Goudsche Courant, donderdag 25 juni 1914

15 1 6 i n mw i £ 618 61f 184 4 A 100 vwaemgi opgerield gen en 9 nuaiakkn n W ida KoniW breagan H M e J de ZKH de Püm jt te It nnr w ienwe Kerk an zt menlHikouw der in ketjMmA Uten d kerk wugkeerB i hn § profaMn af pi i hnnaeoitaK tona aaar het enardigdaa esi A vangBi zulle l His waar al mcentobeeluur wordm door kat 1 Vervolgens d t Peiwmea by neeren de V b jI daarna vanaf h n i i eé hou de maskeradibotdesvaahatÉ nemen Wanneer i m oogeoid w o ster zal zyn afgelp Vrede vaa Koninklgk Echtparfondigd verlsstkut de thee te gaan gtf stadhzii om Om 6 uur vertlwuiken weer naar Het Lo tokt de mrtu fcm AardbeST Gistsïan waren de aaf te Beverwyk zeer K 5 S P 3 zyn de eente zendmgon l karslecht verkocht WertfftDuüfcdook Maandag nog g inii rta en 100 K O besteed hodeiffWdf niet meer dan f 20 De a afc ditzeer groot IpiTWaa ligeztilei Mede keliigen WMsna opgeven v i een valacfa ii Amm l B K w on laals oubekflad Twmb 10 d Wenoa openbare idroakeneciian p i B J P In te Goud J i g woonplaal onb teod leder IdS Wi Ie herhaiig J O H weaa laat onbekend 15 eube Sd r T la KoUerdam I 0 uhe S i Ideal bil ie horhaliii B It woon jjule onbekend i wel n hocbéniH aet de iJborden voor oftegenl zonder enige b voeging De evaatdtgde voor Bilv mm haaft solka met voorbedachtan rade gadaao toen de voorzitter hem toch vroeg hne kij zijne stem had nitgebraent antwoordde hij dat by die i n het geheel niet had oit abrzdit j omdat de leiding das voondtars een bepaald pont niet naar zyn zin was Aan da aati revolDtionai party dus da twyfalachtige er de eerste geweest I te zyn die bet Raglamant van Orde d i da wet dar Kamw met voeten harft getrwlaii De Hr B CKi ii Mn va mgzte ledeq der Kunw en zg Knstnk komt eent in het rechte Pt ab men weet dat den Voorzitto gaan enkel middel ten dienste staat om een onI willig lid in deze te dwingn Telegrafisch Weerberidit van het Koniutyk MeteriologischInstituut te DE BILDT Hoogste barometeretand 777 1 teHorta laagste stand 755 8 te Vestmanver Verwachting tot den volgenden dw Zwakke tot matige N W tot Z W wind zwaar tot lialflwwolkt Weinig ofgeen regen ZelMo lemperatnur onder afdeelingen betoogde de wenschelykhad in dia actM ook u katrekkan da jaanraddaa van de ambtenaren taranaaata aaaretarie katfeen van da zqde vaa hatBrntnoroppractische ipvnden ontiadan werd Ken dasbetreffand voontsl werd na levendige diaowaia verworpeii m verveent het beatanravoontel aangenoowtt HM Beatnar erkb de cididMma bereid daar waar zolks noodig il en door da betrokken pmoaan gawanscht wordt piaatedyka actie ta voeren voor da v rbataring van de jaarwedden der ambtenann tar ncrataiia Vervolgen kwam in bahandating da agenda voor da aj AlgemeaBa vergadering van den Bond Hiama werd nog uitvoerig vanaadachta gewisseld over de door den Bond in ta stellen examens De volgende vergatlering der Afdeèling zal te loeiden gehondM worden WCST INDi C IE CHOCaUUDE EN CACHO net nntuurtUhEn CocaDomaoK Wi Indtachc Import Oo Mperanqr VX Ai iami iliMn heeft de politie in het Kindarhnis ter 1 verzorging doen opnaman Qiztemam i d dz g iz zoo mddt het N V d D op den Schinkel achter het Stadion te Amsterdam een bootje omgeslagen waarmede twee jongens van 15 en 12 jaar aan t zeilen waren Da oodsta jongen is vn dronken Diphtheritus ta Wintenwgk Men schryft nit Wintenwgk aan do Arnh Crt I De diphtheritiu die hier sedni verI leden jaar November geheerscht heeft I kunnen we thans als geween beschonI wen Gedurende de laatste U dagen I is geen enkel geval meer aangegeven I Het onderzoek naar bacillendragers I heeft zeker veel goeds gedaan tot I ituiting der ziekte Dit onderzoek geI schiedde van gemeentewege en strekte I zich uit over de leerlingen en bet I onderwijzend penonoel der 3 openbare I dorpsscholen en de Nntsbewaarschool Onderzocht werden 1134 kindaren 40 ondorwyzerB assen en kweekelingen Hiervan warap 18 kinderen en 4 onderwijzen en onderwijzeressen bscillendragen Gebleken ii dat de meeste gevallen van diphtheritus voorkwamen onder de kinderen die de school met de meeste badllendragen bezochten Spoorwegmateriaal Da koopman T v d N bemerktedat een ipoorrail dicht by de halteZwaagwastainde gebroken was Hywaanohnwde dadelyk de chef die datreinen langzaam over de gevaarljke iplaats liet njden en maatregelen nam I dat nog denzelfden dag de rail door 1I een nieuwe vervangen werd De direcI tanr generaal der Mg tot Expl vanS B haaft v d N voor activiteit eenbelooning toegekend N Crt I 26 Gouden tientjes geooUecteerd Te Loenen a d Vecht is in het kerkI zakje gecollecteerd een pakje bevatI tonde 25 gouden tientjes tot inweaI dig faentel van het kerkgebouw I Een kranige redding I Door den machinist der stoomtram s BosohHelmond 1 Kuipen iiZatardag een groot ongeluk voorkomen hetgeen te danken is aan zijn oplettendheid maar ook aan zyn beiokend optraden Te uden aan da Bitawyk aag hyeen kinderwagen op de rai st n endaar hy de tram niet geheel meer totstilstand kon brengen sprong hg naalles te hebben stpp gezet van de macbine af en liep hard vóiSr den tramuit greep den kinderwagen waarinzich een kindje bevond en sprong ermede van den weg af in een ondiepe sloot I Het kindje bleef alzoo ongedeerd on da moeder ervan die een oogenblik een hnii was binnengegaan toonde zich zeer dankbaar jegens de oplettanden maohiniit De Sumatra Post meldt I Naar men verneemt zal de heer Tx I vink op zyn terugreis van San FranI oiaoo Japan bezoeken tot het bestuI doeren van het landbouwonderwijs al1I daar Van daar zal hij naar Ned Indië I terugkeeron waar hij het plan heeftvoorloopig meer zgn krachten aan het I landboowonderwys dan aan de hnisI industrie te wyden I I Dit weenpreekt de geruchten betreffende zyn spoedig aftreden De maskerade te Groningen Msn meldt omtrent het Koninkli Bezoek aan Groningen ter gelegeiiZj held van de maskerade aan het Oen r l De aankomst van H M de Koningr en Z K H den Prins is vastgeitel l op Dinsdagavond 30 Juni ta bajf nnr met een extntiein aan het sta i tion aldaar waar een militaire eere i waeht en het stafmqaiAkorpa uit is 1 sen zullen worden opgesteld 1 Volgens een oud gebruik bevin en 1 zich daar ook een 4 tal vischvrouwen met faoepds met haring en venuer1selen getooid Na aankomst worden de Koninkl ka Gasten ontvangen door het nitvoerend huldigings comité waarna Zy naar het 1 gooveraementageboaw ryden Langa 1 den w g taan de M n van meer dan Stadsnieuws Officieele Pi scouant vm Dira Efretleiliidel toABSterdiii 25 JUNI 1914 kan vu 81 V lp Vmn St Ualaaali a Ned 3ort WarkolgkeSchuld 3 pot 77 Oostenr Belastingvrye Kronenrente 4 pctJ SO J Port ObL iiio Serie Amort Schold 3 pet 63 i Russische Obl 190 i 5 pot 99 ld Obl Gr Russische Spw mu IMaS 4 pot 85V ld Obl Nicolai Spoorweg imi769 4 pof Sfi ld ObUgatie 6e Ëmia e 4 pet 82 Japan Obl 1899 4 pot 78 Mozioo Afl BinnenlandObl 5 pet a4 J Brazilië Funding Imaning 5 pet 101 J d Obl 1899 4 ot 74 Venezuela Dipl Schuld 1006 8 pot B6V1 Mak aaCreëM liital iarea Fed Bankaandeelen 100 IMaatr OaderaealagM American Car Foundry Oomp C V A 50 ld Smelting Refinins Co Oort V AaniL Anglo American Tolograph Cy Gert v A hel Crrdlrt Inilell ei Cultuur ondernaailateB Hanilolsver Amsterdam Aand Jiiv Cultuur My Aaad No I Handol Mi C v A HUDbaaw lua KaUhoeu Mgnbou wl Mjj Gew Aaad Re ljang Ijobong Myn Ikiuw My Aand Great Cobar Aand Petraten tMan Dord oliolWolBipijl i luslj o Hij Oew A Kon Noii Hy totEzpl v Potr llionu C v A Shell The ÏVansp Trad Cy av G A dcke vaan nU i Nad Am StooumatW My Aand iSSfU Stoomvaart Hy JM land Pieforontio A 1 M Int Mercantile Marino Cy afgost Pref A 8 Tabtk OaitanaBlatra Bindjey Tabak My A 92 Mferiai Maxwel I nd Gpanl Cert V Aand 8 Peruvian Corporation Um Cert v Aand 7 i xraarwaca Holl TJzeron Spoor wegmy Aand 94 f Mg t Expl v Staats spoorwegen Aand lOl Zuid Italiaan Spwmy Sorio A H Obl 8 pot B2 Warscliau Woenen Spoorwogmy Aand dito dito Act de Joniiz Amerika Atchison Alg Hypb Obl 4 pet 99 Erie Spoorwo Mg Gew Aand 28 Oemengde Beriditen STATEN UENëRAAL I TWkXüE KAl £iL I Vergadering van 24 Jaai i Voorzitter Mr U Uoaman UorgeiHia 1 AecyaiopWyn 1 Voortgegaan werd mat da bebindo1ling van het wetsontwerp 1 liet amendement ter liian hetwelk wil voorkomen dat de uitvoer van wyn op fust naar bet buitonland uit 1 verlengbaar krmliet onraogeiyk wo dt igemaakt werd na beitryding van den miniitar varworpen 1 Het w o werd daarna z h st aan1 genoman Aan de orde kwam daarna hpt w o 1 tot wyzigiog van de begrooting van 1 Hinnenlandsnhn Zaken 1 De beer Bos v d klaagde over de oversolirHding van het ramingscy e van de begrooting voor aanbouw on onderhoud van het krankzinnigengesticht te Uo lemblik met het aanzienIgk bedrag van f tr 90 0 De m i n i a t e r de heer ü o r t v a nder Linden beantwoordde denheer Bos en gaf toe dat het ramingicyfer niet juist is gebleken vele gebreken kwamen nog aan het liiiht I De vorantwoordoiykheid is echter niei I voor deze rogcering Rpr zal trarhton I maatregelen te treffen voor een lioteré I oqntrAle op rykswerken I Het w o werd z k at aangenomen I In behandeling kwam daarna het I wetsontwerp tot nadere regeling aan I gaande de overlecging van het Hoofl I Militair Gerechtsnol van de notu n II van het verhandelde door de krygs1raden in de raadkamer I Verschillende spraken voerden hier1 over het woord 1 Do heer Limburg v d voerd eonige juridische overweKingon aan op grond waarvan het beter is do inotulen niet over t leggan 1 Do heer B e u m e r a r stelde een 1 motie van orde voor om de toeUat1 baarheid van het ontwerp alsnog aan I de orde te stollen 1 De Voorzitter wees er op dat 1 voor een ontwerp behandeld wordt I over de toolaatiwarheid wordt gesp o1 ken Door geen der leden is over de I toelaatbaarheid van dit ontwetrp die gevraagd Spreker stelde dan ook voorde motie met te behandelen 1 De heer H e o in e r a r stelde een eenigizins gowgzigde motie voor welke door den voorzitter in stemming werd gebracht De heer R n t g a r s a r hoewel in de zaal aanwaaig onthield licb van stemming De Voorzitter wees dan heer Rtttgera op het vorplioht zyn te stemmen indien men in de zaal aanwezig is doch zonder resnltaaL De motieBenroor word verworpen I mat 3H tegen 19 stommen I De M i n i s t e r do heer Orth verI dedigde het w o nader waarna het I z h it werd aangenomen I Kenige kleinere w o werden evenI eens aangenomen waarna de vergaI dering word verdaagd tot Dondenlag I 11 BUT Kiet van de party 1 Te nilversum werd bg een vonge I verkiezing een kiezer met n auto af1 gehaald on naar het stembureau gebracht Teruggekeerd bedankte hg by het uitstappen vriendelyk voor de genomen moeita met de madedeeli g dat als de heeren meenden dat hij den candidaat banner party had gestemd zg zich vergisten Deze week by deherstammiog werd dezelfde kiezer weer per auto afge haald Hg stapte in en met een mooi gangetje ging t er van door Niet I aohter in de richting van het stembureau Dit trok wel s kiezen aandacht maar d verzekering dat er nog een paar andere kiezen moesten worden opgehaald stelde hem gorust Nabu den tol op den weg Hdversnm Baarn werd hem venooht uit te stappen onder mededeeling dat hy niet van do partij was Kn lA had hy I allo mogelyke boKwnren er uit moest hy Terugkiiioren don langen weg naar I Uilvennm was na de boodschap tN V d D I De Hotorreddiagtxxilen van de I rAfuiunia I Reddiogbooten brengen dikwyla I slechts tpiielijke redding zy zyn soms I venproitl over de zee zoodat te hulp 1 I komende schepen haar niet kunnen 1 vinden Nog onlangs werd een red1 dingboot opgepikt mat slechts enkele 1 owrlevenden twee weken nadat de 1 andere booten van dezelfde schipbreuk i gered waren Het helpt weinig of een 1 reddinghoot goed gebouwd is als zy I zichzelf niet in veiligheid kan brengen 1 on geen communicatie middelen bezit I om andere schepen te hulp te roepen Het het oog op deze quaestie hebben de reeden van de Aquitania het schip nitgeaonden met twee grooto motorbooton in het bezit van apparaten voor draadloozo telegraüe De booten zyn 30 voet lang en ruim 9 voet breed Zy hebben moton van 80 P K die in een besloten afdeeling I tegen storm beschermd zyn Zy moeten do gewone roddingbooten sleepen Het toestel voor draamooze telegrafie heeft een draagwydte van 100 i IbOmglen Brand in een schip Oistemacht omstreeks half een werd te Rotterdam brand ontdekt in het I vooronder van het rynichip Anna I lohipper W Rail el liegende in de I Maashaven Z Z Daar sliepen de lieide I schippenknechts de 17 jarige Scans en I de ae jarige U Schmidt uit Furt in I Duitsohland I De 17 jariga Boanz werd door den I rook wakker en vluchtte naar het dek I tarwyl de vlammen hem reeds achterna 1I kwamen 1 I Spoedig was de havenpolitie aan I waaig alsmede de spnilen Havendienst I 2 en 3 die met twee stFalen den brand 1 blnschten De agenten van de rivierpolitie stelden au oen onderzoek in het 1 vooronder in en vonden den 27 iarigon Schmidt bewusteloos op den grond I liggen met lichte brandwonden aan hoofd en handen Aan dek gebracht werd door de reddingsbrigade dadelyk pogingen in het werk gesteld met een zauntofapparaat de levansgeeaten op te wekken waarin men echter niet mocht slagen Dr V Salnia kon iteohta dan dood oonitataaren Uet lyk il toen door de rivierpolitie medegenomen naar het bureau Het vooronder is grootandeels uitgebrand Oa oorzaak ii onbakaad De politia haalt procee vorbaal opgeinaakt ta vionw B te Ddlt dia haar kind van 4 maanden 3i A voedsel onthidd waardoor het kindje zeer vermagerde Zy had dit gedaan om daaidaac haaniiiHBi jm wiw aa I i n hekel had te treffi n HSf kindje 86 h KAlTOMBBBaiT Tl ljil irak u aaa 21 Juu U Vi egeub v icbeu zewkr uiug j U ie Reeuwgk ri fci r L II ie Uouda f lu mltafc il uiel verbeurdverklaring Wu W beelaggeufiinuo fuiken F v ii M te l imüerak 1 ubu 1 dag verbounlverlilarillg van ii o lab genomen hengel Wegenii aln weiligever niti da llge inlirhttiigea ver8 faBl n I lende de KljksverzetteringlWlk geen luunliim bgkouden U J 1 Ie Waddiuxvoon 2 iiiaul 1 16 il niaal KI d Wegen oou ingilig peisooa nachU lateu arWdon i 1 V lidUdtt eu M A V te üosda I ï sube 1 d Wi fziB beter Isn verkoop I niet te weinig v l ebalte A V Gouderalc I ö an 3 d Wegene in de Uoawe te has reu J il te Uoakuop I 1 sukd i It M te LeUerdurp en WU Ameterdam ledsr f A eube 1 WcKons zijn kind niel 9iKt school laten bezoiken i Q I i H U te Juuda f 4 tiub I Wegene fietsin zender Del V V lo üouda I 0 5Ü sub 1 l I Wegene s nachU fietsen Hlicht L O H W te Gouda I 1I 1 week tuchtschool A do W I U te Uuuds A U te WaOdu J Z L en F H U te H fll I de J ta Al 4iea a d B n Wt d e Bad rav B L i I wijk ott I U le aUniveidi M t 1 aube 14 I Wegona d eehroci van iii l I gend vaartuig laten werken i lè Uüuoa U 30 aula 1 d Wagens te Gouda sil I hondenkar C A v d B tf f 1 sube 1 d Wegene ile Kleiwegsbrz ifjjj zonder toeetemming van dBllsfl wachter I II te Gouda I U ISegwaart W I de J te Paldl en H do J te Gouda ied f i l 1 d Q de G te Oomla I A ld B L te Goud 1 1 mil Wegene eoB peraooo ftdo i 100 BO B t Bh i iiii 235 aa i 224 233 15 4 8 ion roi op zijn tleu C K suba 1 d WegonH te Goiida fiden W K wandelpad zonder nooiltak TiJH ï V te Gowta I O i iOluba l la Wegens Ie Uoada 4 in Ji Ki Ier werpen J F S fr l4P H Wegene te GoniiaJR gtraat i dolooe schreeuwen I S te Gou f 1 uBa 1 d W ens onreinheid Verrichten oï den openlwiren we B K wnmi plaats onbekend I Jiubs 1 d Wegons ongdipun vleeetjh vcrv iw A J Ie Recuiijk vrlj jirank Wegen met geld pele ep utraa J A J v d H è Oeuda l raaam vn gf aardelijke tuètschool eiHK ns te Wajdlnive vnorwerI en ii straat nea1tg ff D Il i WiMUhnxveen A J d H en A v V leWaddlnxveei ieder f 1 sul ldi Wegene te Nieiwcrkerl a d Hbo ftiirh hij e i braad niet roimiddellijinaai ket brandspuitenkli begevenC V 1 H te Nieuwerifk X IJ f Bube 8 d Wegene te Nieuworkii j j zeilen in den RingvaartJi verbodei pliftt J n te NieuwKlrft a d IJ i u W V G te Zevenizilib f i s il 3 1 d Wegena in don 7 u ren met een motortM Ou Niedorp f 1 o Wegens nachtelijk Z Ie Capello a d E Nieuwerkork s d U 2d n i V d P j S te Gouda ieder t Wef ens zijn rt kdtai pi tea staan T r d M JHJ 7 é 101 TUlt d © ï= ©xej iöB Ongehoord I Het Vaderland schroef gisteren naar aanleiding van s hoeren Rutgers weiaoring in de Tweede Kamer om te stemmen tegen het Reglement van Orde in hot volgende Vanmiddag is in de Tweede Kamer ieU voorgevallen wat daarin nog nimmer voorkwam an wat op het gebied van inmhordinatie aUee overtoeft wat tot nog toe plaats Mr atger heeft toch gawei8 4 ui l mming over eene mo daal r H dat niettegenstaande art HlÖaglament van Orde nit E lid verpUckt is Ue Vbrongen en znlkztedo n Gew Aandi PltKlllXI RRHI IUBll AmstardamAand Bpct 99 Hongaryo Thoiss lio gulirungs Oes 4 pct 14ti GELDKOimS Prolongatie 2 3 pCt too Nat en Boitenl StaaUf stil Cnltnren oveneons Tabakken lostelooa Petroleum iets levendiger Mynen stil m De wet aü voor drie j ren geldig n iruaoaalaaad JJe StaatwjominiwJe voor het W 8ta t oommiMie toot het onder1 wij heeft naar de N Crt meldt ie 1 1 4 vergaderingen do baipreking teneinde gebrwiht van een 32 tal pnnlen betrekking hebbende amowel op de in1 nchting en de bekoetiging van het 1 openbaar en bijzonder lager onderwijl al op de opleiding en i ularieeringvan d onderwijzers I Ter uitwerking van denkbeelden on voontellon in deze vergadwingen ontwikkeld aUmude ter voorbereiding van do redactie van een groodweta artikel dat daarmede in overeeniitemming in lyn een viertal inbKonuniatieii benoemd welke zich al reeda hebben geconititneerd De Nedarl offioiereB In Albania Maj Verhotot en Kapt Reymm Het Hniigezin Khryft Het bericht meldende de gevangenneming by Elbaaun van majoorVerha t en kapitein Ileymen zal te Hertogenbotoh met ontroering yn gelezen Beide officieren immer agnvoor de Boeiohenaren geen onliekendan Majoor Verknlit vertrok van uit 1 Den Boaoh naar Albani Sim een 1 jaar lag hy daar all kapitein der artillerie in gamiaoen Vyftien jaar ge1 leden toen hy in dit garnizoen ali 1 luitenant werkzaam wai vertrok hy van daar nit naar Tranavaal waar hy 1 aan de zydo der Boeren tegen e Kn1 g elichoo itroed in wolken oorlog do 1 ranige Nederlandiohe offloier veel 1 Iwkwaamheid en dapperheid aan den dag legde Majoor Verhnlit i de zoon van dan I vet maarden oomponut Vorhnirt 1 Kapitein Beymen voor hy n bet t najaar naar Venio vertrok lag te 1 llertogenboiah ati luitenant dar in1 fanterio vele jaren in garnizoen Zyn 1 collega en ondergaeohiktsn mochten deè Kteedii opgewokten arbeidzameil 1 officier gaarne Beide ofUoierOtt c ongehnwd Naar het Terneuzenuih Volkiblad verneemt is te Torneuaen Woensdagmorgen een bericht ontvangen van dan heer Verhnlit gedagteekend Koritza 8 Juni waarnit biykt dat hy ongeveer een maand ter vervanging van den heer Doorman die voel last had van rhoumatiek te veld ii geweeet op de hoogto van Kar ongeveer 25 K M meer Zuidelyk Hoewol voortdttrond de voof isten met da rebelaithe Knirolen M luirmutielden zyn geen ernstige gevet hun in dien tytf oni en hy Kowtaa voorkomen Het nlaatije Ënek werd zimdec tegenstand hernamen De oorraepondenl van de M Crt te Ijeiden maldt nog Ik heb my nu de gevangenneming van kapitein Reymors by Kl Baasan is bevestigd t n huizo van diens va 1 der den gepensioneerden kfipite n der mareohausiee in Ned Inditl 11 K 1 Reymera alhier vervo d teneinde te I vernemon of deze mmohien oenig 1 bericht omtrent de gevangenneming van zyn zoon had ontvangen De 1 kapitein die zeer onder den indruk waa verklaarde ray dat hy omtrent 1 zyn zoon niet anden wist dan het geen by in de dagbladen vond vermeld 1 Zelf had hy tol daaver geenerlei bericht er van ontvangen De BoMOhe Conrant lohryfl over de gevungen genomen offioieren I v Majoor II J VerhaUt was kapitein l y hot Ie rag vold artillnrie alhier en trorkreeg den rang van majoor in Albaoié Kapitein H G A fteimer lof rroeger als le luit hier in garnizoen ging daarna by de overplaatiing vau M Ie regiment moe naar Veiilo M nn k van daar naar Albanië Oeiwraal de Vo Naar men aan do H Ort uit Breda meldt zal generaal De Veer nog deze week niutr AlbaniS teragkeoren KaderUnilwAe Bind van Gemeent AmbCwuiran Op ZaterdagïO dezer kwam de a deeling Zoid HoUand van bovengenoewdi 1 boiut te Ood Bayerland in vercCi ring byeen AjvnwKig waren ongeveer 20 leden waaVoniler do afgevaardigden dar onder ttfd eluigon Aan de orde kwam allereerst een voorstal om hot Bestuur te machtigen inzake do jaarWeddon regoling van Buraemaeaterz Sacretarisson e Ont anMz een adrea tot do Ued Staten gavaardigdaD van VanKihUleuda GOUDA 26fBni BB Koninklyk beilf ia aan denkeer M v Westrienen Ie dezer stede larixteiyk ieeraar aan 1 Gymnasiumalhier een pensioen v4 f436 toegetod overeenkomstig heigevoelen vanden Ministdt van fmanif n en mo afwüking van het advies tan een Penliaanraad die voorgeBt had tiW toe te kennen i Door do Rotterdamsoi RochJEankil Btgasproken het faillsement vanM da Jong mannfactt er to Bergamhaakt Tot curator is benoen Mr E M B Kortenoaver alhier Door de politie is al i een gesignaleerd persoon aangeho n die nog a dagen hechtenis moofcindergann De aangehoudene is tÉergebrochtnaar het Hnia van BewaÉg to Rottsdarn I Voor het propad exiéen boawkinde shiagde aan de Tein Hooge obool te Delft de heerl I I M Hermans alhier i Propaganda vergadering ver l woord zijn eoii Hogen irkac van Gialeravond hield de van don Nat Boud van II Kantuerbedieuden een open gadenug waarin aU h M de bondeveorzhtor van de beer H Winkel uit h Tjl eiiliai e Naitut ds vergadering vonrzitlor der éideeliiig dl i Tnozeiiberg waa geopead L bein uiededeeling gedaan W openbare vergadering M legd als oen pruteet tegen Jf Vereenigtng ïdn Kantoorl ff Ier rechtvaardiging van H welke in een bealoten vergi r k vereen was aangevalli nin is voor deze vergaderlni legenheld tot debat opent 1 speciaal bet bestuur der eeniglng daarvoor uitgewnx de der als brok De boer Winkel daarop verkrijgend gaf alvorens ti eigenM onderwerp te kra beachouwlng over de v rl titascbon den werkgcVe én mor van vroeger lijd A thaiijvi oe gcr beetond niet do behoefte In r ganlsatle omdat de gezel w a de ondernemer wed Thaue Izulke niet het gevak Op enkele i ondoringen na kan worden gezegd werknemer door do oonoeiil bedrijven niet in staal is zeli ondernemer op te treden door aan kapitaal l e De organisatie der kantoor el en raagazijnbedienden p zich laten wachten omdaf zij h niet beschouwen als arlfer don zin van fabrieksarbradeCHei lieflijke van den kantoorb iide cxitl daartoe medegewerkt Door de opriebling van uh hee tmon aanvankelijk lal wanneer een goede beroi liding word bevorderd de weg ebaand om een goede positie kantoorbediende te bereikei eze ineenlng niet juist ia gei lijkt uit de Ie dien opzichfln ultaehland beetaande statiaUr aarbij hot ganiddeld salari nieer dan do helft van de goed derlegde kantoorbedienden niet der loopt dan 1600 M Van N land zijn geen elaliBlischo gogi verzameld doch de advertenHon gronte bladen waarin kantoor noel gevraagd wordt niet meer ma s dan bel salaris honderden dene bedraagt toont wei aan dal Balaria vaa den kantoorbodieude wel verbetering behoeft Door conus ingeet de enquêtes te Haag Hotlerdaui eu andere plaal omtrent de aalarfssen de werktl l de inrichting der kantoorlokaien hetrefl mimie licht en ventilatie zen uil dal ar nog heel wat onlbri vlHirdal kan wonlen gezegd ilat positie van den kantoorbediende lijk ie Uercuriue tracht die pol i i ic verbelBron en den kanluorl iende steun te verleenCD ii 1 om het bestaan Mercurius b rdert waar raogoli is de b lepsopleiding en stalt daarnaast he j i lollln en open om in lijden va erkloüsheid ziekte of in onvoorzii omstandigheden hulp Ie verloenoriH ik het Plaatsin bureau en hel B voor ArbeidflWJcht doof goei aan de leden Ook Iradi 6 vareeniging haar invloed te Nden WJ den wetgever hetwelk ooi Wgkt uit il uilceitc 1 hi nhim lir Artaidswei en de Handel en Kaïitoorh diead i waarin opgranaien datgene wai weoechelijk wnrdl geacfcl dat door dan wagever zal worden benaaU Dank zij de propaganda va rcaitus voor een jaariijksche vacwtielfjd ia dsK thans zoo p ed als overal ingwvoerd De heer Winkel zeUe daarna uiteea dat de vpwniging Mercuriiis bi oogi niUluitead de verhotenng van den ecnuomiscben tneeland ikii leiim Haar strijd is oen econuiui8ehe strijd welke niela te maken heeft lO politieke of godsdMnstigc nrbting r e npiichtlng van verconimiigai welke iU an op het standpunt van den tltasenatrljd op Ohristelijken of R K gToodslag brengt sleehla vorbrekJolBig waar eenheid van organisalie l e hoog noodig is De vakbeweKiaf keboort zich te stellen op neiifraal standpunt omdat zij niet geiKiaden is aan een bepaalde politiële ichtiiigi zij rauot van elke reiwriiiK kunien aanvaarden wat in haar bepang is In de neutrale vakvereeniying wordt niemande politieke of godeliciistige nverluiginfï aangetast l imlal zij uiUituiteud lieoogt eoii eco Mim h doel Spr hoopte ton slotte dat het gesprokene hen die nog niet zgn aanjfesloten er toe mocht brengen niet langa ongeorganiseerd to blyven laar zy ook voor anderen een hinlerpul vormen tot het bereiken van ann doel Do strgd voor verbeteringen an economischen aard nog nimmer arorden opgeofferd aan oenig dogma Vaa de gelegenheid tot debat werd oor niemand gebruik gemaakt Wel Ireid door den voorzitter mededeetng gedaan dat was ingekomen een llhnjven van den heer Wierks begnirslid van de R K Bond van Handels on kantoorbedienden waar i deze bericht zond niet te willen iebttteeren met don heer Winkel oor en aleer deze geantwoord heeft tf je tot tweemaal tot hom gerichte iDnanatie in het orgaan dier ver n ing naar aanleiding van het door Isn heer Winkel te Zaandam gesproien over s Pausen Encycliek Hornm fovarum K ht aaleiding hiervan deeMe d leer Wïnk mede dat noemd orgaan lenf nimSior walr gezonden dat dooi tem te Zaandam met geen woord van 4e inoycliok Rerum Novamm is BB ken dat hg gaarne bereid was tot lebat met ieder die hut voor den heel Wierks wilde opnemen Spr noejule de bewering van den heer Wiats een grove leugeir Uar niemand der vry talrijk aanwezgen verder het woord verlangde doelw de voorzitter ten slofte modo dat let bestuur gaarne de behulpzame ham wilde bieden by de eprichting van een nfd Gouda van den Ned Maözlyn0 1 Win tolbediendonbond Dl vergadering werd aarop met danl kan spreker en aanwezigen geslot w B¥ oop De Chriitelijke Zangvoreoniiag Zanglust alhier zal onder Icidiig van haren directeur fln heer C JiTToost te Leiden en mot modowerkng vtn Mej A J Ecrdmans piam op Maandag 29 Juni a s des avoulfl 7 i uur in de zaal van hotel Neaffaene uitvoering gevoa Gisteren had een ponoon die per fcts langs de Voorkade reed het ongeW zyn stuur kwyt te raken tengevo waaivan hg met zyn fiets in de Gbuwo tuimelde D r toomschoten hulp van oen pencin wette hem een stok toereikte werdTdo ma op het droge gebracht WiüdinsDiieen Reeds is dooreen 40 tal iandboiiwers in deze gemoenfe een buitengeVono machtiging aange vralgd aan d4n Commissaris dor Koninrin Wel eon bewijs dat de verleejde vrgstellng voor deze gemeente van het verboS omtrent jacht op schadel k gedierte op prys Wordt gesteld In het gboftw van het Hoofdbestuur der Pbstorijen en Telegrafieweid gisteren 4anbcst ed Het versterkt onderhouden on nitbreilen van de telefoonlijn langs den Sta tsspoorwegt oidrecht lago Zwa Inws ep het bijséannon van draden aan do telefoonlijn Botlerdam Zwaluwe laagste inschrijver P van den BA g alhfflr voor f KftB Het aantal iihepon dat gedurendehet jaar lOlSdeflooge Waddinxveonscha Brug pazsewde bedroeg 46578 Jteeumtjk 0 4e voordracht ter benoeming van esn onderwijzer aan do openbare lagere school A alhier zyn geplaatst de hWon P Kosten te Kraijbcndijko J C Paaehé to Den Haag en J Brouw te Vlaardingen Aum mol AWer is overiedan i de Heer 1 de Jongh Dzu in den leeftgil van ruim Kl jaren ood lid vaa den Gemeenteraad waarin hij SHjaaj heeft zitting gehad en waarvan hy 5 jaar lang de functie als wethouder bekleedde Lekkfrkrrk In de jongste Gemeenteraadsvergadering is de salarisverhooging voor de wethonders dezer gemeente na eenige besprekingen goedgekeurd en is het salaris gebracht van f45 op 76 per jaar Capetle a d IJml Tot gemeentesecretaris van Heenvliet is benoemd de heer M Do Lijster Iste ambtenaar ter secretarie alhier Vaiach geM Het hoofd der openbaro lagere school no 2 alhier ontving voor do 2de maal van zijn sparendoleerlingon een valschen gulden Het randschrift ontbreekt en de kleur is eonigszins verdacht terwyl do klank duidelyk de valschhoid verraadt Gisteren zyn officieel candidaat gesteld voor den gemeenteraad vacature H M de Vos de heeren O den Besten s d a p J Sigmond lib en J Teeawen a r De stemming zal gehouden worden op 1 Juli SclUMmlioven In de plaats van den heer D IL Ragtdooizee Greup die als zoodanig bedankte is de hoor B J Teyinck candidaat notaris alhier benoemd tot consul van den A N W B Toeristenbond voor Nederland nAUKTBJSUlCBTKb Gouds 1 $ 1 9 4 GRANEN 8dl en onveraadtrd Tarwe Zeeuwsche 9 50 i 9 60 mindtre dito 9 l 9 15 Afwijkende 8 50 i 8 75 Polder 8 15 i 8 50 Rogge Zeeuwsche 7 50 t 7 75 Polder 6 7 7 Buitenïandsche per 70 kilo ö aj i 6 50 Gerst 1 Winter 5 7 k 6 $ Zomer 5 75 i 6 Chevalier 6 JS t 6 75 Buiteul voergerit pir 65 kilo $ 25 f 5 50 Haver per HX 4i oi 4 75Per loo kdo 8 50 i 8 75 HeanepsAad Buitentandsche per 50 Kdo 6 3 i 6 50 Kanariexaad ƒ as A 34 p H L Ksrwijsaad per 50 Kilo Z Kooliaad 13 Se 4 15 per U L Erwten Kookerwten 10 50 i 1 1 Buitenlaudschs voercrwtea per Bo gilo 7 50 i 7 75 fieonen bruine boooen 16 k 17 wille boonen i Piardenboonen 8 15 tt S7S Duivenboonen 8 50 4 9 Mais per 100 Kilo Amerikaansche I ixed 8 a 8 5 Kleine ronde 7 75 t f 8 5 ♦ ziMARZT Melkvee redel aanrosr bande en prijsen mntig Vetl varkens redui aanvoer fisudel vrijwel 11 14 a per half K ti Biggen voor Engeland redel aanvoer handel traag 18 4 jo cl per hsif K G Magere Biggen goede aanroer handel mindei 140 1 65 per week Vette Schapen weinig asavoer bandel matig S4 4 sS Zuiglammeien eenige aanvoer Handel matig 18 a ss Nuchtere KalvereOf redel aanvoer hendel minder ia k j Graskotveren geen aanvoer Fokkalïeren i6 s8 Eieren mime aanvoer handel vlug por 100 stuks ƒ 4 75 tot Kaas aangevoerd 149 partijen handel vlug ie kwal 33 4 jj jde kwal ƒ 29 4 js Zwaardere 34 4 38 Noordhollandsche a Boter matige aahvocr Handel vlug Goebotcr JO k 1 40 Weiboler ifio 4 i aa Rechtszaken lyiteröwet Dq Rechtbank te Leeuwarden in hoeger beroep uitspraak doend ineen zevental zaken oetreffende den verkoop van 3 o TijdgeestHjbligatidn ontsloeg bflklaagden van alle rechtsvervolging SE= QKT Vliegen De aviatoDr on de vlag Do aviateur Yervant Nazarion die in Rusland demonstraties geeft heeft te Bakon een merkwaardig stukje laten zien dat groote geestdrift gewelct hooft onder de iO 000 toeschouwer De vlieger steeg met een Blóriot op en toen hy 200 M hoog wai ging hg rechtop in den stuurstoel staan en vloog aldns zonder te staren drie minuten Wel eon bowys van de groote stabiliteit van het toestel 1 Door dit succos aangemoedigd ontplooide hy daarop een Rnssischo vlag 1 M bij IV M groot Ondanks den havigen woerstand welken de vlag vormde vloog hy een half aur lang op dezemerkwaardige wy e Hbld Konstjei in de Inoht Da Anarikaansche vlia Sperry vloog doier dagen te Pargs met een door hem uitgevonden stabiele hydroaeroplane Sperry liet op een hoogto van 150 M het stuur los en zyn passagier liep op de vleugels heen en weer Toch vloog de machine met oen indheid van 100 KM in het uur voort Een en ander veroorzaakte grootfcvor Hb bazing Laatste Berichten TWEEDE KAMEK Vergadering van heden Interpellatie Otto De heer Otto n l vraagt de Kamer v riof aan de Minister van Binnonlandsche Zaken on Kinancilin vragen to mogen nohlen over do pensionneoring van onderwgzers weduwen wier echtgenooton vóór 1 Januari 1906 zgn overleden Herziening Korps Inl Schepelingen De heer Duymaer van Twist a r vraagt nadere toelichtingen over de positie dezer sehepohngen en over de algemeene kostenberekening De hear Biohon van IJsielmonde cüh verklaart eer weinig verwachtingen te hoblien vim de resultaten van deze hervorming omdat z i do Inlanden niet geschikt zyn voor schepeling DeMinutar Play te zetmtaendat de bedoeling in dit ontwerp is Indi3 zelf te doen voorzien in do behoefte aan penoneel en de opleiding daarvoor m IndiS open te stellen Do Tweede Kamer hoeft heden hot wetsontwerp tot opriclitine van een kweekschool voor inlandsche loh oliagen ta Makassar aangenomen Da sitting duurt voort Monument Thomson Hot Nationaalcomité tot tiuldigin van dé nagedachtenis van lujt kolonej Thomson zal te s Gravenhage op eed naar hem te noemen ploin oen monument voor den gevallen held oprichten De Holhmdsohe officieren Naar de N Crt verneemt wordon pogingen in t work gostolii om do invryheidatelling te bewerkstelligen van de in Albanift gevangen genomen Nederlandioho oflicieron Verhuist en Reymera Uit Albania Dtiiuzzo i24 Juni Vanmorgen begaven zich ooderhandelaan naar de opstandelingen om een dag vast te stellen voor de oudorhandelingen Het resultaat was echter negatief De lievolking gaat voort met hot opwerpen van versterkingen Fakijb 25 Juni Het bestuur van den Bond van Brievenbestellors hooft de lieambten met het oog op de beloften van Minister Thomson verzocht don arbeid te horvatten Tol De Hertog vaa Sakien Meiningen t MiXNiNOKii 25 Juni De Hertog George II van Saksen Muiningen is hedennacht te Üad Wildungon overleden Nicaragiia Falla 24 JuBl Het protocol bevallende alle InIWnatlonale geschillen luesrhoii Moiim en de Vsreenlgde Stalen i gisterenavond door de tiomidilelaan ArK iitlni Brazilië en Ghlll on door de Kwlofegmsr den van Amerika en Mexico onder teekeud De ViiislHutioiialiKteii ini de aiiiihAnKers van Iluerta ziitteii hunne ondertbiKO gmchillin bijIcKKen BrUUEULIJKK 8TANU GOUDA GEBOREN 23 Juni Oornelin Geertruida ouders M J Kokkers en N Bloot Antonlus ouders O 5 H van Hoo en A van den Niea 4j i p flo j Uroad dgk 24 Johanna Jacoba ouderj r T A van HoH en J Schouten f Wa wh C Adriana ouden A Jansson on M Bergfold 25 Johannes Antonins Oornelis ouden S A Gonka on W Reurings GEHUWD 24 Juni L do Door en P Neef L den Hertog en K den Haag G Slinger en M E Melchert OVERLEDEN 24 Juni E do Bruin 1 j L Koelowyn 3 m J van dar Valk 67 j REEUWIJK GEBOREN Geene GEHUWD A H den Brnlwr mot O Sloof A Ufeber met J Hofland OVERLEDEN Wfllem Oostrom ond 11 maanden