Goudsche Courant, zaterdag 20 juni 1914

aftreden is H Wfts nu juiBt zoo n mooie gelegenheid om slemming te maken Wij weten bet met Wg staan wat vreemd te kijkenwanneer wij de woorden van deöonwenaar bij die van den heerKoltjn vergehjken en vragen danWelke zun de woorden en wat u het apel Eczeem Een der hardnekkigste bmdaandoer ningen zich verzettend tegen alle behandeling 18 eczeem Het begint gewoonlijk met kleine pnistjes die een ondraaglyke jenk en pgn veroorzaken naderhand opengaan en een ruwe PUnlijke hnidoppervlakte achterlaten wanneer do kwaal chronisch wordt brengt zij den lijder tot wanhoop Foster s Zalf ia dank zi haar anti optische werking welke het drigender huid tegengaat het aangewezenmiddel tegen alle jeukende huidziekten als eczeem ontsteking dor huid gordelroos dauwworm netelroo huiduitslag winterhanden en voeten enz 25 Foster s Zalf let op den jmsten naam is to Gouda verkrygb bg de h h S van Loon v h Wolff Co Westhaven 11 en Ant oopsWgdstr 29 Toezending geschiedt franco na ontv v postwissel a f 1 75 per doos Het totfüe inkomen van alia aange Ingezonden Mededeelingen Halfwas of aankomende 1 pakhuisknecht Leerlingen en jongens 2 jongens zonder vakkennis Predikbeurten te Uouda REU0N8TRANTSCHE KERK Voorm lOV uur D W MACKEN ZIE Prop Romonstr Broederschsp GROOTE KERK Vroogpreek te Tl ure Ds CANNE Voorm ten 10 ure Da BIJL Nam ten 2 ure Ds BERKELBACH v D SPRENKEL Heid Cat Zondag 27 KLEINE KEEK Nam ten 2 ure Ds DEUR Kinderpreek ten 5 ure Ds BBKKFL BACH V n SPRENKEL LUTHERSCHE KERK Voorm ton 10 ure Bevestiging Ps Th SOHARTEN door Ds Gram bergh Herst Lnth Pred te Go nnchem Avonds ten 6 ure Intrede Da Th SCHAETEN GROOTE KERK Huwelgksiozogening Woensdag 24 Juni Qeen dienst wegens de cla sicale vergadering ka var hrr iz I iiT rZ i ir millioen meer dan in 1911 waarvan door vestiging hier ter stede een millioen en twee ton is verkregen De stftd verliet een inkomen van 4 494 000 gld de stad in kwam een inkomen van 5 689 000 gld De totale opbrengst der belasting bedroeg m 1912 3 fa63 223 gld een bedrag dat er zgn mag I en vooruitgang sedert 1911 van met minder dan 1400000 gld En dan durft men nog te spreken van het kale den Haag I Trouwens om daarvan eens eens denkbeeld te knjgen gaf het verslag de volgende vergelgking het gemidddd belastbaar inkomen per aangeslagene lo 1912 bedroeg in den Haag 1641 gld in Am sterdam 1289 gld in Arnhem 1298 gld in Delft 749 gld m Groningen 948 gld in Haarlem 906 gld in Hilversum 2140 gld in Ijeiden 1014 gld in Ngmegen 1378 gld m Rotterdam 1043 gld en in Utrecht 1104 gld Alleen Hilversum is gemiddeld rgker De cgfers zgn droog maar uiterst leerzaam speciaal wel voor het Rgk dat met zgn belastingen verre van upto date is De nieuwe inkomsten belasting heeft de gelegenheid open gesteld voor meer samenwerking tusschen de belastingambtenaren van bet Rgk en de Gemeente Deze bepaling heeft voor den Haag alleen reeds dit gevolg dat het Rijk over een belast baar bedrag van zeventien millioen meer zal kunnen beschikken Dit is geen kleinigheid te meer waar dit natuurlgk verborgen schatten vormen Er ligt ook een groote troost voor de Hagenaars in Naar verluidt is de stgging over het jaar 191J nog groo ter dan die in het vorige jaar zoodat het stellig niet alleen overbodig zal gn om de belasting te verhoogen Doch zelfs zoo n overschot al achter blgven dat reeds nu aan belasting verlaging gedacht kar worden tenzg men op een andere wgze dit geld weer zal gaan besteden Nu zgn het de onderwijzers woer die komen vragen of do gemeente niet de betaling van hun pensioenbydrngo woor haar rekening wil nemen Zon derling is het dat men maar niet wil m ien dat het hier een verkapte vorm van sslariBvërhooging geldt Nimmer 18 defee bgdrage door de gemeente be ta ild steeds zullen alle ohdeiwgzers hun salans hebben aangezien nadat de pensioenbgdrage er af was Toea verleden jaar de gemeente ambtenaren m lief pensioenfonds wer den opgenomen was de gemeente s Giavenhage zoo vriendelgk de betaling van de pensioen bgdrage voor haar rekening te nomen Maar dat was om te voorkomen dat de ambtenaren in salaris achteruitgingen Dit IS thans bg de onderwgzers niet liet geval Over de vraag of de ge meente toch de 26000 gld die deze bgdrage bedraagt voor baar rekening zal nemen hebben in de raadszitting do stemmen gestaakt Als het gemeentebestuur zóó doet om maar eens even 26 mille aan haar onderwgzers toe te werpen en blgkens de nieuwe salarisregelmg voor de ambtenaren aan deze 70 mille meer zal toekennen raken wg weer gauw loor de bespaarde duiten heen Zuinigheid is nu eenmaal geen kenmerk van het Haagsche gemeentebestuur Dat IS jammer want wg waren anders zoo aardig op weg om rgk te worden Dat wil zeggen gemiddeld per hoofd Helaas is er onder het gemiddelde ook nog iets HAGENAAR BUITENGEWOON GROOTE OPRUIMING vanaf Maandagmorgen 10 nur Ml H H DE KLERK ZONElVr alléén Goudsch Wagenstraat hoek Achterklooster en Telef 4341 © 805 a o P l jQQ ei ansstraat 128 nabij Gondsciie Singel en Wekelijksche Markt ROTTERDAM Wegens noodzakelgke verbouwing en vergrooting van onze reeds groote Magi gneu Achterklooster 91 93 109 door bgtrekking p t verschillende aangrenzende Panden Hierdoor zijn wg verplicht een Buitengewoon Groote Opruiming te houden tegen ongekend lage prijzen van £ 4 f SlM m m Inlaids Linoleum Vloerzeil Axminsler Brussels Cocos en Tapestry T apijtcn MM iPB Alle soorten Gordijnstoffen Vilrag e en Rolgordijnen ÊÊ De Enorme voorraad van Wollen Gestreepte EflTen Koehaar en Tapis Beige Karpetten Axminsler en vele andere soorten Karpetten nieuwste patronen in diverse malen GiUlaPercha Linnen Wollen Velvet Moquette Angora en Peluche Tafelkleeden BlJZOniler lakeo ij alleol op onze SBflIlfE flPIIIll m Maolail Tapijten Vloerzeil Linoleum Vitrage en Gordijnen Let dus op de juiste adressen alléén Goudsche Wagenstraat lioek AcMerklooster en Jonkeriransstraat 128 bij den Goudsclien Singelf i € R o T T E R D A iU 1 Wanneer gIJ Uw hart en MMzenuwen volmaakt gezond wIMliouden moet ge geen koHIe dHnken Als ge echter hef gebruikvan koHIe niet geheel nalatenkunt moet ge om de schadelllkcgevolgen te verminderen Uwkoffie met Kathreiner vermengen Cen mengsel van half Kathreineren half koffie smaakt zeer goeden zal U goed bekomen Vergeetniet de besparing die het gebruikvan Kathreiner U geeft Prils 20 12 a en S cent En gros RENEMAN v dHEVDOJ 42 M E van Jaarsveld uit Bussum in Krugerlaan 130 C van der Starre wed H van Willigen uit den Haag m Kleiweg 5 VEBTHOKKElirjSy H Roest uit Gouwe 161 naar Lekkerkerk G de Wit uit Vest 103 naar Vreeswgk J A Hornis uit IJsseHaan 155 naar Soest Birthstraat H B Tersmltten uit jlperstraat 72 naar c en Haag Joube traat 14 J Pees uit Kleiwegstraat 21 naar 8 Gravenzande S Snoek uit Peperstraat 68 naar R dam Albreoht Engelmanatr 736 I J Lugthart uit Spieringst 97 naar den Haag Blijenburg 42 G G Daodt uit Zougstraat G4 naar Coin Duitschland Paulstrasse 29 J H Hartgring uit Spieringstraat 127 naar den Haag Trooststraat 109 ïoer lees en BiotniliiiD eii In den tuin De Musch UU rakker lie rakkers hnor d Ik miin vriend bij wien ik gelii eerd wna eenige malen ilaaKn zenden on hIj bedoelde daaniwui iln mustKhoii ille zijn erwten uit ilon grond haalden t I tuig zei hlJ opwxht bnoB en nienigoon aegt het htmi na Do musch Wordt vaak v i w inrt ht on hoeft altoos aan vprgol ging blnotgefttaan M n mag huiii wel alH 71 g wn kwaad doet Mi ï dei slimmo guitige stiaatjangvni oii tkïr onze vogels houdt van de na biifaeid hr inonHchen on zit nvortll bij on In Maar van ruoven en pliin deren is 7ij thuis en all i van haar gading Zoo komt hot dat tU brulu t vniatziH itige iiidiingoi on riinvw alle tijdon door is vtirvolgd en men aonis premini uitloofde vo r het doodon van haar en haai g siathl To h iM Ie musch bolor dan haar roeiJ Indiidaad zij niogi hwl wat op haar kerfstok hoblxm het nut da da zij dott iB ook lang niet yonder beteekenis on waar men haar al te erg vorv ilgïio ondervond men zelf daarvan de moost sohadt want het Vi rniotigondt iiisortenieger werd dan bodonkeiijk grootor Dat ondoivnml roods iHm n bekend is V roilonk 11 koning van Pruisen Verbitterd door de Hl hadi door dt inussihon aim ziin ooflhoonHMi aaiigemht iut hij n waren verdolgingskriig logon lo boosdoenoiH ondernemon Mot weik gevolgP Dat reed In t eerste jaar bijna allo voidvnuhttii wami tiAng beten on hot ook met b Konlngs lievelingsvruchten de korson sieoht was gestold In hot tweede jaai was het nog erger de rupsen haddon nu bijna alles vernield De grooleovor winnaar in zoo menigen veldslag nioesl nu het onderspit dolven Nio alleen dat hij vrodo inooe siuilen maar hij moest ook gedoogen dat zijn kerDoboomen voortaan dooi do niusBohen als do haro werden aaiigozlen 1 ooh duunle hrt nog eenige jaren eer do tuin van t n koning weer van inserton was bovrijti want do mnsih is slim on laat zich niot zien waar ze al te zoei vervolgd worilt 2ulke lessen nioetin we niel vergeten Meer dorgwiijko voorbeelden kan inen uit andere landen aanhalen hpoedig ondervond men d gevnigen die het ulticwlen der mussihon na zich sleepton en men moewl krach ttgo enorgiartie middolen to baat no men om do bannelingen Ie doen torugkeor Mi Wegens ile grootc kosten i gei den si hade moest de mensoh eigenlijk wel at lang gelooid hel b ii dot de njuach als een nuttige vogel to bosf houwen i IVannoer we door nii ikevers eii andere lastige boosdoeners gekweld worden dan is dit liitterdoad groolendeels onze eig n schuld daar we de kleine vogels in hun doen on laten storen n on tiei deze nuttige vogels de veiiig heldspolitie onzer velden bosechen en boomgaarden Is de musch oei flor Ijverigste polidedlenaars Ais Baar bijzondere sectie waar 7ij waken moot besi houwt zij don oottboom welken zij van de lastigste sujetten lupson en dergelijke moet zuiveren Dat zij hier nog al nige van aan kan blijkt hieruit d t één enkel mussihon paar aan 7ijn jongen gimidd id por week brengt 1000 rupsen Een gotal dal wol opweegt logen do kor son on koronoren die M als loi n begeert Nog oen voorbeeld v orraolden we hier om het nut V n di musch in i t licht l stellen In i 2 worden do mussohen naar Portland Amerika gebracht en ook hier W8 het Aan Adverteerders Daar de aanvragen van adverteerders om hunne advertentlCn op een bepaalde plaats in de courant op te nemen steeda talrijker worden en het niet mogelllk It om aan Ieders wenscben te voldoen wordt hiermede kennis gegeven dat een bepaalde plaats voor sdvertenttin niet kan worden OEOARANPEËRP DE UITQEVERS Advertentiën Een net Heer VRAAGT tegen 1 Juli een nei Kosthuis m vrQe Skiapliamsr te Gouda Bneven met prijsopgave zoo spoedigl mogelgk onder letter BOD aon dof firma A BINNERT O VERDIEP Boekhandel HeOrenveen Migrainestiften Hoofdpijntabletton Drogisterij Westhaven 11 WOLFF k C Gemeentelijke Arbeidsbeurs Aanvragen van werknemer op 19 Juni Volwassenen 1 reizigei 1 grondwerker 1 pakhuisknecht 1 werkman zonder vakkennis 1 warmoezier Halfwas of aankomende 1 stoker Leerlingen en jongens 1 klerk Aanvragen van werkgevers Volwassenen 1 pakhuisknecht EEN GEZELLIGE KAMER ONDENKBAAR zonder Meubelen v WeslelapIraalM ROTTERDAM 15 Telef Interc 5012 PrjscoMrant GRATIS Opgave van Personen die zich gedurende de week van 12 Juni tot 18 Tuni in de Gemeente gevestigd of deze verlaten hebben QEVESTlODElf F M E Slegfer uit Groningen in riuweelensingel 97 J van der Welle uit R dam in Onder de Boomjes 6 J H Hoogendgk nit A dam m Wachtelstraat 62 D Boer nit Haarlem in Crabethstraat 24 M C Krggsman uit R dam m Jaagpad 14 H Valk uit s Hertogenbosch in Achter do Visohmarkt 72 A Th van Vnuren uit Waddiniveen in Regentesseplantsoen 8 C J Weurman mt R dam in Peperstraat 60 H Reiding uit den Haag in Bogen 69 G G van Empel uit Est en Opgnen in Gouwe 25 J W C Jacobs uit R dam in Gouwe 101 K Erkelens uit Arnhem in Krugerlaan 130 de Hel echte Odol mondwater doet het gebit blank fchoon en gezond blijven het verzekert aan den mond eene heerli ke nschheid en doet hem vervuld zi n van een aangename geur het maakt dat urenlang nadat men Odol gebruikt heeft het geheele liduuun een aangenaam gevoel van welzijn ondervwdt VITlUi iui 11 W ertt vrii hthaa digt U te rilwlen et PHte riiuBHf h4 u konUen krijgen Ook New York kreeg 3 e tm hier deden de arme vervolgden Wundcrtn De parken aldaar wartsi rmnU m Juru door rupHen kaalgevreltn d © kiud nti koiwien z f üiet inidi r de boo uteri 0p lert eni veteu lititcn de boo iiien bi hun kx velttn t Sc£ ti dut deKelant ziiJh iiialN uledeu langli do kimt zou ii tbretdeii De musch braiht tiitkoiTuH A waH t met da delijk Ik kwam ik zag ik over wou toch waren na © enige jaren do rupsen grootendeelK in must hmi inagen begraven en prijkten te bo rneo w der loert friB h groen Ii n wal wa t gevolg y In geheel Amenka hebben zij 7 ch vrienden verworvenen bij de parken en huizon vonden ze met troo gedekt huiejeB welke dajikhttro Amerikanen daar voor hen ipgehangon hebben Ook naar Auytralif on Nieuw Zetland zijn mn Htbeil nvorg rafht om daar de mensrhen tegen het ongedierte te helpm en in plaafa van vervolKeiH vinden zvi daar bcHfherraei Moge dan ook hier U iande de niuH h meer waardeering vinden bij velen dan tot duH ver C yi Brieven uit de Hofstad CTXXXIX Statistieken zgn dorre zaken maar soms toch zoo interessant dat dit dubbel en dwars de moeite loont eens een uurtje in de ogfers te grasduinen Verleden week verscheen het statistisch verslag omtrent do werking der plaataelgke directe belasting over 1912 waarvan de lectuur ons verschillende zeer belangwekkende mededeelingen heeft bezorgd die wg aan onze lezers m oen kort overwicht willen overbren gen omdat naar wij meenen er wgze lessen uit te trekken vallen Tor inleiding zg er even aan her innerd dat den Haag tot en mot 1910 geen inkomstenbelasting had dooh een hoofdeh ken omslag die als een slecht soort personeele belasting viel te beschouwen De personeele belasting is op sichzelf zelfs als ze goed wordt toegepast nog een onding dns be hoeft öien niet te vragon wat een slecht soort daarvan dan wel was Om maar één voorbeeld te noemen alle vrggezels die op gemeubileerde kamers woonden betaalden in den Haag geen cent gemeentebelasting £ n dat er daar onder waren die het wel betalen konden blgkt uit deze cgfers Er was er één die nihil aan den hoofdelgken omslag betaalde en thans 168 000 gld aan inkomstenbelasting heeft te be talon Ëen paar anderen resp nihil en 15000 nihil en 20000 gld nihil en 104000 gld Aan zes vrggezels heeft de gemeecte een som van i5G00O gld verdiend Uw onderdanige Hagenaar heeft ook als vrggezel don hoofdolijken omslag tgd meegemaakt Natuurlnk betaalden wg ook geen rgks personeele belasting Hoe prachtig de toestand was lUus treert het feit dat toen wg dehuweIgksboot instapten het totaal bedrag van onze belasting het zes voud ging gedragen van onzen vrggezellentgd En toch kan ik u met de hand op het hart verklaren dat ik volgens de wet niemand te kort had gedaan Wat een slechte maatstaf het personeel als belasting object is blgkt ook uit de cgfers het eene oogenblik zien wg iemand die aan den hoofdelijken omslag 54000 gld betaalde m de inkomstenbelasting dalen op 20000 gld dan weer zien we er een stggen van 9000 op 73000 gld Het zuiver inkomen van den Haag bedroeg m 1012 ruim 137 millioen gulden Hoeveel nauwkeuriger de gemeente werkt dan het rgk blgkt uit deze cgfers wanneer de bedrgfsbelastmg op gelgken voot was geheven als do gemeentelgke inkomstenbelasting was volgens deze het zuiver inkomen van den Haag eventjes 17 millioen minder geweest De gemeente heeft op het Rgk eon voorsprong van elf duizend aanslagen omdat het bedrag dat voor levensonderhond afgetrokken mag worden bg het Rgk hooger is dan bg de gemeente Leerzaam zgn ook de ogfers omtrent de aangiften Overeenkomstig hun eigen aangifte werd in 1912 slechts 32 pCt van alle belastingplichtigen aangeslagen Precies de helft van aflen werd ten slotte hooger aangeslagen dan zg opgaven terwgl 18 percent ambtshalve werd aangeslagen Het bedrag der verhoogingen bedroeg in 1912 bg elkaar 10 procent van het totaal zuiver inkomen Hadden de ambtenaren deze lagere aangiften niet achterhaald m a w wa iedereen voetstoots aangeslagen op het bedrag dat hg zelfs opgaf dan zonden 11 pCt van hetgeen zg nu betalen moer hebben moeten betolen om aan hetzelfde bedrag der I opbrengst t komen Maandagmorgen 10 uur Gebroeders RIJKEN k DE L4NGË 15il Gedempte Blanenrotle ROTTERDAM van Steinway Sons Bech ein Erard Julius Bluthner Pleijel Qrotrian Steinweg NachC Kaake Q Adam F Adam 102 Mann Co Knöchel Ronisch Eigen Fabrikaat Het PIANOSPEELAPPARAAT ook ing ouwd in vleugels en pianino s DIB PHONOLA met artistenroUen stelt ledei een in sta at muzi al piano te spelen Steeds m onsje magazijnen te hooren Geïllustreerde Catalogus op aan vi dag tranoo cnlgiatis Telefoon l3 a texcox3Q m a z a l 2590 WESTLANÜSCHE HYPOTHEEKBANK s GRAVENHAOE Lange Houtstraat 28 BIJKANTOREN AMSTERDAM Damrak 92 ROTTERDAM wynhaven 86 Direotenren Jhr J HOOFT GRAAFLAND J A VAN IRPERS ROIJAARDS Qaplajitst maatschappetllk kapitaal f 3 000 000 Hypothecair leeningen meer ilan a8 000 000 QezamenlMke reserves ruim 614 000 ClrCHleerende pandbrleven circa 37000000 Uitgekeerd dividend Jl fiY 4 tl Al PANDBRIEVEN verkrijgbaar bij de lo In agenten en comraissionnairs in effeoten r r tot den koers van 100 Thermofyenewatten Uheumatiekwatten Aspirine Tabletten P Weifer Apotheker GOUWE 136 VAN BtOMMESTtiN S InkY ir pro fondeVVin J t d BtSTE en volkomen ONSCHAOeLIJK iGT HET VOORT ZE Apotheek Gouden Hert P BORGMAN en ZOON Dr P Ja SicHiEVEEN BoRGiHAiv Apotheker Mosieltrap 9 Rotterdam I iWf il HOMOEOPATHIE t Öopfit dor centrale Homoeopa tiecho apotheek van Dr WiUmar Schwabe te Leipzig Op aanvrage por brief kaart worden franco en gratis boekjes over homoeopathio toegezonden De geneesmiddelen worden in te Leipzig verzegelde fle ichjOB afge leverd 30 Mijn RECLAME RIJWIEL f28 50 overtreft allo in kwaliteit prachtig gelakt en vernikkeld kogelfreewheel stuur met 2 remmen prima banden Holide garantie enz Wilt g v ol geld verdienen koopt dan mijn Klokkenlager Rijwiel waarde f 60 nu f 39 Machine en banden alle gegarandeerd Vraagt mi n Reclameband f 1 98 met 12 mnd garantie ÖO Ri wielniagazijii Korte Pannekoekstraat 9a b ea c KOTTER DAM Telefoon 8870 II UnUijke Fabrita Mm i m lorimef OPGERICHT irM Voed rt ïw Vee met de xuivere mumt merk Sler en W fc MES W n fiovABomwKKiioBUBir merii l m üitmnntendo door hoog ei it en vetgehalte en grootste voeSltigswaarde Mm fHploma Par 1 00 Segen Gouden MedaiUet fc