Goudsche Courant, vrijdag 19 juni 1914

model kindergarten automatische daglicbt stereoptioons en model landkaarten in relief zija eenige van de menigvnldige merkwaardigheden in het uitgebreide Palms van Opvoeding en Onderwijs EüOKlAJID i Het vergaan van de Eropren Bij de opening van het onderzoek te Quebec verkUarde lord Meney de voorzitter der commissie dat de behandeling der quaAstie zoo snel mogelHk ten einde gebracht zal worden Toen de vertegenwoordigers van de eigenaar der Storstad het Noorsche schip waarmede de Empress of Ireland in aanvaring kwam eenige uren uitstel verzochten omdat er geen stenografen beschikbaar waren bood lord Mersey aan om zelf de verklaring van de eigenaars op te schrijven In deze verklaring wordt een nieuw feit gemeld n l dat kapitein Andersen beneden was toen da Empress het eerst ward gezien De stuurman liet hem op de brug roepen De kapitein vroeg Kunt ge Father Point zien De stuurman antwoordde Het is juist onzichtbaar geworden door den mist Hij zeide niets van de Empress en had den kapitein laten roepen omdat deze verzocht had dit te doen wanneer het mistig werd Zoodra de kapitein de mastlichten van de Empress die zich toen op een afstand van 800 voet bevond ontwaarde gaf hij bevel om met volle snelheid achteruit te stoomen Het was echter te laat om een botsing te voorkomen en drie minuten daarna botsten de schepen tegen elkaar Da kapitein hoorde van de Empress roepen dat hij vooruit moest stoomen Terstond gelastte hij dit ook maar kon de boeg van de Storstad niet in het lek van de Empress houden om dit te stoppen De Storstad zwenkte tot zij parallellag en de kapitein vreesde dat zijnschip aan bakboordzijde door de stunrboordzijde van de Empress zou wordengetroffen Hij moest zijn vaartuig eengeheelen cirkel laten beschrijven eniun ddels was de Empress in de diepteverdwenen Tien minuten later hoorde de kapitein hnlpkreteii en liet Voorzichtig in de richting daarvan staren Vier booten werden neergelaten eu men slaagde er in eenige honderden schipbreukelingen te redden Kapitein Kendall de gezagvoerder van de Empress die nog duidelijk de rren vertoonde van hetgeen hij irstaan had gaf daarop zijn lezing van het gebeurde Volgens hem had de botsing plaats om 1 u 55 terwijl in do verklaring van de Storstad van 2 u 7 Werd gesproken Het meecA dfsmatiitehb gedeelte Van zijn verklariiig was da besohi ving van zijn gesprek met kapitein Andersen Na door een der booten van de Storstad gered te zijn begaf hg zich op de brug van dat schip en vroeg Zgt g de kapitein Ja antwoordde kapitein Andersen Qe hebt m n schip doen zinken Ge hebt met vo e snelheid gevaren Andersen ontkende dit en zei dat de Empress met volle snelheid stoomde De loods van de Storstad die juist aan boord was gekomen gaf hemden raad niets terug te zeggen en liever naar beneden te gaan ZWZDBN De Koningin van Zweden heeft te Baden Professor Pagenstecher geraadpleegd Deze constateerde dat Koningin Victoria Igdende was aan staar aan het linkeroog De ziekte van dat oog wa den laatsten tgd zoodanig verergerd dat de koningin aan dat linkeroog reeds geheel blind was Een operatie zal noodig zijn hoewel daartoe niet direct zal behoïven te worden overgaan twee jaar veflengd en eindige nimmer voor Iwt eiade ma den ourana b kinderen van hen die een vastewoonplaats missen zgn gedurende eenbij de Wet bepaald aantal jaren ieerpiichtig in dien zin dat zij gedurendeeen bepaald aantal scbooltgden hetonderwijs moeten bijwonen c leerlingen die bij het lager onderwijl of bg het herhalingsondFrwijsden geregelden gang bemoeilijken moeten kunnen worden verwijderd d de artikelen 13 14 en 15 vervallen e de postvrijdom wordt uitgebreidtot de correspondentie van de hoofden van scholen met de ouders en verzorgers der leerlingen en die der hoofden van scholen onderling f het berhsJingsonderwijs wordeverplicht gesteld gedurende het tijdvak van twee jaren onmiddellijk volgende op het eindigen van de leerplichtwet wat het gewone onderwijsbetreft g aan de gemeentebesturen wordede verplichting opgelegd voedsel en kleeding te verstrekken aan schoolgaande kinderen voor wie daaraan behoefte bestaat redenen waarom het de vrijheid neemt onder verwijzing naar de motiveeringen in voornoemd adres aan de Kamer beleefd te verzoeken mede te werken tot een dusdanige wijziging der leerplichtwet dat ook bovengenoemde wenschen in vervulling komen voor van Ostende was gekomen in audiëntie ontvangen Nadat de Belgische Minister van Justitie Carton de Wiart en de buitenlandsche gedelegeerden het woord hadden gevoerd en de rapporten waren gehoord van de heeren Fronck en Theodor werd besloten de internationalisatie der gevolgen van het faillissement en de arbitrage in het internationaal particulier recht op de agenda te plaatsen De zitting werd daarop verdaagd Luit generoal De Veer Naar wg vernemen zou luitenantgeneraal De Veer voornemens zgn binnen 14 dagen weder naar Albaniëte vertrekken Bredasche Crt De Pensioenwetten Naar wg vernemen zal het ontwerpvan wet tot verlenging van den voorde gemeenten gestelden termgn vaninzending der gegevens met betrekking tot den inkoop voor pensioenvan vóór 1 October 1913 in gemeenteiyke betrekkingen bewezen diensten binnen eenige dagen naar den Raad ivan State worden verzonden I N R Crt Geen Departement van Defensie De Ministers van Oorlog en van I Marine hebben aan de Tweede Kamer krachtens machtiging van H M de Koningin medegedeeld dat worden ingetrokken do Bg Kon Besluit van 16 Jdh 1913 ingediende wetsontwerpen houdende lo voorziening naar aanleiding vande opheffing van de Departementenvan Marine on van Oorlog èn van deinstelling van een Departement vanDefensie en J 2o voorziening t a v de b rootingswetten voor het dienstjaar 1913 in verband met de ophefiiug van de Departementen vau Marine en van Oorlog en met de iustelling van een Departement van Defensie wekken I Doet zelfe nu nog zoover niet te veel geschonden een vooropzotten vau angstvallig behoud van t mooie aan en in t gebouw valt zeker met op te merkeu het iuterietg beneden niet weldadig aan on had met een beetje goeden wil en goeden kijk 1 dia bovenbouw niet movereenstemmlug dau met deu stijl vau t gebouw met recht eoii Musik Hall kunneu zijn Waar zij nu m de vor ste verte iu geen enkel opzicht aatispraak op mug maken Om uu nog iets te redden advi seer ik laat men teu minste de zijmuren aansluitend met de zoldering wit pleisteren Wit eigent zich aUii lgoed voor muziek zaal En verderpodium en ander vast meubilair donker gebijtst eiken verven Aan écht eiken en écht marmer kimiieu we nu e imaal niet meer d nkea De gemeenschap schijnt voor kunstziiWn uu eenmaal geen ruime middelen meer te bezitten Dat zal een prlvilc ie van vroeger tijden geweest zijn Ons dan maar tevreden gesteld mot Imitatie als r als t u blieft inaur een weinig poëzie overblijft Met die hemel schrager alias afg knotte vlaggestok weet k voorloopig geen raad D HARKINK Gouda 19 Juni 1914 van rouwbeklag voor den htfi ien chef door eenige milicien da grenadiers van de lichting 1 9tl3 Zijne nagedachtenis zeggen A zal bij ons in hooge eere blijven Dapper bekwaam ridderlijk of cier rechtvaardig humaan chef ed4 mensch zóó kenden wij hem en eerden wH hem Droef buigen wü het hoofd voor het onvermijdeliike maar in de harton van duizenden onderofficierenen soldaten heeft de officier Thomson zich een onvergankelijk monument gg sticht Semengde Berichten Moord op een kind Men schrgft on uit Kerkrade aan de Limb Koerier Maandagavond waren ze nog samen uitgeweest Op het kermisbal in de Tonhalle waren vader moeder en de 7 jarige Thiol present geweest en had Frans Pfeiffer uit Herzogenrath nog mede aan hun tafel gezeten Pfeiffer kwam wel eens meer bij Thiel te Holz aan huis Kermis Dinsda s middags verscheen hy er ook doch met geen goede bedoelingen Hy was gewapend met revolver en mes Er was iets tusschen hem en vrouw T De snoodoard heeft het schietwapen gebruikt om het te bed liggend jongetje van 7 jaar met twee schoten in t hoofd te vermoorden Spoedig daarop nam hg de vlucht over de dichtbg zgnde Duitsche grens Mannen uit de buurt die de schoten gehoord hadden snelden toe en achtervolgden den moordenaar Met revolver en dolk wist hg aanvaukelgk de achtervolgers op n afstand te honden doch dezen overweldigden hem met eenige goed gerichte keien Op Hollandsch gebied was da moord gebeurd en meenende het gerecht hiermee het meest te dienen pakten de zegevierenden hem by armen en beenen en sleepten hem over de grens naac etland waar hg zyn lagen ffnoordDè3 öv ft l 4 Inmiddels verschenen rjjksen gemeentepolitie van KerSfEdt zg rekende don man in en zette ham achter slot en grendel ip de inttreehanss ée kaz rne De algameene opinie is dat het zoo verderfeigke kostgangerswezen hiejweer niet zonder schuld is Laatste Berichten De toestond in Albanië De sti d om Dnrazzo DuBAzzo 19 Juni De Agenzia Stefani meldt dat bij de gevechten gisteren 400 man der bezetting zijn gevallen Ook onder do opstandelingen zijn vele dooden Uit de vlakte dringt een sterke lijkenlucht de stad binnen De Noord Brabant De Noord Brabant hét grootste dorop t oogenblik hier to lande aanwezige oorlogBBohepen ie gi8tor navond met spoed uit Nieuwediep naar Diirazzo vertrokken ten oinde het stoffelijk v ry hot yfyi oVRrpte ïhuiur son af te halen en naar be vHdeï llarul te brengen Het öf hlp vaarop zif ook de adetborflteu bevinden dio anöers naw Noorwegen eén oeï ingHrela zoxuU n hebben gedaan doet zoowel op do h en als op de terugreis aUooii Algiers aan om kolen te laden Verwacht wordt dat de hoen on terugreis ca 4 weken zal duran Aanval in Mataro De correspondent van de N R Ï t seint dat bij oen aanval op oen doorde vijanden bezet buis in hot landsoh p MaWnii de M tian for bexottmg zijn gesneuveld i Qp Hi mdwft i AwMnetiHch sergeant Ofl J fnfl rj8 f fftfb K i fhs Vrtskuil beliep een votwonding op aau den schouder Het blad toekent hierbij aan Zooals men zich herinnert ie in he lamlschap Matam kort geleden oen patrouille onder kapitein Brans overvallen waarbij deze offioier toMi gosneuveld is Kapt Voskuil die bij don nu ger seinden aanval gewond ia ie na den dood van zijn ranggenoot met verBtorking naar Matain gezonden Zonder veeren of vleugels Aai de Tweede Kamer derStatenGenerlkfil heeft hot Hoofdbestuur der Nederl Vereeniging tot Bescherming van Vogels een adres gezonden waarin met verwijzing naar de brochure van den heer J H Juriaanse wordt aangedrongen op de spoedige totstandkoming eener wet waarbij de invoer van huiden vlerken veeren pennen pluimen en andere deelen van vogels wordt verboden Naar de meening van het hoofdbestuur dat zich uit den aard van het doel der vereeniging vbortdnrend ernstig met deze zaak heeft bezig gehouden zou het wensehelgk wezen dat vooreerst naast inwerkingstelling van tirt 2 2e al der Vogelwet 1912 èen Noodwet voor deze aangelegenheid tot stand kwame liefst zoo spoedig als diteenigszins mogelgk is De noodzakelijkheid eener regeling dezer zaak wordt letterlgk met den dag grooter want vele vogelsoorten zoowel in onze koloniën als elders zyn de uitroeiing nabij an voor ben schuilt er gevaar in uitstel Het is een feit dat aan dierkundigen wel bekend is dat zoodra een I diersoort in getid sterk ach terait gegaan r i zelh al wordt ter elfder ure de vervolging gestaakt de kan om zich te herstellen voor hen zeer gering is Wanneer slechts een zeer klein getal is overgebleven herstelt dit zich niet weer het neemt niet toe maar integendeel zeer snel af Het treffendste voorbeeld hiervan uit de Vogelwereld is wel de ondergang van de Amerikaansche trekdnif Ectopistes migratorius nog in 1878 in millioenen exemplaren aanwezig is deze duit thans geheel uitgestorven De vogelmoord ton behoeve der mode heeft reusachtige afmetingen aangenomen en zoo niet onmiddellijk door de beschaafde staten wordt ingegrepen zullen vele soorten die van economisch en aesthetiaoh belang zijn voor goed van de aarde verdwijnen Bij het adres is een ontwerp wet gevoegd dat het hoofdbestuur aan de Regeering tor overweging aanbiedt Daarin worden als invoerders ook beschouwd zy of hy bg wie vogelvooren pluimen huiden enz gevonden worden Komt een wet van deze strekking tot stand dan zal dus ook het dragen van bepluimde hoeden en boa s van vogelvederen verboden zgn De interparlementaire conferentie te Brussel Gisteren is te Brussel de interparlementaire handelsGOnferontie geopend waarby als afgevaardigden van Nederland tegenwoordig zyn de hoerenHeemskerk oudMinister president Kegout oudminister Mr Limburg Mr Rutgers Knobel Kooien en Mr Schim van der Loeff leden der Eersteen Tweede Kamer abook de heeren Walter industrieel en Mr Philips advocaat De president baron Descamps hield daarbij een redevoering waarin hy de buitenlandsche afgevaardigden verwelkomde en de verklaring aflegde dat de arbeid dezer conferentie zon bijdragen tot het handhaven van de Europoeschen vrede De afgevaardigden van Nederland Duitschland Engeland Oostenrijk Rusland en Prankrgk waren te voren door den Belgischen Koning die daar Thomson f Ook de Russische en de Fratfricfa gezant t l Hage hebben in naam van hun gouvernementen aan de Nederlaudsche Regeering op rechte d lneming betuigd met den dood Van luitenant kolonel Thomson De Minister van Buitenl Zaken ontving een telegram van de Albaneezen gevestigd in Triest met aanbieding van oprechte condoleance aan het Nederlandsohe volk De onderofficier W Klooster te Gruuiugtni in garuizueii schrijfl ia de N K Ct Met lUepe oalromng vernainan wij n i rof ioiej On van hoi Nederlandsuhl leg r hot Bttouvtilott vau den zoo itotniiiwleu chvf van Ion tlupyei rid dot Ulli u nillHaM il edelAi xrnïA Er 18 groote droefheid en rouw in hel korps onderofficieren dat van beu in fioüugegaau een officier in wieu hunne oogen zagen on hunne harten voelden d ru ideaai ohef AIb militair eon voorl J d voor allen m dapperheid en ridderlykhoid al rhofin rechtvaarilighüid en piichtsbetrachtiiig alB raenöoh iu goedheid on grootheid van ziel Hoe wekten vertrouwen die klare vriendelijke nogen hoe Wiet hij te ontrukken ailee wat het harte bezwaarde Zoo geheel loefde hij mode mot hot lieven en lijden vau zijn Boldoteu en onderofficieren en vooral wij ouderofficierea zijn hem grooteu dault verschuldigd Hij voelde het zoo dat in de vereeniging Ona Belang de polsslag klopte van het leven der onderofficieren en daarom dtelde hij zoo voortdurend belang in dat werken en tftreveu de hand ter huipe oue reikend waar hulpe noodig waa vooral dAiir waar dit werken en streveu verkeerdelijk werd begrepen of beoordeeld Het geheim van zijn groeten invloed op de onderofficieren en soldaten was eenvoudig hierin gelagen dat hij hen beschouwde en behandelde niet ais laechaiuseho poppen naar ais menscheu van vleeech en bloed met een hart en met een ziel Kn daarom hielden zij zooveel van dien chef on daarom deed een lodar onder hem gesteld roet opgewekthoi en met liefde zijn plicht eu méér dan zijn plicht Er zijn van die men8ch l die in bet leven tot ons komen als een flansende verkwikkende zonneetraal Zulk een mensch was hij Nog zie ik hem binnenkomen op het klein soinlier bureel innemende verschijning do goedheid mij toeelralfflid uit heldere oogen vriendelijk eenvoudig de band mij reikend Zóó kwam hfj tot een ieder veroverend aller harten Én welk een kracht welk een geeatdrift ging er van hem uit hoe wist hij te bezielen op te wokken en aan te vuren bij het vervullen van soms zware plichten En hoe gaarne werd door allen die plicht vervuld waar hij hel commando voorde Hier voor mij ligt een advertentie Verpleegsters op zee De Noord Duitsche Lloyd heeft se1dert eenigen tgd ziekenverpleegsters op zgn schepen aangesteld Zoo nscheepaznster neeft de zieken gedurende de reis te verplegen en tevenste zorgen voor reinhouden enz der kinderen van tusschendakspassa giers hetgeen veel tgd in beslag neemt Dat zy bovendien nog wel eens anderen nuttigen arbeid verriohten ikon moge het feit bewijzen dat onjlangr een tjier zusters een meisje uü de handen van een handelaar inblanke slavinnen aan wien het zichhad toevertrouwd heeft weten te qntrukken Nosokomos Duitsch stoomschip gestrand Naar uit Itonden aan de Tel wordt geseind is het Duitscbe stoomschip Von Bulow komend van Japan in de Blaoknor Baai by West Portland Bill tgdens dikken mist op de rotsen galoopon Wanneer het weer gunstig biyft ishet schip niet in gevaar De passagiers zijn naar een Lloydsboricht Uit Weymouth meldt met A sleepbooten aan wal gebracht f j De Staat een slechte betaler m Men meldt uit Leiden aan de Tel l In den Leidschen gemeenter kwam j gisteren in behandeling een adres van een vorigen jare eervol ontslagen brugwachter houdende het verzoek ham een voorschot te verleenen op het hem van den Ned Staat toekomende pensioen dat hem na herhaald verzoek daartoe mede ook van B en W nog niet is uitgekeerd De man die van dit pensioen moet leven verkeert daardoor in behoeftige omstandigheden Op voorstel van B en W werdbesloten bedoelden beambte en wie inog meer in hetzelfde geval verkaeren dit zyn er op het ooganblik achtpersonen een voorschot op het huntoekomend pensioen te geven tot van het te ontvangen bedrag Devoorschotten zullen uit het nog bestaande fonds worden betaald J Onze geïllustreerde Weekbladen De Pnns geeft als voorplaat het portret van de nienw benoemde Commiasaris der Koningin in de Provincie Utrecht Mr Dr F A C Graaf van Lyndon van Sandenburg verder een foto van het bezoek van H M de Koningin aan de boerderij van de heer Nysingk in de gemeente De Wijk prov Drente foto s van het ArtistenSportfeest in het stadion te Amsterdam het afscheid RcoUege van prof Struycken verschillende landschappen van het eiland Voorne foto s van de roeiwedstrijden v n de Koninklijko op den Amstel personalia romanbijvoegsel enz Ons Premieblad Pak me mee brengt in beeld het bezoek van H M de Koningin en Z K H Prins Hendrik aan het Rgksopvoedingflgesticht Veldatoh te Avereest en aan een boerderij foto s nit Albanië kijkjes op Sumatra s westkust de pijpenindustrie bij de firma P v d Want Gzn alhier feuilleton personalia enz Blxuaeru eurxd Leerplichtwet Aan de Tweede Kamer is een adre gezonden door het hoofdbestuur van het Nederlandsoh Onderwjjzera Genoottchap dat het met belangstelling heeft kennis genomen van de wijzigingen welke bg nota van wijzigingen door de Regeering zgn aangebracht in het wetsontwerp tot wijziging der leerplichtwet j dat het de voorgestelde wgzigingen op welke met nog andere wgzigingen door hot hoofdbestuur bij adres van 13 December 1913 is aangedrongen zeer zeker een verbetering van do leerplichtwet aoht dat het echter met leedwezen ziet dat niet tegemoetgekomen is aan de volgende wenschen a de leerverpliohting worde met BrBGERLIJKE 8TANU REEUWIJK GEBOREN Maria omder O Baars en J van der Wedden GiJBbertns onder M Blom en M Jorna Adrianu ouders A de Vries en C van den Berg GEHUWD C üitenbroek on M van der Starre H Acliterberg en j van der Laan Stadsnieuws GOUDA 19 Jnni Door Burg en Weth is aan de raadsleden het volgende ingekomen stuk toegezonden Gouda 17 Juni 1914 Naar aanleiding van de motie welke i door Uwen Raad werd aangenooeB l Wilhelm liep was omtrent hel lot van deu vorat geen zekerheid ta krijgen GKIMt KLillD De Grieksch Torkaohe spanning Zou het tot een derden Balkanoorlog komen Voor zoover het van GWekenland afhangt waanchjjnlijk wèl De Grieksche regeeringskringen doen 1 het mogelgke om de publieke opinie tegen Torkije op te hitsen Een zeer welkome gelegenheid daartoe bood de emigrantenqaaestie Men verweet de Turken dat zij de Orieken nit Thraoiö verjoegen om hun huizen en hun bezittingen aan Mohammedanen te schenken Men zei er echter niet bij dat Mohammedanen aan wie de huizen der weggetrokken Grieken werden gegeven door de Grieken nit het op Turkge veroverde gebied op de wreeihte wijze waren mishandeld en beroofd en verjaagd De Kölnisohe Zeitun geeft daaromtrent eenige cijfers die een eigenaardig licht werpen op de houding in deze zaak door de Griekich Hegeering aangenomen Van 17 Maart tot 10 Mei zijn alleen uit Saloniki 24 000 Turken evlucht Het geheele aantal der Turksche vluchtelingen moet ongeveer 245 000 bedragen Ën daarbij zijn dan nog niet eena gerekend de welgestelden die niet in massa doch afzonderlijk en op eigen kosten konden vertrekken De Turksche autoriteiten deden wat in hnn vermogen was om hun van alles beroofde landgenooten bg hun aankomst te belpen en te huisvesten Zoo werden zij ook in de door Grieken bewoonde dorpen ondergebracht Men begrijpt nu wel dat men daarbij van Turksche zijde niet al te angstvallig zal hebben onderzocht of de woningen die aan Tnrksche emigranten werden toegewezen bok soms aan Grieken toebehoorden Men ziet dus dat indien er Grieken nit Turkije moeten emigreeren dit een gevolg is van het optreden der Grieken tegenover de Turken geljjk de Grieken ook tegenover de Bulgaren in het nianw Grieksohe gebied aich schandelijk gedragen De zaak is echter dat Griekenland in het bezit is gekomen van twee Amorikaansohe dreadnoughts en dat bet nu een voorwendsel zoekt om Turkije aan te vallen Incident te Saloniki Naar een telegram uit Sofia meldt heeft het Bulgaarsch agentschap te Saloniki bericht dat AVoensdag aldaar de tolk van het Bulgaarsch consulaat door de politie in hechtenis is genomen De Bolgaarscbe Regeering heeft terstond na kennisneming van dit bericht te Saloniki geprotesteerd en op directe invryheiditellhig van de tolk aangedrongen Akiibika De tentoonstelling te San Francisco Van de elf hoofdgebouwen op de tentoonstelling is er naar men ons uit San Francisco bericht geen meer in het oog vallend fraaier of beter ingericht dan het Paleis voor Opvoeding en Onderwas Gelegen op een ruim terrein van vijf acres heeft het naar het Noorden een uitzicht op de Baai en naar het Zuiden op de terreinen der stad Er recht tegenover verrijst het fraaie Paleis voor Tninbouwfcunde uit glas en nzer opgetrokken terwyi de Westeïyke gevel uitzicht geeft op de fraaie rij van de gebonwen der verschillende Staten en vreemde Natiën het Paleis v Schoone Konsten en het hoofdgebouw opgesteld door de Califomische districten £ r hoeraoht een groote verscheidenheid onder de inzendingen lederen inzender werd verzocht om zich te bepalen tot een bgzonder deel en tot dit doel heeft hg behoorlijke ruimte en de noodige raad en hulp te zgner beschikking Het meerendeel der Staten en groote steden van het land hebben commissies benoemd om gelden in te zamelen enz met het doel om het plan dat zy voor oogen hebben op behoorlijke wgae nit te voeren Oregon zal zijn fraai en welgeslaagd systeem van plattelands scholen en de stad Lo Angeles do verkregen resultaten van haar wgkscholen ten toon stellen Een andere Staat zal meer speciaal werk maken van znn hooger onderwgs en weer een andere van landbouwwerk terwijl de nieuwe en beste resultaten op het gebied van onderwgs voor blinden achterlijke kinderen eni in hun geheel zullen voorgesteld worden Uodel schooUokalen uitgerust met alle moderne hulpmiddelen vao beproefde opvoedkundige waarde ieder van deze gewyd aan een of ander speciaal of nuttig klaswerk een ruime zaal voor phonographische cinema s ia ne vergadering van 4 November 1913 en luidde De Raad noodigt Bargemoeater en Wethoudersnit over te plegen of pogingen aan te j wenden bg de Regeering ten efnde gen varhooging van huurprijs te verkrngen voor de lokalen in gebruik bg het Kantongerecht hebben wg ons ter nitvoering van die opdracht sohrift k in verbinding gesteld met den llinister van Justitie Deze berichtte ons bereid te zgn in m verhooging van hnarprgs der ten Jjihoeve van het Kantongerecht in Smik bg het Rgk zgnde lokalen van S gebouw Arti Legi aan de Markt 3 f 500 tot f 700 te bewilli mits dan de Gemeente harerzijdi ia de hoekan der zittingzaal twee I lBe luchtkokers zou doen aanleggen twee glas jalouzieen in de ruiten mitsende aan de zgmuren dierzelfde mi Sla ingewonnen advies van den gemeenteBouwmeester meenden wg jWivankeiyk tegen de gestelde voorwanden bezwaar te moeten maken ijtga het aanbrengen der verlangde JgÉtkokers ons ongeraden leek met m oog op de boven de zittingzaal gelegen museumruimte en wg van de flaatsi der glasjaloasieën eerder nadeel dan voordeel verwachtten Nader ter plaatse gehouden besprekingen met den Adj Ryksbouwmeester hebben onp echter do a inzien dat de bewuste luchtkokers zoodanig zullen kunnen worden gemaakt dat zg de museumruimte niet schaden terwijl de c asjalouziean mits van solieda ooiBtructie evenmin hinderUjk zullen ziJD Ook de Commissie voor het StedeIgk Museum van Oudheden bleek desgevraagd blgkens haar hierbij overgetw schrgven van een zelfde oordeel Ken gevolg der nieuwe overeenkomst zou voorts zgn dat da kosten van verwarming en verlichting der KUltongerechtslokalen welke tot dusven voor rekening der Gemeente w rdoh genomen thans uitdrukkelijk ten hite van het Ryk zullen worden dp voi ènstaap e gronden hebben wg de ear Uwen Raad onder overlegging van da verdere ter zake dienende bescheiden in overweging te geven het voorgestelde contract te aanvaarden en derhalve te nemen het volgende besluit De Raad der Gemeente Gouda Gezien do voordracht van BurgemoDstor en Wethoudars van 17 Juni 1914 No 62 317 Besluit In plaats van de loopenda huur aan den Staat der Nederlanden ten behoeve van het Kantongerecht te 3oudal te verhuren de thsns daarby ia gebruik zgnde 6 lokalen met vestibule en en deel van den zol r in h t gebouw Arti Legi akn de Markt te Gouda kadastraal bekend gemeente Gouda in Sectie C No 1579 en zulks onder de navolgende voorwaarden 1 de huurprijs zal bedragenf700 jaars 2 het schoonhouden der lokalen en onderhoud der aan de Gemeente toAehoorende in de zittingzaal en griffiekamar staande meubelen zal geschieden voor rekening dar Gemeente 3 in de hoeken der zittingzaal al de Gemeente voor hare rekening doen aanbrengen en onderhouden twee mime luchtkokers en in het lichtraam dierzelfde zaal 2 glasjalouzieën 4 de kosten van brandstof en ♦ eriichting zullen door het Ryk worden gedragen 6 de huur wordt aangegaan voor één jaar ingaande 1 Januari 1915 en wordt geacht stilzwijgend voor een jaar te zgn verlengd zoo zg niet door een der partgen ten minste 6 maanden voor het einde van elk jaar is de zegelkosten van het contractzgn voor rekening der gemeente De Raad voornoemd Secretaris Voorzitter Aan den Raad der gemeente Gouda Wedstrijden Roei en Zeilvereeniging Gouda De Roei en Zeilvereeniging Gouda houdt op den Reeuwgkschen Plas op Zondag 21 Juni e k des voormiddags 10 nor onderlinge Rooi en Zeilwed tmden t programma bevat de volgende muamers Wherry s met twee roeiers be ad door eene dame bestuurd wanlengte 600 Meter Cano Roeien baanlongte 200 eter met keerpunt Handicap Zeilwedatrgd baanbngte 5000 Meter 9 prgzen zullen bestaan nit Knnst rwerpen De prijsuitdeoling vindt Ohmiddeliyk na afloop van den wed itr d pUats Oedorsnde den geheelen dag zal een strgkje zich doen hoeren Heden slaagde t Utrecht b 1 Rijks Universiteit voor het Ie gedeelte natuurkundig examen Mej Mum Zuijdam alhier Klokkenspel Gisterenavond heelt op den herdenkingsdag van den slag van Vaterioo een earilloubespellng plaats gehad door dan heer G van AUijlon met aseistentie van den heer L llcppener alhier Het programma van deze carillonbaspeling bestond voor een deel uit nationale liederen Uit klokkenspel in de avonduren genoot veler b angstelling Dat hel bij de straatjeugd een zekere populariteit heeft bleek wel ieruit dat op de Markt een troepje het carillon op de mondharmonica begeleidde Gedenkteeken Quatre Bras Door do leertingen der R H B S alhier ie nog een bedrag van f 20 bijeengebracht voor bet gedenkteeken te QnatreBras Door het comité hier ter stede kou daardoor heden aan het Provinciaal Comité een bedrag van f 120 worden toegezoupden Goudsche Zwemolub Gisterenavond hield de Goudsche Zwemclub haar algemeene jaarververgadering In aanmerking genomen dat de G Z C ongeveer 70 leden telt was de opkomst lang niet voldoende Ook da voorzitter de heer J Samson was verhinderd de vergadering werd gepresideerd door den heer S Smit De jaarverslagen van secretaris en penningmeester werden goedgekeurd Het oude bestuur werd herkozen bestaande nit J Samsom voorzitter J Schilt 2 voorzitter D A IJsselstgn secretaris J C den Boer penningmeester S Smit commissaris mej E V Aalst commissaresse en mej H S van Wgngaarden commis De wedstrgd werd op 30 Augustus bepaald en als volgt de nummers vast Np 1 Borstzwenunieiï Baanlengte 40 Meter voor leden der G Z C be neden de 16 jaar 2 prgïen No 2 Borstawemmen Jnniores Baanl 80 M 2 prgzen No 3 Rugzwemman Juniores Baanl 40 M 2 prgzen No 4 Borstzwommen voor Dames Baanl 80 M vrije deelname 2 pryzen No 5 Estafette race clubsgroapen van 5 personen elk persoon 40 M 3 prgzen No 6 Boratzwemraen Baanl 240 M Nationaal Pansie 0 jCtogzwemm Önank80M Vrije deelname 3 prgzen No 8 Borstzwommen Baanl 40 M damesleden der G Z C 3 prgzen No 9 Touwtrekken ploegen van 2 personen 2 prijzen No 10 Duiken Diepte 2 2 M vrge deelname 3 pryzen No 11 Watarspringan 3 verplichte 2 vrije sprongen Hoogto der plank + S j M boven de watorspiegol Verplichte sprongen Zweefsprong Snoeksprong Salto allen mot aanloop No 12 Waterpolo Beslissingswedstrijd 2 klasse tusschon aan te geven No 13 Waterpolo G Z C met nader aan ta geven club Prijsuitreiking direct na afloop Bg de rondvraag werd niets tor tafel gebracht Boskoop Bg de heden alhier doorBurgemeester en Wethouders gehouden aanbesteding van het amoveerenvan do bestaande draaibrug in de Biezen en het daarvoor in de plaat maken van een ophaalbrug met gzerenbovenbouw is ingeschreven als volgt F W de Bas ta Waddinxveen f 2060 Gebr Nyhof alhier 1949 A G Vreeburg alhior 1419 Bg Koninkiyk besluit is met gegrond verklaring van het daartegen door den medischen inspecteur van de Volksgezondheid voor Zuid Holland en Z and ingebracht het bezwaar vernietigd het besluit van Gedepnt Staten van Zuid Holland tot goedkeuring van het besluit van den Raad dezer gemeente waarbg de jaarwedde van de vroedvrouw belast met da armanpraktgk werd verminderd van f300 tot f200 Voor die verlaging bestond volgens het Koninkiyk besluit geen groad Lekkerkerk Door den bouwkundige den heer B A Swets ia foor rekening van den scheepsbouwmeester T V Duivedgk ondershand aanbesteed de bouw van 6 arbeiderswoningen die na verkregen bouwvergunning van het DgkcoUege der Krimpener waard op de oude scheepswerf zullen verrijzen de minste inschrijvers zgn B Verwaal metselwerk P van Limborgh timmeren smidswerk en J H V d Vdden schilderwerk allen inwoners dezer gemeente Voetballen op Zondag Bg Kon besluit van 11 dezer is het besluit van den raad van da gemeente Aarlanderveen waarbg verboden werd des Zondags voetbalwedstrgden of voetbalspelen te houden waartoe aan het publiek mat of zonder betaling toegang wordt verleend geschorst tot 1 December a N R Ct INGEZONDEN Buiiett verantwoordelyJtlmd der Sed De StedelUk MulekschooL Qeachte Itedakieur Woeu dagavoud w e ik ongezocht voor Ue txrtyUi maal lu de gelegiïiinoid ücu mouwen opbouw van de öteü Muziekschool In oogeuscüouw w iionieu Vval voormij een desillusie it geweest ken stelle zich voor het lulfiriour vau eeu kubus op zicnzoit al eeu voiin welke zicli geredelgk met voogi voor muzikale doeleuiüeuj liet bovenvlak hoog eu stiak zonder eeuige onderbreking ot hei moest dau ziju doorliet scnralesteiuiding prucies lu bet middeu vau dit zauiblük line hooge naakte met uatl vlekkeu bedekte vull grijs cemente zyvtakkeu waarvan öóu mat heel legen de £ oldermg aangcbracbl c wascU inricülingatUUge tuimelraampice t je weet wol van die diugeu welker slordige constructie aanleiding geelt by rukwiudeu met geweld miar biuueu te slaau eu gebroken ruilen veroorzaken het geheel met een beetje tantosie veronderstelde assen en drijtnemeii tot een zoodanig labrioksiiinorlyk nerleidt Het vierde zyvlak met rameu Moor kan ik er met van zeggeu t zullen wel op zichzelt leelijke ramen zyn ot t moest zijn dat zij nog ecu overblijvend godedlte vau den oorspronkeiykeu bouw dus geleende piwcht uitiuakeu k lleb dit mot k uuneu beogi iaeleB di as de toegescnoveii gord ueu de gezellige Haveuomgovmg aan nel gezicbt outtrokkou liet gioudvlak eindelijk een withouten vloer Dei © kubusruimto is overdwars verdeeld m tweehelfteu de eduehelft by voorkomende gelegenhcdeu bestemd voor publiek de andere lugeiiumen door rechthoékerig omgaande amphitüealorsgewyze oploopeude ongeverfde wit houten treden en vroegere sotda tenkerkbaukeu ibostemd voor tiangikpQr walk sjofel gekeeii het door piauü orgel muziaktezenaars on jdoor de b oefeijiaa s qu gebruikers loaiirvaii iugeuumeu podium omsluit lieze zaalheltt nu als t ware eeaigsziiis met een tooneel schouwploats tableau ot vierkant ai ona te vergelijken aenigszins zeg ik want door het teelyke prvan mag het olgeuljjk hoelemaal met met deze aan mooi neriunerendo diugeu vergeleken woldon wordt dan door het boven reeds uaugohaalde steun i jdmg pl eciüs In t midden doorsuedeu Al zoo juiöt togüu do allereerste de dadelijk voor de band liggende tegen alle zoowol praktische als compositieolschêi m die tooneelensemble schouwplaats of tableau vraagt Als er dau toch iets gedragen moest worden had wat dat betreft de oplossing gevonden kunneu worden door twee zolderbiutdragers op zoodauigen ouderlingen afstand te plaatsen dat zij aau weürökauteu zl 4 aanslulteudo aan d breedte dur podmmlredcn m t midden eeu v r y e gezichtsrufmte overlieten Deze Euorme Eéuige onzichtbaix zolderbiutdrag r nu men zou verwachten dat hij zich als een zuil enfin als een kracht ding voordeed doet enkel deuken aan een door midden gezaagde Juliauadagvlaggomast Of denkt men hem in zijn geheel dan doorborende zoldering en daken hoog daarboven uitstekend behoorlijk mot knopversiorlng bekroond mede geiegeubeid biedend op nationale feestdagen het gebouw te bevlagg n of te bewimpelen zoabeKieu do eenigBt decoratieve kant van t geval echter niet benut Welken indruk moet nu zoo n g heel aan leerling leeraar gehoor an aanschouwer geven Armoede op een koopje uit zijn Onbehaaglijkheid I I Ik denk me den tijd dat ik op 17jarigen leeltijd mij liet inschrijven als leerling der Bnagsche academie De tijd dus van jeugd lUttsles Welk een hoilige stroom verwekte die acade mieomgoving Hoe voelde men zich bevoorrecht ia die plaats doordrongen van knust eu de geschiedenis er van 1 Heeft hiet gi bonw op de Haven op een stadwleei dat men nimmormecT in staat lal zijn te wrochten niet alle vereischlen dat kuustgevoef blJ den teerUng op te Telegrafiscli Weerbericht van het Koninklijk Meteriologisch Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 772 4 te Horta laagste stand 753 te Weatmanoer Verwachting tot den volgenden dag I Zwakke veranderlijke wind gedeel telijk bewolkt droog weer behoudens geringe onwoerkans iets warmer pf iieele Prijscourant V4S DEN Efrectenhandel telmsterdtm Vo ig Koen Koen Tsn hidell 77 6 777 81V 81V 02 62V 99 88 83 91 82V 34 e 100 74 I 19 JUNI 1914 MuUleeBlaten Ned Oert Werkelijke Sclinld 3 pot Oostenr Belastingvrije Kronenrente 4 pcf Port Obl 3de Serie Amort Schuld 3 pet Eussiaohe Obl 1906 5 pot ld Obl Gr Russische Snw mii 1898 4 pot ld Obl Nicolai Spoor 1 weg 1867 69 4 pct i ld Obligatie 6e Emis sie 4 pot Japan Obl 1899 4 pot Mexico All Binnenland Obl 6 pet Brazilië Funding Leening 5 pot d Obl 1899 4 pot u i 66 100 50 68 2 l Venezuela Dipl Sohuldi 1905 3 pot Bank en Credlet liiatellinccn Fed Bankaandeelen Indastr Ondernemln eii 51 68 e 226 16 ilu 1 187 C20 American Car Foundry Oomp C V A ld Smelting Eefiningi Co Cort V Aand Anglo American Tele raphOy Cért v A U 8 Stoel Corpi 0 rt IV Gev iAuid Mi Ondlet IBncll en CiiUuor OndernemlBKen 227 2 8 Handelsver Amsterdam Aand Jav Cultuur Mij Aand ted HandelMfl C v A 15 1B3 HUnben llijDcn Katahoen Mijnbouw My Qew Aand Redjang Lebong Mijnbouw My Aapd Öreal Ooibar Aand Petrolèmn itcrn ill W l löercl PlboBfltrQjswmln M duHtrie Mij Oew A Kon Ned Mij tot Expl 61 V Petr Broun C v A Shell The Tronsp 194 Trad Oy O v G A Scheepvaart mUen Ned Am Stoomvaart 192 124 2 6 3 93 93 2 Tl 7 95 95 102 100 62 tiVI Mij Aand Stoomvaart Mij Zoeland Preferentie A Int Mercantile Marino Gy afgest Pref A TabakOndernem logen Bindjoy Tabak Mij A niveraen Maxwol Land Gpant Cort v Aand Peruvian Corporation Lim Cert v Aand üpoorwcEen Holl IJzeren Spoor wogmij Aand Mij t Expl V Staats spoorwegen Aand Zuid Italiaan Spwmij Serie A H Obl 3 pet WarschauWeenen 98 28 i iy 97 146 J Spoorwegmij Aand dito dito Act de Joniss j Amerika Atchison Alg 99 28 156 1 Hypb Obl 4 pot Erie Spoorweg Mij Gew Aand Union Pacific Railroad Cy Cert v gew A Wabash Gew Aand i t Pbehikleenikqbn AmstordamAand 3 potHongarije TheiBs Re l giüirungs Ges 4 pct GELDKOEHS fProlongatie S pOt i ije f ric Nat Staatsf prijshoudend Buitenl eveneens Culturen geen omzet Petroleum beter Rubbers lager Mijnen