Goudsche Courant, woensdag 17 juni 1914

OoSTBNBUK HoNOAHIJB Duur brood De correspondent van de B R Ct te Weenen schrijft Een paar dagen geleden is weer de lijst verschenen van de verschillende handelsartikelen ie op gezette tijden door bet ministerie van koophandel gepubliceerdiwordt Daaruit blijkt nu dat nergens in de wereld de graanen meelprnzen zoo hoog zijn als in Ooslenrijk Hongarije en dat Weenen de duurste stad is voor meel en brood Dit treurige feit is het gevolg van de hoog opgedreven beschermende rechten op tarwe en rogge Terwijl midden in Mei te Londen een metrische centenaar tarwe 18 91 kr te Berlijn 25 22 kr te Parijs 28 47 kr te Boedapest 28 70 kr kostte was de prijs te Weenen 29 16 kr Een meteroentenaar meel kostte te Londen 29 63 kr te Beriijn 31 te Parijs 34 58 te Boedapest 44 en te Weenen 45 51 kronen De tijden dat Hongarije voor als de graanschuur van Europa gold is natuurlijk allang voorbij Er wordt in de Monarchie niet eens zooveel tarwe geoogst als er verbruikt wordt Toch wordt de invoer door hooge rechten bemoeilijkt en doet de prijzen in het binnenland stggen Bedenkt men dat de rechten op graan jaarlijks 180 millioen opbrengen dan kan men den invloed er van op het verbruik en op den prijs beseffen Het kwaad wordt dan ook zoo sterk gevoeld dat de gemee itebesturen van Boedapest en van Weenen op de verlaging der rechten znn gaan aandringen En dit voorbeeld is nu ook gevolgd door talrijke landbouwvereenigingen uit de Alpenlanden die z n gaan beseffen dat door de hooge rechten het voedsel voor vee zoo bazwaard wordt dat zij haast geen beesten er meer op na kunnen houden Het heette altijd dat agrarische rechten een voordeel voor den boerenstand was De boeren geloofden dit ook een tgd lang maar doen dit nu niet meer Die rechten zijn alleen maar voordeelig voor de groote grondbezitters en die zijn tot dusver de machtigsten gebleken Het is dan ook te vreezen dat do beweging tot verlaging weinig zal baten wg hebben in Oostenrijk naast de hoogste graanen vleeschprijzen ook de meeste werkeloozen Dank zg de sluiting van de grenzen voor Servië en Roemenië is vleesoh peperduur Elke poging om het goedkooper te doen worden is mislukt en met het graan zal het wel juist zoo gaan rijs Voor den ganschen dag bereikte de regenval te Parije het nog nimmer waafgenomen cijfer van 73 millimeters Bij de wolkbreuk te Keulen op Vrijd g jl werd slechte 43 mM opgegeven De regen te Parijs moet dua buitengewoon zijn geweest Rusland Ontploffing In de fabriek van celluloid kammen van Kaminsky te Moskou heeft gisteren een ernstige brand gewoed De fabriek verbrandde geheel Vijf lijken zijn reeds gevonden Met den eigenaar der fabriek zijn 40 arbeiders zwaar gewond en v e anderen bekwamen liohte verwondingen Telegrafisch WeerbericM an het Koninklijk Meteriologisoh Instituut te DE BILDT De Oosten rijksch Hongaarsche Regeering heeft aan onze Regeenng een telegram van warme deelneming naar aanleiding van Thomson s dood gezonden Het telegram getuigt Ivan bewondering voor zgn heldendood van waardeering voor zijn oerrecte houding en de buitengewone diensten door onzen diepbetreurden landgenoot aan den Aibaneescben Staat bewezen Ingezonden Mededeelingei Hoogste barometerstand 769 8 te Horta laagste stand 757 7 te Vest Verwachting tot den volgeuden dag Zwakke tot matige wind uit W richtingen gedeeltohjk bewolkt waarschijnlijk droog weer behoudens eenige kans op onweer warmer Bizixienlarid H M de Koningin heeft gisternamiddag ten poleize Het Loo den majoor J M Sluys der gendarmerie m Albanië thans met verlof hier te lande ontvangen ten einde bijzonderheden te vernemen omtrent het wedervaren der Nederlandsche ofücieren m Albanië THOMSON t ïal vau bladen zoowel hier te lande ais eJkiers hebben waardeereude artikelen over den te jong gevallen held gewijdDat Thumöou in wjn parJementai re loopbaan ook achting heetft weien af te dwingen bg zijn poütieite tegenötanders moge blyken uit de volgende waardeereiide woorden aan zjjn nagedachtenis gewijd De Standaard schrijft in een driestar Thomson was een onzer beet onderlegde techniöch bekwaamsteen als militair hoogst staaude officieren ilg moge bg zgu eerste optreden de oude miittaire methode iets te hard hebbeu aangevallen en mot name generaat üerganöius onooodig geprtkkeld hebben maar steeds meer kwam men toch tot de ontdekking dat hij kwam t tot oorlog een onzer beet © dapperste en meest gewaardeerde officieren Zijn zou En nu viel hij Kn dat voor de verdediging van een zaak die niemand aantrekt die uaa een ieilor walging b igint in te boezemen en waarvan de meeetea wel wönechton dat we er nooit onze hand in gestoken hadden DeKesideatiebode Ook voor Nederland is zijn dood een zwaar verlies omdat een onzer kranigste officieren met hem is heeng aau een officier die door zijn soldaten werd geacht en gerespecteerd en die ved va n zijn raanaeheppen wiet gedaan te kiïjgen Zoo heugt het ons hoe hij t was ti dens de staking in 1903 zijn troe pen 30 uur achtereen onder de wapenen wist te houden zonder dat oenlge ontevredenheid ontstond Door zelf het voorbe van waakzaamheid te geven en dtuj zijn manschappen op eigeü kosteif de noodige verfrisschingen te verschaffen bereikte hij dit zeldzame resultaat De Nederlander Niet zonder weemoed schrijven we den naam van dezen doode die don Nederkndechon naam ook in bet wespennest van Albaniö zoo eervol heeft gedragen De tijding die ons gistermiddag bereikte dat h j nauwelijks als commandant van Durazzo opgetreden bij de verdediging der stad gevallen ie heeft ook one ontroerd © n hoe zou het niet waai elk die met hem in aanraking is geweest vriend ea tegenstander van deze levendige bewegelijke en raiiitante figuur een aangename herinnering behield In het Parlement en daarbuiten had hij zich vrienden verworven ook onder zijn politieke tegenetanders Albanië Te BuBsnm is bij de familie van kapitein Fabius die in Albanië is bei ioht ontvangen dat hij ongedeerd is Oeneraal de Veer Een Haagscb redacteur van het Persbureau M S Vaz Dias heeft zich Maandag naar het Vad meldt tot Generaal de Veer gewend die Woensdagnacht j l uit Valona vertrokken Zondagavond bij zijn gezin te Breda terugkeerde De Generaal heeft echter geen interVieuw waarom hem werd gevraagd toegestaan Indien een zekere partij eene verkeerde voorstelling van zaken geeft en tendentieuse berichten verspreidt schenkt mij dat nog niet het recht sprak de Oeneraal den waren toestand bloot te leggen en de juiste feiten openbaar te maken daarvoor is een en ander van te zeer conlidentieelen aard aan de Regeering zal ik verantwoording over mijne daden doen maar ik zie niet in dat het publiek daarbij betrokken behoeft te worden de verdediging van den aangevallene zelf zou daarbij geen portee hebben en bovendien reken ik mij te hoog om op deze aanvallen te antwoorden Géneraal dö Teer verklaarde niet te weten of hij naar Albanië zon terugkeeren van de recetote gebeurtenissen zeide hij niets te kunnen mededeelen te meer daar d opstan delingen de telegraailijnen tosschen Dnrazzo en Valona waarheen de Genoraal was gegaan hadden doorgesneden Bedenkl dal bet gebruik m hoffle Uw organisme sebaadt en vooral Uwe zenuwen alerk aan grilpt Drinkt daarom In het vervolg half Kaf brelner en balf kofHe Qli verkrijgt daardoor een drank die even opwekkend werkt en denzellden aangenomen smaak beeft als koffie alleen Talmt niet langer met bet nemen van een proef I Katbrelner is verkrijg baar bIJ de meeste winkeliers In origineele pakjes met bet portret van Pastoor Knelpp Prijs 20 12 2en5ecnt En gros RENEMAN A v d HEYDEN 42 De heer VanWijnbergen verklaarde vooraf in te stemmen met het gesprokene door den voorzitter de waardeerde woorden gewijd aan den overleden overste Thomson De heer van Doorn u 1 sloof zich als een der mannen die in nauwe betrekking stonden tot wijlen den heer Thomson aan bij de woorden vaA hulde aan diens uagedacl tenis gewijd Spr Verdedigde een krachtiger steun I vpor den tuinbouw en verklaarde dat ihet gevraagd subsidie voor do ï uin Pbouw alleszms gerechtvaardigd is I De Minister verdedigde even eens bet bescheiden nuttige werk van den Tuinbouwraad De heer A 1 b a r d a s d maakte bezwaar tegen subsidie voor de Kerkbesturen in Znid Limbnrg welk geld volgens spr besteed wordt om deso cialistiscbe mijnwerkers te bestrijden De heeren Ketelaar v d on T er Spill v l sloten zich aan bg de woorden van deelneming en stille hulde gewyd aan de j ag dachtenis van den groeten en dapperen NederJandêr die in Albanië ne leven gelaten heeft In de middagvergadering stelde de voorzitter de heer Lieftinok voor nog eenige w o aan de agenda toe te i voegen welk voorstel werd verworpen na eenige discussie De geloofsbrieven van het nieuw gekozen lid voor Katwijk D r J T h de V isBer werden onderzocht en goedgekeurd Bij art 185 vroeg de heer Benmer a r inlichtingen over de motieven voor het aanvragen van subsidie door de Nat Ver voor Vrouwenarbeid te s Gravenhage De Minister oordeelde de uit gave van het Vronwenjaarboekje zeer nuttig f De post werd in stemming gebracht en verworpen Bij een volgend art wees de heer Days s d op de verslechte positie van het personeel van de Ryksverzo keringbank De Minister antwoordde dat daarvan geen sprake is aangezien de ambtenaren verplicht zyn 10 uren per dag te werken Indien zg avond werk verrichten indien dat noodig is komen zij nog niet aan hun maximum Het ontwerp werd daarna z h st goedgekeurd De vergadering werd daarna verdaagd tot Woensdag 17 Juni Luitenant kolonel Nopveu Te sGravenhage is op 66 jarigen leeftijd overleden de heer H M Nepveu oudluitenant kolonel van het N I leger Pestbestrijding Ned Indiii k Dete s Gravenhage gehouden straatcollecte ten behoeve van de pestbe striding heeft opgebracht ruim f 12 000 Beloib Noodlottige brand te Luik Gisteroa heeft te Luik in de fabrieken van Lienière een rnatige brand gewoed waarbij 2 arbeiders omkwamen en verscheidene Qrnstig weriïen gewodd DüITSOHLAND De begrafenis te Neuatrelitz Gisteren heeft de begrafenis van den groothertog plaats gehad De Keizer kwam te 12 40 aan in een exprestrein tot bijwoning der begrafenis Dq Keizer en de Groothertog begaven ziofa te voet naar de Blotkork Fbank ijk NoodwiOOT te Parjija Tüügevülge van hevige onwoders gepaard met geweldigen regwivai bobben to Parijs ernstige vorzakkiug in plaats gevonden waarvan de omvang aanvankelijk niet kon worden benaderd De opruiraingsarbeid der instortingen op den boulevard Uaussmann plaoe St Augustln en plaoe St Philippe du Koule hebben den heelen nacht gedyurd De Ministor van Binnenlandsehe Zaken de prefect der Seine en de pr ect van politie zijn ter plaatse gebleven In het geheet zi er 6 lijken uit do vorachillende instortingen opgiedolven Hoev e er nog in liggen is niet te schatten Volgens doParijeche bladen zoudener 20 dooden zijn Do geredden zoggen dat zij verschillende personentie lijkertijd zagen vallen doch zij kunnen er het aantal niet van schatten De hooHingenieur van de Mótropolitdih schrijft de instortingen toe aan het barsten van de riolen wc s overtolligen regen Met al die gravingen voor den ondergrondsdi spoorweg is de grond die het ra aelwerk der riolen steunt losser geworden on zoo barsten die riolen geniakkeli er Volgiens de Matin zijo er naar de regesmeters aanduiden Maandagnamiddag tussctaen 5 uur 15 en 5 uur 50 dua in den tijd van 35 minut niet minder dan 50 millimeters water gevallon zijnde W liters per vieric meter en 3 900 000 M3 voor heel Pa vSTATEN GENERAAL EERSTE KAMEB Vergadering van Dinsdag 16 Juni n m Sy u Voorzitter Baron J J G van Voorst tot Voorst Luit K oionel Thomson Na opening der vergadering sprak de voorzitter een woord van deelneming met den dood van den luit kolonel Thomson die te Durazzo het leven liet Als slachtoffer van zijn Èlicht is M gevallen Het devies der ilitaire Willemsorde in Indië behaald voor moed beleid en trouw heeft hij in hooge eere gehouden De Kamer zal met spr betreuren dat de levensdraad van dezen veelbelovenden hoofdofficier nu reeds is afgesneden Spr sprak de hoop uit dat de noodlottige berichten omtrent de andere Ned officieren onjuist mogen blijken Daarna werd overgegaan tot onderzoek van de geloofsbrieven van het nieuw gekozen lid Baron van Waasenaar van Catwijok welke werden goedgekeurd waarna tot toelating werd besloten Baron van Wassenaer nam na aflegging van de vereischte eeden zitting De openbare vergadering jrerd daarop verdaagd tot Vrijdagmorgen 11 ftur TWEEDE KAMER Vergadering van 16 Junf H M de Koningin heelt aan do weduwe Thomson te Groningen telegraphisch haar deelnenihig betuigd met het overlijden van haar echtgenoot In het telegram waren d © woorden van het telegram dat H M de Koningitu van den VoiBt van Albaniö had ontvangen ingevoegd Naar aan het Vad uit Groningen wordt giemeld zal overste Thomson daar worden begraven Het etolfoiijk overschot zal volgende week hier te ande aankomen De töraardebeetolling zal met militaire eer plaats hebben tenzij mochtblijken dat dit in strijd is met de bedoeling van den overledene De broeder van den overledene kapitein Thomson van de marechauseeo te Arnhem vertoefde gisteren te Groningen tot het treffen van voorbereddingen mevrouw Thomson zal aldaar haar woonplaats houden De kapitein der marechaussee Thom son te Arnhem broeder van den overledene vertrok naar de N K Ct meldt hedenochtend naar Triest waarheen hel lijk van den overste uit Du razzo zal vervoerd worden Volgens mededeeling in de te Wee nen verschijnende bladen heeft giel Qeuengde Beriohten Te Hensden is de vrouw van denwerkman P van Sprang die misbruikmaakte van sterken drank gisterendood gevonden Ze was in den jenevergestikt Tel Zwoor onweer in Limburg Zondagmiddag heeft zich opnieuw in ZuidLimburg een zwaar onweder ontlast alweer vergezeld van geweldige regens In tal van huizen stroomde het water dat van de hellingen afkwam aan de ééne zijde de huizen binnen om aan de andere zijde zijp weg te vervolgen zoodat men varkens rennamïddag de kaUwlierTan hjö 1 Vervolg Keizerlijk Kabinet bij den Noderlarfd Voorz Jhr Mr de Savornin Lohman schen siezant mm hA7 nlf 1 t i schen gezant een bezoek gebracht om de deelneming van den Keizer in het overlijden van Thomson over tebrengen De Italiaaneche Regeering gaf baar gezant te s Gravenhage opdracht om aan de Nederlandsche Kegeering haar deelneming over te brengen in den heldendood van Thomson Verschillende kleine wetsontwerpen werden goedgekeurd Aan de orde kwam het w o tot wijziging van hoofdstnk X der Stastabegrooting Bij de behandeling over het aanvullingskrediet ten behoeve van de K H h en T school te Wageningen maakten enkele leden bezwaar dor in Zwitserland geboren vreemdelingen is voorzien in een recht op naturaliseering door inkoop voor de buitenlanders die sedert vijf jaar in dezelfde gemeente wonen in Zwitserland geboren zijn of sedert 16 jaar in bet rijk woonachtig zijn vooropgesteld dat zjj van onbesproken gedrag zijn en de kosten betalen welke door het kanton vast te stellen zijn binnen een door den Bond bepaald maximmn bedrag Het recht dat de vreemdeling in de gemeente waar hg woonachtig is verkrijgt omvat het volle burgerrecht met inbegrip van ondersteuning bij verarming maar zonder het aandeel in de burgerlijke goederen Het eedgenootschap zal den gemeenten voor de lasten die door deze voorstellen ontstaan bydragen verstrekken De voorstellen der regeering eischen een gedeolteliike wijziging van de grondwet waarover bet gansche volk in een algemeene stemming beslissen moet Eerst zal het parlement waarschijnlijk de voorstellen onderzoeken Mexico De strijd over de qnaestie van den voorioopigen president wordt steeds heftiger Hnerta wil blijkbaar in geen geval een constitutionalist zien aangesteld terwijl Garranza even hardnekkig de benoeming van een constitutionalist blijft vorderen Naar verluidt hebben de MeiicaanBche gedelegeerden ter conferente te Niagara Falls hoogst ontevreden o f er de houding der Amerikanen op het pnnt gestaan zich terug te trekken Generaal Huerta seinde echter dat zij moesten blijven De Amerikaansohe afgevaardigden hebben reeds verscheiden porsonen ter vervanging van Heurta voorgesteld De Meoixaansche gedelegeerden weigerden echter daarovei in besprekingen te treden Villa is thans naar het Zuiden gegaan om Natera te helpen en hem versterking te brengen daar hy naar gemeld wordt bg Zacatecas door de regeeringstroepen wordt teruggedreven Enoxuhd Een verrassende ontdekking werd een paar dagen geleden aan het Wa terloostation te Liverpool gedaan Eenige werklieden waren bezig met het lossen van eun goedsrenwagen toen een kist met suiker viel en openbarstte Tot hun verwondering zagen de beambten dat do suikerkist die uit Londen kwam en bestemd was voor Londondery twee zorgvuldig verpakte geweren bevatte De kist werd onmiddelijk Aiet nóg vier andere in beslag genomen De douane beambten te Kingstown namen bij de aankomst van de lersche mailboot uit Holyhead een groote kist in beslag die bij opening een groot aantal revolvers en geweren van verschillende soort bleek te bevatten In Londen heeft nooit een merkwaardiger religieuze optocht plaatsgevonden dan die van bet Heilsleger De stoet dia van Victoria Embankment naar Hyde Park trok had bijnaeen uur noodig om te passeeren Ongeveer 60 groepen namen er aan deel waaronder vier van de VereenigdeStaten en een van Canada Een tweedeafdeeling van Canada was bgna geheelomgekomen bij de ramp van de Empress of Ireland Er waren afgevaardigden in uniform of pittoreske nationale kleederdraoht van meer dan vijf1 tig landen In den stoet zag men verscheiden tableaux Het reddingswerk van het Leger was afgebeeld door een reddingboot bemand met vrouwen in oliejassen Er waren verder marktwagens beladen met vruchten en groente een ploeg van de landbouwkolonie van het Leger en verschillende allegorische groepen uit vreemde landen In Hyde Park luisterde een ontzaglijke menigte naar de redevoeringen die van 12 platforms werden gehouden In Regent street deed zich het zeldzame schouwspel voor dat twee groote optochten elkaar ontmoetten en eenigen tjjd in tegenovergestelde richting naast elkaar marcheerden de geheele breedte van de straat daarbij innemend De tweede optocht was samengesteld door eenige duizenden Boy Scouts wier trommel en flnitmnziek met die van het Heilsleger een geducht leven maakte De Padvinders togen naar de Horse Gnardsparade waar zij geïnspecteerd werden door Koningin Alexandra vergezeld van Keizerin Marie van Rusland en kippen slechts met moeite kon dden Tosschen Schinnen en Spauhsek kon een dubbele duiker 2 buizen y n M middellijn in den provincialen weg het water niet verzetten met gevolg dat de duiker geheel blootgewoeld een groot gat in den weg geslagen en het verkeer gestremd is im de viaduct onder Brunssum van den mijnspoorweg in aanleg tnsschen de Staatsmijnen Emma en Hendrik il een deel van den spoordgk afgekoeld en in de viaduct terecht gelden daar had men den weg Maanjlgmiddag weer vrij Talrijke holle Men waarvan de taluds menschenlltagenis stand gehouden hebben zyn ta elkaar geregend van aen groot aantal akkers en tuinen zgn de vruchten losgewoeld en met het water mee Tragisch Hen schrijft dd 14 Juni uit Hattum tan de Zwolsche Ct De geheele gemeente is onder den ifidrnk van een vreeselijke ramp die n zeer achtenswaardige en beminde milie alhier getroffen heeft Het gezin van den heer v L had sedert eenigen tijd wegens zenuwziekte van de vrouw des huizes de ambtïwoning in de gemeente verwisseld met een woning in de buurt van Molecaten in de hoop dat de gezonde boschlnoht herstel zou brengen i e gezochte genezing is echter niet gevonden integendeel de ziekte schijnt plotseling een verschrikkelijk noodlottige wending genomen te hebben Een dochtertje is terwijl de moeder het baadde in de badkuip verdronken In haar vlaag van waanzin heeft zg het lijkje op het privaat gelegd en daarna de deur op slot gedwn Toen is de ongelukkige vrouw met de twee andere kinderen naar buiten gevlucht on heeft zij bg de buren gevraagd of die ook wisten waar het zone was lien hielp zoeken maar hetdiensti je van de buren was al aanstonds git fjen doof heb Verwilderd gelaat van mevrouw v L Deze liep inniiddels regelntcht naar de nïijurigekolk en Wierp iioH met haar twee kinderen daann ten aanschonwe der buren Gelukkig kwamen er twee arbeiders op hun fiets over den Eierdijk zij snelden toe op t hulpgeroep van bo nngenoemde dienstbode en een kindie fiHi zij bij zich had Een dier arbeiders Van Bmmmen begaf zich te water en heeft eerst mevi ouw daarna het zoontje en toen de babij van nog geen jaar gered De wanhoop van den diepbedroefden vader laat zich denken De ongeIrikkige patiënte is naar hei krankzinnigengestiohtl te Deventer overgebracht Men is algemeen diep begaan met het ongelukkig gezin De staking te Zaandam Gisteren heeft het bestuur van de Katholieke organisatie der houtbewerkers St Jozef met den heer Smulders uit Utrecht voorzitter van het vsksecretariaat van timmerlieden en honlbewerkers St Jozef een samenspreking gehouden met het bestuur v n den Bond van Werkgevers in het Houtbedrgf ten einde te trachten sen oplossing van het conflict te verkrijgen Ook thani werd geen overeenstem jimlng verkregen Het bestuur van den B V W verklaarde ook nu weer dat de arbeiders op de oorspronkelijk vóór het uitbreken van de staking aangeboden voorwaarden het werk konden hervatten zonder daarbij eenige nieuwe conditie te stellen Het bestuurvan den patroonsbond handhaafde te dezen opzichte zijn eenmaal ingenomen standpunt om geen concessies te doen Gisteren voeren verschillende houtschuiten met een agent van politieaan boord zulks naar aanleiding vanhet feit dat een werkwillige terwijlhij de Jaaphoversluis doorvoer meteen steen zon zgn gegooid Aan het spoorwegstation heersohtegistarmorgen een groote drukte tengevolge van het opladen van een partijgeschaafd hout door werfknechts vande firma Van Wessem en Comp atdoor de stakers als onderkraiperswerkaangemerkt werd De actie van de takers had ten gevolge dat het werfpersoneel de toezegging deed dit werkin het vervolg niet meer te zullen TWriohten Hbld Schipbrenk De houten praam Roelofje van ihipper H Koekoek van Amsterdam i gisternacht ten Z W van Urk gezonken Het schip was geladen met kardappelvezel en bestemd van Poxhol aar Gouda De opvarenden schipper vrouw kindje en knecht konden zich met achterUting van alles in de boot redden en zijn gistermorgen gevondenen opgenomen en te Urk aangebrachtdoor schipper R de Vnes van ü K 42 die via Amsterdam naar de Noordzee vertrekken zou Hbld Rechtszaken RECHTBANK TE ROTTERDAM Strafzitting De Rechtbank heeft gisteren de volgende zaken behandeld De 31 jarige heiér M de B te Gouda had op 11 Mei met een kruik twee ramen en een sponning stuk gegooid van een houten gebouwtje van gebroeders Dessing Eiaoh wegens vernieling f 10 boete subs 10 dagen hechtenis De 48 jarige A O weduwe van J M zonder vaste woonplaats thans gedetineerd had op 4 April juffrouw A te Waddinxveen bewogen tot afgifte aan haar van f 2 en op 9 April tot afgifte van f 2 36 Zg had de juffrouw wijsgemaakt dat een oom van haar te Groningen was gestorven en zij een erfenis van f 1200 in ontvangst moest gaan nemen maar geen reisgeld had Zij had daarbij een brief van een notaris getoond Den 9en was de erfenis reeds gestegen tot f 1600 Beklaagde zeide uit armoede te hebben gehandeld zij is echter reeds driemalen veroordeeld Het O M eischte wegens oplichting tweemalen gepleegd vijf maanden gevangenisstraf Mr L V Dantzig sloot zich bij het oordeel van de rechtbank aan Niet verschenen was de beklaagde J A B H die in den nacht van 11 op 12 Februari te Schoonhoven over een schutting was geklommen van het pakhuis van de firma gebroeders Schenk een ruit had ingedrukt van het kantoor en daar alles overhoop had gegooid Eisoh wegens huisvredebreuk zes maanden gevangenisstraf bekl is reeds dmemaiteni irer ordeeld be 26 jwiV ko pmf n P J S te SieuwetWk aan den IJssel bekende op 18 Aprü te Zevenhuizen de weduwe K op den grond te hebben gegooid Het overige hem ten laste gelegde ontkende hij De weduwe K vroeg schadevergoeding tot een bedrag van f4 De eerste get had gezien dat de vrouw op den grond lag en bekl haar tegen het hoofd schopte waardoor zij bloedend werd verwond De mishandelde deelde mede dat bekl haar eerst met een stok op een Van de arman had geslagen haar Haarna pp den gropfl fii gew rpen fen tegep iliét hoofd getrapt DaaiMj tad hg een harer oorijzers stuk getrapt De derde getuige bevestigde deze verklaring Eiach wegens mishandeling drie weken gevangenisstraf De rechtbank heeft veroordeeld T J B 19 jaar werkman te Gouda wegens verduistering van een rijwiel tot een maand gevangenisstraf J K 22 jaar schipper en E B N 20 jaar werkman beide te Krimpenaan den IJsel wegens mishandehng elk tot f 15 boete snbs 10 dagen hechtenis N R Ort Stadsnieuws GOUDA 17 Juüi Het bouwen van een sigarenfabriek voor rekening van de N V Sigarenfabriek Borneo voorheen O A Sprayt alhier op een terrein aan de IJasellaan ia bij onderhandsche aanbesteding opgedragen aan de heeren Gebrs Dessing alhier Gedenkteeken Quatre Bras De opbrengst van de gisteren gehouden collecte voor de oprichting van een monument te Quatre Bras bedraagt f 100 09 Heden slaagde aan de Technische Hoogeschool te Delft voor het propadeutisch examen voor civiel ingenieur de heer P Dekker alhier Benoemingen Bg K B zijn benoemd tot Kanton rechterplaatsvervanger in het kanton Gouda met ingang van 25 Jani mr J van Heuade gemeentesecretaris te Gouda en mr W J L van Es advocaat en procureur aldaar Bouwvereeniging Het VoUcsbelan Door het bestuur vati de Bouwvereeniging Het Volksbelang ia n bekrachtiging van het besluit door B en W besloten aan de bg de aanbesteding laagste inschrijvers M W Schouten alhier en W Schouten den Haag op te dragen den bouw van 75 woningen op een terrein achter de Com Ketelstraat Boskoop De hengelaars die deze gemeente willen bezoeken teneinde van de hengelsport te genieten doen zeer verstandig wanneer zg geen vergunning hebben van den eigenaar van het vischwater om weg te blijven Naar wij vernemen werden jl Zondag weder een aantal personen geverbaliseerd voor het hengelen in vischwater zonder dat zij daar vergunning voor hadden Waddinxveen Op da Zuidkade alhier is gisternamiddag de 6 jange V D aangereden door de heer den B die aldaar op de motorfiets passeerde Het kind kwam onder de fiets en de heer de B kwam op de straat terecht Het kind werd door den vader opgenomen oogensohgnlgk levenloos doch gelukkig kon de inmiddels geroepen geneesheer slechts eeiflge lichte kwetsuren constateeren De heer de B bekwam eenige wonden aan de knie en was zeer ontdaan over het voorval f rimpen ajd IJ el Maandagavond had hier de algemeene vergadering plaats van de vereeniging tot getrouw schoolbezoek üit de rekening en verantwoording van den penningmeester bleek dat er een voordeelig saldo van f412 86 was Daarna werd door den secretaris verslag over t afgeloopen jaar uitgebracht Tot bestuursleden werden herkozen de heeren B Koker Jr voorzitter G A Visser secretaris O van der Giesen penningmeester G Vogelezang De Jong O Pannevis S de Deugd en H Noordegraaf Nieuw rkerk ajd IJsel Tegen een 15jarige jongen die zich aan verschillende klöiaè diefstallea ha schuldig gemaakt is öo d ppUtie proces verbaal opgemaakt Sergambacht De 18 jarige dochter van den bouwman A P alhier geraakte bij het kleerenspoelen in een vrg diepe sloot Op h ar geroep kwam er spoedig hulp opda n zij Werd uit haar netelige positie verlost Door digkgraaf en hoogheemraden van de Krimpenerwaard zal Woensdag 24 Juni schouw worjden gedreven ovw hetopBnoeieïi dei boomen ptaande op de bermen der door het hoogheem lUtdschttp vethatde en Oudewater Op de Donderdag te houden vergadering van stemgerechtigde ingelanden van den polder Klein Hekendorp zullen de volgende onderwerpen worden behandeld 1 vaststelling der rekening over 1913 2 vaststelling der begrooting voor 1914 Mede zal wegens periodieke aftreding van den heer W J Van Beusekom de verkiezing van een heemraad plaats hebben INDIÖCH JNIÜ ÜWS Olifantenplaag Djambinees echrijlt uit Djambi o m aan het Bat Nbl Het ia verschrikkelijk hoeveel la t de bewonere hier van de olifanten hebben Lukt h die beesten om zaadpadi hier en daar in een ladang pondok te ontdekken dan vreten zg dien tot op den laatsten korrel leeg Zoo n 40 is 50 gantang per nacht is voor hen maar een kleimgheidje Op verzoek van die arme menecheu en ook ouKlat de ongure beesten i er n greiiflpalen gelijk sigarettenpapier oprolden ging ik op een avond met vijï jagers er op uit Utoeds nabij de doeesoen Kebon ontmoetten wij een sterk mannetie die door ons zwaar gewond brullend en blazend in een zeer dicht bosch vluchtte Heoi vervolgende stonden de twee eerste jagers plotseding tnsschen vier wijfjee Een der jagers gaf vuur waarop het gewonde dier mij attaqueerde Voertien schoten waarvan vijf in den kop 4 aakten een einde aan haar leven Den daarop volgenden lukte het ons met hvee en twintig gieweersehoten een sterk mannetje t dooden Nu is de kudde naar het Zuiden vertrokken 4 k 5 gewonden achterlatend die hier in de boeschon ronddolen Laatste gerichten De stryd om Durazzo Een telegram uit Weenen dd 16 Juni dee avonds 6 uur verzondeu moldt aangaande den toestand te D u razzo bet volgende Gisterenavond hebben de oprtande lingen opnieuw een aanval op Durwzzo ondernomen Op alle hoogten road d stad word de strijd gevoerd Het weetelijk gedeelte der stad werd bestookt door den linkervleugel der opatamlelingen terwijl intusschen hot oêotrum do etelUngen bij de brug aantastte NiettegeustaaJde de verdedigers der stad ten getale van 500 door de langdurige inepanning zeer vermoeid waren werden de loopgraven terstond door hen bezet en vandaar uit he vuur geopend hetwelk door het geschut werd ondersteund Omstreeks middernacht bedaarde de strijd Te 6 uur in don morgen opendoa de opstandelingen uit de on ev ng van den Raatboul opnieuw het vuur op de atad hetgeen ünmiddellijk met geweeren geechutvuur door de verdedigers word beantwoord Op het oogenblik van afzending van dit telegram is de strijd in vollen gang en zijn de opstandelingen niot meer dan 600 schreilen van do buitenwijken der stad en ongeveer 1 K M van het Paleis van den Vorst verwyderd De Vorst verwacht in den loop van den dag versterking zijnor troepen De Hollandsohe officieren ongedeerd In antwoord op de gisteren door de Ned Regeering telegrafisch gevraagde inlichtingen over de andere Hollandsohe officieren waarvan uit Italiaansche bron was gemeld dat meerdere officieren gesneuveld waren is heden door Majoor Roelfsema aan de Minister van Oorlog geseind dat de Hollandsohe officieren te Du razzo ongedeerd zijn Opstandelingen teruggetrokken Uit Durazzo wordt dd 16 Juni De opstandelingen zijn teruggetrokken uit vrees dat zj onder vuur zouden worden genomen door de 1600 Miridieten die ter versterking van de regeeringstroepen zgn aangekomen Vorst Wilhelm heeft de operaties een dag uitgesteld aangezien hij voor de troepen een dag ru t wenscbti Dit WEBSEN wordt gemelii dat Tr I rani en Oawanu d fq de aan de Begeering trouw gëhlevfin Albaneeeen zijü bezet Thomson f Door het Oostenryksohe Gouvernement is aan de Nederlandsche Regeering een torpedoboot ter beschikkmg gesteld om het stoffelijk overschot van den kolonel Thomson van Durazzo naar Triest over te brengen Omtrent de reis van heb Ned Oorlogsschip de Noord Brabtat waatvan varluidde da dit naar Albanië ou vertrekken ia fH geett besllisitl feenomen Naar de N Gron Ort verneemt zal de begrafenis van kolonel Thomson vermoedelijk volgende week plaats hebben te Groningen en zal het garnizoen aldèar waarb Majoor Thomson was ingedeeld alle eerbewijzen brengen aan den overledene Griekenland en Turkije KoNSTANTiNopEL 17 Juni Do Servische Zaakgelastigde beeft in opdracht van zijn Regeering den Grootvizier den vriendschappelijken raad gegeven om een eind te maken aan de vervolgingen der Grieken Over het algemeen wordt de toestand der Grieksch Turksohe betrekkingen zeer ernstig geacht hoewel de grootvizier aan den Servischen zaakgelastigde geruststellende verklaringen gaf Het landgoed De Duno Het zoo goed als bij ieder bekende landgoed Do Duno met heerlijke lijke vrije wandelingen komt binnenkort onder de hamer TWEEDE KAM15B Vergadering van heden Wijziging Hoofdstuk Vllb Begr 1911 De heer Schaper e d bepiett de wen scholijl heid van het iustoUoa eener commiseie die de viseeberij rogeliug eene grondig onderzoekt ilij ontraadt den minister in te gaan up de raadgevingen van den heer DrionJ DeheerL i ef t i n c k u l wenecht d t de Staat op z g vroon zal laten vieecheu d w z dat de Staat een l epaald deel van de opbremgst van de vangst krijgt Doet de Staat dit niet dan is de vischwatarvorpaohting je reinste dobbelarij Minister Bertling boant i woordt de sprekers ilij verdedigt dfl openbare verpachting en somt bezwaren oP tegien vroon verpachting waaibij de Staat alleen de winst deelt on voor het verlies den pachter aansprakeliik stelt De zitting duurt voort Officieele Frijseourant VAN DEN ËffeotenhaDdei te Amsterdam Vorig Ko fi Ko rB ran heden 77 77 81Vi 817 62 i 99V2 4 as s 85 88V 887 83 01 82 35 m loov 17 JUNI 1914 Slutsleenlngen Ned Cert Werkelijkel Schuld 3 pot Oostenr Belastingvrije Kronenrente 4 pot Port Obh 3de Serie Amort Schuld 3 pet Russische Obl 1906 ld Obl Gr Russischel Spw mij 1898 4 pet ld Obl Nicolai Spoor I weg 1807 69 4 pet ld Obligatie 6e Emis sie 4 pet Japan Obl 1899 4 pot 1 Mexico AH Binnenland Obl 6 pet Brazilië Funding Lee j niug 6 pot d Obl 1899 4 pct Venezuela Dipl Schuld 56 I 60 I 227 56 100 51 G3 4 62 228 1905 3 pet Bank en Gredlet lustel liuKeii Fed Bankaandeelen IndDslr OnderDemluKenl American Car Foundry Comp C V A ld Smelting Reüningl Co Cort V Aand Atfg ld A Öi rióan Telegraph Oy Cett y A U S atael Corp Oeré V Gew Aand Kol Grediet inatell eol Cnltuur Ooderueminicen Handelsver Amster j dam Aand Jav Cultuur Mn Aand l Ned Hendel Mij O v A HUnbouw BUnen Katahoen Mijnbouw 16 155 187V 620 194 192 124 2 92V n n 100 102 J öl V Mij Gew Aand ïledjang Lqbong Mijn j I bouw M j Aand Sre t Cobar Aand 1 Petrolenni Vf i er Dordsche Petroleum In dustrie Mij Gew Al Kon Ned Mij totExpl v Petr Bronn C v A Shell The Transp M Trad Cy O v G A tjchcepviurt mUeu Ned Am Stoomvaart Sv Mij Aand StoomvaartMij Zeeland Preferentie AI Int Mercantile Marincj 93 Cy afgest Pref A Tabak Ondememlngen Bindjey Tabak Mij A Diversen Maxwel Land Gpantl Cert V Aand Peruvian Corporation Lim Cert v Aand Spnarweten Hoil IJzeren Spoor l lOO y wegmij Aand Mfl t Expl v Staats l spoorwegen Aand Zuid Italiaan Spwmij Serie A H Obl Spot I WarschauWoenen 99 28 168 100 1461 Spoorwegmij Aand j dito dito Act de Jouis Amerika Atchison Alg 98 Hypb Obl 4 pot Erie Spoorweg Mij Gew Aand Union Pacific Railroad 156 Cy Cert v gew A Wabash Gew Aand Pbbhuxkkninoën AmsterdamAand 3 pet Hongarije Theiss Re gulirungs Ges 4 pet GELDKOERS Prolongatie 3 SVa pCt Nat en Buitenl Staatsf stil Culturen geen omzet Tabakkon Vfillig Petroleum stil Rubbers zwak Mijnen prijshoodend