Goudsche Courant, vrijdag 19 juni 1914

53e Jaargang Zaterdag 30 Juni 1014 0 12507 KTxe i s 02 1 dTrexte3= txeT=lo oox C3 oi cLa ot Oi=c ±J o2s a f Vereohijnt dageUjkB AJ l l lve Zon en FeeeMagen DER Al VERTENTIËN P R U SVan 1 5 gewone regiElke regel meer liy drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dienstaanhiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 bg vfioruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel Groote letters én randen naar plaatsruimte PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal i Idem franco per post Met Geïlluistreerd Zondagsblad Idiiu franco per post Abonnementen worden dagelijks aangettomen aan ons Biiireau Maiikt 31 by onze Agenten den Boekhandel en do Postkantoren met bewysnunimer O 10 Telefoon Interc 82 WÊmÊÊmmmmmmmmmÊÊmÊm mmmmmmimm Dit was het geluid vóór do verkiezing N v de verkiezing is het van anderen klank In het nummer van 13 dezer van hetz fde a r weekblad is de heer Kolijn den a r vroeden vader aan het woord om van zijn blijdschap te getuigen na de overwinning in het eerste district Ons hoopke ïs met één vermeerderd ïöo juicht h j Het is nu in Oouda s Raad 6 A Ü 1 R K Welnn dat geeft moed en hoop Nog 3 en dat zullen dienen te zijn R K Billijk en eerlijk beide Ja al moest het zelfs wezen 1 R K er bij 1 A R er af dan nog Toen wij het stukje van den heer Kolijn lazen dat overvloeit van innige dankbaarheid aan de R K kiezers en vooral de regels die wij hierboven aanhaalden toen dachten wy Jongen jongen wat heeft onze edel Telefoon Interc 82 TAMIMAÏI S JAM ELST BIJ ABMHEM Qlt nummer bestaat uit drie Wen Eerste Biad Bericht Z9 die zich met Ingang van 1 Juli ati wenschen te abonneeren ontvangen de tot dien datum verKhljnende nummers gratis DE UITGEVERS ben toe te zien dat de films goed zgn Het gaat hier om vertooningen die voor het publiek toegankelijk zijn met of zonder betaling Tot het bezoeken van deze vertooningen wordt niemand gedwongen ieder gaat daar heen uit eigen vrijen wil Wat aangaat het bezoeken van kinderen aan bioscopen dat is een zaak die de ouders aangaat Indien de ouders of zij die als zoodanig optreden hun kinderen laten gaan naar vertooningen in bioscopen of elders d n zijn zij daarvoor verantwoordelijk Bezoeken kinderen dergelijke inrichtingen zonder de toestemming hunner ouders dan mag als regel gelden dat deze ouders dat al heel spoedig weten en hun ouderlijk gezag wel zullen laten gelden Voor ouders die hun kinderen aan hun lot overlaten zon alleen een bepaling dienstig kunnen zijn als in do verordening door B en W was voorgesteld die aan zich zelf overgelaten kinderen zouden dan kunnen worden geweerd tenzij zii met iemand komen die voor vader of moeder doorgaat Van den bioscoop exploitant toch kan niet worden verwacht dat elke bezoeker hem bekend is Voor kinderen met of zonder geleide dit doet wat betreft de meer ofminder goede invloed van een bioscoopbeeld niet ter zake zou het noodig kunnen zijn dat er toezicht bestaatop bioscoopvertooningen Maar dittoezicht bestaat toch immers De bioscoopondernemer weet zeer goed dathij zorg moet dragen dat door hembehoorlijke films worden vertoond doet hij dat niet dan komt hij of inaanraking met de politie die de machtheeft het verlof tot het geVen vanbioscoopvertooningen terstond in tetrekken óf hij verliest de sympathievoor zijn zaak bij de ouders die welzorg zullen dragen dat hun kinderenniet meer in die bioscoop komen Indeze beide gevallen is de bioscoopondernemer de dupe en daarom zalhij zich wel wachten om iets op hetdoek te tóengen wat niet in denhaak is daarom met OensQur op Bioscopen In de vergadering van den GoudBchen Gemeenteraad van 5 Juni j l is na verwerping van de voorgestelde bepaling in de Algemeene Politieverordening waarin verboden werd gestold dat kinderen die den leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt en niet onder geleide van hnnne ouders A vwzorgers zijn toegang hebben tot biofooopvoorstellingen tenzij die voorlifelli gen kennelijk voor kinderen beaamd zijn en als zoodanig a d ingang van het voor de vertooning bestemde lokaal en op de verstrekte toegangsbewijzen op duidelijk zichtbare wijze is vermeld door den heer Muglwijk eea ntotie voorgesteld waarin de wenschelijkheid wordt nif crRanroken dat achtbare dat mooi Dat is flink van kernbom zijn coaUtiegenooten die het vnnr uit hun sloffen hebben geloopon die zelfs brancard diensten hebben gepresteerd toch ook wat zetels te wnlen geven ja zelfs een a r zetel daarvoor willen opofferen En wij herinnerden ona direct dat het achtbare raadslid voor I het tweede district in 1915 moet af treden en w begrepen terstond dat hot zijn bedoeling Was zijn zetel voor een roomschkatholiek in te ruimen En toen vonden wij zyn mooie woorden nog mooier Wat een zelfopoffering lag daar niet in Toch zijn wij kalm nadenkend in twijfel geraakt Die mooie woorden waren in De Gouwenaar geschreven ingezonden buiten verantwoordelijkheid van de redactie Het was dus niet een herroepen van lietgeen de redactie van dat blad juist vóór de verkiezing had geschreven Juist dat ingezonden maakte onzon twijfel nog grooter het gaf zoo don indruk alsof de redactie het niet erg aangenaam vond alsof bet niet erg met ha ir ziei wijze strookte anders had ze het toch wel redactionneel kunnen plaatsen O f zou de redactie soms meenen dat hot raadslid Kolijn de Gouwenaar te baat nam om te getuigen van zijn goede gezindheid ten opzichte van de roomsch katholieken juist omdat dit raadslid in 1915 aan do beurt van een censuur op bioscoopvoorstellingen worde in steld Deze motie welke in een volgende raadsvergadering aan de orde zal komen is van zeer ingrijpenden aard De bedoeling daarvan is duidelijk De bioscoop als inrichting van publieke vermakelijkheid heeft niet de sympathie des heeren Muijlwijk en zijn geestverwanten en nu van overheidswege een poging wordt aangewend om een bepaling in de politieverordening te brengen waarbij het belang van de jeugd heeft voorgezeten nu springt de heer Muijlwijk op het stokpaardje dat hij zoo gaarne berijdt censuur Nü fl ordt censuur gevraagd voor de bioBcoop straks de consequentie daar tWt voor het tooneel voor het variété voor de muziek ja voor de beso ers en bezoeksters van alle inrichtingen voor vermaak en kanst Hoever die consequentie kan worden doorgevoerd is niet te benaderen Censuur voor de bioscoop wordt gevraagd om te voorkomen dat er voor kinderen ongeschikte films wor den gebruikt en een commissie zal moeten worden ingesteld die zal heb De ondernemer stelt lil nog geheim willoji h mden wegen U u vorplicht4 n niuw Mo t die zoo trolscho en hoogmoedige mevrouw von Kallen dan nlles gelukkcnV Moiwten dan al haar wi nwchen vervuld worden Zij geraakte daardoor in oen vreeeohjk slechte luim want zi kon het niet langer h nw jffllftn haar wraak zoit haar nii iiitgnan Waarover zij eigenlijk wniak wilde nenwsn wist ze oigenlijk zelf niet want Katharina had haar nooit anders dati go l ge daan Al de gowlheid van nievnuiw von iSalten veranderde whter niets aan he feit dat haar schoonheden ie bekoorlijkhetlen van mevrouw v Kernow in de schaduw stelde en dat bij haar Parijflehe robes de tbulHgemoHkte kleedjes van Ueloae von Kernow in het niet zoiücen Mevrouw von Kernow waa due in sen vree plijk slechten lulm niaar haar vriemlclijke glimlach verdweeir eerst toen zij aan den uitgang van het operagebouw van Katharina afHchcdd had genomen Mijnheer von Kernow kwam haar nflmlen Hij wilde met haar in oen der gereedstaande himrkoetson stappen maar zij ww zijn aanbod zeer knorrig aï aan zijn ideaal Nu ik hoop maar ial zij met hem trouwt en laten zij dau voor mijn part maar laag eu gelukkig met elkaar leven Zij keerde zich oin en tot prins laarstain die juist haar loge waw binnengetreden en was zoo lief on beminu lijk tegen hem dat de dam het hoofd schudden en 2ich rgenlen over hatir onverbeterlijke eoquetlorio Wezenlijki die vrouw was niet te doorgronden ClisLeren bij mevrouw von Buchtritz had zij t raaf Wald iburg nog Zoo in het oog loopend lief behandeld dat moii aan een heimelijke verloving dacht on vandaag hetzelfde spel met prins Iserstein t Medelij Wni do ziejen maakten reeds het voornemen den firaaf hij zijn terugkeer mee te ieelen hoe zij zich fie lur©nde zijn afwezigheid gedragen had het was plicht don goeden begoerenswaardijen man te waarschuwen nu het nog tijd was Rijksgravin Waldenburg zoo iets ontbrak nog maar aan dat hoogmoedige schepsel Haar aanmatiging King nu reeds alle grenzen fo buiten niemand was meer voilit voor hilar impertinenties In Je vergadwing van de Vrouwen veroeniging was diep avond een storm van verontwaardiging over Kaïtharina s gedrag losgebarsten Wat mwrouw von Buchtritz over haar onbnootinff met haar vertelde had de gemoederen reeds opgewonden en de Prinsen of Gravin 9 DienaeUtlon avond trok de schooue mevrouw von Salten de algeinoeïio aandacht in de opera Kn bet knappe figuurtje van juevrouw V ni Fernow verbleekte geheel bij den glans die van Katharina afetraaUle Deze bad een prachtig K a i ïde robe van zwart atlas aan en doaroveowaa af hleloos een bomoe van Hordeauxrood Perzische zijde geworpen die met goud bestikt was Zij had t haar hoog opgeltamd on vastgeetoken met een agrafe die van goud en edelgesteenten lonkeiden Zoo levw de zij een betooverenden aanblik op la de hooge standen van M kon or Itephte êén dame met haar vargelelEfti worden en dat was de zeyenÖenjarige prinseB Margaretha die in loge d avant scène eveneens de voorstelling bijwoonde en reede lang door Katharina was opgemerkt Zij zou luist een geechikte vrouw voor Waldenburg zijn dacht mevrouw von Salten Zij is een engel en zou beter bij hem paswen dan ik die door het lot heol anders gevormd ben Zij zou geheel beantwoorden Wordt vervolgd J Advertentiën Bij akte 10 Juni 1914 verledpn voor notaris H UROKNIER te Amsterdam zijn wijzigingen gebracht in de te f ïoudii üvcstiRde handelsvennootschap pn commandite onder do ürma A j IJSSELSTUN Co Voortaan za ala eenig bcheerend vennoot optretlen do heer Cornelis van der Sloot likmirstoker te Oouda die evenwel voor het aangaan van schulden of voor het koopen zonder contante Iwtaling de medewerking en onderteekening noodig hooft van don coramisaari vertegenwoordigende de lielangen Ier commanditaire venuooten 41 OROENIER notaris Erm net Heer VRAAGT tegen 1 Juli enn nef Kosthuis niet vrije Slaapkamer te Uouda Ilrievnn met prijsopgave zoospoodig moge i k onder letter B O D aan de firma A UINNEflT OVERDIEP Boekhandel Hocrenvoen WORDT GEVRAAGD een net Meisje P G liefst zoo spoedig mogelijk in een bnrger gezin om alle voorkomende werkzaamheden te verrichten Adres VAN DER SPIEGEL Leidsche weg 37 b i Den Haag Ter Drukkerij van A BRINKMAN ZOON WORDT GEVRAAGD een Jongen ter opleiding in het vak Zich nan te melden aan het kantoor Markt 31 Betonwerkffo7r n C l den tegels enz Ooncurreerende prijzen en nette behandeling Fr Br motto Betonwerk KioskBunrs Rotterdam 6 Bloicoop SÜÜDAJOORÜIT Deze week varieerend Praoht Programma als hoofdnummer Graaf Zarka Boj ÏQnd Drama in 3 acten van de Nordischö film Cy Van Luzerti naar Milaan Wondei a oh none natuur De Kastildlng Indianen drama De paraplule van Polyoarp Humor De verliefde Oom Comedie fine Tricol en de eieren Komisch Zie do reclame 11 NOACK ii VLEESCHWAREN F ne Gekookte Ham k 25 cent per ons Sclioaderham lï 17 cent per ons Blaasham 1 iV 19 cent per on Muisjes Rookvleesch i 26 cent per ons Botjes Rookvleesch i 24 cent per ons Beleefd aanbevelend A ü Opstelten lnetlalU ryie ïlNKkwiren TBL BPH tSe Bl ommestun s iWI vT ONSCHAOt RN HOLLAN Op geen tafel nag thans nog ontbreken WOUTERLOeO TAFELZUREN bekend om hnn fijnheid van snaak Zéér Verfrisschend FIJNE MJGURKJES PriJlMf OEMENQD ZUUR hoale flesch 60 cent LOOPT uw KAM WEG MET uw HAAR Ei elKli BirtelM35ecil piccalillv halve 35 uirjES 40 t wl a n doOT KOKO I tuo febnikn Toar M k U l 1 KOKO f HAAR KOKO DOET HET hjUax cioeicn GAAT HET UITVALLEN TEOIN VEISTCMCT DE WORTELS HELDEK ALS KRISTAL BEVAT GEEN W EÜKSTOF OLIE Or VET VERF IS CHEND VOOK DE HOOFDHU KOOP HIT vANDAAo v4n vw DtooisT or coimin PRIJS FL 0 75 n l eO ra fl 8 00 pw Rmoo Vw N ï l ll Kl I tf X Zr itad N l fji 111 Fn l llnli l II T Ti HEKU lAHDIU SMfUfrackt n AmêUtiMt DEPöTHOUDERS Gouda ANTON COOPS Wijdatraat 29 Schoonhoven A v ZESSEN Krimpen a d LTssfl A GROENEVELD I nz Zegwaard A OOSTERLING 08 i Koninklijke Marine Kennisgeving dat gelegenheid fbostaat tot het aangaan eener vrijwillige verbintenis bij Ilr Mb Zeemacht afc Malroos torpedoniakerl i i ieeftijd2i aar Kleermaker i f 29 1 in n É nnns k nli minimum leeftijd 21 jaar lUUll UU H UIfc I maximnm leeft 28 jaar Stoker 2 klass0 SÏÏ= r25l r indien reeds zeer voldoende kunnende stoken maximnm leeftijd 29 jaar Leerling Stoker rtZ Alai terwijl voor jongelieden op een letftijd van 14 tot en met 20 jaar immer de gelegenheid is opengeateld om hu do Zeemacht in dienst te treden als jongen lichtmatroos of matroos 3e klasse Nadere inlichtingen worden ïp aanvraag het zenden van een briefkaart is voldoende gratis verstrektTdoor den Commios van aanneming der Marine te WillemHOord den Helde NIELHIJDBIsm verlniil w m Dno lenrmciir EXCËILJ IOR 40 OEN DEPOT HANN OUMMIWERKE EXCELSIOR FRED PLE1N 29 Telef Macc SSiS N AMSTERDAM DE ZTHD gOLLAISTDSCEE Maatschappij van Verzekering op het l cven HEERENGRACHir 13 DEN HAAG Maatschappelijk Kjapitaal f 1 000 000 Commissariasen Mr M M acHtM v d LOEFP Pres Dr A E TEN OEVER Mr A S MIEDEMA A M v EMBDEN Dr P H J BERENDS Mr J W DB KANTER Secr Directeur Mr J W KONINÜ J0f De Maatschappij sluit lle soorten Levensverzekering tegenlage premien Vrijgevige voorwaarden Voor iBlichtingen wende men oh tot de Heeren tl B Virimeem rÊtlt Maeen te MekMiNkoMW esA C liMVtSHKm Wrutliacen te mufa Adverteert in dit Blad NIEUW PHILIPS zWATT 125 VOLT 200 KAARSEN DP ES iCHï iro Voed rt nw Vee met de xuivere murure merk Sfer en W li en moVAHOIkmiCXHitKHEHI nierk W lj Uitmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voediogswaardp Ker niploma PnrlJ 1900 Scgen Gouden MeAaiUrK POTTËLBËKG Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronwater Froefleieltftit pratlê verkrijgbaar Gen Ag nt voor Holland CATALONIÏ te Tilburg Vert egenwoordiger voor ÖOUDA en Omstreken jlf M BJSLOKJBJr Agent Amstel Brouwerij Keiaerstraat Tel 83 No 148 Gouda 5b POOL S T tNOimUUIXEl zijn de beête on f or fiArooj Ce taan onder voortdurende scheikundig controle en worden sinds 18t i door Nederlantische Tfindartsen on doctoren aanbevolen yheniiache Fabriek m POOL d ZoNEwr Amsterdam Wereldtentoonstelling OENT 1913Bulten mededbiglnKt Dd der Jury DieiistaanbiediiigeD hebben in de Goudsche Couranf tieed êueees flflT D ii adverlroiiün kosten sle bij Tooniitbelallng 1 6 regele t 0 36 voor elke meer 6 cei ts Opgaaf uitsluitend aan het B GEWETENLOOS is het U iets anders in de handen te stoppeh dan U Vraagt Ziet daarom goed toe zoo ge vraagt om oen doosje bloedzuiverende LaJCeerpIMen Slijm öal en Maagpillen van Apotheker OOM dat go hot goede krijgt De echte Laxeerpilion van Apotheker BOOM prijs per doosje 25 en 50 cent zijn voorzien vaij den naam Apotheker BOOM on de handteekening firma A M BOOM 19 Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS Fa WOLFF k Co te Rotterdam bij E VAN SANTEN KOLFF Korte Hoofdstoeg 3 TAMI IAU JAM ËLST BIJ AKNHËÜI IK Ml ra II Men wordt verzoekt p t HEHK te leites üiT HHi Magazijn van aE3iTlD N RAVËN8WAAYZ0NËN QORINCMBM 20 Juni Het Schaakbord Alg Verg8d G C r C 0 pia 21 Juni Reeuwijkschü Plas 10 Wt dstrpen van de Eoei en veroeniging Gouda Beleefd verzoeken wij geregeld mededeeli g te mogen ontvangSB vergade tPS n concerten varmï heden enz m deze dan i agendft te vermelden Electr Dr A Brinkman Zn Deze THEKËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vi f twee en een half en een Ned one naet vermolding van I ommer en Prys voorzien van nevenstarand Merit vol gens de Wet ged oneerd Ziek tot de uitvoering van geëerde orders aanbtivelcnd voorheen J BREEBAART Ijb f 1 25 1 50 1 50 1 90 tlitgevers A BRINKMAN EN ZOON zorg zijn programma samen maakt zelfs speciale vooratellingen voorkinderen waar ztj zich a n middag kannen ontspannen met grappige en ook leerzame beelden Dit ffflt het geven van kindervoorstellingen ia voor de ouders een wenk van Uen ondernemer dat zij gerust hun kinderen daarheen kunnen zenden De insteUing van die voorstelUngen heeft dun ook het resultaat dat de avondvoorstellingen wellicht op een heel kele uitzondering na niet door jeugdige kinderen worden bezocht Waarom dan nu nog een censuur van gemeentewege waar èn de ondernemer èn de overheid èn de ouders direct of indirect invloed uitoefenen op hetgeen vertoond wordt Maar bovendien mag bij het uitspreken van de wenschelijkheid van het instellen eener commissie van censuur wel de vraag worden gesteld In welke richting mobt censuur worden geoefend En Uarbij Wie zal als censor optreden De eerste dezer vragen maakt verschilleude beantwooraing mog ijk Nu zal men zeggen dat die richting moet zijn de beoordeeling van wat goed is en wat slecht Maar dan doet zich een nieuwe vraag voor welke film s goed en welke is slecht en waarom Da beantwoording daarvan is uiterst moeilijk xooals blijkt uit geen van commisBies an censuur bekend is geworden Ie Breda doet zich een eigenaardig geval voor Daar is reeds eenigentijd een bioscoopverordening welke bepaalt dat voorstellingen alleen toegankelijk kunnen zijn voor kinderen beueden 16 jaar wanneer de films door een te benoemen commissie zullen zijn goedgekeurd Nu kwam in het r k Dagblad van Noord Brabant dezer dagen het volgend bericht voor Ëenigen tijd geleden hebben wij medegedeeld dat in ons blad slechts advertenties worden opgenomen van zulke bioskopen die waarborgen geven dat alleen films vertoond worden welke niemand stoeten Sindsdien adverteerde in ons blad De Witte Bioskoop ook wel Fa milieBioskoop geheeten en deze heeft dan ook het vertrouwen van het weldenkend publiek verworven Het wordt echter tijd erop te wgzen dat deze Bioskoop niet meer in ona blad adverteert en er geen adi brief die Hare Exrellentie vooi las had het ovei ige gedaan Men huiverde van zulk een verdorven vrouw Als zij uug zelf geschreven had Neen maar door haar gezels hiii Kiuftrouw liet zij het bestuur medeileoicii dat ij niet alp winkel ju f ter koii iptiedeti hij den te hou deii weldadigheid bazar omdat dit te veel van haar krachten zou vergen Wat een ontzettend koud hart en wat een gwnjb aan naastenliefde en wat eon aanmatigende hoogmoed I Als do Voornaamste dames zich voor de armfii oprffferden en in beI kimrhjke voiksilrof ht achter de toonbank wilden slanti tian kon de we duwp van een han lsraad dat tfirh m k wol doen zonder haar waardigheid nwiar iets te verkleinen Het was hoiajis een feil dat do verpcniigins door deze weigering een groot verliee leed want onder de heeren waren dwazen genoeg die heel gaarne de prijs van oou glaa wijn honderdmaal duurder wildtm betalen indien de schoone mevrouw von Sallei op hun gezondheid eerst een klein slokje er van proefde fUd mon de toonaanneeffiter dear voornanKi gezelsrhappen prinses Margaretha slechts kunnen overhalen om door haar openlijk betoond misnoetfen n evrouw von Salten te doen begrijpen dat zij verkeerd gehandeld had Maar prinses Margaretha was nog halt een kind en koesterde bovendien verties meer in geplaatst krijgt ook 1 Er is geen enkele waarborg meer dat er goede films worden vertoond en de strooibiljetten welke deze bioscoop in den laatsten tijd rond stuurt moet men niet in de gezinnen laten slingeren Wij hebben gemeend te moeten waarschuwen na vroeger te hebben geholpen aan het vestigen van een zeker vertrouwen Nu wote men dat de hier genoemde Bredasehe bioscoop aanvankelijk stond onder r k censuur en toen door hot blad werd aanbevolen in het vertrouwen van het weldenkend pu bliek Dat weldenkende publiek kwam echter niet en met de sympathie van het r k blad alleen kon do bioscoop directie haar zaak niet drijven Dub gooide zij het over een anderen boeg er kwamen andere films altijd onder censuur der gemeentelijke commissie en het programma werd aangevuld met een variété nummertje Blijkt hieruit nu niet dat de officieele commissie van censuur nog niet altijd een waarborg is voor een goed programma De hier genoemde bepaling in de Bredasehe verordening is iuistwat de heer Muijlwijk hier wenscht Maar in Breda vraagt men zich nu al af Vanneer de keuring wordt ingesteld voor de variété voorstelling 1 Waar de censuur van overheidswege begint ia het eind niet te zien Te Breda bewijst de verordening in de praktijk dat ze een dwaasheid is laten wij in Gouda dan van die dwaasheid verschoond blijven Woorden 8pel Bij de jongste gemeenteraadsverkiezing in district I is er aan r k zijde wel eenige wrijving geweest naar aanleiding van de vraag wie de candidaat van rechts zou zijn in deze vacature Meerdere stemmen zijn er opgegaan om een r oomsch kathoUek candidaat te stellen doch het bestuur der kiesvereeniging was van andere meenina en het resultaat woiii dat steun wera toegezegd aan den candidaat der antire volution nairen Het a r weekblad De Gouwenaar schreef toen Het getuigt van verstandige taktak dat men tot overeenstemming is gekomen om ditmaal het aanwijzen van den candidaat voor districi I Qver te laten aan de antirevolu tionaire kiesvereeniging een ouvejkluarbare vnorüefdi voorde rtchoone zondareji Zij wibt hi nrtallo verkopjdo dingen van mevrouitVon Sallen en t icli had zij geilurewlede ontreacte de snood in de oyo zeer vrie ndeiijk gegroet en langer iih4 haar ges prok n dftn met oomge yin dero flame Mevrouw von Kernow wai vrefcbo lijk teleurgesteld en Zoodra zij ee paseende gelegenheid vond nam il Charlotte de gezel ehapsjuffronw iij verhoor Heefl mevrouw von f5alU n u vort teld dat graaf Waldonhurg oeh g ooi te erfenis heeft gekregen Noen mevrouw geen woord En dat hij gertiimen tijd afwezig zal zijn Neoii ook niet inevrouw Waarschijnlijk is zij gekivnkt om dat hij heengegaan is zonder af scheid van haar te komen nemen Hij is afHche iii wezen nemen meivrouw Dezen morgen vofir mevronw uitreed is hij bij haar geweest Mevrouw von Femow was eoa ooffcnblik verlamd door verbazing eij verontwaardiging Dus daarom had Katharina vaninorg het bericht van Waldenburg en do erfenis zoo koel opgienometi Zij wi t het al Zij was zekor van haar zaak zij wist dat hot sKchlB van haar wil afhing om rijksgravin te worden Misschien was zij rr iU met den graaf verloofd en had meai