Goudsche Courant, maandag 22 juni 1914

53e jaargang o 12509 PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal Idem Iriincü per posl v Mei Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per po Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 het froul naar achtoron huoft ntuot ui dmgoo of sleepen Waut hd korps vrJjuiUigo braui artliers uit Alban M ehe jongelui zich uoeuH ndc nationalisten gevoruHl waw er bij het vallen der eerste schntisi vandoor gegaan do doktor midden tusHchtvu de alzoo onbemaiuk draagbaren latende t Kooals gtizt d kwamen hom later de Oostciirijkseho eu luiliaansehe matrozen gelieel vrijwilUg als gewondeiidiugers helpou j s Avonds te half acht werd het lijk van Thomson In de Hfrad gebracht in allen wuvoud en zi r weinig opzichtig mogelijk Op wn draagbaar im t Bericht Zijt lic zich met Ingang van 1 a 8 wenschen te abonneeren opgangen de tot dien datum ver chynende nummers gratis DE UITGEVERS iFi 0 DIGIKG Pe BUR KMEESTER en WETHOUDERS van Gouda doen to woten dat door don Raad dier gemeente in zgne vergadering van 5 Jnni 1914 is vaetgMteld de volj nde verordening VERORDENING tot wgziging der Algemeene PolitioVer ordening voor de Gemeente GOUDA EENIG ARTIKEL In de Algemeeno Politie Verordening voor de gemeente Gouda vastgesteld den l in Juni 1912 en afgekondigd den 27n dier maand worden de volgende wijzigingon gebracht 1 het vervallen artikel G2 wordt hersteld en gelezen ilet is verbodon de Kuiperstraat van de aijde van de Peperstraat in te fijden 2 tusschen de artikelen 74 on 75 wordt gevoegd een nieuw artikel 74bi8 luidende Het ia verboden de beide bruggen voor voetgangers over do Gouwe en de Doelenbrug met een rijwiol to bergdon S in artikel 227 wordon in de zinsnede aanvangende met de woorden met geldboete van ten hoogste tien gulden gebracht TuBschen de nummers 61 eo Gh het nummer G2 en tusschen de nummera 08 en 79 het nummer 74bis Zijnde deze verordening aan de Gedeputeerde Staten van Zuid Holland volgens hun bericht van den 16 18 Juni 1914 in afschrift medegedeeld En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort den 23 Juni 1914 Burgemeester en Wethouders voorn R L MARTENS De Secretaris J V HEUSDE brengen Iladrten mot een eugoig m n rd 4 ou taché n het Hoemee rhe h Z voeU n t n op de plaats van hol onheil door zijn gendarmen gevlochteiv krans vau lauwertakken Daar lag do held dat vcriuocddo ki kl jk eeu ieder en nieu ontblootte het hooftk on or liep menige traan over gegroefde on gebruinde wangen Als ijragor losten naar Mohammedaan se h gebruik voorhijgnngers elkander af Voor het paleis gekonum waar juist Toorkhan pasja en eenige uudero ministers met de gezanten der mogoudheden on oeuige joumalistt i onlo Eoerdeu nam i do Albaneoscho minister en zijn colloga s h oorvoUe post vau irtMser van dit Irijzontküro lijk ovor lot do teut bij het lazawrt waarin hot tot den volgend dag op cou voldbiMl zou rusten lemdamn i hielden do doodeiiwaoht over hun diepiH lfouiden chef Vau alle zij dun kwftniou frlsch gpi lnkte otelgouhatullg lu krans ot kruisvorm g aehlkte bloeroen In zijn velduuiïorm g leed in ik rust des doods oiiverauderd met ileu hwu olgwi glimlach wftarmedü hij Z ivelti harten hoelt gewonuon lag hij daar alsof hij eou gezonden sliuip sUep Do bladun te Uorne zoo schrljtl iW corrospoudent van do Voi h Ztg aldaar oudor dagtoekening vftu 2 Juui bevattou allerlei Konderliiige moito hx liugeu uit Durazzo Zoo zou ito vorst bijv de bevolking vau hel aan do laguno gelegen Zlgeuuerdorj ondiH de wapcnou hübl cn goruopen daar tüj hot koste wat liet wU opniiiiw mi poging wil doou om IwH kaïnp der opstaudÉ lUigen te lK ttoriiioii CU Durozzo to bevrijden Nl maju houdt echter dio poging voor iiilvt orbaar De Mallssoren on Mirdieten willen Immers van hhi strljcl lu hot open veld niets metjr woton LUi liefst zouden zij heengaan en zij zoiitleii zelf fueila vertrokktm zijn wanuoer düvrtxw voor mgr KatHJori ileu pastoor van Durazzo hen niet weerhield De Malissoren wtrten nok dat Pronk Itlh Doda mot de bolbof i Buitenlandscb Nieuws De toestand in Albanië Darazzo 22 Juni De Duitsche nmi w a Wn loch was het zool Zij biunlnde hem mot al km gluN ocuer eerste lleldo al hield zij dit oor haar nieuwe govod voorlooptg uog voor haat eu beloodigilon hoogmoed llttiir gezondheid iootl ten laatölo nuilcr die berliaivlile inwei llge ipwijiiliiig Haar bekoorlijk gf laat werd imailcr on do schaduw onder haar o igen wilde niet wijken Iloe spoedig worden die donkere f hooiih den toch h elijk zei ïpivrouw von fern ïW op moth lijtkrnden toon ia d o krin van haiir talrijke vricndiaueii Ondanks liaar drieen twinlig jaar l ogint die arnm Katharina r eds tc voroudereu Vimit ti ook niet Men voufl het tdgenlijk volstrekt niet maar toch stnndc men in en het gevolg was dat Katharina menigmaal medelijdcwk blikken opmorkte of heiclagende woorden hoorde die haar nt te moor kreukten omilat zi zelf do vurawlering iu baar niterli had opgemerkt Dikwijlij rtuidploegde zij opletltnul hiuir Mpiogel liet flchcen wel of zij in de laatste Weken jaren verouderd wa Prinses of Gratin De Electrische Drukkery van BRL RMAU ZOOÜ levert vlug en tot billijke prijzen ALLE SOORTEN HANDELSDRUKWERK 1 ZexLd Fxoefoxdex 11 Mevrouw Vou Fepow beweerde wol dat het spel vöf haar vriondia tmet den prins slechts een masker was waarachter zii een onbe intwoordo liefde verborg umar niemand geloofde dat en zij zelve oveumiiu lalharina was vroolijker dan te voKn eu de koningin van alle feeétmi iraar zij verw heeu Haar echoouheij eft beniinnelijkheid werden door de bewen uitbundig geprezen on haar poMtie in do hooge kringen was vaster dan ooit Aan de Vrouwen ver eeniging had zij driehonderd Ihaler gezomk n en in de weldadigheid azar had zij voor fabelachtig boog © prijzen eenige kleinigheden gekocht Kortom het hielp niet of hare talrijke vijandinnen den staf over haar behaagzucht braken en mevrou Von Ruchtritz haar oversloeg bij de uitnoodigingen voor haar avondjee Mi voor haar bals met Knaibonbonsversjes Katharina was en bleef de verwende lieveling der g wlschappen ofschoon haar overmoedigheid nog vermeerderd was door haar uitzicht op de prinsenkroon Wordt vervalgjrt a Advertentiën Een net Heer VRAAGT tegen 1 Jnli een net Kosthuis met vr je Slaapkuner te Oonda Brieven met prijaopgave zoo spoedig mogelijk onder letter B O D aan de firma A BINNKRT OVEUDIEP Boekhandel Heerenveen lilJudvJiiilÉ u mmw lid Govdi op WOENSDAG 24 JUNI a s des avonds S U uur op de bovenzaal van Ca HET SCHAAKBORD Hprekor de Heer van d n Haag Boadtvoonlttar van HM rcnrltu Onderwerp m Éii yotr illii Entroo on debat vrij voor Handels Kantoor Magazijnen Winkelbedienden Het HMMfcntmir der R K Bond li tot dekat uttgenoodlgd en Migraine wordon zeker en dadelijk gonezon door do fuHi tipi tfpaittilleH van apotheker BOOM Prijsper flacon 80 cent 10 Verkrijgbaar te Gouda bö ANTON CX OPS Fa WOLFP Co te Ilotterdam by E VAN SANTEN KOLIT Korte Hoofdateeg 3 SUNUBHT fl komt U iMivarwafe tegemoet II y dodT l iMt werk In de helft I van den tijd n voor d heilt der kodtm dto tJ aan groene nep iHHi uitgeven auDllght maakt dat Uw goed nUl lijdt Uw handen niet ruw worden en Uw tovan gean slavernij Is Dcvolstrsktozulvsrhald van SunUght maakt haar allaan geschikt v o o r het wasachen f JL van kostbaar linnen en i O Hi kant Dieiistaanbiediflgen hebben in de ïoudsclie Courant lemit Mceva Wlf Deie tdrerteatieii ktsten slechts kiJ mrultkelaling 1 6 ngela f 0 35 voor elke regel meer 6 cents Opgaaf uitsluitend aan het Bureau Brokkenhuis Dames Wilt U bij hot oprnimon in dezon tyd s v p denkoii om hot Brokkenhuis Zendt atechta bori iht aan oen iler Commissisleden of per Tel ü 17S en onze beambte zal halen wat U wilt misaen De Commissie W GOL Voor I V DANTZIG Vioe Voon B D QROOTENDORST Pen HET ZKNDING8FEJEST op MIDDACHTEN bij de Steeg den 1 Juii a s PLAATSBEWIJZEN en PROGRAMMA S voor den feeattrein der SUataBpoor zijn van 22 tot 29 Juni des nriddags 12 oor te bekomen aan de Stations te den Haag en tuaschenliggendo Stations Vertrek van GOIJÜA ten 6JS7 uur Prija I kl f 2 55 U kl 2 Ill kl f ISO PROGRAMMA S afzonderlek k 40 cent zenden de nitgevera H B Breijer Zoon te Arnhem bij franco insending van het bedrag franco toe Nadere inlichtingen zyn ook te vinden op het Aanplakbiljet aan de Stationa DE 2UID H0LLA1TDSCHE IHaatscbappij van Verzekering op het Leven HEERENGRACHT 12 DEN HAAG Maatschappelijk Kapitaal f 1 000 000 Cammiasarissen Mr M M SCHIM v o LOEFF Pres Dr A E TEN OKVER Mr A 8 MIEDEMA A M v EMBDEN Dr P H J BERENDS Mr J W DE KANTEB Secr Directeur Mr J W KONING MT Do MaaUohappij sluit alle soorten LevcnsverzckerInK tegtnlage premiën Vrijgevige voorwaarden Voor inlichtingen wende men zich tot de Heeren C moVirifÊBBmTKH natie te Mefeoraikoecia en Êj C ÊjMWMiÊKH ir aUa Mi te tfa Echte Oude Oenever Fijne Likeuren en Elixers G Mte W j V m A i mm mmm P HOPPE POTTËLBËKG Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlek Bronwater rmegleteltfe gratU eerlcr Mkiuir Oeu AKent voor Holland CATALONlS te Tilbunr Vert egenwoordiger voor GOUDA en Omatreken W X BJ LOlfJEJr Agent Am atol Brouwerij Keiierstraat Tel 83 No 148 Gouda NIEUW PHILIPS WATT 125 VOLT 200 KAARSEN Koninklijke Marine Kennisgeving dat gelegenheid bestaat tot het aangaan oener Vry willige verbintenis bij Hr Ms Zeemacht als Malroos iorpedomakeil i i eeftijd2ijaar Kleermaker i minimum leeftijd 21 jaaf maximnm leoft 28 jaar minimum leoftijd 19j iar maximum Ieeft 25 jaar indien reeds zear yoldoendo kunnende stoken maximum Ieeftijd 29 jaar Matroos kok Stoker 2 klasse minimum leeftijd 16 jaar maximum Ieeft 17 jaar Leerling Stoker terwijl voor jongelieden op een leeftijd van 14 tot en met 20 jaar imra de gelegenheid ia opengesteld om bij de Zoeraaoht in dienst to treden jongen lichtmatroos of matroos 3e klasse Nadere inlichtingen worden op aanvraag hot zonden van oon briefr kaart ia voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming élf Marine te WiUemiioord den Heldor H H Veehouders U Voor het fokken van uw Kalveren geen beter en voordeeliger voeder dan Biachtfords Kaivermeel Ijovering door vele handelaren in Veevoeder Waar niet verkrijgbaar levering rechtstreeks door den IIoof kgent 30 M Verheul Elizabethdwarsstraat ROTTERDAU INDIEN GIJ Gebruik enn pak e kruider wcin OudePeKela Duizen tegen influenza gevatte k h id slechte spijsverterii Verkrijgbaar bij Drogister NIET WEL ZIJT i van JACOBA MARIA WORTELBOEM den hebben er baat door gevonden oude volheid in de borst lusteloos ng trage ontlasting hoofdpijn enz 1 en Winkeliers h 30 Ct per pakje Iej de¥ed E Alt 269 Gedempte Gracht 2i DEI HAÜC geeft de HOOGSTE W AJ DE voor Gedragen é Heeren e Damesklee Koopt g eheele of gedee van Inboedels Ia ook naar bmten de atad aaal to ontbieden Brieven worden vergoed Let 8 V p op NAAM en ADS IV Uej deWeiKALr 269 Ged Gracht DEW HAAG 24 Juni Het Schaakbord Vi Openb Verg Ueronrius Beleefd verzoeken w geregeld mededeeU g te mogen ontvangen vergadecint n conoerten vemuW heden enz rm de dan iB i agenda te vermoldHn ÏUectr br A Brinkman Zn Üo 1 Dinsdag S3 Juni 1914 1 4 6ÖVM1HË mRllVT Verschijnt dagelijks Aitt behalve Zkjh en Feestdagen met bewijsnummer O 10 PRIJS DER ADVERTENTlEN f 1 25 1 5 1 50 1 90 r lke regel meer Hy drie achtereenvolgende plaalsingen worden deze tegen twee berekend Dien tnanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels fO 35 b vooruitbetaling elke regel neer 6 cLs Reclames f 0 85 per regel Van 1 5 gewone r Elke regel meer Hy drie achtereenvolgenae ptaaiaingeu wui uvu wc i u Dienstnanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels fO 35 b J vooruit rgr j Er rfir betaling elke regel neer 6 ets Reclames f 5 er reuel S S £ Groote letters en randen naar plaatsruimte 1 tro tn huH lovon wageu op hol slag veld rif hij hun tuk roods et u b w vau erkoutelijkheiil 4 n waardivring te geven al ware hol maar door hen persoonlijk het kruis van zijn Albauewchen a laar ol de Kkander begordo overigens een allo b a vq artistiek of mooi veraiersel U overhandigen kan hij uauweiijks eou wo rd van belaugstolliug ol dank over de tong krijgen ja heeft meu er in hol pi lois zelfs niet aan gtv dacht aan die moedige zich goheol Voor de vorstelijke taralllé opofferende krijgers lu hunne stolttngen hrt noodige tot lafenis of versterking te brengen ïladrten niet een jeugdig nl Uitgevers BMNIOIAN EH Zob ¥ kruiser Ureslau is hier aangekomen De Agenzia Btefani meldt Turkhan pasja overhandigde Aliotti gisterenavond een achrijvon dat aldus luidt Ik ben verheugd te kunnen conBtateoren dat in de bij Muricchio ert Chinigo in beslag genomen voorwerpen niets van bezwaronden aard is gevonden Op grond van de onschuld der beide heeren wor lt hierbij do spijt der Albaneesche Rpgeering over het betreurouBwaardige voorval dat een schending van de kapitulaties vormt betuigd Het is overbodig hieraan toe te voegen dat do Regeering allet doet om oen herhaling van dergelijke gebeurtenissen te vermijden Aliotti ia van moeniug dat hot incident met daze verklaring gesloten is HU UV nn iivv v w schap en eon dor jourualisten daar aan gedacht en waren die niet U l de Oostenr Bche ou Italiaaiisi lie admiraals g aftii om oor het roudbptwigon Ier door die twee heoren overal ingekochte of gert uisition erclo oet eu drinkwaren eenige ecuvooPu matrozen te vragen waarschijnlijk zouden de mannen rjie in de g Vochthlinie stonden niets ekrp Pii hebben Met opgewekton ijver eu viwirtvarendhoid kwet i th zeelieden zich vqu de hun g gev ti opdracht om de stellingen te approviaudeeren en uÜ olgun lioweging brachten zij op de wagens on draagbaren waarop ze de kisten drank m fionserven naar bo ven en teu braehlmi de gewondon die ze op hun weg outmoe t i in de tad in do geïmptoviseerde lazarotlen waar trouwens do nffieicrini vau gezondheid van de schepen met hun verhaml en oporatiemftterieel g ede diftn t m bewezen Want van oen geneqskundige dienst of ambulauc was hier uog niets te boapenrjm ea vorbandmiddelftu ontbraken naginioeg geheel Wel was de officier van gezon lheid van do No lerlandöche mill tairo zending dr Heddingius In alj lorijl uit Wal fl ft waarbij een kleiii hoHjutaal nor de gendarmerie Iwefij ingericht herwaarts gekomen maat geheel alleen zonder een enkol verp or had hij natuurlijk nlf t voeJ kunnen uitvoeren Ook over dit lid van de Noderl miH 4le is OQ ü ieder di hem Kinds Maandag hooft ziou werken vol bc jvoiwlering Uoddhigius zegt niet voel njear workt geweldig Van het eerste oogonhtlk dat Mfinndagochlend d schoten kmaktpn was hij builen i tl hij hot ft den gansehen dag iri ja zx lf somwijten voor de gevwhislinie znodftt men hem tot tw N mnlen U 9 snel In een loopgraaf m est werpen om hem voor de vijandelijke sjiIvo s te beschonnen g wonden Ioojm xoekon die hij dan meestal zelf va spreÉL word v 0 i tg iet lt en er plotseling vau met uwer dau een driehomienl meter afstand uit hot siniik gewas iu het moeras oen suelvuur kraaktu Thomson wankelde kon uo zeggen Ik be gewond bi g nio weg en viel iu dfri armen van don oori espündenl van i Timoe Door ons allen ondoi Bteuud llop hij nog eeu twintig pageeu naar een waohthuiBJe toen zakte hij in elkaar juiM op het üogeiiblik dfti dr Ueildiiigiuri dirigeerend ofllcièr van gczondhoid kl die juist ook kwaiu kijken bij hem Iff het waohthuisie gebracht wns hij fel overloilen Do ko l had de hartader bij den hals stuk geecho ten Ümlreut het ingolukkigc govec ht van Maandag voor acht dagen waarin Dverste Thomson het leven verloor doelt de berichtgevei van do N Itott Ct te Konelantinopol die güi uigo vau d ju ölag ia geweeHt nog Uüt volgende iued Maauii 4gucltömü t g a i hall vijt bo t ou do aanval vau de oyötumWiugeu Hiüt he4 vtjrii seu van do güudurluonopost welke de brug ovor dd lagune bezet hield Gelukkig waarRcUuwiki de Albauooöt he puKtroiiiniandant dadelijk per telephuon welko ThoniBou iuiet deu vorigon dag had latou aanloggen het hoofdconimando au de kazerne dor f idaiiueriej ulsMWJile hot kamp ikr MaliHtfoPeai OvmBto ThoniBou bet af zich inet ma I loüi UooHscnia oumiddüUyk up weg naar d brug welliü uauwelykt eeu kwartier gaans vau hot hotel lSatiiinal ligt waar do olfieiereu wonen Inttisöchen wae kapilom Fabuifr tip M eerste telefoonalann ziiuder zu h düu tijd je gunnen ietn uvcr zijn pyiamas aan to U t kkou en zich to schoeiéo naur do tweo SkndastukjeH op hei plateau boven de kazende goreud ea gaf daariAede do alarmschoten af tfie hot vrijwilligorskoi pti tot hem nepen eu de Köndarmes naar de hun toegtv we en posten deed öiicilen Van d MalissoRHi en Mirdieten werden da dolljk lü man ter vei sterking naar KoolfwMiia bij do brug gezonden en de vierhonderd overigen t gen de Porta Romana opgeetekl Nog voor deze versterking aankwam had Hoc45 sema do stelling bij de brug hernomen en o k het strand gezuiverd Het was kwart voor zm toon overste Thomson zieh naar de wedorbazette brug begflt en op de chauHsoe Rflolfsema ontmoette bij wi vn zich eenige joumaliöteu o a ook de berichtgever dezes bevonden Het go In nog geen zee miuuton was dtt dranta aïgeluopeu Door hel wachlhuiöjo vlügeu de kogels zoodat n n elkaar oi nie kpfa verstaan Besloten word deu gesneuvelden held want lïat wa hij daar voorloopig Ic laton om goen paniek onder de krijgers te verwokken Tiirh werd hPt spoedig gOno bekend dat de oppercommandant do leider d j ziel van de verdediging gelood was en onboechrijïelijk was de indruk welke dit verlies teweegbracht En iuderdaad die verslagenheid was wrf gerechtvaardigd de minister van H iianciön Nogga had gelijk toen hij zeide dal dit ongelukkige schot de grootste ramp was welke Albania op dil oogenhlik kon overkomen de k felHte heloefdhoid met zooveifl bi lecdigende viM ouachizaming dat Ho lene dikwijl iriet Iraiunt vhu verhili tering iu de uogen thuis kwnni 0 er het gobecl was Kalhai irm hnn nincj tiger en moor veruiirtchl iiini tid ilnn ooit te vorw Haar iK gnosligde vcr eerdw riug Iserstchi ha l mi bc klagfHifiwaardig leven eu niet zouikT reden vergoot juffrouw Charlotle iqhaar kamertje dikwijls bitten tra uen i Katharina gevoelde wel hoe nnverf dragelijk zij voor andoren was imiaf zij kon of liever zij wUti dit net veranderen1 l ie men ichen verdienen niet hit I Tk zo beter behandel zoido zij tot zich zfiJvo om zich te VeroiMfl hnldif gen Maar zij gevmdde zich toch zoor ongelukkig grmizeloo ongee lukklg Zij zoeht afleiding in de monigvuU ge feesten danste lachte wiili de uitgclati uate vau ulleu en als zS dan laat In den nacht nK t hoofdpijjj thuis kwam drukte zij haar kioi pond hoofd in de kus ieni en wcnnidp billero tranen Zij noemde dat ontstemming der zenuwen migraine ovorspauuin maar den rfH hten naam gaf zij nooH aftn haar wanhopigen toewtand Zij zon razend boos geworden zHi had Iemand hanr a wcgi1 dftt zij Waldenburg bimiiflde en dal dez hart toch de ware oorzaak van haar tr Majoor Itoolfsenia nam nu het oppereomntando doch Hot zijn twoe ka meradeii vrij ie handplen naar omsta ndig heilen Troawens rt uitgo stroktheid vau het front on de moeilijke verbinding tnasehfn do verschillende Ht lliiigen maakten M rechtstroeksoh leiding der ojjeratiee door eep enkelim jrersoon onmogelijk Toeii do Mbret het sneuvelen van Thomson wcrtl med erlecld was hij verplet Al zijn hoop had hi blijkbaar nog gesteld op dien énen hivndigon kundigen en altijd optimislisrhen aanvoerder Dnodsfploek steog I hij tn paard en gevolgd door sU hls een adjudant en twee rijkne hten re l hij uil mol Toerkhan pasja d m minister prpsident naast zïjn paard gaande het geen den 7 jnrlgou HtaatNJunn blijkbaar zoer mifoiüjk viel De Mbret bezocht alle atelliugcii u liet zich dfiarbij niet door dip m zijn oorou fluitende kogels atirhrikken Zulks heeft natuurlijk mi fm guusligcn indruk gomftakl maai Wilhelm von Wied heeft nu eenmaal niet flo gftvf de hilrlen van de Ifedeu te wiTOien en zich door een spontane diuul populair te maken inde plaatB van bijv aan de dapperen die voor het instandhouden van zijn duld Ik zulke sentinienleelo dwaaeheden niet Ik heb de iraclisclie itincliüng behouden die niijn overUv den whtgenoiH heeft ingevoerd M Kerstmis krijgen mijn dienstboden eeo fooi en overigens mogen zij de Kerstavond lu de keuken vieren zonals zij gooHvinden mi ik or gsMm last van heb Het is eehter een feit dat ik mij unoit anica verveel dau op KerstftVüiMl cu dat ik nooit slochtei bediend wordt Dé kimes van M zogen in dez verklaring een nieuw bowija van ii hartojoosheii der schoone Katharina Mevrouw Von I Vrnow v rklafti dc ntin ietler die hel hooren wilde dat z n ©t zoo n vrouw zouder hart nie4 lamier kou verkeeren De kleine Ijevftllige slang maakte van den nood een deugd want zij hfwl opgemerkt dat mevrouw Von Salton sedert eeaigen tijd zich vab haar terugtrok Waarom zou zij haaf vroogero vriendin ook nog sparen nu zij toch geen voordeel meer uit haar omgang kon trekken Wat Holene vrofiger altijel heilhoHjk en uiteröt voorzichtig deed dat de d zij nu ïq het openbfuir zij sprak haar wart ttweuiug omtreni Kalhariua uU Vaft haar greuzelooze bowonderiug wa t zij ovcrf Hlagen tot uilerstc boosheid Katharina sb Cg vrdsfrekl g en ncla np de Handige houding van himè V roe ore vertroöwde Zij vereenigde FELILLEIOX Door zijn schulden evenzeor ge rongen als door zijn hartstocht had de prins meermalen op het punt gts lotan hier die kroon aan te l odem maar handig was zij hem nog altijd ontweken zonder hem echter te heletf digen of hem den moed te benemen Korstni a was voorbij het oude jaar was in deu grooten afgrond doi eeuwigheid verzonken Met zang eq HjH l had men onder het klinken dor glazen het nieuwe jaar begroet en na volgdo feeet op loest Als een schitterende vlinder fla lderde Katharina van het eene naar het andere overal gevleid iM wonderd en gevierd zoo dra zij vertrokken was wen rij nH T dan ooit door de dames over tien he kei gehaald Het laatste nieuwtje dal iwn van haar vertelde was dat zij onlange in een talrijk gezelschap de seutimenlede Duitsche Korstfeestvlering voor humhufr had verklaard De Noorsrho JrtClklappen vind ikw goed had hij gez d wantdaarbij hebbr geestigheid en humornog vrije speelruimte maor het Duitsche Kerstïeest met Kerstboom eog Bchenken om eikander gen enheideu liefde te toonen komt mij oenvoudig belachelijk voor Zij had gelachen om het ontstelde gelaat van filse Von fitaarb en toen haar blik die van Walfleuburg nntmoette had zl er met zekere verbittering bijgevoegd In mijn buis