Goudsche Courant, woensdag 24 juni 1914

Adverte ntiën GEVRAAGD Een Bnrgernieisje n lie haUel ke berigheden te emchten Zelht werken en inukelUlc bargwpot kunnende koken Oeïin van i p Loon f 180 met inbeerip SE J BL4NKWAAHUT Uo 12510 JLUniiUi tPitriiInlVaaMUiailirHwr 0P6KRICHT IfM Voed tt iw rae met 4e uiv tt murit X i5aa zsLSud lcoeIls eaaL erk mer en W L Uitamatende door koog eiwit v retgebalte en gróotate TaediBgiwunlr ll re tHt loma Parij 1900 JVe0 n QomOeH MtriatU POTTËLBËRG Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronwatei rrmefleaehje 0rmUa cerkrUgèmmr dat Agent voor Bolland CATALONlS to TUbnrg Vort egenwoordiger voor OOÜDA en Onutreken M M BXLOlT m Agent Am tel Brouwerij Kei er traat Tel 83 No 148 Oouda Il LOOPT UW KAM WEG MET UW HAAR 7 Een Winkeljuffronw POOL S TAIDMIDDKLEN sijn de beote en jfoerfAsoopate taan onder voortdnrendo scheikondiee oontrSle en worden sinds 1894 door NederUndKihe Tandartsen en doctoren aanbevolen Chemische Fabriek L POOL A Zoheh Amstenlam WareMteataoaateillaf OENT 1913 Bültaa medediiitix ud der Jery in Oouda No 2751 Barean van Mg ïich gaarne geplaat t lieirt iilem Brieven fr dit blad MlniTliiiilt nlnliirMliiiH lEKIUn UI Enli KO SS HAAR Bericht die zich met ingang van 1 M £ wenschen te abonneeren Snmgen de tot dien datum vericklnende nummers gratis DE UITGEVERS Btdtenlftndscli Nieuws KOKO DOET HET HAAI OIOtlEN OAAT HIT UITVALLEN TEOEN BEtOE AL K TAL IVAT OEEN KLEUISTOr OLIE Of VET VItrilSSCHEND VOO BE HO0rDHll KOor HIT VM AAa v M BW aooiBT er oewmia muil a an a i a a i ra gviaaa op WOENSDAÖ 24 JUNI t de vonds r l ur op de bovenzaal van Cal JVET SCHAAKBORD Hpreknr dn llfinr va Haai aadivoonltter vaa JMarcertaa Onderwerp Ji ipiiiM ni ilH mr ilii Knlriii Hii Idbal vrij vmir Handnia Kantoor Magaiyn on Winkelbedienden Het Hoal4bestaar der R K Beail la tot dekat Itftaoodltd De toestand in Albanië Volgens gistermiddag te Dorazzo ontvangen beAohten is Elbassan door do opstandohngen ingenomen en zoudon do Regeeringstroepon met twee officieren in gevangenschap geraakt lyn Naar uit Rome aan de Temps gr meld wordt is Essad Pasja plotseling veidwenen Daiazzo 22 Juni Aan den zwaar gewenden en gevangen genomen Kaioakan van Slak word bericht dat de fiegeering tegeti hem de doodstraf door de strop had geëischt Majoor Kroon verzette zich hiertegen krachtig waarop de Kaimakan nit dankbaarheid de volgende mededeelingen over do rrbellon deed Het aantal der opstandelingen bofaaagt Ei500 man maar slechts 3000 VM hen zt n overtttigtK MBhangors der opstandige beweging waarvan hij de Kaimakan de ziel was 1500 man die trouwe aanhangers van hem waren stonden onder bevel van een gewezen politiebeambte uit Constantinopel die ook luitenant in het Tnrksche leger geweest was De Kaimakan wilde nn zyn aanhangers aanraden de wapenen neer to leggen en schreef un te dien einde een brief Uit lïet Zuiden wordt gemeld dat de Regeeringstroepen bij de rivier de Lnneni door de opstandelingen verslagen werden Een machine geweer n een kanon werden door hen buit gBoaakt Xaioor Kroon ia voornemens alle tMMchen om de stad en Raabnl door de staA ke bevolking te laten omkappen lu 4inde een onbelemmerd nitzicht Mr de moerassen te krygen De bijzondere berichtgever van de Katin meldt uit Dorazzo Hiw heerscht de meest volkomen anarchie De zg j bulp welke de Vorst van Albanië zou t krijgen loopt op niets mt üe oogeo DEPATHOUDERSi ANTON mm Wiidstr t 29 Scliiionhoven A v ZKS8KN Krimpen a d Ussel A iROKNKVKLD Lkk ü A OOHTKBIilNO 68 DE ZïïID EOLLA q SCH £ Maatschappij vaii Verzekerin irophel L vftn hëerew ua ht 12 den haag iMaalsciiappelijk Kapitaal f 1 000 000 Ad verleert in dit Blad BENNËK OM Ge lderland Openbare Verkooping Hooitanden onder BENNËKOM Dames I CommlMarifdcn Mr M H SCHIM v d TEN OKVKR Mr A 8 MIKDKMA A J BKRKNOa Mr J W DE KANTEK D irecte ur Mr J W KONINO 99 De Maataobappy aluit allo soorten lage premiSn Vrjjgevige voorwaarden V Dienstaanbiedingeij hebben in de C oudsche Courant ileeéa ameeeê 0r Dne adverlf nlien koslen sle kij fooruitbei liag 1 6 regels f 0 36 voor elke meer 6 cents Opgaaf uitsluitend aan het BnreaJ TjOEFF Pre Dr A K M V EMBDEN Dr P H Beer Haarwaascfaen met Electr droging Aparte Salon Levering van allo soorten HAARWERKEN BALT A BK jieite Coiffeur Oosthaven 31 Levtnavenekering tegen oor inlichtingen wende men lioh tot do Hoeren Of arMfftKM rKft Umeem te Nelk M re en Notaria vnornemnna op WOENiSDAOEN I IS JULI I9M teiknnn nm 2 uur kij inaet i toonlag te Ronnekom pnUiek te verkoopeo tf JÜ LBINWBBBR de lamllla SPRUMT De pon oolBn HOOILAND do monnthkanipen timrhon don Mijnthwoj on do Orift in il Moonth nnilor llonnuknm lil aamoii friiot IH M S llnctnren lliiisiiliild w Élielgfl To veilen in 9 Ünderdoelon olk groot t i Heotaren in 6 ondermaam a n Jenerala Maaaa Aanw K VAN lUVENSWAAIJ te Oold Voenondaal Aanvaarding n betaling 2 November 1814 Nadere information te bekomen ten kantore van notarit FtSCHKH Ju voornoemd üÉisete Miip Raadg j Mbij den Aaniec on hot mÊÊP Verllchtlnoen do Wr lherr VON OAISBERQ ii ar i o jonK u lloomluituche Uitgave door J J KNOTTER I e 7e druk van lilt Kiio guii tig bekende werk mot 206 afbeeldingen ia looaven vemohenen Prya in aolied linnen band I 2 25 Vorkrjjgbaar by den Uitgnvor D BOLLE Hang S8 te Rotterdam en verder alom in den lioekhandol Franoo nn nntvangitt van pontwuisei a l f 2 25 wuartip molduii Qallberg Electr Verlichtingen FISCHER Ir te Ede ENSD Mei wtrdt lentckl sp I MËKK te lettei ÜIT HKT MaOAZIJN VAM M RiVËf SWAAYZUNËN GOBISCJIKM De e THEEËN worden afselevord in voraogolde pakjes van v f iwm en e half en ten Ned m metvermolding van Nommer eo Prijs voorxien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orden aanbevelend J C BIJL voorheen J BREEBAART La Brokkenhuis Dames Wilt U bij het oprnimpn in dei tijd s v p denken om het Brokkenb Zendt slechts bericht nen een i Commissieleden of per Tel n tfl on onze beambte zal halen watj wilt missen De Commissie W GOL Voorz SI I v DANTZIG Vioo Voora Tg B D GHOOTENDOBST Pen JMINUeHTI G SMITSi Schoenh and Eenig adros Kleiweg 48 Goud SPECIALITEIT IN Fijn Dames ea HeernVi SCHOEISEt 12 Haar i oorsehijnende zachte teint haar niiiidor friach de oogen sohitterottd en hier uaii i e y adhoek i bot wae goeu riinpol aiell maar toch ceu voiiwtje wel üoii riilipe kou worden lUtharina s hart bogoD angatig te Ugapen MuiKii lie gomlen poorten iler if A ZK b werkeli achter haar bIui 7 otï plotKClinK zonder ovornngt Hlj zal hel bemorken dacht ij Mij aal deo te gemakkelijker zUn negere dwaasheid vergeten Hij altijd weer hijl K n zy dan ntet onverechlllig zijn omlreiil hetgeen hij dachl of deed In bovigen toom wierp zij don spiegel weg zoodat die van do laleV P den grond viel en vergruizelde Tiwn liet zij zieh door do kamenier oen mat olijfgroen zijden kleed aantrekken dat rijk gegarneonl waa met kostbaar pelswerk en gat bevel i m haar schoono lede mol het RneBierho drieapan gorood te honden Uenig meisje dat na een haastig Onzuiverheid van hot blood verooriiaakt do meeate lieklen De Laxeerpillen van ApothekerBOOM zuiveren het bloed verdry venovertollig gal on aiyra on uevorderen den atoelgang I rij per dooaje 25 en 50 cent Alleen echt aoo elk dooajevoonien ia van de handteekeningfirma H A BOOU 16 JVerkrijgbaar te Gouda bg ANTON 0 S Ka WÜLFK Co to RottoJOam by K VAN SANTEN KOLFF Korte Hooldateag 8 IMnrijnllI r U npl nn nt 141 OnbetwIiUMar het bcite en goedkoopite nmtmrrQwleL Wearwell R wlelen üji ml ftrijjk n tan ii piiji AGENT ADB DE GBOOT Kleiwe r 79 GOUDA ftyaoouranten gratia IMPORTEURS OEBB SIEBOL Amsterdam 24 Juni Het Schaakbord S i Openb Veig Meronrios Beleefd venoekenwy geregeld tJiSS I mededeeli g t mogen ontvangwWl vergada ngen eonoarten vormai l lieden am rm de dan ia i Jtend te vecmdden FJectr Dr A Brinkman Zn T 53e iaargang Woensdag 24 tliini 1914 GOtllSdHË GOIIMIVT 3 e a wrs oin Z d Trexte3 a tieTDlSLd voor 0 o va d a © an Oaao streikieza VerBCiliijut da lijks MoT behalve Zon ei Feeetcla n PRUS DER ADVERTENTIÊN Van 1 5 gewone regels met bewijsnuinmer f 6 58 Eto regel meer 9 16 Hy ifrio arhtenH iivolgende plaaisingen woriion deze legen Iwee berekend Dionslaanliieilingen ier piaaUing van 1 5 rfgels f 0 35 by ïooruilbt tolini elke regel meer 6 ebt Hoclames f O UK per regel GroOte tellers n randen naar pUialsruimte PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kW irtaal Worn franco per TOsl Hel Geïllustreerd iindagsblad j Idem franco per post Abonnementen worden dagelijks aangeiiiimcn aan ons Bureau Markt 31 b j onze Agrnlen den Boeklandel en de Postkantoren Telefoon latere 82 telefoon Interc 82 Mi Uitgevers L BRD TgHAIf EN ZOOIT II il Terwijl dit plaats had weerklonk wederom de kreet Qeef het kiesrecht aan d vrouwen I Nu was het oen jongmensch die door do menigte gegrepen en met een zakdoek in zijn mond naar een naburigen vyver gesleept en in het water geworpen werd i i i i aai S ai BBHBM BaBM HHB wmt do moening moor en meer veld dat de toegevende houding doorTur van den Vorst wordon laugzaam geopend de Duitsohe gezant schijnt hior vooral een handje te hebben geholpen Do Vorst hoeft volgons den berichtgever grooto fouten begaan en reeds nu 18 do maat meer dan vol De laatste berichten uit Skoetari bevatten mededeelingen datorgroote opwinding heerscht onder de Mohammedaanscho bevolking Het ganscho land bevindt zich in oproer Ook uit het Zuiden komen de meest ongunstige berichten voor den Vorst Om de maat vol te meten heeft de leidor van den opstand m Epirus Zografos aan de Controle Commissie getelegrafeerd dat hij zich beklaagt dat de wepenstilatand door troepen van den Vorst wordt verbroken en dat hg verder alle verantwoordolijkheid voor de volgende gebeurtenissen verre van zich wjst Het Fremdonblatt te Weeneu zegt naar aaideiding van de beschouvnng dor Tribuna Wij begrijpen dat daar waar men de oBafhankelgkheid van Albanië niet wenscht men met groote vreugde zal kennis nemen van deze beschouwingen die er uitzien alsof de betrekkingen tuBsohen Oostenrgk eo Italiii onaangenaam moeten worden Evenzeer klinken deze stemmen natuurlijk als muziek in de ooren van allen die aiaedi waefateir op eed brknk in den Driebond De werkelijkheid vermeldt echter als zoo dikwyls reeds al der feiyke verwachtingen Oostenrijk en talie zullen ook in hot vervolg in Albanië eensgezind optreden Wat den Vorst betreft de stormen konden zijn moed niet buigen Oostenryk en Italië zullen hem beschermen on genieten daarbij do welwillendheid van de andere mogendheden Uit Dorazzo wordt bericht dat de Duitsche legatie om IK matrozen van den Duitsohen kruiser Brestau heeft verzocht om haar te beschermen Deze werden terstond ontschoept De verbindingen met de troepen in het Zuiden aan de Semeni en met de Noordelijke troepen bü Slinza is hersteld Het corps officieren van den hior aangekomen kruiser Breslau werd gisterennamiddag door den Vorst ontvangen In de stad heerscht rust Bai kan Stat S4 De Turksch Orieksche spanning In ambteiyke kringen te Athene kije jegens GnekonlaDd aangenomen slechts sehijnbaor is De diepere oorzaken toch van de geschillen zijn niet weggenomen Ook reehtvaardigon de feitelijke verhoudingen in Klem Azio niet een bijzonder gunstige moening omtrent Turkije s bedoehngcn integendeel acht men genoegzaam rederten aanwezig om elk oogenblik voor een plotsehngo verscherping van het conflict te vreezen Turkfle hiervan is men overtuigd voert in stilte verder oorlog tegen Griekenlènd tot het in staat iH liezen opouHjk te verklaren De Orioksehe regeoring laat zIeh dan ook met mn don tuin tekioni eu blyft met groote opnierkzaamheid ilou Utnp ijor verdere gebeurtenissen volgen De GrK kaehe gezant is Moaudag voor hel eenit siylert den iriekaebTurkaeheu oorlog op de I orie geweekt en had iwn langiturig onderhoud met ileu Turkschen groot viïior Naar het boet moet deze laatste teROnovor den gezant opnieuw de teAthorie poodh i ilane medodoelinneu Ier Turksehe Kegeering herhaalit liebben viilKons we ke het vluehteliiil eiivraagstuk voor het oogenblikgengeld sehijnt Aan ile tirioksehevIuehtelinKeti ilie zieh thans m üriekimlaiul beviiideii zullen verzekerde de Iri otvizier voor hun in Turkije aehterg ilaten bealt nailat ile waarde daarvan dui i oen gemcnudo eiimmlsaie zaT WolBn Tistgeoteld Beha loloos tellingen worden uiticekoerd ESOBLAKD Rede van Lloyd George Op een terrein in Zoid Londen heeft een groote liberale meeting plaats gevonden waarbij miaister Lloyd George een redevoering hield De voorzitter van de vergadering had in den loop van oen inleidende toespraak een ernstige waarschuwing doen hooren tegen het in de rede vallen van den spreker Deze waarschuwing werd ochter in den wind goslagon met onaangename gevolgen voor de betreffende personen NauwUjk had Lloyd George oonige woorden gesproken toen een vrouw naast het spreekgestoelte staande uitriep Geef kiesrecht aan de vrouwen Zij word onmiddollijk gegrepen in een ommezien buiten de vergaflerplaats geduwd en omringd door een cordon van stewards die de grootste moeite badden om haar tegen de woedende mannen en vrouwen te beschermen Ni een poos kwam hij er uit en men Kfeen Korl d arop word oen geestelyke te vertrokken 1 t duar aftreden Het is mogdyk dat we nog aals regeeringen zullen moeten verdragen die we verfooien In dat geval luUen we ons kalm houden Nietde wapens opnemen ons niet gaaa oefenen geen bataljons vormen geen parades boodenj geen geweren binaensmokkolen We uUen geen generaah kolonels ea kapit iDS bobben nifc geen renboden die den kanaoiior in de rede viel even eens door do toornige menigte in het water geduwd Nadat nog oen vrouw uit de vergadering verwijderd was kon do kanselier oindelgk zijn rede voortzetten Wy hebben u zei hy de laatato fase van een lange en moeilijke reis bereikt om zelfbestuur voor Ierland in te stellen religieuze geestelijkheid in Wales on gebjke rechten voor de burgers in dit land door do afschaffing van het meervoudig stemrecht Ën het is mijn overtuiging ging spr voort dat als bet niet ot de dwaasheid gekomen was waarvan ge zoo even oen staaltje gezien hebt wy nu waarschijnlijk gelyke rechten voor mannen en vrouwen ingevoerd zoudon hebben Maar bovenal besloot spr dit gedeelte van zyn rede kunnen wij het feit constateeren dat de macht der democratie in het liestuor van dit land overheersobend is geworden De laatsto faaon van elke stijging zyn de mooilykste en gevaarlykste Zy eischen den grootsten moed en de meeste volharding I7at maken wy nn door en we moeton vastbesloten zijn om d die diiaesties uit don weg te ruimen welke de pogingen der staatslieden in dit land zoo lang gedwarsboomd hebben In Ierland eisoht de toestand oen oordeelkundige maar besliste behandeling Een iMtrekkolyk kleine minderheid verzet zich daar tegen Homo Rule Ik eerbiedig do overtuiging van die leden Of hun beweegredenen van politiekon of religieuzen aard zyn of betrekking hobt en op rasquaesties doet niets ter zake indien hun overtuiging oprecht is I och ovoituigingen kunnen oprecht en tevens verkeerd zyn Wat is da inhoud van hun protest Zy zeggen dat zy gonoodzaalit worden om zich te onderwerpen aan oen bestuur dat zij verfooien Hebben wy dat indertyd ook niet moeten doen f Wo verafschuwden allen do unionistische regeering die in 1905 moest I 11 X1 Noen we zullen onzoA tijd afwachten on de moerdoiheid by de stembus zien te behalen wanneer wy kans daartoe hebben In het Hoogorhuia Lord Crewe heeft gisteren do aanvullingswet op de Home Rolobili ingediend waann de voorstellen vervat zijn van Asijnith op 9 Maart jl gedaan ten oinde tegemoet te komen aan de iiiooilyklioden met Ulster Loiil Lansdowno soide dat de voorsttdlen der liegoering onvoldoende zyn om aan den toestand tegemoet te komen Roslakd De Staking te Petersbnrg Alle arbeiders 3000 in getal van do Poetilof s fabrieken zijn gisteren tot staken overgegaan zy verlangen betere arbeidsvoorwaarden Teveiui syn ah proteet tegen de veroordeeling van Ui atersburgsche advokaton in erband met het Ueilis procea meer dan 5000 arbeiders uit verschillende amiere fabrieken tot staken overgegaan GevBOgenisgrawelen Het Nederlandsohe Ctmiité sehryft ons Officieel is verklaard dat in de Russische gevangenissen de politieke gevangenen niet geslagen worden dus wordt er niet geslagen Toen dns IDO politieke gevangenen van i üiatorga bagno te Pskof oon honPntaking begonnen om hun oisch hetVegzonden van twee bewaarders die de gevangenon geslagen en gefolterd haddon kracht by te zetten antwoordde do assistent oraoier van justitie mol een beslist neen aangezien in de Russische gevangenissen geen raishan debngeii voorkomen FEULLElOm Vier dagen dadat dit bericht bekend was geworden kwam te Berlyneen tweede telegram aan De hongerstaking in de katorgagevangeniste l skof ia na 7 dagen te heblien oduurd gebindigd Gisteren heeft oen Ier gevangenen van zyn ketenen geI I i i i oiilioHPhronmd vourkomon Ie tooueri Hel vertrouwelijke miilorhiiuii was nu blijkbaar Ion einik ij liilrai ziih bij de andoren aan on Haren nu hier dan daar het iniddelpuut van een vroolijk pralend gro je Op een iiogeiiblik dat Kalhaniia dicht bij haar was keerde de priiise zleh om eu eiile Mcvrauw vim Hallen Mbk ik met uw verlof uw ejivalier eeniKc minuUfii voer Blij in Irt aUiif neme Hot tioUeff eei tooiiei l uitvoerio waarin hij willoiui of imwillenH een rol mnH vervullen Komaan hoeren ehasso iroisiv Kom waarde prins Waldenbiirg en Kalharina wareu Isïubui blijkbaar eiiiig geilienil mot lie behendiiti slroek van ik prinsee Kalharina boezem zwoewle van tuornige opgewiuidenheid die zij nauwe i fl kim verliergen Was er toasehen die twee iet Iwv klonken dat de woreU noK niet moi ht wflieii En had men haar itcu vernoikiremlen rol tocgeiieold bij die eomedie die zij thana mirfwt pelen Zou WalilenburgV aehijnhnre Uioiiailerliut tot haar sleebte de dekraanicl zijn voor zijn geheime liefde voor ilo prineee Maar men e in zieh In haar vergieeen zi zou de haar toegedachte rol nlot vervullen Waldenburg maakte e ii koellieloelile buiging boo d haar de hand omsamen verder Ie rtjdeii c ik u verzoeken mevrouw Alle aiiilereii vooruit wis pnus Isersloin op haar loogosneldi zijn ij er wenl beloond met oen oewtoverend laehje eu bet verlof haar te mogen bosfcloidea Missehieu ware hij niet zoo genadig otitvangoii als mot juist Waldenburg met de priiiaeii iii de on middellijke nabijheid hadden KoHtaon toen hij aankwam Aha daar ia do prins Wei dat doet mij genoegen klonk haor groet leersteSn was natuurlijk In de wolken En enkele oogenblikkon later gleden Kathartna en laor tein door de iKuilo menigte der ehaataenrijilet Zij waa nilgefiitOB vroolijk en voor het oog in diep gseprek roet haar cavalier maar telkens weer zochten haar ooRen de prinsee en WaldenborK Wat anderen misschien niet zagen tmnerkte zij Met haar jaloerscho blikken dadelijk Een uitdrukking van diepgevoeld innerlijk gduk lag op het jeugdig gelaat der pnn968 met zifhlhaar wcigevalbm lui terde zij naar hetgeen Waldenhurg haar vertelde Daarbij bleven zij allijil op eon abtand van do andere paren niet zoo groot dat h in bel oog viel maar toch zoo veel dal zij niet Iwluistord konden wonlen Eens dat ik prinsen haar van geluk stralende ooKon lot hcm opaloeg scheen ik z haar te waarackrften Zij klenrlie en ilewl bUJkbaa njecile oro een Onmiddellijk tak Kalharina do handen in haar mof on zdde ItarHch l ank u bot ie zeer koud Ik rfjd liever alleen Dat was eeu opzetUtlijke onlieleehl beid die hij zeer goed opmerkte doch hlJ vortmrg zijn erKoniis ihloi hfH manker ilor wellevendhotd Zoo reeii hIJ dan naast haar vo ort en prftk over onverM hilllge zaken DiH h ZIJ witwoorddo hora nkk en gl l 11 zulke le wendiUKOM iivor de ijev lakte il t hij zleh moeet luMttaiiiiuii om haar Ier zlJtW Ie blijven Zij hadden beu drukke gewoel aebter il b gelaleid en juist wiliU WaldeubuTK latsd ii terugloehl aiiiunaiieii toon Katnarina plotaeliiig iuhietd oii haar bleek gelaat mot vlammeiiilo loKon naar hem kwA ile Haar schoon Inlaat tnoiulo den uilerRtoii hooginiiii TriitHcb zolde zij Ik heb non weinig hooldpijn I valt mij moeilijk hot Kooprek Ie volgen WooH ikaroin zoo lowil rolj te verlaten Ik wensch alleen te zi i WaklenburK H nelant werd donkerrood on zijn oogon biiksumiloii van toorn Doeh hij bedwong zleh dailolljk weer en zeido koel Uw wenwih Is veor ml erai bevel mevrouw miilihifiiuaal naar haar werk lenii koorik koek mot oen zuohl het aehit tiremle inspan na Priasos of Oxavia Als ik in haar plaat was fluisterdoii de friaeebe lippen en in het hart der arme kwam wollieht oen soort vau ontevredenheid op Uigcu het noodlot dat zijn gaven zon nnnelijk verdeelt Hoe zou de arme kunnen verinoeiton dat zij zeil veel gelukkiger was dan di benijde schoono dameV Immer die bevallige galaanle die in do autoetwehe sleilo haar vonibij vloog zag er zorgeloiMi en onlieknin nierd oiC als of zij nooil den enwt doe levens had leeren kanoen En blikten die eehüone iioiten niet zo vroolijk op het straatKewoel neer of zij nog nooit tranen hadden geetortï Na een pootqe met de slede ivmilgewnlen te hebbon Uot zij bij het groote plein op de Promenade ntil houden en ging toen gevolgd i oor eei knecht naar de nabijzijndo rivier waar het ijs nu een Bchllttrend sehouwffpol aanbood De snelle vaart in de aleile had haar Week Relaat oen rose klour en haar onsen meer glans iregi ven Zij straalde thans van aehtionbeio Wordt varvotgA Op de ijsbaan baarilc haor l mnl grool opzien van alle kanli ii Kwamen de hoeren haar ix sriieti n ter wijl lie knecht haar de sibinlhen aanbond zij had oen üeiolc ni zirh heen als een koningin i H