Goudsche Courant, woensdag 17 juni 1914

53e Jaargang No W I RÓsTaN het ABONNEMENT Per kwartaal Idem liiiftco per post Met GcïUustri erd Zondagsblad Idem franc jwr post Abonnenierilen worden dage ijHs aangenomen aan ons Bureau IÏabkt 31 Mj oiKB Agenleri den Boekhandel en de Postkantoren JCriefboa Inter c 82 Telefoon latere 82 mogelijk bij de stad genaderd ten einde in geval van nood Durazzo onder vuur te kunnen nemen Uit Rome wordt gemeld dat de groote Mogendheden overeengekomen zijn de zorg voor de organisatie van Albanië in geval de Vorst mocht besluiten het land te verlaten aan do internationale controlecommissie op te dragen De Popoio Romano voegt hieraan toe dat indien de Vorst zich in verband met de huidige gebeurtenissen inscheept dit een afscheid voor immer beteekent Wat de strategische verhoudingen te Durazzo aangaat wordt vandaar nog bericht dat in het geheel aan de Regeering ongeveer 1000 gewapenden ter beschikking staan met 7 kanonnen Deze gewapenden bestaan uit ongeveer 250 gendarmen 200 nationalisten en 700 Mirdieton en Malissoren Over de sterkte der aanvallers heeft men geen nauwkeurige cijfers kunnen verkrijgen De kanonnen waarover de verdedigers beschikken bestaan uit 7 stukken 75 cM borggeschut en 4 machinegeweren De opstandelingen moeten omtrent de verdedigingsmaatregelen in Durazzo uitnemend op de hoogte zijn daar zich in de hoofdstad een groot aantal lieden bevindt dat voortdurend met de opstandelingen voeling houdt waardoor deze over alle voorvallen volkomen ingelicht worden Hot Fransche Kabinet Het kabiiiet Viviani heeft Zijn pWMBgaverklarlng in de Franeche Iftiner afgelegd Ten aanzien van de t op den driejarigen oefentijd zei 4 Ministerpresident dat de wel ni t onaantastbaar is Het vraagstuk al aan de orde gesteld worden wanoeer de omstandigheden dit zullen tódaten doch indien hij in Octobei Ifttó nog aan het bewind ie zat hij é Bchting 1913 niet vrijlaten Iftsrtanl verklaarde het bewind alHto te hebben aanvaard om de agmiroordige moeiliikheden tot opiowtag te brengen Hij atelde zich Iw beschikking der Kamer voor d © Aieerechthervonning en deelde nog mede nog dee avonds een 1 eeningsontwerp te zullen indienen voorts zal hij opneming vragen in de begroeting van de inkomstenbeilasting Ten aanzien van deze leeningquaostie wordt vernomen dat de MiiiBter van ï inanciën voorstelt een in 2 $ jaar afloftbara leeniog aai te gaan doch verheelt zich n et dat n 4 leening wier koers van uitgifte dichter bij den pari prija komt h voordeel heeft speculatieve doel nden te beperken De nieuwe leening zal tot dekking der buitengewovfi leger en liiarine uitgaven dienen die 1800 millioen ïrs voor het leger en 400 millioen ïrs voor de vloot bedragen en welke uitgaven over 7 jaar verdeeld aullen worden De groote leening zal waarschijnli in 3 gedeelten worden uitgegeven doch dit zal gelijk van zelf spreekt van den toestand op de geldmarkt afhangen De Franaehe schatkist aldus verklaarde Minister Noulena in een persgesprek bevindt zich gewiBzina in zulke moeilijke ometandigh en ais men meent De beschikbare en op normale wijae inkomende jpehtaiWdelen laten toe het einde van hè loopende jaar af te wachten En aleehts als voorzorgsmaatregel aldus verklaarde de Minister zal de leeniog nog voor den aanvang van het zomerrecèe va de Kamer worden uitgegeven Te dien einde moet het jl dflöbetreffende wetsontwerp echter nog oQP d ezer week worden gioed fevJlletoim ZviriTSBBLAND i Te veel vreemdelingen Naar aanleiding van den overvloed van vreemdelingen een quaestie die sederi jaren in de pers on op vergaderingen druk besproken wordt heeft de regeering b het parlement een reeks voorstellen ingediend die zich in de eerste plaats met de vaststelling van grondbeginselen over het natnraliseeren van buitenlanders bezig houden Als de meest dringende maatregel wordt voorzien in het verplicht naturaiiseeren der in Zwitserland geboren vreemdelingen krachtens eodgenootsehappelijke bepalingen die voor heel Zwitserland geldig zijn Als voorwaarden zullen gelden dat een der ouders in Zwitserland geboren is of dat de moeder van geboorte een Zwitsersche was of dat de ouders by de geboorte van het kind sedert tien jaren onafgebroken in Zwitserland woonachtig waren Er zal geen keus bestaan Kaast het gedwongen uaturaliseereti Neem mij niet kwalijk dat ik zoo kom invallwi zeido zij maar ik kom op last van hoogor hand Ham Excellentie heeft mij laten woten dat de Vrouwonvoreeniging heden avoud zee ure een buitengewone vergndoring zal houden Wij komen hier en daar wat linnen en katoen tekort In ieder geval moeten wij geld hebben veel geld Als de weldadighelds bazar ons niet uit den nood helpt weet ik niet waar het hoen moot Zij schudde nu Katharina s hand en vroeg noe gaat het met uw rijpaard Is het beest weer in onle U moot dien rijknecht wegjagen hij is de oorzaak van het ongeluk Dat zegt mijn man ook Else von Stasch was nis oent o zuBtor met haar vijf broeders op het platteland groot geworden en daardoor was zij niet altijd kieskeurig in het gebruik barer woorden maar zij bezat een fnschheid en natuurlijk beid die iederoen gunstig voor haar innamen Ook Katharina s gelaat heklordo op toen zij de jonge vrouw begrooltol maar zij bleef toch zwijgend toehoorderes vftn hot Icvenllige gesprek dal zich tusschen de beide dames ontspon Wordt vervolgd minimum leeftljd 21 jaar maximum leeft 28 jaar miniroumleeftijd 19 aar maximum leeft 25 jaar indien reeds zeer voldoende kunnende stoken maximum leeftijd 29 jaar minimum leeftljd 16 jaar maximum leeft 17 jaar terwijl voor jongelieden op een leeftijd van 14 tot en met 20 jaar immerde gelegenheid Te opengesteld om bij de Zeemacht in dienst te treden alsjongen lichtmatroos of matroos 3e klasse Nadere inlichtingen worden op aanvraag het zenden van een briefkaart is voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming der Marine te Willemsoord den Helder Brokkenhuis Dames Wilt TJ bij het opruimen in dezen tijd s v p denken om het Brokkenhuil Zendt slechts bericht aan een del Commissieleden of per Tel n 17 en onze beambte zal halen wat f wilt missen De Oommissie W GOL Voorz 1 I V DANTZIG Vice Voorz B D GROOTENDORST Pen = Advertendën V De Heer en Mevronw BONTE BuBOEHSDiJK geven kennis van de geboorte van hun zoon HENDRIK WILLEM FREDERIK Sf Garoem S S O L Java 16 Juni 1914 Echtscheiding Oerde plaatsing Bg vonnis van de ArrondissementsRechtbank te s Qravenhage van den 5 Maart 1914 is het huwelijk op den 17 September 1908 te Nieuwer Amstel gesloten tusschen den Heer WILLEM RUIJS en Vrouwe ADRIANA EMMA CATHARINA HOPMAN beiden wonende te s Oravenhage ontbonden verklaard door echtscheiding s Gravenhage den 16 Juni 1914 Hetgeen certificeert Mr J ADDINK Advocaat en Procureur Rijksnormaallessen TE GOUD A Sollicitanten naar de betrekking van Onderwijzer bij de R N L gelieven zich vóór I JULI a 8 aan to melden bij den ondergeteeksnde De Districtssohoolopziener D BOSWIJK Ter Drukkerij van A BRINKMAN ZOON WORDT GEVRAAGD een Jongen ter opleiding in het vak Zich aan te melden aan het kantoor Markt 31 Brand wordt beslist in zgn begin gestuit door de Theo Vuur BInsch Fakkels wegens opruiming te koop il contant voor il 3 50 in plaats vnn voor tl 7 50 adres Trompstraat no 150 sOra venhage SCHIPPËRIJ BINNENVAART Nieuwe Uitgave Rtjks Reglementen en Voorschriften betrekking hebbende op de Binnenvaart ten dienste der sohipporij bewerkt door A H SIRKS Hoofdcommissaris van Politie te Rotterdam met alphabetisohe inhoudsopgaaf on 1 Kaart e 3e Mmk tot op heden bijgewerkt te ooeeeneerscfeeneii Prils in soliden Band slechts fi fa nr aanwezigheid aan boord van UCi bovengenoemde Reglementen is verplichtend voor Nieuwe Maas Noord Merwede Merwede Kanaal Lek RQn en Waal V r k r ij g b a a r bij den Uitgever D BOLLE Hang 98 te Rotterdam en verder alom Franco na ontvangst Postwissel f 1 75 waarop melden SchippersReglementen EEN k TWEE bloedzuiverende Laxeerpillen Slijm Gal en Maagpillen van Apotheker BOOM s avonds of s morgens genomen waarborgen U een goeden stoelgang zuivenng van het bloed en verdrijving van overtollige gal en slijm Prijs per doosje 25 of 50 cent Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS Fa WOLFF Co te Rotterdam bij E VAN SANTEN KOLFF Korte Hoofdsteeg 3 Dames Haarwasschen met Electr droging Aparte Salon Levering van alle soorten HAARWERKEN BAt T A UB 40l e CoifféM Oosthaven 31 GELD BESCHIKBAAR voor 1 Hypotheek op HUIZEN en LANDERIJEN van Uank en van partirulieren Vertegenwoordiger T SCHEE HAASTRECHT MT II elkei WEBIUfi Ie urekiin bij dee heer MIIIKSEI Melkulen Mirtl ttyoi f iiiiiiiiiumuiugnviuuiiuiiuu m iiuuuuuuuauuuu nuiUlOllDDl OPGERICHT ir a Voedort nw Tee met de zuivere tnurtee ZLii3 3n z€La d lcoe s e3a merk Ster en W E en morABOOmKHHOmUBM merk Wêj Uitmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde HereDiploma PiirU 1900 Hegen Gouden MedaiUe DE ZUID HOLLANDSCHE Maatschappij van Verzekeringf op het Leven HEERENGRACHT 12 DEN HAAG Maatschappelijk Kapitaal f 1 000 000 Commissarisgen Mr M M SCHIM v d LOEFF Pres Dr A E TEN OEVER Mr A S MIEDEMA A M v EMBDEN Dr P H J BERENDS Mr J W DE KANTER Secr D irecte ur Mr J W KONING I De Maatschappij sluit alle soorten Levensverzekering tegenlage premiön Vrijgevige voorwaarden Voor inlichtingen wende men zich tot de Heeren e BOVÊmEÊSmrUH Uaceu te mchoonhoeeu en Ij C IjMVBBKH iresfAareH te Uo aa Echte Oude Qenever Fijne Likeuren en Elixers P HOPPE Konin klijke M arine Kennisgeving dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eoner vrijwillige verbintenis bij Hr Ma Zeemacht als Matroos torpedomaker i i eeftijd2ijaar Kleermaker i Leerling Stoker Matroos kok Stoker 2 klasse POOL S tahdmiddkleü zijn de beste en goedkoopste staan onder voortdurende scheikundige controle en worden sinds 1894 door Nederlandsohe Tandartsen en doctoren aanbevolen Chemische Fabriek L POOL fe Zonen Amsterdam W r MtentoonsteHln OBtn 1913 Baltcn medcilintlnx Lid der Jury NIEUWE PlllLlPS 11 HALF WATT VERVANGEN ik BOOGLAMPEN LOOPT UW KAM WEG MET UW HAAR LAMPEN oed doen door KOKO ta gun gebrolktti Toor krt te Uat it KOKO h HAAR KOKO DOET HET HAAR OKOIIEN OAAT HET UITVALLEN TEOEN VERSTERKT DE WORTELS HELDER ALS KRISTAL BEVAT GEEN KLEURSTOF OLIE OP VET VERFRISSCHEND VOOR DE HOOFDHL KOOP BtT VANDAAG VAN UW OSOOIST Of COirrtOH PRIJS Fl 0 75 fL 1 60 en n 3 00 pw flapon soa AII i V n KW id n Voor N n Z Hi tlind Utr eEt ZhIuuI n Hralunt n 1 Imhuis Rm INDBHHB laMlI Halr raSh AD taüuli DEPöTHOUDERS Gouda ANTON COOPS Wijdstraat 28 Schoonhoven A v ZESSEN Krimpen a d IJssel A GROENEVELD Lsz Zegwaard A OOSTERLING 08 Voor Stoomketels Oasmotoren Verwarm apparaten is het eenige goede Anti Ketelsteenmiddd dat de verlangde resultatea geeft Calvorite gelieve inlichtingen en prijzen aan te vragen bij den vertegenw Ch F KEÜNEN Den Haag Dienstaanbiedingen hebben in de Goudsche Courant ï iteedt êneee 1 Deze adverleniien kosten stecM bij vooruitbelïliog 1 6 regels f 0 3B voor elke reget meor 6 cents Opgaaf uitsluitend aan het Burea Iej de¥ed E Alter 269 Gedempte Gracht 269 DBm HAAG geeft de HOOGSTE WAARDE voor Gedragen Heeren en Dameskleeding Koopt geheele of gedeelten van Inboedels Is ook naar bniten de stad aan hoit te ontbieden Brieven worden vergoed Let 8 V p op ir A AM en ADB ES a E3ïro A irMej deWed E ALTEB 18 Juni Het Schaakbord S a Verg Goudsche Zwemclub Beleefd veraoekenw g geregeld t j mededaeli g te mogen ontvangen vergade ngm concerten verma heden enz m deze dsn in o agenda te vermelden l Electr pr A Brinkman Zn Gon4k 269 Ged Gracht 269 DEN HAAG VAN Bl OMME STEiN S Ink y S M aefonae in dehjh de E lESTE n volkomen ONSCHA DELIJK APELDOOR N HOLLAND j 12504 Woensdag 17 Juni 1914 fiOVMlE mRANT ji Verschijnt dagelijks ébê behalve Zon en Feestdagen PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewijsnuaimer f 0 55 f 1 25 1 50 1 50 1 90 Elke regel meer 0 10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dionslaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels fO 36 bij vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f O 25 per regel Groole letters en randen naar plaatsruimte uitgevers 1 BRINKMAN EK ZOO Toen Thomson ge ineuvold was nam majoor Roelfsema het commando dor stad op zich Tegen 8 uur werd een Italiaansche torpedoboot ter verkenning van den vijand afgezonden en voer tot Caporall Do commandant der torpedoboot berichtte dat de opstandelingen in groeten getale de hoogten bij destid bezet hielden De aanval nam zoowel van de zeezijde als van uit het gebergte in hevigheid toe De kogels vlogen tot de landingsplaats Om haUnegen weken de opstandelingen voor het goed gerichte kanonvuur terog kaliaanschg en Oostenrijksche matrozen droegen de gewonden naar twee plaatsen bij den vorstelijken konak die door de Itahanen ingericht waren om de gekwetsten te verbinden Om 10 uur gingen twee Oostenrijksch Hongaarsche torpedo booten naar Medua ten einde de zich aldaar bevindende Malissoren ter versterking af te halen De opstandelingen deden den ganschen dag door van tijd tot tgd aanvallen zoowel van uit het gebergte als bij de moerassen B het vallen van den avond zweeg het kanongebulder Op de verschansingen werden zoeklichten opgesteld om het afweren van nachtelpo aanvallen te vergemakkelijken Van de ieuvels en langs de kust zag men groeppn kampeerende rebellen Nog eenmaal werd een zwak vuurgevecht geleverd om de verdedigers niet tot rust te laten komen Men verwackt een nieuwen aanval met sterkere krachten gekeurd Naar verluidt zal bet eerste gedeelte der leening 9Ü0 millioen frs Iwdragen en zat dit tusschen 6 en 12 Juli a e worden uitgegeven Aan Jiet einde van de llegeering verklaring werd Viviani op alle banken b alve der geunifieerde socia listen en der rechterzijde toegejuicht Thierry Cazee en Jaurös interpeileerden Thierry legde den nadruk op de noodzakelijkheid om tot de wet op den tweejarigen o entijd terug te keeren Jaurèa drong aan op een antwoord inzake kiesrechthervorming en oplossing van het ïinancieele vraagstuk Van verschillende banken werden protesten geuit toen Jaurèe zijn requisitoir tegen de wet op den dne jangen diensttijd hield bijna alloen de socialisten gaven blijk van bijval Vivtani aanvaartlde een motie Br Berichtü Zli die lich met Ingang van I Mi s wenschen te abonneeren intvangen de tot dien datum veraciiijiimde nummers gratis DE UITGEVERS ökoetari geseind vandaar verpleegsters uit het klooster ter verpleging der gewonden naar Durazzo te brengen Oostenrijksche marinesoldaten zorgen voor het transport der gewonden B aiten laxLcS ton Fredgnier Iniart Etcheparé woarbij de Kamer vertrouwen uitsprekend in de Regeering om politieke hervormingen tot stand te brengen gegrond op de republikeinsche vereeniging en steunend op een uitsluitend republikeinsche meerderheid daarbij elke toevoeging afwijzeoid overgaat tpt de orde van den dag Deze motie werd met 370 stemmen tegen 1 1 st aangenomen Ef fi ommissie van 44 Ie ien wer benoemd ten einde het leeningsontwerj tö bestudeeren Biuienlandscli NieuTt Albanië De toestand In Albanië In aanvulling van de berichten over het gevecht van gisteren wordt uit Durazïo dd 16 Juni gemeld dat de eerste aanval door de opstandelingen geschiedde over de gansche linie langs de moerassen Thomson liet terstond de verschansingen bezetten en het geschntvuur openen Omstreeks 5 uur trokken de rebellen over de brug over de lagunen on tastten de stad tegelijk van de heuvels aan die blijkbaar reeds gedurende den nacht bezet waren Om kwart voor zes begaf de Vorst vergezeld van v Trotha Ekrem bei en Libohow zich te paard naar de kazerne waar juist de laatste Malissoren tot den strjjd gereed gemaakt werden Vervolgens ging de Vorst naar de artillerie stelling der stad waar de laatste verdedigingslinie in gereedheid gebracht werd Het aantal dooden dat binnengebracht werd moet ongeveer 100 bedragen dat der gewonden 20 Het Igk van Thomson is naar het vorstelijk paleis vervoerd Een part telegram uit Weenen dd 16 Juni meldt De Albaneesohe Re geering heeft een schip van de Oos tenrflksohe Lloyd gehuurd dat Woensdag naar San Giovanni di Medua zal gaan om vandaar 1000 Miriditen naar Durazzo te halen Op dringend verzoek van den Vorst gaan 2 Oostenrijksche torpedobooten naar Valona en San Giovanni di Medna om aan de daar verzamelde Albaneesche strijdkrachten bevelen van den Vorst over te brengen De Oostenrpsche gezant heeft eveneens op verzoek van den Voyst naar In en om Durazzo In aansluiting met hetgeen reeds omtrent den strijd in en om Durazzo op Maandag is medegedeeld ontleenen wij nog het volgende aan een speciaal bericht daarover uit de Albaneesohe hoofdstad aan de Weensche i bladen geseind Toen de opstandelin I gen tot den aanval wilden overgaan 1 trachtten zij over de brug ongeveer 300 meter voor de stad voort te rukken terwgl talrijke opstandelingen de daarnevens liggende lagune doorwaadden ten einde aldus binnen de stad te komen De in de stad aanwezige Europeesche vrijwilligers werden in het bijzonder aangewezen om bij de kanonnen dienst te doen op den heuvel voor de stad werd een Skodasnelvnurkanon opgesteld dat door een Oostenryksche ingenieur en twee Duitsobers bediend werd Tijdens den strijd die om 6 uur het hevigst woedde reed de Vorst met zijn hofmaarschalk door de hoofdstraten van Durazzo hij ging daarop naar den uitgang van de stad en volgde van daar met een kijker het gevecht bij de brug Toen hij terugkeerde ontmoette hij den Minister president Toerkhan Pasja met wien hij zich naar het paleis begaf In allerijl werd de stad in staat van verderen tegenweer gesteld bij den ingang der hpofdstraten en den toegang naar het paleis richtten Italiaansche matrozen barricaden op waarachter zij kleine stukken gesohnt opstelden De hoofdstraat werd door de Albaneesche burgerwacht bezet terwijl het Oostenrijksche gezantschapsgebouw door de ma rinesoldaten der monarchie werd bezet Tegen 8 uur werd het bericht van Thomson s sneuvelen bekend De correspondent seint dat Thomson die de opstandelingen van 4 zijden had willen aanvallen nog eerst naar buiten was gegaan om voor de laatste maal met de opstandelingen te onderhandelen ten einde zoo mogelijk bloedvergieten te voorkomen Omtrent de verdigingsmaatregelen te Durazzo genomen wordt nog gemeld dat Oostenrijksch Hongaarsohe mariniers de Zuidzijde van het paleis bewaken De Italiaansche en Oostenri ksoh6 torpedobooten zijn zoo dicht zij uit En welke kleuren kreeg zij daar is d © regenboog nog niets bij Als zij vandaag de groote trom niet roert dan doet zij het nooit meer Maar Katy wat heb je gedaan Zoo iets zal ze je nooit kunnen vorgO ven Des te beter En zij zal het je bij g leg nhelA betaald zetten Zooal8 zij verkiest Ei ei Je bent zoo trotsch als een Spanjaard maar je hebt eigenlijk gelijk de soiróe van gisteren was werkelijk onuitstaanbaar vervelend Wat is er Karel Mevrouw Von Btasch laat vragen of u te spreken is mevrouw Zeker Met genoegen Laat mevrouw binnenkomen l Zij keerde zich naar mevrouw Von Salt en zeidfe zacht lïoe jammer Ik had zoo gaarne eens ongestoord met je gepraat dat mi juist die boerengans komt Aha daar is zo Welkom welkom lieve Wat een genoegen je hier te zien Met deze laatste woorden ging zij de jonge slanke dame tf emoet die de portiere opensloeg Mevrouw Von Stasch was aedorl een maand gehuwd en hoogstens negentien jaar oud Haar vronlijke blauwe oogen die onder een schoof staande Poolsche muts schitterden was hol aan te zien dat zij deti ernst m levens nog niet had leere konnmi lief staat haar die bleeke teint Je bent toch ook altijd even bekoorlijk Katy Katharina had al haar zelfbehoersching noodig om voor het uiterlijk kalm te blijven Als zij geen schaamte bad gevoeld over haar afluistorco dan had zij op staande voet het masker afgeworpen en de waarheid flink gezegd Maar zij moest zich bedwingen en ofschoon haar dat zeer veel moeite kostte zij wist toch een glimlachje op haar gelaat te voorschijn te roepen Dat streed echter wel tegen haar karakter want ondanks haar vele gebreken was zij een vijandin van leugens en bedrog Wat heeft u ons gisteravond doen schrikken lieve zeide mevrouw Von Buchritz Ik had den ganechon avond reeds opgemerkt dat u er niet goed uitzag Tk maakte mij reeds angptig over u want ik heb nu eenmaal ten moederlijke genegenheid voor rf opgevat Katharina e geduld was ten einde zij kon die leugenachtige huiohelarij niet langer verdragen en zeide daarop vrij 8ch rpt Uwe scherpe blik heeft u ditmaal misleid mevrouw Ik was gisteren zeer wel Het beenige gelaat van mevrouw Von BuchtHtz werd bijna blauw Maar als ik mij niet vergis sprak u van Van hevige hoofdpijn Juist Prinses of Chraviii mevrouw maar dat was een leugen uit nood die ik entre nous gaarne vrijmoedig wil bekennen Inderdaad draagt mijn prozaïsche natuur schuld dat ik zooveel kunstgenot niet kon verduwen 6 Dat zij de dames beluisterd had kon geen geheim blijven als zij nu reeds het huis verliet zondeï mevr von Fernow gesproken te hebben Zij had de verzoeking niet kunnen weerstaan maar zij schaamde zich over het aUuisteren als over een onwaardige handeling en haar trots kon niet dulden dat zij zulk een mi slag zou moeten bekenn i Maar zij zou haar rol spelen het kostte dan maar wat het wilde Katharina drukte met eenig gedriiisch de deur dicht en trad met flink hoorbare stappen naar het boudoir Zij werd met groote vreugde Ontvangen Helene kwam haar dadel met de grootste vriendelijkheid tegemoet en riep verrukt uif Wel Katy ben jij daar Ben je weer in orde Na het gebeurde van gisterenavond dacht ik je vanavond te gaan bezoeken en je dan met een hevige hoofdpijn thuis te treifen Maar wat zie je bleek Vindt u ook niet mevrouw von Buchtritz dat zij zeer bleek ia Hier kom tuaschen ons beiden inzitten lieve engel Hoe Nu werd het gelaat van mevrouw Von Buchtritz geelachtig groen Met een stem die van kwaadaardigheid beefde zeide zij Weee verzekerd mevrouw VonSalten dat wij het nooit weer zullen wagen u op onze muziekavondjes te noodigien Ik zal niet verzuimen ook aan andei © mede te deelen hoe zwakuw zenuwen zijn opdat men in degezelschappen daarmee rekening kan houden i Mevrouw Von Salten scheen zoo tevreden alsof mevrouw Von Buchtritz haar een zeer aangenaam complimentje had gemaakt U is waarlijk al te goed zeide zij met een lachje Mevrouw Von Buchtritz stond op en zeide met waardigiie4d Ik wil u niet langer storen Met een stijf hoofdknikje groette zij mevrouw Von Salten wat deze met een allervrienr delijkste buiging beantwoordde Daarop ging zij statig weg gevolgd door Helene die haar tot aan de voordeur I uitgeleidde Toen mevrouw Von FerI now terugkwam nam zij naast Ka I tharina plaats en begon luidkeels te 1 lachen I Wat zette zij een gezlchtl riep