Goudsche Courant, woensdag 17 juni 1914

53e Jaargang 1 0 12505 Dames HaarWBSschen met Electr droging Aparte Salon Ijevering van alle soorten HAARWERKEN Coiffeur Oosthaven 31 Men wsrdt Tcnoekt op t MERK te lettel DIT HKT MiOilU VAN N RAVË SWAAYZONËIN QOllISCnEU Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en ee half en een Ned ont met vermelding van Nommer en Prijs voorzien van nuvenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aan bevelend j a BIJL voorhopn J PREEBAART Lz i PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 45 Idem franco per post 1 50 Met Geflluslreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnenieulen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 by onie Agenten fen Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 Onder de vermisten bevindt zich de 55 jarige bekende bankier Ëmile de Mallraann De eigenaars der door de instortingen in gevaar verkeerende huizen zijn voornemens tegen de stad Parijs een proces wegens schadevergoeding aanhangig te maken Naar de Matin verzekert hebben reeds in de vorige week kleine in stortingen plaats gehad het blad beschuldigt de administratie toen geen enkelen voorzorgsmaatregel to hebben genomen Het Mlnisterie Vivianl I Volgens de offlcioele cijlere omvat I de meertterheid van iG2 stemmen die I in het Ministerie Viviani haar verI trouwen uils prak 142 geunifieorde ra4hcaleii U socialistisch radlc aleii 20 gtuualigdo socialisten B4 U mi der roiiit ale linkorzijdi id links republikeinen 11 loden der democratise Imkerzijtle 1 onafhankelijke aocialistische republikeinen 3 rechts republikeinen en 2fi wUdou Tegen t ministerie stemden alle 101 loden vau de groop der geimifioerdc Hocialistwn l revolutionair socialist 18 geunifiI eerde radicalen 1 rechts republikein 14 conservatieven en 4 wilden Van stenuniiig onthielden zich 93 Kamerleden voor het meeroudeel rochts roI pubiiküineu en conservatieven I Dl gemtttig f republikeinsche en de I oivaervalieve bladen uitten er wel Is I waar levendige voldoening over dal I thans Ae doorvoering van do w H op I den driejarigen oefentijd verzoktmi I is doch verhA en nochtans hun heI zwaren betreffende het overige program van h t Ministerie nic Zoo schrijft de Figaro Vlvlanl was gedurende eeu oogwiblik de tolk vun alle vadcrlandsUevwidiHi hetgeen zeer iu hem te waardoeren is Doch omtrent zijn ovtirige plannen is een groote bezorgdheid gere htvaardigd Ulj heeft weder de rijkeu zoo voorgesteld alsof zij in hot volk oen afzoniierlijke klasse vorm m Uij hooft ondt r hot masker van tvni rochtvaardigu belastingpolitit4i voor flo toekomst gewelddudighmd en liuat gezaaid Een der laatste bolwc rken tegen do voorwaarts HtOïiiHMido demo ratio maakt nog de wi op de 3 jaar uit en daarom wordt zij door ulle KraiiHchon iiistinctiol verdedigd I Evenals in do Kamer valt Jaurès I ook in de Uumanité het Ministerie I mar Mcherji luin liet v m een slechI te dag Hclirijft JaurcVi voor het MiI riiaterie dat zij tegelijkertijd reactloI uair en lublK tzinnig heeft getoond I Wat zijn posilie onhoudbaar maakt I s d tf omsLundigheul dut het schijnI baar op d republikeinHche meerdêr f Bericht Za He lich met ingang van 1 luH J wenschen te abonneeren ontrmlMi de tot dien datum verscUoeBde nummers gratis DE UITGEVERS Buitenlandscli Nieuws De toestand in Albanië Naar aanleiding van het sneuve en Vftn Thomson seinde de correspond nt I van De Telegraaf van Dnrazzo aan 1 lyn blad 1 In interiiationale kringen alhier ver 1 wacht men dat deNederlandsche Regeering onmiddellgk een oorlogsschip saar Durazzo zal zenden om den doodo af te halen Het is dringend Boodzakeiyk de aandiicht der Mogendklden er op te vestigen dat de omAindigbeden er toe hebben geleid i het doel waarvoor de NederJaadsche missie naar Albanië gezonden werd geheel uit het oog werd verloren Het zou een dwaasheid zijn indien Nederland nog langer lijdoiyk aanzag dut zijn dappere mannen wien hun militaire eer verbiedt hun gevaarh ke posten te verlaten door een overmacht I geslacht worden Zonder Thomson is 1 de Nederlandsohe mktie in Albanië als een schip zonder roer Myn per I soonlljke meening die door velen h er I gedoeld wordt is dat een spoedig 1 terugroepen van onze ofücieron mag t worden verwacht Er is hier niemand 1 die de bovenmenscheUjke taak we ke I Thomson op zich genomen had en misschien tot oen goed einde had kunnen brengen op zijn schouders kan nemen Majoor Kroon die Maandag uit Skoetari hier aankwam h eeft het op1 perbevel te Durazzo op zich genomen Majoor Roelfsema dr R dingius kapitein Sar en kapitein Eabius allen bevinden zich in den besten welstand En vorder Iedereen zwaait den Nedorlandschenofficieren buitengewonon lof toe maarik acht hun opofferingen en moedantteloos Het tydstip is gekomen datde Europeesohe Mogendheden zelfmoeten ingrijpen om te verhinderen dat hier een toestand van algomeeneanarchie intreedt i Thomson Omtrent de laatste oogenblikken van FLESSCHEN WORDEN OP REKENING eESTElD DOCH BU TERUGGAAF VERGOEC j A LITER A 15 CT licoft Zoortls rtx ils gezegd werd mevrouw von Keriiow teli nrgMttold door Kaihitrina s houding maar dat zoü niet fïeweost zijn indien zij haar zoogenaamde vrienden eeiilgo minut u later iu haar rijtuig had kunnen gadeslaan Kathariiia zat diep In do kusstrns van hot rijtuig ge h kün en kot 1 somtyor voor zich uit Nog nooit waw 1 zij zoo ontevi eden gewooBt op zichzoivo en do wereld In beti king tot Walilenburg had zij overigenH volstrekt geen spijt over hetgeen zij gedaan had Volstrekt I niet Alles wat hij haar kon aanbieI dcii beteokc nde niets bij haar vrljI heid die zij dun had moeten opoffoI ren Waldenburg zou nog erger tiran I geweckt zijn dan haar erst man I Dat had hij s morgens nog g rtj onil I hoe ruw bij kon zijn Zij hortpte uu I maar dat hem het nieuws ter oore I zou komen hoe ktiel zij het nieuws van zijn veranderde positie had opgcI nomen Dat zou hem bewijzen dat I zijn rijke erfenis totaal geen Invloed op haar uitoefende Hij kon misscfilon denken dat zij berouw had over hetgeen zij afgewezen had Zij kleurde bij de gedachte dat hij zooiets ssou vermoedeo Prinses of Gravin 7 Aan Ic ttcuï ontmoette ik movrttuw Bm htritz begon Else von StaRch Zij zag er zeer verstoord uit In er UtH hijzondwH voorgeval len y Ik woet van nieta antwoordde mevrouw Von Fernow terwijl Kathariita üe achoudere ophaahle Dt 8 te beter prak Elise lacheml Als zU ïieh booB had em0kU kou 11overste het thuis moeten ontgeltk n Mijithwr Von Buchtritz zou dan np zijn beurt de oHioieren bij de parade duchtig de les lezen en eindelijk zou mijn Mai zijn booze luim op mij verhalen Tot nog toe is dat met seïwurd maar het zal wel komen Wij zijn al vijf weken getrouwd Lieve Hemel waar blijft de ti d KathftTina moeet toch lachen toen til Am zuoht hoorde waarmee dw laatste woorden vergeseld gingen o s gelaat helderde erbter dadelijk op en vroolijk vroeg zij Was het gietereo geen lief avondje mijn bpfite damee Helena brak in © en spottonden achatertach uit blaiwa tTMdt Om vloerm houtwerk at schoon te makea Is 5uall ht hM atdoMubt M voontoeNfste mfaMol Lot SuBlIfht Uw kul doentllBSKraa Uw werk vsrIlchUn Bi TAMl IAÜ S JAM de BESTE ELST BIJ ARIMHEN Wordt vervolgd Advertentiën Wagenmakers KNECHTS Kevrugd by ANTHONIE NELSON Rijtuig en Wagenmaker Kromhout DORDRECHT 8 Wordt gevraagd tegen 15 Juli Een flinke Werkmeid 2 g g O z a t m Hoog loon Brieven aan I N KLEEREKOOPER GoudBche Singel 230a Rotterdam 8 Ter Drukkerij van A BRINKMAN A ZOON WORDT ÜEVRAAGD een Jongen ter opleiding in het vak 2ich aan te melden aan het kantoor Markt 31 ENCEL5CH op veelzydig verlangen worden binnenkort de volgende Avondcursussen geopend in de Engelsche Taal 1 VoorEerstbeginneiiden Doel Het leeren van het meest noodige om eenvoudige ge sprekken tekunnen voeren Leerboek First Book van Berlitz 2 Voor Meergevorderden Doel De reeds verkregen kenniMin de praktijk te brengen door conversatie en doorhot lesen van geschikteboeken 60 3 Voor Handels en Kan toorbediende Han rielskennis en Correspondentie Leerboeken nader te bepalen Insohrflvingen kunnen persoonlijk of schriftelijk geschieden aan onderstaand adres Klke cursus bestaat uit 30 Lessen Voorwaarden ayn I IS ID NI Mn ni 5 1 imniN M 4 t2 I3 IJerlitz School tllUal dar Rott B rllti Scbool Westhaven 44 MaaglIJders Het Maagpoeder van ApothekerBOOM is het beste geneesmiddel voormaagpyn maagkramp zunr hartwater en slechte spijsvertering Prgsper doos 75 üenti 12 Verkrijgbaar te 9ouda by ANTON COOPS Fa WOLFF Co te Rotterdam b i E VAN SANTEN KQLFF Korte Hoofdsteeg 3 Dieustaanbiedingen hebben in de Qoudsche Courant WF Dexe aüverlrotiea kostea slMhls bij Toorultbel liBg 1 6 regels f 0 3B voor elke regel meer 6 cents Opgaaf nitslmtend aan het Bnrean tCMT ü ORMW lisasiussizf ITObsrUtnaliin NIEUW ïfll PHILIPS zWATT 125 VOLT 200 KAARSEN Een Wielrijder egt on ik mug n ot nalaten tl mijn volle tevredenheid over do kwaliteit van Uw fabrikaatte betuigen Ik heb zeker reeds alle morken bojeden doch een zoodanige danraaamheid nog niot l unnen constateeren Continental Banilen Op deze en andere wijze wordt in honderden brieven onze banden beoordeeld Continentat CAoutclNue en Gutla PBrcha Co Am8terdam AAN BESTE DING Hot Bestaur van den polder Laag Boskoop te Boskoop is voornemens nm op ZATERDAO den 4en JULI des morgens te elf uur in Café NEUF aldaar aan te besteden Het maken van een gebouw voor een zuiggasbemaling in dien polder Bestekken en teokeningen a f 2 per stel van af Maandag den 22 Juni verkrygbaar bij A H GOLDBERG te Hazerswoude die verdere inlichtingen geeft Aanwijzing op Dinsdag den 30 Juni s morgens te elf uur op het terrein Inleveringen der biljetten vóór f op VRIJDAG den 3 JULI franco bij ilen Voorzitter des polders den Heer P A OTTOLANDFJl te Boskoop DE HELFT DBR SUVERNU v i het huiswerk werOt te niet Cedun loodra SaaiVrt iMt huU KenniBgeving verbintenis bij Hr dat gelet Ms Zeemacht als Matroos toi pedomaker Kleermaker Matroos kok Stoker 2 klasse Koninklijke Marine i tegtli araran minimnm leeftijd 21 jaar maximnm leeft 29 jaar minimnm leeftijd 21 jaar maximnm leeft 28 jaar minimnmleeftijd 19jaar maximum leeft 25 jaar indien reeds zeer voldoende knnnende stoken maximnm leeftijd 29 jaar Leerling Stoker rxSffl jra terwijl voor jon lieden op een leeftijd van 14 tot en met 20 jaar immer de gelegenheid u opengesteld om bij de Zeemacht in dienst te treden als jongen liohtmatcpos of matroos 3e klasse Nadere inlichtingen worden op aaijvraag het zenden van een briefkaart is voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming der Marine te Willemsoord den Helder DONAU HYPOTHEEKBANK s Gravenhage Budape H L S l 5 Pandbrievei in siukl en van f 1000 i 500 f lli Brokkenhuis Dames I Wilt U bij het opruimen in d zen tgd s v p denken om het Brokkenhuis Zendt slechts bericht aan een der Commissieleden of per Tel n 178 en onze beambte zal halen wat U wilt missen De Commissie W QOL Voorz I v DANTZIG Vioe Vöorz B D GROOTENDORST Pen C SMITS Sohoenhandel Eenig adres Kleiweg 4tt Gouda SPECIALITEIT IN Fijn Dames en Heeren SCHOEISEL DRACHEN QUELL NATUUR BRONWATER Ieó deWed E Altei 269 Gedempte Gracht 269 BN HAAG geeft de HOOGSTE W AAUDE voor Gedragen Heerea en Dameskleeding Koopt g eheele of gedeelte n van Inboedels Is ook naar bmten de Bt ad aan huh te ontbieden Brieven worden vergoed Let B V p op SAAM en A DU ESj Mej deWed E ALTEB 269 Ged Gracht 269 DEJS HAAG Adverteert in dit Itlad A Ca EiTEufi 18 Juni Het Schaakbord 8V2 o Verg Goudsohe Zwemolub Beleefd verzoeken w ges geld mededeel g te mogen ontvsnga vergade nj f n concerten ven heden enz m deu dan ia agenda te vermelden Eleotr Dr A Brinkman Zn ö Donderdag 18 Juni 1914 mmm gouïnt PRIJS DER aDVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewUsniimraer f 0 55 Elke regel meer 0 10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden dele legen twee berekend Dienstaanhiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 by vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f O 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte klaar komt en in geheelo wijken do 1 bodem ondermijnt I Deze verwgten worden grootendeels I gegrond geacht 1 Deze Metropolitain is een zeer nut tig en thans wel onmisbaar geworden 1 verkeeramiddel maar hut eiacht groote I offers en eel ongemak Overal wordt 1 aan de Métro gebouwd overal staan 1 steigers en op de drukste plekk n vindt men groote en diepe kuilen Het aantal slachtoffers wordt nog I altyd door de bladen verschillend opgegeven En steeds komen berichtenvan nieuwe verzakkingen Zoo zonk om elf uur op de binnen plaats van een hotel in de Rue PierreI Ginier de grond weg over een lengte I van anderhalve meter in het vierkant I Om halftien was in de Rue d Aurguesseon een stuk muur van vier meter 1 terecht gekomen m den kelder van een I nieuw gebouwd huis I Op alle plaatsen waar verzakkingen 1 hebben plaats gehad is de straat door I de politie afgezet en mag men slechts I paasoeren wanneer men daartoe een I speciale vergunning heeft I Gedurende het hevige onweer dat 1 Dinsdag in de omgeving van Pa ijs 1 woedde zagen de bewoners van een klein op 18 kilometer verwijderd dorp I een vliegtuig in de lucht omslaan en naar beneden storten Het toestel werd verbrijzeld De beide inzittenden I werden van onder de overblijfselen I vandaan gt aald Naar het scheen I haddon zij Reen letsel bekomen zoodat I men verder geen acht op hen sloeg I Thans wordt eehtor vermoed dat de I twee personen van vreemde nationa I liteit waren Een onderzoek wordt I ingesteld De grondinitortingen te Parijs De Parijsche afgevaardigde Binder heeft aan den Minister van Openbare Werken medegedeeld dat hij dezen zal interpoUeeren over de eergisteren plaats gehad hebbende grond instortingen waarbg talryke personen omgekomen zijn alsmede over de maatregeien die de overheden voornemens zijn te treffen ten einde voortaan zulke gebenrtenisBen te voorkomen die bij de geheele Parijsche bevolking een gerechtvaardigde vrees hebben ingeboe voor een nieuwen burgeroorlog in het 1 binnenland van Albanië I Omtrent den toestand in en om 1 Durazzo zijn nog de volgende ber ch1 ten ingekomen I Majoor Kroon is msteren tegelijk I 1 mot de Malissoren te Durazzo aange1 komea en heeft het opperbevel over 1 de stad aanvaard 1 Bij de aankomst der Malissoren I I hield de Vorst een inspectie over do 1 I troepen waarbij geestdriftige toe ai1 I chingen voor hem weerklonken Het Agenzia Stefani te Durazzo seinde d d 17 Juni Om 1 30 uur s namiddags hebben I de opstandelingen de stad plotselingopnieuw aangevallen onderwijl de Mirdieten tegen Siak in gevecht vorwikkeld zijn Men vreest dat de opI standelingen elk oogenblik met eengroot aantal de stad zullen kunnenbitiuendringen wanneer de Mirdieten terugwijken Echter is men bezig met I het treffen van nieuwe verdedigings II maatregelen ten einde de stad te II kunnen behouden totdat nieuwe ver II sterkingen uit het Noorden zullen aan1 gekomen zyn 1 Een telegram via Rome uit Durazzo 1 meldt dat om 7 15 s namiddags het 1 uit ongeveer 1000 Mirdieten en M lissoren samengesteld expeditie korps I door de opstandelingen omsingeld en gedecineerd is Aan de Nene Freie Prosae te Weenen word d d 16 Juni geseind dat 2 parlementairs van do opstandelingen naar I de stad zijn gezonden en geblinddoekt I niar den Konak zijn gebracht I Deze parlementairs brachten een I brief waarin de opsta ndolingen verzochten zochtenom voor de dooden on gewonden té mogen zorg dragou De parlementairs hebben gisteren de stad weder verlaten 1 Het te Konstantinopel loopend ge 1 rucht dat aldaar een Albanoesche de1 putatio zou zijn aangekomen om de 1 j kroon van Albanië aan een Turkse len 1 prins aan te bieden wordt door het 1 aldaar verschijnend blad Jeune Tare tegengesproken Frankrijk De wolkbreuk De Parijsche bladen richten naar I aanleiding der door Je wolkbreuk ver I oorzaakte ongelukken heftige verwijI ten tot de directie der Metropoli tain I die nooit met haar werkzaamheden uitgevers A BBIHIMAN EN ZOON luitenant kolonel Thomson doelt de correspondent van de Telegraaf te I Durazzo nog het volgende mede I Thomson bevond zich s morgens t om halfvijf in de loopgraven bij de j voorposten die door de rebellen hevig I beschoten werden Een schot dat op I nauwelijks 300 meter afstand op hemgelost werd trof hem in den linkerschouder Hij aeide tot majoor Roelfsema Ik ben gewond breng mij weg Hij liep toen nog ongeveer tien schreden I en zakte in elkaar Zonder nog een I woord gesproken te hebben stierf hij 1 in de armen van dr Reddingius De strijd om Durazzo Volgens bij de politje ingekomen berichten worden behalve de reeds gevonden lijken nog zes personen vermist waarvan men vreept dat zij bij de instortingen zgn verongelukt I De telegrammen van de Italiaansche I I pers over de gevechten in Durazzo I luiden thans aldus wordt uit Rome aan het Berl Tagebl geseind voor de eerste maal gunstig voor den Vorst de OoBtenrijksche en de Nederlandsche officieren en zelfs voor de zoo zeer gesmade Malissoren Alle bladen spreken op waardeerende wijze over de nagedachtenis van overste Thomson niettegensraande deze zelfde Thomson tot nu toe in han oogen niets goeds heeft kunnen doen Ook de Mbret wordt thans als een held geroeóid De bladen Vermelden met 1 geestdrift hoe hij op eeu viyig paard I door de straten van Durazzo reed en I met onvergelijkenden moed de voorI posten inspecteerde zonder zich om I den kogelregen te bekommeren DeI zelfde lof krijgen de Neder andsch I officien alsmede de Duitsche die de I I kanonnen bedienen Zelfs de NederI landsche kapitein Fabius die bij de I Marichio zaak den Italianen zooveel I ergernis gaf wordt thans geschilderd als een waarlijk aitstekend krijgsman Ook de Vorst wordt thans in de Italiaansche bladen opeens bgzonder gewaardeerd Hij betoonde zich schrijft 1 het Giornale d Italia ala een echte Duitsche officier Steeds wist hij een bewonderen way dige koelbloedigheid aan den dag te leggen on gaf zijn bevelen met een glimlachend gelaat De OoBtenrijksche matrozen en officieren wijdden met de Italianen in edelen wedijver hun beste krachten aan het opwerpen der barricaden en broeder lijk waaien daarop de Italiaansche en I Oostenrijksche vlaggen nevens elkander Ook de Malissoren streden ala helden I op zei mevrouw Von Fernow te II leurgestieM 1 I Met een lachend gezicht vroeg Ka1 i tharina verwonderd Moet ik dan n I vervoering geraken omdat één mijner 1I keunisHen wn rijke erfmiis hooft go 1I kregen Zoo iets komt toch zoo dik II wijts voor I I Else s groote blauwe oogen druk1 teil duidelijk haar afkeuring uit 1 U kondt ten minntt wat im cr deel I neming toonen mevrouw zeide ijlprulk ud Hij ziet u zoo gaarne en 1 doet alle moeite om uw vriondBc ap 1 te verwerven 1 Dü € bij V vroeg Katharina ver I wondcrd en met een koeten glim1 lach Ik heb daar nog niet veel vanj opgemerkt Overigens wensch ik hem van haiie geluk en wensch dat hij in hoogen oiuierdom rapt zijii kinderen en kinilekinderen van zijn rijk1 dommen mag genieten Het Hgl aan mijn prozaïechen aard dat ik niet I meer deelneming gevoel i ar men mag van niemand raeer verlangen I dan de krachten toelaten I Zij stond op en deed met behulp van mevrouw v6n Fernow haar pels i mantel om Terwijl zij daar stond 1 moest Else haar toch bewonderen zij leek wel een koningin Hoe bekoorli ie zij toch on hoe goed zouden zij nie bij elkaar gepast hebben lacht El o maar zij heeft een hart van steen en Waldcnbiirg verdient een vrouw die hom van harte lief De meeste Italiaansche bladen zijn I overigens de meening toegedaan dat I de strijd om Durazzo het signaal is Max vertellen Maar wezenlijk hot was gisteravond lic ol eigenlijk het begon aardig te worden toen de dans bf on Uw vroegtijdig heengaan werd zeer betreurd mevrouw v on Sail en vooral door graaf Waidenliurg j U spreekt daar van Waltkmburg Heoft u het laatste nieuws al gehoord viel Helene in Neen geen woord Wat is er I dan vroeg Else nieuwsgierig 1 Niets minder dan dat onze rt I nMJoster sedert vandaag rijksgraaf v n I I Waldenhurg zu Waldonburg is De 1 I majoraatsheer is hedennacht be Can I I nes overleden en nu kom i de fami I I liegoederen aan zijn noef onzen r t I meester Zooeven heeft mevrouw Von I lïuchtrilz mij het nieuwtje medege I deeld I Met levendige vreugde klapte Else iu haar handen zij zou wel hebben willen ronddansen in de kamer maar bij tijds dacht zij aan haar vrouwelijke waardigheid die zoo iets ver I bood Wat een geluk riep zij uit Wat zal mijn Max in zijn schik z n Waldenburg is zijn beste vriend enhet is een goed mensch Wist je er reecis wat van vroeg I Helene terwijl zij Kathariiia scherp in het oog hield Niets niemendal Hoe kom je op die K iachle vroeg Kalharina I I Wat neem je het nieuwt koel FEViLLElOX Lief vroeg zij Wel beste me1 vrouw Von Stasch wat heeft u dan I zoo li trf gfivondenV Die overbekende aria van freule Tosra of haar roode I hattóWorstcofltuuniV Of vond u het 1 souper zoo liefV Mijn inziens waren 1 de spijzen slecht gereed gemaaki en 1 I de wijn wa zuur Het eenige dat 1 goed slaagde was de manier waar 1 op mevrouw Von Buchtritz dieu armen baron Trotting mei haar lioftallighedeu vervolgde Hij is een slimI me V06 maar ten elatte zal zij hem I toch wel aan freule Tosca koppelwi I Zij weet hem in zijn zwakke zijde te I tasten Het is u zeker bekend dat de I baron verzen maakt I r at ie zijn grootste fout niet I zei iClBe lachend Het ea gste ia dat I hij ze bij iedere passende gelegenI held voorleest 1 Nu op dat zwak bouwt zij haar I plan Zij heeft mij in vertrouwen vtr I teld dat zij tusschen Kerstmis Nieuwjaar een bal g eft 1 Dat is het derde dat ik in u tzirht heb 1 riep Else vrooli u t Nu dan geeft zij een groot bal ofschoon ik niet weet waar zij hetgeld vandaan moet halen want Ieoverste hoeft meer schuld dan geld Op dat bal zuilen bij den cotilonknalbonbone worden uitgedeeld voorzien van versjes uit de dicht werktm van den baron Ts dat nu ge m prachtiff id6e Aardig bedacht Dat zal ik aaa