Goudsche Courant, woensdag 24 juni 1914

ni 4 voldoende Wordt te ngegaan Hl bandhaatf zijn amendeiiMnt lüa zitting duurt voort van ha ur bostaan van de hand van Prof Dr J Huixiiiga Het tweede en derde gedeelte bevat de bydragen tot de geschiedenis van bet onderwys aan de Univetiitait an de boschrijvinK van den teganwoordigen staat der l niversileit besohreven door de venchillendo hoogteeraren Het kwartoboek groot 604 bladzgden zal 63 platen buiten den tekst bevatten met verschillende plattagronden viel das agent niet en daarom vroeg hy dian stödeBt mpt naam Deze gaf nu een naam op doch een ooaenblik later zei hy dat hij een aijeren naam droeg Toon oordeelde de agent het noodig hem te arresteeren an over ta bretigeB oasr tiet polüaebarean Dat ging niet zoo gemakkelgk Nadat gelegenheid waa gagevan sdcken en schoenen aan te trekken verzette de arrestant zich tegen zijn overbrenging zoodat da oniformjas van den ogant werd geachenrd Van uit het station werd toen telefonisch politiehalp ontboden en toen een drietal agenten daarop waren verschenen werd de weerspannige student niettegenstaande de pogingen vin zyn vrienden naar bet politiebureau ovetjtebracht Het waa omitceaks 7 uur toen hel werk op varzchilleode fabriekui aanving zoodat er een Voot aantal menseben op de been waa toen deze overbrenging plaats bad De arrestant is tot omstreeks 10 uur op het politiebureau gehouden toen ig na opgemaakt procesverbaal wegens verzat tegen de politie en wegens het opgeven van een valseben naam werd vrijgelaten Zyn vrienden waren intn scben naar Hotel de Zalm J egoan van waar te 10 uur ongaaeer na aan rondrit over do Markt waartiij het politiebureau met hoeden aa jassen werd gesalueerd de reis naar Utrecht werd voortgezet Iigeztiidei Hede4eeiiifei nor zgns weegs Vanmorgen pl m 2 uur warden ze evenwel door de politie Spa en Warrink uit bed gefieht en UI het arrestantanlokaat gehnebt Doch aan Albert werd eanige uran daarna da vryheid teruggegeven daar deze zich naar wy vernemen baitan het gevecht heeft gebonden Egb t en Hendrik Wbben baden geslagen en Ugvan v96rloopig t gesiotan Naar t gerucht wil zal het parket van Aaaen hier ongeve vier uur aanwezig zgn om het Igk t schouwen net lyk ligt in de schuur van Doursemo en door den onbeioldigden njksveldwacbter J v Veen alhier wordt aan ieder zalf aan de naaata familie de toegang geweigerd De venlageoe laat een vrouw met zeven kinderen waarvan de oudste 14 jaar an de jongste 6 weken onverzorgd achter Van de vermoedelgke daden is Egbert 23 jaar oud en twee jaar getrouwd Hendrik t8 jaar en de vry elatene il De overledene was 35 jaar en een oom van de daden Ken familiovoete moet van dit venchrikkelgke drama de aanleiding en misbmik van sterken drenk de onmiddellgke oorzaak zgn Naar men on nog verder mededeelt heeft de jongste van het drietal de 18 jarige Hendrik den doodeUjken steekin het hart toegebracht doch dit deelen wy onder alle voorbehoud mede Tel rafi h Wstfbericht an het Koninklyk Moteriologisch Instituut te DE BILDT Hoogste baromatentand 774 1 te Horta laagste stand 753 1 te Veetmanver Verwachting tot don volgenden dag Zwakke tot matige W tot Z W wind zwoor tot halfbewolkt Weinig ef geen regen Iets warmer Half Halhreliier Half Raffle wordt op Oondcrdac 25 Juni grzatie Txltgrescli ossJserL ao b4 de IroM H L BOUWMEESTER ZeucttnuO Ovartaltt U vaa a wrtnMalliklMM vaa aam araak Laatste BeridlittJU eieren moeten hem aeaelachap houden tot hy zich ter nute begeeft Hg slaapt in het preaidentapalei in het nationale palei in zgn particoliere vertrekken in de stad of in een villa welke hy de buiteowyk van Tecnba haait De president btgft echter niat lang te bed Om vgf uur i hg alweer op en gaat in een auto een langen tocht maken tot acht uur het tgdstip waarop bij zich naar zyn café begeeft om zgn morgendronk te cemen Maar aan gaat hy weer naar bed en slaapt door tot elf uur Opniaow gewekt luistert hg naar de rapporten van z jn ministen ontbyt en houd zyn liesta tot vier nnr Dan rydt hg weet naar zgn koffiehni waarvoor de menigte rioh verzamelt om hem te groeten Kn den volgenden dag den volgenden dag begint hg van voren af aan Oisteren i in de 8ing Sing gevangenis te New Vork de moordenaar Piedro Kebacci op diyi electrischen toel tor dood gebracht s Morgen in de vroegte werd hy weggevoerd Nadat hem gebleken was dat zyn protesten tot nieta leidden legde hy een volledige bekentenis af en bekende den Italiaan Ilario te hebben gedood Voorts bekende Kobacci dat hg jarenlang de leider en het hoofd wa geweeet van oen rooverbende die tegen een nauwkeurig vastgesteld tarief menschen uit den weg ruimde Al gevolg van deze bakenteni zyn nog vier medeplichtigeo gearresteerd DtnraraiAirD Kngelsch eskader Te Kiel is hot Kngelsohe eekader van vier slagschepen en drie kruisen gisterochtend om U u 15 aangekomen Voor Friedrioh ort werden met de Duitsche battery saluutschoten gewisseld Hat eskader biyft tot dan 30en dezer den en voor het vastehud zyn thans in bewerking Dc toestand In Albanië Hollandsche officieren gevangen genomen Bij het Dojiarleiileiit van Oorlog ir hedeuorhtond van KopiMn de Jongh uit Valona eeu leiegram van gisteravond elf uur ontvangeu metdondo de gevongennomliig van Majoor Verhuist en Kapitein elme r a Verder wonlt ib dol lalegram gemeld dat de Waal ile Omni nnoe en van Vliet in goeden wetstand ft hel Noorden an Epirus zijn Omtrent SnelliMi Doorman en Malünckrodt i ire nog geen berichten iligekomen Darazzo Het gehaa e kabinet ia naar de brag van afc gegaan ten einde loet de op t inddiflgen te onderhandelen De wapMrtSstand eindigt dezen middag Napkls 23 Juni Het bericht van de verdwyning van Esaari Pasje wordt toeenge proken Hij i nog steeds to Napels Hbld Offideele Prijscourant VAN DKN j Effecteikaidtl t Anst r4 ii 34 JUNI 1914 StUUlNllKn I Ked Cett Warkemk4 Schuld 3 p f Oostenr Belastingvryej Kronenront 4 pet Port Obl 3do So id Amort Schuld apet Kussische Obl 1906 5 pet ld Obl Gr Ru Bischd Spw mü 1898 4potJ ld OM Nioolai Spoor I weg 1867 09 4 potJ 1 ld Obligatie l Em b sie 4 pet Japan Obl 1899 4 pet Mexico Afl Binnenland Obl 5 pot Brazilië Funding Lee ning 5 pot d Obl 1899 4 pot Venezuela Dipl Schuld 19053 pct ttaak enCrc4lct luiet llagai Fed Bankaandeelon Indii4ir OademniBteid American Car Foundry Corop C V A IdiSanlting Baaaind CV Oort V kvéti Angla Amdniaao ToM graph Cjv Cert v A U 8 Stoel Corp Oort V Gew Aand HTATÉN OENERAAL TWCKDE KAIUUL Vergadering van 22 Juni Voorzltlar Mr U Uoaman Uorgeslua Voortgezet werd de behandeling van da nppletoire Indische begrooting 1914 Bg de afd Indisch onderwys en vakonderwgs sprak de heer 8 o h e nrer a r den wensch uit dat de op te richten kweekschool voor inbudsche onderwijlen gevestigd zal worden in een gezande streek van Java De hefr Marchant v d vroeg de kweekschool te Ambon niet op te heffen De Minister de heer P 1 e r 11 e hoopte dat in 1915 weer een kweekschool te Ambon zal worden opgericht de noo lige gelden zullen daarvoor aangevraagd worden Door den Minister i voorts nog by de Indische regeering geadviseerd een betere regeling te tref n ten opzichte van hetpenonael van de kweekscholen welke van tractementsverhooging buitengesloten waren In den woningnood voor het minder bezoldigde personeel aan de 8 8 te Soarabaja zal zooveel mogqly k worden të gemoet gekomen Het w o werd daarna z h st aangenomen Aan de orde kwam daarna het w o Accyn op wyn waardoor een einde gemaakt wordt aan de voor de sehatkist schadelgko practijken doordien voor aangelengden wgn by uitvoer evenveel gerestitueerd wordt als by uitvoer van niet aangelengden wyn wordt betaald Door de commissie van rapporteun zyn hierop amendementen ingediend welke de heer Arts verdedigde Het eente aeadement bedoelt de bepaling vost te leggen dat sommige wynen kunnen worden aangewezen welke tegen een lager accyn mogen worden ingevoerd alleen wanneer de commissieTwdoeld in art 31 darwet is gehoord De andere amandendenten hebben hoofdzakeiyk tenl doel dat in bgsondere gevallen de JMinister ook andere dan gobottelden wyn op rekening als credit kan doen brengen wanneer op fust naar het buitenland wordt sezonden Da Ministar nam lie amendan enten over i De vergadering werd daarnii verdaagd tot Woensdag 11 nnr V7 80 62 99 86 4 86 82 78 34 100 74 55 100 85 loi L Bonkoop Het bestuur der eroecfc ing vooriVolkshmsvesMng alhier is voorasmon Domlerdag en Vri d iK 26 an 26 Juni een tentoonstelling te honden in het gymnastieklokaal dor opanbare school alwaar tentoongestall zuUen worden de op den bouw Mtoekking hebbende te keningen B Een of meenlero bestuursleden d vereoa in 7 ull n tegenwoorite lyn om vureisohta inlichtingaS verschaffen Het aaioveeren van de beataaode dK aibrug = l ot maliep Schip gestrand Uit Lizard wordt aan de N R Crt geseind Volgen een draailloo telegram via I iand end i gistermiddag het stoomschip Gothlaad behooreade aan de Red Star Line varende voor de Hol landAmerika lgn Canoda lgn voor een reis van Montreal en tjuebec naar Rotterdam op twte mylen ten noordoosten van deu Bishop vnurtoren op de rotsen geloopen De Asoanins en de Monteiumazgn vertrokken om hulp te bieden Ook het stoomschip Lyones komt met eer reddingsboot op sleeptouw de Gothland ter hulp £ r hing een dichte mist toen de Qothland trandde De zee i kalm Ilamvis 23 Juni fie Fnbnar van de WiUon lijn komaada van Amsterdam i aan den grond goloopen toen zy ilozep miildag trachtte het Bruns ickdok te Liverpool binnen te loopen Hbld W S rt 60 I 6t Te Utfeeht ei l i era tanltinstolling een posijtgli vermist inhoijdende IK bankbiljottea van f 300 De numtaers wDrMt aan een andere bank opgegeven on houder ervan aangehouden Een kassier is aangehouden verdacht zich de iuhand ta hebben toegeëindigd Claesicale Varndering Heden werd in da St Janskerk alhier de jaarlijksche elawicalo vergadering gehouden welka smvd bijgewoond door i6 predikanlJon an 40 ouderiingo De vergadering werd ten 10 urn geopind iteor don ptaesa I P van Will n waaid dia a thbt zingen vaji Pi 118 14 V ginjf in het gobei l Na eenige vrienofclijko woorden van don praeaes word doo don scriba Ds f W Borkolbooh van der Sprenkel voorlezing gedaan van do notulen der vorige vergadering welke warden goedgekeurd Daarop hadden de benoemingen pUats Gekozen weiden Mmi Provinciaal Kerkbestiiii D J Htaeabeek en de Onderling P W Kamphuizen Classihaal Bettunr Da J Boek Ds J Magendan Ds J F liyi D P van Willenswaard tot praoww D J W Berkelbaoh vander renkel tot quaestor Bemndt Provinciaal Kerkbeirtour D P van Willenswaanl en de Oudoi Uog O Labots Classicaol Bestuur Ds Batelaan D 1 H Gunning Ds L J van Leeuwen Ds F O Borghausorpont Ds y d Kooy en Ds KlooU Tot Sec van den Quaestor B J van dor Spek Vaii de synodale voorstellen werdftn Se heWe oooit h nangenoroa en werd bol denie verworpen Ook de vier volgende voorstellen warilen aangantibiKI ll t Voorstel van de Hervormde Dreederachap betreffende een synode van iften te boiioemeu door de tlartsicale vergtwieringeu werd aangenomen nomenHal nosritel van da O predikanten om de proponentsformule te verscherpen werd aangenomen met 18 stemmen tegen Tijdens da patizen baspeeljla de or ganist bet mooie orgel in do 8t Jans llVirtg aldaar ia do n WethoniloVs gcgun l ih inschri iï or bij ile gi aanbesteding nl den lurg alhier voor do Burgémoff aan den houden o heor A Kal Oraéiat laatall OJhmrOBdanMBlaCMl Handolsver Amstor dam Aand 225 Jav Cultunr My Aand Ned HandelMy C v A Unkn au Kktahboa Mynhou Mij low Aand lleiljang lobonR Mja bouw Jiliji A nde Great iobar Aand PetroInm tMeni Dordsche Petroleum II dustrie My Gew A Kon Ned My totEzpl v Petr Bronn C v A SheU The Transp Trad Cy O v Cf A tjhaayraart mUea Ned Am Stoomvaart Uy Aand Stoomvaari Mg Zeeland Ptoferontie A Int Moroantilo Marine Cy afgest I rof A rahali B ler a lBfea Bindjoy Tabak My A WterNa Maxwel land Gpant Cort V Aand Peruvian Corporation Lim Cert v Aand paanritaa Holl IJzeren Hpoor j wegmjj Aand Mg t pl v StaaU spoorwogen Aaiid Zuidltalioan Spwmy Serie A H Obl 3 pot War cliauWa6non SpoorwegiBy Aand dito dito Act de JonissAmerika Atchison Alg Hypb Obl 4 pet Hria pooirwarii Gow Aand Union Pacific lUiJtoad Bom van WaddtlWft en In de vergado ring van dan € femeenteraad van Waddinxveen fft Jiouden Sp Vrijdag den 20 Juni 1814 dos nomidclngs ten 7Vi ure sanll do navolgondo onderwerpen worèm behandeld 1 Verslagen der vergaderingen van 21 April t6 Jfei eij if Jnni j l 2 M 1 W Tj i S Kermis op Zondag De gemeenteraad van Sluis Zeeland waarvan de meerderheid katholiek is heeft met 5 tegen 2 stemmen bealotea dat door voortaan ook des Zondag kermis zal worden gehouden N 11 Crt Diefstal Een BiM onbelangryko diefstal k gepleegd in een woning aan de I Mnboansgrooht te Amsterdam Bij hat gezin dat de tweede Stage bewoont is als commensaal een 71 jarig man in huis Toen deze Maandag na een afwezigheid van enkele uren terugkwam ontdekte hy dat uit een kistjo hetwelk behalve een beogeltasch nog een blikken trommel met geld bevatte het een en ander waa ontvreemd Behalve twee spaarbankboekjes het een van f 1900 het ander van f 1600 werd er nog f 600 aan specie vermist Het vermoeden bestaat dat iemand uit de oi ving van den bestolene bekend mft de aanwezigheid van het geld den diefstal heeft gepleegd Hbl Het pollU lraina te Arnhem In de zaak BMrellemlp het itaima in ilo Hommeletraai te Arnhem welke zaak dwi 7ii Juli a s doe voorluiddoge te 10 uur zal dienen voor de Amhemacfae Kechtbank zal als verdediger optreden lur 1 £ verta Kr zutleu 26 gdüigm gehoord worden waaronder b Tlykuudlgeo Vreaselljk Zondagnacht onlatond in deOoudabloenidwarestraat te Amaterdani een twist tua i Ji i moeder oo zoon welke zoo hoog liep dat de lirjarige zoon zijn moeder een trap gal ten gevolge waarvan een niiriiraaiii onlstond waarbij de vrouw overleed De geneeehcer Ponstateeule dal de Irap don dood der vrouW heeft veroorzaakt De vrouw laai negen kindaren achter Te Soeeterberg ia door de Ri tavddwachl gearrealeerd een huzaar dio sedert ralge dagen gedeeerteenl wan uil zijn garnizoen Amerelourt Door den Mikaem getroHen Men meldl aan de N R CI uit Gonwel Maandagmiddag circa 1 uur bevond zich de lamibouwer Hekkert alhier mei eeiilge zijnor huiageoootan ni een paar buutiongene aan de overzijde van den IJsel in hel hooiland toen zy door een onweersbui overvallen werden Om zich voor den atroonmtden ngen o meer oog voor 224 Sirx neag laaa d JW 1 0 5 15 M 4 i O Albanie Van den heer De Jongh Kapitein by de gendaruMrie in Albanië is nat do Uord t meldt by familie f Ui4venhage het volgende telegram ontvangen Ben te Valona gezondheid uitstekend t itó6n a i ai ondor éen brief v i Joft Mini8t J4 Bimio j y df ken aangaande een Centrale Dnnkwatorloiding in Zuid vHolland NoordHolland en Utrecht Biiof van tlodeputostcli Staten n zako de verhooging dor siibsidie voorden spoorweg Gouda Alphen Reclames Hoofdelijke Jra lag A J J Vos on Bchoolgelil Tb Koolmees on j N W van Korsborgon wyziging der Bojjrooting dienst 1914 Aan Staats Ct 144 zijn toogovoegd de Koninklijk goeilgokourde statuten de Nahml Vennootschap Machinale Menlielfabriek Do Nyverheid alhier Het doel der vennootschap is het maken van winst door do exploitatie van een of meer meubelfabrieken den handel in meubelen en houtsoorten het stoffeeren van meubelen en gebouwen den handel in houtwaren envoorts in allea wat daarmede in den uitgebreidsten zin des woords verband houdt Zy is ook belbogd om zaken van derdon die hotzelMe doel beoogen geheel üf gedooltüly over te nemen of daarin aandeden to n4 mon Kapitaal f 50 000 Tot directeur is voor de eente benoemd de heet B A Paardekooper Overman Beeuw k De Tempel Zondagmiddag werd door het onweder een boom op het erf van den heer J van dar Smit gab ofien niet ver van zyn woning Baar tegenover werd een hooihoop geralikt die in brund vloog maar spoedig gebluscht kon worden Even over de Ringvaart brandde door t onweer een hooihoop al 186 618 18f 622 194 189 124 2 M 95 101 02 Verkiezing Prov Staten van Uverysel In het diitrict Ilaalte heeft gisteren do verkiezing plaats gehad voor een lid van de Provinciale Staten van Uverysel Er werdan uitgebraoht 5468 stemmen waarvan 88 van onwaarde Van do 6430 geldemin stemmen verkreeg de heer baron De Vos van Bteenwyk Chr Hist er 2895 de heer Halomonson lib 2189 en da heer J Vogt 8 D A P 266 stemmen zoodat gekozen ia de heer baron De Vos van Steenwgk Bakkennaohtarbrid Men meldt uit KnkhuizM aan Het Volk dat de overgroote nAeerderhoid van bakkerspatroon aldalir tot den gemeenteraad het verzoek zal richten by de politieverordening den nachtarbeid in het bakkenbedrgf te verbieden In overwe ng aal worden gegeven den msttyd te bepalen van 9 uur avonds tot s morgens 5 uur met algeheel varbod van Zondagaarbaid Oemeagde Berichte De moord te Nieuw Weerdin ge Omtrent den moord ta Nieuw Weerdinge Vledden meldt men aan het Vad nog nader Van der Loan kwam in beschonken toestand des av woning van zün tweeden bui Doonema Hier werd op van hem nog een fleaoh Schii gehaald Vervolgens kwam vron van der L ook binnen en samen zo V Q don inhoud van de flesch deelen derwyi men lastig er op lo dronk kjtaman da drie gabroeden E A en H V d Veen alhier by de wtning De vrouw van Dunnema die luiten liep kreeg eent een slag van op t hoofd Daarna vluchtte zy ii huis om do deur te grendelen do h dit mislukte Hiama werd da dear door de jongens geopend en het gekookt nam een aanvang Van der Laan pUattte zich n de deur kreeg eerst een slag op jibt hfofd en daarna werd hem een oöodelyke steek tusschen de tweede en i OTde rib van boven in het hart t iegeibraoht Zgn vronw dia ham no had tagengahoodan toen hy naar dedeur wSde gaan had ham in den arm toen hy dan laatatan adem oitblies oewel den jongens gezegd werd gy hebt hem doodgestoken gingeli ag nog de glazen bombardeeren Dé rsgenwatorgoot werd van het haia gerukt en door het zgvenater geit4kan om te trachten naar de vroaW da huizes mededeelde de lamp njt te krggen Waa han dit gelakt dan ware aakar nog meer verschrikkaiyks benrd Hiaroa dropen de wo Aelingen kalmpjea af en ging ieder aa m 94 101 100 27 1B8 1 1 Verkeenwagen in Zuid Holland Omtrent bet ondanoek der provinciale verkeenwegen in Zuid Holland kan het vol nde worden medegedeeld De terreinworkzaamheden noodig voor het onderzoek der groote verkeenwegen zyn afgeloopen Een tweetal rapporten i nitgebraoht Het eene geeft algemeenu beschouwingen over de noodig wegenverbetaring inihet tweede gn de resuluten van net piaata gehad hebbend terreinondarzoek in hat Lsnd tusaoban da stroomen Krimpenerwaard Alblaaaarwaaid en Vyfheeranlaaden banevens da op die reaultaten gebaseerde verbetariagsvoontellen neergelegd Darg yka rapportan voor da eilan 28 is Cy Cart v gew A Wabash Gey Aand PHKlIlKI e £ I li l i nUterdajnAand Spot l Ilongarye Theiss Ile gulirung Ges 4 pet GELDKOEM Prolongatie 3 3 pCk Nationale Staatsfondson en bnitealandsche gilen omzet Culturen idom Tabakken til Petroleum lusteloos Rttbben wak M en 1 100 140 TWEEDE KAMÏ Vergadering van heden ee liging dr de Viever De nieuw gekozen afgevaardigd i voor Katwijk de haèr Dr 1 Th de Viseer legt de vereiticbie eedtsi al en noemt zitting Nttilere bepalingon wijnaccijnö Do heor lef Laan s d Rotterdam repliceert lllj meent dal door hot regeerlygavfiorHlel de knoeierij Rechtsgalteii BECHTBANK TE ROTTEBDAM Btrafzilting Niet verschenen wa de beklaagde K L D die op 2 Mei te Stolwyk door de politie was betrapt op een overtredinfj van de motor eirrywielwet en zich had verzet tegen oen bruik gemaakt om zich op te hangen K n twe de zag znn pOKiag tot ttHmoord miülukken Meer weten wj op hrt oogenblik niet T n hetgeen daar tuwcheo de maren v o bet bagno Pakof i voorg vaU a We weUn allMn dal 150 mmadMO gemeend hebbm te moeten proteatewen te en miabandelingen die volgen een ondergeachikt maar machtig ambtenaar alleen in hun verbeelding beatonden door zeven dagen lang vrijwillig honger te lijden en dat twee hnnner verkozen vrijwillig in den dood t gaan liever dan nog langer het laohtoffer t zijn van officieel niet beataande folteringen Van de katorga gevangeni te Pikof in het algemeen i echter wel wat meer bekend In die gevangen toch lieviiiden zich de beruchte yzoron kooien aarin politieke gevangenen vaak maanden lan worden opgeaToten ofaohoon zg er niet een recht op in konden ataan In 1 12 werd officieel erkend dat in deze gevangeni de JKililieke gevangenen regelmatig werden gegeeaeld en dat in dat eene jaar Inizenden ilagen met de knoet werden uitgedeeld Kn ten tlotte werd dezer dagen nog door llaklakof don RuMiichon Mini ter van BinnanlandacheiCaken gezegd in antwoord op een door r j Doemaleden ingediend wetaontwerp tot afachaffing van IHfitraffen dat hg zich tegen het afichaffen der lijf traffen in de gevangeniasen moest verklaren daar deae t eenige middel waren om lieilen te traffen die bet liewija hebben geleverd dat y ongevoelig zijn voor straffen van zedelijken aard en omdnt deae itrafmiddelon bijzonder nooilweiidig ajj om oiigerngeldhoden in KaturgB gevangeni en te onderdmkknn AHnuA Uexioo Da vradewjonferentis te Niagara Fall la tegen alle verwachting Imh nog in leven gebleven de bemiduolnnr hebben toegegeven aan hnt iimatigo vonoek van den voorzitter om te zamen te blyvaai en de regeeriug te Waibineton koetlert blgkbaar nog teoda de hoop dat het mogelyk zal zijn dat do oonztitntionaliiten vertegenwoordigen naar Niagara Fall zenden Zy heeft naar een telegram meldde de vertegenwoordigen van Uuerta en van Carranza than uitgenoodigd om de9l te nemen aan een niet offinieele confertuitie welke ton dfiol zal hebben den hinnenlandarlien vrfHle in Mexico te benttellen De afgevaardigden van Iliierta ayn bereid met de vertegenwoordigen van arrania op die wy in overleg te trwlen üanrania heeft den bemiddalasn op Mn hem gezonden nota een antwoord doen toekomen waarin hg herhaalt dat hy bereid ia aan de coufernntie deel ta nemen maar het hem niet mogelyk ia over een wapenatilitand de landqoaeatie en de keaze van een voorloopigen praaident ta ondarhandelen Volgeni lyn opvatting hebben de bemiddebuura een dwaling begaan toen y traohtten deze quowtie op te losiion welke voor de Mexicianon van overwogond belang zün De ounstitntionali ten moeten uitmaken w t voor het belang van hun land het beate i Tan ilotte verklaart Oarranza dat hU niet gelooft dat de conferentie in Niagara Fall de door de bemiddeUani verwachte reaultaten zal opleveren Intusflolien aün naar uit Saltillo gemeld wordt dn vgandalgkheilen te Zaoatuoaa hervat waar de oonatitoUonaliiten kort tevoren mik een iware nederlaag hebben geleden Ueneraal Villa heeft het hevel over dn ntrydmooht der relwllen op rich genomen en moet zich van dim tellingen der regeeringitroepeil hi bben meeitar gomaaJct Umtrent het geichil tunohon Oarmnxa en Villa i niet met zekerheid bekend Sommigen nolooven dat de aak daarmed gniUndigd i dat generaal Jarranza teiteiyk voo den wil van Villa heeft moeten buigen Volgent anderen zon larranza aan aanval op Villa voorbereiden Wat IluerU betreft wordt in aan ohryven uit Mexico medegedeeld dat de pnnident geeniain den ipdruk maakt van een man wiens t o itin ernstig bedreigd wordt Hg ga t voort ijn koffihni goregeld Ie beaóeken en drinkt daar een mengsel van koffie en cognac niet wei ig oogaao naar het chHnt Vervolgon gaat hy naar yn barbier en wacht daar geduldig a beurt af om rich te laten scheren Hy brengt ook bezoeken bg een Amarikauischen manicure Ziin levenswyie ia ovengens heellondwiing Hy gaat nooit i tt bed voor drie nor s morgeni ait n ordonaaas offi de groote hagetateeoen te beve kropea er enkelen in een booi lerwij H mei zijn U jarig t en Vjarig z oot e alenjed buurjoatsea A Si holteii een mi plaoUi onder een knulwUi zw l p6e ui kwam er eea bliksenw odder den b jom duor en sui kte vier ïesincnide personen te i ii grond H had zijn zoontje vuór staan om hem mei zijn U veam beacfauttai voor de hagelsteeueu Ifai kind werd eerat het hoofddekiid fpeworpen en onmiildellijk daarna wsi he voor de voeten vaa dea va4tr neergeemakiAlle vier waren liewsatelooe telooeToen ze weer bijkwamen s witdea opetaan konden ze zuilu Bii en vi eii telkens weer neer Zij baÉ den h l gevoel of zij geqi groa meer onder de voelen hadden Ns eenigen tijd konden zij zich met veel moeite staande liouden behalve h t meisje dat naar huif gedragen moest wordeiiZIJ is getroffen links in haar bals Aan baar linkerbeup verlooirt zich een klein zwart stipje va waar een roode steeds breeiler wordende BC hrijiieude streep over haar geiiooJe dijbeen loopt Verder werd as den bal van haar rechtervoet ees roode plek opgemerkt terwijl haar klomp was gebarsten Hei kind wfv heden nog erg onder den imintb en klaagde over pijn in baar dijbeen en rerhter T el Hel jongelje hoeft hel r het best afgebracht De overigen klagen over gevoelloosheid en gedruktheid druktheidEen wonder mog het genoemd worden dat deze vier personen er nog zoo goed zijn afgekoDJen De d vde knolwilg vanaf dengene waar de nwoachon slonden is geheel ulteong slagen Stadsnieuws GOUDA 34 Juni VlBOADZBDIO VAM DKN QïaBRNTBBAAD op Vrijdag 26 Juni 1914 dm avonds 7 uur Aan de orde 1 De benoeming van a drie leden van het stembureau en van hunne pIaat ivervangors voor de verkiezing van leden van de Kaïner van arbeid voor de bkwwberfrijvon 4 een lid van de Commissie van van Toeaioht op hot L gor Onderwys c een onderwijzer aan de School V g 1 o No 3 De rekeningen over 1913 van da gesubsidieerde instellingen vat weldadigheid J De begrooting van dan Armenraow voor 1915 9 Het voontel om aan A P J l I 3n en het gebruik van gemeente grond op te zeggen Het voontel tot wgziging van d voorwaarden voior de levering van electriciteit i Hot voorstel tot onioburverkla i ring van aanslagen pp de kohieren der ploataeiyke directe belasting naar het inkomen dienst 1913 liet ontweip reglement voor de StadsMuziekschool Het voorstel tot wyziging der ge meentebegrootittg voor 1914 Het voontel tot wyziging der haurovereenkomst betreffende de lokalen van bet Kantongerecht Het preadvies op het verzoek on subsidie van de Goudscho Vereeni mng voor GezondheidskoloniSn De motie van den heer Muyiwijk tot instelling van eene commi ie van baoordeeling van lichtbeelden Door Burg en Weth is aan daT Raadsleden het volgende ingekomen stuk toegezonden m Gonda 23 Juni 1914 fl Ter voorziening in de vacature va 1 Hoofd der Tweede Burgerschool voor 1 Meisjes ontataan door het aanMejul frouw M L J Bender verleeadMH eervol ontslag hebben wy de eer £ gevolge het bepaalde in artikel 29 d Wet op het Lüer Onderwys U bierbf gemeensohappel k de volgende voOPM draoht aan te bieden Ê m Mejuffrouw P A Snoep hoirfftH der Openbare Meisjesschool voor M D L 0 te Goes C Mejnffrpuw J Bakker onitf m wyzeres te Utrecht M Mejuffrouw J A Kuipa a onderwijzeres te Rotterdam Aan den Raad der Gemeente Gouda GKsteren slaagde aan de Rijk Univeniteit te Utrecht voor het tweed natuurkundig examen de heer H J Hermans alhier Door de politie is alhier iwe een Doitaoher aangetroffen die A aonder middel van bestaan morgM over de grens zal worden gebradifc Te Amsterdam slaagde voor h candidaatsexameo in de jaridisiA faculteit aan de Vryci Univeraiteit heer J U C Kok alhier NÜ ge r olcl loc kanl cr ifctalen fTobew éan € w vaa baH Katbrciner tn M ho DH iii D el sowaW aMBBMd als MwcrnMpgoc kvHIc m It rfe fci hrti loo hüd nifc IkuaiadaaiMM r toevoegen Hoe meer r ge eernl boe ge goe koopcr Uw dage draiiliwordlli hr taer En gros RENEMAN v d HEVDB4 45 b WWbaor bq d In De Collecte voor het Fonds tdt aanmoediging on ondersteuning van dan Oewaponden Dienst heeft alhier ongebracht een netto bedrag va Viaid yakimBcmi I Donderdag 26 Jnni lal ia de mij ziektent in het Hontmlinspiantsoen h4t 4 Volksconcert worden gegeven doqr hot StedeUjk Muziekcorps onder leiding van den directeur don heer Joh O Arentz Het programma vermeldt de vol gende nummers 1 Manoh Vienne Up to date Ö Komzak 2 Ouverture Confianoe CH Volcko 3 Walzer Hesperus Joh Junge 4 Fantasie Aux bords de In S mbre O Tack 5 Mazurka Infanta l b l C Piatado fi Ouvnrtnre Strddella F Flotow ValsoHympalhii MezzaCopo 8 Foataaie Rigoletti a V i De gemeenteraad van Sneek heeft gisteravond den heer A Soherpenhuizen Jr thans tijdolyk leeraar voor korten tijd loeraar te Gouda bonoemd tet vast leeraar in het baud on rechtAnigteekonen aan de H B 8 en spirger avondsohool aldaar Studentenrelletje Hen troepje tadenten uit Utracht llat in de vroegte uit de richting den Baag naar hier was getuft heefl in hot vroege morgenuur hier moeten ervaren dat zy in Gouda ni t zynheer en meestur van bet terrein lil Zy zaten met z n zevenen in Hotol de la Station zich verkwikkend a de vvermoeienissen van oene naar alle wiJMirVchynlijkheid niet slapend dootgehrachten nacht Daar kregen zo hetdolle ideo om pootje te gaan baden nota bene in de breede sloot diède Stationsweg scheidt van het hotel de la Station Men moet ar van honden Ifaor studenten doen nu eenmaal bg voorkeur iets waar een ander geen liefhebbery in heeft en dus zo gingen pootje baden Ze namen den koristen weg over het gras en het bloemperk de afrastering was voor hen geen beletsel trokken hun schoenen en sokken ti t jBr adeerden toen op bloote voeten g0r vochtige gras en gingen daarnaJmasen in het frissohe I water van de sloot Dat vonden ze een kostelyk vermaak Dit voor onze kalme stad wal wat vreemd amusement waarbg het wel wat luidrnchtig toeging trok de aandacht van de naor het station gaande reizigers zoodat het den studenten niat aan belangstelling ontbrak De bg het station dienstdoende agent die deze grappenmakery had gadegeslagen vond toen dat er een eind aan moest komen en waanchowde de studenten dat ze zich direct moesten verwgderen daar anden proces verbaal OU volgen Een van het zevental die blijkbaar niet veel Inst had om nu het spelletje al te beëindigen talmde en nasi den agent in het ootje Dat be tweetal veldwachters die hem voor don ba rg esn ew itOT wilden brengen omdat hy weigerde zyn naam op te geven Eisch wegens weerspannigheid een maand gevangenisstrafDe 21 jarige losse workmai J de V uit Waddinivean bekende aldaar op 17 Mei den schipper D Koster te hebben gestompt en getrept Hy ontkend do vrouw van Koster tegm een horer boenen te hebban getrapt zooal hem mede ton laste waa gelegd Koster en zyn vrouw farBaarden dat bekL ook dit laatste had gedaan Ksch wegens mishandeling f 20 boete sub 20 dagen hechtenis In de volgende zaak verklaarden Koster en zyn vrouw dat de Sö jarige sahilder H van E te Waddmxveen Koster bij die gelegendheid had beloedigd loedigdBokl ontkende Eisch wegens eenvoudige beleediging 1 15 boete saba 15 dagen hocbtenis De rechtbank heeft veroordeeld J A B H wegens huisvredebreuk te Schoonhoven tot vier maanden gevangenisstraf P J S 2C jaar koopman U Nieuwerkerk aan den Üssel wegens mishandeling te Zevenhuizen tot dno weken gevangenisstraf M de B 31 jaar heier te Gouda wegens vernieling tot f 10 boete subs 10 dagen hechtenis N R Ct KAHTOHGEBBCHT TE GODPA Sli af illiiiK au 21 Juiu Ui Hu Hixieii dieiiUu opaleuw üe ï ak la gm K ie Boekuoii lic teiaehi atoBcl umdat hiJ gean gehoor aou h b ben gegeven oau den ta t van tïii agenl om door te ioopeii toen een vulWsuploop ontstond De verbaitsant de K tlmuH als getuige gehoord volhardde bij ziju in hel j roees verbaat geuoomde verklariiig Geeischt werd I I boele Nubw 1 dagen hechtenis Uuk sluu l upuiauw teiai lil N iluB ler houd du heer Iftge te Ii koop die per jwiel tuaeeorde zoodanig had Kebeii dal het bloed er uitliep woariioor een e ie Uii ni Ki bohandoMnB vaii ri vreliWi i ii iod wnaugewawJaO i i i l tk i de II gGtuigoDl erUwiiag van Maarije hjuW Week dal uaj Iwijffl bet lotid aangaautiu den oigenaar valii den hond Deze iiehoorde aan D vUarskomp in den polder Middelburg Uaar deze echter niet thuis wa I en wel vrouw N B word dozo I aaiilprakelijli geacht vdör ften houd De ambteiiaaf aüchlft WW ubi i dajiai heclilenis boni et tneWij lug van de eiviele vordering van don hoor Uage groot I IIJM hol ijodrag tier doktersrekening D Dl la Heeuwijk die in zilt JbvMl UI het honlloiHl Vnu had niei Itt iiHiikl dol le e fii Ler oen haas zat zien en hekeuring waa ge oIgd llekloagilo verklaarde Or niets van Le welen on doelde mode dal do hond il i M n oi lm ld doi h gM n jai hl liond was reeds door bem om vor ilare onanugoiiAuiiiheid te voorkomen v u de hami I gedaan UeMsehl w rd f 1 boete sub 4 d bochtenla Venter werd geHachti Togen vrouw J i Uar die zondei kwoile beiloi iing een oaldolilMir had oj gebaald toobehmMfld aan den vl irlier jan van N aiaar dio lioiiiin lurh zekere vaardighi ld Iteek te hebts n 2 maal f 2 bode Sltfae 2 niaal 2 lagen bc bbmia Tegeii J V d tl lainlbonwer te Itaeiiwijk die duiven had verkoilil op 11 ptaals liulMii hot markttcoleiii I U Oli boole Tegen Pf J 1 alhier die op de Markt den avond noodfJoon horri hail gomaakt f H boete subs 8 d Een paar zaken werden lot nijder vast te stollen datum aangebonden lu alle overige zokeu werd ver lek vorloènd De uitspraken werden bepaald op K nllH BOEKAANKOMDIGINti Nieuwe uit vpn By den aanvang der Academjefeesten te Groningen zal bij de NV Erven P Noord hoff BoBkhandal en Uitgovérazaak varschynen het Gl denkbaek oitgogoven ter gelegenheid van het derde eeuwfeest der Universiteit te Groningen in opdracht van don Aoadomischeu Senaat onder den tit Aoademia Groningana MDCXIV MCMXIV Het boek is gadnikt op speaiaal papapier Van ïelder Zonen met het watermerk der Universiteit en gezet nit de door 8 H de Roos ontworpen Hollandsche Mediaeval der Lettergietery Amsterdam De band is ontworpen door den heer A W Kort te Groningen Jf 1 Het eerste gedeelte v n het Gedenk boek bevat de geschiedenis der Un 1 versiteit gedurende de derde eeuw I