Goudsche Courant, vrijdag 26 juni 1914

Adverteatim i io 12513 53e Jaargang Oienstaanbiedingen hebben in do Goudsche Courant aleeat tHcee V Deze ulverlentieo kosten slecbU bIJ veoruitbelaliug 1 6 regels f 0 36 voor elke regel meer 6 cents Opgaaf uitslnitend aan het Bureau behalve Zoii en Feestdagen pjjjjy jjgjj ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewgsnummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dicnstaaiibiedingen per plaatsing van I 5 regels f 0 35 bij vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel Groole letters en randen naar plaatsruimte Het Ooud en Zilver werden op de Tentoonstelling teOstende Londen Amsterdam Parijsenz de LAXEERPILLEN van Apotheker BOOM bekroond Prijs perdoosje 25 en 50 cent 12 Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS Fa WOLFF Co te Rotterdam bij E VAN SANTEN KOLFF Korte Hoofdsteeg 3 Telefoon Interc 82 De eigen industrie die in 1881 66 6 pCt der ketels leverde fabriceerde in 1911 64 2 pCt Het verwarmd oppervlak bedroeg 669085 5 M Het aantal stoomketels steeg dus indien tijd met 244 pCt het verwarmd oppervlak met 384 pCt Getuigen deze cijfers reeds van den grooten bloei onzer nijverheid zij geven bovendien nog slechts een onvolkomen beeld Want juist in de laatste jaren zijn honderden gas petroleumDiesel en eleotromotoren in gebruik genomen Jukt dat daarnaast het aantal atoomketels zoo belangrijk rs toegenomen bewijst dat onze industrie zich wel bevindt bij het gevolgde han dels stelsel Men hoort telkens weer de proteotionisten zich or op beroegen dat een aantal Nederlanders naar Duitschlaud gaan Wij hebben meer dan eens uiteengezet hoe dit met de protectie nibtis te maken heeft en men denzelfden trek uit protectionistische landen ziet Het is niet onaardig mede te deelen wat wij dezer dagen te Nijverdal vernamen In het voorjaar zijn daar verscheidene gezinnen teruggekomen uit Duitschland en komen op do fabrieken nog telkens aanvragen om werk door vroegere Nijverdallers die thans in Daitacbiand werken Allen verklaren in ons land er beter van hnn loon te kunnen komen dan in Duitschland het geval was Zulke feiten zijn sprekend genoog 200 KAARSEN HcB wordt enoeht op 1 MERK e letteo üiT HKT Magazijn van N RAVë 8WAAYZ0NE aOHINCBEM Beze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde paKJes van vy twee en een half en een Ned ons I met vermelding van NomImer en Prijs voorzien vaö f nevenstaand Merk volgens do Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelend J C BIJL i voonheen J BREEBAART la lej deWedJ Alter 269 Gedempte Gracht 269 DEN HAAG g eeft de HOOGSTE W AAUDE voor Gedragen Heeren en Oameskleeding Koopt g eheele of g edeelten van Inboedels Is ook naar buiten de stad aan huis te ontbieden Brieven worden vergoed Let s V p op SAAM en ADJIICS Mej deWed E ALTEE Ged Gracht 269 JS BAAG ZQ die zich met ingang van 1 JaH a s wenschen te abonneeren ontvangen de tot di n datum vertchynende nummers gratis DE UITGEVERS Kennisgeving dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eener vriiwillise verbintenis bij Hr Ms Zeemacht als vrijwillige ZICH HARDEN Höt leven is nu eenmaal voor de Sletten van ons niet zoo erg gemakkelijk Dat wil nog niet zeggen dat we ons zouden te beklagen hebben maar dat het ons nietf altijd voor den wind gaat dat we oni maar niet altijd kungen laten afdrijvoö maar dat we zelf gewoonlijk werkeni soms worstelen moeten om er te komen om te komen waar we zijn willen op allerlei levens minijnumleoftijd 21 jaar maximum leeft 29 jaar minimum leeftijd 21 jaar maximum Ieoft 28 jaar minimum leeftijd 19 jaar IJ maximnm leeft 26 jaar indien reeds zeer voldoende kunnende stoken maximum leef tijd 29 jaar lieerlinfif Stoker minimum IoeftijdlGjaar maximum leeft 17 jaar terwijl voor jongelieden op een leeftijd van 14 tot en met 20 jaar imme de gelegenheid is opengesteld om bij de Zeemacht in dienst te tródeTals jongen Iichtmatroos of matroos 3e klasse Nadere inlichtingen worden op aanvraag hot zenden van een brief Waarsohijnlijk is dijt voor ons nogmaar het beste en hetiprettigste Watmen na veel inspanning bereikt watmen zelf verovert Éeeft voor ons moerwaarde dan wat ons zt o in den schootvalt En het moge al waarzijn dat testerke inspanning s nin den mensch zookan oanpakkeaf ot na het bereikenvaak de lust ontbreekt en de kracht omvan het bereikte nog volkomen te genieten men vergete niet dat in hetstreven zelf een vreugde ligt en datzonder dit streven het bereiken zekervoor de meesten onzer minder waardezou hebben Maar hoe dit zij prettig of niet het is nu eenmaal zoo dat we veelal en telkens moeten strijden in het leven dat er veel moeilijkheden te overwinnen veel gevaren te doorstaan veel smart en moeite en verdriet te verduren zijn En omdat dit zoo js moeten we daarmee in ons teven rekening houden er ons op voorbereiden er onze persoonlijkheid ons physiek en psychisch weaien naar trachten Ie vormen En dat doen we door beide sterk te maken Maar dat sterk maken bestaat niet alleen daarin dati we ervoor zorgen veel te kunnen oqti maar ook rin dat we ons zelf in staat stelin veel te kunnen verduren We moeten dus nijet enkel onzen sterk maken onze loowgie trachen enz Oogstvermeerderlng door Patentltali Patentkali is een der meststoffen welke in den tuinbouw steeds meer gebruikt worden t Is een kalimeststof welke zonder schade ook laat in t voorjaar nog aangewend kan worden ofschoon van een vroegtijdige uitstrooiing een groote directe uitwerking mag worden verwacht Patentkali is oplosbaar in water zoodat de gewassen er spoedig van profitoeren De Rijkstuinbouwlooraar voor Friesland deed eenige proeven nemen o m met hot dool om de werking van do patontkali na te gaan Op elk dior proefvelden was daartoe nevens eon voUodig bemest perceel een ander waarop do patentkali was weggelaten Zulk een veld was o a te Sexbierum 269 8IINLIBHT komt U lulycrw ge t t na t l diwt l h t werk In da helft van den tijd en voor da faeift dar koatan die U aan roane ap zou uit van Sunlight maakt dat Uw Caad niet ll dt Uw handen niat Hiw wocdan an Uw lavan gaan aUvamlJ U Oavolatraktezulvarhaid van Aunllght maakt haar allaan gaachikt voor hat wauchan f vapkutbaar linnen an 1 iljnakant m zeide mot orvergetelgke zachtmoedig lieid iMijn man houdt er niet van dat de buitenwereld i ts vernÖmt van do inwendige aangelegenheden van ons huis en daarom speelt hij gaarne den onwetende Het is immers voldoende als ik zijn wil weet Och Hoer hij zal or wel reden voor hebben dat hij mij dit genoegen ontzegt lot is mijn plicht mij daarnaar te Slfdukken en misschien heb ik verkeerd godaan door met n ovor deze zaak te spreken Else stond op en nam afscheid Ik zou haar anders eens flink do waarheid gezegd hebben verklaarde zij bij haar thuiskomst aan haar man Als mijnheer Von Fernow werkelijk zoo n tiran was als zij hem afschildert dan had zij nog geen recht om hem zoo te vernederen in de achting van anderen Maar hij is geen tiran daar ben ik vast van overtuigd Vandaag heb ik haar op een lengen betrapt Haar man zou haar verboden h oen aan de voorstelling deel te nemen Daar denkt hij niet aan de arme oude man Ik weet beter hoe de zaken staan zij 5al mij goón r d voor de oogen draaien Wordt vervolgd Prinses of Gravin 15 Mevrouw vnn 1 tiuchtritz hield or niet van dat ie jongHto dames vau haar regiment in ar tegenwoonlighoid oou eigiïn oordeel nitsprakeii ElBe von Stasch wafl echter niet spoedig beschroomd Zij antwoordde vriimoedig Het is toch merkwaardig hoe de OMWiingen op zulke punten verschlllei Daar hebt u nu bijvoorbeeld onze erfprins Hij heeft mevrouw von Saiten onlangs op een bal in de residentie ontmoet en verklaart dat zij de beminnelijkHte dame is die hij ooit ffezien beeft Dat is mij verteld door iemand die het uit den mond van don prins gehoord herft Geërgerd haalde Helene von Fernow de schouders op Hoe dit ook zij antwoordde zii in ieder gevdl is mevrouw von rfalP ten zoo weinig beminnelijk dat haar beweerde bekborlijkheid volfltnekt geen P aftiMlacht waard is L D Venus vrouwe schoon en teer 6 zijt een duivelinnel declameerde Else von Stasch spottend en schudde meewarig haar fraai knp e jüUllltll 28 Juni Soo Ons Genoegen 7i u Doneert Mnzieklforps 7e Heg Inf Beleefd verzoekenwi geregeld tijdic mededoe i g te mogen ontvantfenvaö vergade v a n concerten vermaieliik heden enz n deze dan in onagenda te vor r elden Eleotr Dr A Brinkman Zn Gouda VAN BL GMMESTEiN S InKYJ is iiT fonderVin ieli k de BESTE ri volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLIAND NIEUW PHILIPS WATT Bioscoop Salon GOUDA VOORUIT Deze week Extta PracHi Programma Hierin een kear van s werelds beste Kino artisten = = = 4 iSTi NIEISliN i HET HIHD ROEPT Mimisch drama in 2 acten ea voorspel Wat zy geeft is kunst be handeling is in N Itall6 EDIfiOIl artlSten ie Kostgangers van Nora Blgapel m 2 acten ÜALEM artlsleii zoontje Humoristisch A B artl§len JL r Gevoelvol drama m 1 acte BOl T DE AM t VoWyechter Humonstische scene Lachen Niemand verzuime deze week ASTA NIELSEN S kunst te bewonderen In t Kind roepf Plaatsbespreken a 5 cent aanbevolen De Heei Stmon B Stokv de bnHiider ran de bioMoop uhnjft in de Tdeptaf van 2djaiuuri Die A la NieUen ia een van die actrice welke nen anden nooil te zien zou kriRen Dezevrouw ia een wereldwonder in haar aoort en eigenlijk met minder dan de groolale tooneelapeelater nujbekend Suzanne Deaprèa Indien er nog bewonderaar van ideaal tooneeUpel mochren zgn die A to Niel en nooJt zag en gaat haar dan poed g i en Ala men A la l ie en nphetJnltin chim ziel voelt men met een ontiagwekkend groote kunatenarea te doen Ie hebben Watheeft ii een iuiver a diep gevoelaleven Hoe aober i haat pel hoe eenvoudig iijn haar gebarenhoe inni tlief ia haat gliatlachl 81 LTOS Bouillon Koninklijke Marine OEHEEL ZUIVER VLEESCH EXTRACT Mairoos torpedomakei Kleermaker Malrooskok Stoker 3 klasse onder voortdurende controle van Dr P BASENAÜ te Amsterdam Prijs per Vi Wik i 0 75 en per blik f 0 40 Verkrijgbaar bij onderstaanden winkelier 20 LOOPT UW KAIVI WEG MET UW HAAR 7 KOKO t HAAR INDIEN GIJ NIET WEL ZIJT üebruik een pakje kruiden van JAGOBA M RIA WORTELBOER van Oude Pekela Duizenden hebben er baat door jevonden legen mnuenja gevalle koude volheid in de borsl luslelooslisid slechie spiisvertering trage ontlasting hoofdpijn enz l Verkrijgbaar bij Drogisten en Winkeliers è 30 et per pak e KOKO DOET HET HAAR QKOCIEN GAAT HET UITVALLEN TCOEN VERSTERKT DE WORTELS HELDER ALS KRISTAL BET AT GEEN KLEURSTOr OLIE OF VET VERFRISSCHEND VOOR DE HOOrDHlI KOOP HET VANDAAG VAN UW DIOOI8T Or COIITEUIL PRIJS 1 Fl O 75 n 1 60 au fl 3 00 par riaaoB AlUan VarlaaaawiKirüiiri N m Z HdlUnd ll i ch Zwlmd te Gouda T CREBA8 Wijdstraat 7 Vow Piicilaad Cra Van v nwaa 4l n nr BB IMBSBBMa Bw yerlaogl ou m Vwea leveraoiiier DEPOTHOUDERS EXCELSIOR Gond ANTON COOPS Wijdstraat 29 Schoonhoven A v ZESSEN Krimpen a d IJssel A GROENEVELD Lnz Zegwaard A OOSTERLING 68 40 mer OEN DEPdT HANN GUiHIHIWERKE EXCELSIOR FRED PLE1N29 Telef Interc 5518 N AMSTERDAJW OPtïERICHT ir Voedert nw Vee met de uivere murure Xmt 3 3x izsLSLd Ilie oelce3 merk Ster en W ti en a rA oomtemHOBiimiv mterk wgj C SMITS Schoenhandel Eenig adres Kleiweg 4 iouda SPECIAUTEIT IN F n Dames en Eeeres SCHOEISEL Uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en graotste voedingswaarde BereDlploma ParV IMO Segen OouOen MedatUeti DE ZmB EOLLAITBSCHE Maatschappij van Verzekei ing op hel Leven HEERENGRACHT 12 DEN HAAG Maatschappelijk Kapitaal f 1 000 000 Brokkenhuis Dames Wilt U bij het opruimen in dezen tijd s v p denken om het Brokkenhuis endt slechts bericht aan een der U mmis8ieleden of per Tel n 178 en onze beambte zal halen wat U wjU missen De Commissie W QOL Voorz I V DANTZIG Vioe Voorz B D GROOTENDORST Pen ComniiMariasea Mr M M SCHIM v d LOEFF Pres Dr A F TEN OEVER Mr A S MIEDEMA A M v EMBDEN Dr P h J BERENDS Mr J W DE KANTER Seor D irecte ur Mr X W KONING De Maatschappij sluit alle soorten Leven verzekerinir tocen lage premiën Vrijgerige veorwaarden Voor ialioktiBgen weada men zich tot de Heeren a Ea T3D A ï fW JWee W ee te e MM t ni e A C MjMêpBBKU mmOkmetm t ttmuÊaT Adverteert in dit Blad Zaterdag 87 Jtini 1914 t eoiinsGHË mmm Verschijnt dagelijks PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco pei post I 1 50 Met GeïllustreertI Zondagsblad 1 50 Idem friinco per post 1 90 Aboniieiiienten worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 bij Onze Agenten den Boekhandel en de Postkaritoren Telefoon Interc 82 uitgevers AJ BSINEHAK EN ZOON Dit nummer beslat uit twee Widen ning maar ook voor elk verdriet elke zorg Dat is een gevaarlijke methode die meestal zeer ten nadeele van de kinderen zal uitloopen Want zulke kinderen worden overgevoelig en zwak daardoor en staan veelal onbeholpen en krachteloos in den levensstrijd bang voor ieder tochtje maar ook voor elke inspannin g elk leed Zij zijn verweekclijkt lichamelijk en geestelijk Want om sterk te worden hebben lichaam en geest en gemoed heeft de nyensch harding noodig dat ia oefening Oefening kweekt de krachten aan De oefening die harding heet kweekt de kracht van uithouden van kunnen verduren die we zoozeer noodig hebben En deze oefening geschiedt door het opzettelijk doen ondergaan van leed en vermoeienis en zorg en ontbering Maar niemand zoekt opzettelijk smart en pijn Daarom is de eenige weg ter bereiking van de jeugd af te leeren orttberen geen moeilijkheid en geen strijd uit den weg te gaan nooit den gemakkelijksten kttnt van het leven te zoeken maar zijn volheid de onbeschutte kampplaats waar de strijd woedt en de zon brandt of de regen neergutst In die kampplaats moeteh we ons leven harden TAMINIAÜ S Nieuwe Jams zijn gereed en verkrijgbaar bij Uwen Winkelier Eerste Blad Bericht Ons klimaat Êet klimaat van ons land en van West Earopa is wel te vergelijken met het leven Wij hebben warmte en koude regenen zonneschijn windvlagen en hagelbuien en snerpende vorst jn we hebben dat alles vrij willekeurig dooreengemengt Deze zomer heeft het ons ten alle overvloede weer geleord dat we niet voor den zomer op i warmte en zonneschijn en voor den inter op kOu en regen of vorst kannen rekenen Op een snikheeten dag volgen stortbuien of snerpende ko die ons de kachel weer doet aansteken te vergrooten onze kennis en ons weten heel ons kunnen te vermeerdereuj maar we moeten ons zelf ook minder gevoelig trachten te maken vqar vermoeienis en koi de en voor de pijn van leed en ontgoocheling en teleurstelling Want we ni oeben in den strijd niet alleen toe ktinnen slaan maar ook zonder al te veel leed slagen kunnen verdragen omdat anders ondanks onze goede krachten en de sterkte van onze armen dei pijn ons beletten zou den strijd voort te zetten of goed en met volle zekörheid te strijden Naast de vermeerdering van die krachten die we actief noodig hebben is dus ook vermeerdering noodig van wat de kracht onzer passiviteit verhoogt ons uithoudingsvermogen onise ongevoeligheid vermeerdert Die twee soorten krachten staan niet absoluut gescheiden Integendeel Wilskracht en energie zullen ons ook geduldig on sterk maken in het verduren even goed als m het doen Maar toch werken deze twee eigenschappen wannoor ze aangewend worden om een leed weg te drmgen om te verhuren en te verdragen weer anders dan wannoer ze actief werkzaam zijn dus om te doen En we moeten ze ook in dat verduren oefenen We moeten dus naast vermeerdering van onze capaciteiten en actief werkende kachten ook vermeerdering zoeken van de passief werkende welke vermeerdering dan ook weer onze activit t ten goede zal komen zooals omgekeerd de vergrooting van onze actief v erkende krachten ons uxthoudings en volhardingsvormogen onze taaiheid vermeerderen zal Voor die vermeerdering is harding noodig Evenals we ons lichamelijk moeten harden om sterk te worden zoomoeten we dat ook geestelijk doen Die voortdurende afwisseling stelt hooge eisenen aan ons lichaam Wanneer dat al te gevoelig is is het tegen die temperatuursverschillen met bestand en worden we ziek Dit ma ikthet voor ons nog meer dan voor menschen die in eeiij andor khmaat leven noodzakelijk dijt lichaam zooveel mogelijk tegen koujïe en warmte tegen nattigheid en verst te harden En wo doen dat door pat lichaam opzettelijk vaak aan kou en regen en vorst bloot t stellen dbor van der jeugd af lïefdt niet enkm het prettigste te zoeken ons lichaa m niet te verwennen De toestand onzer nijverheid In de Junidagen van 1913 hebben de protectionisten het verhoogde tarief o a verdedigd als in het belang onzer nijverheid Herhaaldelijk las men do voorstelling dat onze industrikwijndo en alleen tot bloei kon komen door verhoogde invoerrechten Een Arnhemsch ingenieur de hr Obreon heeft telkens weer vertelt dat het vrijhandelstelsel schadelijke gevolgen biid vooronze nijverheid De feiten stellen dezen protectionist geheel in hot ongelijk Dat toont vooral de statistiek duidelijk aan De heer Piepers oudhoofdingenieur van het stoomwezen geeft in een werk dat onlangs van zijn hand verscheen belangwekkende cijfers In 1881 bedroeg het aantal stoomketels GOyS waarvan 3454 in ons land en 2631 in het buitenland wav n vervaardigd Het verwarmd oppervlak der ketels bedroeg 174 213 M Precifts 30 jaar later op 1 Januari 1911 was het aani aHfetels 14853 Daarvan waren er 9 4 50 in onsiland en 5315 in het buitenland vervaardigd Voor Moes en Ook in ander opzicht niet enköl tegen het klimaat moeten we ons lichaam hftrden We moeten het vei moeienis leeren verdragen en pijn en ontbering En we doem dat door h t die vermpoienis die pijn en die ontbering te l oen ondergaan Zoo maken we ohs lichaam bestand tegen het levert tegen de ongemakken en lasten eïi moeilijkheden ervan Dat nu moeten wo ook doen met onzen geo t en ons gemoed met heel ons innerlijk wezen We moeten dat ooji leeren de vermoeienis un de pijn en de ontbering van het leven zijn guurheid on windvlagen en verzengende warmte te verdragen We moeten het ook bestand maken tegen de ongemakken en lasten en moeiten van het leven bestand tegen zijn strijd en zijn zwoegenden arbeid Kn we naoeten dat te meer doen omdat het Beven voor de meesten onzer nu eenmaal arbeid on moeite en strijd is omdat de meestert onzer in dat leven moeten worstolon en pijn verduren en leed en zorg en kommer Er ztJD ouders die voor hun kinderen den weg zouden willen plaveien als oen dansvloer die het angstig trachten te behoeden voor ieder tochtje voor alle moeite alle inspan Else voti Stasch wan onder de stekelige bl ikken van de commandantsvrouw ten laatste minder op haur goniitk Van haar schuld Ijowust tastte zij heimelijk in cle zak van haar japon Als de Comniandeu8 oonrt Kcwi ten had welk vorfooeilijk stuk zij laanii had Else was vunx klein dapper vrouwtje maar blJ die gedachte King haar toch oen rilling door de letient Dezen morgen hij hef tintbijt had zij Ie caricatiitir getoekend en hiiar man daardoor een ontzettondc lachbui bezorgd Do leekcning was zeer z er komiek te noemen Met grooto snelheid PO juistheid had zij een tediening gemaakt voorstellende de Commandeuse met de eene ha nd den kleinen spartelenden Trotting in de hoogte houdend en met de andere een reusachtige knalbonbon tegen zijn borst drukkende Om allen twijfel omtrent de beteekenis weg te nomen stond er nog onder De dood of Tosca Onder den ïruk van haar geweten was Else nu geruimen tijd zwijgende oehoorderes ofschoon men de aanstaande f eesten besprak die juist haar belangstelling in zoo groote mate opwekten U zal dus werkelijk geen deel nemen aan de voorstelling vroeg mevrouw Von Buchtritz ÊEULLÉilOÏ I zoodat de krullen om haar hoofd vlogen Wat een ontgoocheling voor u mevrouw sprak zij met een trouwhartig gelaat tot Helene al8 ik mij met vergis wasinevrouw von Salteii nog zeer kort geleden uw intiemste vriendin Juist tot ik haar doorgrondiie i Ach is zij werkelijk zoo slechte Z J is onverdraaglijk Maar zij heeft toch ook haar dougfden Natuurlijk immers Daar twijfel ik aan Toch wel bijvoorbeeld zij is zeer oprecht Dat klonk heel onschuldig en geen mensch kon bij zoo iets onschuldiger gelaat zetten dan Elae von Stasch Helene werd rood van ergernis Zoo is het ook wel zij is oprecht tot onbeleefd worden toe zooals mevrouw von Buchtritz kan bevestigen Laten wij daaroner maar zwijgen zeide deze vol waardigheid Dal schepsel hedt met imij voor goed afgedaan Zij heeft zich zelfs veroorloofd mi n arm onschuldig kind lot het V orworp van haar spotternijen te maken Het arme onschuldige kind dat ale garde grénadier een gt ed figuur zou hebben gemaakt zat onvermoeid naaflt haar belcedigdfi moeder t haken een model van waardigheid en zwijgende ve chting Helene von Fornow zat daar als een beeld van stille onderworping Ik kan niet antwoordde zij moLeen mat glimlachje f Ja waarom niet V herhaalde Hel lene met een zucht Gelooft u danj mijn waarde dat mijn man zich ver4 waardigt mij ooit de reden te zeggenl van zijn beschikkingen Het gebeurt niet daarmee is alles gezegd Hier kon Else niet langer bij zwijgen Die heeren ambtenaren zijn tooh bijzonder verstrooid zeide zij hoofdschuddend om hot welzijn van don Staat vergeten zij al het overige Stel u voor dames dat ik bij mijn binnenkomen mijnheer Von Fernowlop de trap tegenkwam Natuurlijk sprak ik over de voorstelling en vroeg hem in welke groep u zon medewerken Raadt eens wat hij antwoordde Het ia werkelijk om te Idchen hij zei dat hij van de geheele zaak nog geen enkel woord had hooren spreken Waarsohijnlyk waren zijn gedachten geheel vervuld met een of ander proces Op dat oogenbÜk wenschte Helene de vrijmoedige Else stellig honderd uren van daar Gelukkig blijven zulke wenschen onvervuld en worden in beschaafd gezelschap ook niet nitgesproken Zy glimlachte slechts even ert $ é f k ft