Goudsche Courant, zaterdag 27 juni 1914

Ingezonden Mededeelingen Bedenkt dat het gebruik van koffie Uw organisme scliaadi en vooral Uwe zenuwen sterk aangriipt Drinkt daarom In hel vervolg half Kathreiner en half koffie GIJ verkrijgt daardoor een drank die even opwekkend werkt en denzelfden aangenamen smaak heett als koffie alleen Talmt niet langer met het nemen van een proef I Kathreiner is verkrijgbaar bij de meeste winkeliers In origineele pakjes met het portret van Pastoor Kneipp Prijs 20 12 z en S cent En gros RENEMAN v d HEYDEN 45 Aanvragen van werkgevers Volwassenen 1 pakhaisknecht 1 loopknecht Leerlingen en jongens 2 jongens zonder vakkennis Advertentiën Voor de vele blijken van belangstelling ondervonden bij het overlijden van onze geliefde schoonzuster Mevrouw MOLENAARVekboom Soümain te Baarn betuigen wij onzen hartelijken dank Wed W J V D BREGGEN MoiENAAB A S MONTIJN MOLKKAAB J J A MONTIJN Gouda 27 Juni 1914 Bij vonnis van de ArrondissemetttaRechtbank te Rotterdam dd 24 Juni 1914 IS M DE JONG manufacturior e Bergambacht verklaard in staat van faillissement mot benoeming van den E A Heer Mr O W SIPKES tot Rechter Commissaris en van ondergeteekende tot Curator Mb e m b kortenoever Advocaat en Procureur ÖODDA Turfmarkt 138 Tel 7 Adverteert in dil Blad POSTZEGELS voor verzamelaars zeer billijk te koop Prijslijst met speciale premie gratis on franco A D BRANÖTS Papen dreclit 8 Goed en Goedkoop Van een flacon limonade essence i 30 cent maakt men met bijvoeging van 5 1 6 om smkor 1 Liter Tevens in diverse prijzen én smaken Limonade van verschillende fabrikanten verkrijgbaar Aanbevelend L VAN DER BEEK F A DËE Apotheker Westhaven bij den heer Tj ïlibma op kleigrood kleigrond bevat van nature kali genoeg volgens sommigen daarom wag de proef des te belangwekkender Op het kun tmest perceel volledig bemest word een kalibemeating gegeven van 400 K G per Hectare De voorvrncht waa vroege aardappelen De opbrengt was per j Are 101 KQ terwijl de hiuve Are zonder kali sle shts öS K G een verschil dus van 8 K G of por Hectare van 1600 K G De navracht vau rapen zonder verdere bemesting leverde ook op het kaliperoeel 800 K G meer dan op dat zonder patentkali 2 Een tweede djto pr fveld was aangelegd op zwavelgrond bij den heer S Brouwers te Minnertsga Hier werd 800 K Q patentkali per H A gegeven dus dubbel zooveel als bij bovenvermelde proef De vrucht Hollandsche muizen gaven op volledig bemest G8 K G groote en 11 K G middelsoort op het perceel zonder kali 70 K G groote en 11 K G middelsoort I gaf dus per 2 Are 8 K G groote aardappelen meer dat is per Hectare evenals te Sexbierum een verschil van IGOO K G B Op lichten zwavelgrond te Berlikum bij den heer J D Lantenbach was een veld verdeeld ook in peroeelen van j Are de kalibemeeting bedroeg hier 600 K G patentkali per H A Volledig bemest leverde een beschot aan HoUandsche muizen van 133 K G groote en IB j K G middelsoort t perceel zondor patentkali slechts 100 K G groote en 17 2 K G middelsoort t verschil was derhalve ten gunste van de kali bemesting 200 maal 23 K G ia 4600 K G per Hectare De navrucht rapen leverde op beide stukken o ven veel Bij de proeven 1 en 3 werden ook stalmest half en half en volledig kunstmes vergeleken In beide gevallen stond de stalmest koemest B kruiwagens per Va Are onderaan Op proefvèTd I gaf de Va Are stalmest 70 K G aardappelen half en half 9fif K Ó volledig kunstmest 101 K G dus het meest De rapen leverden op stilmeH 266 K G op half en half 296 k G op kunstmest 282 K G Op proefveld III waren de aardappelbeschotten per Vj Are met koomost 140 K G met half en half 155 K O met kunstmest 161 K G De rapen gaven hier respectievelijk 122Vj K G 105 en 140 K G Do kunstmest Istond ook hier dusboven aan C B De waarschuwing der nieren Velen verwaarloozen rugpijn omdat zij van meening zijn dat het zwakte der rugspioren is ontstaan door overwerktheid Zij wachten dan totdat de p n vanzelf verdwijnt Maar als de pijn in den rug niet uit zichzelf verdwijnt weten wij dat do pijn niet uit den rug voortkomt maar uit de nieren gelegen ter hoogte van de lendenen Dit is een waarschuwing en een ernstige waarschuwing want wanneer de nieren verzwakt 2i n geven zy aan het urinezuur gelegenheid bloed door hot lichaam te verspreiden Dit urinezuur veroorzaakt p jn in den rug pijn in do ledematen het vormt bezinksel in de urine hetwelk de blaas en urinewegen prikkelt het verstopt de urinewegen en belet eon vrijo afvoer van het water en veroorzaakt zoodoende waterzucht het vormt scherpe kristallen in do gewrichten spioren en weefsels do oorzaak van jicht rheumatiek heapwee ischias Begint daarom bij het eerste optreden van verschijnselen als bovengenoemd met het gebruik van Foster s Rugpijn Nieren Pillen en zonder uitstel want hM langer de nieraandooning verwaapöosd wordt des te moeilijker valt het haar te genezen Foster s Rugpijn Nieren Pillen hergevenaan de nieren haar gezondheid enwerkzaamheid Zij zuiveren de urinewegen en voeren het overtollige wateren de urinaire onzuiverlieden af waardoor do oorzaak van uw kwaal wordtweggenomen 3 Te Gouda verkrijgb bij de hh S van Loon v h Wolff Co Westhaven 11 en Ant Coops Wijdetr 29 Toezending geschiedt franco na ontv v postwissel a f 1 76 voor óén of f 10 voor zes doezen Eischt 4j de echte Poster s jfKfn Rugpijn Niero Pil jKsSÊÊËBik t weigert elko éfSf ES doos die niet voor Ml ffllG 9 zien is van neven ff jlB KtL staand handelsmerk Brieven uit de Hofstad CCXL Een ambtenaar van een der departementen heeft onzen brief te pakken gekregen waarin wij het een en ander schreven over den vrijen Zaterdagmiddag Hij was daardoor zeer gepikeerd en uitte zijn boosheid in een iog ezonden stuk De gewoonte volgend van alle inge zondenstukken schrijvers begint hij met eenige onaangenaamheden te zeggen aan ons adres onze brieven zijn akelig kritisch en pessimistisch bevatten dikwijls slechts halve waarheden ze wokken bij hem meermalen ontstemming en medelijden wij zijn eigenlijk sputteraar in plaats van Hagenaar ons gelaat is stroef wij maken den volke klakkeloos iets diets ons drgft jalousie de métier Meer niet Daar kunnen wij het voorloopig meedoen Over de kwestie zelf waar het om ging weet hij alleen als argumenten aan te voeren dat de vrije Zaterdagmiddag noodig is voor christelijke jongeüngen en mannen die nu niet kannen meedoen aan alle soorten sport omdat deze b voorkeur op Zondag worden beoefend Voorts vertelt hij dat er door zeer vele ambtenaren buiten bureautijd wordt gearbeid omdat anders hun werk niet klaar komt Ten slotte komt hij tot gp iïpwekking aan zijn oud collega s op de particuliere kantoren dio nu moeten gaan ijveren voor de navolging van het voorbeeld door het Rijk gegeven Laat ons beginnen met to zeggen dat wij dit laatste gaarne hopen omdat wij ervan overtuigd zijn dat dio oud collega s het wel verdienen Toevallig kennen wij de plaats waarde inzender oorspronkelijk woonde enwij weten dat daar de kantoorurenmeest tot s avonds seDeu uur duren Op het kantoor waar de inzender zelfwerkzaam was vóór minister Talinahem een plaats in den Haag bezorgde IS dit o a het geval Te begeren dat het Rijk een voorbeeld moet stellen is het grappigst argument dat zich denken laat Het Rijk stelt in veel al jaren een oorbeeld doch niemand volgt het na omdat het resultaat van die voorbeelden allesbehalve voorbeeldig is Het voorbeeld van 4 2 bureautijd zooals het ministerie van Koloniën jaren lang gaf heeft gelukkig nooit navolging gevonden en vrije middagen voor schoorsteen vegen kent men bij particulieren ook niet De inzender is met zijn verwijt van halve waarheden al aan een zeer slecht adres bg ons gekomen Indien wij alle wilden vertellen wat wij er wel van weten bijvoorbeel van de wijze waarop men soms mbtenaar wordt dan zou het welNcunnen wezen dat de inzender tot dAonaangename gewaarwording kwam dat wij eigenlijk te veel weten I hij zich niet onge oedsstemming die wij niet alleen gmiddag al lang vrijen Zaterdag Overigens mal rust over onze gei H puik te meer den vrijen Zaten bezitten doch ook di morgen en zoowaa a n vrijen Maan it voorbeeld gebruikek om het Rijk vJor te houden Maar als hij dan geen hfelve waarheid wil vertellas moet hj r ook bij nadenken dat WTJ Wch per week wei anderhalfmaal he aantal werkuren hebben van de ambtenaren Dat moet hij er eerlijk bij vertellen anders begaat hl dezelfde oneerlijkheid als alle aiMjbtenaren die den Engelschen Zaxordagiuiddag vroegen 1 En hiermede nemen wij afscheid Wij hopen don geachten inzender spoedig als een eerste ster aan den porthemel ie zien schitteren nu hij zijn vrijen Zaterdagmiddag aan zijn sportief hoil gaat wijden Een belangrgke kwestie is de vorige week in onzen gemeenteraad gerezen oen kvlrestio die inderdaad van beteekenis zal worden Tot nog toe gold de algemeono opvatting dat minstens de helft van hot aantal leden aan een stemming moestjdeelnemen wilde deze geldig zijn Zich beroepende op een koninklijk besluit van 30 jaar geleden meende de voorzitter een stemming geldig te mogen verklaren waaraan slechts een on twintig van de vijf en veertig leden deelnamen omdat hij meent uit het koninklijk besluit te mogen concludeeren dat een vergadering wettig is wanneer blijkens de presentielijst meefdan de helft tegenwoordig is al nemen zij dan ook geen deel aan de stemming Dit muisje zal een staartje hebben aangezien reeds nu door acht raadsleden bij Gedeputeerde Staten vernietiging is gevraagd van het besluit De zaak waarom het gaat is dezö art 48 der gemeentewet zegt dat besluiten alleen kunnen worden genomon als minstens de helft van aantal an het oordig om wet de het aantal leden tegenwoordig is terwijl art 50 van die filfda wet bepaalt dat besluiten moéten Nn den ge nomen met de meerderheid de stemmende leden Mag nu het stemmende leden kleiner zijn minimum aantal dat tegenmoet zijn Daar gaat het nu Typisch is dat in de gron zelfde bepalingen voorkom ten aan zien van de Tweede K mer terwijl dat college in haar regiément van orde nog eehs nader zegt dat de vergadering niet kan aanvangen of voortduren indien niet minstens 51 leden tegenwoordig zijn De wetgevende macht heeft dus in haar eigen reglement een naderen uitleg van het artikel gegeven Het koninklijk besluit van 1880 ia gesteld in zoodanige bureaucratische arabesken dat het een gewoon mensch onmogelgk is het te snappen Intusschen ziet men met belangstelling de koninklijke beslissing tegemoet omdat dan ook zal zijn uitgemaakt of feiteli niet zeer vele besluiten onwettig genomen zijn Het is een goede gedachte geweest den naam van den te vroeg overleden Thomson te vereeuwigen door een laan en een plein naar hem te noemen t Is een vriendelijke attentie die de raad wel op prijs zal stellen Thomson was eenige jaren lid van den gemeenteraad on al nam hij geen druk aandeel in de werkzaamheden zijn woord had toch gezag want ieder wist het Thomson 18 een heldere kop en als hij wat zegt is het wel de moeite waard er naar te luisteren Wij mogen dus niet nalaten even die daad van piëteit te röleveeren waarmede wij dan tevens don geachten inzender dien wij aan het begin van dezen brief te woord stonden het bewijs leveren dat wij bok het goede weten te waardeeron HAGENAAR Voor Huis en Hof Fuimsteenzeep maakt men als volgt Men schraapt een goede oort zeep en mengt er de helft van het gewicht rozenwater doorheen verwarmt de massa en mengt er onder gestatig roeren zooveel puimsteenpoedei tloorheen als de helft van het zoepgewicht Om fi© r n te conserve er e n i het noodzakelijk dat er geen lucht in het ei kan komen hetwelk men door het verstoppen der poriën in de eierschaal kan gedaan krijgeo Zeer goed is daarvoor het volgende mengsel 10 gram borax in 1000 gr water opgelost en daarna in die warme vloeistof 46 deelen gelatine mengen Dan doopt men het ei in do warme oplossing en zet het nat op een oierrek om te laten drogen Ook zegt men dat eieren gedooptin een oplossing van 1 deeil tal rglas en 6 deelen water een jaar goedblijven Melk in de huishouding De zaakkundige behandeling van de melk door de huisvrouw is van het allergrootste belang De melk moet dadelijk nadat zij van den handelaar is genomen worden gekookt om h t zuur worden te voorkomen De melkhandelaar kan zelf voor de Leste melk vooral in den zomer geen langer gararitie geven dan 2 uur na de aflevering Hot dik worden der melk IS n heel natuurlijk proces Dit geschiedt reeds bij het koken wanneer het zuurgehalte een bepaaldo sterkto heeft bij grooter zuurgehalto wordt de melk reeds van zelf dik Na hot koken moet de melk wanneer zij uitgedampt is in overdekte pannen het beste in aardewerk koel bewaard worden zoo mogelgk in een ijskast Is dit niet mogelijk dan in een afkoeling loopend water daarna bewaring op een koele plaats De huisvrouw moet ook uiterste zorg aan kook en bewaringsgeroedschap besteden Het voor het koken van melk dienend gereedschap mag nooit voor iets anders aangewend worden vleesch groente enz Om het aanbranden der melk te voorkomen moet sterk in het bijzonder pleksgewijs werkend vuur vermeden worden Als bovenstaande allereenvoudigste voorschriften govolgd worden die ze kor niet moeilijk uitvoerbaar zijn dan zal de huisvrouwen en melkhandelaron menige aanleiding tot verdriet moeite en onnutte kosten bespaard blijven Zorg voor uw gebit We weten allemaal wel hoo hinderlijk kiespij n is ma r we geven er ons veelal maar onvoldoende rekenschap van welken invloed de toestand van Nm gebit op onze lichamelijke en ook wze geestehjke gesteldheid kan uitoefenen Zoo we dat deden zouden we zeker voor dat gebit wel wat meer zorg besteden Zeker er wordt meer zorg aanbesteed dan enkelele jaren geleden Maar voldoende is die zorg nog niet Voedsel dat wegens gebrek aan tanden niet in de goede samenstelling aan de maag toegevoegd wordt en waarop de verschillende speekselbestanddeelen niet in die mate als het noodig is ingewerkt hebben kan niet voldoende verteerd wordei en veroorzaakt op den duur verteringsbezwaren Het voedsel moet langer dan normaal in een bepaald verteringsapparaat blijven en geven aanleiding tot het ontstaan van abnormale gistingsprocessen met andere woorden we krijgen een chronisohe maagdarmcatarrh VOOR DE KEUKEN Ingemaakte tomaten Voor een pond rijpe tomaten rekent men drie ons witte suiker die met een kopje water eerst gekookt en afgeschuimd moeten worden De tomaten overgiet men met kokend water trek er dan met een fijn mesje voorzichtig de schillen af en legt ze in de kokende suiker met een stukje geconfijte gember dat men eerst fijn moet snijden Als de suiker er goed overheen is gekookt schept men ze voorzichtig op een vergiet om wat uit te druipen Koud geworden moet zij opnieuw in de hedte suiker en zoo tot driemaal toe Dan legt men tie tomaten in een inlegflesch laat het nat nog wat dikker koken en giet het er warm overheen De flesch moet goed luchtdicht worden afgesloten VOOR HET LEVEN Zijden kleeding in de keuken En daarbij geen geld bespaard Dooft het vuur vaak al te spoedig In den huiselijken aard Wie leeft in bedorven lucht verkort zgn leven De gruwzaamste moord is het doodzwijgen Al te veel gezond zegt men maar al te weinig is toch nog ongezonder Wie al te veel van zijn rechtenspreekt neemt het vaak niet te zwaarop voor zijn plicht Obsebvatoh Gemeentelijke Arbeidsbeurs Aanvragen van werknemers op 2G Juni Volwassenen 1 reiziger 1 opperman 1 machinist 1 grondwerlcer 1 palchuisknecht 1 werkman zonder vakkennis 1 warmoezier Halfwas of aankomende 1 stoker 1 loodgieter Odcrê ai efh eJit Leerlingen en jongens l klerk EeD ieder ÉzplaÉDpoDiliwilloÉii neme voor waarheid aan dat hij dit slechts kan bereiken door eene consequente dagelijksche verzorging der tanden Daartoe ia een antiseplisch mondwater onontbeeriyk Zulk een mondwater is het echte Odol waarvan wetenschappelijk bewezen is dat het elk stadium van tandenbederf volkomen wegneemt Bovendien heeft het echte mondwater Odol een heerlijk verfrisschenden smaak PW MeUie flacon 60 et groote fi icon foeretkend voor rnaandenj f i Eia a3CL©s I=rofiteert Zaterdagavond 6 uur begint de Groote Opruiming in de B © cL d eïxf a b r ielk Jonkerfra nsstraat 31 33 ROTTE RDAM === = Slechts korten tijd zullen wij opruimen eenige beschadigde en ook wat ONBESCHADIGDE artiltelen waarvan TE VEEL VOORRAAD is Zoo bieden wij heden aan groot 2 persoons Veerenstel met prima gezuiverde veeren gevuld voor den spotprijs van f 17 48 1 extra zwaar gevuld Bedstel met prima prima tijk thans f 25 40 KAPOKSTELLEN thans f 5 73 6 89 7 9B 9 10 10 9B 12 3B 13 90 ZEEORASBEDSTELLEN 2 persoons thans 3 90 Een groote partg IJZEREN LEDIKANTENgaan voor spotprijzen weg ENOELSCHE LEDIKANTEN voor de helft van den gewonen prijs LET WEL groot 2 persoons houten Ledikant maat 120 X 190 thans S SS f gr Slechts eenige stuics W 2 Massief Eiken Ledikanten groot 2 p6rsoons krimpvrij van 24 thans 17 80 4 40 5 60 5 90 en hooger on WASOHTATELS r KASTEN == voor koopjes IL J Geheele SLAAPKAMERS compleet nu vanaf 71 KINDERSTOEL met pot 1 12 1 85 Hooge Stoelen met en zonder leorbekleeding 3 48 4 10 5 28 6 40 7 15 Kapok Springveer Zeegras en Stroomatrassen vanaf 2 9 tot 23 40 Onze Reclame Kapok Matras zoolang do voorraad strekt nu J T 15 30 nog verkrijgbaar in enkele dessins V De hierboven genoemde artilieten zijn alle ONBESCHADIGD lp Beschadigde Artikelen NACHTKASTJES nu 2 40 en 3 60 BEDSPREIEN 0 95 1 30 1 42 1 66 1 98 Opruiming van 1 TuUp Sprei waarde f 66 opruimingsprijs slechts f 38 Wollen Dekens iets vuil 3 10 3 68 3 92 4 25 5 06 5 95 Gewatteerde Dekens 2 93 3 40 3 80 en hooger JMolton Dekens 0 52 0 68 0 89 0 98 1 20 1 39 Voor HH Pension en Hotelhouders een zeldzame gelegenheid om onder fabrieltsprijs te koopen 250 DEKKN8 en WA8CHSTELLEN Goederen kunnen gekocht worden op latere levering Ze worden dan in onze opslagplaats kosteloos opgeborgen BELAWG RUKE PRIISVERLAGING PHILIPS PROJECTOR LAMPEN MET AFNEEMBAREN MELKGLAS REFLECTOR VKA GTPBIJS PGAVE BIJ ÜWE INSTALLATEUR WESTUNDSCHE HYPOTHEEKBANK S ORAVENHAOE Lange Houtstraat 28 bUKANTORBN AMSTERDAM Damrak 92 ROTTERDAM Wijnliaven 86 Directeuren Jhh J HOOPT GRAAPLAND J A VAN ERPERS ROIJAAROS Qeplaatst maatschappelijk kapitaal f 3 000 00 Hypothecaire leenln ffn meer dan aS 000 000 Oezamenlljke reserves ruim 614 000 Clrculeerende pandbrleven circa Uitgekeerd dividend il l l Y 4 11 Al PANDBRIEVEN verkrijgbaar bij de 2 O agenten en oommissionnairs in effecten I tot den koors van 100 Gebroeders RIJKEN k DE LANGE 155 Gedempte Binnenrotte ROTTERDAAl T7 XjEXJ 3 ELS van Steinway Sons Bechstein Erard Julius BlütKner Pleijel Qrotrian Steinweg Naclif Knake O Adam F Adam 102 Mann Co Knöchel Rönisch Eigen Fabrikaat Het PIANOSPEELAPPARAAT ooit ingebouwd in vleugels en pianino s DE PHONOLA met artistenrollen stelt iedereen in staat muzikaal piano te spelen Steeds in onze mag azijnen te hooren Geïllustreerde Catalogus op aanvraag franco en gratis TclefoorL IrLt©rcom 23Q v3 n aa l 2530 H H Veehouders Voor het fokken van uw Kalvoron goon beter on voordeeliger voeder dan et fokken van uw Kalvoron goon beter on voo Blachtf ords Kalvermeel Levering door vele handelaren in Veevoeder Waar niet verkrijgbaar levering rechtstreeks door den Hoofdagent 30 m Verheul Elizabethdwatsstraat ROTTERDAM Abonneert IJ op dift Blad C DE KLERK Haematogen JALOUlSIEflll ROLLUIKEN MARQUIfi El ZOJllSCHERilEll nieuwste fnding en in constructie en modellen bij Condseitewes i50 Rotterdam TELEFOON 6918