Goudsche Courant, zaterdag 20 juni 1914

53e Jaargang Telefoon Intere 82 kreeg hij kortaf ecu nul up dit request Stel u voor dat onze Kamer die toch reeds zoo angstwokkond broBilsprakig is in t wilde weg kon gaan rodeueereu over plannen door de Uegeering slechts in uitzicht gesteld l r wnakkelljk kwam do Minister af v an de bezwaren tegen den post vottr ïo aanstelling vaji een privaatdo i cent te UTidon waarin de regwring wW meent te moeten laten inoeliotaion De heoren lloere on Fock ontwikktdden daartegen bezwartxi mttai I let len er zich ten slotte bij neder Mimlur gemakkelijk schijnt het Ie I kullen gaan mot een post van lO tXK subsidie voor ik VeroonlI ging Oost mx West voor do bemldI deling door die vereenlglng te verI loen i bij het verkrijgen van perw I neel voor den Indiacben staatiMienst I De hoeren Hoguardt en S h4iurwr verzetten zich hiertegen vonden dat hier een tuk regeeringMtaak door een vereeniging zonder verantwoordeliJltbelA werd overgeuouien en zij vroeaden hetgeen li zwaarst wheen te wogen partijdigheid bij de vtweeoiging die te Links gel d wordt I Minister blijft wel l e oomen maar zulk een iM mbldeling van n vow nlgtng in welks bestuur te woinlg mannen vaw Hochte zitting hebbm blitft altijd gevaarlijk t I Ten slotte e nige ntedeoeitlingen I Je quaoHtiü van de klassieke studie I in ludit is iiug In overweging r I komt oen wetje vuor de regnllng d r I poAitle van ambtenaren die tot KaI morild gekozen worden op x vi volI gimide begrooüng zal een post voorI komen vonr de verbeieriiig van kI salarimeii van te Hijksklerkon bij de directe iKdastingen lavoorrwhten en acusljnsen na h H reces zi i voorstollen te wachten in zake de Djambi con tice De Kamer zal het vtdgendo zitting jaar dus niet stil bohooven tozKtwri Buitenlandscb Nieuws De toestand In Albmlt De ofiicieuBO Petit Pariaien ontving van ïijn Roraeiniiohen oorreipondent een telegram waarin volgens de in goed gemformoorde kringen begtaande opvattingen de houding van deu Vorflt van Albanië en de hardnekkigheid waarmede hg tegen de opstandelingen strijd verklaard worden De Vorst van Albanië zon toen hy zijn toevluoht op IlillniDa NolOrrijliÉD r l r mm en mmH vork 1 4S0 Onbetwistbaar het beste en goedkoopste motorrijwiel Wearwell Rijwielen liji SHi siiriiili ei N il pn AGENT ADB de groot Kleiweg 79 GOlJI 4 Prijscouranten gratis IMPORTEURS GEBR SIEBOL Amstcrdatf 1 uJ JJ J l I ma waar a sucees mee zult hebbeu dat de mensohen zal doen versteld staan Ongeloofelük zullen zij zeggen maar zij zullen t met eigen oogon zie Wie is n dan V Ik ben Jonathan de Eiatenkoning Waarmee zult go voor den dagkomen Ik eet drie dozijn kipeieron tweedozijn eendejieieren en een doaijnganaeeieron por voorstelling Ge weet wat we gewoon zijn tedoen Neen wat bedoelt wy geven vier voorstellingenpet dag I Daar ga ik mee accoord I Kn gelooft ge dat ge bij elke I voorstelling al die eieren naar binoen kunt werken Ik weet dat ik dat kan Up Zaterdagen geven wy vaakniet minder dan zea voorsteUingon Uitstekend En op sommige feestdagen geven wy een voorstelling elk uur De jongeman aarzelde In dat geval zeide h moet ikvan één ding zeker zijn vóór ik hotcontract teeken £ n dat is vroeg de direotenr Het geeft niet hoeveel keeren ik op moet treden in uw Variété antwoordde de Eiorenkoning maar n moetmij tijd genoeg garandoeren om op ge I regelde uren te gaan eten in myn hotel Café RestMruit Het Schaakbord t Pilsener Urqyell Haematogen F A DEK Apotheker Westhaven Dames HaarWaasoben met Electr droging Aparte Salon Ijsvering van alle loorten HAARWERKEN ALT A BB soma Ooiffenr Oonthavon 31 Wordt gevraagd tegen 15 Juli B Een flinke Werkmeid z g g o z a t m Hoog loon Brieven aan 1 N KLEEREKOOPER Gondsohe Singel WOa Rotterdam 8 EnCELSCH Op veelaijdig verlangen worden binnenkort de volgende AvondcursussM geopend in de Ragelsche Taal 1 VoorEeratbegiiuienden Ooel liet leeren van het meest aoodige om eenvoudige gesprekken tekunniui voeren Leerboek First Book van Berlitz 2 Voor Meergevorderden Doet De reeds verkregen kennisin de praktyk te brengen door conversatie en doorhet lezen van geschikteboeken 50 3 Voor Handels en Kan toorbediende Han delskennis en Correspondentie Leerboeken nader te bepalen Insohrtivingen kunnen persoonlek of schriftelijk geschieilen aan onderstaand adres Klku cursus bestaat uit 30 Lessen Vooraf aarden zijn I li in m Un na H pmuM B 5J 4 t m Berlitz School Hllaal dar Rott Berllts School Westhaven 44 Haemeaflikken F A DEK Apotheker Westhaven Aanbesteding Op WOENSDAG I JULI 1914 des avonds ten 8 uur sal door ondergoteekende namens het Bestuur van4iet Centraal Israelietisch Oude Mannenen Vrouwenhuis te Gouda in de Bestnurskamer van het gaaUcht worden aènbesteed Het verbouwen van het gesticht aan de Oosthaven te Gouda Bestek en teekeningen zqn tegen betaling van f I J50 per stel te verkregen ten kantore van ondergeteekende door wien tevens nadere inlichtingen worden verstrekt H J NEDERHORST Atobit ct Opruimin van Mantelcostumes f cbr amp i Mantels en Gekleede Japonnen Yo iil ook In hel betere Genre 152 Rotterdam hoek spui 0ERPD5T 5IGAR £ AAN BESTE DING VfWBCMfi net Bestuur van den polder Laag Boskoop te Boskoop ia voornemeoa nm op ZATERDAG den 4en JULI desmorgens toeH uurin Café NEUF aldaar aan te besteden E ESDERS t HOOFDSTEEO ROTTERDAM Het maken van een gebouw voor een zuiggasbemaling in dien polder Bestekken on teekeningen a f 2 per stel van af Sfaandag den 22 Juni verkrijgbaar bij A H GOLDBERG te Hazerswoude die verdere inlichtingen geeft Aanwijzing op Dinsdag den 30 Jani s morgens te elf uur op het terrein Inleveringen der biljetten vóór of op VRIJDAG den G JULI franco bij den Voorzitter des polders den Heer P A OTTOLANDER te Boskoop Belangrijice prijsvermindering DAMESKLEEDING De opruimingsartikelen zijn niet geétiiloord doch liggen op do Iwlreffende afdoellng ter keuze Goederen nit de opruiming worden niet op zicht gezonden K MEN BEZOEKE MUNE MAGAZUNEN Echte Oude Qenever NIGBTCAP Fijne Likeuren en I J Elixers P HOPPE Fotograf e Artistiquef Atelier W J VAN ZANEN Oosthaven 20 Fotografieön i Aquarel Pastel enOUevsrf worden in elk formaat uitgevoei d vanaf visite tot levensgroot Zeer veel succes en uitnemend geschikt voor gelegenheidsgeschenken II RUIME KEUZE LIJSTEN VOORRADIG == UT Atelier geopend van 9 5 uur s Zondags tot 2 uur Zonneschermen Markiezen S wy leveren D ZONNESCHERMEN met ANTON s nieuw ge gg patenteerde zQwaarts uitvallende onzichtbare armen Eenig In Europa I mOENARES DER PATENTEN IN füROPA 30 u N V Nederlandsche Markiezen en Zonneschermenfabrlek i v ii LOUIS WEIMAR 1 Jensiusstraat 54 56 ROTTERDAM Telefoon 2336 H H Veehouders II Voor het fokken van uw Kalveren geen beter en voordeeHger voeder dan Blachtf ords Kalvermeel Levering door vele handelaren in Veevoeder Waar niet verkrijgbaar levering rechtstreeks door den Hoofdagent 30 M Verheul EUzabethdwusstraat ROTTEROAU MaaiscliappIJ voor Koslhuizen KIPSTRAAT No 48 ROTTERDAM Telefoon No 188 MIDOAQBTBN vaa ll tot 7 aar ZONDAOS tot nar V nil4da S UIDDAGET bestaande nit Boep Aardappelen Groenten Vleesch Gehakt of Carbon de k t o l f 0 37 f 0 41 Verder den geheelen dag Brood met Boter Kaas Eieren Koffie Thee Bier enz Do beste gelegenheid voor groota of kleine gexetscfaappen om te dineeren op overeen te komen conditie Elootr Dr A Brinkman Zn Gooda 30 A STAM DIr 12507 Zaterdag 20 Juni 1914 VeracWjnt dagelijks i i PRUS DER ADVERTENTIËN PRUS VAN HE FaBÖNNEMENT per kwartaal f 1 Ï5 Idem franco per post 1 50 Het Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Mem franco per post 1 90 Abonnementen worden dage ijks aangenomen aan ons Bureau Harkt 31 b j onxe Agenten den Boekhandel n de Postkanturen Telefoon Int erc 82 Van 1 5 gewone regels met bewiisnummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend üienstaanbiedingen per plaalsing van 1 5 regels 10 35 bjj voorqitbelaling elke regel meer 6 cis Reckmes f 0 Ï5 per regel Groote letters en randen naar ptaaUruimle mt gevers A BRIKKMAH EH ZOON Landbouw euz welke zeer uiteen1 loopemle ponten bevatl ou waarvan 1 eenige tot een niet oninteresttant te1 batje aanleiding gaven I Tegen den zin de Miuislers w rd I afgiosteBkl door de Hechterzijde en de I S D A P oen aubsidie van f m 1 Voor de uitgave van b iaarboekje I I van het Nationaal bai au vuor Vr u1 weuarbeid e hulp waarti i aan te Voeren was dat bei ew anteoed nt 1 kon worden maar waarbij do door 1 I slag achoou ie geven de weinige nel 1 I ging bij ïlwhts en Rmid reep v or j I vrouwen on dames beid I Was deze beslissing geen reden Ivoor don Minister oia te trraii en nogi I minder zal hij zich Migetrukkeii heb I b het afstemmen door de geheole I Linkerzijde van een poet van l gulden door den heer Treub op ileie begrooliug gebracht fcn einde de Ka mer in de gelegenheid te stellen z oh I uit te spri en over een sindh 19 9 1 door het StaaUmijn bed rijf mwt goed1 keuring van minister Talma ultge l keerd subsidie vaa é6n guld i per 1 j arbeider aan de B Kath on Jed I I Herv kerken in d s Limburgscha mijnstreken De Minister gevoo tUi I blijkbaar veel voor continuïteit in deze zaak doch de Linkerzijde geI voelde nteis voor dit blnnensmokke lon van ext a flUbBidiee voor kerken j I waarin bovemUen de Kamer niet g s I kond was en waartegenover zij dus I geen continuiteitsoverwegiagwii beI hf efde te laten gelden I Hier gold hot een hÉgineel uitspraak I en deze kon niet anl s luiden dan I afwijzemd I De beer Dnijs wond zich gewei ig I I op over de weigering des Ministtrs 1 om avondwerk aan de Rijksvorzeko j ringsbank apart te betalen De hee Treub bleef echter kalm en K o nuchter uiteen waarom daarvoor geen enkele roden bestaat Natuurlijk gi ig do heer Duijs toen rtog hardor te keer maar mr Treub is er gelukkig de man niet naar om zich te Inleai over duijzon j Wij hohlien oen voorstel Wanneer men i o ambtenaren eens 1 i o t betalen voor avondWC rk Zou er dan Siog oen avond gewerkt b oevon te worden Don volgendon Hag was pre denl Borge iUB weer present Vlot ging t toen niet n et het kleingood dat de JEaroer nog at te werken had Tn oen ochtend wer I den Blechtf S kleine wetson twerpen bj iiehiuu zellö tegenover zijn ei cu I vneuden zomWr oat ooU oomg n n 1 lier mout motief hem dreef ilij is tel büBireden voorai in militaire knugoa 1 eu ook daarbuiten Thomson ver I wachtte niet anders tn zijn atryd vt or 1 nieuwere denkbeelden begreep zijn I tegeuHtttudera vaak beter ttau om1 geèteerd eu hoeft daardoor een 1 heel bijzoudere positie lugeouineu 1 Uij was een vijaud van politiek t I I modder eu verweet dit waar hij zu kd I nioendo tu beepeurea aan wieu ook i hüiiiHun beeft om oen parlementair voorbeeld te noemen mot evenveel auimu den UberaleuMiaialer vau Hap I pard eu daarmee het gdtwele MiI uiHteritMle Meester als deu coaliI tie Minialer Colijn heatrod u ew beiI den hebben hem er niet minder om I geacht I Wij hebbffli Thorasuu hert laut te I jaar in de Kamer gemiöt on zijn me1 I deloden zullen dit gemis m nog eter1 I ker mate gevoeld hebben Zij hebbon 1 I daar blijk van gegeven eerst d or I I dü rede vmi den l roeulout dxe Thom1 I suil oen sieraad ucH mde van deze 1 I Kamer toen door bij monde van de I woordvoerders van verschillende fiac 1 ties zich daarbij aan te Bluiten do socialisten maakten bierbp golukkig g eein uitzondeiringj terwijl de Minis tOT Preaident er prije op geetold had zölt zich bij de woorden van den Voorzitter aan te sluiten Thomaou a dood kernaehtig kensohetseud als een verlies eu een winst tegelijk als etni verlies voor ons land unidat wij noode manmni als hij mi en eeii witkst omdat door hom de Nederlaud I sche naam ovpr de geheelc wereld wordt geëerd De Regeling van Werkzaamheden bewoes opnieuw dat do Kamer naar huis verlangt I De belangrijke aanvulUngsbegr 0 I I ting voor Marine welko de Voorzit 1 I tor alsnog op de Agenda wilde bix nI gen werd door de Kamtrr geketst zii I t op het kantje at I En een vooretel ter Laan Ion I Haag om in de atdeelingen i ok I nog do ontwerpen ljoorplichtwot van I de Kegeering en van zijn partijgeI noot Helsdingen te onderzoeken haal j I de dog gee i kwart van de uitge 1 I brachte 8l ramen 1 Men kan t nu wel opgeven om I de agenda s te willen uitbreiden I Dg rest van den eersten dag ging groolendoels heen met een aanvul Hn begTooting voor Hoofdstuk X Tweede Blad Y OM arlamMt I TWi l£U £ KAMiCK ThomeoB herdacht 1 Beseling van werkzaam1 heden 1 Varia I De htiUBte twee dagen van dm 1 parleiMotoir week heelt de Kamer 1 in de secüés vergaderd ter b ande1 Ung v m het nieuwe Wetboek vo r 1 Stra v ordering alleen de eerste twee 1 dagrn werd in t openbaar verga 1 derd Deo eersten van deze dagen waren alle VoontUters absent Üe en 3e f roMÏdewt mr BorgeBiUB m van N s HHi waren licht ongeeteld en de 2e mr Troelstra meende deze laatste wekM te mogen verzuimen om ia de Irieeche berglueht de porteteuillequMBtie op te lossen Tot overmaat van rarap mankeerde om elf uur ook nestor Lit tinck op t app en zoo t naar half twaalf eer men onétt presidium van den op één na oud Bte mr de Savomin Lohman kon E bogianen Al dadelijk bleek de ongea eldhe d van den hew Goeman BorgesiuB n et 1 van eróatigen aard daar hij wi her1 denkinKsrefle voor wijlen overwte 1 Thomson geschreven had we u 1 4oor zUn plaatiivenr B er v rg e1 Swerd ïlet wae een indrukwekkend moment toen de oud algevaanligde 1 Y ftr l euwarden wi iB prettige i1 guur wij jaren lang hier hailden ga1 eBlagen in zoo gevof volle woor1 den herdacht werd Er wae eeni e vpeee geweest dat Thomson hier niet biWdacht zou worden wijl een o u d lid dat overlijdt hierop v 1 I gom k uaanoe geen aanspraak heeft Doch gelukkig heeft de President gevoeld dat hier van geen usance sprake kon 2 dat hier uiting dien I ée gegieven te worden aan oen f I tmI dat in heel Nederland leefde en r Aw in het Parlement niet mocht onI 4i dn t worden I I Thomson was een figuur in de I Kaibw hij waH niet allen sympa I 1IM wie h ra slechte oppervlakkig I ludbt Bftg in hcwï den oppoaant d n ifbreker Wie hem beter kende I wls hoe anders hij waft hoe bu IVlfl woon zi eerlijkheid van over1 tolginK zijn vastheid van wil en ïijn ijver hesn vaak in de oppositie atgeduan waarvan vooral ile ntta 1 gcniug Voor een nieuwen verkee s I weg hier ter steile vrij lang opüii d I doordat eeuige leden die zich i uk I voor de Uaagsche gemeen te pol it ei I uiberessuerou de kuns schoon zagni 1 om over het hoofd vau den Minis er I tit eu het Uaagsche geiuoeiitebcHtuur 1 j oen hak te zetten helaa was de 1 Uaagsche wethouder Jansen ook Ka I roerlid kon du het Ijtaneentebtwluur I sseer aldoeuile verdedigen waarna Ie I I neer Kutgers een der oppowinl n I I zijn aauhuuduigsvoorstel introk i u I dat hij zijn dotri bereikt achtte 1 I In den namiddag kwam do vrij beI langrijke suppletoire ludischo beI grootiug aan de orde I 1 Uu President keek wauliopig lli had iu gal het plan gehad om de agenda nog wat uit te breiden du Westiadische gronHtiuoestie i nier pel latio van mr van Doorn werd er Dog opgobracht en uu waren or alleen i vuor d i t ontwerp reeds 2t spn erw 1 lugdsehreven En tn JuU vergaderen 1 1 wenscht de Kamer niet Wat nu t 1 i Ër was nog één kansjo doch lit 1 werd niet benut D heer Kogaa dt 1 stelde nl voor de posteu welke v hsi I debat zoudeu uitlokken terug tn I I nemen eu later te behandelen subsi I die aan 0ü 1 en West opriohli ig I kweokwhoól voor Europeesch govormI de iulandeche onderwijze f subsi Ue I lentoonst llng San Francisco en InI dinche credietbank De heer Koek I drong echter op afdoening aan en I de Minister had beelemoiil geen oortm I naar torugu ming de Kamer wist roods laug dat deze voorstelion op komst waren en sommige waren zolls urgent I Waarbij de heer lïogaardt zich schoon noode neerlegde De heer Scheurer ilie wel zonde lii art8 is maar zich biyklmar i k in politioko en maritieme zaken n j workt nam de gelegenhefd te baat om eens te informeeron naar de n dlsühe d ensie Uoe stond t daar lu oigöiilijk mee Eii partijgenoot Dui I maer van Twist kwam deze vraag I ondorstroepen met diep loodwozcni in I zijn twm en ongerustheid in zijn hart I Op o n toon van Iwtlankt voor do I bolangsteiling antwoordde Minltfter I Pleijte ilat do Uegeering heuscb ni it I rtil had gezeten nog deze maand I Kaan de Ht oeringsvoorstellen naar I den Haad van 8Ut I Een lijst van voorbereide maatre I gelen had de heer lïogaardt gtrvraagd man te informeeron naar den vermoe 1 deliiken omzet van Kenkendraver I Handig niet 1 De heer Augurkiesman iseenbia f 1 man die zijn concurrent juist omd t 1 hij zijn concurrent is niet wi bonadee 1 len en in ieder geval geen verklikk r I wil zijn I Daarom zei hg gemoedelijk Ziet u ns meneer de man kan j nnmogelijk zooveel belasting l etalen 1 ty heeft een veel kleiner winkel dan ikl j Dooh Keukandraver die voor al eaecnrïteit de deur op een kier heeltgelaten en de informatie verbomennad stootte nn woedend de deur wagenwgd open en schreeuwde do ombtenaarskamer binnen Wat zegt ie meneer dat hondsvot Ja ik hèb een kleinere winkelas by maar ik verzeker n dat ikminstens zooveel in ééne maand verkoop as hy in t hoele jaar Dat zal tk I u bewyzen 1 t Jnift wat de ambtenaar wikle Ëen goede eter Een groote schrale jongeman kwam het kan r binnen van het Variététheater m vroeg den direotenr t spreken Wat is er van uw dienst vroegde hooge heer netjes gekleed methoogw zyden en gekleede jas Ik kom een engagement vragen ik ben een nummer op het program Kauwgezet Professor Krijt maakt met zijn fanu 1lie een tochtje op zee Voor verfri I sching onderweg neeft men vruchten 1 meegenomen onder meer ook bananen In volle zee worden ze verdeeld en 1 de kleine Jan begint ze op de ge1 bmikelijke wijze te behandelen Hij 1 j schilt een banaan en werpt de schillen I dan met een krachtigen zwaai over1 boord Dat bezorgt hem van de zqde 1 zijns geleerden papa s een strengen bl k 1 on een vermanenden oorveeg Jantje zegt ten slotte de profes1 Bor hoe dikwijls heb ik nn al niet geI zegd dat je de schillen van bananen I niet zoo lichtzinnig weggooien moogtV 1 HcAj gemakkelgk kan iemand er ov r I nitglpen en vallen Twee brave kooplieden de heerenAugurkiesman en Kenkendraver diebeiden tegen een aanslag in de plaatselijke directe belastingen naar het inkomen bezwaar hadden gemaakt omdat die te hoog was natuurlijk werden bij den ambtenaar ontboden I ten einde hun beswaarschriften te 1 komen toelichten Zg verwhenen toevallig tegeiyke Wees n zoo vriendelijk even hier1 j naast te wachten verzocht de ambtet tiaar aan Keukendraver Uet oen buiging verdween deze en van de goede gelegenheid maakte de I ambtenaar gebruik om bij Angurkies roodjak oen schavuit een horrelvoet tl een die stinkt voor het aangezicht de 1 Heeren een wandelend wijnvat een bandiet vleesch voor de kat een po i1 tiekaster een die ae aieb vliegen © pn 1 flesscbentrekker een kUnt voor ee 1 gekkenhuis een mug een marktsjou1 wer een vrijmetselaar een commu 1 nard een recidivist een bourgeo s 1 I een dwerg een ellendeling een sukkel 1 een zwabber een avonturier een schaamteloos individu een galeiboef I een kwartjes vin der een 8enaatBlid j een kalf met twee koppen wn gek in een rechtersjurk oen heraenlooze gar I n al een smeerpoets een klit een j verrader een vuilneus een die aan de I vreemdelingen verkwanseld is een I zniplap een bloedzuiger een vieze I worm een varken een revolutionair I een vleermma een Hottentot een woe 1 I keraar een schande voor héel het volk I I een degenslikker een potsenmaker I een kruising van oen pïid en een ste1 keivarken een grasneger enz ens 1 Men zou zoo seggen hoe krggt men ze by elkaar I Vrouwrastemrecht A Wenscht uw vrouw ook het stemrecht B Och da £ zon het minste zün en 1 ik zou den hemel danken als zi nie b meer dan het stemrecht wenschte maarzij wonscht oen gtooter hnïs een villain een badplaats en om do zes maanden een nieuwe automobiel VABIA f FranHïhe Verkieaangamanieren Uit hetgeen wg in de oonrant wel eens onder h t opschrift verkieeingsluiveën kann a leeen blijkt dat er hier en daar menscfaen gevonden worden die in di en van Iwvigen politieken atryd hun hoofd niet koel kunnen houden en zich wel eens wat laten ontglippen wat zji in gewone omstandigheden z kw niet zouden hebben gezegd Zoo erg als het echter in Frankrp oiüaagB is gebeurd is bet bij ons niet £ en te Ntzza verschijnend blad heelt et een geduld en ijver een betere Wtk waardig de liefkozende bqwoorda btjeengelezen waarmede gedurende de jongste Fransche verkiezingsen in muifesten en in de pers tegen i standen worden aangeduid en dezëi thani als bouwsteentjes voor een Bcheldwoordenboek den volke medege deeld De candïdaat is of heet gekocht wormstekig een kro lijder een Panamist een Jodenlakei een Hugenoot een bidbroer een vrgbuiter een schoft m vleescheter behept met Engelsche ziekte betaald een zweer een Zola een kerkrat i exhibitionist kindsch een beerput een JaCobijn een stuk ▼ uiï een rem een moordenaar een Dreyfusist een anti Dreyfisist een l perd een spion een opgepoetste WK een bankroeÜer een repablik n n gwüoht om er öp to Btaan een I bij de beg rootiugsstukken tïelukkig