Goudsche Courant, vrijdag 26 juni 1914

Telegrafiselx Weeibericlit van het Koninklijk MeteriologisohInstituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 776 6 teHorta laagste stand 748 B te Seydisfjord Verwdohting tot den volgehden dag Zwakke tot matige N O tot W wind gedeeltelijk bewolkt waarsohijnlijk droog weer iets warmer boeren gehouden omtrent den invloed van rook op het vee Hieruit bleek dat de invloed van een fabrieksatmosfeer zoowel bg het vee als bij de paarden goed te merken is De jonge dieren wdlen niet zoo goed gedijen terwijl de oudere dieren Ejeer voedsel en grootere zorg noodig hebben dan die welke in een zuivere atmosfeer leven Deze invloed moet reeltelijk toegeschreven worden aan door rook bedorven lucht voor een ander gedeelte aan het gras dat onder deze omstandigheden ook niet erg wil Het fokken van schapen is nog moeilijker dan dat van andere dieren de wol wordt door den rook veel minder waard In de buurt van Leeds worden dan ook weinig schapen gefokt mededeelingen omtrent de Goudsohe Waterleiding Maatschappij de Ge meenteLichtfabrieken statistische opgaven vaQ het post en telegraafkantoor alhiei terwijl ten slotte nog een en ander is vermeld omtrent de werkzaamheden der Kamer Het verslag eindigt met de vermelding van de verkiezing tot lid der Kamer van den heer W A Hoyng in de plaats van den heer W A Roes die naar elders is vertrokken houden Dat hoogere invoerrechten ons bedrijf in hooge mate zouden be I invloeden blijkt wel uit het feit dat 1 tusschen 90 en Sb lo van onze tota eproduotie voor Ixport bestemd is Wij zoudey het op hoogen prijs 1 stelleft indiMf Uwe Kamer nogmaals I haren invloed ter bevoegde plaatse 1 zonde willen doen gelden ten einde eindelgk te komen tot opheffing van 1 onhoudbare toestanden welke sinds 1 jaren aan de Mallegatsluis bestaan De zich steeds sterk uitbreidende 1 scheepvaart tusschen Amsterdam Rotterdam eenerzijds en Duitschland I anderzijds vindt toch plaats over twee 1 volkomen onvoldoende vaarwaters het I eene het Merwede kanaal het andere I de IJsel en de G ouwe Reeds van den 1 beginne af heeft het Merwedekanaal I niet voldaan omdat het te smal was 1 in het langs Gouda loopende vaarwa t I ter bevindt zich te Gouda de sedert I jaren veel te kleine Mallegatsluis die I een vlugge schutting op den zoo druk1 ken verkeersweg Rotterdam AmsterI dam onmogel k maakt I Uwe Kamer trad reeds handelend op door zich destijds te wenden totbevoegI de autoriteiten en de RotterdamscheKamer tan Koophandel en Fabrieken I zoude het misschien niet op den weg I liggen der groote Rotterdamsche I Scheepvaart Maatschappijen als Rotterdamsche Lloyd en N A S M welkevoor hunne te Rotterdam en Amsterdam aan te brengen en aangebrachtegoederen naar onze bescheiden meening het grootste belang hebben bijeen spoedige afdoende verbetering vanden onhoudbaren toestand aan deMallegatsluis alhier om zich bij dezebeweging aan te sluiten I Wij zelven waren genoodzaakt dfjor 1 het in het lev b roepen van eer ze f1 standige Reedei welker schepen recht I van voOrschutttog hebben eonigszms jte voorzien in e steeds grooter w r 1 dende ojaregeimatigheid welke wij bg t het sollftitten door de Mallegatsluis I onderv nden A 1 De Houth wJel heeft zich in 1913 mogen verhe feen in een algemeene I bedrijvigheid n als gevolg daarvan t een grooteren omzet dan in 1912 De 1 markt bleef qet gehWe jaar standI yastig en sloot met het vooruitzicht I Op hoogere prijzen ten aanzien van I enkele afmetingen voor 1914 De toestand in de Kuiperij en in de I Kistenmakerij mag over 1913 bevreI gend genoemd worden I In de Scheepsbouw is over het afgeI Joopen jaar steeds voldoende werk geI weest en laat zich voor de toekomst I niet aanzien dat daarin verandering l zal komen I Omtrent het Reederij bedrijf vernam I de Kamer van de Naamlooze VennootI schap Reederij de IJsel v h C G van der Garden Het vrachtvervoer over 1913 bleef ongeveer gelijk aan 1912 De brandstoffenprijzen en arbeidsloonen rezen aanmerkelijk terwijl de vrachtenmarkt over het geheel op dezelfde hoogte bleef staan Gelukkig bleven wij dit jaar gespaard voor gesloten water Hoeweler in het vaarwater van den Hollandsche IJsel eenige verbeteringen werden aangebracht bleef de toestandaan de sluis te Gouda hetzelfde enondervonden de beurtdiensten op Rot terdam en Utrecht dezelfde vertragingvan andere jaren I De vloot der Reederij werd tot 16 1 schepen uitgebreid behalve de be staande diensten tusschen Gouda en I Rotterdam kwam zij in den loop van 1 het jaar tot oprichting van een ge 1 regelde vaart tusschen Rotterdam en 1 Kampen en tot een dapelijkschen dienst van Gouda naar Utrecht en I vau Gouda naar Leiden Den Haag en Delft I Betreffende de Beschuit Koek en 1 I Suikerwerkenfabricatie in het afgeloo 1 pen jaar kan worden medegedeeld I I dat de inkoopsprijzen bijna t geheele I jaar door zeer hoog waren I Het fabricaat vond geregelde afname zoodat er het geheele jaar geen slapte I in zaken geweest is I De fabriek van Zuivelbercidings stoffen van de heeren J Coster en Zonen berichtte dat het jaar 1913 redenen geeft wat de omzet betreft zeer tevreden te zijn aangezien deze belangrijk hooger was dan het voorgaande jaar Evenwel houdt het bedrijfsresultaat door verschillende omstandigheden geen gelijken tred met dezen grooteren omzet Voornamelijk de geweldige duurte van verschillende grondstoffen zoowel voor de kleursels als voor het kaasstremsel werkten tegen ook hadden wij zooals gewoonlijk te kampen met dus d ouanebepalingen terwyl we een atKital belangrijke finantieele tegenslagen hadden te boeken Oolfltbp dat gebied was voor ons het jaar 1913 een record jaar Het verslag vermeldt verder eenige Officieele Prijscourant VAN DEN Effeotenbindel te Amsterdam 6 JUNI 1914 lifte I S I S Ned Cert Werkelijke Schuld 3 pet 77 77 Oostenr Belastingvrije 1 Kronenrente 4 pot 81 i Port Obl 3de Serie Amort Schuld 3 pet C2 8 Russische Obl 1906 6 pet 99 ld Obl Ör Russische Spw mij 1898 4 pot 86 ld Obl Nicolai Spoorweg 186769 4 pot 86 88 ld Obligatie 6e Emis sie 4 pet 82 g Japan Obl 1899 4 pot 78 2 Mexico Afl Binnenland Obl B pet 84 s Brazilië Funding Lee ning 5 pet 100 o 100 8 d Obl 1899 4 pot 74 Venezuela Dipl Schuld 1905 3 pot 6B= s Bauk en Crediet lostel llngen Fed Bankaandeelen lOO J Industr OnderneinliigeD American Car Foundry Oomp C V A 60 J 50 I ld Smelting Refining Co Oert V Aand 63 J 62 I Anglo American Telegraph Cy Cert v A 22 i U S Steel Corp Cert V Gew Aand 62 59 hol Orediet install en Cultuur Onderneminten Handelsver Amster dam Aand 225 225 Jav Cultuur Mij Aand 033 Ned HandelMij C vA HUnbouw nUntn Katahoen Mijnbouw 1 Mij Gew Aand IB J 15 iRedjang Lebong Mijnbouw Mij Aand 156 Great Cobar Aand 5 8 5 A Petroleum Ondern DordschePetrolenmln dustrie Mij Gew A 186 Kon Ned Mj totExpl v Petr Bronn C v A 615 614 Shell The Transp Trad Cy C v G A 194 Scheepvaart mljen Ned Am Stoomvaart Mij Aand 189 Stooravaart Mij Zeeland Preferentie A 124 Int Mercantile Marine Cy afgest Pfef A 3 2 Tabak Ondernemlngeu Bindjey Tabak Mij A 92 92 DIveraeu Maxwel Land Gpant Cert V Aand 2 Peruvian CorporationLim Cert V Aand 7 7 I Spoorwegen I Holl IJzeren Spoorwegmij Aand 993 Mij t Expl V Staats1 spoorwegen Aand 101 101 ZuidItaliaan Spwmij l Serie A H Obl 3 pot 62 61 WarschauWeenen 1 Spoorwegmij Aand dito dito Act de Jouiss Amerika Atchison A g Hypb Obl 4 pet 99 97 Erie SpoorwegMij öew Aand 28 e 27 Union Pacific Railroad I Cy Oert v gew A 165 153 Wabaph Gew Aand l J Phemieleeninuen AmsterdamAand 3pct100 Hongarije Theiss Re gulirungs Ges 4 pct 146 GELDKOERS Prolongatie S j pCt Nat en Buitenl Staatsf iets beter Tabakken lager Petroleum til Rubbers zwak Mijnen zeer stil Stadsnieuws GOUDA 26 Juni Helena Horneman I Dat de talenten van onze begaafde 1 stadgenoote ook in het buitenland I naar waarde geschat worden blijkt 1 uit t feit dat Mej Horneman bij t I Elherf elder Stadttheater reeds verschei I dene hoofdrollen zijn opgedragen 1 Zoo zal zij in t komend seizoen o a I optreden als Mm in Lohetigrin Eva in Die Meisterskiger von Nürnherg en Elisabeth in Tannhauaer In Ehetngold zal Mej Horneman de partij van Freia zingen en in Die Walküre de Orilindepartij terwijl haar in Götterdammerung de rol van Qutrune wordt toevertrouwd Behalve in deze werken van I Wagner zal Mej Hotneman ook nog optreden als priesteres in Mda van Yerdi j Volksbond tegen Drankmisbruik De kfd Gouda van den Volksbond tegen Drankmisbruik zal Dinsdag 7 Juli a a een algemeene ledenvergadering houden in een der bovenzalen van de sodeiteit de Réunie I Bij het Binnenlandsch estuur op Java en Madoera is bevdrderd tot I adspirant controleur onze voormalige I stadgenoot de heer F Weil Jr I Zijn standplaats is gevestigd te I Ambarawa Onze geïllustreerde Weekbladeo 1 De Prtns geeft als voorplaat het portret van Kapitein Ter Zee F Bot de nieuwe directeur van het Zeemanshuis te Rotterdam verschillende oude gevelsteenen uit de verzameling in het Sted Museum te Amsterdam foto s uit Durazzo twee voorname groepen uit de Maskerade te Groningen de 3de Opium Conferentie in de Ridderzaal op het Binnenhof te sGra venhage personalia romanbijvoegsel enz ba Ons Premieblad PaA me Hwe opent met het portret van Majoor Thomson verder foto s van de toestand in Albanië de propagandadag van de VerI eeniging voor Vrouwenkiesrecht te I s Hage foto s uit het vogelenrijk kiekjes van de olifanten jacht in Mid denAfrika de artiaten van het Theater de Seinpost en het Palais de Dauce I personalia feuilleton enz Laatste Berichten De toestand in Albanië 1 Valona 1 Pabus 26 Juni De Matin verneemt 1 dat de opstandelingen voor Valona 1 zijn aangekomen en de bezetting geen I weerstand kan bieden zoodat de val 1 der stad elk oogenblik kan worden jverwacht 1 De mogendheden in Albanië 1 I Londen 26 Juni Do Weenechoco I respondent van de Daily Teleijrapu 1 verneemt dat de Mo endheden voo 1 nemens zijn de inlerniinonaie tioepeil rereenlÉfd te doeu optxcvitn fereiiK e I den opstand in Albanië 1q demprn I Dit gerucht zal wel cen gpiu jhl I blijven Red I De Noord Brabant 1 1 Uit Algiers wordt geseind dat de Noord Brabant is opgestoomd naar Durazzo I Het schip zal aldaar hoogstens 2 dagen verblijven I Roosevelt I New Yohk Do ondpresident Roo sevelt zal zich in 1915 opnieuw can I didaat laten stellen voor liet pres dentschap Het Afrikaansch Museum De Hooge Raad heeft in het geding I betreffende het Zuid Afnkaansch Mu I I seum den heer Hidde Nijland in het ongelijk gesteld zoodat hij de in bruikleen ajgestane voorwerpen zal moeten teruggeven De Groningsche Waterleiding quaestie De Rechtbank te Groningen heeft heden de N V Groningsche Waterleiding Mij haar vordering tegen de gemeente Groningen toegewezen Geweldige brand Te Salem Messachusetto Ver Sta i ten heoft in de wijk der lederfabrieken een geweldige brand gewoed waarvan de schade op 25 mülioen wordt geraamd Boskoop Bij beschikking van den 1 Minister van Landbouw Nijverheid en H ndel is de hoer D Lankhuijzen 1 GemeenteOntvanger alhier aangewe 1 zen als tusachenpersoon voor het aan 1 vragen van renten in gevolge de ar I tikelen 359 en 370 der Invaliditeitswet fVadcHnxveen Bij het opnieuw behangen der consistoriekamer der Ned Herv Kerk al iier bleek dat achter het oude behang niet milder dan 142 vleermuizen aich een verblijf hadden gemaakt Het is te begrijpen dat deze griezelige vondst de gemoe I deren gaande maakte N ieuwerkerk a tl IJsel Bij zijn werkzaamheden had de timmermansknecht A R alhier het ongeluk in zijn hand te zagen wat van zoo ernstigen aard bleek dat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen Oude water Twee knapen het zoontje van den heer K en dat van den heer V geraakte kort na elkaar I in de Haven De eerste viel van den I hoogen kademuur de tweede wilde op I een schuit springen doch nam den I aprong verkeerd Beiden worden door de broeders R gered Om het zoontje I van den heer V uit het natte element I te halen moest een der broers zich I nog te water begeven I lieeuwijk Het paard dat van I kwade droes verdacht werd is door I het Rijk overgenomen Het dier is I afgemaakt en het cadaver is begraven nadat het vleesch met petroleum was vernietigd De districts veearts de heer Ubbela uit Leiden verrichtte het sectie onderzoek van het afgemaakte dier KEKKNIEfTWS De Proponentsformule Door do predikanten M Beversluis te Zuidwolde en J J H Bange te Zmdhorn is namens het moderamen van predikanten van Evangelische richting in de provincie Groningen na de samenkomst op 9 Juni jl aan de Algemeene Synode der Ned Herv Kerk een adres gezonden waarin wordt aangedrongen op afmjzirtg van het verzoek van 60 predikanten om door hen voorgestelde wijzigingen aan te brengen m art 27 van het reglement op het examen in art 19 van het reglement op het Godidienst onderwijs en in art 39 van hetzelfdS reglement BHONGAS Wie wil praclitig licht hebben Hg wende zich tot JAC KOOIJ Kz pnttenboorder te Wieringerwaard die zich gaarne belast met het installooren van BRONGAS Reeds jaren lang is dit werk doorondergeteekende met het grootstesucces uif Begrootingen kosteloos Aanbevelend J KOOIJ Kz WIERINGERWAARD Landbouw en Visscherij De invloed van rook op het vee Onlangs is op initiatief van de Universiteit te Leeds een enquête bij de I gens mijn been op een stoel zi tend het vuur op den heuvet en twpo kanonnen gingen m majoor Ktoon mee Bijna gingen Be nog vef oron ook Hier heeft u nu het verhaal an den slag zooala ik dien meemttakte Wij zijn nog twee keer in den nav ht gealarmeerd on niemand weet v aar het naar toe moet Sirenen Ismuca Drinkwatervoorziening in ZuidHolland NoordHolland en Utrecht De minister van binnenlandsclie zaken heeft naar het U D meldt onderstaande misBieve gezonden aan de gemeentebesturen der drie bovengenoemde provinciën Bezwaren van technischen en Ênancieelen aard staan do totstandkomingvan een centrale drinkwaterleiding als beoogd door het comité voor deVechtstreek e o en door het comitévoor de streek tusschen Rijn en Lek vooralsnog in den weg Nietteminwordt het door mij zeer wenschelijkgeacht dat in de genoemde en in enkele aangrenzende deelen des lands afdoende verbetering wordt gebrachtin de drinkwatervoorziening waarvande gebrekkige toestand in vele derbetrokken gemeenten reeds aanleidingheeft gegeven tot door haar ingestelde vaak kostbare doch niet goedenuitslag bekroonde pogingen tot verbetering en tot alleszins gerechtvaardigde klachten Dit beeft mij aanleiding gegeven de vraag onder de oogen te doen aien of het mogelijk is hetzij van rijkswege hetzij met rijkssteun een centrale drinkwaterteidmg tot stand te brengen en te exploiteeren door welke de in beide bovenbedoelde plannen opgenonuïn gemeenten alsmede enkele andere in de omgeving gelegen op afdoende wijze van deugdelijk drinkwater zouden kunnen worden voorzien Daarbij zQuden ook gebaat zqh gemeenten die hoewel reeds v n waterleiding voorzien verbetering itbteiding of aanvulling daarvan wenachen en voor welke de gelegenheid daartoe opengesteld zou worden Het voortoopig onderzoek naar de technische en nnancieele bestaanbaarheid van zulk een ondernoming is door mij opgedragen aan den directeur van het rijksbureau voor drinkwatervoorziening te s Qravenhago Mocht dit onderzoek waarin ik deo uitslag vóór 1 Januari e k tegemoet zie een gunstig resultaat opleveren dan ligt het aanvankelijk in mijn voornemen met bekwamen spoed meer definitieve plannen te doen opmaken Ten einde den directeur voornoemd in staat te stellen de hem opgedragen taak te vervullen en zoo zuiver mogelijke grondslagen voor het onderzoek te verkrijgen noodïg ik u uit de hierbij ingesloten vragenlijst wat aangaat uw gemeente welk in het onderzoek zal worden begrepen zoo nauwkeurig mogelijk te beantwoorden voor zooveel de daartoe benoodigde gegevens tot uw beschikking staan of zonder te groote bezwanren door u verkregen zullen kunnen worden De ingevulde lijst wordt gaarne uiterlijk 15 Juli e k op het rijksbureju voor drinkwatervoorziening ingewacht Voorts zal tezelfder plaats gelijktijdig gaarne van u worden tegemoet gezien een opgave van de belastbare huurwaarde van elk van do gebouwde eigendommen in uw gemeente met vermelding van het aantal bewoners van elk dor pereeelen waaromtrent de hier bedoelde opgave wordt verstrekt Het zal mij aangenaam z n ton bate van de voorbereiding van deze belangrijke aangelegenheid op de medewerking van uw college te mogen rekenen Ik verzoek u van het in te stellen onderzoek kennis te geven aan den raad uwer gemeente en daarbij de mededeeling te voegen dat de thans aanhangige olannen slechts dan uitgevoerd zullen worden indien daarvoor geen offers van eenig belang uit de gemeentekas zullen gevraagd moeten worden en zoo de levering aan de verbruikers tegen normale prijzen zal kunnen plaats vinden Ten bureele van den directeur van het rijksbureau voor drinkwatervoorziening v Weede v Dijkveldstraat 59 te s Gfravenhage kunnen deagewenscht nadere inlichtingen worden verkregen Nederl officieren in Albanië De heer J J Sonne vroeger teDordrecht thans te Apeldoorn kreeggisteren bericht van zijn zoon luitenant Sonne die in Noord Epirus staat dathg het wel maakte N Ort j O verste V Thomson f Naar het Groninger Dbl meldt zal bet stoffelijk overschot van overste Thomson nan boord van de NoordBrabant aan de De Knnterkade te Amsterdam aankomen Vandaar zal het met militaire eerbewijzen naar het Centraal Station gebracht worden om per spoor naar Groningen vervoerd te worden De burgemeester van den Haag jhr mr dr Van Kamebeek heeft het eerovoorzitterschap aanvaard van het nationaal comité ter huldiging van de nagedachtenis van majoor Thomson vSTATEN GENERAAL TWEEDE KAMEK Vergadiftring van 25 Juni Voorzitter Mr H Goeman horgeslua Vervolg Aan de orde kwam het w o Beroepen art 369 en 370 der En valid iteitswet hetwelk beoogt te voorzien in de gevolgen van het gel ktijdig aanhangig maken van een groot aantal be roepen betreffende het recht op rente De heer Rutgers a r voelde niet veel sympathie voor dit w o evemin de heer Kooien r k De heer Kooien was van oordeel dat een rechtsongelijkheid zal ontstaan omdat de jurisprudentie van de Baden van Arbeid de meest mogelijke ongelijkheid vertoont De heer S a n n e s s d schetste hoe de toestand door dit ontwerp veel beter zal worden en gaf te kennen dat ook zijn partijgenooten zullen voorstemmen De Minister de heer T r e u b zette uiteen hoe dit ontwerp het gevolg is van een noodkreet van den voorz van den Centralen Raad van Beroep Jaren zouden anders noodig zijn om alle gevallen te behandelen Het w o werd daarna aangenomen rechts tegen links Verschillende kleinere wetsontwerpen werden daarna goedgekeurd Op verzoek van den heer Lehman c h werd besloten de te houden interpellaties van de agenda af voeren en onmiddellijk na het reces te behandelen Op een nader te bepalen dag zal de heer Duijmaer van Twist eenige vragen richten tot den Minister van Oorlog inzake de bevordering van sergeanten majoor instructeur tot ad judantonderofficier De heer Otto tot den Minister van Binnenlandscbe Zaken eenige vragen stellen omtrent pensionneering van oncierwijzers weduwen De behandeling der huishoudehjke raming der Kamer voor 1915 geschiedde in comitó generaal De Kamer ging daarna tot nadere bijeenroeping uiteen O it ca e I= ere De t oft s t a n d i n Al b a nië Ouder het opschrift Blaam bevat Het Centrum de volgende driestar De toestand in Albanië is een blaam voor Europa Er behoeft geen twijfel aan te bestaan of met een kleine legermacht van geregelde en goed gedisciplineerde troepen zou spoedig orde en regelmaat in len nieuwen Staat geschapen zijn De grooto moeilijkheid voor den Vorst en Nederlandsche officieren is dat zij niet kunnen rekenen op hun manschappen dat zij geen beschikking hebben over soldaten die in alle opzichten gevechtswaardig en betrouwbaar zijn Indien Europa wilde zou het gemakkelijk in die leemte kunnen voorzien Het is tot de tanden gewapend het besteedt millioenen en milliarden aan oorlogs uitrustingen het hoeft de militaire weerkracht te land en ter zee tot een nooit gekende hoogte opgevoerd en het is niet in staat orde te scheppen op den Balkan zelfs niet om de anarchie te doen ophouden in een kleinen Staat dien het zelf te vooïTïchijn riep Een strijdmacht van een paar duizeild van een paar honderd man ware daartoe wellicht voldoende Maar Europa blijft in gebreke Zijn reusachtige krijgstoerustingen hebben geen andere beteekenis dan die van een onderlingen wedloop en diplomatiek zet men elkander zooveel mogelijk den voet dwars Geheel werkeloos is men dus niet maar juist datgene wat gedaan moet worden blijft uit Daarom bestaat er weinig kans dat er binnenkort eenige orde zal komen in den Balkan chaos en zal veeleer te vreezen dat van de verwikkelingen op het Bchiemiland nog een algemeene oorlog het bloedig naspel zal zijn I Een diefstal van f 5400 In aansluiting aan het reeds vermeldde ontleenon we nog aan het U D dat de diefstal niet op het postkarvtoor maar op het kantoor der financieele instelling zelf geschied is De vermissing werd ontdekt door den administrateur der bank toeq deze de stukken van do post opende en nakeek nadat de correspondentie reeds eenigen tijd op het kantoor had gelegen Een direct ingesteld onderzoek bleef zonder resultaat reden waarom men toen onverwijld van den diefstal kennis gaf aan de politie Deze verspreidde onmiddellijk op alle banken en effectenkantoren een lijst met de nummers van de verdwenen bankbiljetten met het verzoek bij aanbieding van een dezer biljetten daarvan dadelijk mededeeling te willen doen aan de recherche Als vermoedelijke dader van dezen diefstal is gearresteerd een geëmployeerde van die Bank zelve deze genoot op het kantoor het volle vertrouwen en had daar daü ook een positie van beteekenis Htj was er reeds zestien jaar in dienst De aanlei ing tot zijn inhechtenisneming was de volgende Dinsdag nioest op het kantoor der Bank een wissel worden betaald van f 2400 die aangeboden werd door de firma Vlaer en Koh on door den veri dachte met het volle bedrag werd uitbetaald Toen de wissellooper later op den dag met het door hem geïnde geld bij de firma Vlaer en Kol terugkwam bleek dat er in zijn portefeuille zes bankbiljetten van f 300 waren dragende de nummers van de vermiste exemplaren en d s blijkbaar afkomstig vanMen diefstal De firmli Vlaer en Go gaf daarvan kennis aan de recherche die zoodoende een spoor van dit misdrijf in handen kreeg De wissellooper herinnerde zich dat hp deze zes bankbiljetten ontvangen had ten kantore van de Bank in quaestf en deelde mede dat hem t geld voor den wissel ad f 2400 was uitbetaalÖ geworden door den persoon die thans als verdacht in hechtenis zit Dit galï de recherche aanleiding de n geëm ployeerde aan te honden aar heti voor haar vaststond dat deafe persoon de vermiste bankbiljetten wpiarvan de nummers bskend waren ip handen had gehad wat geconstateerd werd door het feit d t b Am m 4 8 mea v a die biljoen ad f $ 00 in botaling had gegeven voor d ewusten wissel van Vlaer en Kol De 1 2 overige bankbiljetten van f 300 zijn tot heden nog niet gevonden Denzelfden ochtend dat de diefstal werd ontdekt waren echter reeds een aantal bankbiljetten aan andere kantoren in betaling gegeven o a ook aan de Ned Bank Al deze kantoren gaven inmiddels die biljetten ook weer in betaling aan anderen zonder op de nummers té letten wat de opsporing natuurlijk nu zooveel te moeilijker maakt Gisterenmiddag werd de looper van de firma Vlaer en Col met den aangehouden bediende geconfronteerd de verdachte blijft intussehen alle schuld ontkennen De stukken zijn in handen der justitie gesteld De 17 jarige Th M te Stratum vertrok Vrijdagavond uit de ouderlijke woning te Eindhoven voorgevende bij do firma Philips metaaldraad lampenfabriek nachtarbeid te moeten verrichten Toen de jongeman Zaterdag niet thuis kwam begaf de vader zich naar de fabriek en vernam daar dat zijn zoon ontslag had genomen on niet meer op de fabriek was verschenen Dinsdagavond is in de ouderlyke woning een briefkaart besteld gepost in Dordrecht en waarop de jongen meedeelt dat men geen hoop meer behoeft te koesteren omdat zijn einde nabij is De polite doet onderzoek De veiligheid van groote stoomschepen In een vergadering van scheepsarchitecten te Londen sprak de bekende technicus mr Brimblecombe over het vraagstuk der veiligheid van groote stoomschepen Ongetwijfeld zal men zich in breede kringen interesseeren voor de uitspraak van deze eerste Engelsche specialiteit Mr Brimblecombe kwam tot hit resultaat dat de stabiliteitszekerhei M van schepen met lekke ondergeloojjèn afdeelingen in de meeste gevalljl grooter is dan zelfs die der intacte slepen en wel doordat het lager zinken na de verwonding eenige gunstige omstandigheden ten gevolge heeft De toestand wordt des te gunstiger hoe grooter de hoogte van het schip is omdat de zijwaartsche bewegingen die ontstaan door het binnendringende water dan niet zoo hevig kunnen zgn dat het boven dek het water raakt en dit gevaar dus buitengesloten is Bijzonder veilig zijn schepen die nog boven het zg schottehdek boveudekken hebben over de heele lengte van het schip Want hier blijft ook na het dieper zinken wel zooveel dek boven dat zelfs de hoogste golven het water nog niet over boord kunnen werjlen Besiïhouwt men nu bv de toestanden bij de grootste stoomschepen van den nieuweren tijd als de Mauretania Imperator Vaterland Aquitania of de nieuwste Engelsche en Duitsche reuzenbooten van de La Plata Ujn dan ziet men dat deze scheepsmodellen veel en veel grooter veiligheid bieden bij eventueele averijen dan de oudere en lagere nodellen Deze uite sn zettingen die bij de Engelsche sch epsbouwers grooten weerklank vonden zijn overigens een merkwaardige illustratie tot het besluit van de Internationale Veiligheidsconferentie geenerlei tnaatregeien ter controle of eenig constructievoorschrift in deze richting te treffen De Gotbland Van Woensdag wirdt aan de N R Crt van de Scilly eilanden gemeld dat de Gothland nog steeds op de rotsen zit De t imen 1 en 2 zijn vol water Het w4er is nog niet doorgegedrongen in ie machinekamer noch in de ruimen in het achterschip Ver scheiden stooi schepen en sleepbooten zijn jter plaats I Dé leading üit de jtfporruimen woijdt in d geworpen E È 5is kajis bet schip vlofe t krijgen als ü zee kaliü bhjft maf de Gothian m geifaarlijk Dfe passagiers üSjimln St Mary w ar nu 68 opvarenden ajn De gowo S n mal 3n het goed er mjn oen doqaen HeUArtistenpportfeJc inSDen H ag l bt i Vad kan m icdeelen dal do tegdn 5 Juli a s op Houtrust in ön Haag uitgeschreven herhaling van let Artjstensportfeest öitó zal plaats hebben De regelingscoitfmissie is het nl niet gelukt deitalrijke bezwaren weifée zic ïn verband met de speelavonden voordeden uib den Kamer van Koophandel Verschenen i § het verslag vaa de Kamer van Ko bphandel en Fabrieken te Gouda over den toestand van Hanmü cm i t in iH fHum um i u ui oo nm v rendo het jaar 1913 Wij ontleenen daaraan het volgende In de lijn van de beschouwingen waarmede de Kamer ten vorige jare haar verslag aanving is stellig de opmerking niet misplaatst dat het de Kamer verheugt thans te mogen constateeren dat er op dit oogen blik geen vrees meer behoeft te bestaan voor een bedreiging van onze nijverheid en handel door invoering van een zoogenaamd beschermend tarief van invoerrechten In de versterking van s lands middelen wordt thans getracht op eene wijze te vooreien die geen directe aanslag is op onze welvaart De Kamer veroorlooft zich deze uiting in het vertrouwen dat zij niet weder de aanleiding zal zyn voor een min verkwikkelijkeen tot niets lijdende discussie in den Gemeenteraad Wij spatieeren Red Zij eischt voor zich het recht op om zonder critiek van gemeenteraadsloden hare meening uit te spreken over onderwerpen die tot de sfeer van haar bevoegdheid behooron Dit is niet alleen haar recht maar tevens haa plicht waarvan zij zich zal kwijten ondanks uitingen als de bedoelde De spoorwegverbinding met Boskoop verkeert nog steeds in hetzelfde stadium Zulks beteekent op dit oogenblik dat de totstandkoming hoe gewenscht ook nog verre van zeker is De Krimpen er waard spoorweg schijnt het einde van haar lijdensperiode te naderen Volgens geruchten zou de opening nog in het jaar 1914 te wachten zijn Een groot belang voor handel en nijverheid te Gouda is en blijft de verbetering en verruiming der Mallegatsluis Hoewel erkend moet worden dat de oplossing van een afdoende voorziening niet gemakkelijk en tegelijk zeer kostbaar mag genoemd worden meent de Kamer gerechtigd te zijn op den moest mogelijken spoed aan te dringen Nu de scheepsbouw steeds grootere vaartuigen op stapel zet zijn de afmetingen der sluis in geen enkel opzicht meer in overeenstemming met de eischen van het verkeer Bovendien is het bij de drukke scheepvaart een ondragelijk euvel geworden dat do capaciteit der slnis zoo gering is dat het voorkomt dat schepen gedurende meer dan een etmaal op doorschutting moaten wachten De nadeelen voor den handpl van een dergelijken toestand spriiigen zoo in het oog in een tijd U d onze dat de Kamer meent zich tot bovenstaande opmerkingen te kunnön bepalen en dat deze een beroep op spoedige vo ziening voldoende wettigen A De Kamer spreekt den wensoh Et dat de plannen tot verbetering geen verplaatsing der sluis buiten de kom van Gouda met zich brengen da ir een verplaatsing naar buiten een onherstelbaar nadeel voor de Goudsche industrie en winkelstand tnet zich zoude brengen Tot haar leedwezen bereiJj Kamer geen nadere gegeveni de mogelijke tot standkomi spoorwegkra n ongeveer te van de thans afgebroken é ruimde oude spoorwegbrugj Gouwe De spoorwegverbindingsterdam bleef geheel onvold handel ondervindt hiervan st i ongerief Op de verachillendoil welke de Kamer hiervan ilitving moest zij tot haar leedwezeï iiffen antwoord geven dat haar vert b Mn overdit onderwerp niet het gering B resultaat hebben I k r Ook de gemeente GoudèSy 1913 hare tentoonstelling teiirvj king dar 100 arige onafhai van Nederland Er m g van verklaard wJ zij een aantrekkelijk en levej gaf van den Goudschen haq feier BO 1 bloeiendq industrièj J oonstel ing was onbetwisij spcQp lelfben zij die zich zc ovi h igeven om haar tMcp jr met vol wc z i u elf jaar l t lfiiln n herhalan naéiélük ftt de G p hd ïJi handel 6n industrife tee g UiterM ffiöj zijn paetr het verb i iff an ge s éls bcjuwatofff hftar vé iM P ® worden Mt zij döze Ülfl 3ht eanij rusten dl N herlKialfipaar thi grooten ttiprukt Ia hetfeees voo ioncprr ie Jf ziet iieii 16 belang Mt in d de KamèrSaich af V m Het is wellicht nuttig hier thans nO eens mede te deelen dat de oplage van het verslag steeds grooter word f ünt ênj Tw i FB l ai g pn dor Kamwr sfceedl meer gevraagd worden vooral in het buitenland en dat handel en industrie dus zich zelf benadeelen als zij het de Kamer onmogelp maken het verslag aldus op te stellen dat het voor den buitenlandschen handel de moeite loont er kenïiis van te nemen Tegenover een daling der cijfers van aanvoer ter markt van runderen en schapen toonen die getallen ten aanzien der biggen en varkens een belangrijke verhooging Het aantai paarden en kalveren bleef vrijwel stationair Het zelfde kan vermeld worden van het aantal K G aangevoerde boter daarentegen was de ter marktgebrachto hffbveelheid kaas grooter dan in jaren het geval was Een in het verslag bijgevoegde tabel geeft een beeld van het marktverkeer over de laatste vijf jaren Daaruit blijkt dat de aanvoer van varkens biggen en geiten zeer iö toe genomen terwijl het aantal aange l voerde K G kaas in 1913 156279 K G 1 hooger was dan in 1912 De runder J aanvoer is teruggeloopen de aanvoer van kalveren bleef stationnair De Kaashandel in 1913 Bij den aanvang van het kalenderjaar 1913 werden voor de stalkaas prijzen van f 29 f 32 besteed Voor de nieuwe hooikaas was de noteering van f 27 f 31 De graskaas bleef het geheele jaar ongeveer dezelfde prijzen f elden als het vorig jaar t w voor eikaas f 28 32 zwaar gewicht f 32 36 bij uitzondering f37 Behoudens een paar weken in Augustus bleven de noteeringen vrijwel onveranderd Voor de Septemberkaas werd iets meer gegeven doch in het najaar en vooral tegen den inter gingen de prijzen vrij belangrijk omhoog zoodat tegen het einde van het jaar f 34 36 voor zwaar gewicht nog zelfs f 37 38 werd betaald Het gemaak was vooral doordien geen groote liitte of droogte nadeelig inwerkte grooter dan het jaar te voren doch ondanks de gunstige weersgesteldheid lieten zeer vele partijen in kwaliteit veel te wenschen over Voor de kaasbereiders was het een bgzonder gunstig jaar De handel was het geheele jaar vrij goed doch doordien bijna geen fluctuaties in de prijzen kwamen eentonig Tegen het najaar was de vraag voor jongo kaas levendig vandaar de prijs wthooging terwnl de voorraad daar I I vul klein Weef Daarentegen wa de yjjgg Toor Mei en Zomerkaas min1 ofschoon de voorraad aan het 1 I e van het jaar niet te groot waa 1 1 De afzet was vooral naar de ons t ijmringende lasden grooter dan het rig jaar en in t bijzonder naar I t Dnitsohland en België neemt de nit1 voer nog jaarlijks toe 1 Uit de verslagen door de Kamer 1 W ontvangen betreffende de Pijpenin 1 I dustrie blijkt dat in deze tak van E sgverhéid geen minder gunstigen toef Itand heerscht dan in vorige jaren en f ie resultaten niet onbevredigend geI toemd kunnen worden E I Naar het schijnt geeft een nieaw m iartikel geëmailleerde i doorrookers filof tot tevredenheid wat omzet en mm betreft KlDe prga dergrondstolfenonderging fleen verandering iM £ r Bchynt in deze industrie meer BSiraag naar dan aanbod van m arbeidskrachten te zijn welke op den 1 Junr belemmerend op den bloei moet f gaan werken Omtrent de Pottenbakk6 ij6n en i Aardewerkfabrieken kan Üe Kamer I lÉededee n dat gedurende 1913 de l omzet van Aardewerk Keakeogoed l n bloempotten niet zoo groot was als j het vorige jaar Daarbij waren de f prijzen der grondstoffen voornamelijk F glaznurerts belangrijk iooger zoodst I Set resultaat minder gdïistig genoemd kan worden i 1 ten en Bi i De Stoomzeepiiederij de Hamer deelt mede dat I als grondstof oor I hare diverse zeepen uitsluitend lijnolie 1 f aanmerking kwam De lijnolie1 Jhommolden belangrijk en belch tusschen f 23 i als laagI 30 j als hoogsten koers pger jhoe meer wordt hetr atjïiqt publiek goedo kwa it hoven lagen prijs eji het an Dok mogelijk den omfelangrijk uit te breiden I yOrt M December 19131 bestond hetpma ett der fabriek uit 42 beambten 1 WerMieden d m Npoijll evera alf daalde J deu al8 leling m Haar De Stbomoflelabriek kon inlhetafigelodneW jaaAlter doorwerkeé dank zij oin ongeMjon groote lijuaaado st AriBrika waardoor lijn ad lijSbli e belangi ijk in prijs Dei l er déoït belanghebben kijd voor Jdioorlijke afwisde ttjnoliepïijs gezorgd werd grootste cojiourrenten idat waren zij die van diVerse graanloorten vermengd met melasse alsook erwten en boonen koeken wisten te maken kunnen nu de zuivere lijnkoek weer lager in prgs is 4at gemengde goed minder gemakkelijk plaatsen Echter blijkt het ook hier zeer moeilijk te zijn om eenmaal verloren terrein te herwinnen Omtrent de Tabaks en Sigarenindustrio hier ter stede wordt medegedeeld dat de tabaksf abrieken en 1 on1 kerverijen geregeld werk hadden Voor I de sigarenindustrie was het jaar 1913 I niet best De langdurige uitsluiting 1 van circa 2 maanden in het voor aari tod grooten invloed op den gang van I aken Enkele fabrieken werden daar 1 door geheel stop gezet 1 Hoei l iW in het 2e halfjaar geregeld en votop werk was waren de I Sedrijfsuitkomsten over 1913 over t I geheel zèèr ongunstig De Koninklgke Stearine Kaarsen fabriek Gouda heeft aan de Kamer ide volgende inlichtingen omtrent den I JEang van zaken van haar bedrijf in Aet afgeloopen jaar medegedeeld I f Aan gron dstoffen werd ongeveer I tozelfde boev lheid verwerkt als in t 1912 Tengevolge van de door geheel I Nederland met zooveel enthusiasme I gevierde Onafhankelijkheidsf eesten was f onze afzet van Kaarsen in Nederland byzonder groot vooral heerschte er daardoor in de anders uit den aard der zaak meestal voor ons rustige somermaanden eene buitengewone drukte in onze fabriek Op de buitenlandsche markt ondervonden wij scherpe concurrentie die lage prezen tengevolge had deze omstandigheid gevoegd bij de buitengel woon hooge kolen en houtprrjzen alsmede de hooge zeevrachten en iets I duurdere grondstoffen vergeleken bij 1912 maakten het afgeloopen jaar uiterst moeilgk en onzeker Ook de Balkan Oorlog droeg hetzijne hiertoe bj de afzet naar deze I landen ondervond een teruggang I Toch zijn de bedrijfsresultaten niet I onbevredigend Ons personeel bedroeg op 31 Decem 1 ber 1914 257 vrouwelijke 386 manneI Igke == 643 beambten en werklieden I Wij meenen niet onvermeld temo l gen laten dat wij ons zeer hebben verheugd dat sedert Juni 1913 de Tariefwetherziening van de baan is aardoor ons voorloopig weer meer kans wordt geboden den grooten strijd mot het buitenland te kunnen vol