Goudsche Courant, zaterdag 20 juni 1914

si saja KHii iBB iB9 Naar het correspondentie bureauMirbach aan da N R Ct uit Keulen seint zullen luitenant generaal De V er en majoor Slnys daar vanmiddag aankomen om binnenkort in gezelschap van dr Berghausen den vroegeren lijfarts van den vorst van Albanië naar Durazzo terug te keeren Voor h€4 VredeepaleU Het geschenk van Spanje aan het Vredeapalels 12 groote zilveren Inktkokers 18 dezer dagen aangekomen De maesief vierkante kokers vertoonen op het deksel het Spaandche wapen terwijl op de randen kruisvormige versieringen zijn oan bracht Een 7 tal von deze uiterst fraai uitgevoerde geerhenken zijn geplaatnt op de tafel in de groote vergaderzaal Voor de andere 5 heeft men geen plaats gevonden ELTWIILIANDEL STMISVOÖEL Firma A VAN VLIET STRUIS VOeKL HIJWIELEN sajn solide lidxt elegant en goedkoop MOTORRIJWIELEN iïx dï exse rri exl5 exa COMPLETE KEPAKATIE INRICHTMG Einailleeren Nikkolcn Onze nieuw WÖ P m P S Beleefd aanbevelend Advertentiën een It liaan ohen kruiser had gezocht een telegram van den Duituchen Keizer ontvangen hebben waarin deze de hooding van den Viont ala niet in OTereenBtemming mot de waardigheid en het aanzien van een Prniiisch officier kenschetste De Keizer sprak de hoop ait dat hij zijn getoonde zwakheid weder zou goedmaken alvorens hij Durazzo zoo moeten verlaten De Vorst tracht daarom onder alle omstandigheden de overwinning te behalen In bevoegde kringen te Bome acht men de positie van den Vorst hopeloos In een telegram nit Weenen aan de Frankf Ztg wordt gezegd dat men zich ten volle bewast is van de noodlottige gevolgen welke de val der stad voor het geheelo vorstendom in zijn tegenwoordige vorm na zich zon sleepen De Oostenrijksche Regeering schijnt in elk geval besloten deze schepping van Knropa die in de eerste plaats een Oostenrijksche schepping is niet in en steek te laten en het kan zeer licht gebneren dat de rebelten in bet uiterste oogenblik op Oostenrijksche bajonetten zullen stoeten De correspondent te Durazzo van het Franscho Journal geeft een zeer sombere beschrgviijng van don toestand in de stad Da opstandelingen zonden naar zijn meening Durazzo best kunnen binneornkken maar zij doen dit tot dusver niet omdat zy een gevecht in de straten waarbij Kuropeaiinn kunnen worden gedood willen vermijden Ook in de telegrammen nit Home aan de Fransohe bladen wordt merkwaardig genoog dezelfde reden opgegeven voor het dralen der rebellen met hun bestorming der stad Men is blijkbaar van Xtaliaansche zyde byzonder nauwkeurig op de hoogte van hetgeen de rebellen al dan niet willen doen kingen tnsschen Griekenland en Tnrkge door niets meer vnstoord zullen worden In diplomatieke kringen wordt de vorm der nota bevredigend geacht terwgl men in Grieksohe milieni van oordeel is dat de nota eigenHjk geen enkele concessie doet Naar vetluidt zou de Grieksche Minister van Bnitenhindsche Zaken aan den Turkschen fezant t Athene verklaard hebben at Griekenland waarborgen eischt EaOKLAMD De politieke toestand Terwyl het den scbyn heeft dat de regeering in de lerscbe qttaestie steeds nog tijd tracht te winnen en op een zoo lang mogelyk uitstellen van de beslissende politieke stappen haar verwachtingen bouwt is het deduidelyk bemerkbare bedoeling der oppositie om het kritieke stadinm hoe eerder hoe liever te doen intreden Voor een deel berust deze haast op de vrees voor de lersche vrywilligers die zich thans met zooveel energie tegenover de Ulster mannen organiseeren en wier getalsterkte reeds byna even groot moet zyn Door de conservatieven werden in de beide Huizen van het parlement nieuwe debatten over den toestand van Ierland begonnen zonder dat zich echter nieuwe momenten van beteekenis voordeden Daarentegen beloofde lord Crewe de voorzitter Van het Hoogerhuis dat de regeering het aanvuUingsontwerp van de Home Rule wet op welks bepalingen thant alles aankomt aanstaanden Dinsdag zal voorleggen Onderhandelingen tnsschen de leiders der beide gioote partyen hebben in den tuBscnentyd niet plaats gevonden In het Lagerhuis leidde lord Robert Cecil een debat in over de lersche quaestie dat met de verwerping van de conservatieve motie eindigde Alle vrees voor oneenigheid met betrekking tot de controle over de lerscho nationallstUche vrljwllligors ie thans geheel verdwenen We hebben reeds gixneld dat het voorlooplge raroité de eisrhen v mi i 4 i Hod noiM het t ingewilligd on dat de vrijwilligers nu geleid zullen wor tien in volkomen overebnetenirtling toet de RpUtiek van de lersfelle parlementaire partij Kcdninnd had een tweede mededeeling aan de bladen gezonden In welke hij eischie dat het Romiié vijf en twintig door d partij benoemde leden zou opnepen en zijn bedreiging introk ini een ander gezag tegenover dat van het comité te stelïon en aldus de organisatie der vrijwilligers te verbroken Het voorlüopige comité heeft daarop een verklaring gepublioeerd behelzende jat h t bqlang voji do nationale eenheid Retlnioiid s verzoek inwilligt De lersche partij kon dus tot de beiiofniiing der vijf vm twlïïttg nieuwe leden overgaan In het comité waren reeds tien loden die het geheel eens zijn met de Nationalistische partij die na de toefooging der vijf en twintig dus door vijf eu dertig leden in een comité van vijftig leden vertegenwoordigd zal worden Heden overleed te Drachten onze geliefde Moeder Behuwden Grootmoeder mr dt M li J ie geb Henk HiBacHMiKN in den leeftyd van bgna 78 jaar J W LE GROM H D LE GfRÖM nE Leiow en Kinderen Oouda 20 Juni 14 Volstrekt eemge kennisgemng BélF W TURION iifuwii nog LikdDorntinctuur flacon a 25 ets bij NTOi COOPS ïogist Wijdstraat 29 Prins Hendrik De Prins vertrok hedenochtend naar Buckeburg en logeert ten paleize van den regeerenden vorst van Schanm burgLippe aldaar Van daar zal de Prins een bezoek brengen aan de landbouwtentoonatelling te Hannover Van Hannover vertrekt Z K H over Berlyn naar Sonnenburg terbywoning van debyeenkomst der Johanniterorde Donderdagavond 26 d zerwordtde Prins op Het Loo terug verwacht Hbid De bookmakers Ook te Middelburg ligt thans e n adres aan den Minister van Justitie ter teekening waarin verzocht wordt het daarheen te willen sturen dat de bepaling waardoor het bookmakersbedrijf hier te lande wordt verboden nit hot wetboek van strafrecht wordt weggenomen C A B15M f MARKT 1819 Voor Ae wavme ita ren AJoTir Overhemden Tennis Hemden Effen Zepliir Overhemden Groote verscheidenheid Viaagl onze IJzerilerke Slrandgordels met Dubbele Knie en Dubbele Zooien J C SIBBES floogstraatji Volgens een telegram aan oen Dnitsch blad zou de Vorst in een schryven aan den Bultan van Tnrkye mededeeling hebben gedaan van zijn troonsbestijging Do orto heeft de brief voor kennisgeving aangenomen doch zal dezu niet beantwoorden Istnalil Kemal die te Urindisi is scheep gegaaa naar Valona heeft tot een correspondent van de Italiaansche Tribuna gezegd dat hij IsmaiJl al wat er thans in Albaniö geschiedt heeft voorspeld en dat hij de contrAIeoommissie zoowel als de Kogeeringen te Home en te Weenen gewimrKchuwd heeft Men lieeft hem eohter niet willen aanhooren omdat men dacht dat hij nit persoonlijk belang sprak Den Vorst treft geen schuld In een vreemd land gekomen werd hy daar misleid en bedragen Do vorantwoordelykheid treft qohter allen ook de Hollanders die zioh ongevraagd hebben bemoeid met de politiek Hij Ismaöl zou nu naar Valona gaan om daar in hot belang van den vrede werkzaam te zijn Volgens uit de Albaneesche hoofdstad ontvangen telegrammen zonden volgens ooggetuigen de verliezen door de Regoeringstroepen geleden daarom zoo aanzienlijk zijn omdat de opstandelingen niet alleen uitnemende posities ingenomen hebben doch ook op andere wijze blyk geven in strategisch opzicht zeer goed te worden aangevoerd Aangaande de in verband met het temgtrekken der Uirdioten ontstane paniek wordt nog gemeld dat een groot aantal mannen vrouwen en kinderen met hun haven en goed schreeuwende en weenende door de straten van Durazzo yiden om by de consulaten en op het strand een veilig toevluchtsoord te zoeken Eerst toen kon vastgesteld worden dat de opstandelingen de vluchtenden in het geheel niet vervolgden trad eenige kalmte in De Albaneesche Regeering heeft gisteren haar oorlogsvloot ingewyd om 5 uur s morgens kwam een schip in zioht dat tal van kanonschoten loste op de Durazzo omgevende heuvels net schip naderde vervolgens zoo dicht by do kust dat men daaruit het voornemen afleidde om ook Siak te beschieten Het was het stoomschip Heraegowina van de Oostonryksohe Uoyd dat door de Albaneesche Regeering gehuurd en met kanonnen is toegerust Tot dusver weet men nog niet of door de beschieting sohade aangericht is Inmiddels wordt door den oorr van het Journal t Durazzo die overigens de inhoud zijner telegrammen meermalen met de noodige fantasie biykt te verryken geseind dat verschillende buitenlandsche gezanten en de leden der internationale contrrtle commissie oen bespreking hebben gehad ten einde te protesteeren tegen het schenden dor neutraliteit door het schieten van de HerMgowina op de opstandelingen H t Volkspetitionement voor PlastseUjke Keuze Op het adres voor Plaatselyke Keuze dat thans binnenkort aan H M de Koningin zal worden vingebadeti zijn 670 600 handteekeningon ingekon en Den uitslag in de vqrsphplend provinciën vermelden wy in onderstaand staatje By iedere provincie wordt tevens opgegeven boeveel personen van minstens 23 jaren zy telt Ter berekening van dit aantal is 50 9 genomen van het aantal inwoners op 31 Deo 1913 In de derde kolom staat aangegeven welke percentage de verkregen handteekeningeii hiervan vormen Voor N Brabant en Limburg zyn deze berekeningen niet gemaakt Meer dan in de andere provinciën is hier de neutrale houding der R K merkbaar geweest zoodat een percent j berekening hier van geen beteekenis is Hani f Tnnr van naïnalAna 0 1 Kennisgeving dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eenot vrijwilligo verbintenis bij Hr Ms Zeemacht als kleermaker a L 4 J r r I a J ji r minimant leeft5d21ia r Matroos kok é maximum leett 28 jaar d I I I r minimum leeftijdl Jiaar Stoker 3 klasse maximmp leeft 25 jaar indien reeds zeer voldoende kunnende stoken maximumileeftijd 29 jaar minimtB Heeftijd 16 jaar maximom leett 17 jaar Mej de¥ed E Alter 289 Gedempte Gracbt 26 DEN HAüG 8 ft de HOOGSTE W AARE voor Gedragen Beeren en Damesldeeding Koopt g e ipele pi g edeelten vut Inboedels 1b ook naar buiten de stad aan nuii te ontbieden Brieven worden vergoed Let B V p op IfAAM en AliM KS V lIejdeWed E ALTEa 369 Ged Gracht 269 i DEÜ HAAG Handt Inw van minstens 3 jaar 187366 173168 94068 206361 Friesland Groningen Drenthe Overijsel Gelderland Utrecht N Holland Z HoUand Zeeland N Brabant Limburg 108760 37840 23760 66638 71364 38616 140111 167724 23199 16662 1734 288 handt 66 3 o 21 8 25 2 27 5 20 9 36 22 3 20 6 19 1 34U69 163686 698813 764672 120892 Sisanez laaad DEPATHOUDERS ANTON COOPS Wijdstraat 2 A V ZESSKN A GUOENEVW D Lnz A OOSTERLING 08 van personen die bmten eigen gem hebben geteekend 2 handt van Nederl onderd uit Zwitserland Thamson t De burgemeester van s Qravenhkge heeft in het Fransoh het volgende telegram ontvangen uit Durazzo De stad Durazzo verzoekt n getroffen door den dood van overste Thomson den heldhaftigen zoon van Nederland aan diens familie en aan zyne geboorteplaats de levendige smart te kennen te geven welke onze geheele bevolking gevoelt Nederhind kan er trotsoh op lyn dergelyke zoons voort te brengen w g De burgemeester van Durazzo Michele Djonroshopovetz Naar wy vernemen heeft de bnrgemeester mevrouw de weduwe Thomson telegrafisch van dese betuiging van deelneming kennis gegeven Ook de burmeester van Voorschoten de geboorteplaats van majoor Thomson is met het telegram in kennis gesteld Het Groninger Dagblad meldt dat op initiatief van officieren en onderofficieren van het garnizoen te Groningen by alle korpsen gelden zullen worden ingozameld voor een bontbeeld van majoor Thomson dat geplaatst lal worden voor de kazerne te Groningen Naar de N Gr Ct qieldt wordt overste Thomson te Groningen niet groote militaire eer begraven lie halve de troepen van hel 12e regiment waartoe majoor Thomson behoorde zal de stoet begeleid worden door de stafmuziek van bel eerste regiment Ie Ase l Dienstaanbiedingen hebben in de Goudsche Courant ileett mceea MT De adverleDtiin kosten slechls bij vooraitbeuliig 1 6 regels f 0 35 voor elke regel meer 6 cents Opgaaf uitBluiiend aan het Bureau Vliegenvangers P P O Jong Holland tsAmsterdam 18 Juni had de jaarUjksohe algemeene vergadering der Vryz Prop Club Jong Holland te A dam pUata De voorzitter de heer I H J Vos sprak by de opening der vergadering terwyl alle aanwezigen zich van hun zetel verhieven woorden van eerbiedige hulde aan de nagedachtenis van kolonel Thomson Een uitgebreid jaarverslag werd door den In Secretaris den heer B Niewold uitgebracht We ontleonen daaraan dat het ledental thans circa 200 bedraagt en plm 40 donateurs Dankbaar werd er melding van gemaakt dat de club door den Bond van Vrye liberalen en door de Vrijz Kiesvereoniging Vooruitgang wordt gesubsidieerd In de tnsschentgdsche vacaturen ontstaan door het bedanken van de heeren I H J Vos en L Philips werd voorzien door de verkiezing van de heeren W Do Torrea en L Hes Tot voorzitter werd in plaats van den heer I H J Vos de heer Martin van Creveld gekozen De heer Vos werd van verschillende kanten gehuldigd voor het vele dat hij in de lange jaren van zyn voor I zittersohap voor de Vryz Propaganda 1 Club hoeft vierriobt AIMTO COOPS Drogist Wijdstraat 29 Aamlielen De MamheienmaV van Apothekm BOOM geneest spoedig in en uitweadige bloedende en blinde Aamlieiea Het jeuken bedaart spoedig Prijs per potje 60 ct 12 Verkrijgbaar te Gouda bg ANTON COOPS Fa WOUP Co to Rotterdam bg E VAN SANTEN KOUW Korte Hoofdsteeg 3 Brokkenhuis Damea Wilt U by het opruimen in dezen tijd v p lonken om het Brokkenhuis Zondt slochU bericht imn oon dor Commisüioledon of per Tol n 178 en onsse beambte zal balen wat U wilt misBon üo Commiisie W ÖOL Voor 1 V DANTZIG Vioe Voor B D GROOTENDORST Pen lvertcerl in dit Blad Uit Skoetari wordt dd 19 Juni geseind Prenk bid Doda verkUarde dat voor het geval Kroja zich niet vrijwillig overgeeft hg de stad ten einde geen tijd te doen verloren gaan met zal aanvallen doch liever met achterlating van een dekking in den rug naar het Westen voort zal rukken om naby Durazzo te komen Uit Durazzo wordt dd 19 Juni geseind Gisterennacht zyn wederom lichtsignalen waargenomen die tusscben de stad en n Basboel werden gewisseld De elrijdensmoede Maliasoron De ItahaaiiHrhe per geeft over deu toeelaud in en nalilj Durazztj zooajs die op het oogonblik naar zi zegt zich voordoet een relaas betwelk naar een tei Krain in bet lierHoer TageblatI op het volgende iieerkonit iJe Kegeering van Vorst Wilhelm kan al net inillgd beetbouwil wordtm 1 in een tnioMteloozon toestand toruggekeerde Maliiworen ilie onder een vijandetijkfü kogelregen door de lUiHiraiMeu noord wetitelijk van Durazzo iiuKwteri waden verklaarden plechtig ninmwr meer tegen ile Albane Hihe broedere te willen strljdwi Alle vermauingen der bisschoppen die hen nogmaals tegen de opstatulelingien wilden doen optrekken waren vruchlelooH In hel Paleis van don Vorst mfjet men radeloos zijn en vorst Wilhelm moet reeds Ingezien hebben dat zijn tragisch vorstem inde giekonien Is want zijn klein l g r is veniietigd Mot de resten der Malis oren MInlielen en do weinige nationalisten is eike vruchtbare togenstand uitgesloten Wanneer de rebellen wilden dan konden zIJ zonder meer Durazzo intrekken Dat willen zij echter niet omdat zij vreezen dat üij een eventuK handgenMXm dut Vfdgen zou wel wnis mm bultonlandwh onderdaan getroffen kon worden waardoor zij Kuropa tiynnovcr zich zouden krijgen Fkakebuc Tunnelinstorting Door terrein verzakking is te Nizza een gedeelte ran den in aanbouwzynden tunnel onder den berg draz zia ingestort Reeds warden 12 tykea en 7 gewonden onder da pninhoopeilvandaan gehaald i De nieuwe leening Do Fransohe Kamer heeft gisteren het wotsontwoi p betreffende het aangaan van een nienwo staatsleening groot 800 millioen francs Met 349 tegen 108 stemmen aangenomen Ontploffing Uit Cherbourg wordt d 19 Juni goqtiad I Op de nieuwe torpedqpoot GustaV Zede heeft gisUren eeff ernstig on felnk laiti èeRad Door de ontplofng van een benzinehonder ontstond brand waardoor een groot gedeelte van de inwendige inrichting vernield word De schade is zeer groot Gelukkig bevond zich de boot aan het wateroppervlak zoodat een ernstiger ongeluk voorkomen werd Auto ongeluk Op den straatweg van Abbeville naar Parys heeft gisteren een ernstig antomobielongeluk plaats gehad Ken auto kwam in botsing met een anderen auto Beide auto s werden vernield De inzittenden van een der twee auto s twee dames en drie heeren werden gedood en de chauffeur zwaar gekwetst Baleanstatkn Griekenland en Torkye Zoowel door de Porte als van Qrieksohe zijde wordt over den inbond der Turksono nota het diepste stiliwijgen bewaard Ook de bladen spreken er niet over Volgens betronwbare informaties zegt de grootvizier in de nota het volgende Maar ik meen heeft de Grieksohe nota betrekking op Helleensche onderdanen De Porte is bereid eiken desbetreffenden eisch aan een reohtvaardig onderzoek te onderwerpen doch ik voel my genoodzaakt op te merken dat de aankomst van de 200 000 Mohammedanen die Maoedonift verlieten en voor wie de Porte zich grootte offers moesten getroosten om en onderdak te brengen in het land tot verwarring en tot betreurenswoar dige incidenten aanleiding beeft gegeven De Regeering nam alle maatregelen Toch stemden de desbetreffende berichten niet ovneen met de inlichtingen van bet Grieksohe geaantschap w Mke tot een misverstand Ridden De grootviiier spreekt de hoop nit dat zien geen benrtenis zal voordoen die de orde m Klein Azië in gevaar brengt en dat de Oriekschb Regeering maatregelen cal nemen om de Mohammedanen in Macedonië jtot kalmte Ie brengen igodat de goeide betrek Qonengde B iclite Op de loon stoofflhontzagerij n scbaverij Zeldenmst aan de Jny Hansenstraat zou gisteren begonad worden met het zagen van 400 baUoK die afkomstig waren uit Zaandam Ze waren voordat de staking oit brak door een cliënt van de zagsi gekocht bg da firma Kluyver in Zaandam De werklieden van Zeldennut waren echter van oordeel dat in g wone omstandigheden de party ia Zaandam zou gezaagd zijn en weigerden het hout te bewerken De patroon belooMe de zaak te onderzoeken es droeg zgn werklieden op inmiddeli met de gewone werkzaamheden verder te gaan De party wordt dus althans voorloopig niet te Amsterdam gezaagd Hbld Raadsels der Rijisverzekeringsbank Een ambtenaar doch dienstdoeode ten bate der industrie een zeklzaam mensch in den tegenwoordigen tijd schrijft in hel Hbl Wat anders dan aan waanzin grenzend zijn de beelissingen der Ri Bverzekeringsbauk waarbij oen handelsinrichting v zdieringspticntig wordt verklaard om reden de directeur voor eigen gebruik een motorrijwiel aanschaft Woarbij oa schoon en toxlielfabriedten gedwongen worden ongovallenpremie te betalen voor de thuiswerkers voor mannen en vrouwen en kinderen van allerlei leeftijd dio thuis vaak in dezelfde kamer waar geeiapen en gegeten wordt zitten te kloppen of met de hand te wev en Dis een paar maal in de maand de door hen gemaakte schoenen of geweven stukken goed komen afleveren Dat is die overreiken over de kantoorbank of door het kantoorvenstetr der schoenon wollonstoffenfabriek alwaar een motor draait vaak een uur afstands van hun woning Of waarbij een winkeljuffrouw die u een zakje suikergoed overreikt onder de Ongevallonwel valt niet omdat bv achtea haar een schuimklqp naohine van P K draait dal w nog wat maar omdat er onfc lfrofc in don winkel is En wel brood vSi een op kiloimÉMi al Minl alagau broodfabriek waarvan haar patroon fililaalhouder is I Wat mij bij dit allee bet meert ver wonderd is dat er menschelijke gramotonen gevonden worden die er zich toe leenen dergelijluj beeliseiiu gen over te brengen te motiveeren te verdedigen te helpen uitvoeren tegenover onze indnstrieelen I Tegenover indnstrieelen met intellect met normaal billijkheldsgevoel bedeeld Of diit nu i de groot industrlecl of ik hoogst eenvoudige platlolwjdwatroon Tcgeqover den laatste minder tot en iirtellectiieel dnbf dpgewaesen doch zich meer de VertrapCo mA daan gevoelend lijkt mij de taak nog wel zoo pijnlijk En het is mij onbegrijpelijk waarom die mannen die zulke nog niet zijn niet verzamelen al het schriftelijke en mondelinge protestmatoriaal dal dagelijks bij stapel onder hun aandacht komt om da hot beeluur der Rljksbank voor de vooten te werpen als verklaring waarom te door groot en door klein werkgever hun taak wordt vergeleken mot die doe inners van den Tienden Penning of der douane beambten ondw hel Koninkrijk Holland Naar aanleiding van bet bericht dat een vyf jarig meisje door een zustet was yerboden in de processie van oïf H Sacrament als bruidje mee te gaan omdat ze sokjes drtJeg in plaats van kousen schrijft de Limb Koerier We weten niet in hoeverre het juist mag worden geacht Maar dit mag toch wel eens gezegd worden dat indien zulke of dergeUjke of i grfyksoortige feiten als de gesigna leerde inderdaad voorkomen de stel Iers daarvan de katholieke zaak g dienst bewyzen Staan wg Nederlandsche katholieken voor de frissohe verdediging va gezonde zedelykheidsbegrippen ofmoeten we soms Mennistenopvattingen gaan buMigen De atdeeling Kollum der S D A P heeft thaue reeds voor het geval de Tweede Kamer eena ontbonden inocbl worden gesteld als voorloopige caiididalen voor eene eventueole verkiezing van erai lid in het district Ti jerksferadeel de heeren Mansholl t Westpolder Annenia te Wijiialdura Rogge Ie Groningen en ds A las der Heide te Britewerd De aid Rottovalle stelde de heorea P Koopal te SurhuistervtMi en W H Vliegen te Amsterdam L Ct Door de Utrechtsche politie iegJ j teren een lellerzatter gearreeteerd v dacht van diefstal ten nadeele van is zijn patroon Hij verkocht het iemand die door de politie werd arresteerd toen hij het gestotene I een zak vervoerde Tel Koninklijke Marine POTTËLBËUG Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronwater Proeffleaelif gratU verkrgobaar Oen Agent yoor HqUlwd pATAWNIi t TUbwrg i Vei OTOnwooi dij voor ÖOUBA on Omstreken W M BELftNJ r Leerïing toker j 1 In r Al ni nn nn aan lao LOOPT UW KAM WEG MET UW HAAR UndI tpti AM a door tior kot to Uot u terwijl voor jongelio den op een leeftijd van 14 tot en met 20 ja r de gelegenheid is opengesteld om bij de Zoemaoht m dienst to treden als jongen lichtmatroos of raatroos 3e klaese K0kö ÏÏfT HAAR l q nu i i Nadere inUehÜngen worden oi anvrang Htit zond i n een bne kaart isHVOldooudo gratie verB el t Hoor den Commies van iwiineming def Mariije t WMleHWoori den Helder m I i M i i l ii il 1 1 1 I KOKO DOET HtT HAA OMOIIIN OAAT HIT UITVALLEN TÏOIN VEKSTCIIKT DE WOtTELS HELDEt AtS KRISTAL BEVAT OEEN KLEWSTOr OLIE Of VET VE r lSSCHEND VOO DE HOOFDM Koor HtT v ND AO VAN UW DiouitT or coirrcvi PRIJS 1 Ft Ot fl 1 BO 1 a SOP PW lb wi V II tl rWTlito l I r li l Kfwilh y l m DE ZTJID HOLLAITDSCHE Maatschappij van Verzekering op het Leven HEERENG RACHT 12 D EN HAAG Maatschappeli jk Kapitaal f 1 000000 Ftletll A a aia i i Commizsari n Mr M M SCH v o LOEFF PreS Dr A E TEN OEVEE Mr A S MIEDEMA A M v fcMBDfcN Dr f ü J BERENDS Mr J W DE KANTER Secr Gouda Schoonhoven Krimiien a Zegwaard jïr De uiJapT S U Lev n ver k ta tegen lage premiën VriJKevige voorwaardon Voor inlichtingen vpende men zich tot do Ueoron moVtrnmBmVKH Haven te mchoenhoeem en I C ÏTrBBKH We thavén te tiouia bij De Electrische Drukkerij van 1 BRÜ ÜIIAll t ZOOM levert vlug en tot billijke prijzen ALLE SOORTEN JM HANDELSDRüKWE fiK