Goudsche Courant, zaterdag 20 juni 1914

Café Restsnrant Het Schaakbord So 12507 Zaterdag ZO Juni 1914 53e Jaargang Wijnaid Fockiiig LlüEÜREIl H BOTH BOTTEBDAM VisfichersdIJk 80 PKUS DEH ADVElTFËNTiWr Van 1 5 gewone regels met bewüsnuinmer f 0 55 Elke regel meer A 0 10 liij drie achtereenvolgende plaatsjngtj wortlen deze legen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing fw 1 5 regeia f 0 35 by vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Heelames f Ü 25 per reg l Grmjte letters en randen naar plüutsniimle I Telefoon interc 82 loonaverhooging vaü hot lagere personeel o m hot volgende Een suppletoire komt er niet wat we thans kunnen melden betreft do begrooting yoor 1915 dat is dus een teleurstelling en or bestaat alleen nog hoop dat Z E te bewogen zal zijn terugwerkende kracht tot 1 October 1914 toe te staan Een aanmerkelijke verbetering is I het dat mot IB jaar het maximum bOTeikbaar wordt gestold hiervan profiteeren dus allen die nog geen 22 dienstjaren hebben Vorder gaan do grootere kantoren I boel weinig on de kleinere integendeel I aanmerkelijk vooruit Het totaal bo j drag is ongeveer f 831 000 waarvan I f 110 000 voor de klerken is beatemd I Het uurloon van bnevongaardera on I postboden wordt mot f 2 50 verhoogd I Zijn unzeK guven8 julul dan wordt I hrt groniltraKtompnt I 775 on bov n I dat grond traktement in negen kluHm iii tNtn maximum staudplaatH toelagie van m Hot vBTsehll I la thanH f 1 K De rugtiling wordt aJB volgt Ie kiaHso ï 995 2e klanse 9 ir He kt ï 915 4e 895 üfc ï H75 tie f h U 7o f K t o 815 Hf 975 Uk t 775 alleen vuor Warlum on iomert zijnde voor do betrokken kantoren de maxima te bereiken na IH jaren j Adsislonl condnptmirs on hoofilbfr MtellerH f Mt bi Von do maxima Do kutderlrieelug blijft g andhtuifd ThI tof mot tlten verHÏando dat oorst bl I h M Ie kind aaiiHpraak op toMilng I kan wonknt gemaakt I li n lonnsverlMioging van f 10 vnordo groote plaatnen t 2t voor RoiterI dtun Ih mlndor dan onze moOMt boI Boheldon verwachtingen Inliioltieii I Jltoraaij kan nof kworden t oKt tiiegd I lat do kantoorkmtohtt I W bovon ilu I hostellers bHjvon On dat waarHcbijtiI lijk f 50 toojfoknul zal wttrdori aan I plaatHvèrvangers voor fmu tÜHi m I iiiHif cro Iwtpekklhg lE ii INLEVERING van RIJKS 1 GOEDEREN Do BURGEMEESTER der Gemeento GOUDA maakt bij deze be 1 kond dat de in het verlofgangers o I gister van de Landweer dezer Gemeen1 te ingeschreven verlofgangers dor I Landweer die in den loop van het 1 jaar 1914 aanspraak kunnen dotm I gelden op ontslag nit den dienst ij de Landweer wegens volbrachten Land weerdiensttijd op grond van art 31 laatste lid der Landweerwet al de hun voor Rijksrekening verstrekte voorwerpen met uitzondering van het ïBakboekje dus wapenen voorwerpen van ledergoed kleediag en uitrustingstukken reglementen en dient t toorschriften moeten inleveren to j ouda in do Kazerne op Dinsdag den 14 Juli 1914 De Ijandweerinfanteristen des voorHiiddagB ten 9 ure j de Landweer Vestingartillerio Genietroepen Pontonniers Hospitaal soldaten en Administratietroepen des voormiddag to 10 30 ure Do aandacht wordt gevestigd op de wetsbepalingen en op de bij overtro tredmg daarvan gestelde straffen zoo j als die op da publicatie tan gemeente bnizn aijn vermeld Inlichtingen kunnen worden ingnwonnon ter gemeonte secretarie nf deeling Militie Bij do inlevering moeten do vorlofgangerB m Burgerkleoding verschijnen en hun Zakboekje mede brongon GOUDA den 20 Juni 1914 De Jlurgeraeoster vooFnocmd R L MARTENS Gemengde Berichten GOUDA 20 Juni Door Burg on Weth is aan de Raadsleden het volgende ingekomen Vjrtuk toegezonden Gouda 17 Juni 1914 Ter voldoening aan Uwe uitnoodi ging om praoadvies uit te brengen over het aan Uwen Raad gerichte adres der alhier gevestigde GoudBche Vereeniging voor Gezondheidskoloniën houdende verzoek tot toekenning van een jaarlijksoh subsidie hit de gemeentekas hebben wij de eer U hot volgende te berichten Hoezeer ook sympathiseerend met doel en streven der adresseerende vereeniging en overtuigd van het nut dat voor een groot aantal kinderen uit de minder gegoede klasse afwerpt zijn wg nochtans van meening dat gemeentelijke steun aan deze vereeniging en andere van soortgelijken aard slechts dan kan worden overwogen indien geen pogingen zijn gebleken onbeproefd te zijn gelaten om het aantal particuliere bijdragen te vermeerderen en eventueele tekorten op die wijze te dekken Op dit oogenblik achten wij derllilve inwilliging van het onderhavige verzoek ongeraden waar ons aangaande vorenbedoelde omstandigheid uit het adres niets positiefs ia gebleken Intusschen zfjn wij er niet tegen dat de Gemeente voor ditmaal als bink van belangstelling bijdraag in het over 1913 geleden tekort en zouden wrj daarom voor dit jaar een subsidie van f 100 wenschen te zien toegekend Op grond van het bovenstaande hebben wij derhalve de eer Uwen Raad in overwegmg te geven aan de üoudsche Vereeniging voor ïezond tBidskoloniën een subsidie te verlenen van f 100 en in verband daarmede op de gemeentebegrootmg Eon agent van politie ging gisteren oon woning aan de Ternootstraat te s Gravonhage binnon op aanwnzing viui onigo omwonenden aai Hi het vreeiAd voorkwam dat oo gipijnen dor bedoelde woning gosloton waron terwijl N non de eenige bewoonster oen 5ajarige van haar man goschoido vrouw diet bad zion uitgaan Het ondorzook woes uit dat menliiw mot öon plotsoling sterfgeval tedoen had i Gefopte grensbewonera Reeds voor eenige dagen deed in enkele Nedorlandscho bladon hot bericht de rondo dat d Duitsche Kroonprins Donderdag het Pruisisch gronsplaatsje Anholt residentie van don Vorst van Salm Salm zou bezoeken on dat het plaatsje in feestdos waa Uit de omliggende Hollandnqho grenspUatsen waron tal van personen naar het stadje opgetogen om den Krooa prins eons te zien Men kwam al spoei dig tot de overtuiging dat men was beetgenomen want de feestdos was niet te vinden oradat van hot bezoek van den Daitschen Kroonprins aldaar mets bekend was Mon meldt uit Zuid Schalkwijk I Toen Woensdagmiddag eenige jongens in het Zuider Buitenspaarne een bad I namen botsten zij eensklaps tegen oeu I aldaar drijvend lyk op hetwelk later bleek te zyn dat van do kortelings vermiste Jac Antonisso schilder wonende tê Haarlem Men vermoedt dat hom een ongeluk is overkomen Ernstige mijn ongelukken In de Crousnest inijnon te Hillerest in Britsch Columbia heeft een ernstige mynontploffing plaats gohad waardoor Witte Bioscooj Kleiweg Van VBUDAÖ 19 tot DONDERDAG 5ffi JUNI Het groote koaten en moeite is het de direoüe gelakt eindelijk de groote Bncces film in liandon te krggen n l iV ATTRACTIE Moeder ATTRACTIE IH Betty Kansen in de hoofdrol Modern kunstwerk in 4 bedrijven Daur deznr film ruim l z nur met uitstekende Explicatie van den heer Joli Bteenbergen Dan de prachtige oomedie gekleurd DE HUWELUKS ANNONCE HET JOURNAAL Natunropnarao Emm Prograniiiia Eiviii Prijiei Een greep nit de vele voor 19 gulden een splin ternionwo hoogarm IC HANDNAAIMACHINE Bief vliogwiel ook op wokoltjkHrhe afbetaling Oude naaimaoliinen worden ingeruild Inrichting voor reparatie W VERMEULEN Kipstraat 42 Rotterdam LANGE TIENDEWEG 27 r Toleph 313 heeft voorradig Verschc Aardbezien Perziken Blauwe Druiven Tafelperen Tafelappelen Bananen Tomaten Sinaasappelen enz Aanbevelend C SMITS Bohoenhandel Eenig adres Rleiwejr 48 Gouda SPECIALITEIT IN Fijn Dames e Hoeren SCHOEISEL SANATOGEN F A DEK Apotheker Westhaven Sinaasappel Limonade emaakt van enkel vruohtensap on suiker f 1 per flesch Tandpoeders Tandpasta s Tandborslels bij p weuër Apotheker GOUWE 135 Buitengewone Opruiming wes Mii g Verbouwing löbüÉllÉli Deze uitverkoop Is niet te vergeipen met een gewone adzoenapritfnlng maar bediridt een nood zakelflk verminderen van den voorraad tegen tnorm lage prjjzen I ♦ Teneinde Iedereen beter en gemakkelijker te kunnen bedienen zal deze opruiming voor elke afdeeHng t fl Maandag 22 Juni afzonderlijk gehouden worden te beginnen Aj Week M A M Mum 1 1 Opruiming pedaaivan Mantels i 1 i Oemitkshalve z jn de meest courante genres In series verdeeld Prezen zijn aan eiken mantel op een afzonderlijk etiket duidelijk vermeid I 1 Voor prijzen ilel onze étalage s 840 Geen goedkoop fabrikaat maar onze bekend goede confectie I uai fin Ah Wc rhwp MltsliiiicoJ c n iH V mmmimiii m ii m m t J IA1 Wegens uitbreiding worden de nog voorradig zynde ileuwe en bespeelde P I A ü O s tegen uitent lagen pr s aangeboden waaronder de meest bekende fabrikaten met vdilo p rantie Pr en vanaf f 25 l ianoliandel C A MÜUS PRIMA HAARWERKËN wonlen steeds tegen scherp I Concurreerende prijzen g elev erd onder garantie 4 conitant bij i Coiffeur Kleiweg I lirluiÉi TM liiribiutlt liilui ip Uiiimki im mI mém Mkiél De Firma a J ZUUDERHOFF Plet Heinstraat 86B den Haag telef 5424 RpTTERDAM V OlA hameveltjstraat 71 verhandelt alle Amerikaansohe shares op de liondenuhe b an met een dekking van f 72 voor fondsen onder 100 genoteerd en van f 120 boven 100 genoteerd en rekent de gewone provisie van Telef 1HKK5 I Men lean nooit meer verlieSMi dan sgne storting is voor niets m aanaprakelgk blyft in de markt totdat de e in koers geabsorbeerd is stijging krggt menjna afwikkeling winit plus dekking nitgekeerd 20 Men vrage inlichtingen P HULLEMAN a OTTTD A V Tele 350 Adapteert in elft Blad EWEQ LANOE T Gedurende 3 Weken UITVERKOOP van 20 Barters E N R en Rover BEHANOSELPAPIER Cellectie 1913 1914 Papieren van 20 40 00 80 c worden opgeruimd voor reap 4 6 8 10 c euï Zie Etalage v d Hulst 4k Wessels Grossier Oppert 119 Rottenjaffl R WIELEM n mooi van model seer lichtloopend en goedkoop Ruime voorraad Ban q Onderdeden en Toebehooren AftENl HAP VOOR GOUDA EN OMSTREKEK DER Métaliurg e Hurtu en Krit Automobielen INIMRUWIELHERSTEU ER verschijnt daéelijks 1 F stdaeren PK uTYaITh ET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 S5 Idem franco per post J J 60 Met GeïUuslreerd Zondagsblad i B0 Idem franco per post 1 90 TTitgevers A BRIHEMM EN ZOON Telefoon latere 82 Abonnementen wortlen dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Post kantoren J Dekker werkzaam op do scheepswerf van de firma J van Limborgh Zn alhier had Donderdagmorgen het ongeluk bij het klinken oen schilfer ijzer in een oog te krijgon waardoor dit zoo verwond werd dat goneeakundige hulp noodzakelijk bleek T A V Zoest wonendp in deze gemeente is met ingang van 1 Juli j benoumd tot telegram en brievenbesteller aan het post en telegraafkan I toor alhier van uitgaven voor hot dienstjaar 1914 in te voegen onder Hoofdstuk IV oen nieuw artikel 3a Subsidie aan de Goudache Vereeniging voor Gezondheids koloniën f 100 Volgnummer 121a en dit bedrag af te schrijven van Hoofdstuk XIV artikel 1 Onvoorziene Uitgaven Volgnummer 222 Aan den Raad der Gemeente Gouda Derde Blad terdam van Francina van den Heuvol 1 Beide stukken worden voor kennis 1 geving aangenomen I Kantonrechter plaats ver van ger Bij Kon besluit van 18 dezer is tot kamtonreohter plaatsvervanger in het kanton Gouda herbenoemd de hoor Mr M M Schim van der Loeff Waddinjcveen De heer J N 1 Bremmor alhior slaagde gisteren aan dft Vrije Universiteit te Amsterdam voor het doctoraal examen in do recliten By beschikking van den heor Commissaris dor Koningin in deze Provincie is voor de geheele gemeente ontheffing verleend van het verbod I tot het verdelgen van mollen uit de landerijen De ontheffing is geldig tot 1 Mei 1915 Door do landbouwers zal van deze ontheffing met ingenomenheid worden I kennis gnomen c van den heer Commissari der I Koningin houdende verzoek een amb 1 tenaar aan te wijzen belast met de 1 uitbetaling van de pensioenen der ge I raeenteambtonaren 1913 en wor It als 1 zoodanig aangewezen de heer K 1 Marck gemeente ontvanger alhier I I d van Gedeputeerde Staten houdende terugzending van goedgplftuide raadsbesluiten tfA wyziging der begrootingen 1913 en 1914 Directe belastingen 1 Met ingang van 1 Juli a s wordt I de commies 2e kl bij de dirocto bo1 iastingen alhier de heer J Vieregge I overgeplaatst naar Niimegon 1 Bioscoop Gouda Vooruit t Niettegenstaande het mooie zomer 1 I weer en de daarmee gepaard gaand wandeUngen s avonds zijn er toch altijd nog genoeg mensohen die ïr hun wandeling aan geven en liever eens gaan bioscopen Zoo ook gisterI avond toen bet nieuwe weekprogramI ma van ouda Vooruit werd ver I I toond Het vangt ditmaal aan mot I een zeer mooie natunropname n l I van Luzorn naar Milaan I Het hoofdnummer is Graaf Zarka I oen groot drama in 6 arten waarin I verschillende mooie tafereeltjes voorI komen Ter aanvulling vorder oenigo I komische nummers en een verhaal uit I het Verre Wesston hetwelk vooral door 1 de mooie natuuropname een attractioI nummer is I De explicatie was wol verzorgd en I deed bij de komische nummers hot I publiek hartelijk lachen e van gemeld college houdendetoezending van een Extract Koninklijk besluit betreffende goedkeuring vanden hoofdelijken omslag van f7000tot f8000 Beiden stukken worden voor kennisgeving aangenomen f van de Gezondheidscommissie te Schoonhoven houdende toezending tergoedkounng van do rekening en ver I antwoording dior commissio voor 913 iGoedgekeurd meiiwerkerk a d tJael Bi I zijn werkzaamheden ha l de timmer I man v V alhier het ongeluk mot I een liaiM in de zaagmacbino te gera I kon rvan do gevolgen van zoo ernstigen aaid bleken dat do ontbo lon I I geneesheer onmiddellijke ovorbrnnglng I naar het Ziekenhuis te Rotterdam I noodig achtte Ammemtol Woensdag toen de vrouw van J Kok in haar woning voor de geopendo dour kousen zat te I breiden kwam haar H jarig zoontje brood vragen om te vmschen Toen I hij dit niet gauw genoeg kre ig word I hij driftig en stak hij zijn moeder mot I een hongelstok in hot rechteroog I waardoor dit hevig werd verwond I Zij moest zich onmiddellijk onder I geneeskundige behnudoling stellen Men vreest zeer voor het behoud van hot oog Vorder wordt door den voor ittor overgelegd oen v oordracht ter benon 1 ming van eon onderwijzeres met ver j plichte hoofdacte aan do Ie openbare lagore school alhier opgemaakt door I I B en W in overleg mot den hoor I I ArrondissomontsSchoolopziener na 1 I ingewonnen bericht van hot betrokken 1 I schoolhoofd waarop als Gonïg bo voegde sollicitante na herhaalde opf roeping is geplaatst mejuffrouw J van der Snoek tijdelijk onderwijzeres i to Rotterdam Met algemeerto stemmen wordt mejuffrouw van der Snoek bonoemd mot ingang van 10 Juni a s op een jaarwedde van f 750 en f 50 voor het goven van onderwijs in de nuttige handwerken buiten do gowono schooluren Aanhouding Door de politie ia alhier een gosignaloorde aangehouden die nog een dag hechtenis moet ondergaan De aangehoudene is overgebracht naar het Huis van Bewaring te Rot j I terdam Paard verdronken In de vroogto iMHloninorgon hot ft de koopman K wiuiondo Wilholmi naslraat alhier dio met oon beladen wagen waarvoor een hit wan g j apanuon bij de Hpoorstraat mocHt I draaieii door het te kort nemen viiti I zijn ilraai bot ongeluk gehatl dat zijn I hit 1 h t water bij de luiH dmir I Ier plaatse toi ccht ie gokuraon Do I wa en bleef door de ter plaatHO Laan I do boomeii op ihm kant staan I e I hit dio daardoor mot zijn kop om I laag in het water bleeï hangen ver I dronk I Het ongeluk la voor lon belrokkono een leelijken schadepoet Vervolgens worden de volgende besluiten genomen Stadsnieuws a tot hot doen van af en overschrijving op do begroeting 1914 b tot het aanschaffen van een niou I we brandspuit j CJit 6 ® FoxG C 0 n t in ueerend absenteïsme 1 Onder den titel AlVeer afwezig I schrijft De Tijd Weigerde do vrijzinnige moerderhe d 1 in de X oode Kamer subsidie to geven aan eoni o Katholieke parochien en 1 Protestantscho gemeenten ten be hoeve van de mijnwerkers wier I snelle toename do geestelijke verzor 1 I ging zeer bemoeilijkt ir het Zuiden 1 van Limburg is bet niet onopgemerkt 1 gebleven dat haar dit niet gelukt zou 1 zijn wanneer de Rochtscho minderhe d I wat boter op het appèl ware geweest 1 De post werd met 38 tagen 31 stem 1 men verworpen Van een der Katho 1 hako leden was het bekend dat 1 ij 1 ongesteld was maar bet treft toch 1 alweer bijzonder slecht dat er van 1 onze sterke Kamerfractie niet minder I dan 8 leden ontbraken betrekkelijk I dus meer dan bij de anti rovolutio iI nairen on Christel ij k Hlstonschen d o I 14 stommen uitbrachten re do goheele Rechterzijde aanwezig geweest I de LimburgBche kerken hadden liaar snbsidiën van den staat exploitant be1 I houden I Als men bg dergelgkè stemmingen I niet kan rekenen op de aanwezigheid van al onze Kamerleden dan rijzen er zware vermoedens van onvertch 1ligheid op by het kiezersvolk en g aat er een stuk weg van ons goed vertrouwen in onze afgevaardigden lioont erhooging bij de Po 8 ter y n De Posthoorn schrijft omtrent do Hierna sluit de voorzitter do pon1 baro vergadering en gaat de raad ov r in comité ter behandeling van oenïgo 1 bolastmgrociames waarna de openbare I zitting wordt heropend on na d go 1 bruikülijko rondvraag gesloten 1 Sch Crt Jlaofttrecht Donderdagavond ver1gaderdon de aandeelhouders der mo I torbootondernoming Haastrecht Gouda I Moordrecht Bij Koninklijk boalu 1 1 van 16 Juni 1914 no 40 is L Exalto I hoofd opzichter van den Zuidplaapol1der alhier benoemd tot Ridder in do I Orde van Oranje NaSsau 1 Stolioijk In den Raadsvergado1 ripg op 15 Juni 1914 waren aan 1 wezig do voorzitter en alle leden uit genomen de heeren A Verkerk en C 1 I Zgderlaan die met kennisgeving afwezig zi n De voorzitter opent de vergadering heet de leden welkom laat de presentielijst teekenen en leest de notulen der vorige vergadering welke onveranderd worden goedgekeurd Worden ter tafel gebracht de vol j gendo stukken a van H van den Heuvel alhier I houdende dankbetuiging voor het ver leenen van hulp aao zijn doofstom I dochtertje I b van J Zijderlaan alhier hoa I dende mededeeling van de opneming in het Doofstommen Instituut te Rot In vürband met de belangr ike agen j da was do opkomst de heeren nogal 1 goed I Nadat de secretaris do notulen der 1 I vorig vergadering had voorgelezen 1 welke werden goedgekeurd kwam I allereerst aa ïi de orde het verslag der I commissie voor het nazien der rekening 1912 1913 I Aangezien slechts één lid dezer comI missie ter vergadering aanwezig was I moest dit punt van de agenda worden I afgevoerd I Thans opende de voorzitter de beI spreking over de liquidatie der onder I neming in verband met het spoedig j in dienst stellen van een gemeentebqot I Na uitvoerige discussie werd beslo 1 ten de boot bij inschrijving te ver 1 koopen leverbaar 1 Augustus 8 8 Verder werd besloten aan de gemeente nog een subsidie te vragen aangezien de onderneming welke van plan was met Mei 1 1 stop te zetten terwille van de gemeenttj nog blijft doorvaren tot 1 Augustus a s hetgeen met anders dan m t schade kan ge 1 schieden Na nog enkele besprekingen van meer hnishoudelyken aard werd de vergadering gesloten Sch Crt Lekkerkcrk De 60 jarige werkman