Goudsche Courant, vrijdag 19 juni 1914

53e Jaargang o 1250Ö Iej de¥ed E Alter 269 Gedempte Gracbt 269 DEN HA4C geeft de HOOttSTE WAAKDE voor Gedragen Heeren e DamesMeeding Koopt g eheele of g edoeltcn van Inboedels Is ook naar bmten destadaanhnii te ontbieden Brieven worden vergoed Let s V p op NAAM en A DR ES MTMej deWeiKALTER 2fi9 Ged Gracht 269 OEJN HAAG l KIJS VAN Hfc t ABONNEMENT Per kwartaal idem fcmco iif 110 I Met iPïUusUrcnl Zuiidagsblad Mabkt 31 bij onw AgenUMuj Joekl nde£ ei Telefoon Interc 82 mmm deel te nemen en latnn onzo dappere mannon in gov aar aan han lot ovm Bericht Zij die zich met ingang van l luli s wenschen te abonneeren ontvafigen de tvt dien datum ver schtinende numraer gratis DE UITGEVERS Met wordt nu toch waarlijk tijd dat de internationale troopenmaont do voor Dumazo liggende schepen hulpkomt binden daar de kan dat NoderInnd meer offers moet brangon dan thans reeds ia goaohiod elk oo enblik grooier wonlt Uit de W 1 e n o r Z e i t u n g een bkd dat met de Oostonriikschc Regeering nauwe resultaten onderhoudt blijkt dat haar vei tiouwon in do Italiaansche Regooring t n opzichte van Albanië niet bijster groot is In een zeer de aandacht trekkend artikel sohnjft hat blad o a Wij zyn vast oveirtuigd van de loyaliteit en dep goeden wil van het Italiaansche gouvernement Maar het zou toch wel wenschelyk zijn dat deze uitnemende gevoelens in daden werden omgezet Onverantwoori elgkeltoUaansoUe agitatoren die zonder twijfel in geen betrekking st n tot de regooringsknngen in Italio hebben een levendige veldtocht tegen den Prins geopend Het zou zeker van groot nut zijn geweest wanneer de Italiaansche Regeering haar invloed had gebruikt of om deze elementen uit Albanië te doen verttekken of indien I zij niet wilde of kon aan de actio Tier Albaneesche autoriteiten geen hinderpalen in den weg had gelegd Een Reuter telegram meldt nog dat volgens door ontvangen betiqhten Preak Bib Dod met 20 X man en geschut van Alessio oprnkt naaj Du IIE MSGEVII G IKBICHTINOBN WELKE GEVAAR SCHADE Of HIKDER KUNNS VBEOORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS HB GOU BA G ueD art 8 der Hinderwet i Poeo te weten Bat zij vergunning hebben verleend aan I De N V de Goudsche Machinela briok te Gouda en hare rochtverkrijgenden tot hot uitbreiden harer inrichting door biiliouw in het perceel gelegen aan ile Vu Strijenstniet No i kadastraal bekend ttie A Nos 3371 337 3373 j A J C van Oorschot alhier en iUm rechtverkrijgenden tot het plaatsen rig electromotoren respectievelijk vaf I en 4 P K in zijne bergplaatsen voor viscU en ijs en dienende voor vischbemaling en het in beweging brengen van eco ijselevator op het perceel Ridder ran Cat weg achter Nos J7 4i ka a tr alb kon ctie H Nos 953 en 1047 Gouda den 19 Juni 1914I Rurifomeester en Wethouders voornoem 4 R L HARTENS De Secretaria IV J V HEU8DE Bttitenlandsch Mieuws De toestand in Albanië De Mohammedaansche candidaat voot den troon Een medewerker van de Voss Ztg seint naar wij aan het Hbld ontleenei uit Konstantinopel De Albanees Soeleiman Draga die sedert het laatst der vorige week te Konstantinopel vertoeft onderhandelt daar ijverig met andere aanzienlijke Albaniërs Hg had eeniang onderhoui Wt Izzetbey den vroegeren Turtó imtn minister van oorlog enbezoc it tS ipet dezen prins Bureau Eddiq Haar men zegt is Izzet gowonne voor het plan tenminste zoolang naat Albaaiê te gaan totdat de nieuwe grondslagen voor het nationale levei Bijtt ilegd eu maatregelen genome voor de veiligheid naar binnen en naar l uïteu ïm de besprekingen daarover wtjid van de zekerheid uitgegaan dai Aan het Hbl ontleeuen wij nog t volgende telegram door den berichtgever van dat blad gisteren uit lierrijn getolephoneerd Ileilonmorgcn liep op de llerlijnscho beurs het gerucht dat Mbrct Wilhelm van Albanië in één dor gevechten dgor een goweeischot gedood zou zijn Bevestiging van dit gerucht kon niet verkregen wordeni Sinds hedenmorgen kou men geen verbinding krijgen umt Durazzo Op oeo tele phoiiieche aanvrage in hel kaateel te Neuwied werd medegedeeld datduor in den loop van den dag goem bivricht uit Durazzo oulvaugon was t Laatste bericht was een kort telegram van do ochtgenoote van prins Wilhelm dut gisteren binnenkwam en waarin goincUI word dat hot iii Durazzo rustig wa Ook M Woenen waar fonoons het gerapht vau den dood van prins lieden zij goeil aan Onilank uw rijkdom zult u altijd il j idaim zijn had Wiildciiburg ge U zult wel lieden om u hoen wm die verplii hliug uan u liebUin raanr nlomand die u root hurt ph ziel aanhangt Juist Zoo was zij weer aan hot gewone slot van haar mijnieringcu g4 i m li Zij sprong van don dlvnu op I ll Htampte ongeiluWig en goërgciil hierdoor mol ilc voet ti i iton grond Uuar rouwbioeilige gwlachicn wurOii opeens vervlogen hiuir oog ni eblllorden weer iiwt de gewone kouik trots Zij wilde niet meer aan hem deuken die hanr de waarheid zo bant gezegd ha l En was het nog aar waarheid Bah nonsens tk wil er niet meer over denken Zi ibelilo en Vroeg nau do ka mennr 1 ile modwte al gekoiU9n7 Zij wiuht icwl inevrouwl Steek dun licht op in de kleeilkamer Eenlgi oogenblikkeii later was Ka thurina gched verdiept in de auugelegenheilen viiii haar toilet Men 7ou Konieend hebben dat heJ lialcostiilim vooi morgon al hnar gedachten in bitiag gouoiuon biA Zij wilde in dtc niiiiili kli leii gimoogen vimlc eq geloofde ilfti vle kunücn vinden Wordt vervolgd Fnnsea of Onavin Wist ik maar een middel om hem te bowijJiSi hoo totaal onveraohillif hij iiiy IS dacht Katharina on hnaj bart klopte daarbij alsof bet zou barsten Zij kon de gedachte niet vei dragen dat Waldeuburg haar voor een berekend aohepBel zou houden En loch mocht hij dat met recht doe nraners zij had haar eerste huwelijk Uit berekening gesloten Waarom zou i u vrouw die zich eenmaal voor Ko ld had verkocht dit ook niet voor de tweede maal doen Tot boden had zij gemeend dat z h im kun verachten en zij had moeite Konoett gedaan om dit gevoel b jkaar op te wekken maar nu was dezuak aiwlertt geworden Thans had htjalle reden ora troWoh op haar ueeirte Zien eu de wapens waren haar uhde handoii geslagen ZiJ kon nietmeer loochenen dal hij in den vo sten zin des woord als edelman had gehMuleld Doch één ding stond bij haar vast Hij zou hrt hewijfl kriiK n dat zij geen berouw had al moest zij daarvoor ook haar hand geven aan prin Advcftentiën ♦ De Heer en Mevrouw H ï VAN REEDT DOETLANÜ Èbouweb geven kennis van de geboorte van een DOCHTER Gouda 18 Juni 1914 Ondertrouwd FRITZ LOEB utrecht öondtt SOFIE CATS 18 Juni 1914 Ter Drukkerij van A BRINKMAN ZOON WORDT OïlVRAAÖD een Jongen tor opitticling in hot vak Zich aan to molden aan het kantoor Markt 31 Waaricliuiringen Bij het koopon van een doosje a 25 of 50 cent Laxeerpillen Slijm Öal en Maagpillen van Apotheker BOOM zie mem goed Uit dat men het echte krijgt De echte pillen zijn verpakt in een dooBJe voorzien van don naam Apotheker Boom en dn handtnekoning firma A M Boom 15 Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPH i a WOLPF JÖ te Rotterdam bi K VAN SANTEN KOLFF Korte Hoofd teeg 3 8UNUBHT H komt U halverwece toEeni t kl doat al het werk in de helft van den tijd en voor de heift der koaten die U aan groene zeep aou uitleven Sunlight maakt dat Uw goed niet lijdt Uw handen niet ruw worden en Uw leven geen slavernij U De voUtrektezuiverheld van 5unlight maakt haar alleen geichikt V oor het wasjchen A vart koatbaar linnen en rVv IJne kant Dienstaanbiedingen hobbon in d Goudsclie Courant sleed $ ceea gHF Deze adverlentien koslen slechts bij vooniitbelalinK 1 6 rogols t 0 36 voor elke regel mW r 6 contfl Opgaaf uitsluitend aan hot Bureau Dames Haarwassohen mot Eloetr droging Aparte Salon Levering van alle soorten HAARWERKEN BALiT DB ome Coiffour Oo ithaven 31 C SMITS Scboenhandel Benig adres Kleiweff iS Gouda SPECIALITEIT IN Fijn Dames en Beeren SCHOEISEL De Electrische Drukkerij van 4 BRIKKII IK ZOOil levert vlug en lot billijke prijzen ALLE SOORTEN TAMIMAÜ S JAM de BESTE ELST BIJ iRNHËM HANDELSDRUKWERK Zojol 0 FroefoxcLer ELJMAKIiKlJ EN ksi vrr ncjiiiiEiiiiti Een aoliod adics voor COMPLETE AMEUBLEMENTEN in elkongpwenschten stijl en elke houtsoort Eerste Klas Work i bii 1 HK 1JSING l cpcr lraal I4 NIEUWE PHILIPS HALF WATT LAMPEN Levering ondor garantin ReparBtiën aan alle meubelen netjes en billijk Boloofd aimliovidfnd N HESSINO n 5PJ l OOL § T t Vllllll KLi l VERVANGEN iV BOOGUMP EN zijn do hcHte on f Ofv Z Ooyw f staan onder voortdiirnndo scheikundige controle on wordon Binds IB Jl door Nodorlaudsclio Tiindart sen eu doctoren anidmvojeu JhoiiiiHcho Fabriek L POOL tV Zonkn Am tei lam LOOPT UW KAM WEG MET UW HAAR Unitgoed dom door KOKO te KMn s bndk n voor bet to laat U KOKO iS PHAAR KOKO DOET HKT HAAH OKOEIEN GAAT HET UITVALLEN TEOCN VERSTERKT DE WORTELS HELDER ALS KRISTAL BEVAT GEEM KLEtIRSTOr OLIE Or VET VERFRISSCHEND VOOR DE HOOrDHV KOOF HET VANDAAG VAN UW DKOOIST OF COimUK PRUSi F 0 75 n 1 O en fL 3 00 WW fhwon Wereldtentoonstelling QENT 1913 BuJten mededing inji Lid der Jury POTTËLBËKG Alkwn VartoBenwiKinlUrn It N Ml ü llaltond Utncht ZmU N IIt iIhuI 11 i ln iiutv M V h KSRU lAIIMM t ahbïaiv timt M IMDBMSMA iBMlL Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronvirater DEPOTHOUDERS Gouda AMTON COOPS Wijdstraat 29 Srhoonhoven A v ZKSSEN Kriranon tt d IJssri A GROENEVELD Lsz Zegwaard A OOSTKBLING rroeffletehjek gratl verkrijgbaar Gen Agent voor Holland CATALONlfi t Tilburg Vert egenwoordiger voor GOUDA en Omstreken JMT üf MELONJ Agont ASistol Broiiworii Keizerstraat Tel 83 No 148 Gonda 68 2 DE ZÜID HOLLAITDSCHE maatschappij van Verzekering op het Leven HEERENGRACHT 12 DEN HAAG Maatschappelijk Kapitaal f 1 000 000 Commissarissen Mr M M SCHIM v d LOEFF Pres Dr A E TEN OEVER Mr A S MIEDEMA A M v EMBDEN Dr P H J BEEENDS Mr J W DE KANTER Seer Directeur Mr J W KONINW 9 Do Maatschappij alnit allo soorten Levensveriekering togni lago premiën Vrijgevige voorwaarden Voor inlichtingen wende men zich tot do Heeren ROtlU MBBmrKH Haceu te Me Miikoe iii en gj C MiMfKHKH WesMoee te tlmiaa V ll P magoeel ea eerenile foii 1 4 Onbetwistbaar het beste en goedkoopste motorr wiel Wearwcli Hijwieleii zijD snel sierlijk ee laay inf AGENT ADK DE GUOÜT Kleiweg 79 GOLD Prijaconranten gratis IMPORTEURS GEBR SIEBOL Amsto VAN Bl OMMESTtiN S U is proefonderVm lelijl de BES en volkomen ONSCHAOEL APELDOORN HOLLAND Brokkenhuis ± Oc ED TID £ ifi 18 Juni Het Schaakbord 8V2 Verg Goudsche Zwemclub Beleefd veraoekenv geregeld mededeeli g te mogen ontvangen vergaderntr n concerten venna heden eius m ze dan in agenda te vermelden Electr Dr A Brinfeman Zn ÜiDEf PG5T 5IGAR Dames Wilt U bij hot opruimen in dezen tijd s v p denken om het Brokkenhuis Zoiidt slechts bericht aan een der Commissioleden of per Tel n 178 on onzo beambte zal halen wat U wilt missen UTIHECHir DUOA Adverteert in lit Blad De Commissie W GOL Voorz I V DANTZIG Vice Voorz B D GUOOTENDORST Pen Vrijdag lö J iiil914 mimm mrant 1 K IJ s ü E K aV E HT E N T I É N Van 1 r Kiwone n p l mrt liewf i r Elke rcgi l meer i i 1 ïdefoon Interc 82 Hij Ine iK litmwnvülgendp plaaUingi i n t n dc u logen tww IxTeKvutt DicnlauiilHodingcn iior plaatsing vim 1 5 rugila 1 0 Jii Ijy vourmiDcl ilin elke n gpl meer tl rl ltic laiiirs f U ii6 per r j Bl irmilc lettiTS en rimdcn naar plaalftiiiinile mtgevers A BEIUKMAN EN ZOON mu XI I 1 Te voortaorêndo propajmnda voor eert 1 de ontd ekkmg kwamep dat de Malis 1 bijzonder betrouwbaar kannon worden th r aansoK v or sn ces 4 l l Zt iZZ f Reutor elegran n en m ken van BoUetinas on andere stamhoofden weit gerden te volgen Op dit oogenblils openden de opstandelingen die zich in den omtrek verdekt hadden opgesteldj een hevig geweervuur dat zich hoofdzakelijk richtte tegen majoor Kroon on zijn beide metgezellen Zij wilden daarom op den troep terngtrokkeuj maar de Malissoren ooor het geweervuur verschrikt vluchtte in wanorda naar Durazzo Vruchteloos beproefd majoor Kroon hen tot staan te biSngen maar zi wilden niet naar hem luisteren Met ware doodsvetachting bleef hij bij het kanon en de twee mitrailleurs achtei en slaagde er tenslotte in een twintig tal manschappen bijeen te brengen die met hem de stukken geschut ed de munitie in veiligheid brachten Hef is alleen aan zijn heldhaftig optreden te danken dat een desaatre voorkomen werd Te Durazzo waar gedurende delaatste dagen de stemming zeer zenuw achtig is brak toen de eerste berich ten over den terugtocht der Malissoren bekend werden een paniek uit AU winkels werden geslotan de legatie gebouwen gebarricadeerd en overal inde straten zag men de vluchtelingen Het scheen alsof een ieder hethoofd verloren had en hadde de artililerie van majoor f Mn den opsUntdelingen geen ohrik ingeboezemd dan zou Durazzo wellicht in hun han den gevallen zijn Onder de gegevenomstandigheden kwam het zelfs niettot een ernstige botsing I De gendarmerie onder majoo Roelfsema en kapitein Sar patrouilleert in de onmiddellijke omgeving van Durazzo In het geheel werde hedennamiddag 70 man gewond terwijl men het aantal gesneuvelden of 10 a 16 schat Alleen dr Reddingiui verbond iö voor het meerended zwaar gewonden De Engelsche hebben in de moskee een ziekenhui met 26 bedden geïmproviseerd De toestand ia nog altijd zeer kriitiek en de berichten uit het binnem land lulden onrustbarend Hoewel onzf Nederlandsohe officieren een uiterst moeilijke taak te verrichten hebbe en dag en nacht in de weer zijn i hun gezondheidstoestand bevredigeni bobben 8ooleimnn Drnga had ook oen on derhoud met den Tnrkschon senator Resohed Akif die ovcneens van Albaneesohe afkomst is het sohiüit dat Soeleiman dezen poogde over té halen in Albanië de organisatie van het binnenlandseh bestuur op zich te nomen Andere in Turkije wonende Albaneezen van beteekonis kregen eveneens aanbiedingen van Soeleiman Draga De bedoeling schijnt te zt n pnns Bnrhan Eddin tot vorst van Albanië nit te roepen met Izzet bey voorloopig als regent later als eerste Minister De Jeune Ture ontkent dat in Konstantinopel pogingen worden gedaan om een candidaat voor den Aibaneeschen troon te vinden Maar het bericht van Soeleiman Draga s zending wordt ook van andere zijde bevestigd De terugtocht van Majoor Kroon De Roiitorl elogrammon m ken van dezen uitval op zoodanige wijzj ge wag dat daaruit moet woiden gocont stateerd dat de gehoelo troep van lOOt Malissoren godeoltelyk in do pan 1 gehakt en gedooltelyk in do lagune is verdronken Het volgend Router tolegram aan de Telegraaf onÜeencl iUustreort den toestand op zoodanige wijze Durazzo 18 Juni Omtrent do nedorilaag der Miridieten wordt nog hetvolgende gemeld De Miridieten on geveer 1000 man sterk stonden ondetbevel van Maro Giou 600 anderenwerden aangevoerd door Issa Bolletinas Twee bataljons rukten in dichtaaneengesloten ooilonnes op dfn straat weg van Schiak voorwaarts Toen daheuvelrij bereikt werd verspreidder zij zioh over de vlakte achter hetstruikgewas dekking zoekende Rechtsen links van den weg werden tweakanonnen opgesteld Bg de Rasbulwerd een heuvel bezet De bijzonderen oorrespondent van do Telegraaf seint uit Durazzo dd 17 Ja T Per radiogram via Gastel JNuovo Het is hedenmiddag weer eens duidelijk gebleken hoe onbetrouwbaar de ongeregelde troepen zijn die tot verdediging van Durazzo hierheen zijn ontboden Beschikten de Nederlandsohe officieren niet over eenige goede stukken Skodageschut dan had de stad wederom ernstig gevaar geloopen door de opstandelingen genomen te worden Het gebeurde komt hierop neer Omstreeks vijf uur zou majoor Kroon ion door hem aangekondigden uitval ondernemen Hij had 1000 Malissoren onder zijn bevel en voerde een kanon en twee mitrailleurs met zich Kapitein Fabins voerde het commando over de artillerie die op de hoogten nabij Durazzo in stelling gebracht was en zou zoodra het tot een treffen kwam de aanvallers ondersteunen Majoor Kroon schreed aan hef hoofd van den troop en had zich tot taak gesteld den heuvel voor Rastbul te nemen Nauwelijks had hij Durazzo verlaten of hij gaf zijn manschappen bevel in stormpasvoorwiartó te rukken Belf het voorbeeld feovend Hij werd eohber slechts gevolgd door een Duitaohen en Oostenrykschen vrijwiUiger en het moedige drietal was reeds eon lÖO M vooruit gesneld toen zij tot Toen de miridieten voor do ijandelijke stellingen aankwamen werden zi heftig door de opstandelingen aant gevallen en met een mitrailleur be schoten pe Miridieten stormden van 1 den heuvel af drongen voorwaarts en voerden met succes een omtrekkend beweging uit Nu echter werd de positie der beide stukken geschut gewijzigd De Miridieten werden verslage en sloegen op de vlucht Eoniged konden de over de laguno liggend brug niet weer bereiken sprongen te water en verdronken De overigen werden omsingeld en in de pan gehakt De Italiaansche bladen maken melding dat Majoor Kroon bij dit gevecht ernstig zou zyn verwon Dit bericht wordt echter door gee andere bron bevestigd De particuliere telegrammen aan de N Rott Crt verzonden uit Durazzo 17 Juni des avonds 6 uur komen ii inhoud met hetgeen door den Tele graafcorrespondent werd geseind overeen 1 j Uit bovenstaande telegram van de Telegraaf correspondent doet zien dat de berichten uit Italjaansche bron niet In elk geval blykt dat de toestand in Durazzo zeer precair is en voor onze Nederlandsohe officieren zeer govaariijk Niet alleen dat zij te strijden hebben tegen een vgand die in aantal veel grooter is dan de onder hunne bevelen staande troepen doch het grooUt gevaar bieden de Maliesoren waarover zg zelf bevel voeren Deze weigeren gewoon aan het geveoht hot dikwijls Eenzaam rond Die woorden pasten geheel l stemming waarin zij verkeerde No nooit had zij zich zoo eenzaam g voeld Als ik nu stierf zou niemand om mij treuren daclil zij Dezen morgen zou zij iiug oiO zoo n idoc gelachen hebben maar uu ging dat niet meer Hoar groole vei bittering was op dit oogenhlik Icrker dan haar Imtschheid Daar was bij voorbeeld die hai lotte Zij had dat schepsel nit die grootste armoeil in haar hui genomen haar met weldaden ovoriuilcu haar van alle zorg voor haar mo der ontheven en tot dank daarvoor Bah zij wilde geen dank had z dien noodig Ijang niet en J bekende het zelf zij had ook geen dank yenlicnd Zij wa wispoltung tecugfrtoolend heftig soms zelfs onverdraaglijk geweest Het wa imtuurlijk dat Charlotte haar nooil klaat dc en dat mevrouw von Fcniow haar zeor verklaarbaren afkeer sta hts verborg ter wille van e talrijke Voordoelen ilie de omgang met Katharina voor haar opleverde Een nnd r dan Ue huiehetacbtige kleine slang zou zioh niet geleend hebben tel zulk een lage rol vau vnlsche vriendin il i roohtgeaarde vrouwen venoedeii de koelharlige spotzieke en coquette m viouw Von Salten en waariijk da hoeren zinKcn eonzaum zwerf ik mevrouw Von Salton zij had in o jaur lijds reeds oen aardig kapitaaltje benpaard Dat kon u geen ernst iijn mevrouw zelde zi snikkenil U denkt er toch niet aan mij weg te zonden Mijn liefde Ung iuldig ohoof Katharina naar dessertbordje weff en stond op Ik piak in uw eigen belang zeide zij iionisi h Jc spreekt zooveel over jekinderlijk verlSngen naar je moeder at ik meenite aan je wenschen te gemoet te komen Natuurlijk zou ik j roen jaargeld gegeven hebbeu wantik weet je trouwe diensten uaar waarr Ic te schatten Is mijn toilet al thuiB bezorgil dat ik morgenavond op het bal zal dragen Ja mevrouw Een nur geleden w bet gebracht Goed De modiste kan om zee uur komen passen Tot zoolang be ik voor niemand te spreken k za wat rusl nemen 1 buitenlucht hoeft mij vermo iil Het was reeds cherocravond geworden en Katharina lag op den bvan In haar Blaapkamer liet licht to fraaie hanglarop flikkerde aanhollend want zij hml het warm gev rien in de kamer en he raamopengezet daar blies nu een koefc alimdwind door Be leii P r ilt speelde n draaiorg l de wij van een volkslied j Katharina kehde dal li l zij had mUtLLElOl htet Iserstein den grijsaard vau dertig jaar die behalve zijn titel weinig andiers dan schulden bezat Dien middag dineerde mevrouw Von Salten alleen mot baar juffrouw vau gezelschap Mevrouwl 6i Chariotte legenhei einde van den maaltijd niijnmoeder heelt mij opge lragen u hal t lijk daid te zeggen voor ile rijltc geschenkei die u baar laatstelijk heeft toegezonden Door uw goedheid is zndezen winter van veel zorg onthelven Moge God u loonen voor hetgeen u aaii de arme oude vrouwdoet 5 Bij deze taaiste woorden veegde IJeen traan weg die langs haar gelewangen rolde Katharina keek haormet een boosaardig glimlachje aan enzolde spottend Schrei toch met asjeblielti JeSeuB wordt dan dadelijk zoo rood endat stattt leelijk Overigens heb je mijniet te dankenl üw vhder was depredikant van mijn geboorteplaats ontevens mijn teeiineester Het is motmeer dan billijk dal ik zijn weiluween zijn dochter voor gebrek behooil A propos rharlotte Je moedor wonft oud zou zij je niet liever thuis hebben 0h mevrouw De ontsteltenis waarop ile uitroep Milk gat was niet gehuicheld harlotte wist zeer goed welke voordeolen zij genoot door haar verblijf bij