Goudsche Courant, maandag 22 juni 1914

1910 H uuwd in Oostenrijk Halwas 68 M lang had oen doorenedevan iny M en een inhoud van SMOkub M Het had twee muloran van 7 5 l K en H cilinderg Het legmbe tuur korht bet schip in Mei 1911 liad op versehitlende tochten uitvoldaan ïbodat men er ovardacht nog meer schepen van dit te koopeh ventend politieke overwegingen en zelfs haar eigen reglenentan vergeet De bestaande wet regelt zeer nauwkeurig den juridischen en economischen toestand der ballingen Als oord van ballingschap is oostelijk Siberië do districten IrkoeUk Jenissm JakoeUk en het Over Barkalsche aangewezen het kondste gebied in Aziatisch Roslaod Wanneer de balling zes maanden in de hem toegewezen woonplaats hoeft doorgebracht heeft hg recht op een pa die hem het verlof geeft om het geneele district rond te reizen Twee jaar later heeft hij recht op een dergelgke pas voor de geheele provincie om daarna voor geheel Siberië waaraan verbonden is het recht om ingeschreven te worden als boer of kleindinrger dus om voor eigen rekening grond te bewerken of een nering te beginnen De wet legt hnn in dezen geen beperkingen op Van deze omstandigheid dat de balling elk beroep vrg kan uitoefenen en verder verplicht is om voor zijn eigen levensonderhoud te zorgen Ct de Regeering nit om hen van eersten dag der ballangscbap elke ondersteuning te onthouden Deze wet zeker niet te goedig waar het menschcn betreft die de wildernis worden ingejaagd wordt ook nog wel ten aanzien der gewone misdadi rs toegepast Ten opzichte der politieke gevangenen wordt die wet evenwel op allerlei wgze ontdoken en door tal van administratieve nitzonderingsmaatre gelen vervangen Hot is zeker niet maar een ongelukkig toeval dat de politieke ballingen steeds weer naar de meeste woeste en afgelegen streken van Oost Siberiö waar de inboorlingen zelfs ternauwernood kan bestaan worden gezonden Hun wordt het niterst moeiiyk gemaakt om na het verstrgken der wettelijke tenngn passen tot hot verkrijgen van meer bewegingsvnjbeid te bekomen Feitelijk is het meer regel dan uitzondering dat hun zalke passen worden geweigerd Ën zoo zijn talrijke ballingen gedwongen jaren lang door te brengen in een verloren en door ieder vergeten dorpje Volgens de wet wordt eigenmachtig vertrek uit de aangowozen woonplaats gestraft met allerlei nieuwe beperkingen en zelfs met intarnaering in nog meer verwgderde plaateen Zekere intellectneele beroepen die door zoar velfl politieke bannelingen met vracht zonden kunnen worden uitgeoefend zyn voor hen zander meer gesloten een dokter of ziekenverpleger mag zyn beroep niet nitoefenen een advocaat mag niet pleiten een onderwgzer ma geen los geven enz Wel wil het de ironin van de omstandigheden dat zelfs de mannen dor keizerlgke administratie somtyds gedwongen worden om deze reglementen te overtreden en bg een verbannen geneesheer raad te vragen en een verbannen onderwgzer het onderwgs aan do kinderen van een ambtenaar op te dragen Maar zulke uitzonderingen heffen het reglement niet op Do politieke gevangene kan zich das alleen wgden aan handenarbeid om zgn brood te verdienen I Evenwel ambacht en fabrieksnyverheid zgn in Siberië nog maar zwak ontwikkeld en bestaan feitelgk alleen in die streken waar de ballingen niet mogen komen zooals op de Lenagoud velden en in de groote steden Irkoetsk Tsjita enz Zelfs de netste geschoold arbeider vindt dns slechts zelden hem passend werk Hierbg dient nog worden opgemerkt dat de ballingsohap voordarend meer democratisch wordt d w z steeds geringer wordt het aantal menschen die voor hun onderhond kunnen rekenen op onderstenning van hnn familie de overgroote meerderheid is op de opbrengst van eigen arbeidskracht aangewezen Intnsaohen is het leven in Siberië en vooral in de verbanniiigsoorden naar Rossiscbe verhoudingen zeer duur Om ook maar het meest noodzakelyko te kunnen koopen is een inkomen van 20 tot 25 gulden per maand noodig Dat is het vooruitzicht voor den balling op den dag van aankomst De allerearsta vraag is hoe kan ik mgn koat vardienen die een ambacht kent is er t best nog aan toe Die geen ambacht verstaat moet maar doen wat hg lagezoBden Bededeeliogen met z wwkdooabeid honger en koude Erger nog is de toestand dw vrouwen die alleen met de naald hun brood kannen verdienen en als zg veel geluk hebben bg rijkere boeren de wasch mogen doen of de schoone waach opbergen soms kinderen oppaaaen De groote massa van de politieke bannelingen wordt geleverd door de dwangarl eiders die hun tijd in de katorga bagno hebben uitgediend Ieder ja brengt honderden van zulke ontslagen gevangenen Op enkele geringe uitzonderingen na zgn het lieden die door het in de k torga heerscheode stelsel zijn verminkt zennwiijders uitgeteerde zwakkelingen ondermgnd door allerlei chronische ziekten Om in hnn ballingaoord aan te komen moeten zij te voet een langen en moeilüken weg afleggen zonder een kopeke op zak Het heele vermogen van znlk een balling bestaat in de gevangeniskleeren die hg aan heeft een kiel een broek klompen en wat ondergoed dat is het kapitaal waarmede hij zgn nieuwe leven moet beginnen Gelukkig is hg die in het oord waarheen t lot hem gejaagd heeft kameraden vindt die hem althans in de eerste dagen kannen helpen Mair dan Inplaats van te kunnen oitrosten van het ziel en lichaam sloopende katorga leven en genezing te kunnen zoeken voor lichaam en zenuwlgden moet hg al werkzoekend een hongerlgders leven lijden een leven dat den zwakken banneling verteert Voor ieders oog staat van den eersten dag af het vreeselgke schrikbeeld en prozaïsch waar ik vind onderdak hoe kom ik aan eten af niet alleen bedenking hebben geleverd de wgze waarop de Ked landsche Maatschappij van Genei kluut stelling nam Ook de F ratie beging principie de fout van den klassestrgd Zooals de stand van zaken ai4 eenigen tgd geleden liet aanzien w i in de ziekenfondsqoaestie gezondigt ter weerszijde Nn wenscht dr Stans samenvoeging van medische krachten om defedai tie te steunen in haar democratiBCh streven Voor een Katholiek medicos it daartoe zeker geen reden vóór dat dit democratische gebleken is niet meer te zgn krachtmeting maar rechtvaardig werken aan eigen belang onder betrachting van anderer rechten Wel zal ieder onzer zich beg veren onrecht waar en tegen wie ook begaan te weren In zooverre is o i elk Katholiek medicas een beschermer der federatie Bovendien zou een vereeniging op zoo specialen on nog wel negatieven grondslag als dr Stans wil onmogelijk levensvatbaarheid bezitten Eindelgk sohgnt voor het oogenblik de ziekenfondsqaaestie zulk een loop te nemen dat de doktoren in de richting gaan welke strookt met onzo onlangs gepubliceerde artikelen Toen hebben we de hoop uitgesproken dat men van dokterszgde aaa het bindend besluit niet onverbiddelgk zou vastbonden en de mogelgkheid voor contracten op redelijker grondslag zoo openhoaden Thans heeft het er veel van of op de volgende vergadering der Maatschappij gaat onze hoop verwezenlykt worden Juist het onredeUjke bindend besluit zal er bedriegen de teekenen niet meer op den achtergrond geraken en met de ziekenfondsen zal het mogelgk worden te onderhandelen in waardigheid naar recht en billijkheid Nauwelgks behoeft gezegd hoezeer we ons verheugen over zalke wending en hoe we met big vertrouwen de toekomst thans tegemoet zien Natunriijk heeft de Maatschiipplii Ö6r Geneeskunde hïermoe niet haar zoogenaamd neutralen grondslag prijs gegeven en is zg dus voor de toekomst allerminst gewaarborgd dat zij niet de consequenties van dien liberalen grondslag aanvaarden zal d w z op maatschappelijk gebied den strijd Wat we schreven ter propageering van een Katholieken artsenbond behoudt daarom zijn volle kracht Niet gaarne zouden we geacht worden iets daarvan terag te nemen tages en worden Zaterdag per stoomschip van de Maatsohappg Nederland weder naar Java vervoerd De heer A Philipoon te Bovcrwijk heelt met succee een nieuwe sourt aar len gekweekt Hij uot ving inJkiijd eenige planten uit Spanje die h poolte in ziju tuin Zij sloegen goed aan en weidra blotkcu hei late bloeiere w zijn zulke nlud die weinig te lijden hebben van ile nochtvorBlen maar en dit is het eigenaardige die zeer snel vrucht zettsi Hierdoor geven zi golijk vrucht inet Wijkqi vroegen en aanmerivelijk vroeger dan de eerdor bloeiende Amazonen die veel voor export dienen Bovoudien m de vrucht zeer vast eu daardoor uitneiiioiid geschikt voor zending De heer l h Iweft zich in verbinding geeteld mot een oombinatio an tuinders die deze aardbei m het groot zal gaan verbouwen Van den landbouwer G Leeuwoiibargh Jz te Ileineiioord geraulvlo een best paard te water Bij de pogingeu om eruit te koiiion goraal te hei met de borst in en zois waarmede iemand de sloot schoonmaakte waardoor het zoodanig werd verwond dat hel op de weide doodbloedde Bij hot spelen aan den rivierliant geraakten Vrijdag te Blonk Limburg oen 7 iarig jongetje en een Jarig meisje van v K aldaar te water Door spoedig toegosnelilc hulp wist man h t meisje nog bijtijdB te redden j toen het jongetje echter uit hot wator gehaaid werd waren bij liem de levonsgeeeten reeds geweken DE cJONG S CHOCOUUIC BUelXe tablet 3 U gdKABrten Hot nemend jr teem Nederlander op pasgend wgze te eeren Het ligt in de bedoeling van dit comité aanslaiting te zoeken met het Nationale Comité dat zich in Den Haag constitneert Maandag zal de nadere opro ing door het geheele comité gedaan worden Te Rijssen is een Afdeeling opgericht van den Volksbond tegen Drankmisbruik met 47 leden De tnchteloosheid der jea gd In de Zaterdag onder leiding van den Voorzittw den heer Edo Bergsma Burgemeester van Enschede te Utrecht gebonden vgf de algemeene vergadering van de Tucht Unie is o a aan de orde geweest een bespreking over de quoestie Harderwijk en in verband daarmede de tnchtelooaheid der jeagd in het algemeen Het bestuur van da Tucht Unie heeft deze zaak van verschillende zijden beschouwd en nagegaan en wil thans een poging tot verkrijging daarvan ondernemen Afgescheiden van de bevordering van datgene wat repressief kan werken als kort en snel recht ook aandacht wgden aan wat voorkomen kan Wij zullen trachten de gemeentebesturen en de hoofden daarvan in te lichten ze te winnen voor onzo zaak die hun zaak is omdat op hnn weg ligt het verordenen in het i elang der openbare orde en zedelgkheid en de uitvoering van wat verordend is Wg zullen de Vereenigingen voor Vreemdelingenverkeer zien te brengen tot het oefenen van invloed op de bevolking opdat die zich onthoude van wat aan het vreemdelingenverkeer dns aan den tak van volkswelvaart zoo ontzaggelgk veel schade doet Wg willen de hulp der pers inroepen niet alleen vtin de groote maar ook van de kleine pers Niet alleen van de pers die den gezeten borger bereikt ofschoon ook die gezeten burger verre is vanaltgdeen goed voorbeeld te geven van tacht en zelftucht niet alleen van deze pers dns willen wg medewerking vragen maar ook van de pers die den werkman en den kleinen burger tot gees Tegenwoordig trachten de politieke ballingen hun overigens onafwendbaar lot te verzachten door het organiseeren van vereenigingen voor onderlingen steun Voortdurend worden ondersteuniogskassen opgericht ook goedkoope kosthuizen leeskamers boekergen met gezamenigke abonnementen op tgdschriften en dagbladen Is er iets natuurlijkers en onschaldigers te bekennen Welk gevaar kunnen zulke stichtingen opleveren en voor de Russische Regeering Maar de RnssiBCho administratie kdht slechts één stelregel vernietigen en verbieden I en vervolgt de philantropisohe instellingen met woede Elk oogenblik hooren wg dat er een organisatie is ontbonden en de leden daarvan gevan n genomen of naar elders verbannes Toch bleven er bestaan en komen er weer n eawe soms in het geheim en verdwgnen spoorloos als t noodig is Die vereenigingen verdienen zeker de ondersteuning van allen die weten wat vrgheid is Er is evenwol nog een beter middel om de ellende taverzachten t gebrek sAn werk te varhelpen ea den ballingen het mogelijk te maken van hnn arbeid te leven Dit middel bestaat in bet oprichten van coöperatieve industriëelo ondernemingen Dit denkbeeld is afkomstig uit de oorden der ballingsohap zelfs van waar herhaaldelgk aanzoeken komen om hulp voor het oprichten van zeepfabriekjes coöperatieve moestuinen aanichaffing van werktuigen het bouwen van een molen enz Aan de bestaande ondersteuningskassen werden door de duizenden ballingen wien het aan alles ook het meest noodzakelgke ontbreekt zulke hooge eisohen gesteld dat zg niet in staat zgn om zulke groote sommen als één twee driehonderd gulden nit te geven voor prodoctieve doeleinden maar er is hoop dat de steeds stijgende bgdragen der bnitenlandsche hulporganisaties ook in staat zullen zgn om den armen verbannen bg te staan in hon worsteling om het recht op leven Maar niet alleen liohamelgke ellende pgnigt den balling Overal doet zich een niet minder nlgke zedeiyke honger gevoelen Telkens komen er smeekbeden om toezending van boeken tijdschriften en dagbladen Het is van groote beteekenis ook aan die beden gevolg te geven Immers tis even noodaakelgk de ziel van zijn naaste te bewaren hem te behouden voor de maalaohappelijke ooitnur als hem een stuk brood te versohaffen Benende Berichten telgk voedsel strekt Niet alleen de stedelgke bladen willen wg vragen om hulp diewelie gelezen worden door den baitenman den plattelander kunnen wg allerminst ontberen Ook tot de werklieden organistaies moeten wg ons wenden Wat wg óók moeten doen Ons wanden tot hen die lU te dikwgis de vraag op de lippen hebbent wat doet de Taohtünie voor ons Dat zgn bv de wielnjders en automobilisten Hun stel ik de weder vraag Beatrgdt gg de tnchteloosheid in eigen kring Wie goed doet goed ontmoet zegt het spreekwoofl bovendien kwaad wekt kwaad En ten slotte tot de opvoeders der jeugd willen wg ons wenden en tot het die den opvoeder kweeken Na eenige discussie werd de volgende motie aangenomen van den heer J Kleefstra Het algemeen bestanr van de TuchtUnie wende zioh tot Z E den Minister van Justitie om aan te dringen op krachtiger uitvoering van de rwds bestaande wetten en verordeningen waarvan de strekking kan zgn de uitingen der tnchteloosheid te verminderen en zoo noodig te bestraffen en tot de burgemeesters als hoofden der plaatselijke politie om krachtig aan te dringen op toepassing en strenge handhaving van roods bestaande verbodsbepalingen Voorts dringe het algemeen bestour er op aan dat de politie bg de nitvoering harer bevoegdheden en plichten niet binnen al te enge grenzen worde gehouden Deze motie werd aangenomen met 124 stemmen voor en 1 in blanco van dan burgemeester van HarderwSk I Russische eléïën In de laatste dagon worden te Rot terdam per scheepsgelegenheid uit Rusland grooto partgeu eieren aangevoerd die deels voor doorvoer naar Dttitschland bestemd zgn maar deels ook hier verhandeld worden meestal voor groote hotels in de badplaatsen en om schepen te proviandeeren Ook worden van deze eieren naarN Hol land gezonden waar ze in kalk worden geconserveerd en dan in het najaar als versche Hollandsche eieren t aan den man gebracht Een nit St Petersburg aangekomen stoomschip loste gisteren 4600 kisten met een inbond van circa 6V2 millioen eieren Ten bewijze dat naast een doelmatige verpakking de verzendingen van dat teere artikel met zorg worden uitgevoerd moge dienen dat by aankomst ter bestemming slechts zeer zelden breukschade wordt geconstateerd Een Japansoh schip te Rotterdam Te Rotterdam is van Antwerpen aangekomen het Jepansohe 8 s Wakasa Mans varende onder Japanscbe vlag met eene bynn uitsluitend Japanscbe bemanning Japansche schepen doen sleohta zelden de Rotterdamsche haven aan Een ideoalland voor belasting De burgemeester der stad Weid in Seiferth heeft naar aanleiding van zgn zestigsten verjaardag een zeer eigenaardige beschikking gemaakt Hg schonk de stads kas de somma van f 120 met deze voorwaarde dat de rente en de rente van de rente opgespaard moeten bigven tot het jaar 2254 dus tot over 340 jaar Den 29en Mei 2254 zollen 70 pCt van de totaal rente ten goede der gemeentekas komen De overblijvende 30 pCt moeten voor de verdere toekomst een stam kapitaal vormen Dit stamka pitaal moet op dezelfde wgze als het grondkapitaal belegd worden en de rente moeten er bg gevoegd worden tot het jaar 2254 Daarna heeft bal GOUDA 22 Juni éffing van Provinciaal recht edeputeerde Staten vanZuidIIol land stellen voor om de jaarlgksche toelage voor het Rijkspersoneel aag de Rabatbrug alhier voor de hulp te verleenen bg de heffing van het Provinciaal recht van f 130 te brengen op f 150 De afdeeling Gouda van den Nationalen Bond van Handels en Kantoorbedienden Mercurius heeft besloten tot bet beleggen van eon vergadering toegankelyk voor alle Handels Kan toor en winkelbedienden en Handelsreizigers op Woensdag 24 Juni a a s avonds 8 uur op do bovenzaal van het café t Schaakbord In die vergadering belegd naar aanFeing der oprichting van de afd Gouda van den Bond van R K Kantooron Winkelbedienden en Handelsreizigers zal optreden de Bondsvoorzitter de heer R Winkel met hot onderwerp De organisatie van allon voor allen Er zal gelegenheid zijn tot dobat Roei en Zoilwedstrgden Hoewel het weer in den namiddag vrg ongunstig was de regen stroomde bg tgden neer hebben gisteren de roei en zeilwedstryden van do Roeien Sïeilveroeniging Gouda op den Roeuwgkschen Plas met veel animo plaats gevonden Ook op het cinbgeboow waren niet BlxxrLera land maar kragen kan en maakt sohoenen laarzen tafels stoelen banken broeken jassen hn schildert en photographeert Maar steeds komen er nieuwe ballingen en hel aanbod van werk neemt niet toe Zoo moeten ten slotte alle ballingen trachten lich van het grovere en zwaardere werk meester te maken ze worden lastdrager en bootwerken matrozen en verhoren zich op dagloon bg do boeren om hooi te pakken hout te zagen koren te dorschen boomen te rooien ig gaan jagen en vissohen Maar al dit werk is alleen mogelgk in den zomer en het najaar dan komt de vreaMlgke lange Siberische winter De Albaneeiohe Ministerraad heeft volgens een bericht nit Rome aan de Frankf Ztg de familie van overste Thomson 100 000 lire toegekend Te Leenwarden waar de toenmalig kapitein Thomson zioh tijdens zgn vefbiyf 100 talrijke vrienden en bewonderaars maakte en welk district hy gedurende een aantal jaren in de Tweede Kamer verte nwoordigde heeft zich een voorloopig comité gevormd dat zich ten doel stelt gelden bgeen te brengen om in staat te zijn da na aohtenis vao deaen grooten TD it d e exe De Ziekenfondsqaaestie De oproep van dr Stans zal sohrgft De Msb bg de Katholieke doktoren wel geen succes hebben Voor hen ui moet van den beginne De eUende der MHncschap Nog niet lang geleden publiceerde de Rossiscbe Hjetaj bet volgende bericht Oeiovani lid van de Doems ontving van de ballingen in de provincie Narim Kankasns een brief waarin gekbugdj werd over hnn ondnldbaren toestand In October 1913 werd aan 40 mensohen elke toelage in geld om voedsel en kleeren te koopen ontbonden Aan 20 anderen was nog nooit iets noch geld noch voedsel noch kleeren ge r ven Een van dezen Mnatnakanoff aan tering gestorven gevolg van ontbering en kou De schuldige in deze was do distnksinspekteur die geld enz achterhield en tevens aan de lieden verbood om naar andere streken te gaan teneinde iete te kannen verdienen Van het bekende Febrnarimanifest kregen deze ballingen geen bericht Hebben zij hun verbanningstyd nitgadiend dan moeten ze zelf maar zien hoe zg weer in ban oude woonplaata terugkomen Voor eenige dagen ontving een der leden van het Nederlandsche Comité voor de politieke gevangenen in Rusland den volgenden brief van Mevrouw Vera Figer Een der meest woeste en haast onbewoonde nithoeken van Hiberië het distrikt Porta is sedert het najaar van 1913 door de Russische Regeonng uitverkoren om er talrijke bnnnelingon zoowel gewone misdadigers als politieke been te zenden In enkele maanden tgds werden ongeveer 1100 ballingen naar dit onherbergzame oord gebracht aar zelfs de inboorlingen een moeizaam leven vol ontberingen voeren De ongelukkige gedeporteerden moesten midden in den winter de lange reis te voet ondernemen Warfno kiseding bezaten zij niet Ora ondorweg voedsol te kunnen koopen ontvingen zjj van de Regooring een toelage van 15 ot per dag Eenmaal op de plaats van ballingschap aangekomen moesten zg ook die ondersteuning missen Werk is er evenwel niet te vinnon zoodat hun niets anders overblijft dan bedelen maar er zyn zóóvoel bedelaars schrijft de Roeskoje Slowo dat de giften sohaarsch zyn De meest energiokon onder do ballingen trachten te vluchten teneinde in een andere streek waar meer bronnen van bestaan zgn werk te vinden Te vergeefs Men arresteert hen on dè pollèfe stoort heh terug nitar de onde plaats hunner ballingschap De ellende de honger de strenge kon tot 50 C doen allerlei ziekten uitbreken Hongertyphus woedt Do epidemie volgt de lynon van verkeer waarlangs de ballingen getrokken ztin In Forea zelf bet voornaamste dorp van het distrikt is er geen enkel huis waar niet 2 of 3 zieken zgn Oeheele gezinnen worden soms door de typhns weggemaaid Mannen vrouwen kinderen liggen dooreen op den grond de levenden tussohen da doodde die niemand komt weghalen De overlevenden zfjn door angst en schrik geheel gedemoraliseerd ouders en kinderen laten elkaar in de steek Uit angst voor besmetting reikt men den zieken hnn voedsel door de ramen toe Reeds een maand geleden berichtte de RjeUj het bekende liberale blad dat ruim 120 balUngen aan de vreeselgke ziekte gestorven waren en nog steeds breidt de epidemie zich uit ook onder de nomaden sUmmen der steppe Tot recht be p van den toestand dar ballingen m Siberië zg het ons vergnnd de twee bovsostaande nit ver van elkaar verwyderde streken afkomstigo berichten met oen korte moer algomoeno beschrgving aan te vullen Siberië is tegenwoordg als overstroomd door politieke ballingen BH gebreke aan statistieken ia hun getal niet met juistheid op te geven Maar zeker zijn er eenige tienduizenden De meerderheid dor politieke bannelingen staat wat algemeene beschaving betreft ver boven het niveaa der inboorlingen Wanneer de Regeering ook maar iets wilde raedewerkf n zouden ze bet nog halfborbaarsohe land tot groot voordeel kunnen strekken Zói waa het geval in het laatste kwart der vorige eenw ten aanzien der verbannen Docatristen Poolsohe opstandelingen en politieke ballingen Maar thans is bij de Russische administratie de wraakzncht z ó overheerschend dat zj ook de eisohen van t gezonde itaWiestuar de vnje beschikking over Je lente van het op deze wgze aangegroeide kapitaal Zgn de berekelingen juist dan beschikt de stad Weida tegen dien tgd over een kamtaal van 15 millioen golden Een Seaalland voor zachtende belastingbetalers Met een zeis Bg Delden ontstond Vrijdag twistsoder eenige bewoners van woonwapas Een hunner Jansen genaamd nrd met een oude zeis de rug gelarfd Per brancard werd hg naar DelJat vervoerd Hbld Drenkeling Van het uitgaand Rumeensche s b jBucaresti sprong in den mond van jm Waterweg een der opvarendenoverboord De bemanning van de inj aabgheid zgnde sleepboot Onrast slaagde er in den man te redden msrna zg hem weer op de Bacaresti ovwgaven Hbld Rattenverdelging Thans is vastgesteld en aan de verschillende tuinbouwvereenigingen aan den Langendgk meegedeeld dat het senuii ter verdelging van ratten afkomstig van de Rijksseruminrichting tt Rotterdam niet gevaarlgk is voor den mensch welke vrees langen tgd heeft bestaan Met dit serom zal een ernstige proef worden genomen zoodat men hoopt daar£ ar van deze lastige vetnielsters bevrgd te raken Ook met atiretin zullen proeven worden genomen t Ware te wenschen dat een Sdoend middel gevonden werd N V d D De pol te Maastricht heeft ZaterdagnkHki aldaar aangehouden den 3üjffï ln A Servais vroogor wonende te Maastricht die o iugie dagen geleden uit het itrankziiimgongcstichl te Venreij ontvlucht was De Stade eenige dagen hebbon vaofler klfin opetddtjss B i g l t old8tBrs W6i ce ji an f firm i Bon dien o Almelo waar het bekende iirtiUflffiHtlSi t ilO Wltija niet geëindigd is Des avonds Ws de meisjes van deii trein komou worden ze door een tamelijk groot aantal pereonon opgewacht en naar huis bögeleid De politic is Bleeds lanwezig om de maiejoe te besciierma Vrijdagavond werkte daartoe ook bereden marechaussees mede Uit Zevenaar wordt bericht dat do Rijn weer onrustbarend begint te wassen zoodat op enkele plaatsen de uiterwaarden onder wajer ni f wsarda ir d laadkou en iMwvee naar huia hffhbm cyh il JT Ti T i ii l Bij hot bAggeren in d gracht te Tid U BMfi ag m pCèmi Val oi vocr 150 jachtpatronen van verschillend soort meeet met schorp g laden Apgebaggerd Het gevaarlijke goedje waarschijnlijk van dielstal IkoniBtlg is op het politiebureau gedapoaeoid In verband met de op 1 April jl Ie ihaldwijk plaats gehad hebbende iMital van f 400 ten nadeele van W Meelis is Zaterdag door de Ge masstopolitie te Wateringen oen huissoekln gedaan ten huize van den fordachte V Enkele papieren worden in beslag genomen doch er had goen arrestatie plaats Het onderzoek duurt vmtrt Diamantdiefstal De diamanthandelaar die Vrijdagmiddag te Brussel bestolen is is de heer E de Jongh wonende Keiserlei te Antwerpen Omtrent de wijzo waarop de berooving plaats had vernemen wg nog het volgende De heer De Jongh was aan het Noorderstation uitgestapt en ontmoette op den hoek van de Boulevard Jardin Botaniqne en de Nieowstraat zekeren Davids die hg kende omdat deze HWoer l a jaar geleden gepoogd Mi hem voor frcs 36 000 op te licht Davids was vergezeld van twee tmi Hg sprak De Jongh aan en vroeg hem eemge inlichtingen Gedurende dien tijd schijnt Davids de jas van De Jongh te hebben opengescheurd en zioh van de enveloppe met diamanten te hebben meester gemaakt Ilie voor frcs 200 000 en niet voor ba 100 000 aan waarde bevatte Dwids wordt voor een grooten dianantdiefstal in Holland gepleegd door de Nederlandsche Justitie gezocht Zgn signalement is naar alle rich tagen verspreid Klettriingen I Met het stoomschip Lodewijk van kwam Donderdagmiddag te nniden aan een 380 tal Javanen Deze hadden in Wost Indië werk nunhaden verricht hadden op plan tegenstaande het ongunstige ween vele belangstellenden De uitslagen in de gehouden wedstrijden zijn als volgt Wherry roeien bemand met 2 personen en bestuurd door een dame afstand 1000 Meter aantal doeluemors 4 Isto prgs J M Zugdam P de Boer en Mej M Zuijdam in 7 min 16 5 sec 2e prgs W van Rgn van Alkemade B Hoogendijk van Cappelle en Mej Thea Egssen m 7 min 33= s sec CJano roeion 200 meter mot keerpunt Aantal deelnemers 8 lepr G J Berlgn in 2 min 15 sec 2e pr C M Schilt in 2 min 17 sec 3epr D A Goedewaagen in 2 min 17 sec H andicapZeilteedstrijd Aantal deelnomers 8 Deze kon wegens de tegen den middag ingetreden windstilto slechts voor de Ie afdeeling plaats hebben de 2e afdeeling werd tot 5 Juli uitgesteld De uitslag der Ie afdeeling is lépr Zwaluw van H P van Reed Dortiand in 61 min 2e pr Vos X van T B Granpré Molière m 57 2 min 3e pr Do Vroolgke Frans van J F H G d Anmérie Soheveningen in 58 min De af te leggen afstand bedroog 5000 Meter In den laten namiddag vereenigden velen zich aan een gemeenschappelijken maaltgd Boskoop Met een motorüets langs do Zuidkade rijdende had dezo week een knecht van den Rgwielhersteller A de Rooy alhier het ongeluk tengevolge een verkeerde zwenking in de wetering terecht te komen Het ongeval liep voor don berijder gelukldg slocbts een bad af Reeutvijk De heer F Lodoizen alhier is bestemd om te worden benoemd tot onderwgzer 3d6 klasse bij het Europeesch lager onderwgs in Nederlandach Indie p g saldo vii u ri J55rt K Jig over 11 14 werd in ontvangsten on uitgaven vastgesteld op J 161 74 en de omslag over l J14 bepaald op f l BO per H A Als heemraM weid dp hoor W J Ya Beasekon£ dtft wiodiak èftrad met algemeene atamman henkozen Vorstelijke legaten Door een onbekenden erflater ia aan de Generale Kas der Ne Herv Kerk vermaakt f 15 000 aan de Alg Weduwen duwenen Weezenbeors IB OOO oan het Fonds tot verbetering der schraalste predikantstraStementen f 15 000 en aan het Fonds voor noodlgdende kerken en personen f I5 OOO Ned 1 Etaig aMej Wf ban di i t tn aj is a ng aan hi6t 4 f iohbjVoorTj feomonde ni d i Öt Mrt nt yam 18vl Maart j l brengt de Minister van Buitenlandsche Zaken ter algemeene kennis dat de Canadeo che rege ering voorshands emigratie naar Canada beslist afi aadt aan iedereen behalve aan boerenarbeiders vrouwel dienstboden en boeren in het bezit van kapitaal Krimpen a d lJ el Bij beschikken den Minieer van Binnenl Zaken gj de Rgksbsjttoagff o ei lOI wegoBs f a todben i oirdd vsiii tetl ali l i ittlerrtJAiltVKilonaldeBe geqleAiMr ttlse üMeia I Pifjt7aas ic liim i iliiba m iigé opd ie ii M ¥ B scholen hBt wMltlSiaWs ïfl Volttó gaiigf ie wki f6 jtiBf OpA éVerf mkt i Sp r ln ü mdBird irfclii lende leeraren door eene speciale commissie mooteu worden onderzocht is dit een raadsel Reeds vroeger is iets dergelijks voorgevallen Op advies van leeraren hebben de examinandi uit enkele plaatsen in ons land inmiddels een en ander door middel van een request ter kennis van den Minister van Binnenlandscho Zaken gebracht Een font SIPOIST Voetbal Statdsnienws In de Zaterdagavond gehouden vergadering an de ü O F C Olyinpia werd het bestuur als vu gi Hamengesteld W 11 Creraer Voorzitter F H G Van Iterson Vioo voorzitter B Sibbes secrota ris D A Usselstijii vloc socreten C do Graaft pcnningtiioostür J 11 Bortcls comin materieel h Duijm commissaris Korfbal Do Goudsche Koribaldub Switt spoelde gistorenmi klag vriondscbappolijk logen 8 V li uH Bolterdam Do Kottordammera wiaton met fi 1 te wiimen Athletlek De Nederlandsche kampioen GriJsoels dong gislereii mede in de wodBtrijdeii to Hannover Grijeools liep schlttorand wou in 231 5 sec de m M on in 49 4 S see de 400 U Schieten Bij de to Vlaardingcn gehouden schioiwedatnjd van iViiholnniui hchaoldo to fceor J C Wagnm alhier in het ur peraonoctc wodslrijd max 100 p nationaal don J7u prijs mol 90 p Viioge Hot ongeval van f aft Heylt Neder wordt ons nog gemeld omtriait den vliegtocht van Van Heyit om Nederland Men vloog SDmtgds 90 K M por uur boven do Zeeuwaohe stroomen op een gioote hoogte zelfs van 130O K M Met het oog op het vele wator had zwemgordols meegnomen die in Gilze Rijen aoliterg lateo werden Even over de Ryn l j Oosterbeek bemerkte men dat da motor niet goed werkte en besloot tot een noodlanding dio góéd gelakte Toon na een half uur de motor was nagezien steeg mott weor op Op 26 M hoogte werkte de motor weor niot goed Plotseling kantelde de motor bleef een vleugel in een wilgenboom haken en sloeg op den grond Het vliegtuig werd beschadigd alleen de motor en eon dor vleugels bleven onbeschadigd Beide aviateors kwamen met de schrik vrn en waren volkomen kalm Korporaal Van dor Drift at reeds met smaak een broodje Land en Tuinbouw Door een controleur van oen phytopathologiachen dienst zijn in beslag genomen 20 zakken met kruisbesson elk wegende 25 K G en afkomstig uit Naaldwgk Bg onderzoek bleken zg besmet mot Amerikaansch meeldauw zoodat zg als ondeugdolyk voor hot verbruik zgn vernietigd MARKTBERICHTEN Veemarkt Rotterdam Vette Ossen en Koeien redeiyko aanvoer prijzen waron voor 1ste kw 42 2e 38 en Se 33 cent por half kilo Vette Kalveren oede aanvoer Iste kw 32 2e 28 3e 25 cent por half kilo Vette varkens redolgke aanvoer Iste kw 24Vi 2o 23 3e 21 cent per half kilo Schapen en Lamiheren redelyk aangevoerd Handel in vet vee on vette kalveren zooals vorige week prgzeg onverandord varkens iota botor door korteron aanvoer enkel do vleezige hokkon j cent boven noteering schapen on lammeren met redeUjlie omzet Laatste Berichten De toestand in AlbanU Een vreemd bericht De Matin publiceert een telegram uit Durazzo dat do Vorst een waponstilstand zou hebbon goslotoa zonder de HoU officioron daarin te kennen B az i mooteij diMitfJp nfl etSttgiV n imjitttiik hebbeo verzochi 1 1 TJe RédcrlindsSio omcliv o n In 1 0 n Albanië Volgens oen telegram uit U 11 raaZQ aan de N R IU wordl ilc pusttio der IScderlftndsclH olfii icroii oH t don dag niooliijlvcr daar van vorHcUiik udo ydoii wt rdt goiiitrigoonl en gopoogd hon achtoniit to zotten Algoiuoou bolwijfcit mon of do Missie haar taak zal kunnen volvooron Waponstilstand fKnefeSHS W ir ir n i i i b lal K itK ï TJe opvolger van H J Lovink Naar hst Bat Nieuwsblad meldt zal Dr Koningsborgor directeur van don Piantentum te Buitenzorg den heer Lovink in Indici opvolgou Eon Circusdrama NewYobk 22 Juni In oen circus te Chicago is een leeuwontcinmor ten aanschouwe van hot publiek toen hy zioh in de leeowenkooi bevond door de leeuwen aangevallen en verscheurd Veiligheidsmuseum Minister Treub heeft heden het Veiligheidsmuseum aan do HobbemaBtraat te sQravenhage geopend De Vlootplannon Zaterdag heeft een buitengewone vergadering van den ministerraad plaats gehad Naar verluidt hield dozo vergadering verband met de pionnen tot versterking der vloot die nog in dit zittingjaM verwacht worden Rijkskweekschool voor Vroeilvrouwen Te Rotterdam is boden door den Minister van Binnenlandscho Zaken de Rgkskweekschool van Vroedvrouwen geopend i li u 1 openingsrede De Minister hield de Tele afisdi Weerberielit van het Koninklijk Meteriologiseh Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 789 1 te Horta laagste stand 763 4 te Stor noway Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot matige Z tot W wind zwaarbewolkt Waarschijnlgk regenbuien tgdeUjk opklaring Zelfde temperatuur Of cieele Prijscourant VAN DEN Rrfeoteobindel te Amsterdam 22 JUNI 1914 Vorig Koan 77 77 81 80 02 99 88 89 83 6 86 82 917s 82 34 3 7 100 74 SiuuleenlPttB Ned Cert WerkeUjkelSchuld 3 pet Oostonr Belastingvryo Kronenrente 4 pot Port Obl 3do Serie Amort Schuld 3 pet Russische Obl 1906 ld Obl Gr Russischol Spw mii 1898 4 pet ld Obl Nioolai Spoorweg 186709 4 pot ld Obligatie 6e Emis sie 4 pot Japan Obl 1899 4 pet Mexico AH BinnenlandObl 5 pot Brazilië Funding Loaning 5 pet d Obl 1899 4 pot M s 5C Venezuela Dipl Schuldl 1905 3 pet Buk en Credlet iuatel linten 100 Fed Bankaandoelen Idduitr eudernemlnKeii 61 03 ÏÏl eOlÏÏt rin Pc 51 63 American Car FouU dry Comp C v A ld Smelting Roüning Co Cort V Aand Anglo Amorican ïülo iu ft sitóilOoi ceH I T I M A jfd au Cireiiltt lilstell en Calluar UndernemlBten 226 238 226 Handelsver Amsterdam Aand Jav Cultuur Mij Aand l Nod Handel My C v A nUntoiw auiin Katahoon Mgnbouwj 16 1 187 620 194 192 m s a 93 2 V l 96 100 Ü2 997 S I 1 ft t I Jlont 187 623 My Gew Aand ledjang Lebong Myq bouw tólj Aan i rM iMiOfi Aa d iordsehé F tioleniiéI dnstrie Mg Gew A Kon Nod My totExpl V Petr Bronn Cv A Shell The Transp Trad Cy C v Ö A ücheepvaut ml en Nod Am Stoomvaart 190 Mg Aand Stoomvaart Mg Zeo land Preferentie A Int Mercantile Marine 2 93 Cy afgest Pref A Tabak Onderaeminitea Bindjoy Tabak My A Dlrenen Maxwel Land Gpantj Cert V Aand Peruvion Corporotion Lim Cert v Aand Spiierweeen Holl IJzeren Spoor wegmg Aand Mg t BJcpl V StaeU spoorwegen Aand Zuid Italiaan Spwmij 83 i Serie A H Obl 3 pot Warschau Weenen Spoorwogmg Aand dito dito Act do Joaiss Amerika Atchison Alg 28 is 1B6K Ilypb Obl 4 pet Erie 8poorweg Mg Gew Aand Union Paoiüc Raiiroadj 156 l r Cv Cert V gew A Wabash Gew Aand 97 146 PaUIHKtKEKlNOKK AmsterdamAand 3 pet Hongarije Theiss Re gulirungs Ges 4 pet QELDKOERS Prolongatie 3 3 pOt Nat en Buitenl StaaUf flauw Cultoren zwakker Petroleum prijshoo demi Rubbers vast Mgnen weinig varioerend