Goudsche Courant, maandag 22 juni 1914

53e Jaargang So 12508 voor de groene tafol tegenover de rechtOTs Z n nutrozonmutsje slingerde heen en weer in z n kleine band toen bf vertelde hoo zijn stiefmoeder hem in t gangetje by de konken met een pook had mishandeld een bloedende wonde had hij op z n achterhoofd ge kregen waarvan het littoeken nu bloedig rood acboraerde door z n kortgeknipte haren Heeft t lang geduu voordat de wonde g nozen was en deed bet erge pgn vroeg de president mr Offernaus Ja meneer zei het kleine aardige ventje en hij vertelde dat hij den dag na de mishandeling naar oen nte was gegaan waar Inj sedert in huis is gebleven De vader die de hoofdwonde van het kind had afgewasschen én z n hand welko eveneens gewond was had verbondon vfrklaardf dat de jongen tt genover hem niet ongezeggelijk was dat beweerde ook de tante en zo zeide dat de stiefmoeder niet veel ophad mot dit stiefkind De stiefmoeder vertelde echter dat de jongen ongezeggelijk was er was geen huis met Jiom te houden en toon bij dien avoiul len nur te laat thuis kwam had zeNJm geslagen mot welk voorworp wist ze niet meer De ambtenaar van het O M van de Amsterdamnche Rechtbank vroeg voor deze stiefmoeder oen gevangenisstraf voor den tijd van een maand Beklaagde kroeg op het booren van dezen ciscb een zonuwtoevab rog mf bij een kaderr efening die te nïhnrg ▼ oor de ofBcieren van genoemd regiraent plaats had van zijn paard gevallen en h eft hij een rib gebroken Brand te ICatwijk Men schrijft aan de N Crt Do huisknecht K die op den Hen Juni ji door het achteloos wegwerpen van M n lucifer den hevigon brand v oorzaakte in het E K Gymnasium van het 8t Wiilebrordua College van de Paters Jeznieton te Katwijk aan den Kijn bevindt zich thans in voorloopige hochtonis Onmiddellijk na den brand worden allen in het gebouw aan een verhoor onderworpen door den inspecteur van politie Toen moet bovengenoemde K zoor tegenstrijdige antwoorden hebben gfigeven waardoor al dadelijk op hem vermoedens rustten De directeur der inrichting verklaarde ons uitdrukkelijk dat aan geen opzet mocht godacht worden Wol heeft hij den lut ifer achteloos weggeworpen maar dat daarbij opzot in het spet zou goweest zijn ontkent hij Um zeerste K stond aangeschreven als zeer zwak v in hoofd Het proces te Bayreath Het geruchtmakende proces is begonnen heden zal uitgemaakt worden of Ifloldo Buidler oen kind is van Hans von Bulow 3eer toevallig ia t e voornaamst getnige Anna Wrazek dio die vele jaren lang Richard Wagner en mevrouw Cosima gediend heeft op den vooravond van hot proces te Munchen ov le len in den ouderdom van 82 ja r Kon aantal verklaringen htseft zij op schrift gebracht Bij den aanvang van het proces vroog do advocaat van mevrouw Cosima Wagner dr Troll of het niet mogelijk zou zijn om do zaak met gosloton douren to behandelen zijn hoofdargument voor dit verzoek was d it het bestaan van Bayreuth door dit si ntatieprocoa ernstig bedreigd wordt immers voor do Fostspiele in Juli en Augustus zijn thans roed ruim 400 kuarten die in Januari besteld waren tcrnggezondon De rechtbank vond echter gf on termen om hot verzoek toe te staan Mevr Boidler s advocaat betoogde vorvolgons op grond van eeno groote verzameling historisch matoriaal dat zij wel dogolyk een kind van Richard Wiignor is daaicntogen beriep zich do raadsman van mevr Cosima Wagnor üich op kgnor H verklaring dat altoon Siogfrie r zijn kind is Sensatie prwekto de metledeeiing dut de familie Wagner sodurt acom f oni8ten dood moer dan twintig railioen aan tantièmes ontvangen hooft ze niet gehe l berBtdd zijn kimxMW z dnitr den wervtagwMjB rai Aaria niot in verhoor wonlen g iM uMm en kan nien dua lechth vermoeden wat zy moeten hebfwn Keledeo rilerhtg ia bëkfmd dat alle contraftkoeltee afkonwti c zijn van de owieroeming Broawel l enanllan in Asahan S O K en dat zij sdjn teruggezonden voordat hun contract in af eloopesi ZelfH zijo er ecnigen bU die van hnn driejarig contrail iec hts één jaar op bedodde ondeniffluing hebbeai fi werkt Wij vemenwn dat op deze ondwneming de meuschev alfl bee sa behandeld worden De werktijd der kooiiee is van s morgenfl vijf tot dee avonds nof a uur D w z de reveille is reeds de narht om drie uur twee uur later v rtrekkon do koeliee naar de tuinen waar zij eerst teg acht uur annkoDiffli en vanwaar zij doe avonds om nof en uur terugkeeren De bepaling in de koelie onlannantic dat do kfwJiéfi tien uur per dag niog€ i werkon dat m inbegrip van h K an i t en hot konwrn van lio tuin ordt op bovengcmomnde ondornWningen dus wel op orgerlijke wijzo overtroj n Bovendien moet do voeding er heel heel ved te wctvftchen overlaten De Ned Ofüffleren in Albanië Blijkens een door H M de Koningin van den Vorst van Albanië uit Dnraa ontvangen telegram zijn allo Nederiandsche officieren wèl Groote verduistering Aan het Hbld wordt uit Weekes geseind dat aldaar de bankier Guatav Schober directeur van de bank Th L Plevo onder beschuldiging belangrijke depositobed ragen te hebben verduisterd gevangen is genomen De bankier erkent voor particuliere doeleinden ecfn bedrag van 500 000 J kronen te hebben beleend Zijn passief bedraagt 5 millioen kronen De Mijnramp in Britsch Columbia Londen 20 Juni Telegrammen aan de Times melden omtrent de ernstige mijnramp in de HiUcrestmijn dat het aantal ingesloten mijnwerkers 225 bedraagt De redding wordt zeer bemoeilijkt daar de brand in de schachten voortwoedt en hoogstwaarschijnlijk allen die zich in de mijn bevonden door verstikking om het leven zullen komen Luit Vliegpnier Van Heyst De luitenant vliegenier Van Heyst die hedenochtend met den korporaal Van der Drift naar Amhem vloog moest bij Oosterbeek landen waarbij bet toestel van geringe hoogte viel De machine werd verwoest De inzittenden bekwamen geen letsel Drama in de hioht Uit Weonen wordt aan do N Ct geeeind dat hedenmorgen op 400 M hooglo oen botsiiiK heeft plaats gehad tuSBchen een bestuurbaar luohtachip OH een vliegmachine Fjen ontploffing volgde liet luchtAchip vloog in brand en plofte mot do vlioKinarhine omlaag Alio inzittenden de vliegonier oen kapitein i luitenants on 2 ander pfrsonon werdon g lood PRIJS DEft ADVEHTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewUsnuniraer f 0 55 Elke regel meer 0 10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deio legen twee berekend Dieii laanbio lingen put plaatsing van 1 5 regels ÏO 35 by vooruilbelaling elke regel meer 6 cis lUclames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar pla itsruimle Telefoon Interc 82 ölatz met den tweeden luitenant Bnchta als passagier op in een Farmantweedekker om den ballon te achtervolgen Het ging om een militairo oefening Do biplan met zijn grootere snelheid moest trachten het lachtsohip in te halen Het dicht bij elkaar komen van deae twee vliegtuigen was het doel van de militaire oefening De aeroplane draaide verschillende i malen om het luchtschip on trachtte over den ballon heen te vliegen Wat er toen gebeurd is weet mon niet precies liet kan zijn dat de vlieginachino I geraakt is in een luchtótrooming van I het luchtsihip het Is mogelijk kit I een vonk van d n motor hot uit I stroomeiuki gas vau het luchls hip hooft doen ontploffen Nmt buitengtv sloten Is verder dat de bostuuixlor van de vUogmachino den afstand tusschon hem en het luchtschip nivi go l gotaxoerd hoeft zoodat hij bij zijn pigging oij over den l allon te vliegen in aanraking kwam iiHrt le omhuHing I van den ballon die hierdoor n Mmgflwheurd word Deze lotósle lozing acht men de waarschijnlijkslo Doch in elk geval was bc gevolg oen ontI zottondo ontploftlng I Het luchtj chip Htond dailelljk in I Uchtelaai Beni paar se on toii tatflr I waren ballon ïn aeroplane utt IIK I M ho gto op den grond getallen Zo I kwanwn op 10 M afKland van 1 kaar terecht op ile helling van Kouingsherg De ballon wa lotojd verbrairf Do powKaglers werdon aUvorküoldo lijkon govtmiteu Onk ik pasaagiers van den biplan werdon dood ondor ile puiidioopen weggehaald I Onmiddellijk kwaimm militaire luchtschippers uit Fischamend om do lijken to liorgw Het plaatsje Fischamend waar Zondag Mm bUioroondag gehouden zou worden was versierd im bbiomon on vlaggen Dwlelljk na hot Imkoiid worden van de ramp wonlen de vlaggen liiunciigoliaald om plaats te maI ken viinr rouwvlaggen I KnittMuint Bachmor had tkm tocht look wilUm medenmken hij kwam I ochter te laat en aan dit gelukkig I loeval dankt hij zijn lcvc n Do ochtI gonr ole Hn Inilcnant Hofstotter die oorwl wn maand geleden trftuwdo was op hot tftrnMu vati hei origoluk ziifMlcr Io wcton wat er goschiwi was Niihiurlijk spoelden zich hahverschwiromle toowwlen af tiMMi zij hol vt rkooide lijk van haar man zag Luitenant l falz zou binnenkort tn hot huwelijk trwlon De Boording ballon hield het middoti lUHSchen oen halfstar on oen nlotstar systeem Het schip was In j geen bain ol grooto gezelwhappen on I als hij Katharina bij vrienden aantrof bkHjf hij zoover van haar verwijderd als mogelijk was zoniler aanstoot te givoij Van zijn plannen voor ck tookomsl maakte hij gtHni goholin Na afloop dor voorjaarsmiuioeuvnie wUI do hij d4 n dloiiHt verlaten om z lf do I uitgostrektfi landgoederen te l i tudoo hni die hij gelirfd had ïdofsf had hij tla telijk het Htamslot dor familie betrokken maar dit had dringewh stolling noodlg daar het jaren laug onbowoond was gewooBt Kathariiut jubelde Zij had bij haar kminissoii d ovoiluiging ingang doen vinden dat üij niets om Waldenbnrg gaf Hij hail zckor groote verhoolding moeten hebben om te goloovon of te durvon denkon dal zij berouw had over dat afwijzend antwoord Haar gedrag teI genover hwp toonde geen toom goon vorbitÉoriug doch alleen koele onverschilligheid Zij ontwtwk hem niet bojegon k hem vriewlelijk en sche owlor voorkomende hoffelijkheid t I willen verborgen dat zijn tegenwoorI dighoid haar verveelde Blijkbaar I word haar geheele aandacht in beslag genomen door don prins dien zij moor voortrok dan zij ooit eonlg hoor godaan had die naar haar hand dong Wordt Terrolga S V3jCL3t Schouwburg kwestie te Haarlem De eigenaar van den schouwburg aan den Jansweg te Haarlem heeft besloten nu de gemeenteraarl de gift Vil n f 250 000 voor don bouw van een gomeentelijken schouwburg heeft aanvaard do verbouwingHplannen voor hun schouwburg ontworpen door den architect Weissmann niet door te laten gaan Volstaan zal worden met eenigekleine vorlwteringen Tel Oroote brand te Vlissingon Oisternacht hooft te Vlissingon oen ernstig brand ge ond in do houtzagerij van dn Kon Maatschappij De 8oheldo aan do binnenhaven Do vlammen vrinden daar ruimsfhoots voedsel in de grooto hoeveelheden licht brandbaar materiaal voornamelijk hout en planken wolkedaar in groote hoevotdheid aanwozig waren liet vernielend olemont dood de vlammen dan ook hoog oplaaien zoodat hot een vunrzeo golook Do spuit van Hr Ms Hover was hot eerst ter plaatse en begon dadolijk den strijd tegen do mot grooto kracht oplaaiende vlaromonzeo Spoedig daarop verschoon jlo slangenwagon van de politie Het pohoon aanvankelijk eon hopeloos werk zoo reusaohtig waren de vlammen Ten oinde zooveel mognlijk to kunnen redden worden tal van personen op hot terrein dat door rijks on ji omoontif politie was afgezet toegelüton om medo te heipon zoovoel mogelijk te rodden wat te redden viel n l door dü planken in het kanaal tu werpen Terwijl ten intiisschen met hot blusBchingswerk voortging on nog moordere spuiten op het terrein waren verschenen o a ook de stoomspuit werd krachtige hulp voor het blussi hingswerk verkregen van het borgingsvaartuig van de marine dat ook d noodige stralen water in do vlammenzee wierp Doordien do brandweer onder leiding van den opporbrandmeester zoo koftchtig den strijd togen de elementen aanbond wist men een loods waarin een groote hoeveelheid kostbaar hout was geborgen te behouden Behalve de zagenj gingen ook twee afuigrenzendo loodsen verloren De aan bet rijk toebehooronde bij de gemeente in pacht zijnde loodsen bleven gelukkig behouden De brand zolf leverde eon fantastlschen aanblik op en in den pracbtigen zomernacht bobben duizenden en duizenden het schouwspel gadegeslagen Uren ver in den omtrok was do brand zichtbaar De schade wonlt door verzekering godokt HOEKAAJVKONDIGING GROENTENVEIUNa 19 Juni 1914 Vóiling Houtmansgracht 4 nur Poulon C cent per pond Doperwten van 7 tot 9 cent por pond Bloemkool van 5 tot 8 gld por 100 Wortelen van 5 tot 7 gld por 100 Kropsla van f L tot f 1 50 per 100 Tuinboonen van 4 tot Ö gld por 100 pd Snijboonen öO cent per 100 Spórcioboonen 25 cent per 100 Rabarber van 3 tot G Komkommers 1 soort 10 5 Nieuwe Uitgaven Bij de Hollandia d rukker ij te Baam zijn vorschenen de volgende brochures tJroote Mystieken No 3 van serie II Jacob Böhme door D W J A alders Van Rechts en Links No 7 van serie II De Vrouwenbeweging en de strijd voor hot Vrouwenkiesrecht in Nederland door Dr J van Leeuwen lid van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Onze Groote Mannen serie I No 4 Huygens door Dr J A W Worp Laatste Berichten Telegrafisch Weerbericht an het Koninklijk Meteriologiseh Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 774 7 to Horta laagste stand 747 5 te Westman ver Verwachting tot den volgenden d Zwakke tot matige Z O tot Z W wind toenemende bewolking droog weer behoudens kans op onweer vooral in het westen aanvankelijk nog warm De strijd om Durazzo DuBADZzo 19 Juni Hbld De commandanten van do hier voor anker liggende Oostenrijksche on Italiaansche oorlogsschepen zijn door hunne regeeringen gemachtigd van het scheepsgoschut gebruik te maken wanneer do opstandelingen de stad mochten binnendringen DuBAZZo 12 Juni Hbld Te 12 uur hedenmiddag was alles nog rustig De gepantserde kruiser Edgar Quinet is hier aangekomen Italiö a houding ten opziohto van AlUnië Itome 19 Juni In een hoofdartikel polomfsoort do Tribuna u m d Wwuechü bladen en wijst noKinaai op ilo volMlagon ovenxniKtommin luHHchen de t onöulta en het üoMtourijkaohu mininlorie van buitCTtlandHcbo zaken in do Albanee M he kwcwlio Mpeeiaal wat betree de Internolionak JoaimiiMio van Controle ilvi bta l tfchrijft Mocht wat door atlcqi on bepaald door on betreurd zou wordon de prins von Wied het in Albanië niot kuuuen koudon dan zullen OoHtonrijk en de andere inogendhödfln zoÉialB thans reeds bekend is zich voegen naar het voorstel van Italië urn aan de ComnUasio van Cuntntde voortoopig de rogeM inK van h Jt land op te dragen Aan do onibffgoechikte orgïmen l Durazzo dittnt oohtor in de © erslo plaats van böklo zijden duidelijk te Wf nkm gomaakl dat zij zich bebbeu te richloh naar i e aanwijziugon van bot Centrale fteetuur Naar aanleiding van hot feit det oeti brief van de opstamWingen aan do Jntornationale C Hnis io aan doze niW tor band i goHteld betoogt de Tribuim vordor dat rle Troon nbg voor den Vorst te redden is wanneer iloze zicb bij zijn besluiten laat Mdon d ior do factoren die Albania ia hot lovon hebben geroei on wi tich dn wondt lot do latematinnale Commis Ho die buiten de kloing tige plaalmlMke intrigca staat Ilbl Majïwr Kroon Mevr Kroon te s Hertogenbosch heeft van haren echtgenoot Majoor Kroon ook een telegram ontvangen dat hg ongedeerd Is Do ziokcnfondsquaestie In de N R Ct vinden we oen vorzoek gericht tot de artsen om hun naamkaartje te zenden aan den hoor W H Stants arts Nieuwe Gracht KÖ rtrecht indien zij evenals laatstgennomdo zich tor wiUe van boginaol genoopt gevoelen om zich tegon hot streven van de Ned Maatschappij tot bitv der Gon met woord on daad te vorklaron hoo onaangenaam ook het optreden tegen eigen vakorganisatie voor hen moge zijn VóHen Te Beilen heeft men grooten last van do vosson Do Asser Crt vertelt dat eonige dagen geledon in de uitgeRt rokte bosschen van don heer Ilarff c s een twaalftal jonge vossen zyn losgelaten Dat de landbouwende bevolking aUmedo vele jagers woivg gesticht zijn door de schade dio zij ondervind m ia to begrijfpon BrfiGEBUJKE 8TANÜ GOUDA GEBOREN 18 Jnni Jeannetto ondera H P van Reedt Dortland en W Bronwer Oorardas Johannes ouder 3 Verkleij en G de Jong 1 Jacoba Johanna onders H de Bruin en Vf N van Oostenrijk Aaltje ouders ö Eerlang en M van Vliet Abraham ouden C Verkaik on D van Leeuwen 20 Maria ouders O de la Rie en J Bliktnan ONDERTROUWD J H van den Eng en C Rietveld A P van Wijk en K U Agten W J E v n Setten en O Verheul te Reenvf t L Signer en J M Lijbaart A fle Hoog en A J M Bakker W van det Kroef en A W M van dar Draa j C Groenendraal en C Vla A F M van Rijn t Utrecht en A E M V Jaspers F Loeb te utrecht en S Cat OVERLEDEN 20 Jnni E Brewrf j WADDINXVEEN GEBOREN 4 Juni Bastiaantje ouders W Verslui en J de Gelder B Elisabeth Jacoba ouders 8 Verheul on A M van der Laarse 9 Engelüe ouders A de Bruijn on F den Hertog 11 Frao9oi8 ondersP J Janssen en J van den Berg 16 Johannes ouders L Dam en tf Th Jannens ONDERTROUWD 3 Jnni t Grooteodont te Reenwtjk en A v Sprang GEHUWD 17 Juni P Grootendiïrst te Reenwiik en A van Sprang OVERLEDEN 3 Jnni Hendrikna ï n der Kijdon oud 4 d 7 Laomtins Oersirdna Rietveld oud 3 mud 8 Heter Hoogendijk oud 17 d 9 Jan fier hoeff oud 85 j vedn van A vaa Veen MEIJWS 1 INDISCH Do matroos en de tram Uit dp Onder de Streop rubriek van hot Handelsblad knipten wy do volgende inen uitval y on van onze Jantjes laveerde te Amsterdam over den Haarlemmerdök en t scheelde geen haar of hij was door de tram overreden Hg raakte daardoor niet van zyn stuk maar plaatste zich toon de tram was voorbijgere ien midden op de rails on bogon den conducteur van den volgwagen in zijn krachtigste zeo termen uit te schelden Doao riep tor verdediging terug dat hij t niet helpen kon dat zyn kameraad viVïr op don wagen den matroos op do rails njot had gezien Wat n uitvlucht voor n landrot V schreeuwde de matroos hem na jy staat aohtOTop maat en dus stuur je 1 Kaar het IjeidsoJi Dbl verneemt j I is de kapitein J Vetfaake van het 4e I Onmonscholijk Don wervingscitmmisHarifl te h oraltaja Ozemicky werd ujoibi vdoold kkt zich aan hoont van bet stt imBchip van Hoorn dat zoo juisl Min Mi Ian was aangokoincïi en eou grooto nionigto repatrioeromle mntraclkoolies aan lx rd ha l opn achttal ktvilloH ht vondon wier gp 4mdhWd blijkbaar z r voel te wenscheu liot Oninltkk ltijk bogaf zich do wor ingfi CitmintMHariH vorgez d van den hnofd ConmiiHKariK van poliüe naar doii ijo ig waar do hoeren indonlaad ocni achttal inlandorn aanirtdfini dio blijkbaar io do nioiwt komn crvi lto oinsiandiKhwion vcrkeonlm Wtoral iwixi vntuwen on een man waren zoodanig vomiagord dat zo meer op Nkelettttii dan op levende monachon gHoken Onmiddoliijk wordm de acht n onRc on volgena het Soer Nsbl op la t van kni heer fïoon naar bol RtoifKiverband ovorKobracht en flaar tor verpl ng opgmionion Zoolang honderden mijnarbeider bedolven wftrden De reddingsbrigades z n er ia geslaagd 200 mijnwerken levend boven to brengen l e hoop op redding voor de anderen in zoer gering Ileeda werden 50 lijken bovengQbracht Halptreinen uit Calgary zijn aanaangekomon met raddingfimiddelen Bij de Canadian Pacific i Winnipeg kwam bericht in dat er 600 doeden zijn Ook in de kolenmijn tö Vieillo Maribage bij Luik beeft een ontploffing plaats gehad waardoor brand ontstond Men ÏR er echter in geslaagd de zich in de mijn bevindende arbteidera te redden De brand in de mijn woedt voort De consul generaal dor Nederlandente Pretoria waamohuwt tegen land verhuizing van arbeider naar ZuidAfrika indien ni et vooraf zekerheidis verkrpgon dat de belaiighebl eadenbij aankomst aldur arbeid zullen verkrijgen Tel Eoii bijbfU tentoouMtoinng Hij gol K h id vQii lU IriliTnittio nalo Hijbflronfori nde U Ainiricnlam Wonit in hi t AtnHl rtlumKch SttxIHiJk MuHeiim M iiP rrnntr bijbo t nt toiiHt l Um ï houd n niftr in egt do N Cl mhat van bijna 1100 bijbel iiltKavflf en iKiok decilBn dAari i belrekkinK li b iHli bij a Ég bradi Mm vindt er r Rn KromluAwt fit iiidHlo vertalliigtm van Am BijM handwc hriften tacv m WA hl het ArabiHoh Hebrtseiiwndi 8yriH h Turkwh AriiK niKch Latijn ri knch lothlHCh ewz Dan zUi men eon rijko VftrzamcIbiK van d BijM In h t NHerlamtiH h daar zijn ondn hatH hrif Um N vl riti itm he bijbelti in Nfxkirlaiid tbruikl In tk ir f tm Kïemiiw NftclorluniitMho bijbt hul+ Avun an 1177 tot I Vil enz de NtvWlandHdio vulgaot swtert jr 4H rroU fltaiilHt lwi liijMafdrukk nedert 1 156 Iii n ntk r bnvtudeii zich do KmdenHfhx iiilguvon van 8tt Miordnian n Zeil AernaliuH Uvi nhTiiwn Vmtameiil van Matth JacubH m likwkntiK BlmtkonM MjMH l tijnHrluf Ht lionldraina fl ituti cbm Mijbel onlU H wiz Vfjort lit UiriltHcho Hyluidü on du niouwi JtijlwlvfriaÜng on uitK V0n d r Slati n v rliding doJ uthi rncbo vorUiliiiK UdDniHclw hijhijuÜKaveni NiMlrrlandunho tiijlMthiHiru vn In bet rtpaaiiMch Kraiim h DiiitMch HiinKdarHch en ArumniHcb n bijln4 V H r ih wiuUt In Ooirt n Wost I in vindl nK n er nuK tiitfi vi van lv Nederlanibwhe Itijltolcanipagno van hinl NcdiiriarKUich HilbcUimiootm hai workmi ovpr lUnt Noilorlarwlach iïijb4 r itbijbolH HijlM lwrlu voIkHffli kliid rproiaHi bÜnikmbli Ï1 M ho ft nl InKfK Midon Wi BIJb l alH ttiwchenk dor natio aAiigebotkm aan ZM KunhiK Willom lïT naar nanloidlnK van zij optrok n bij km watomnood In IWll on den IüjIm I ton ttH liHiiko oang ioden aan II K II PrliMM Jnliana b ond ula de Julianii JM Brutaal Men meldt ons uit Cnltimborg hhn troep Zigf nners doortrekkende naar de Heuaichnmscbe paardenmarjtt moet in oen hooikamp van den hoor M van Asch alhier eon schade van ongeveer f 300 hebbon aangericht doordi t zy eerst hun paarden daarin lioton grazen en daarna wn groote hoevHolhttid aa afmiwidoa ea meenamen Gisterenmiddag 5 nnr was de 4 jarige F H ttf HoUordam mot zyn C jarig browtje gaan wandelen Zy waren gedwaald van de Bajonetstraat naar het open veld aan den IMeterde Ilooghweg waar j elkander aijn kwijt geraakt Twm lie G jarign albmn thuis kwam werd dadolyk de politic gowaarschuwH die met politiehond i up zoek ging Gifltorennaoht omstreeks 1 uar bleef een der politiehonden bij oen der slooten staan blaffen Daar ter plaatse wenl gedregtl en hot lijkjo van hot 4 jarig knaapje opg haa il Diamanten diefstal Gisterenmiddag kwam eon diamanthandelaar komend van Antwerpen bij zijn aankomst te Brussel tot de ontdekking dat z jn jaa was doorgesneden en zyn portefeudle die oen waarde van 100 000 frs aan diamant bevatte verdwenen was Men verdenkt oen bekende van den bestolene dio met hem in don trein bad plaats genomen van dezen diefstal Stiëfmöëdet Ëea kereltja van ncigim jaar stond n Maand ag 88 Juni 1914 OiTie W S 033 0 Zon eii Feeetóagen PRIJS VAN HET ABoITnEMENT Per kwartaal f 1 Ï5 Idem franco per post 1 50 Mei Grtlluslreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnementen worden dage Uks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 by on7 e Agenten den Boekiiandel en de Postkanturen Verscliijtit dagelijks j iZr Telefoon latere 82 uitgevers A BBDTKHM EN ZOON vonden Utimeu plotseling waar I ie I oen oltiganl gekleed geullenian z ch I trachtte te verdedigod legen de aan I vallen vaa een bejaard luau die hem I sedert eenige oog ibtikken scheen ie I achtervolgen Eeneklaps klonk eau 1 schot De twee manti ai naderden ei kaar Men zag to i hoe de eluga te 1 heer zi stok ophiel om er zijn te I I guuslander loee neer te sla u Dozer I echoot echter hog vi maal zi n re I volver af Meu sueWo Uie terwijl do voorbijgangers den getroflene hulp I gingen bieden begow n eenige t eI vallig voorbijkomend brandweer ieI don den aanvaller te achtervolgeai I dien zij spoedig inhaalden en gr ï ein I De gewonde bleek nlemuud anders I te ïlju dan dr H airi de Kothschlld I Hij kon vergezeld van een zijiier vrienden dr Zadoc Kahn Zonder bezwaar naar zijn woning in de Ku du Faubourg tJaint Uonoré worden I overgebracht I In dien tusschenüjd was de aanrau I der naar een poütle bureau geled 1 Hij scheen volstrekt geen Hpi van I zijn daad te hobbro en verklaarde 1 dat hij zich had wiHen wreken op do KothsehiUitrt die zijn ondt rga ig veroorzaakt hadden De man heet I l rud hon mi is melkslijter I Dr Zadoc Kahn die bij de aan I I raudiug tegenwoordi was gowoout I vertelde nog dat h met barwn d I Kothschild uit het pora gebouw goI komen was zij ïouden naar huis I loopeu mar werde dour den regen I verrasi waarom dr Zadoe Kahn oen I huurauto aanriep Op dat nogenblik woerklonken de schoten en zag hij toon hij zich omkeerde hoe een oi do 1 man zijn revolver op zijn vri md k egschoot Hij wilde dmi aanranter grijpen maar liet hem los toen hij do liothachild hoorde roeiwii Ik I heb een kogel in don rug Do wonde is gelukkig zonder eenige bertookenis De kogel drong dfl rochter houp binnon stuitte af op t darmbeen on t loeg daarop plat Hlnnen eenige Hagen kan de wond geI inezen zijn Do Matin heeft aan dr de RothI mihild laten vragen of hij zijn aanI rrtnder ni de Iwweegredenen van zijn I daad koude waarop geantwoord werd I dal Prud ho baron Henri roetls seI dort jai oii met bedreigingen achterI volgt De baron kent hern niet anI der dan uit zijn dreigbrieven Twoo ian n gehelen bij den dood van baron tufltnve had Pi ud hnn aan H en ri de Rothschild ge chreven dat hij bom zou opknappen bij het verlateqi van het kerkhof Maar tot dusverre had l rud hon zijn bedreigingen nimmer waar genioakt ZWITSKRLANI 1 nanwer m te aluiten E oneens er 1 keert niMi m twijtel over iki powitio I vau Aziz pasja Vrom die mei het I zelfde dod uit het auideu uver V mi 1 oprukt eu omtrent wien meu geon 1 gunstige berichten ontv ljigeu heeft ilodenavond vertrokken vrijw Ui 1 gersarlilleristmi op hot door do Al I bunwsche regeering gecharterde Oüéj I teurijksche Lloyd atoomschip G se I la naar het noorden in de rieiiting I dor positie van Pronk Bib Uoda ten 1 1 eiade diens geschut te bedienen on hem tf ijk van de noodzakelijkheid dat hij dwi opmarsch voortzet te overtuigen Tegelijkertijd dal l reuk I Hib Doda den aanval zal beginumi I zal men te Durazzo tot een otfeiiöieI ve bowing tegen de opötamieliugen I ovea gaan I Volgens een Keuter telegram mede I door de Maand Ct gepubliceerd 1 meldt h t Albanoesch Corrosponik n 1 tiebureau te Durazzo d d 2U Juni 1 Majoor Kroon heeft bekend ge I maakt dat ieder die in de stad ge I woersehotea lost tot een gevaugeuia I straf van vijf jaar veroordeelt zal 1 worden Op de bedreigde plaatsen zijn erI srhansingen roet prikkoldraad veröl errlngen opgericht zooiiat het bijna uunogelijk schijnt dut het den npetanitelingen gelukken zal doftta l I binnen te drtngen Achter do verI Hi hanHingeu liggen sterke afdöolingen I MirdieAen en Malissoren I lieden luxjft zich een vrijwilUgersI korps van artilleristen gevormd dat I den rrüifiischen ritmeeeter von I iippo I tot aanvoerder koos die onder beI vel staat van de N ederlandsche otfiI eieren Tegelijkertijd sprak het vrij I willigeTskorpH het volste vertrouwen I I in de Notierlandsche officieren lit 1 Dit bMuit werd door ritroeestor von I Lippe aan den vorst nwk odflold 1 die er zijn goedkeuring aan hechtte 1 Fhamkeijk Aanslag op baron Henri de Hothschlld Zaterdagnacht omstreeks twee mr heeft t i arija aen mnordaaimlag op j Baron Henri de RoihrfchiW plaals gehad Vijf schoten werden op hein afgevuurd waarvan óén trof on lichtelijk verwondde De dader is genrrestoerd Omtrent dezen aanslag beval de I Mailn de volgende bijzondtirhodtii welke wij aan de Maand t ontI leenen I De Weinige voorbijgangers die I zich Zaterdagnacht tegen twee uur I op den hoek van don groolon bouleI vard en de Hue Edouard VII be Bericht Z die zich met ingang van 1 a s wenschen te abonneeren oatvangen de tot dien datum veridiQnende nummers gratis DE UITGEVERS Eon afgevaardigde als spion 1 gearresteerd I Bniti landfich Kieuwa De toestand In Albanië 1 Uit ItatlaaiüBche bron wordt ge1 tneia bftt in Lhirazzo ieder oogen I blik nieuwe toevoer vau regeeriug I iroopeo met Itanonueii en muim ie I wurdt verwacht Deze zullen teretona 1 u aaoJtüütet tot den aftuval over1 gaan Zoer talrijk zijn de ieidert der 1 Altenoezeu die zich bereid hebbon I verlclaard tegeu du rebellüu te str I dffliIa Valona werd iBmail Keu allatormai htig u oldigd Itebellcu en BtóonalirtlüH 1 verlangen niolH zoosen dan met elkander slaagn te raken Kr zijn due nieuwe gevechten t © verwachten j hkm aml r telegram meldt Ue berichten uit Albanië luideu voortdurond üuguuHtig Er wordt berii bt dat in Durazzo vooratsuog eeni paniek hoerHcht Ook zouden de MaHöBfjren hun wantrouwen tegenover de lllollandepho en UoatenrijkNcho of iclertb hebben geuit Uoarbii komen 1 beri hleii dat Azix Pasja dio m t I 2 HK hulptroepen voor don Vorst aan 1 rukt tuBHC hen Srhiak en Fieri do r 1 ie op HftndeUngen zou zyn g vang n I genomen I Ue Maand t publioeort een 1 elgfin telegram uit Durazzo d d 11 Juiii luidende 1 Uit Oohtenrijköche bron Naar g I orohl wordt zouden de opatandelin 1 g n Iwroid zijn vrede te sluiten Zy verlangen etihter hun wajyenon te behouden eischen algemeone amncHtio en weigerf n gijzelaars te stellen Wegens d ze eisrhen Ïh het waarschijn I iljk dat de nieuwe pogingen om iet 0 vergelijk te komen wederom lullen mialukkeuUe toestand is zoer Wward ï renk Bib Doda bevindt zich met manschappen nog alti d op oen Wind van ongeveer vier uur ton i aoordon vaii Üurazzo ïïlj schijnt te i r ol n om tegen Schiak op te rukken ten einde de opstandelingen aan te vallen Ook is hrt niei duidelijk welke houding Aehntod bei Mali aa i noemit Deae zou over Tirana voortnikkea ten einde de opslamlelingen FEViLLElOIM D e Berliner Zeiting am Mittag bevat I een bericht uit Geneve waarin wordt I gemeld dat door de Zwitsorsche a uto 1 ritoiten op vermoedon van spionnage 1 voi oen vreemde mogendheid oen 1 huiszoeking is gehouden van een bo 1 I kend socialistiPch afgevaardigde Bij deze huïuzoeking gevonden documenten gaven aanleiding den afgevaardigde te mresteeren I AURBtKA I Stoomschip gezonken I Op de MisBiBBippi rivier is naby Al ton in de Staat Illinois is hot stoomschip MajeBtio dat met volle snelheid voer op een in do rivier itge bouwde toren van een gevangenis ge I loopen waardoor het zoodanig werd I beschadigd dat het terstond zonk 1 De bemanning bestaande uit 25 koppen verdronk I OoaTKNaUK HONdAHUB Bertha Von Snttner t Berthft Von Suttner de bekende I schrijfster van het ook hier te lande I bekende boek l e wapens neergelegd I en strydstor voor de vrodesidee is ZaI terdag te Woenen overleden itf den ouderdom van 71 jaar In 190B werd haar den Nobelpryavoor den Vrede toegekend 1 I Botaing tnsschen een vliegmoch no oneen ballon 1 De Beriynsche berichtgever van het Hbld telephonoert nadot omtren deze ramp I Uit Weenen wordt het volgende ge I seind aan den Berliner Lokal AnzeiI ger omtrent do botsing tuascheu het I luchtschip en do vliogmacUino I Zaterdagmorgen om 8 uur was hot I bestuurbare luchtschip Soerting op I gestegen tot het doen van aerofotoI grametische opmotingen In den gonI del hadden plaats genomen kapitonHauswirth de eerste luitenants Uofstetter on Breuer dó tweede luitenantHaidinger de korporaal Hadima desoldaat Weber en de ingenicnr KauMrer De ingenieur deed met luitenant 1 Breuer de fotogrametische opnomin I gen D ballon zweefde in o buurt I van Fischamend en werd gdltuurd in I de richting van Maria Enzersdorf en I den historischen Ktinigsberg I Een half uur later steeg luitenant 1 ke wocr dwingt hij de arme om to I vopi nanr huis i gaan De man 1 wordt nog gek van gierigheid Heb I je wel gtïzten hoo n zuur jp zic t I hij I Dat in jammer waarde prins Oh I maar ti zult f r naar alle waarschih 1 I lijkhoid toch wei bovenop komen We 1 I zijn allen gislereo getuige gewec t I I van de wijzii waarop de bekoorlijk Bte en rijkste vrouw van onze stad aan u te voorkeur gwft boven ale arhflere mannen Prins Isorstein schepn gevleid © n vroeg lachend I Wat bo k lt gp daarmee Wel waf iederoen meent Mon zou t K h bliul moeten zijn om niet denkt moet Je wel inzien dat etn 1 dame van mijn stand het uici kan I stellen zonder oen eigen e uipago 1 llij had haar wel kUTinen heriniie 1 ren aan don tijd dat oen ritje n 1 een huurkoets voor haar nog eou I bmtenspurige woelde was maar I ij 1 bedwong zich en hield die bittere I woord ï voor aich I Ik heb je reeds meermalen gotwig l 1 wat daarvan de reden is De zo g I voor je toekomst maakt mtj zt o 1 I spaarzaam Ik ben een oud man a I en la mijn dood zal je woduweupe I sioenlje je niet in staat stellen i i 1 denzonden voet van nu te blijven leven Als ik nu altijïl voldoe aan o I wenschen kost dat te veel m void e I ik or nïU aan dan handel Ik m je I eigtxi bestwiU Dat moest je z f in I zien Je weet dat ik je geen rijkI dom men kan nalaten maar mijn ovarI gebleven spaarpenningeu alleen I Waarom heb je mij dan toch geI trouwd 1 Ja waarom antwoordde hi I somber en ernstig Waarom ook I eigenlijk Dat heb Ik mezelven ook I al zoo dikwijls afgevraagd nmar helaas te laat Eesiige heeren baalden op dat mr ment mijuhe en mevrouw von Fornow in Zij groetten en gingen toen haastig voort i Dat gaat toch alle begrip te boven zei de oen oeü zij niet moer gehoord konden worden Bij dit afwhuwoüj te zien hi e inevruuw von Saltm er 1 Vfïol uiöelte voor doet om u te boei1 on waarde prins Friases of Qravin 10 Waarom moeet zij in een ellendig huurrijtuig rijden terwijl die hoogmoedige mevrouw von Salten oenequipage had ilie even fraai waH i te de rijtuigwi van den regeerendwi lurtog Maar het aneeuwt en de wind in IM koud drong de ontbeer von enow aan Je zuU kou vAtten haalde de sehouders op maar téi geon woord Kom laten wij een vigilante nemen zei hij vriendelijk ïk wil niet riep ij htftig uit FM atiiit mij tegen de borst in een rijtuig te gaan waarin miHwhi n vandaag een dronken werkman i8 thuisgebracbt Maar wij hebben geen el Wk I rijtuig dus En waarom hebben wij dat met viel zij hem snauwend in de rede terwijl zij haar arm uit dien van haar man terugtrok En waarrnn kftop je geen equipage Al wa h laaar één eoupétje met en enftel paard er voor daar zou ik moe tfr Tveden kunnen zijn Als je goed na Men trad nu juist bij Franc mi binwn en zette daar bij de wIjifleHch I d plagerijen voort dte prins IserI stelnzii h met een glimlach liet v ei 1 gevalU In lcrdaad was men echter I volstrekt niet overtuigd van Iser1 stein s goede kansen Nioniand ge I Idufde dat movrouw von Hallen dai I IwBzen in schulden stekendon iirius I de voorkeur zou geven hoven don 1 ridderlijken Waldenburg Zij hal aljloen mm speelpop n odig voor tijd 1 vonlrijf zoolang Waldenburg op reiw l was Kondra de graal temgkwani 1 zou IsoTHilein zijn a wïheid wel weor 1 krijgen meende menI f e prins die nogal sterk le zich 1 wit was ingenomen geloofdo e hter I dat hij werkelijk voel kans hai om 1 hHar te huwen 1 En tot aller verbazliyj schoen zijn podacMe bewaarheid Katharina bleef even voorkomend jegons hem toon Waldenhurg reikis oen wee4i later o 1 ruggekoerd was ZIJ had niot beter kunnen haiiilelen als zij don graaf j wilde grieven en hem afschrikkmii van he dingt u naar haar hand ledereen vond het heel natuorli k dat de graaf zich van haar fcenig i I trok en haar bejegende alsof zij oen I vreemde was naar wier gunst hij nog I nooH gedongen had I Woffens de ronw bezocht hij nog