James Buckland Tot Zoover het artikel van zijnehand in do Graphic van 13 Dec 19ia In Brehm s Thierleben vierde uitgave vindt men in het eerstedeel van de vogels op blz 115 eene groote photo van een broedplaats van albatrossen op eon strand van heteiland Laysan bovengenoemd waarvele duizonden dezer prachtvogels duidelijk afgebeeld zijn van den vlok nabijzijndon voorgrond af tot aanden horizon liggende op hunne nasten daarnaast blz 114 vermeldt Brehm dot zij niet van hunne broedplaatsen wijken of opstaan wanneermenschen tuaschen deze neeten doorloopen en dat zij zich heldhaftig verdedigen wanneer hien hen met den voet wegstoot Deze omelamdigheden verklaart dus den gomakkelijken roof dien do slroopere op de arme dierenIn hunne uitgeetrekte broedplaatsern kunnen uitoefenen G Z Qemengde Berichten Het schip Margaretfaa Maria schipper Haaksbergen met bestemming naar Sas van Oeni groot 1400 last dat zand ladende was onder Wondrichem is gistermorgen middendoor gebroken Persoonlijke ongelukken zijn er niet bij niet voorgekomen Het schip ligt in het vaarwater N E Crt Zondagmorgen is de 18 jarige werkman H de G te Groningen bn hetbaden in de gemeeatelyke bad enzweminriohting verdronlcen De O leed aan toe vallen en heeft vermoedelijk in het water een toeval gekregen Zijn lijk is per politiebrancardnaar het academisch ziekenhui vervoerd N Crt y Kermismuziek Onze Tielsche correspondent schrijft In de laatste Raadszitting van Dreumel heeft het weder eens gwpannen tnsBchen voorzitter en Raad Aanleiding was de verordening op de kermis waarbij den burgemeester de bevoegdheid is verleend al of niet toestemming te geven tot het maken van muziek Des gevraagd verklaarde de burgemeester zich omtrent den Maandag in de kermis alle vrijheid voor te behonden van dien dag wü hij geen kermiedag mïken De heer Numans stelde voor de bevolking bij publicatie kond te doen dat de Raad muziek wil De burgemeester zal zoo n besluit niet uitvoeren hij weigerde het voorstel in rondvraag te brengen De heer Numans deed het De voorzitter verzekerde niets te zullen doen De heer Numans stelde voor de houding van den burgemeester die de besluiten niet wil uitvoeren ter kennisse te brengen van den Commissaris der Koningin en van den officier van justitie te Tiel Mijnentwege kan men zulk eenkennisgeving ook zenden aan H M do Koningin en den Minister merktede burgemeester op Daarna lezing van de notulen en de Raad ging uiteen zonder de zekerheid verkregen te hebben op Maandag van de kermis te kunnen dansen H Sacramentsprocessie Zondag trok in de Limburgsche steden en dorpen de jaarl ksche H Sacramentsprocessie rond Op verschillende plaatsen heeft men daarbij schrijft het Hbid nog eigenaardige gebruiken in eere gehouden Zoo is het te Gronsveld gewoonte gebleven dat een paar óclaireurs te paard voorop rijden om te zien of de wegen goed en veilig zijn Hier en daar zijn tevoren palen in den grond geslagen die als hindernis beschouwd worden Met byien en zagen gewapend komen dan de bijlmannen te hulp om deze zoogenaamde versperringen op te ruimen zoodat een en ander weder in orde is als de processie komt Deze wonderlijke handeling schijnt overgebleven uit den tgd toen werkelijk met kwaad opzet die versperringen gemaakt wer den Te Tegelen waar al bgzonder veel werk wordt gemaakt van de straaten huizenversiering en waar de processie een lengte heeft van ongeveer tien minuten gaans ijestaat de gewoonte dat een piket schutters telkens bij aankomst en vertrek van het Allerheiligste aan een rustaltaar en bij het zegenen van het volk met den monstrans een salvo lost opdat de geheele stoet cm de hoogte blgve van de handeling Thans gaan er evenwel stemmen op om ook dit oude gebruik af te schï fen daar de plechtigheid herhaaldelijk gestoord wordt door het anstig schreien van verschrikte kinderen In den nacht van Zaterdag op Zondag is te Middelburg een ongehuwde 26 jarige vrouw op straat moeder geworden De ongelukkige werd door de politie op medisch advies per brancard noar het Gasthuis overgebracht Brand in eei Bioscoop Door onbekende oorzaak geraakteZondagavond in de New York Bioscoop aan de Groest te Hilversum defilm in brand Het vrij talrijke publiek geraaktenogal in opwinding en vluchtte ingroote haast naar buiten Persoonlijkeongelukken kwamen niet voor Hetvuur was in korten tijd gebluscht N Ct Nog een renietrekker De aflezér van publicatiën te Zijtaart gemeente Vechel geniet daarvoor een jaarlijksch tractement van f 10 en trekt van do Invaliditeitswet voor die gewichtige betrekking een pensioen van f 104 das 1040 pCt en neemt nog steeds dat baantje waar s H Ct Buiten de Arkelpoort te Gorknm sloeg gisteren een rijtuig waarin twee dames twee heeren en een kind die voor hun genoegen een rgtoer maakten gezeten waren om en raakte in een sloot Beide dames werden ernstig gekwetst Een der dames mevr van Andel werd de borstkas ingedrukt Hedenochtend is zij te haren huize te Gorkum overleden De overledene behoorde tot de élite van Gorkum In het Mastbosoh nabij Breda hield Zondag de Vereeniging voor vrouwenkiesrecht een bijeenkomst dl zou worden opgeluisterd door de s fmuziek van het G regiment infanterie Naar aanleiding hiervan bevatte het R K Dagblad van Noord Brabant een artikeltje getiteld j Leger en