Goudsche Courant, donderdag 18 juni 1914

heid en de krachten der linkerzijde Hteunt en daarbij door mogelijke t geawver het Ëlyaée aaiigef aue geheime befoftmt gedwongen voor de wei op do 3 jaar een orroule aan te wenden die door de meerderheid der r publik uen bestreden wordt Do Radical etblt met leedwezen vost dat het bloc gisteren gewankeld heeft doch spreekt gelijktijdig de hoop uit dat bet opnieuw bevestigd zal wonioii on dat de Kegoering het hare daartoe bijdragen zal Weeueu en te Itoiue is opgedrageu aan de regeermgeu aldaar den dank der NoderlaiMlöche Itegeertug voor de outvaiigou l ewgzee vau doeliieiniog over te brengen Dinadagmorgen heel vroeg in den zumeriuorgen toen paa reveille waa geblazen en het lutaljon reisvaardig Mtomi om een niarsch naar Donderen te ündernemen is u j f r ITiüUiMon door de Groningeche soldaten reeds gehuldigd Nadat op bevel van kapitein de Jiae de geweren waren gopre ieuteerd trad de kapitein naar voren mi Hpruk van het schokkende ovorlijdenHborn ht van majoor Thomson dat zeker wel in de allereerste plaats den militairen stand zal bedroeven Jjetlroeven ja maar daarnaast mag het militaire bloed trutsch zijn op dezen onzen held die stierf op het vrid van eer Toen aanvaardde men dcai langenweg die naaf Oiever leidt Kenvlag halfst jk woel in den wind ensprak van rouw Stil was het in dekazerne N ür Ct BirLXxen la nd Ingezonden Mededeelingen C3iocoteide Tabletten MCRK RCCINA rt 30 Cents ia in het logement Stad Dnsseldat alhier aangehondeB de 23 jarige kela W J P S die zich daar m genl schap bevond van een 17 jarige vifrl keljnffroaw die hij acht dagen geleda nit Rotterdam had ontvoerd Beide zqn naar Botterdam overgebracht waar het meisje aan haar ondeni it teruggegeven terwijl de kelner ab verdacht van acbaking ter beschikking van den of ner van jnstitie ii De Nederlandsche ofécieren in Albanië Vanwege het Departement van Oorlog wordt het volgende gemeld Tydens de gevechten waren alteen te Durazzo de ofticieren Kroon Roelfsc ma ReddiogiOB Sar en Fabiusvan wie reeds is gemeld dat zy niet gewond zijn Omtrent de andere officieren worden nog inlichtingen verzocht De verwanten der betrokkenen worden voordurend telegrafisch op de hoogte gehouden van alle verkregen inlichtingen Uit Ap doom wordt aan de N Ct goneld dat bij de familie van Majoor Koclfsema een radio telegram is gekomen meldend dat hlJ in vcmtigheid ifl Bitloabub Bulgaarsche leening De Echo de Paris verneemt uit particuliere bron dat tasschen de Bulgaarsche Regeering en Daitsche finanoters een overeenkomst aangaande een leening van 00 milHoen tot stand is gekomen Ëen voorRchot zon verstrekt worden van 100 millioen franca De slaiting der gebeele leening zon niet lang meer op zich laten wachten Bulgarije zou zich verplichten om de havenwerken te Lagos door een Duitsche groep te doen bouwen evenals de aanleg der spoorwegwerken in de haven terwijl voorts aan een Duitsche groep M dere conceasies voor nader vast te ijtellen spoorweglijnen zuHon worden veWeend Omtrent het tabaksmonopolie wiordt niets gezegd DUITSOft ANO Na Zabern De Duttsohe Keizer heeft besloten mot het sedert U jaar ge kte gebruik om een vierde der ËlsassischLotha ringsche recniten in de garnizoenen van het Rijksland te laten dienen voortaan te breken In het a s najaar zallon derhalve alle reoruten uit het Rijksland bij nietEIsassisch l tba ringsche garnizoenen worden ingedeeïd Dit besluit dat duidelijk het kenmerk der Zabern gobeartenissen drnagt heeft in hot Rijksland ernstige ontstemming verwekt wolko ontstemming in do pers tot uiting komt De in het Fransch geschreven bladen in het Rijksland laten zich daarbij hoogst voorzichtig on in slechts weinig bewoordingen uit liet Straatsburgsobo centrum orgaan Dor Mstisser Icomt er echte rond vooruit dat het nieuwe besluit duidelijk het karakter vaneen strafmaatreèel draagt dien door olie EIsfts Lotharingers met groote beslistheid veroordeeld zal worden Deze maatregel schrijft hot blad is ontsproten uit den bodem van vooroordeel ongoreuhtigheid en kleinzieligheid die den geest van verzet en haat moet wakker maken Wij zien daarin duidelijk de politiek ynn do ijzeren vuist aan het werk Ook de clericale Klsassische bladen laten zich in gelijken geest uit waarbij zij er den nadruk op leggen dat de E sassisehLotharingsohe reoruten dus evrni als vroeger weder buiten het land verbannen worden om aan imn dienstplicht te voldoen Overigens wor lt de maatregel beaohouwd een voorbode to zyn van oorlogzuchtige verwikkelingen tussohen Üuitschland en Frankrijk zwaar tegen de aanstelling van een privaat docent aan de Leidsche Universiteit ten koste van de Indische begroot ing De Minister verdedigde de post De vergadering werd daarna verdaagd tot Donderdag 11 uur De brand te Katwijk Naar De Tijd verneemt bevindt zich de huisbediende door wiens wegwerpen van een brandenden lucifer de brand in het college van de eerw Paters Jezuïeten te Katwijk is ve ooizaakt in voorloopige hechtenis De bediende wiens hoofd weinig helder schijnt heeft bekend den lucifer achteloos te hebben weggeworpen maar hij ontkent dat daarbij eenig opzet aanwezig was Een geslacht van regenten Tot burgemeester der gemeente Mook en Middelaar werd benoemd de heer Sengers waardoor aldus schrijft men aan de Tel dit ambt dat reeds sedert pl m 120 jaren door leden derzelfde familie werd bekleed waderom door een lid daarvan wordt vervuld De vorige burgemeester Cooijmans was een neef van don tegenwoordigep functionaris en bestuurde evenals voor hem zijn vader en zijn grootvader ongeveer 60 jaren de gemeente Mook en Middelaar Dinsdagmorgen is de 42 jarige zandschipper P de J te Ameide over boord gevallen en in de Lek verdronken Hij laat een weduwe met zes kinderen achter Twoe maanden geleden vardronk uit dit gezin een l j jarig zoontje Qemengde Bericlitea Bij het graven van putten noodig voor de gasketels aan de centrale fabriek van melkprodncten te Zegwaard had gisteravond een ongeluk plaats De werkman v Mul uit Zevenhuizen viel in oen 7 M diepen put met gassen gevuld gelukkig werd dit spoedig bemerkt en werd Mul met ernstig gewond hoofd uit don put verwijderd Ware het ongeval niet spoedig bemerkt geworden dan zon hij zeker gestikt zijn Door de Belgische justitie is thans aan de Nederlandsche overgegeven de wachtmeester van het corps rgdende artillerie P C O die op 80 October jl toen hij verdacht werd van diefstal van vleesch in de Willemskazerne in voorloopig arrest was gesteld wist te ontsnappen Hij is thans naar het huis van bewaring te Arnhem overgebracht om voor den krijgsraad terecht te staan Dinsdagmiddag heeft te Kerkrade een mijnwerker uit Herzogenrath uit wraak het 7 jarig zoontje van den mijnwerker Thiel met een revolver doodgeschoten De moordenaar werd na hevig verzet gegrepen en overgeiirficht ua r do n reohausseekiazeine Do Kijk smid delen Uver de Mel opbreitgst d ir lüjkemiddeiou valt met veet bijzonders U zeggen Het totaal veisebilde zeer weiuig van dat in Mei van het vorig jaar verkregcu on in do op brengstcn vau de afzonderlijke rubriekeu vertoonden zich voor bet meereudeol slechts geringe schomnieliugon Alleen de successierechten brachtou een aanzienlijk bedrag minder lu de schatkist dan het vorig jaar doch dio miudere opbrengst werd vergoed door oen hoogere ontvangst uit bedrijfs on vfermogensbelastingeii Per saldo was de totaal ontvangst iets hooger nog dan in het vorig laar nl f 19 071 IM 2 tegen 18 93ü 017 4l J in Mei 1913 Do middelen welke in de afgoloo pen maand meer opbrachten waren do grondbelasting f 21 KJ0 hot personeel r KM de iiedryfsbelastiiig418 CK de vermogens bel ast 184 Ü00 het godistiileerd 6 XX de accijns ophet geslacht 10 000 de belasting opgoujlcn en zilveren werken KKX dehypotheekrechten 2000 de posterijen 19 000 de rijkstelegraaf en telefoon 11 000 en de loodsgelden flOOÜ gubteii CJit do volgende middelen werdminder ontvangen de invoerrechten 4000 de suikeraccijns 37 IKI0 de jiwijnacdijiwi 16004 het zout lOOÖO bjH bjt ren zijn fj zégèliechtvn itMJIOO rqgisti att rePhteiL tr3 1 00 successiejochteu 415 000 en domeinen i 8000 Over do eorste vijf maanden van 1914 werd meer ontvangen dan ingelijk tijdvak van 1913 de volgen de bedragen de personeeie belastingf 2000 de bcdrijfsbelaating 208 000 de vennogensbelasting 179 000 deiuvoerrecjilen i 000 bet gedistiiioerdlt7 0 X bot gfisiacht SiMtO de gouden en zilveren werken 1000 de zegelrechten 73 900 de Bucpoesioroehtcn 2 444 000 de posterijen 392 000 rfe rijksleiograol on telefoon 109 000 én de jacht eu vischaclen 3000 gld iliert H novpt Viel een HiindcW opliri gst te C ji i t o n T n de gnoJidl oltt tiiiK aii I IJ KI don suikomei jus il ÜOO den wiJnBcoijii f 324 den zouiaccijns 0000 bier en azijn 48 000 do registratierechten 137 000 do hypothookreehten 13 000 domeinen 22 OI1K en de loodsgelden f 8000 De goheele opbrengst bedroeg indo eerste C maanden van 1914 1 79 737 7 i6 77 tegen f 7 i 918 749 39 in hotzolfdo tijilperk van 1913 zoodat hel accr tot nu toe bedraagt f 3 819 00G 87 N Ot Mr K S van Kappen oudresor ve oudorofflcier te s üravenhage die een 10tal jaar geleden onder Thomson diende schrijd In het Voderlaud een van gfoote sympathie getuigend urtikel jegens den overleden chef llüü het bericht vun Thomson s overplaatsing destijds in zijn compagnie te s Oravenhage werd ontvangHMi blijkt wol uit de volgende regelen aan bovengenoemd stuk ontleend Toen kwam de mare dat Thomson overgeplaatst werd Er was rouw over de eerste compagnie van het eerste bataljon Thomson ging weg wie kon Thomson vervangen i En Nedorlandcra hoortl want t ia waar Voor hot front van de compagnie iiam bij afscheid zonder veel vertoon en toch zoo veelzeggend En In de oogen van die stugge Ilollandscho jongens welden tifenen op Z p o waren zij gohwht aan Thomson Zoo ontzaglijk wm de invloed die van hem uitgingt een kracht waarvan hij in z n eenvoud de kracht niet kende Ik weet zeker dat allen die Hider hom gediend hebben in ge ihichl ii naawt mij el ian iu het gölidjom POn laatttli üore flaïuut te b engfenpan den Krooten vaderlander eejisonzen hooglM voroerdeu en gelipfde chef I Men meldt aan de N Crt uit Loosduinen Door het personeel werd WoansdH liBOiijBn bJ HBt VBlIingigébouW ult d jHoagvaart het lijk opgehaald ian een Same van oBgev r 4$jaarBf tW4rt haar 2ij droegéWr zwart Imanteltje grijze japon zwarte kousen met lage schoenen ën zwarte handschoenen Het lijk had een breede wonde over het voorhoofd als met een bgl of sabel toegebracht De wond zat vol bloed De politie hooft het lijk naW hot ge bouw der gemeente bedrijven overgebracht De moord te Wotiw Dinsdagmorgen is het rapport dw heeren v WAegeningh en Wetselaar te Breda inzake den moord te Wouw Noord Brabant aan de justitie verzonden Genoemde faeeren hadden naar men weet opdracht de kleederen en het nagelvnil van beklaagde te ouderaoeken op de aanwezigheid van menschenbloed Dit oiiderzoek dat de uiterste zorg vereischt heeft eenigo wekon geduurd en het resultaat is dat de aanwezigleid van mCfischBnblded ovart igend fe gebleken i Onder do maiclit dor feiten heeft de beklaagde bekend zoodat in deze ontzettende misdaad thans niet duister meer is of het moest dan zijn het karakter van den beklaagde die met zooveel koelbloediglwid zondereenige aanleiding onder ddn drang van zijn bloeddorstige notuur oen medemensch letteriijk slachtte l e Agemilo Stefan verneemt dd 17 Juni uit Durazzo Dinsdag heeft de begrafenis van f verate Thomson plaats gohjul De wiidcels waren geslotou vlaggen waren halfstok geheschen De vorstin bezocht in rouwgewaail de kist en legde er een lauwerkrans op nocr Onmiddellijk daarop zotte do stoet zich in beweging Toon destoet den tuin van het Saieis voorbijkwam sfond daar do I Ibret Hij legde op de kisi do hoog te Albaneesoho orde on volgde de Iwar Twee pelot ni iHallafttihchc ort otflienrijkBChe matrozen hewozeti don sloot oor dlc de stad doortrok naar het katholieke kerkhof gevolgd door het gehoelo corps diplomatique et consulalfo drio admiraals allo minis tois on de notabelen van de stad on voorts k or een groot aantal Mirdleten Ëen peloton gendarmes ging voorop De journalist v S te Leiden die E imentijd gebeden op het Rapendqpb n ÏUto V n Het Leidsfli lad werd a mgoMen èn Vadr ilrienS leWn mentöon i e8diB istllil4 iJbov hWstefd dat i êl téü heeft kunnen hervatten Aanvaring Het Duitsche stoomschip Kaiser Wilhelm II dat gisteren Southampton verliet op weg naar New York is wegiens den mist in het Kanaal in aanvaring gekomen met het stoomschip Zncemore dat boven de waterlijn ernstig werd beschadigd De Kaiser Wilhelm werd mideche s bij don salon beschadigd en kreeg daiarbij eenig water binnen waarom hed schip naar Southampton terugkeerde Persoonii e ongelukken hadden niet plaats Daar het hersteilen van de aangerichte schade eonigen tijd zal vorderen zullen de pa sdg iers op een andepe boot de Imperator overgaant I lilral 153 B g THOMSON t Kr i8 nader bepaald dat het overbrengen van het Hlf rfelijk overschot vau overnto rtioiiiuou van ünrazzo naar hot vaderland zal gettt hioden mot Hr Mh oorlogum hip NoordHrabanl dat daartoe Vrijdag as in den vroegen ochtend naar Durazzo vertrekt Wij vernomen van luitenant kolonel Htaal garnlzocnBCommandanl Ie CSroiliugen dat do bograleni zal plaats hebben niet militaire eer Do Oo stoiirijkseh Hongaaracho ïezant heeft glstorenmorg ni in opdracht zijner liogeeritig aan tien Mlnistör vau Hnilonlaudwhe Zaken de lietulging van diep gevoelde deelneming van het Keizerlijk on Koninklijk Kablivet overgebracht naar aanleiding van hot sneuvelen van overstjtf L W 1 K Thorason Aan Baron Miskra WM tevens opgedragen tor kennis van den Minister van iluitoiiland ohe Zaken te brengen dat do heldendood vau genoemden schitterenden officier rtle In mooiiijkü uren den Vorst van Albaniü trouw ter zijde stond in geheel Oost nrijkliougarljo Innige deelneming en oprechte bowondoriug gewekt heeft Van den Italiaanscben gezant ontving do Minister van Buitenlandsche Zaken heden een schrijven waarbij in opdracht van Markies di San Glullano uitdrukking werd gegeven aan do warme deelnomlnj ter gelegenheid van den dood van kolonel Thomson deil dappero die met de wapenen in lo haml het leven heeft gelaten De Hertog van alvello horhaAbledaarbij le betuigingen van deelneming door hem reeds gebracht zoodra hem het bericht had bereikt vande droevige gebeurtenis die Nederland van een zijner venlienslelljksteofficieren had teroofd Aan de Nederlandsche Gezanten te De dood van overste Thomson geeft de Neuo Freie Presse aanleiding om ernstige verwijten aan Italië te doen De sombere indruk blijft hangen zoo schrijft dit blad dat ie Italiaansohe diplomatie nog gisteren een man uit Durazzo heeft willen verwijderen die heden zijn bloed voor do bescherming van de stad heeft vergoten Mu ligt hij door een kogel doorboord ter aards gestrekt en Italië heeft een satisfactie die het zoo zwaar op het hart valt dat in het Komeinsche parlement met oere do nagedachtenis van den wakkeren Nederlandschen officier is herdacht Z in familieleden die h j achterlaat ïuUen misschien geen antwoord weten te vinden op de vraag waarom hij zijn leven liet Niet voor zijn vadorland maar voor een volk waaraan by zich met al z n kunnen wjjde om Het nit verwildering tot een hooger plan van beschaving op te voeren en zgn toekomst en vrijheid te verzekeren Lieden behoorende tot dat volk niet eens door geloofshaat verblind maar veile spitsboeven geworven door bnitenlansche a nten hebben voor een paar zilverlmgen de schandaad begaan een man te dooden die hun stam tot eenheid wilde brengen en naar buiten weerbaar maken opdat hij niet zou worden overtreden Nooit heeft er snooder ondank be t staan en deze moord zal voor Albanië altijd iets blgven waarvoor de natie zich moet schamen en dat zg als een brandmerk op het voorhoofd moeten blijven voelen schrijnen N B Ct t Zal nu ongeveer de 30ste maal zfln dat de kleine 10 jarige zwerver uit Haarlem hot ouderlijk huis ontloopen is en door de politie weer aan zijn ouders teruggegeven Gewoonlijk doet hij bij zijn aanhouding een leugenachtig verhaal Zoo ook dezer dagen te Arnhem Daar vertelde hy van een boozen stiefmoeder di hem wilde laten bedelen wat hij niet wilde Te Wageningen had ze hem achtergelaten Verder gaf hi op te Amsterdam te wonen doch daarheen gebracht kon hij een rechercheur zijn woning niet aanwijzen tot de directeur eener inrichting voor jongens aldaar jhem herkende als de kleine zwerver nit Haarr lem Toen hij daarheen was gebracht vertelde de vader geen aangifte van zijn vermissing te hebben gedaan daar hij al zoo vaak weggeloopen was In Canada Te Dinxperio is van een der personen welke naar Canada vortrok en daar achterbleef het gunstig bericht ontvangen dat hij met meerdere Hollanders werk heeft gevonden in het landbouw en veebedrijf en dat hg f 100 per maand vrij geld heeft en zich in het nieuwe wéï elddeel wel tevreden gev oelt Landverhuizers Zaterdag 20 Juni zullen 300 landverhuizers per extratrein van Hamburg te Rotterdam aangekomen om per stoomschip van de HoUandAme rika lijn naar New York te vertrekken Door de recherche te s Gravenhage Mr H looman liorgeeius De prosideut van de Tweede Kamer mr 11 loeman lïorgesius hoeft een duizeling gehad en denkt meldt do N t in verbaöd met zijn hartzwakte eerlang naar Bad Natdieim te verirokken i 8TATEN GENERAAL TWEEDE KAMEK Vergadering van 17 Juni Voorzitter Mr H Uoemani Uorgeelui Vervolg liet w o tot verhooginfe en wijziging en aanvjjUiiijr M Justitlebegrooting wopd zyh st aangenomen liet w Mot onteigening van eigendoinmtm oor den aanleg van een verkeerswet PrinsegrachtElandstraat te s Gravelihage De Minister van Binnenland che ZaVan lichtte dit voorstel nader toe en wa van oordeel dat het betreft oen nepailng van algemeen nut voor den Jiaag en als zoodanig alleen beoordeeld mag worden Het w o werd z b st aang onomein Eenige kleine w o werden eveneens aangonoraan Het ontwerp wijziging en verhooging der Indische begroeting Wy kwam daarna aan de orde Do hoor Boogaer d t r k stelde voor eonige posten daarop te schrappen o a de subsidie voor de tontoonslolling te San Francisco die voor d oprichting van een kwoekechnol voor inlandsohe onderwijzers en de Indische kredietbank De Minister van Koloniën de heer Pleljle verdedigde den post voor de Kredietbank evenals de andere door den heer Boogaerdt genoemd De heer H e e r e s v l opperde be Het Huisgezin meldt nit Oss dat op de Empress of Ireland welke onlangs door een noodlottige aanvaring vergaan is de ongeveer 30 jariga Marie Cox was Zij behoort niet bij de geredde schipbreukelingen zoodat alle hoop op redding moest worden opgegeven De 19 jarige knecht van den timmerman derdes te Zwaagdijk is terwijl hij te Oudijk bezig was een dakte herstellen door een duizeling bevangen waardoor hij naar benedenstortte Hij werd dood opgenomen R Ct Fabriek verbrand Gisteren is te Zwolle de creosoteerfabriek van de firma G J Croll Co aan het Zwarte Water aldaar verbrand Het vuur gevoerd door het licht brandbaar materiaal verbreidde zich snel zoodat aan blusschen niet te denken viel De brandweer moest dan ook toezien dat fabriek en houtvoor raden een prooi der vlammen werden De belendende gebouwen konden worden gespaard Assurantie dekt de schade 146 GELDKOERS Prolongatie 3 pCt Nat en Buitonl Staatsf stil Culturen geen omzet Tabakkon beter Petroleum prijshoudond Rubbers stil Mijnen eveneens stil Stadsnietiws GOUDA 18 ÏJuni Bij Kon besluit van 15 Juni j l is an den heer J H van der Voort eeraar aan de Rijks Hoogere BnrgerKhool alhier met ingang van 1 Sept M op z jn verzoek eervol ontslagverleend Auto Maatschappy Haar wij vernemen bestaan er hiertH stede bij eenige ingezetenen ern plannen om te van een komen tot de vennoo oprichting r v ks ic verhtiren vwi automobielen In verband hiermede werd gisteren ond in Hotel de Zalm een verpdering gehouden waarin voorloopige Eenirekingen werden gevoerd Aanbestedmg Bij de gisteren te Amsterdam door tut departement van koloniën gehouiea aanbesteding was voor perceel 28 BOOO K G Stearinekaarsen het laagst ingeschreven door de Kon Stearine Kaarsenfabriek Gouda alhier De afdeeling Haarlem van den Ned Chr Öoheel Onthoudersbond heeft besloten dit jaar op den laatsten Icermis Maandag aldaar een boottocht te houden naar Gouda Door de politie is gisteren procesverbaal opgemaakt tegen een 77jari jan inwoner dezer gemeente die zich Mdioldig maakte aan overtreding van ut 247 van het Wetboek van Strafneht liet het oog op den hoogen leeftijd T n dazen man heeft geen aanhouding ta gehad Carrillonbespeling ib programma van de carrillon I btmiing welke hedenavond ter her itmlH T flw sl g bij Waterloo van Kll ui zal wordon gehouden liridb ag volgt 1 1 VUhalmus oude aetting 1 1 i MaTpU va St Alc egonde 2 Freudig begrussen wir die heiPgeHalle aus Tannh user Richard Wagner 3 Ouverture MarieHenriëtte L Montagae i OnsLiad r jes Reokers Tekst in het roode tekstboekje van be Leen werk biz 94 6 Een liedje van HoUandsche Jongens Th Bosman Tekst in het roode tekstboekJQ van D8 j fP n w e kil lz 17 e HQu e 1 Jlt A Bri ndts Boys olBl t ifli l üt tii dere bo aft p i N Mlan 8 bi9p noi 1 on m Set Ned Volkslioderenboek Band I bl 38 7 Het voorjaar J Dürrner Uit Twintig liederen voor gemengj koor uitgave van D Mus teTW 8 Van een bruid en bruidegom Dr E D Pijzol Uit Van Vrijen en Trouwen uitgive Alsbaoh Co Amsterdam 9 Soldatenkoor nit F a u s t Gounod 10 De Nacht Franz Abt Uit Kun je nog zingen zing danmee bIz 87 Uitg P Noordhoff Groningen IJ Wien Noêriandsch Bloed J W Wilms Met toestemming van den uitgever Telefonische verbinding met Haastrecht Do voor den aanlog der telefoonverbinding Gouda Haastrecht benoodigde palen zijn hier ter stede aangekomen zoodat thans voortgang kan worden gemaakt om de telefonische verbinding van Haastrecht met het Bet der Gondsche Telefoon maat schappij alhier tot stand te brengen Zooals men weet zal de eerst aan f eslotene te Haastrecht zijn Notaris Koeman Audiëntie by H M de Koningii Boskoop H M de Konin nont iiig Dinsdagmiddag ten paleize Het u in audiëntie den heer J H van H alhier ter aanbieding van een 4 van de spoorwegoommissie inMe de spoedige totstandkoming van i poorliju Gouda Waddinxveen pAoop Alfen jH M vroeg vele inlichtingen om t Boskoop en informeerde zeer hngatellend naar den Handel in t neen aadiëntie duurde bgna een uur Krimpen ajd Lek Tot lid van et kiesooUege der Ned Herv Ge meente is Dinsdagavond gekozen de heer J Muller Sr INGEZONDEN Butten verantwoordelijkheid der Rei Godsdienst onderwijs Oeachte Redakieur Juist de onderw ser wiens doel immers ligt in de ontwikkeling van de verstandelijke vermogens zgner leerlingen en in hunne opleiding tot alle christelijke en maatschappelijke deugden is eenepersoonlijkltèul Hier iede tio f meer nog hierop t met gerustheid te rekenen Als opvoeder zal hij om iets te noemen zelfverloochende hartelijkheid onverschrokken rechtvaardigheidstronw moederliefde barmhartigheid vooruitdonken onbevangenheid jegens andereu als kostelijke levensgoederen huldigen door verhalen nader doen kennen zal zijn geestesrichting hem beletten te vertellen van Ruth van Elia van Hagar of van den Samaritaan de wijze en de dwaze meisjes van Jezus met tollenaren en zondaren Eene persoonlijkheid houdt rekening met wat anders dan de vraag uii t eerst een verhaal deed of waar het te lezen is Wij hebben het over bijbelsche verhalen geschikt voor de school we moeten das niet gaan denken aan de bybelsche verhalen Door deze onderscheiding vervalt uw bezwaar van vragen en beschouwingen waarbij hot niet anders kan of de onderwijzer komt op het terrein van godsdienst en werddbeschouwing Elk verhaal bijbelsch of niet dat daartoe aanleiding moet geven deugt niet voor de school De keuze van leerkrachten van het onderwijs zal moeilijk zijn niet het minst ten plattelande verzekert u Ervaring bewijst iets anders door te herinneren aan het groot aantal onderwnzers en onderwijzeressen belangeloos hun tijd gevende nu reeds voor het werk der Zondagsscholen jwaat ib eisohs Verhalen gedaan wör Ben Godsdienstige neutraliteit is Srerre van r i ondeirona in de werkeliikheidi hierom is het onjuist haar als een feit te laten geldeh b deinrichting van het onderwijs dat beoogt voorbereiding voor het volgend leven dat de kinderen wacht Moordrecht A L T VAN DER VEN ABKTBBRIOHTED OOUda 18 Juni Igi4 GRANEN Onveranderd stemming kalmTarwe Zeeuysche 9 4 0 9 69 liindtM dito t i 9 15 A wijIfcnde 8 50 1 8 7S Polder 8 5 4 150 Rttgk tóèwiché y i ia if 7 J5 Polder ƒ 6 7 4 7 Buitenlandsche per 70 kilo ö aj a ƒ 6 50 Gerst Winter 5 7S 4 6 25 Zomer 5 75 i 6 10 Chevalier 6 25 4 6 75 Builenl voergerst per 65 kilo 5 25 4 S 50 Haver per H L 4 50 4 4 70 Per joo kilo 8 40 4 8 60 Hennepzaad Buitenlandsche per 50 Kilo 6 35 4 650 Kanariezaad 21 4 23 p H L Karffijzaad per 50 Kilo 4 Koolzaad 13 50 4 14 50 per U L Erwten Kookerwten 10 504 10 75 Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 7 50 4 7 75 Boonen bruineboouen 16 4 17 witte boonen 4 Paardenboonen 8 254 8 7s Duivenboonen 8 504 g Maïs per 100 Kito Amerikaansche Mixed 8 4 8 S5 ICleine ronde 7 75 4 t 8 25 Vezmarkt Melkvee redel aanvoer handel en prijzen traag Vette varkens redel aanvoer haudel matig 21 4 24 ct per half K G Biggen voor Engeland redel aanvoer handel minder 20 4 21 ct per half K G Magere Biggen goede aanroer handel veel miader ƒ 1 50 4 ƒ 1 70 per week Vette Schapen redel aaavoer liandel matig 27 4 ƒ 34 ZuigUmmeren redol aanvoer Handel vrijwel 18 a 24 Nuchtere Kalveren redel aanvoer handel vlug 14 4 18 GraajÉalveren geen aanvoer a Fokkalveren 20 4 36 Eieren redelijke aanvoer handel vlug per 100 tuks 4 75 tot Kaas aangevoerd 106 partijen handel vlug ie kwal 33 4 35 ade kwal 9 3 Zwaardere 34 4 36 50 Noordhollandsche a Boter matige aanvoer Handel matig Goeboter 1 20 4 1 26 Weiboter i io 4 l ao SFOBT Artistensportfeest ip Den Haag Het Hbld kan mededeelen dat 5 Juli a s te s Gravenhage een herhaling zal plaats vinden van het Artiaten Sportfeest Het programma zal vrgwel gelijk zijn aan dat hetwelk Zondag j l in het Stadion te Amsterdam werd gegeven De kleine wijzigingen zullen hoofdzakelijk eenige beperking en tijdwinst beoogen Dit feest dat evenals het Amsterdamsche wordt gegeven ten bate van het Ondersteuningsfonds der artisten zal vermoedelijk plaats hebben op Houtrust Er zijn althans onderhandelingen met Houtrust gaande Men meldt uit Soestorborg De luitenant vlieger van Heyst met Initenant Roeper Bosch als passagier is gistermorgen 10 46 naar de legerplaats bij Oldenbroek vertrokken waar hij om 11 30 aankwam Het doel van den tocht was in samenwerking met artulerie voor deze het doel op te sporen dit aan te geven en verder de uitwerking van het vuur na te gaan om zoo noodig de richting te verbeteren Nadat in ongeveer 6 minuten het 6 K M verwijderd doel was opgespoord en door middel van een uit het toestel geworpen bericht aan den vuurleider was medegedeeld werd het vuur geopend Tot dusverre werden de schoten door de verkenners met een schriftelijk bericht aan den leider gemeld Thans werd echter voor de eerste maal een proef genomen met een electrische signaalspiegel systeem prof Bomath Hiermede werd thans op afstanden van 2000 i 3000 meter aangegeven of de schoten raak links rechts voor of achter vielen en tevens op welken afstand De proef is uitstekend goslaogd Om 4 15 vertrok luitenant van Heyst uit Oldenbroek en landde om 6 uur weer te Soesterberg Land en Tuinbouw Naar men aan de N R Crt schrijft is ook in Maas en Waal de pluk van kersen begonnen B j groote hoeveelheden zijn de eerste kersen opgekocht ivpor Duitschlaud en Engeland voor IS oent penpond De oogst va krozen wordt geschat op ruim 4000 HlL die pij inkoop ongeveer f82 000 gekost hebben tengevolge van het rooien van boomgaarden is het aantal in de laatste 3 a 4 jaren stellig met de helft verminderd Dooi het warme weder zijn de vruchtea iu de vorige Week flink gegroeid en zal de pluk weldra een aanvang nemen Handel en Nijverheid I Rjjjksnijverheidscoijfluleat Naar ons wordti medegedeeld Is aU ♦ pvolgéti van den Heer F O Kist met 16 Mei j l als Rijksnijverheidsconsulent voor het Westen des lands in dienst getreden de heer F Begemann W I Als ambtsgebied is hem opgedragen Noord Holland ZuidHolland Utrecht en dat gedeelte van Gelderland gelegen tusschen de spoorliju Ede Arnhem en de rivier de Maas met inbegrip van Arnhem De nijverheidsconsolenten zijn van rijkswege aangesteld om de industrieëlen in technische aangelegenheden kosteloos van advies te dienen Het adres van den nijverheidsconsuleut voor het Westen des lands is Lange Vijverberg No 14 te s Graven GROENTEN VEILING 17 Juni 1914 Veiling Houtmaosgracht 4 uur Peulen 10 cent per jtönd Doperwten 14 cent per pond Wortelen van f 0 04 tot f 0 06 Rabarber van f 0 03 tot f 0 05 Bloemkool van f 0 06 tot f 0 09 Kropsla van f 1 tot f 2 per 100 Laatste Berichten De strijd om Durazzo Een telegram nit Durazzo d d 17 dezer meldt dat de Mirdieten na oen hevig gevecht bij de heuvelen van Rosbull geheel zijn verslagen Een draadloos telegram uit Durazzo d d 18 Juni meldt De strqd gisteren was zeer hevig en eindigde eerst toen de duisternis viel De hospitalen zijn vol gewonden dio door de Oostenrijkers en Italianen daarheen worden overgebracht Te 7 uur in den avond bezocht de Vorst de gewonden Het is onmogelijk het aantal gevangen genomen Mirdieten te bepalen Men gelooft dat er 200 dooden zgn en evenveel gewonden Omtrent het lot van Dorazzo doen heden de meest tegenstrijdige gemohten de ronde Volgens sümmige telegrammen zouden de regeerlngsti oepeu zoo geducht geleden hebben dat Durazzo onhoudbaar ig Thomson verraden De correspondent van ile Daily Telegraph beweert dat steeds moor de overtuiging veld wint dat bi Thomson s val verraad heeft plaats gehad Ernstige brand te Kiel Bij een hevige brand die gisteravond in een door vele incuuchen bewoond huis heeft gewoed zijn drio bewoners om het leven gekoinen 11 menschon konilen door de braudwoetr wonlen gered Enkele brandweerlieden zijn ziek geworden door rookvergiftiging De toestand in Mexico Washinoton 17 Juni Hbld Doconsul te Juarez bericht dat het geschil tussohen Villa en Carranza isbijgelegd Turkije en Griekenland KONSTANTIKOPKL 17 Juul Hbld De gouverneurs van Phokia Aivali on Bigha twee moedits hoofden van een kfciton en een officier der gendarmerie zijn ontslagen naar aanleiding van hun optreden in verband mot de emigratie der Grieken De Servische zaakgelastigde heeft in zijn medodeeling aan de Porte de aandacht der Turksche regeering gevestigd op den treurigen toestand waarin de Grieken verkeeren en verklaard dat Servië solidair blijft met Griekenland De grootvizier antwoordde dat de orde binnen enkele dagen hersteld zou zijn en hij verzocht den zaakgelastigde zijn regeering zulks mede te deelen Twee mislukte aanslagen op den Czaar van Rusland Peteksbübo 17 Juni Kort na aankomst van den Czaar te Odessa werd in hot hotel Passage e i aiparchis SohtscheglOw gearresteerd tego wi n jerustige vermoedens bestonaep aep ttanslag op den Czaar te willen plegen Acht agenten waren noodig om den man te overmeesteren en in de boeien te slaan Zijn koffer welke volgens mededeelingen een bom moest bevatten werd naar het artilierie depöt ter onderzoek overgebracht Bebujn 18 Juni De Berliner Zeitung am Mittag verneemt uitSt Petersburg dat bij het station Tsjudnos een posttrein door middel van een tasschen de tails gelegde bom ga ealtelp dejuoht is gevlogen i l e s tW fSlgile onmUtlellyk op len tr ia waarm deCzarentamiHe naar Petersburg terugkeerde De locomotief en verschillende wagens werden omhoog geslingerd en neergeworpen Tal von reizigers zijn ernstig gewond Het lijdt geen twijfel of men heeft ook hier te doen mot een aanslag op den Czaar die slechts verijdeld is doordat de bom te loat ontplofte Nederlanders in Frankrijk Bearw teerd De N B Ct ontvangt uit P a r ij een telegram meldend dat 2 Nedor landers oen dame en een beer He bezig zijn te voet een reis om de wereld te maken te Autin zijn aanhouden en geduremlo 5 dagen opgesloten zijn geweest omdat volgens bewering de papieren geen antropomotriöch signalement bevatten Zij werden veroordeeld tot l i francs boete waarna zij werden vrijgelaten Het is gebleken dat hun papieren door den Nederlondschen Consul afgegeven in verschillende Fransche gemeenten waren afgeteekend BlBCiERLIJKE 8TANU GOUDA GEBOREN 16 Juni Willem ouders H van Os en C van Gilst 17 Johannes Petrus ouders P J Borst on M J Niouwenhuisen GEHUWD 17 Juni W H M van Lindert en G G Daudt H Verboom en M C Bouwman W Klein en J van Blotenburg OVERLEDEN 16 Juni Hendrik Koogje 69 j 17 Marinns van der Louw 3 mud BOSKOOP van 1 16 Juni GEBOREN Anthonie Tennis ouders J van Gameren en S Hagen Nioolaas ouders C Faaso en P van Leeuwen Comelis Pieter ouders A Driesprong en C Vermeul Jakob ouders P W Blauw en E Loof Anna Elisabeth ouders 0 den üqlen N Vermeulen GEHUWD B H Versteeg en J C Stolker O Schoorel en J Hoogervorst OVERLEDEN Jhim J van Tol 12 j Geertruida Loos 70 j eohtg van Th Ravestein Marytje Belt 72 j wed van B Boer Telegrafisch Weerbericht van het Koninklijk Meteriologisoh Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 771 4 te Horta laagste stand 766 9 te Haparanda Verwachting tot den volgendon dag Zwakke wind uit W richtingen gedeeltelijk bewolkt waarschijnlijk droog weer behoudens geringe kans op onwoer zofdo temporatuur Offlcieele Prijscourant VAN DEK Ëffeotenhandel teAmsterdun Vorig koorg Koen vao lioJon iB 777 s 81 62 99V 86 88 88 83 826 91 s 36 34 100 74 100 18 JUNI 1914 StuttaleenlDKen Ned Cert Werkolijkoi Schuld 3 pet Oostenr Belastingvrijö Kronenronto 4 pet Port Obl 8do Serie Amort Schuld 3 pet Russische Obl 1906 6 pet ld Obl Gr Russische Spw mii 1898 4 pot ld Obl Nioolai Spoorweg 186769 4 pot ld Obligatie 6e Emis sie 4 pet Japan Obl 1899 4 pet Mexico Afl Binnenland Obl 6 pet Brazilië Funding Ijee ning 6 pet 60 100 SÖ s 233 02 d Obl 1899 4 pet Venezuela Dipl Schuld 1906 3 pet Buk en Creliet lnstel Fed Bankaandeelen Indnitr Onderaemlof es American Car Foun 22 22t r y Cóttip ö A ld Smelting t feofining Co Cort V Aand Anglo American Telegraph Cy Gert v A l ü S Steel Corp Gert V Gew Aand Kol Creillet Instelt eu Caltanr OnaeruemlDïenl 227 238 Handelsver Amsterdam Aand Jav Cultuur Mij Aand Ned Handel Mij C v A MUnbouw BQaen Katahoen Mijnbouw lÜ Mij Gew Aand djang Tjebong Mijnbouw Mij Aand Great Cobar Aand Petroleiim Onderii 187 628 194 192 124 8 öa 2 7 100 102 61 98 1 28 166 1 187 Dordsohe Petroleum Industrie Mij Gew A 018 Kon Ned Mij totExpl V Petr Bronn C v A ShoU The Transp Trad Cy 0 v J A Schoepriurt mtjea Ned Am StoomvaartMij Aand Stoomvaart Mij Zeeland Proferontio A Int Mercantile Marino Cy afgest Pref A Tabak ODdernemiDKen 93 Bindjey Tabok Mij A Ulteraen Maxwel Ijmi Gpant Cert V Aand Peruvian Corporation 7 Lim Cert v Aand Spoorwegen 95 Holl IJzeren Spoorwcgmij Aand Mij t ïkpl V Staatsspoorwegen Aand 62 Zuid Italiaan Spwmij l Serie AH Obl 3 pot Warschau Weenen Spoorwegmij Aand l dito dito Act de Jouiss Amerika Atchison Alg Hypb Obl 4 pet 28 166 Erie Spoorweg Mij Gew Aand Union Pacific Railroad Cy Cert v gew A i Wabash Gew Aand Phkmirlkkninokn 97 AmstordamAand 3 pet Hongarije Theiss Ro gulirungs Ges 4 pct il