Goudsche Courant, vrijdag 26 juni 1914

IMo 12513 Bericht ZIJ die zich met ingang van t Juli a 8 wenschen te abonneeren ontvangen de tot dien datum verschonende nummers gratis DE UITGEVERS De toestand in Albanië Hoewel Durazzo het nog altijd nithoadt kan toch niet worden ontkend dat de algemeene toestand voor den B ins en zijn getrouwen steeds hachelijker wordt EIbasan genomen Walona bedreigd Prenk bib Doda indien hij al voornemens was om hnlp te bieden thans in elk geval machteloos gem k dit alleB schijnt to wijzen op een spoedige debacle van heel de Albanoesche regeering Als eenige lichtpunten in d ze duisternis moeten beschouwd wotden het bericht dat de one gheiÖ tusschen den Prins en de Nedeïtert fche missie Bchijnt geëindigd en J OTStaerlandsoho officieren Jiun ontslagis i Qge hebbon ingetrokken alsmede het optreden van den Engelschen schout bij nacht Deze laatste die als oudste in dienstjaren iUuaidde li iiK MyJtl a nlopttt hQt ba vel over de internationale vloot voor Durazzo op zich nam deelde de aldaar aanwezige gezanten zoowol als den Prins en de bevelhebbers der oorlogsschepön mede dat hij van ztjn regeering in opdracht had om des noodig met zgn manschappen de stad tegen de opstandelingen te verdedigen Zoowel de Italiaansche als de Oostenrijksche gezant verklaarden dat zij het met deze opvatting eens waren en dat ook zij de bemanning hunneij oorlogsschepen voor dat doel zonden gebruiken Met deze verklaring wordt dus dettot dusver gevolgde taktiek van Oosteni k en Italië ten opzichte van Dnraazo gewijzigd Tot idus er was met name van Italiaaneche zijde herhaaldelijk verklaard dat de matrozen der oorlogsschepenslechts zouden worden gebruikt omde4 noodig de gezantschapsgebouwente verd ig6n tegen de opstandelingenindien deze de stad mochten hebbenveroverd Men zal wel niet ver van e waarheid 5BC ayn de benfe en ffo vï coo e ataanorfer voortdurende scheikandigecontrole on worden sind 1894 doorNederiandsche Tandartsen endoctoren aanbevolen Jhemische Fabriek L P OI fe Zonrn A iisterdam Werel fc BtoonttellIncaENT 1913 BvlteiraededlagltiK lid der Jury njVlfii 2 r iapeeieBmreDilevork iSl i Onbetwistbaar het beste en gledkoopste motorrijwiel l¥earwell R fwlelai zijD snel sierlijk ea laai jii AGEÏT ADB DE GltOOT Bleiw e 79 GOLD Prijscouranten gratis IMPORTEiRS GEER SIEBOL Amsterda Prinses of Gravin Broifkenfiuis Dames I Wilt U bij het opruimen in dez gd B v p denken om het Brokkenhuii i Zendt slechts bericht aan een d Commissieleden of per Tel n 171 in onze beambte zal halen wat f 14 Het duurde bijna twee weken eer Kathariaa weer in de gezelschappeq verscheen De Zuid DuJtsche stad waar Katharina woonde had eeu aanzienlijk garnizoen en de ronimandaiil daarvan was een verre bloedverwant van den regeerenden vorst Hierop was men niet weinig trotsck men schaarde zioh Vol toewijding rond om den hertog en diens jonge bekoorlijke I nitiht die na den dood barer rp oudiêra in zijn huis een vriendelijke opname gevonden had Hertog Frederlk was ten g jw ldig Jager in zijn jonge jaren wa hi ook buiten Europa ter jacht gegaan De ijsbeer aan den Noordpool en de leeuw in de Afrikaaneche woee ijn waren voor hemXniet veilig geweest Hij had hetVpoor van den beer in de wouden va Canada gevolgd en den koningstager uit de E joengeis van den M ngee opgejaagd De overweging dal hij de laatste vertegenwoordiger wmzijn oud geslacht was deed den dekig jarigien paan voor goed naar Eurdya terug prilt missen t De Commissie W GOL Voorz I V DANTZIG Vioe Voorz B D QROOTENDORST Pen A O BiTlDu 25 Juni f Hout aQsplantaoen 8 Vol oncert Sted Muziekki 28 Juni Soc Ons Genoegen 7 Concert Muziekkorps 7e Reg Beleefd verzoeken wg geregeld t mededeel g te mogen ontvangeni vergaderingen concerten verma heden ena om de dan agenda te vermelden Electr Dr A Brinkman Zn jJidii Advertentiën Ondertrouwd W C HAGE W J A BEGEER 1 17 25 J 1314 Turfmarkt 108 G n ontvangdag Atgemeene kennisgeving Een JUFFROUW h b b h h zoekt zoo spoedig mogelijk eonvondige lit en Slaapkamer m t ToUedig PENSION tegen billijken prijs Br fr lett J met opgaTe van conditiën aan SWARTSENBURG s Adv Burean Uw Lichaam bij tijda te zuiveren van opgehoopteonreine stoffen voorkomt vele ziekten Het beste en goedkoopste middel hiervoor zijn do I axeerpillen van Apotheker BOOM Deze pillen zuiveren hetbloed verwijderen alle vuile stoffen verdrijven overtollige Gal en Slym enbevorderen den stoelgang Prijs perdoosje 25 en 50 cont IG Verkrijgbaar te Goud bij ANTON COOPS Fa WOLFF Co te Rotterdam bij E VAN SANTEN KOLFF Korte Hoofdsteeg 3 Dieiistaanbiedingen hebben in de Goudsclie Courant aleei SHCeet MP Deze adverlriiiien koslen sleehls bij TooroitbelaliDg SUNUBHTI 1 6 regels f 0 36 voor elke regel meer 6 cents Opgaaf uitsluitend aan het Bureau DB HELFT DBR SUVBRNU VM het huUwwk wortt te niet xeiUeii leodn Soallfht het hul Mniun treedt Om vloeivat tegeU maren houtwerk eu door en door Khoon te mdiea Is Sunlltht het efdooadeU eo voordeellxste middel Lut Suallfht Uw huU doengUniteren en Uw werk verlichten BU C SMITS Schoenhandel Eenig adres Kleiweg 48 Gouda SPECIALITEIT IN Pijn Dames en Heeren SCHOEISEL Dames Hawwasschen met Eleotr droging Aparte Salon Levering van alle soorten HAARWBRKEN BAE T A D OnCi Coiffeur 0 9 ven 31 MEUBELMAKERIJ en STOFFëëRDERIJ Ëen solied adrea voor COMPLETE AMEUBLEMENTEN in eikengewenschten rtijl en elke houtsoort Eerste Klas Werk is bij i HKlSlSiniG l eper lraal 84 Levering onder garantie Reparatiin aan alle meubelen netjes en billijk Beleefd aanbevelend N HESSINO Konin klijke M arine 1 Kennisgeving dat gelegenboid bestaat tot het aangaan eener vrijwillige verbintenis bij Hr Ms Zeemacht als minimum leeftijd 21 jaar maximnm leeft 29 jaar mirtimnm leeftijd 21 jaar maximnm leeft 28 jaar minimnraleeftijd 19 jaar maximam leeft 26 jaar indien reeds zeer voldoende kunnende stoken maximum leeftijd 29 jaar I il t ll n 0 SiÉnL f miniraum leeftijd 16 jaar J ieeriing lWKer maximwm leeft 17 jaar terwijl voor jongelieden op oen leeftijd van 14 tot en met 20 jaar immer de gelegenheid is opengesteld om bij de Zeemacht in dienst te treden als jongen lichtmatroos of matroos 3e klasse Nadere inlichtingen worden op aanvraag het zenden van een briefkaart is voldoonde gratis verstrekt door den Commies van aanneming der Marine te Willemsoord den Helder Matroos torpedomaker Kleermaker Matroos kak Stoker 2 klasse Echte Oude Qenever yiGHTCAP Fijne Likeuren S en Elixers Po HOPPE DE ZmD HOLLAïTDSCHE maatschappij van Verzekering op het Leven HEERENfiRACHT 12 DEN HAAG Maatschappelijk Kapitaal f 1 000 000 I CommissariSBen Mr M M SCHIM v d LOEFF Pres Dr A E TKN OKVER Mr A S MIEDEMA A M v EMBDElKDr P H J BERENDS Mr J W DE KANTER Seer Directeiir Mr J W KONING t De Maatschappij slnit alle soorten Levensverzekering tegenlage premiën Vrijgevige voorwaarden Voor inlichtingen wende men zich tot do Heeren BOVU HIBBrnVÉiH Haceu te Hchuamkutiem enf C tiMmm KH tretthaten te UmMa riifla Mo POTTËLBÈRG Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronwater FroeffeêeÊ fea gratl verkrifgbttar Oeu Agent voor Holland CATAIiONlfi te Tilburg Vert egenwoordiger voor GOUDA en Omstreken M M BELONJEJr Agent Amstel Brouwerij Keizerstraat Tel 83 No 14S Gouda S De Electrische Drukkerij van levert vlug en tot billijke prijzen ALLE SOORTEN HANDELSDRDKWERL 1 Zierï d Fxoefoxd ex 59e Jaargang Vrijdag SO Juni 1014 fiOVDSGHE COVMNT ijTie vx ws ezx d e3 te3 a tie blSLcL voox C o Jtd a exi Oaactstxelciexx Verechijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen PRIJS VAN HÈT ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post 1 80 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 bij onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren PRIJS DEB ADVERTENTIÊN Van 1 5 gewone regels met bewijsnummer f 0 55 Elke regel meer p lO Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dienslaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 bij vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel GriMte lettera en randen naar plaata uimte telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 Uitgevers A BRINEHAN EN ZOON niels Avas Zij hadden het al eenige avonden bemerkt Zoo ging ik slapen Het zal zoowat halt vier geweest zijn toen er plotseling vreeeelijk op miju deur geklopt of liever gebonsd werd Ik deed slaapdronken open en zag een Albaneesch onderofficier voor mij dio in hevige ontsteltenis naar buiten wees Ik nam mijn kijker en ijlde naar buiten in pyjama en p bloote voeten en werkelijk daar zag itó door het moeras dat wij eigenJ k ondü or waad baar dachten lange jen rebellen m Do afstand was nog groot maar Ik had geen tijd te verliezen de stad en iedereen moest gealarmeerd Ik snelde naar het kanon nam zolfs geen tijd voor dea opzet deed er een granaat in en vuurde at en nog oens en nog eei Onmiddellijk begon t geweervuur ook op den rechtervleugel en verlacheen mijn Albaneesche luitenant Abdullah met een paar van do wacht Ik wees hem het doel en de batterij opende het vuftr Toen ging ik nüj direct aankleedenen hing mijn revolver en ki er om en toog naar de kanonnen De kogels begonnen reeds aartüg te fluiten 00 de eerste twintig minuten werkte ik met Abdullah als oe paard terwijl aan alle kaiten het geweervuur steeds hevigw werd Daarop kwam Sar voorbijhollen even een snelle handdruk en hij ijlde zijn met de veronderstelling dat deze verandering van gedragslijn een vrucht is van de pogingen wolko door de Duitscho regeering zijn aangewend om den naijver tussohen Oostenrijk en Italië to verzachten Wellicht zal men op aandrang van Duitschland zijn overeengekomen om de leiding van het internationale eskader toe te vertrouwen aan een vertegenwoordiger van het in deze Albaneesche quaestie vrijwel neutrale Engeland België Dat de Henegouwsche ondergrond nog aanzienlijke hoeveelheden s eeU kolen bevat blijkt uit de boringefi digedaan zijn in do omstreken vai Bergen Men heeft er uitgetrekte lagen kolen ontdekt verspreid over het grondgebied der gemeenten St Chislain Baudour Hantrages en voortloopend naar het noorden van Frankrgk Men gaat nu nieuwe putten boren te GoegniesChaussée te Quévy te Boisin en te Feigpea De mijnwerkers uit Borinage die nu verplicht zijn uit te wijken naar het noorden van Frankrijk zullen binnon betrekkelijk korten tijd werk genoeg kannen vinden in hun streek me dadelijk naar Thomson Ik i elde hem mede dat de overste gevallen was en op hetzelfde oogenblik nam onverwachts het geweervuur op den inkorvieugel weer toe en moest ik terug naar het munitie depot de eenige plaats van waaruit aan den linkervleugel eteun kon worden gegeven Abdullah was daar ook al weer druk in de weer en daar trof h levens majoor Roelfsema thans do algemeene leider Doodkalm en eenvoudig als altlji gaf hij zijn bevelen en daar verscheen ook alweer dr Reddinglu en toen we daar zoo stonden hoorden we plotseling een granaatkartots boven ons hoofd springen Het was een eigen G K I die te vroeg sprong Het liep gelukkig nogal goed af Ik sjouwde toen oen halt uur rond om overal het munitie transport te controleeren en mijn drie B C s n i te gaan Alles ging goed on net loCn ik weer beneden was ging t weer aan alle kanten los Ik gaf toen 5 n stuk aan Abdullah nam zelt het andere want daarvan hing veel af omdat ik het vuur moest leiden tot vlak voor de eigen stelling over do e gan troepen hoen Sar commandeerde den linkervleugel waar t zeer heet oe ging en die moeet g 8 cand Het was enik heet on ik doodop en altijil tüing het maar door richten fempeercii laden vuur Daar kwam Ranette bij ons detccretarifl dor Roemeensche l€ tie die mij vroeg of hij wat voor mU kou dnf Asüobïtoft h aJ m JlicMcb champagne zei ik er Te gorrïr gen was binnen een kwartier ferui met hot gevraagde O hoe dat smaa te Ik gaf er ook myn solda ton van Abdullah en d t at fri chojmoed hetgeen napuig mocht hetVn want het was pos 11 uur on we moesten vechten tot e avomls 7 uur toen we eindelijk vrijer adem konden halen maar ach wat balden W niet verloren t Hoe hevig we gi schoten hadden bleek wel hieruit dat ik twee kcT heb moeten ojihoudeo wagens warm toopen van mijn kar on en het m t water heb moeten begieten s Avonds was ik geheel ul gppii on kon door mijn gewonde knie niet meer voort zoodat Ik tijdelijk he commando moest overgevein aan den infeenieur Hoessler Den volgenden dag majoor Kroon was iutusHchen hwr aangekomen werd oen tegenaanval voorberei i d e zooals u bekend i niet gelukte Majoor Kroon gedroeg zich d i irbij zijn naam waaidig Tijdens dit gevech leidde ik wi Nu was de batterjj daar ongeveer net in de bocht van de heele stelling opgesteld en ik kon dus naar tww kanten tront maken Buitenlandscli NieuFS Snel brachten wij dan ook een kanon in stelling op 300 meter achter de loopgraaf De kogelb klüiieu tegen de schilden De rebellen waren al met het bloote oog zichtbaar Ikzolf zette mij aan t kanon tenipoering 7W afstand ÖOO Goddank hot viel net goed maar ik had vergeten op te staan on kreeg het kanon legen mijn knio zuodat iü tegen deu grond geslingerd werd Ze wilden mij at wegdragon maai gelukkig liep het in t begin nogal los eerst tegen den avond was ik zoo ijf dat ik niet meer gaan kon Zek B wei 20 minuten schoten wij door als razondeu terwijl de kogels al door maar rond ons eu legcii do schilden vlogen Toen kwam er even pauze en eenAmerikaan een teruggekeerd EuroI ee8ch landverhuizer fluisterde mijiets in het oor Lt kol Thomson wounded en even later Thomson detwl liet trof me als een tdag maar ik had geen tijd de vijand drong weer op De afstand werd steeds korter want ondanks het hevige vuur van Hoessler was de vijand zoo dicht ge naderd dat hij daarboven niet moer schieten kon Wanhopig zwoegden we vepder Ik was Goddank absoluut kahn in een soort dofte onverschilligheid Al spoedig daagde nu van de vrijwilligers op oii ik doelde ze in Aan oeu flink Oostonrijksch ingenieur gaf ik de beide hoogste kanonnon en de twee andere bij de kazerne aan een zekeren Merben Deze beide batterijen stonden zeer domineerend en het vuur ervan was door t inzicht in het terrein het gemakkelijkst te leiden zelf uaB ik do batterij in de vlakie bij het munitiemagazijn waar iWyk dichtst bij de vuurlinie was eu f f öog t gemakkelijkst kon mM fh i doorbraak en verdc iP ik vandaar het munitietrariÉmeTt hot beste regelen Ik nam zeU bdullah mede Even voordat ik de i heuvel verliet kwam overste Thomson nog bij mij ik bracht hem rapjfort uit waarop hij zeide Breng alles Fat je aan kanonnen hebt in t vuör ze zijn de brug al over ik ga er even hoen en kom dadelijk terug Ik liep toen de stelling af en overal suisden de kogels beneden bij t magazijn sjouwden we de kanonnen in stelling toen we eensklaps een hevig vuur kregen hoofdstad Het sneuvelen van Overste Thomson Kapitein Fabïus gewond Kapt Fabius een der bekoude Nedurlandsche otticicreu in Albanië zomi dd 20 Juni uit Durazzo oeu briot aan het Uotterd Nieuwsblad waarin de vuigende li vendige bewchrijviug wordt g evou van het govceht om Durazzo en den dood van luit kolonel Thomeon Verleden Zondag was er bieravond bij den ingenieur Öchinid oou vroolijkeu Muncheaer mei oon aileroardigsto vrouw Zoo wat de heele vreemdenkülonie was present eu or hegfachto een allerprettigste stemming Wij waren er ook met den ovei stfl dio d ziel was van alles Om 11 uur toen het feest nog op t toppunt was ging ik al weg want ik was een weinig verkouden Ik woonde in de kazerne vlak bij de kanonnen Even ging ik U jg de wacht iuapecteeren er was niets bijzonders ja toch een groot bivakvuur trok mijn aandacht maaJ een patrouille verzekerde mij dat het Ptote iag m ottii ér itotidiugius naant me i iis Ivittrii oen prwhtkp rel ik keek hem cveu aau h hei waar vroeg ik Daar ligt hij htj was direct dood En de doktor ging weer verder even kalm overal In de voorste linie op de bedreigde plaatsen zag men hem zijn hu p vorlernon En we vochten verder Het wns al moordend warm voorbij ons werden steeds meer gewonden gedragen en aan alle kanten nan i het geweervuur toe Eindelijk minderde het wat aan mijn kant en op het elMe oogeubiik kwamen de correspondenten van ds Matin en een Russisch collega n uir mij toe en drukten mij de hand Prachtig zeiden ze het vuur viel prachtig Het gaat goed Toen ging ik de stelling weer even langs om te zien of er overal wel munitie gebracht werd Boven op de heuvels waren de Europeanen heel lonk bezig Er werd prachtig gericht al gierd n de kogels er ook om ons heen zoodat zelfs een kanon en een kijker beschadigd werden Daar zag ik toen ook de koning en ik meUide me bij hem Hij roeg FEUILLETON doch plotseling was dat veranderd toea zijn keus loekend werd Men was vreeselijk verontwaardigd Alweer die hoogmoedige Kathnrina Natuurlijk was die rol eerst aan fle prinses aangeboden maar deze had verklaard geen talent voor de riainatrico te hebben en liever de voorstelling als toeschouwster te willen bijwonen toen was kous op me Algemeene verontwaardiging onder de daraee Waarom word de rol van Diana aan een vrouw gegeven terwijl toch genoeg bekoorlijke meisjes daarvoor to vinden varen Het was ongerijmd de jonTcvrouwelijke godin door eene vrouw fe laten vooretelhm en dan nng wel door die coquette Katharlna Me rouw von Buchtritz waagde t Milfs met de prinses over het geval te spreken Mevrouw von Salten was wel een geboren baronesse von Hohenfets doch door haar huwelijk met den handelaraad die in zijn jeugd smidsknecht was iets dat Hare poorluehtigheid misschien onbekend was had zij zioh verlaagd on in den strenfpen zin des wi ords kon zij niet aan het hof toegelaten worden DoCh deze bedenkingen worden door de pnnsee lacheud afgewezen Men moest zich dns in het gevalschikken 0 keeren Hij trad weder in het leger en huwde een Wurtembergsche prinses zoo oud als hij on meer door vernuft © ü lieftaliigheid uitmuntonde dan door lichamelijke schoonheid Hoewel dit huwelijk om bijredenen gesloten wae waren de echtelieden toch zeer gelukkig met dkander De hertog die steeds naar avonturen gezocht had werd een teeder echtgeno t en vader die met genoegen den invloed der schoone edele huiselijkheid ondervond Toen de hertogin aan n zenuwkoorts stierf werd hij In diepen uw gedompeld alleen de kinderen ijn zoon on zijn aangenomen dochtertje konden hem lang imerhand ovch zware verlies troosten In zijn hart namen beiden evenveel plaats in doch al zijn eerzuchtige plannen golden den eenigen zoon die de diplomatieke t arrière geko pn had en thans San de OostenrijksfSie ambassade te St Petersburg geattacheerd was Het gerucht voorspelde prins Leopold een groote toekomst Men wilde weten flat hij weldra met een Oostenrijksche prinses verloofd zou worden en dat hij zelfs als candtdaa voor een juist vacant gekomen troon was voorgeslagen ƒ In den avond voor den feestdag toM d m hertog een zeer bijzondere hulde gebracht worden Een dichterlijk genie had met het oog op de jachtliefhebberij van den hertog oen romantische on phantastische voorstelling verzonnen die zeker vreemdsoortig on onlogisch was maar veel efïect zou maken De wilde diereu waarop de hertog in Europa en daarbuiten jacht had gemaakt zouden optreden om deu hertog gelukte wenschen echter zonder een woord te spreken De spreekster van Diana de verheven dochter van Jupiter die door faunen en nymphen omgeven optrad om haar onderdanen aan dön feestvierenden jager voor te stellen Bevallig dan sen waaraan de dieren de jaohtnymphen de faunon n dryaden en ook boeren en boerinnen zouden deelnemen moenten het slot der voorstelling zijn Hoe de wilde dieren op de gedachte kwamen hun onvermoeiden v nd geluk te wenschen met zijn rustigen ouderdom zou moeilijk te zeggen geweest zijn er was trouwens in de goheele vertooning geon spoor van logica De verzen daarent gm waren sierlijk en vol verheffing rijk aan vernuftige toeepelingen en het geheel was onder leiding van © en beroranden schilder zeer arti8ti k ingericht De rol van Diana was door vele dames heimelijk begeerd Eerzuchtige moeders hadden op het fijnst geïntrigeerd om hare dochters deze rol te verschaffen Joïigc dames hadden haar liefste woorde fin blikken verepïld aan den s h q die afloe regelde IIet is vreeselijk verklaarde Helene von Fernow En dan nog dat zij zich zoo lang heeft laten bidden voor zij gtmadijft besloot A yiio te vervullen Treskow verzekerde ij dat zij eerst rondweg hel verdoek der hejeren afslitcKen dat de persoonlijke tusschenkomHl van lie priuKes noodig was om haar van boHluit Ie doen veranderen at een fianmatiging Ongehoord Nauwelijks tegeloovenl Zoo praatten verscheidene dames in hol salon bij mevrouw von Fcniow Alleen de vroolljke Else von Stósch waagde het op te merkon dal zij do keuze zeer gepast vond 0f zij good deolameeren zal weet ik niet maar aan een vooiwiflide zal zij zeker Voldoen zij zat or liekborlijk uitzien Daarbij speelde zij met haar theeleiieltjo en sloeg met heimelijk genoegen de ergernis der dames gade Helene lachte zenuwachtig Dat 8 oen kwestie van smaak oen onregelmatig gezichtje met een paar huivpringwokkende oogen Geen teint Geen jeugdige frischl eid Geen houding die in uk maakt Mevrouw von Buchtritz otte zich bij doze woorden nog rechter in haar iiool en keek de neuswijze kleine lultenantsvrouw doordringimd aan Wordt vervolgd