Goudsche Courant, dinsdag 23 juni 1914

deu beer Scbeurer ol hij eitini aan te wijsen die zijn bewering apr west Slav Overigens maakt spr Iiezwaar tegen dezen post omdat hij meimi dat ni s Indië de kfrfilen daar aii mo dragen doch wel St lerland Hij raagt alsnog ilen minister aldus zijn iiegri oting te wlj ig n ilat Indi slechts te helft zal betalen Db heer F o e k u l protesteert teg de verdarhtmakingwn die de heeren Scheurer en Hugaardt hebbeu geuit aau bel adree der Vwwniging Ua zitting duurt voort tekkerkerk 1 1p eraoek van hot bestuur der Chr achool aan den r d dezer gemeente om geBaentesubsidie teneinde daarmee de kosten to bestrijden van aaumoadigiagsprgajea voor getrouw schoolbeaoek on is in de jongste vergadering op grond dat ei aan de openbare scbod ook geen subsidie voor dat doel verleend wordt afwyzend beaohikt ieuu erkerk aja IJmI Hij het lossen van pakken stroo kreeg de werkman C v d K aan pak op een arm waardoor dit lichaamsdeel zoo ernstig werd bezeerd dat jeneeskuadige hulp moest worden ingeroepen Door toeneming van het aantal leerlingen aan de oponbaie school no 2 alliier zal deze school binnenkort worden vwhouwd zoodat er inplaats von 4 lokalen 6 zullen zgn terwyl langs de geheel 8oho 4 een doorioopendo gang zal gebouwd worden Hehoonhoven De Commissaris der Koningin in Zuid Holland heeft met ingang van 1 Juli voor den tijd van 5 jaar benoemd tot loéen van de Gezondheidscommissie te dezer plaats de heeren C J M van den Braal alhier dr N W Boowman te Bergambacht met aanwijzlBg van eerstgenoemde tot voorzitter bet vememas vaa zgn arrestotie ter ear nn dat feit een eiln fuif geven Onweer Zondagmiddag is te Loenen o d Veluwe tgdens een onweder een kinddoor den bliksem getroffen en gedood De moeder die in de nabgheid vertoefde bleef getuimen tgd bewusteloos N R Crt beidsters in Oostaiyk Londen zich in am byzondare positie bevonden en van oordeel waren dat zg onder omaUndighaden werkten die het haar onm Miyk maakten hervormingen te verkrygan wanneer ig niet bg de verluaxing van vartagenvtoordigara baar st n kondan aitbrengen Indien de vrouwen het stemrecht verkregen Ijesloot de miniat pre dent zon dit ondar daaaUda voorwaarden geschieden als bg de mannen Hoewel het noodzakaiyk was om da georganiseerde geweldpleging to onderdrukken wenschte de Uegeeriog toch niet haar de vrgheid van het woord to ontnemen Mist aan de ISngelsdia kust Da diobto navels die by h windstille warme wedw dar laatsto dagen by da Ksgalsche kost hangen hebben ean gahaala raaks van grootaca an kleinere schisepsongelnkken tongevolge gehad Een der eerato was de aanvaring tnaachen de Kaiaer Wilhelm II van den Norddeotschen IJoyd mat bet vrschtatoomachip Incemore waarbg de Kaizer Wilhelm II twee grooto acheuren onder water bekwam en naar Southampton is moeten torugkeeren Met tweede ongeluk was dat van de Van Bülow die bg Blackmon Point tan Westen van Portland BUI gestrand ia op de thuisreis van Japan De passagiers konden echtor allen behouden aan land gebracht worden Het derde ongeval trof eveneens ean passagiers stoomschip de Etmria van de Hitm burgAmerikaiyn dat tUdens den mist mat het stoonuchip Middlesboroogh in aanvaring kwam doch met weinig schade en veel schrik voor de passagiers de reis nog heeft kannen voortzetten Ook Zateniag en Zondag heeft een sterke nevel boven het Kanaal gehangen waarby het poatacbip Kngadine over het traject DovarCalsis Iriomaal zoolang heeft gedaan dan anders Het stoomjacht Cariad ia bg Kimmerdigi Ledge op de knat van Dorsetshire gestrand ook hei Amoikaanache stoomschip Utowana onderging gelijk lot Ten slotto is gistoren het van Zuid Afrilca komend stoomschip Needle Bij Birliag Cap niet ver van He h Head in een dichtaa nevel zoo hoog op het strand geloopen dat het schip als verloren liesohouwd wordt KB J afkomstig te zijn uit sG wa b 8 Hel gealolene wa te zi bezit llü m gevaukeliy o r Breda overgebracht g Een mislukle indugtrte Ila bel voorjaar werd ten kosteItB etsi groot kapitaal met veel moed MMZel de Voeder en Meelfabnfk J9 Gaasp te Wewpercaflpel Dnze S V had ten doel de vervaanliginjï na veevoeder ait aardappeii biDea eos een bijzondere viniling En leOH kort na bet m werliing trwien U dat van aardappeiechitleo zoo itvsisch zijn een heel goed vee ip ei gemaakt kan wordeu maai nieer zotidra zij ook maar één opgeetapeld hebben gelegen De wmt begint dan al te broeien erkaal een soort van snikerstof op en to niets meer mede te begiimeu Daar au nooit in één dag allee teterverken is werd van don boginnosi Ml groot verlies gewerkt zoo ga dat de fabriek ia stop gezet en tol liqiiifiatie werd besloten Epret it wg een poging gedaan om met de ei Hpuren tot een aecoord te kolaaf n de hozittingwi zoo goed moidpi te verknopen doch il e sehtint ae reuk te hebben geleilen en nu ia os Koak in staat van faillisaenient nridsanl Wie zieh cohtor daarin vgriiesg u ittllen Zeker de omwoaendeu want de fabricage gal eon algeUjIien stank Hbl Sprdtors Mq O Waatormaa Amsterdam owlanrarp Vtoawankiasrecht De hear L C T Bigot Arahem ondanrerp Ons Openbaar Onderwüs da Uaar A E von Saher Haarletn oadarwe Vrgheid door Damocratia de heer J B Amant Den Haag onderwerp Da Taak der Vrnzinnigen De a nddag zal worden opgeluisterd door de mnziek dar Roêmdaalache Kapat nog als donuaionnair ondar voonittor van bat hoofdcomité van het Roode Kruis te mogen doen Wg hebben zoo zeide s nakar de laatato weken hard gewerkt gedreven als wg waren door dan impul om hulp te verleenen in de door de pest geteisterde streken in Indië Het eerste reaoltaat van dit werken ia bereikt de ambulances staan tot vertrek gereed Spreker wenschte de vertreirkende zusters veel succes in onsa Oost toe en hg dankte baar voor de bereidwilligbaid waarmede zg aan dan oproep om te worden uitgezonden haddan gehoor gageven Ik hoop zeide generaal De mal tot de zusters dat hat u daar in bet verre Oosten goed moge gaan en dat gy door n zelve to geven ook de harten znlt winnen van ban die ziek zgn niet alleen maar ook van hen die door n zullen worden opgeleid in het yerplegingswerk Op die wgze zal het n gegeven zgn daar in Indië den naam van het Roode Kruis maar vooral ook van Nederland hoog to houden Ik hoop dat gg znlt kunnen toonen aan de inlandsche bevolking zie wg dragen u een goed hart toe geeft gg on dos ook uw vertrouwen Dit resnltaat wenaoh ik n van ganacher harto namens het hoofdcomité toe Houdt daarom goeden moed Vooral het hoofd omhoog geen angst nog aan boord noch voor het klimaat in Indifi noch voor de ziekto welke gy daar zult hebben to bestryden Welan zustars aldus besloot generaal De Waal zgn toegejuicht afscheidswoord goede reis het ga n wel en veel succes dat is de hardgrondige wenach van bet hoofdcomité Namens het centraal comité voor atonnverleening wenschte baron Qnarles da Qnarles als voorzitter vaA dit comité zgnerzgds nog enkele woorden toe te voegen aan de basto wenschen van dan vorigen spieker Wy sullen zoo zeide hy tot de zuatérs u in gedachten steeds volgen hopende dat het u allen gegeven moge zyn in goede gezondheid met vollen levensluat levenskracht en opgewektheid en met bekroond saccea uw mooie teak liefde tot den medentonsch te ZoMsr Baatstaefaar hoofd van ambulance 1 dankte daarop de zorgen door het hoofdoomité van het Roode Kruis betoond en verzekerde dat de znstors hare beate krachten zullen gevan aan de taak welke haar wacht De beide ambulances bestaan uit da dames I M C J Baersteoher hoofd en A Zwart on J Buysj II J Ver bekend dat hg de pentoon is gea die in 1911 1912 en 1913 in r heeft gepleegd in de buitons te Nooi wgk Brammen Bum Maarsbergta Zust enz en o a ook in De Biltoy de buitons Berkenhoven Vollenhovsi en Beenchotan Zatph Ct De Westelgke Havens Kaar De Tel verneemt is thans b het gemeentebestuur van A dam eea Regeeringsmisaive ingekomen in zake de aanaluiting der nieuw geprojecteerde Westeiyke havens aan het apoorwegnet De Regeering verklaart daarin tegen die aansluiting geen bezwaart hebban een mededeeling voor de ontwikkeling van bet havenbedrgf der hoofdstod van het grootste gewicht De aansluiting zal gelgk bekend geschieden door het aanleggen van een verbindingslijn met de groote route door het gebied der tegenwoordige en spoedig vwdwqnende gemeente Sloten Ontbonden vereeniglng Het Vad verneemt dat de heer Sch directeur van de Haarlemache Vereeniging voor Werkverschaffing in hooger beroep gegaan van het vonnis der Haarlemache Rechtbank civiele kamer waarby hem opgelegd was rekening en verantwoording to doen over een bedrag van f 150 000 welke som de rteerde waarde van de bezittingen vereeniging ia Da Regeering beeft deaa vereeniging die bekend atond ala eau aoort loteryverecniging ontbonden wegens het niet naleven der atotuton Bail aarsch Nederland Een dame uit Rotterdam was fietsende van Den Haag naar Rotterdam Toen zg Delft voorby was en gekomen op een weggedeelte dat zou geteerd worden wenl zy als het ware gebombardeerd door eenige kwajongens met kleverige korrels asphw of teer Oeheel haar kleeding van de schoenen tot den hoed zat vol metdie smerigheid Zelfs werd getrachtde dame in het gezicht to troffen In Hottordam aangekomen heeft zg beproefd een on ander te reinigen evenwel zonder gevolg De kleedercn zyn geheel bedorven Ned Diefstal in een kerk Een juffrouw liet in de R K kerk aan de P kstraat in Den Haag even haar portemonnaio met 121 50 onl 0hoerd op een bank liggen Korten tijd later was de achat portemonnaio met geld verdwenen Onnaenteiyke Cradietbank Da volgende gemeenten hebben tot heden deelgenomen in het maatschappelgk kapitaal Ijeiden Amersfoort Groningen Deventer Vlaardingen Hengelo O SUsdrecht Hariingen Breda Leeuwarden Oouda Awen Bnssnm Veendam Uarderwyk tiaarlam Oorknm Van ond rscheidana gameanton die de zaak in beraad hebben wordt nog antwoord verwacht Bg de Oemeentaraden van Zntpben Hilversum Katwgk en Oostslellingwerf zijn voorstMten tot toetreding van B en W aanhangig Hbld Hoog plichtsgevoel De Nedarf schrijft Zooals bekend is behoort ondw de hooge autoriteiten die de Academiefeesten bijwonen ook da Min van Binn Zaken de he Cort van der Linden Mr Cort van der Linden beeft met aarzeling en met voorbehoud deze uitnoodiging aangenomen Niet omdat de heer Oort van der Linden ook als ondhoogleeraar geen liefde gevoelda voor de Oroninger Universiteit maar de in droevige wgze waarop zgn zoon die eveneens te Oroningen een eervolle loopbaan had by het spoorwegongeluk te Hoogpalen om het leven kwam weerhouden hem geheel aan aenig feest deel to nemen Hoo pliohtagevoel heeft de Min van Binn aZaken genoopt de uitnoodiging to aanvaarden om als vertegenwoordigar der Rageering by de AcademiepTechtighedan zich van zyn plicht Ie kwgton Van faMtvieran is voor den heer Ooit van der Linden geen sprake Alzoo komt wel de Min van Binn Zaken maar niet da haw Cort van der Linden to Oroningan Door eenige fimw a van scheep wervsn te Bain en Slikkerveer is een verzoek ingediend UJdenMInialer om al te w kea van het eenae lid van art 7 der ArAeldawel 1911 dal de nwttijd Kelegeo zU lusschen HM en 9 v m daar si met den ZaterilaK eindlxen on I uur Engelscben ZatordaK Éoode Kmis anbolanoes naar Indift Vandaag vertrekken zoo maldt da N R Ct da aarsto twee Roode Kruisambttlancea van Den Haag naar de peststreken in Indië De reis gaat per trein tot Marseille waar de zustcav zich op de Kawi zullen insohepan Oistsrnamiddag woei uit het Pageshuis aan het Lange Voorhout de Roode Kmisvlag het witte veld met roode kruis in het midden ter gelegenheid van de afscheidareceptie welke daar gehouden wenl nadat to voren de gabruikelyke aanmonstering had plaats gehad de oontraeton waren geteeVend en een en ander nog door den seoretaria van het hoofdcomité van het Nmlerl Roode Kraia jhr Maial met de verttekkenée verplaegstara was gerageld Date afscheidabyeenkomat droeg een rwht hartalgk intiem karakUw Zy werd behalve door de sea ifóatera onder meer bggewoond door generaal De Waal jhr Hopelaer van Driel dr Boland en oud luit kolonel Verapyck Mynssen van het hoofdcomité van het Roode Krtiia de aeoretariaaen jhr Masel en jhr Qnarlee van Ufford en voorts door da heeren baron tiuarlea de tjaarlo De Bmyn Kops Abondanon Boiaaevain Van der Jagt Verachoor van Nissem en Doeff leden van dan Bond van Ambtenaren van het Binnenlandsoh Baatnur of van het centraal comiti tot stounvarlaaning aan het Roode Kruis tot hat nitaandan van personeel en materiaal naar da peststreken in Indië zoomede door kolonel Monnikendam offimer Ie kl Koolemans Bennen en den ond officier l Angenberg allen van don geneeskundigen dienst van het leger in Ned Indië leden van de technische commissie die het hoofdcomito ter zijde heeft gestaan bg het organiseeren van da ambnlanoes De znstara geklaad in hare Inohtiga tropische nnlform vw blaowlnstra zagen er opgewekt nit Toen allen bHaan aran richtte generaal Da Was tot Je vertrekkende zustars ean hartalgk afscheidswoord Hy noemde het aan voorrecht dit ab De post op Java Blijkens een regeeringatelegram omtrent de pest op Java van I tot 10 Juni kwamen voor Malang 4 10 nieuwe postgevallon 400 dooden Paroe 60 nieuwe gevallen 50 dooden Kediri 46 nieuwe gevallen 44 dooden Soorabaja 24 nieuwe gevallen 20 dooden Msgalan 16 nieuwe gevallen 12 dooden Uadioen 14 nieuwe gevallen 12 dooden Toeloengajoeng 6 nieuwe en op Bangil twee doodon De toestand in Matam Bg het Departement van Koloniën te s Gravenhage is bericht ontvangen dat een patrouille een versterking hoeft genomen bij Tandjing Kedan waarby de gehoele liezetting gesneuveld is Xlnzerzyds sneuvelden 1 inlandsch sergeant en werden 2 inlandtehe fualien gewond Uit A Ib a n i e Kapitein Thomson is te Ihirnzzn saiigekomiii en heofl vandaar aan iki Ned RegtM rlug g einil dat de Noëerlandmhe Olflcieren allen wH zijn Durazzo 21 Juni De Hegoeriiig herft alle ers iiioi van ll i l jaar opgtToetHm om mede te werken aan tie versterking dor stad Weenen J2 Juni Di broeder vau de Vorwtin van AlbanUS Prinn Junther Von Sfbonburg Waldeiiburg is gisteronavoiid naar Durazsn ve trokken AANBESÏEDINüEN UnpMzierig ontwaken under de bezoekers van het in Leiden staaad paardon pel Iwvondeu zich verleden Zaterdag ook een drietal persoaen uit Listto die toeo de voorstetllag was geiHndigd geen tram saéer konden krijgen Ze giugou uu zoo vertelt het llbl in oen op het smplawnenl der N Z Hall Sloonitr suauden teegen goeilerenwageii met bd doel daar den nacht door bieni oui des morgens let erste tram naar huis te g an waren in slaap gevallen doch den door een politieagent in slaap cHtooni eii gesommeerd vaggoEi te verlaten Daarover wa ze aiat beet te spreken Er had st htftoutaeling plaats lusschen hert dsMHSaWbap en den politioman alfck lontiito iiiin wilmt t nli en onH san van a dor i iino n tnk slbe ri ft vurwuudihgeuiMinNliBt ivold t i bracht zoodat hij in het Av i epthf ZiektYihuiH moest worden opgenomen By hot vergaan van de Empress of Xerelandbl en naar de N R Ct meldt to zyn omgekomen de 30 jarige F aw en het 6 maanden oude dochje van den heer J Kisch vroeger Amstordam woonachtig thans in pietrekking by de Canadian Paoific lijn in Canada De vronw had met haar kindje de reis naar Nederland aanvaard om bg haar schoonouders te Amsterdam de zomermaanden door te brengen Oodsdienstbaawaren togen hot werken op Zaterdag I Door een lantiiarnpoetser van de gaslobriijlt to HilvassuiialisiaAa iltail raMi lot verzoek gericht zoodoniguiillBatii iegaleniita idiW teOaMMiaowtlisa li balB aftr rsl aMi 6e erlttn tl Èaterdng een en ander op grond van zgn godsdienstige overtuiging Borgem en WeUi van llilversam zgn van oordeel dat het verzoek van roqaastrant niet voor inwiliigiag vatbaar il Dezelfde bezwaren die b toquestrant bestaan bestaan ook ten aanzien van de orthodox Joden ook deze houden den Sabbath Niettemin past in het kader van het werklieden 2 Juli Haastiecht 2 uur Het dagol besinur van hat waterschap de Hooge boezem ly hter Haastrecht in de woning van den machinist van liet stoomgemaal S I Van Nooten het maken van een brug over don watergang de Vliat in de gemeente Hoastrecht en het verbouwen van d n stoenen molen aldaar 4 JnU Boskoop 11 uur Hst best van don polder liSag Boskoop in café Nouf het maken van oen gebouw voor eon u aCT l cmïUiiitï UI dioii pijltle I iff rr i 10 n V I ini iiifiT De Groningache Academiefeeston Aan het peraflheel der Staataspoorwegen ia kennis gegeven dat hun behoudens ziekte of ernstige familieaan gelegenheden gedurende de lustrnmfeesten geen verlof t tl worden toegestaan Het zullen voor hen trouwens inspannende dagen worden waarin veel van hen zal worden gevergd Niet minder dan ongeveer honderd extrntreinen zullen worden ingelegd óm by den te verwachten grooton toevloed van reizigers hen van au naar de verschillende richtingen te vervoeren Door de directie der Btaataspoorwegen is een aanzienlgk bedrag uitgetrokken voor versiering respoctieveUjk verlichting van het Zuiderstation Pr Or Ct 1 Naar wy nit Groningen vernemen aal buiton het reeds vastgestelde feestprogramma op Woensdagavond 1 Juli door den acauemischen senaat hoog leeraren een gala conoert in den nieu j ♦ en schouwburg worden aangeboden aan de afgevaardigden van andere nnlvehiteiten en de te benoemen epre doctoren en aan faun gastbeen n nil gastvrouwen Mevr Noordewier RedJ dingius zal er zingen terwgl bet blaaasextet van het CSnoertgebouw orkest te A dam zal spelen De gameenteveldwachter M Veen to Wtólwgk werd Zaterdagmiddag door een auto toebehoorend aan den heer B te a Hertogeobosch iftig ereden en zoo ernatig verwond dat voor het behoud van zyn leven wordt gevroead t Doodslag Men meldt ons uit EmmerCompas cnum Van Zatordag op Zondagnacht is bg een familiefeest to Nieuw Weerdinge door gebr v d V doodgestoken zekere P v d L een van genoemde gebr V d V Een onde veete die tusachen beide partgen bestond moet terwgli de hoofden door den drank waren verhit aanleiding tot den twi zgn geweeat De daders waarvan ongehuwd en de ander gebnwd zgn door de politie aangehouden D8 getroffene Uat een vronw en 7 kinderen na Vad Hoog water Langs den Ussel wordt veel schade geleden van het hooge water Vest booigras is onder water geloopen en veel hooi dat gereed stond opgeladen to worden dreef weg of word onbereikbaar door binnenstroomend IJssalwatar te do Zo wer hUH 51 4 ia aai i IMlIlA d U it J D Baron van Wasabnaar van Roaande f In f Ion afRoloojMm nacht is Ivet lid dof Kaozte I Kumr J li Baron van tia itaift4r ale4adUn U io n i a ji 11 1 Bartm vanfWaassnaac vimiIloanad heti gtiboren te fido op 7 Juli ISBl Op IB jarigen leeftgd trad hij ala adelborst in dienst en behaalde 1 Sopt li ti den offloierarang In don zeedienst verwierf hg zich het eoreteeken voor belangryke krijgsbedrijven 1873 74 doAtjeli medajno Van 1 Sopt 1878 1 Februari 1H79 waa hij adjudant van Z K H Prins Uondrik der Nodoriandon Op Ifi Kelir IfW ftatfl jliy ontBlftgi i n rion t j Na dlon liatilei hW hf 22 Juni 1U14 Veiling lloutmansg ht 4 uur Peulen 6 cont per poi Dopurwten van 7 tot U oent por pond Bloemkool van 2 tot gUI por 100 Wortelen van B tot 01 peruWO Kropala van f I tot f 1 5Öp r 100 Tuinboonon van 4 tot 6 gid por 100 pd Snijboonen 40 cent per 100 Sporeieboonon v 20 tot 36 ct per 100 ILorakommorR 1 soort 10 i 2 £ u hki êm tn a itA M Aanvoer 81 partijen 41115 stuks weg pl m 21 145 kilogt Pcgzen waren voor la aoort van 132 tot f84 voor 2a soort van f28i tot f31 waardere f geétempolile partyen f 83 tot f 34 60 Handel matig BlTLZxerx Isixxd Arrestatie van een tweetal boeven Do Soorabajaaoha politie heeft een woie vangst gedaaa dia een grootaleedsch karakter draagt Omstreeks halfelf s avonds bemerkte een inlandsche rochercheor die met den hoofd rechercheur Hakkenbnrg op Faaar Besar liep te snrveilleeren en twpetal iniandf die h W vcnir dadit voorkwam in i Bij nadƒ f on lev öp oj 4tt lM fii bsjrlitfl mr 9 W ft to 3 i nW9fl P aar Saliman do achnk der kepalakampong en een college te zyn zegt bet Soer Hbl De inlandsche rechercheur wees den Iwofdrecherchour dn misdadigers aan hni er tevensiop attent makend dat ds beide individuen zwaar gewapend wsien en dus alle voorzichtigheid siotat betracht worden Hakkenberg lietgtan tgd verloren gaan liep op deinltsdtrs too en greep beiden in den kiHg D college van Saliman de gedroste matroos Uaroesin wist zich los te rukken en zette het op een loopen Na een wilde jacht over Pasar Braar praarby het individu oen zestal revol Vorschoton op de hem achtorvolgende politie loato zoiider echter iemand te raken werd hg door een agent met getrokken klewang tot staan gebracht en liet van schrik zgn revolver vallen Toen had men hem spoedig ovm maasterd en onschadeUjk gemaakt Eshtor zonder kleerscheuren kwam hy er niet af Van een der politiemannon had hy nog een sabelhouw over het gelaat gekregen I Intussohen had de hoofdiechercheur Hakkenbnrg het to kwaad gekregen l Saliman In de worsteling die tMRhen beiden onstond wist eerstglHemden meester te bigven Wal probeerde Saliman zyn revolver te lAken doch de hoofdrschercheur H hil hem zoo stevig beet dat hem dit ottaogelgl gemaakt werd Beida boeven werden naar het politiebureau gebracht Bg fouitleering van Saliman vond Ben op hem een heel arsenaal niet Btin dan vgftig patronen een revolver en een pisoblati kwamen to voor shgn Zgn compagnon had een revolver met 10 patronen waarvan er 4 fgeschoten in de revolver zaten by zich Men zal Saliman die reeds 6 jaar l og gezocht wordt en driemaal pre vsatief gezeten heeft doch telkenmale it de gevangenis wist to ontvluchten ans wel beter bewaken Stellig zal men in de kampongs by Onze officieren in AlbaniS Volgens een draadlooa bericht aan de Matin dd 21 Juni ait Darazao zou de vorst van Albaniö ean wapenatilstand hebben verzocht zonder daarin do Hollandsohe officieren to kennen tf n gevolge waarvan do Hollandsoha missie zotl hebben verzocht van haar taak onthavao te worden Aan dit bericht hetwelk y gahael voor rekening van dat btaa laton voegt het toe dat naar het sohynt parlementairen reeds bg de voorposten der opstandelingen zgn aangekomen Door den breuk tusaohen clen Vorst an da UoUandsohe offioiaran ia da toe atand ingewikkelder en verergerd Ook is in Skoatari een revolutionnaire beweging gaande Aldaar souden reeds Mohammadaanache prieators den Heiligen Oorlog hebben geproolamaard Ovarsta ThomioB f Da bagrafenia van oversto Thomaon aal waarsohynigk van uit het hospitaal aan hst Martin kerfhof te Uroningen geschieden Overeenkomstig het reglement der Militaire Willemsorde aollen vier ridders van dezelfde klasse dier orde als slippendragers fungeeren i a ondaroffioiaren van het derde bataljon oUan als diagan optredan Da vierde Staatamyn Door da Staatsmyn irordt volgans De Tyd onderhandeld over den aan koo i van torreinen to Sohinnen tot vestiging van de vierde Staatsmyn Prinses Jnliana Ondarwysarsovarvload Naar schatting loopen op het ooganblik minstona 1000 onderwysers eaonderwyzereaaa rond xonder betrekking ondar welka nt verscheidene van een jaar torug Menigeen probeert nu onder dak te komen ala volontair bg het bgzonder onderwya daar de besturen voor soo n overoompleto kracht nog f 260 anbsidiaontvangon De overvloed ia de laatato jaran gaandeweg toegenomen Oald Vryzinnige Landdag te Dieran In overleg met de Vrijzinnige Kiaavereaniging Burgerplicht to Dieren belegt de Vereaniging De Jonge Vryzinnigen to Amhun ean Landdag op Zondag 28 Juni a B op ean tamin van Het Hof to Diaran ingang Rykswag IB a JM WIIlilH iroiiiuinr en J Hnlat en E hoofd Veanatn T j J Mi H 6 H v j r ii Ptot lftó mt vftn m Prov Hiaten van ZuulIlollftnc UUiT ook van lodei Htaton totdftt zijn verkioainu op 3 Aug 1004 hem Ud der Kerato Kamer maakte De ovorlodonon bohoonio tot Ie cliristelijk liistmrischen partij De StuwadoArswet De Tweotlo Kamer nam heden s h Bt d aStuwadoorswot aan Do Ambtdanee naar Inclifi Do Nederl Ambnlanoo voor de pestHtntek in IndUi vertrok heden onder fproote hoUuif NtntlinK te 9 37 van bet ütatioB n r H M to Oravonhage Hot afw heid wa allerharieiykit Kwaadwilligheid Op de poorIiin En cjiedé OWouzaa il heden een paal fj evondeOf dio door de locomotief vaa ion sneltrein reeds 300 Meter nnt wfu gednwd T e JQRtitio heen oen streng onderzook ing ntóld glejneAt afi swfegoljagï in vfAvmm e fakonffig mmdt fiiw het ViJreh JaTrttBtT SsBbltttt I Eeil i 6pin6 te maken dia daarAéife rékêliiiig houdVii Wifi in g meente van de grootte van Hilversum zeker niet doenlgk Waar meer en meer naar voren komt de stojregel dat het weekloon naast vakvorschillen moot rekening houden met de levensbehoefte kon niet ingevoerd worden een reguling waarbij naast deze factoren do bepaling van het weekloon afhankelgk worde gesteld van het werken gedurende 5 of 6 werkdagen terwyl een werkroostor ingericht voor een bepaald aantal uren volgens de verordening per weok 4 en per dag 10 niet ton behoeve van enkele werklieden kan gewijzigd worden Mitsdien stellen Bargem en Weth voor afwijzend op hot adres te beschikken T31t dL9 ï ©re Het brteïfiirt conslauiert dat bijzonder van wordt voor in het poet lerlalid en kulu etuivera Da Locomotlel er in den laatalea tl Uülland i it it e n vWlaagd brlefpi vorkoer u iched nu nl Wele Noód er nog n een portverlagiug voor het overzeesche postverkeer vinden wij eene herziening vau hel binneolandsch brie port in de kiilouie zelve Naarmate de inlamlai be bevolking onderwijs ontvangt althans lezen en schrijven leert wordt he briefport voor haar een veel te zware retributie Het tien oents ori la blijkbaar berekend op bel ontbreken van een geregeld brieJvorkoer onder de Inlanders veronderstelt oog een analphabetische inlandeofae bevolking M Maar de tijden zijn Snel anden geworden en r is bijna met zekerheid In zeggen dal indien bet briefport bijv lot vijl cent werd verlaagd bet iidandecbe postverkeer zoodanig zou toenemen dal bet postbedrijf voor deze verlaging nilm vergoeding zou vinden in d n grooleren omzel Maar de Staat heelt mei zijn postbedrijf ook hoogere motieven te laten gelden btn de wiosUians alleen Door het bestaande hooge briefport wordt bet briefverkeer van de inlanders kunstmatig gedrukt wordt het volle resullaat eener hun gebrachte ontwikkeling at rk gedrukt Verlaging van bel brieport in het binnentand zou natuurlijk een geweldige toeneming van bet getal te behandelen postslukkesl ten gevolge bobben en dau ook een evenredige veisterking van het personeel Haar deze bezwaren mogen toch op den duur niet weerhovdeD van de vestiging van een gezond postbedrijf Ilians is dit in h Age mate ongezond omdat het g en rekening houdt met de toonemende ontwikkeling onder de Inlandsche bevolking chis roet 18B MAUKTBEUlCHTExN Veemarkt Rotterdam Votto Ossen en Kvttan goeden aanvoot pryzen waren voor Isto kw 43 2e 40 nn 3o 35 cent er half kilo Magore ossen melkvea on vaaritfieiaa goed aangevoerd Totia Kalveren 0©de aanvoer lath kW 33 2o 33 3 27 cent pal half kUo Stieren goodo aanvoer Isto kw 36 2e 81 3o 27 cont per half kilo Do handel wa in Istu kwalitoit vat vee iets beter mindere aoorton traag Vette Kalveren prtjsh ttdend Stieren traag de handel had een kalm verloop Op do magore markt bUjft de handel flauw a 93 Vk Stadsnieuws Sr OKT GOUDA 23 Juni Hijwieiongoval üisterinorgen had een fiet rijd 1 te Boskoop werkzaam op dm Kattensingel rijdend hel oiigoluli door een roaukemont aan het njwiel to vallen waardmir hij aan gozicht en hanileu outvellingcn bekwam Na zich Mj dwi heer 3 de Jong Hzn wat te hebben algewasuchcn kon F zijn weg te voet vervülg n Naar aanleiding van een umlodoBllng omtrent dit ongeval gintcrcn in h M Dagblad van Oouda wordt oiw verzocht er op te wijzen dot ile hier gonoeimletielser uiot in dienst w va de rijwielhandel van Ocbr Verguml en ook geen rijwiel van die firma bereed WiuUUiixveim Zondagmiddag omstreek één uur tydens hot hevige onweder i achter do hoove van don landbouwer D Zuiddam aan de Spoorbrug een koe door don blikaem getroHen en gedood KHmpenüld fJ el Alhior is overleden de heer S Boer gedurende vele jaren lid van don gemeantoraad To Arnhem heelt zich oen comitd gdvormd dat het plan hoeft opgevat een Sportblad uit to gevon h twolk zich moer in hot bijzonder bezighoudt met de aportgobeitrteniasen in het Zuiden Noorden on t aten van on bind Van venchiUendo zijdon heeft het comité reeds blyken van inatemming met zijn plan ontvangen N B t rt Uue gellluslreerde W bltden Bet Leven bevat bevat verschillende zeer mooie foto s van Majoor Thomsom de portretten van Kaptoin Roolfsema en Kaptein Kroon foto s van de atad Durazzo en van bet oorlogstooneel het vertrek van de KoordBra bant verder foto s van de nieuwe Rijkakweokachool voor Vroedvrouwen te Rotterdam het wolkbronkdrama in PariJB oarvligo earicatnren van gevaarIgk Nederland klein laventje enz enz 100 27 158 100 BrRGEBLIJKR 8ÏASU GEBOREN 21 Juni Dirk oudera O Houtman en A Both Suzanna Maria oudera J van der Kley en T van der Ham Johannes Ketor ouden H Lugthan en C U Snel Engolina Cornelia Hendrika oudera H Haverkamp en E O van Asch Johanna oudera I Broekhhfzen en J J Harreman I OVERLEDEN U van Volzon 22 Weet zullen worden in f A j llfled ontvangt Ver j Schallenburg 71 j B Th ö van Horiog ef Bij den goatomid Eerhardt Ie Hosendaal vervljigde zich gietcren naar hel Hbl meiot een vreemdeling die naar den prijs van een uilgt etalde pendue vroeg Toen de wlnkeljutfrouw zich een oogenblik verwij l ni om aan den patroon den prijs Ie vragen maakte de vreemdeling gebruik van dece gelegenheid om ean gouden horiogo en eenige andore sieraden te onivreemdesi en ijlinge dea winkel Ie verlaten Onmiddellijk werd aangifte gedaan bU de politie die er in slaagde den dief Ie ach Laatste Berichten TWEEDE KAMlClt Vergadering van hedaa upptitoir ludisohe Begrooting De heer 11 e e r e s u l bestrijdt ten steriute hel betoog van éaa heer Hc bcurbr die eenzijdigheid vreest voor de ïnformatieH die door 0 ai on eeuiging sub dis rai Aaarora vraagt Rooselaar 8 m Nat on Buitonl StaaUf atil Cultnrcn gocn omzet Tabakken zwak Petroleum Instoloo Rubbers weinig variatie Mynea atil de uil der krachtigste braiding van het J van itverkeer Qeaen fBerielitQB Do eenigen eleden to Zwolle aangehouden inbreker heeft thans ook d ïOnrterkiiigen niet durft komen umdat dr Mnhamnwdaaen Ie tSkoeterl h ii inet d u hnili en miriug hebben gedreigd en hem nil HkUen au Zuid Albaiii dewOlde bedreiging U kie ndBn BsLon Mra Terwachtj dat d op nban in chryving oot bot gedenkteeken van Iieopold 11 luiiB een miilioen franc aal opbrengen Vji moet thani naar een geechikt plaata nitgezien worden Toen in 1889 icbryft de Vlaam che Oaxet ter gelegenheid der 2 e verjaring zyner regeöring een toni van 2 miilioen verd ter beachikking gaateld van Leopold II en deoe de hnlpkaa opiehtte voor i lUditoffen van aibeidfongtvalln w 4 nadi ge prakeo ovar een gadaaktadna JiRopold II die toen ter tyde dagel lu te paard iteeg en op dan buitanungel draafde iprak aan djn vertronvdingaa over ign begeeiïa aenazgn mitwbeald te tien varrgaen opde plasU dar Onde Htarrenwaoht boven dBn Kmidtoin vanwaar men nik lieerlyk gexioht op de Zannevallei an de hoogvlakte van Koekelberg Teniet Wat tydeni bat leven van lipoid II niet geaohiedde kan nn verwecenligkt worden Da toestand in Ueziso Dank xy de maatregelen aldni wordt uit Vera Cnia gemeld die da Amerikanen hebben genomen i aldaar Ungxamerhand de veiligheid kannen hemtAld worden en wordt de orde thana zelden meer geatooril Nochtana moeten de Amerikanen zeer waakzaam biyven teneinde het nog immer rondwarend geapnia den baaa te bhjven Hieraan ia het te danken dat thana Vera Cruz wellicht de eenige atad van geheel Mexioo ia waar het eenigermate tf ilig ia Noohtana ligt ook daar gelyk overal elder in Mexico de handel geheel atil gelgk niet in hut minat in de hoofdatad waar handel en verkeer totaal verlamd zyn Alleen fle leveranoiera voor de troepen hablien volop werk Hwlort du laatste weken hebben taliooze werklooaen arbeid gevonden by bat terstarken der atad doch deae arbeid ia thana geheel afgaloopen De mynramp in Oanada Naar aan de Timae uit Torento gemeld wordt zgn thana meer dan 100 lyken der by de mynramp van Hilcreat omgekomen mynwerkera geborgen Da bergingaarbeid ia wegena de brand in de my zeer moeilyk on guvaariyk Men neemt thana aan dat ge n enkele mynwerker tlie aiah niet btnnan 5 minuten na do ontploffing beeft kunnen radden langer in teven ia kunnen blyvan ExsiLAirD Da auffragettea De atrydende kiearechtvronwen gaaa voort met haar brandatiohtingen aa batdadighoden Zaterdagochtend zyn op vier myian afatand van Wrexham de gebouwen van het Goed l ooth atation van de Qreat Western Railway in da aaoh gelegd tarwyi tavena een poging werd gedaan om een train in braad te ateken De aohade ia aanaieniyk en men gelooft dat de brand door auffragettea ia aangeaticht Uitgebreide voorzorgamaatrogelen lUn genomen om de aanslagen dor kiearechtvronwen te vergdelen Op verscheiden plaatsen van het land en in bgna allo dorpen van Surrey naby Inildford worden de voornaamata gebonwen dag en nacht bewaakt Te Cranieigh houden vyftig ladaa van de gamcenta de wacht bU da paroohia kerk Da hertog van Northnmberland laat do oude Albury kerk die in xün park staat eveneena bewaken Men vreest ook dat er een aanslag zal worden gepleegd op Bt Martha s kapel aan gebouw van groote historiache beteekenia twee myien vag Ooildford waar Stephen Ijangton da baroomde aarUbiasohop van Canterbury begraven is liet publiek toont ioh meer aa mear vyandig aan de kiasreohtvrouwen Toen zg to Worthing in Snssex een meeting hielden weiden de spreeksters door de menigte weggesleurd De snffragettevlaggen wenbn aan Harden gescheurd Door de tydige komat dor politie dia da kiaaraohtviouwen eaoortaarda ward voorkomen dat eaniga van haar in da tae geworpen werden Asquith heeft Zaterdag een deputatie van kiesreohtvrouwen van den arbeidenden stAnd in Oost Londen ontvangen Iiy verklaarde aan de deputatie dat hy haar ontving omdat hg vernomen bad dat de vertogonwoordigde vrouwen zich van propaganda door miadryvan onthialdaa n d t de ar Telegrafisch WMrberielit an het Koninkiyk Metoriologisoh Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 771JJ to H ta laagste stand 76 5 te Aberdeen Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot matige meest Z W wind zwaar tot halbewolkt Nog kan op een enkele regen of onweer bu iets warmer Offidieele Prijseouant ViH I KN Ëffeeteikaidel itAasterdtii 23 JÜNI 191 ko n na Into 77 80 kw 77 Staaitleeaiigei Ned Cert Werkelijke SohuU 3 pot l 80 62 99 89 86 82 mi 34 100 74 100 61 61 Oostonr BolaatingvryO Kronenrente 4 pot Port Obl 3do Serie Amorfc Sohuid 3 pot RoaiiHshe Obl 1906 Va 88 ld JW Or Ruaaiaohoj Spw my l W 4 pot ld Obl Nicolai Spoorweg 18U7 69 4 potJld Obligatie Oe Emi sie 4 pot Japan Obl 1899 4 pet Uexioo All Binnenland Obl 5 pet 100 Brasilie t nnding Leaning 5 pot d Obl 1899 4 pot Venezuela Dipl SchuMl 1900 3 pet Baak caCr 4let la iel llatM Fed Bankaandeelon iadnir Underaemlareal American Car A Foun dry Comp 0 V A Id Smelting A Refining Co Cort V Aand Anglo Am rioan Tolognapb toi 3ort A I S afciial Cor Gwtj fH U w A iiA 14 iai GiWIMIa Mlt aU altMrOmlenaal teli Uandelavar Amitar 22 dam Aand Jav CuUuur My Aand l Ned IIandel My C v A IB 154 Uabonw Katahoon Mynbonwj Mg Oow Aand Rofljang Ixliong Mgn Im uw My Aand arMli Outer Aand w m Kon Ned Mij tot Eipl 633 22 V Petr Uronn C v A Shell The Tranap 194 Trad Cy C v Ö A sckeapvaart Nod Am Stoomvnart 190 1 24 J 2 i 93 n 7 My Aand StoomvaartMy Zeo i land I ref6rentie A Int Meroantile Marine Cy afgeat Prof A TalMit OnderaaBla ai nindjey Tabak My A Wttrtea Maxwel Und Opantj Cert V Aand Peruvian jorporationj 95 100 08 99 i 28 97 146 Llm Cort v Aand yaorwagai Iloll IJzeren Spoor wegmy Aand 101 02 Hg t Ezpl V StaalS spoorwegen Aand ZuidItaliaan SpwmgJ Herie A H Obl 3 pot Waracliau Woenen Spoorwogmj Aand dito dito Act do JoniaaAmerika Atcliiaon Alg Hypb Obl 4 pctJ Erie Spoorwog Mg Oow Aand Union Pacific RaiUoad Oy Cort V gew A I Wabash Oew Aand PllKKlEI KKNINORS A matordamAand 3 pet llongaryo Thei a R gnlirunga Oes 4 pet GELDK0ER8 Prolongatie 3 pCt A3 i