Goudsche Courant, zaterdag 27 juni 1914

So 12613 53e Jaargang De heer Knuttel M de V Ik zou gaarne zien dat zoo het eenigszins mogelijk is deze benoeming no in deze vergadering plaats had Dit zou zijn èn in het belang van debetrokken school èn in het belang van Ook de districtsheeft daarop aange TWEEDE KAMEK Ij a atste week l et is gfl ikt na 3 dagen vergade fciffl eae week gereed te komen Vriïen wijdirt den Vrijdag naar Utrecht Toor de Joristenvereeniging en de folgencïe week terugkomen wilde riechts eeri wnkeling het grofe derleden had öB genoeg van en voor een erste jaar van een parlementaire pe riode is er baarlijk niet te weinig vergaderd E f te veel Intafischea zullen e I later op de resultaten van het Ihar a zij tn g niet officieel gesloten ttingjaar terugkomen en willen weIbans de lAén der Kamer hartelgk gelnkwenscljipnd met hun vacante nagaat wat eri deze week nog afgedaanwerd ♦ het voorstel deze benoeming nog in deze vergadering te doen plaats hebben Het voorstel van den heer Knuttel wordt voldoende ondersteund en maakt mitsdien een onderwerp van beraadslaging uit De heer van der Ree Naar aanleiding van het voorstel van den heer Knuttel wenech ik een enkel woord in het midden te brengen Voor deze benoeming hebbon wij geen tijd tot informaties gehad Bij andere benoemingen hebben wij altijd voldoenden tijd om de noodige informaties in te winnen maar tot mijn leedwezen heb ik dat in dit geval niet kunnen doen In de tweede plaats zie ik tot mijn spijt dat er zelfs niet eens een rapport van den schoolopziener aanwezig was in de leeskamer In de derde plaats zou ik u M do V iets willen vragen omtrent de benoeming van het hoofd dezer school en wel naar aanleiding van de voorstellen die in 1909 zijn ingediend on in 1911 door den heer Jongenburger zijn overgenomen Loopen die voorstellen gevaar wanneer deze benoeming heden doorgaat of zullen wij te allen tijde hot recht hebben die later nog aan do orde te stellen De Voorzitter Wat de laatste vraag van den heer v d Ree betreft geef ik gaarne de verzekering dat als de Raad mocht besluiten tot de benoeming over te gaan en een hoofd benoemd wordt natuurlijk niets beslist wordt omtrent het voortbestaan dezer school Wanneer later een voorstel don Raad bereikt om deze school met een andere te vereenigen dan ia de Raad natuurlijk volkomen vrij om dat voorstel te behandelen en om een besluit te nemen zooals hem zal goeddunken Ik geloof dus den heer van der Ree de verzekering te mogen geven dat door een benoeming geen verhindering aan eventueele voorstellen in den weg zal worden gelegd Wat betreft zijn verwijt tot B en W dat het opmaken van de voordracht overhaast zou zijn geschied dat is minder juist Aan Mej Bender het tegenwoordig hoofd is twee drie maanden geleden eervol ontslag verleend en B en W hebben met deze zaak eenvoudig gepasten spoed betracht De benoeming is door mij voor heden niet aan de orde gesteld juist omdat ik weet dat er bij enkele leden van den Raad bezwaren bestaan tegen een benoeming als niet eenige dagMi een week of iets langer wordt gegeven Maar het voorstel van den heer Knuttel is weliswaar gedaan namens B en W maar het is natuurlijk slechts een voorstel De Raad is volkomen vrn dienaangaande te beslissen Ik ondersteun alleen het voorstel van den heer Knuttel in zoover dat wanneer de Raad heden overgaat tot een benoeming dan de benoemde die zooals gewoonl k een termijn van 2 maanden in acht moet nemen in de gelegenheid zal zijn met 1 September het begin van den nieuwen cursus aan de school ook optreedt als hoofd Daarom vooral zou het wenschelijk Ewst of Stuwadoorswet Zonder stemming is deze wet er Jdoor gekaan doch niet dan nadat bij monde van den chef der antirevolutionnairen den volke nog eens v oorgepredikt was dat Talma beter was dan Treub De beide hoofdpunten d z het verhoogde Zondagsloon en de arbeidsboekjeaj ontbraken volgens dea hoor van der Voort v Zijp aan de wet en dat de antirevolutionairen dit uit hot diepst hunner harten betreuren wij wisten t reeds en hebben t bij de eindstemming nog eens gehoord De fractie Talma stemt dan ook niet in met de wet doch stemde er desondanks niet tegen zou dit ook niet gedaan hebben wanneer door wien dan ook stemming gevraagd was Waarom Omdat de praktijk wel zou uitwijzen dat de wet niet ongewijzigd kan blijven Wanrmee een keurig recept gegeven ia om geen enkele wet meer af te Btemmen Een wet is goed of niet goed Is zij goed vóór Is zg slecht vóór De praktijk zal dan wel wijziging noodig maken Wie lacht daar De vere niging Oost en West krijgt haar verhoogd snbsidie van 110 000 galden voor haar koloniaal l arbeida en informatiebureau niet De vorige week scheen t toen men van Rechts zoo fel tegen de gevreesde partijdigheid van de liberale heeren dier vereeniging van leer trok alsof men van Links dit subsidie wel redden KOU Het bleek echter dat ook de Linkerzijde niet onverdeeld gunstig over deze regeling dacht en de Minister van Koloniën die misschien een echecje vreesde dan wel der Kamer een langdurig debat verder besparen wilde trok den post toen maar in De heeren Heeres en Fook badden er vóór gepleit de heer Loeff er tegen en toen daarna de heer Marchant ook al tegen bleek koos de Regeering den verstandigsten weg Was het subsidie inderdaad zoo gevaarlijk In theorie wellicht ja omdat hier een particuliere vereeniging inlichtingen zou inwinnen naar sollicitantei naar rijksbetrekkiagen terwijl de nister de verantwoordelijkheid blijft dragen Is hier gevaar voor willekeur iji dit een af te wenden insluipsel Er is zeker iets voor te zeggen maar er tegenover staat dat de ambtelijke wijze van den Minister voorlichten de officieele maiïier waarbij de Minis ter de verantwoordeitjkheid wèl heet kannen dragen nu juist niet zoo feilloos werkt dan dat de voorlichting van een te goeder naam en faam be DOE AU HYPOTHEEKBANK s Gravenhage Budapest De totale Mr h I MAKl MXM II c sm ihl A U 5 o Pandbrieven In stukken van Seizoen Uitverkoop T en billijlien prijs TE KOOP Afgewerkte vezels Gegadigden gelieven zich te wenden tot de Naamlooze Vennootscliap Aiirdappelmeelfabrieli HoUandia Ninuw BOINKN Kiespijntableüt n Kiespijn aljes Drogisterij Westliaven 11 van elegante Dames en Kinder Kleeding begint op Maandag 29 Juni as s morgeifs pm 10 uur ü lie prijzen zijn zecnr laag s 9 l l fN W O Echte Ifatuurivollen Ondergoederen Tricot fll eformgoedeï ei fi van JANSeÜ j TILANÜS Frlezenveeif s eiiS vkDANffl Markt 43 1 = Gouda in Heeren en Dames jMode artikelen Voeden U w ee mét Haemeaf likken F A ÜEE Apotheker AVesthaven Zonneschei hien Markiezen SCHIPPERS LIJNZAADKOEK Hoog veV en eiwitgehalte SCHIPPER O LIE SLA GERIJ Wij leveren U ZONNESCHERMEN met ANTOV s nieuw gepatenteerde zijwaarts uitvallende onzichtbare armen Eenig in Europa EIGENARES DER PATENTEN IN EUROPA ZUIVERE MURWE Witte Bioscoop Kleiweg Van VRIJDAG 26 Juni tot en met DONDERDAG 2 JULI Varieerend Elite Programma Als Hoofddummer onverwaclite Getuige C u N V Nedertandsche Markiezen en Zonneschermenfabriek O VLAARDINGEN 3 i v ii LOUIS WEIMAR f Jensiusstraat 54 56 ROTTERDAM Telefoon 2336 EXCELSIOR BANDEIV STMHK EN SNEL STEEDS GHOOTEB SUCCES OEN DEPöT HANN OUMMIWERKE EXCELSIOR FREDJ LEIN 29 Telef Interc 5518 N AMSTERDAM Fotograf ië Artistique Atelier W J VAN ZANEN Oosthaven 20 FotografieSn in Aparel Pastel en Olieverf worden in elk formaat uitgevoerd vanaf visite tot levensgroot Zeer veel succes on uitnemend geschikt voor gelegenheidsgeschenken RUIME KEUZE LIJSTEN VOORRADIG === Prachtig tooneelspel in 2 bedrijven van Ganmont De fluit van den portier Komisch Die nare vervelende hoed Komisch De verstrooidheid van Snob en het altijd zoo interressante JOURNAAL Voorstelling met open deuren waardoor aangename temperatuur in de zaal f Atelier geopend van 9 5 uur s Zondags tot 2 uur Mijn RECLAME RIJWIEL f28 50 Sanatogen P Wei er Apotheker GOUWE 135 overtreft alle in kwaliteit prachtig gelakt en vernikkeld kogelfreewheel stuur met 2 remmen prima banden solide garantie enz Wilt gij veel geld verdienen koopt dan mijn Klokkenlager Rywiel waarde f CO nu f 39 Machine en banden alle gegarandeerd Vraagt mijn Reclameband f 1 98 met 12 mnd garantie Rijwielmagazijn Korte Pannekoekstraat 9a b en c i Dames Haarwasschen met Electr droging Aparte Salon Levering van alle soorten HAARWERKEN BAIiT A DK JIOIIC Coiffeur Oosthaven 31 ROTTEKDAM Telefoon 8870 5Q Pandbrieven met Winstaandeel v n de O Holland Noord Amerika Hypotheekbank MK PQ5T 5I5AR te OORINCHEM Agenten te Gouda H H T GOEDEWAAGEN ZONEN GOUDA Electr Dr A Brinkman Zn Gouda alwaar tevens de JULI coupons met Winstaandeel betaalbaar lijn met re p ƒ 25 22 en 12 61 ft Zaterdag 37 Juni 1014 eOVMM GOURAIVT 3Sri© a v s © STL i d Trertean tieTolstd ttoqx G o a d © © z l Oaaa str© k ©a a Verschijnt dagelijks A behalve Zon en Feestdagen PHIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post 1 60 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 idem franco per post i 1 90 AbonneiÈenten worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 bij onze Agenten den Boekliandel en de Postkantoren PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewijsnummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 By drie aclitereenvolgende ptaatsingen worden deze tegen twee lierekend Dienstaanlnedingen per plaatsing van 1 5 regels fO 35 by vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f O 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 T eede Blad Uitgevers A BRIN KMAN EN ZOON VER6ADEBIWVAIiDENGËmER yD VRIJDAG 26 JUNI 1914 Voorzitter De Burgemeester Tegenwoordig de hh v d Velde Knuttel V d Want de Jong Prince V d Torren van Eijk Bokhoven Vergeer van Galen Vingerling van der Ree van Veen IJsselatijn Kolijn Broekhuizen Muijlwijk en Jongen l burger Afwezig de heer Donker met kennisgeving I Nadat de vergadering geopend ia wordt het nieuwe lid voor district I de heer P A Vingerling door densecretaris binnengeleid De heer Vingerljnè legt de bij de wet gevorderde eeden af De Voorzitter Ik wensch u geluk met uwe benoeming en hoop dat uwe besluiten en adviezen steeds ïïlen zijn in het belang der gemeente en tot voldoening van uzelf De heer Vingerling neemt alsnu zitting De notulen der vergadering van 5 Juni worden daarop vastgesteld De Voorzitter Door Gedeputeerde Staten der provincie zijn goedgekeurd 1 het raadsbesluit van 5 Juni J l tot het wijzigen der gemeente begrooting dienst 1914 ten behoeve van nog niet afbetaalde posten van het vorige dienstjaar 2 het raadsbesluit van 5 Juni j l tot wijziging der gemeente begrooting dienst 1914 in verband met vertimmeringen in het Vereeriigd Wees en lemoezeniershuis 3 het met den Gemeenteraad van Boskoop vastgestelde gemeenschappelijke raadsbesluit van 5 en 3 Juni jl tot wijziging van de regeling omtrent de toelating van kinderen uit de gemeente Boskoop op de openbare lagere scholen der gemeente Gouda 4 het door den Raad in zijne vergadering van 8 Mei jl vastgestelde kohier voor den dienst 1914 van de plaatselijke directe belasting naar het inkomen En verder is door Gedep Staten der provincie de ontvangst bericht van de door den Raad in zijne vergadering van 5 Juni jl vastgestelde verordening tot wijziging van deAlgameene Politie Verordening dezer gemeente Deze mededeelingen worden aangenomen voor kennisgeving Ingekomen 1 Een voorstel van B en W totherziening van het reglement voor deStadsMuziekschool Is gedrukt rondgedeeld en voor heden aan de orde gesteld 2 Een voorstel van B en W totwijziging der gemeentebegrooting dienst 1914 in verband met een aande Vereeniging Het Volksbelang alhier verleende voorschot Is gedrukt rondgedeeld en voor heden aan de orde gesteld 3 Een voorstel van B en W totaangaan van een nieuw huurcontractmet het Rijk betreffende de lokalenin gebruik bij het Kantongerecht vanGouda Is gedrukt rondgedeeld en voor heden aan de orde gesteld 4 Een preadvies van B en W op het adres der Goudsche Vereeniging voor Gezondheida Kolonién waarbijeen subsidie uit de gemeentekas wordtverzocht Ia gedrukt rondgedeeld en voor heden aan de orde gesteld ö Een voorstel van B en W tot herziening der verordening op de brandweer Wordt ter visie gelegd 6 Een met den schoolopziener in het district Gouda gemeenschappelijk door Burgemeester en Wethouders opgemaakte voordracht voor de benoeming van een hoofd der tweede tusschen liet de heer Borgesius zich niet vermurwen en de heer Rutgers maakte zich hierover zóó boos dat hij weigerde zijn stem over de motie uit te brengen iets waartoe ieder lid dat aanwezig is volgens art 65 van het reglement van orde verplicht is Deze demonstratie van den jeugdigen Hilversumschen afgevaardigde was dus te eenenmale onbehoorlijk al zal men t hem om zijn jeugd wellicht gemakkelijker dan een bedachtzaam Kamerlid vergeven Dat een anii revolutionair Kamer lid nu juist het voorbeeld van revoutionair verzet moest geven In de quaestie zelve kreeg de Regeering haar zin dank zij het grooteWoord onaannemelijk dat de nietpolitieke Minister Ort ook al bleek te kennen De heer Limburg was toen wel genoodzaakt zijn amendement inte trekken immers hadde bij aanvaarding van zijn amendement en intrekking van bet wetje de noodtoestand bijven voortbestaan en daarnatrachtte hij wel te r dden wat te redden viel door een nieuw amendementvoor te stellen waarbij bepaald werd dat dit noodwetje alecbts tot 1 Mei 1915 zou gelden doch de Kamer wildeterecht zich zelve niet zoo vastleggen onzeker als zij steeds is of zij eendergelijke belofte wel kan nakomen men denke slechts aan de mogelijkheid van eane Kanbrontbindilig En buitendien pleegde de Kamer al zoo vaak woordbreuk Eindeiyk kwam de laatste dag Het zag er niet fraai uit maar de heer Lehman hakte de knoop door de interpellaties moesten er af Er stonden er twee op de agenda n I die van den heer Kleerekoper over het Raadslidmaatschap van spoorwegpersoneel en die van mr van Doorn over de Corantijnscho grensquaestie De Q oesche afgevaardigde stelde uitstel van beide tot na de zomervacantie voor en de Voorzitter had er natuurlijk ooren naar de heer van Doorn vond t wel jammer doch is de man niet om een spaak in het wiel te steken Lastiger was de heer Kleerekoper hij wilde een stemming uitlokken ten einde de betrokkenen niet langer in onzekerheid te laten en de Voorzitter die in zulke omstandigheden alt d van veel tact blijk geeft wist top een accoordje te gooien de heer Kleerekoper mocht nu een bepaalde vraag doen en de Minister zou daarop dadelijk antwoorden dat hield niet zoo lang op De jeugdige socialistische afgevaardigde was zoo verstandig om dit halve ei niet voor een leege dop te weigeren De heer Kleerkooper kreeg op zijn vraag een voorloopig zeer bevredigend antwoord van Minister Lely en wilde er toen nog over gaan spreken maar een honend gejoel uit de Kamer deed hem van dit wanhopig voornemen afzien Een paar nieuwe interpellaties werden nog op den reeds hoogen stapel interpellaties geladen die op een nader te bepalen dag hopen behandeld te worden Toen in comité vergadering voor dehuishoudelijke raming van de Kamer even heropend de notulen gelezen zooals mr Arntzeniua dit zoo keurigkan en men ging handenwisselenduiteen tot de officieele slaiting van het zifctingjaar in September G elukkig wist de heer Rutgers zich den volgenden dag op te werken tot de erkentenis dat hy niet correct was geweest Burgerschool voor Meisjes De Voorzitter Dit stuk is gedrukt en ik stel voor het ter viaie te kend staande vereeniging zoo absoluut uit den booze zou zijn De Minister zal de quaestie nu opnieuw iü overweging nemen het onderwijs schoolopziener drongen Ik doe dus Het overige van de Indische suppletoire was slechts ver meldingswaard door de toezegging van spoed met een wijziging der Indische comptabiliteitswet waardoor de staatsbedrijven in Indië zelfstandige rechtspersonen zullen worden en door het debatje bij de oprichting van een kweekschool in Indië voor de opleiding van Nederlandsche gevormde onderwijzers voor inrichtingen van Hollandsch inlandsch onderwijs waarbij de Minister uiteenzette dat z i het doel moet zijn Indie zelf zijn ambtenaren te doen opleiden en mededpelde dat op de begrooting voor 1915 de heropening van de besproken Kweekschool te Ambonia zal aangevraagd worden waarna naast de bestaande school te Makassar spoödig een derde school noodig zal zijnj De tweede dag werd de Kamer weer compleet De Katwijksche vroeger Leidsche afgevaardigde dr de Visser werd beëedigd waarmee de Kamer eon knap en welsprekend lid heeft teruggekregen dat als slachtoffer van het electoraal accoord der coalitie nu een jaar geleden buiten de Kamer geraakte Hij werd door zijn oude vrienden hartelgk begroet Het was een dag van varia in den waren zin des woords Wynaccijns krankzinnigengestichtsverbouwing krijgsraadnotulen met een woelig incidentje nog een motie in uitzicht gesteld onteigening inlandache schepelingen en daartusschen in een gelukkig zeer onbeduidende aanvulling der agenda We laten eenig kleingeld passeeren en komen dan tot een wetsontwerpje van minister Ort Er was n I een conflict uitgebroken tusschen een Hoog Militair Gerechtshof en een 3 tal Êrijgsraden welke hun raadkamer notulen niet aan het H M Ö willen overleggen wat dezerzijds verlangd werd voor de approbatie noodig voor hef in werking treden der krijgsraad vonnissen Daardoor bleven deze vonnissen zonder effect en de Rogoering wilde nu in den noodtoestand voorzien door een wetje dat overlegging van de notulen voorschrijft Nu wilde de heer Limburg juist het tegeüovergestelde bepalen bij wijze van amendement hetgeen de Voorzitter toelaatbaar achtte wijl da considerans van het ontwerp slechts zegt dat een jffigeiing zal getroffen worden betrefrende de notulen en s heeren Limburg s voorstel niet overleggen evenzeer een regeling is Nadat de heer Limburg zijn voorstel een uurtje lang had staan te verdedigen kwam de heer Beumer de toelaatbaarheid daarvan betwisten Dat waa te mal en de Voorzitter liet dit volkomen terecht niet toe Dan had de heer Beumer vóór de verdediging door den voorsteller van het amendement de ontoelaatbaarheid tegenover d n Voorzitter moeten betoogen De heer Beumer gesteund door zijn luidruchtige partijgenooten Duijmaer van wist en Rutgers hield echter vol en diende eon motie in om de alof niet toelaatbaarheid van het amendement te gaan bediscussieëren De Voorzitter wilde nu deze motie wel in stemming brengen zij viel 38 19 doch de heer Beumer mocht haar z i niet toelichten Dit leek ons minder juist immers ifldien de Voorzitter o i van zijn standpunt dat de zaak reeds beslist was ten onrechte de kamer in de gelegenbtad wilde stellen de quaestie alsnog uit te maken dan ware eene toelichting niet ongeoorloofd te achten zij took volkomen verloren tijd In 1