Goudsche Courant, woensdag 24 juni 1914

Dames Haarwaaachaa met Ëlectr droging Aparte Salon fxvoring van alle oorten HAARWEHKEN ffeor Ootthavan 31 Brokkonhuis üamea Wilt D bn hat oproimen in deaen tyd a y p denken om het Brokkenliuii Zendt alachta bencbt aan een der Comminieledan of per Tel n 17H an oBie beambte zal halan wat U wilt mioan De Commiaaie W OOL Voor I v UANTZIO Vioe Voor B U OROOTENÜORST Pen Ad verten tiëo WonH gevraagd tegen 15 JaH Ëen flinke Werkmeid g g o t t m Hoog loon Brieven Mn I N KI KERE KOOPm Oondache Singel i30a Rotterdam 8 Ëen WinkeljulTrouw HÉ cieh guriM gepleatat in Oouda Kmit intern Manu fr Vo 2751 Boraao van dit bUd Aanbesteding Op WOENSDAO I JULI 1914 den Tonds ton 8 aar nl door onderdo titoknodo pftmADN hot Bmttaar vaa hut CTnntraal Itinutlifitiach Ou ln MAnnon n Vrouwenhum te Oouiia in de BNtumnluaaer van hMgeiiticht worden aanbesteed Het veitouwen van het geNtieht mr de OmtiuiveB te Gouda Beatek en taekeningen c n tegen betaling van f I JO pnr atel to verkry f n ten kantore van orulor oteekenda oor wien tevena nadem inlichtingen worden veratrekt II J NEUERHÖRST Architect M iHt I liiMs n liilNrliidiiidii MEKilK Ut llHii op WOENSDAO 24 JUNI ia de avondi SVi ur 9p de bovcnxaal van CaM MT SCHAAKBORD Spreker de Heer vaa dea Haat oaaavaanttter van t rc rla Onderwerp k iriiiiiilii TH lilH mr ihi Kntreit tm lu lut vnj voor Handela Kantoor Uagazyn ho Winkelbediiinden Het HaaMhealaar 4 r R K Baad Ie tot ekal IKeaoMIrl Maison Moderne NMrdblaak 81 ROTTEKDAM eeiaal lÉ m Biple Daifslsdiui agnii uitbreiding ea Verplaattfag der Zaak naar KORTE HQOOSTRAAT 10 Totale Uitverkoop ZIE 60 KOES Kwaliteit niet de Prijs moot bij do kenae van banden healteaend A f zyo l n goede band koat wel ii waaf goed geld maar daarvoor u hy ook dnnrumar Wanllber U CönliniDtal ijSHf berydt dan hebt u doisn goeden baad Zyn wenild rapatatie werd daar kwaliteit geveatigd t C Nlin MiaMÉNlMiMie M CuMt KnlM Cgk Anwhrdam Batufen DONAU HYPOTHEEKBANK s G enr d98 B 5 Pandbrieve 11 stukkiü van 100 1 i SOO BENIEKOM Gelderland Openbare Verkoopin ♦ Hoollaifdei onder BENNEKOM Notaria FISCHER Jr to Ede voornemena op WOEUKDAOeM I U fUU MM u Iknns om 2 n iaaet oi toealag te lidniiokom publiek te verkMfen Voor in Haar LEINWeBER ea laBM SPtUUT Depereealen HOOILANO demarnUi l kaïMien tuaachen den U thwag nl do Grift m ile Uoooth onüor Iiönue kom te zamon groot 18 04 29 rioctareu liedtl nor ielÉlqp To vmIob in Unclerdeelen elk ï groot 1 2 Heotaron in fi ondermaaaa a j en Generale Masaa Aanw E VAN BAVENSWAAIJ r tfl Gold Voenendaal Aanvaarding en betaling 2 November 1914 Nadore information te bekomen t n kantore van notaria FISCHER Ja voornoemd c iSMirs Schoenhandel Eenig adroa Kleiweg 48 CiiroiHla SPECIALITEIT IN FljaJ lnès ea Heerea SCHOEISEL FiBtsonielÉ vim aanleiding van hat bariobt in het bagblail van Oonda van Maandag j 1 doelen wy mede dat zekere Fuhhrk die door het breken van B n liotK op don Kiitt iiHingel oen onx luk kro g nwd odort onn half iaar niet meer bQ ona In betrekkingIl on dat de fleta waarvan de vorkbrak niet door onze firma u geleverd Afnbe velend Gebr Vergnnst TURFMARKT 113 Maaglijders Hot Moagpeeder van Apotheker BOOM iaAet boate jjonewsmulddl voor maagpyn maagkramp ittur hartwatar en Ueohte apyivortering Prgaper dooi 15 Oenta 19 Vorkröghaar te Oouda l y ANTON Will s fL WOLPK a V to Kotterdam by f VAN SANTEN KOI FK Korte Iloolflateeg 3 Dienstaanbiedingen hebben in de Qoudscho Courant af 04a muwi HT DaïadTortfitiei ko$t siMkto kIJ TMrailkeldlig 1 6 regela f 0 36 voor elke regel maar 6 oanta Opgaat nitalnltand aan het Bnraan M N VROUW ZOU EEN BUS HALCN WAAR ZIT ZE TOCHT AANBESTEDING I Het Beatunr van den polder Laag Boskoop ta Botkoop ia voornemena om OR ZATEROAQ dca 4eii JULI d s morgena t aur in Café NeI P aldaar aan te ie t ed e n i Het maken vhn een gebouw voor een zuiggasbenialMig in dien polder Beatekkan en teekaningsn è f Z per atd van af Maandag den 23 Joni yerkrggbaar bg A H QOLDBERQ ta Ilaaanwoada die verdereinliolitia geeft Aanwgiing op Dinadag den 30 Jani a morgena ia df aar op het terrein Inleveringen der biljettan vdAr of op VRUDAG den 3 JULI franoo by den Vooraittar des geiden den Heer P A OTTOLAKDER te Bodn op Mej de¥e i E Alter 269 Gedempte Gracht 269 DCIl HAAG geeft de HOOttSTE W AAKDE voor Gedrag en Heerea en Dameskleediug Koopt gfheelc of gedeelte i fan InboedelH Ia ook naar bmten de atad aan hoiite ontbieden Brieven worden vergoed Let V p op SXAM on A DSK S WKejdeWeiE ALTEB 2 i Ged Gracht § 6 DKN HAAÜ Nu vuil renoell tp 1 MERK l lettu DIT HRT UaOAZini VAH 11 RAVfiNSWAAYZONEN aOMTirCMBM Deae THEEËN worden afgelevord in ver egelda pakjea v an vyf büe en een half en eenMd ons met vermelding nn Nom mer en Prga voonün van neveoataand Merl volgenajJaAl et gedeponeerd ZSoh tot de uitvoering vaa geaarda ordanaanbeveMid JiC BIJL voorheen J RREEBAART U fUNUBHT kamt U halvarwaia tetamoat Il doet al hat werk In de helft van dan tijd en voor de heift dar koalan dia U aan troene aaap xoa uitgeven 3iuili ht maakt dat Uw taad aiat lijdt Uw haoden niat niw worden an Uw laven gaan alavamij i DevolstraktazulvarlMld van Auaüght maakt haar alleen Ceachikt voor het waaachan A iiVvankoatbaar llnnanca l O ijnakaat i Q SKTlD 24 Jnni Het Schaakbord 8 B Openb Verg Mercnrina Juni Hontmansplantaoen 8 noT Volkaooncert Sted Mnziokkorpi 28 Juni Soc Ons Genoegen 7 u Concert Muziekkorps 7è Rog Inf Beleefd veraoekenwj geregeld tijdi mededaelt ig ta mogen ontvangen vaa vergadanngtn concerten vermakdyk ha q ani cm deae dan onaa f agenda ta vermeldes Eleotr Dr A Brinkman Zn Gon