Goudsche Courant, donderdag 25 juni 1914

Dondorda 35 il 1014 53e Jaargang miMm mmm Veracliijnt da lijks behalve Zon on Feeetdageij RUS VAN HET ABONSEMENT f 1 25 ptir kwartaal per post 1 50 Ide fran Jfreerd Zondagsblad 1 50 Met GellliiJi er ptwt 1 90 Idera fr inJiiien worden dagelijks aangennmen aan ons Bureaa Abonwmcf hy nie Agenten Ipn IkM kliandcl en de Postkantoren UAua S v latere 82 ïïltgieTerg A VBXMMAS EN ZOON PRU8 DER AÜVERTENTIËN Van 1 5 geWone regels met bewytipumnier f 0 55 Elke regel irteer 0 10 IMj drie achlcn envulgende plaatsingen worden deaj tcgi n lwc berekend Uicnslaaubiedingcn per rericht zich met ingang van 1 74i € wenschei te abomweren ili iingfi de tot dien datum vernummcrs gratis OE UITGEVERS iiiih Nieuws GH toestand in AlbaniC f Alww zijn twee Nederlandsohe of iei tt jgevangen kenomen Waar hi Ipia dit ga Kiied in den strnd l it lOOf man regotringstroepen onder Jiï ïan twoe Albanoeache hoofden t Mg apv r 600 opatandeiingea stonden M n nmt aanneuwn dat do Uirdiot n Il IbÜBsoren haii officieren alweer ri il a itoek hebbfn gelaten Verdo o détaib Intbreken nog Ook imtrent Pnnk Bib Doda komt I hot Iwtht dat hl omsingeld ge an ieen geéomen on warna op eerewoord er v igelaten ara zijn 1 IntasleiiBn is dfi scherpe polemiek l na Ao Ooetenr Bche en Italiaan noho bbden over Albanië nagenoeg 3 gehoiiden En officieaso organen hot FremdenUatt bevatten artiI felen waarin voor do zooveelste maal I orilt gezegd dat de beide regoerin t a volkomen eensgezind zijn in zake h AJbanië te treffen maatregelen Éogen dan ook sommige intriganTan beide zyden roet in het eten ïion 1 J Eransche bladen wordt doze l tiMinge verandering van toon toel ssdi vQn aan Doitschland welks 4 ting al t mogelnks tna beproeijm de twee bondgenooten b een iden KOU de Duitsche gezant te Bu i xijn l est hebbeu gedaan om den die vele onhandigheden beeft Ijl weer by do Italianen in genade Mn aannemen Illioht moet ook het bericht dat richting dor Albanoesche Staats verzekerd is en dat aan den een nieuw voorschot op de Alische leening zon worden gegeven bet bovenstaande in verband workeacllonwd Pbankbök miert au ongeveer 2 jaar geleden Ft sBohei Frant9k on Rusland bepdo miltaire ovoreoukoinst nog een tw pdo ovoroonkomsi aange FEViLLÊiTOl Prinses of Gravin it3 Het viilgewki iioaenbük hml 1 it urs liaar vcrlaton K harina é0ó ttlU u vorti Mgb z i t Ar np 1 t iJH of hiigti Jen oever tff ni Miii t iwi n waiiiialle ilrul M curi wm liiF Z i om Ie ii baaii btj IhH f ïöóte pi der Üromenade ïe t WHiinhi i kwam Küthail wixff t t kalmte Een tri nnfwrtnrtl jialarhj Bpeelde om haar m nul ttluMl zi gewrofceii en d n graaf Pewiin ld Retdoml dat kÏJ xijii i i bai lilt nieer wwïschtó Oti Oï it waren haar ged i t tPii l pefedHi iWi zij plotseling wmi Iuk l eT P zii h hoorde I Hrt wa Wftl hnibnrK He h f Itoltöi eii nu in een w onilf wt bnat BBad R r fcK mevrouw aei ii wt i Nlfflid keek zij hem Mo i ïnnder hm ii Hg te keuren i iUÜ £ WBB bii WOTf 1 1 vuld werd waarbij in geval van oorlog ook de taak van do vloten der beide landen is vastgesteld is het gebruik geworden dat de chefs der beide admirale staven elkander uu en dan bezoeken ten einde met elkander ter plaatse te kannen beraadslagen Aldos vertoef f thans de chef VandenKaasischen admiraten staf admiraal Eoassin in de Franscho hoofdstad Gewag wordt gemaakt van de toespraken door den Franschen Miaiftter van Marine en den Htiaschen admiraal by een noennmal te zijner eere gegeven gehouden Wij Franschen aeide de Minister volgen met groote opmerkzaamheid en als het ware van dag tob dag den arbeid die Huslaad aan den dag legt om zijn macht ter zee te vergrooten Over het bezoek van den Buasischen admiraal te Toulon dat den volgenden dag zou plaats hebben sprekend hoopte de Minister dat de adauraal daarbij den indrnk zou verkrijgen dat Frankrgk voor gwn enkel ofte teragcteinat om aan z n roem rgke tradities zijn bondgenootschap en z n vn id ehappen trouw te bleven De Fraiische Minister van Oorlog die mede aanzat drukte zijn vast vertrouwen uit in de discipline en de kracht van de legere van Rusland en Frankrgk en roemde boogelijk hun waarde als waarbcffg voor de duur zaamheid van de vredelievende bedoelingen der beide verbonden Rflgee ringen Eefi bepaalde strategische of politieke gedachte is in de gehouden toespraken wel niet op te merken alleen zal men in de verzekering van den Franschen Minister van Marine dat Frankrijk voor geen enkele opoffering terug zal schrikken om zyn macht ter m te rgrooten en in de woorden van deli Minister van Oorlog opnieuw gerust ellende woorden kunnen zien tegenover Rusland s bezorgdheid en afindrang in zake de instandhouding van de wet op den driejarigen diensttijd Dat echt de toespraken in haar geheel znn gepnblioeerd is als iets nieuw te beschouwen en zal allicht niet zonder reden zijn geschied Aangaande het bezook van admJrsAl Rougain te Toulon wordt nog gemold dat alsdan bijzondere Bohiotoefeningeu gehouden zouden worden bij de kust van Ooraioa terwgl de admiraU nog andere vlootmanoeuvres in de buurt van Toulon zal bijwonen Ook de vroegere Frausohe gezant haar Ik zeg u dat u moet oiH koeren dadelijk ZiJH atewi klonk zoo heer fhcud tint zij in lo or8te verranwinK oowitlckouric blocf ataan maar ilaarop welde bij haar ec n vim van toom op Hl zij wiori hot hnofd ïu den nek Wtióvr wilde zij doorrijden dwh ptottiflliBg bcKou hd ijs nu zij inut zi two ii zfH dicht bij elkaar ton den verdacht ie krakcu os VBa tor mot uUlooponde öt h urpn woon op do zwakh id vau het IJh op dio plaat Doodsbleek bemerkte zi het zij Htak ileii graaf nu haar haud tof lk dank u khmk hei nauw hoorbaar Dpf h hij uam baar hand nwA aan Waarvoor mevrouw Dat ik u waawichuwde voor hot te zwakke ijw hier Jk Kon hetzelfde voor iorlere vreeuukï go fi hebbtm Iï t was ini n plicht u fi w arflt huwcn Ijftat ik u nojï optnertuHi dat ik het ni zou hobïxni Rewaagd aaa te sproU a indien ik u tnaikti e driutfeulil rodon kon opgeven Hij groette koelbeleefd en wilde al lH ungaan doch to Hi bomerkte hij boe dointeWoek zij was IJcwoi gd vincs hij Is u niet wd mevrouw Katharina 4riM htle te gllmla hfni JM heeft niet te bedulAen ant wr or ide zij mat Het ie alwtter bijiiji nv r Maar zij zoti op J ettenifdA tni ublik gevalle xifa iiadien Wat lienburK b T u i ü Kn pou b d Al te Petersburg en oud Miniater van Marine Delcassé zal aan boord van een der groote oorlogiehopen de ma noeovres bywoaao ik rrfttmche poatbeambi f tïistereii zijtn te l ariJB de puSibeambien vau ÜA hooft antoor in verzet g kuuien tugeu een enajLlt betiluit Keedtn uiula vi ft ouortk lijkhttlüu vuur tkich lu den luup vau tj u avtuut namen d ze mu l epa td droi g nd auHzlcii uau Owb uur tuoti ViAs Ujk d yfwordew dai de Stïiiiat in ziju uaiiiiddagzttUug di tluor dii puiMlMjainbten gevraagde Iitfoiddolw bloven at ht r de goBloteii doureri de rumoerige too etMo aauiioudeii totdat tt geii half dl tk MiniHtcr van Handel poatortjon en T U raCie Thomson vens heen en da opgüwouden g ïiuoederen der pnstlje ambten staaiulo op het imperial van oen automobiel met ww tooHpraak trachtto te doen kalmeerMi Douh ua h Mi i tor eeratc woontcn r wd zijn wrok was voor hol oogeuJdik vetdwciuen Mei angstige Inwiorgdheid kofjk hij uaar het bleoke gelaat dat aan ssij borst ruBtte Wwkellik tv viKMfIe zij ni h slechtw wiHnigo nitgeiiblikken onw 4i poedig richtt Katharina zinh weer op Ik bid u ga nu uws weegs U kunt mij u geruat aan oiijn lot ovw laten de zij terwijl zij tevcrt geetrt poogde haar Hteiii vat luïid té go on Maar Waldeubnrg g g ot weg Hij zoide elei hts Ik kan ii thaiiH nmogptijk alleen laloii gaan V ïroorloof ntij nn t n mede te r1j leti j Pat wa w T opn toon die boftenkftlijffc tus ht om vraag en e i vwZ ok hrt mi kl B hiald Maar flitmaaï stroofde Katharina niet tog Op k ii terugweg werd weinig ge Hpr kon WaUhmbnrg we baar de palffli diü over k geheele breedte van do rivier in het i goHlagt m wartel tm zoide Slechts tot hier i de itehaan vnoï het verkeer opengesteld Ik zag U buiiert hei hepanldp terrein gaan eo volfsde u De afwezighdd van Ka haHna n Waldeoborg wafl door him talrijk k nöisHPTi zeep goed opgï iuerkt Hij hun twT ecr zag i dei h n verwonderd on ni uwHgiffrig aan DiM b l d n loeh naar Katharina ham Ha ineii zi h vergiet toen men wi b si e verHtandhondinK tuEMctwii hmi v ord Ut m ket ifpxuli ea oiuuogotijk gemaakt totdat het beui teu shotte ge lukte met de bcUtfwn dai hÜ iii net aiogolijke eoU t o u om de vo s ti o der puötbeojubluu ty In vrftiigi u m outevrodenen te bewegen uu olkawk r lü gaan U t aan l ouafgtxlaiie pobizakkeu belieg lu d i toop an den uaebt al feiKlK een nuiUoeu m meu M eewia bovendien dat do dienüt ook den vol jïOiuieu dag atli bohaIve not ioaal zut zgii JJo eei ule twee oühlwidboHielUu g U te i anju hebbtai mtuiitiuhtHi giH lereu luuils uiot pluatK gehad Dom tleu Muiidtiur Thouttktu waren lunud dels maatregelen genomen m in i eval van tu od deu bultentan UH h u eu den provinciaieu dioust niet hulppersoneel te kumieu blijven edieiieii RUHLANU Weerbaar Ituwlaud De Kijkedoouia heeft pstor m een g heiino zitting gehoudini waarin et ii 1 l tal wetBonlweri eu aaug niouuai werden bMiiekkiug hebbende op ilo weerbaarheid vau KuHtand tv tand en ter zee 0 a worden good euid inwilliging vau geblifdddeJ ii voor don bouw vau uou nieuwe groote kruitfabriek verlougiuj xau deu aetievüii dienöltijd Voor de umusehapIM u bij het lüger mei 3 maamUnk inwilliging der benoodljfdo gotdon voor don bouw van stratogiwlio w on aan d Wostel o grenw n vau hrt ïUJk verder werd oen sneller tempo go ig6keiirri hij h 4 vwsterifen diir jwariezeevloot iu tie iierinde l JH 1917 inwilligiug van aaiivutluwlu crodiettii voor hot aansebuffon van nujiieu inwilliging vau gelden vofir de vordert voltooiing van het mill lairo vUegwezeii vo r do oprichting tm hot onderhoud van wn biixüH k r gartiizoen in de v ting van I etor den groote inwilliging van een aafi vullingsenediet vau ItXMMKt Kb voor g elme uitgaven van hH MiniHtorÉo vau Marino in ik t loop van dit juar almiiode een tijdetijk verbod van uit vtMJr van paarden vla ik Europoiwoho eu lie ZwarfaDooegrens ËKOKLAIfP De umvoUingiwet Din dag diende lord Oewe in hetHoogorhuis namenfl het liberale Kabinet het nieuwe wetHontworj in bestemd om een wijziging aan t brengenin het wetsontwerp betreffende HomeHule Voor Ierland dat dofinitief doorhet leerhuis werd aangenomen enop het punt staat reohtskr tïhtte verkrngen De vooruitzichten zyn VMPe van im m in g m ii n F i i n m m mt In zijn onixieiieiitH iiiaakie iHe af me prinh It rstBin yen dwaaw figimr mi tuin rieberpzinnigOH imtging hot echter uiH hoe oen vrageudwi blik vau de priiMM op Waldeuburg gfrri ht wan welke lj ethfor md r de g wo e vroolijke glimlach vorlwrgwi lag Als zij Wuldraibufg biwüwi TUoeat zij al heel z er van haar zaak zijn Bij deze laatste geclaehte kwam KatharinA tt booginoad uw vrdle kraehl w Mr boven Zoo heb ik dan mijn rol toeh He H eeld die ni a wij h ul toflgedaeht daebt zij roet v rbiit v rxBK laaaivlA ha r hiUHbTi b M uif He van Waldeiiburg i twidaiikio hem met een lu bte bulging Ik wil H niet langer lastig vallen Hprak zij eii wemhie zich jih een zonnige gllmtarb tot I or toin Im uw vertrouwelijk gCHprefc m lïare Hoogheid afgeloopent vroeg zij zoo luid dat de omstandern het goed konden hooreu Dea te betosr ik hwb a genu t Kom gauw wij mogm die wals niet verzuiiaM Op de tonen der militaire miizi fk reed zij daarop met prins ver wog tot aan tlft palen die de ïpiman afzetten Men moet niet ly tenikne ktni dat zij allien met Bitir f V pen nambeitï bad Aliewn f o plaaöwo 1 w ongehiiiae 4 fci Telefoon Inters 8S f unatig Do oppoffitÏQ had roada op uidelijke wyzo te kennen gegeven dat zy do couctMMiies die de regoering wil doen geheel onvoldoende acht Ziy eischt dat de uitsluiting in daata van tndelijk te zgn definitief is Lord Lansdowne hooft naar men weet in overeenatemming met deze opvatting de regeeringtvooratellea gi tèren voor onvoldoende verklaard Indien dus het anbod der regoering inderdaad h jt laatitte woord van de regeeriug ia zou alle hoop op om minneiyko nchikking van do lerw he quae tie vorvlogen en do breuk onvermijdelijk zijn NOORWWÏXH Dr nis Uit TnimiÖ wordt gemeld dat do geheelo kost vau Bpitabergeu vd met dryfy ia Dq KngeUohe itoomhoot M a n r o o ligt vastgevroren voor Alkhomyet Te Tromso wordt een bolpe q itie aÜgO ruit met proviftnd Andere viudiuvitoombooteD lil n in hot ËisfJQrd vast en hebben geen kolen moer zoodat z met pok en driifhout moeten stoken Fakijs en vast fjord ns bomoeil kt den ingang naar het IcolendttDOt to Green harbour en naar do Asvontb ai t n postboot die op ij Juni van TrOmsrt WB vertrokkoil is nog niet aangekomen Chika Tegen omkooplog De Chinoesohe regeering d i Joeantsjikai heeft ooo wot bestaande uit tien artikel afgekondigd die groote emotie in het land zid verwekken Deze wet bedreigt met de doodstraf elk ambtenaar die ten nadeelo van landsbelang sjoh laat omkoojien met oen be jrag boven de 00 dollar Ambtenaren die zonder daardoor bet algemeen belang te benadeelen geschonken aannemen van meer dan 100 dollar worden tot loveuslango vorbwining gestraft Vorder is ook nog de doodstraf g stold op vordttiDtering van geld uit dn openbare kassen t n boJrage van moer dan 5000 dollar Uo doodstraf wordt door fusUeeron voltrokken De levensla fe verbanning bestaat in duvor2eDdingnaa Tar testan en andere gnmsstrofani waar het kittoaat ongezond is rugk r aan e mige vrieudeii Maar uu Imi ik ilo MlnitK Zij lU t ileii ktuM lit haar Mchaatnealotibinden en ging l jen ant d n arm van ÜHerwlei naar haar hImI De heeren di baar mn tgtl wa ren kregen eni hoofdttnTk i tut af ehrid maar Im fBtein goM wH h l vrioiidi ijk tot wwrzïon fn bijfil te m genooi de e T van ïtnit hand ir kiimeii ilij kwam mu en ov v w ♦ Haiuwrdfl luitenant TrtBk Wftdr tvr laat u ile v rlovinge L ni u imV fcenl ÏHeTwieinV jtKn tw t t i Imi ieh met ilen gUmiaeh i i If tewuMten ovorwinuaar rw tjifl lo v kogdn hiitenaut TT l t tj liet JH hOAMf oni ffHijir uu kan mm A mA zien wat wm priuHml t nm venuag al b boort mt iwin Z o n oulvMliiiflenih it vent ai fiu rt ijx ii en al moc fMe r ok onder w xn i e Ijewrg van fhnldoii vandaao t iii wnr k B De moojeKatha if j wi rdotir Txkm de vlek wejfwt ei baiif enaiA huweli op h mU A tm naam Dienzelfden avond mevronw on S U n nu t i d i tft dtfohoon e D bfni m U gaat i I h ng iu wmgTiHn de komen I l ti wi eiH en morgen haar meetit f n 4op c ho eolmfe kwam brtm n w nd baar tt t koortH 1 be I d Wordt verv J l